Skip to main content

Full text of "Speculum imaginum veritatis occultæ : exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, ænigmata, omnitam materiæ, quam formæ varietate; exemplis simul, ac præceptis illustratum"

See other formats
r* y? HE*>RYB.H.BEAT7F0Y, F.R.S. 


b 


DUKE 

UNI VERSITY 

LIBRARY Treasuretyotn ' - > SPECULUM 
IMAGINUM 
VERITATIS 
DCCttUM* 

AKnO 

3 : J.____iy-v_. N^r-^, . 


5^C^_fEr-^S^^^^ 
• jilBsBriH 


^ r "v /^^ 1 


ijlffi&fe^ ' " Fo°iat«^to^7fe^i_ H ' ■ - at/ Kanchif cutfpV^vuilegw. 5.C_^.M. SPECULUM 

IMAGINUM VERITATIS 

OCCULTi, 

cxhtbeni 

SYMBOLA, EMBLEMATA, 
HlEROGLYPHlCA, ^£NIGMATA> 

. M Tt I T A M M AT BR 2 M, 
quam forma vnrieiAie 5 
fcXEMPLIS SIMUL, AC PR&CEPTIS ILLUSTATUM, 
A U T H 6 R E 

R. P, Jacobo MASENio,cSocietatc Jesu; 

EDITIO TERT2A 
Privribus Correffior* 
1330tf; COLONlJE VZIQRP-Ms 
Sumptibus Vidux , tt Ha^redum 
JOANNIS ANTONII KINCH IL 
Anno M. DC. LXXXL Cum Privilegio & C\ U^enerdi & Sfecialu 
PRIVILEGIUM. 

Um ex mandato Sacrse Carfarea* 

Majeftatis orririibus,Cv fingulis Typographis, 
Bibliopolis , ac aliis, quamcuinque Iibrarianl 
n.egotiatione exercentihus,(eri6 pi ohibeatur* 
nequisuIlos,aSoc;etatisNoftra;Patribusha- 
ctenus editos 5 aut impofteru edendos Iibros,intra Sacri Ro- 
maniimperiijRegnorum , Bi Dominiorum Sua* Caefareae 
Majeftatis Ha^reditariorumflnes, quocunque characlere, 
aiit forma,iiveintoto,iive in parte excudere , recudere, 
vel alid excudendoSivel recudendos rhittere , vendere, di^ 
ftrahere, clarri, feupalam, citra fupra didtorUm Patrum 
confenfuiia, ac teftimonium, aiideat, vel prafumat, Hinc 
Egoinfra fcriptus, Societatis Jefu per Provinciam Rheni 
inferioris Prapofitus Provincialis, poteftate, mihi aPatre 
N.P* Joanne Paulo Oiiva,Praepoiito Generali, ajd id fa- 
cT:a,concedo Vidua?,&: Hanedibus Joannis Antonii Kin- 
chiii Bibliopolis Colonierifibus, foeultatem recudendi 
Sftculum Imagmum Vtritatu Occttltd , A lacobt Mafenit % 
iegitimearitehaccenfumjprobatumqueuifdem Jus Caefa- 
tei Privilegii ufurparidi eatemis indulgeo, ut, iplisinvitiSj 
librum hunc nerrio deiriceps recudere, nemo intra Haere- 
ditariasS. Cariar. Majeftatis Provincias , &c S* R. Imperii 
fines importare > aut venum exponere audeat* In cujus rei 
^der^haslitterasmanunoftrafubfcriptas,^ iigiilo muni* 
Sa^ dedi Colonia* /j\ Febiuarii, Arino i£?o« 

(t, S.) 

' yfmndHt y&idenfcU* m. p MMMMkMMMkM 

D. HERCULI 

VICE-COMITI, 

Dei»& Apoftolics; Sedjs ffratia, 
ARCHIEPISCOPQ DAMATIENSL 
S. D, N. 

I N N O C E N T II, 

Oivina Providehria, 

P A P & xi. 

PRjELATO DOMESTICO, & ASSI 

STENTI. 
Ejufdemque, 
_.„, Ae 

Di£t„SANCTv_ SEDIS APOSTOLICvE 

Nuper ad MAGNUM DUCEM HETRURI^ 
NuncadTRACTUM RHENl 3 a!iafque INFERIO- 

Rl ArtT, M n\ NIj£ P ^TES q c„ m po t efta t r 
LEGATI DE LATERE NUNCIO &c. 
Dno,& Patrouo fuo Clement.niQ 

Igcnt,&frigent omnia,REVE-' 

RENLV™ ArcHI-PR^SUL, 

PrINCEPS Ijl>e, D N E,ac P a- 

.... „ ..., TRONE CLEMENT.me.quando 

lubj^lo fudat appofitum, quodnuncin 
133014 A 3 dum 
EPISTOL A 

dum de patrocinio circumfpicimus, appef- 

lis ccce oportune > ab Hetruriaapud Ubi- 

os, Princeps Ill. me > deantiquisfimaVicE-* 

coMiTUMapud Mediolanenses Romano- 

Germanicae Domo 5 quse ab Herculianis 

Legionib.(aMaximiano^novo fuoHercu- 

le, nomen hoc fuperbeaffeclarunt) origi- 

nem > &GentiIitia^«/7^mutuata^honorib* 

;& opibjllain Italias parte,quam,& quando 

Longobardi tenuerunt,eminuit, pro 

Imperio^&Ecclefia ftetit,dimicuit adverfiis. 

iitriufque Hoftes, etiam coronatos , quqs 

gemini fignant (uti fabulofiajunone,in 

Herculis Infantis;fic hi c ; Styge, in utriufq; 

firuftra fummisfi exitium) Serpentes: ut vel 

eapropterhaneipfi familiam, tunc naf- 

centem , velut Infateejn ore feran t, at- 

que inviti etiam in faftis dcpraedicent* 

Qu^ laudatisfimaFamilia deuidtis poftea 

Romanae& Religionis &Ditionis Hofti-* 

bus^nominatis Logohardis^per utriufq; Af- 

fertorem,Defenforemque,CA^oLUM > re&: 

* faftis dedicatoria: 

£adLi$Magnwn,cvcrCocomm Regno, atqjift 
poteftate 5 formaque regiminis Sacri Roma-* 
no-Germanicilmperiiredado^apr^Iaudato 
Ejufdem Fundatorehuic prarfeda eft Prp 
vinciae, pro Aquila excubitura, cum titulo 
Vice-Comitis. Quam quidem praefe<3:u- 
ram togati & fagati tanta cum laude admi- 
niftraverePofteri, ut Ducum nomen &e 
decus,perWeirceslaum conceffum, heroica 
virtute^velut generofi (quos Agalriia Gen- 
tilitium exhibet) inpugnam pedefq; enixi, 
caput^ & caudam obiicientes,LEONES; & 
circumfpe&isfima prudentia, velut aftuti 
S e r pentes, tuiti pro bifrorite Aquila 9 
GallU & WifpanU Regum Affinitate Co- 
ronari meruerint:unde Vtraque lnfu- 
briam ad fe contendit pertinere, Praeta&a 
Infignia,&armiGentilitia hoc elaudun- 
turmetro: 

Efi Aquila in medioygeminusdrcu Lw$ An- 
guis h y 
ifyue Coronatus; Reptiliin ore Puen 

\7^>0\^ yA * Hinc g P I S T Q l* A 

Hing pullulas non degener Hercuies gftg* 

mis :? dotibus,& lahpribus iUius Cognomi- 
nis (dc quibus, in fabulis ) Chriftiane jam 
tum degoruSj&niagis decQrandus^Forotu* 
dine %nimbQcul.eom$ ^^//^cccSlusrrcien- 
tiarum Cla<~ya obaxm^s^Arcupharetraque 
variiftyli inftru&us, Qatemhs e^oread aU 
et colloquentium aures defluentibus^ ut ia 
^nimosinfluas.&eloqqiotrahasLong^pro^ 
fpiciSjUt Aqmla^ vigilas cum heone^ noxia 
advertis, ut Serpens* IdgircoaflcivitT^con- 
{iliorum fuorum Socium^ §< Comitem, 
Innqcent. PP. XI- fuafque tibidelegavit 
vices ^pud Femrfjfo^qqasitaibidem gef- 
(lfti, vic Ipfe, 3gnit;v> ex ungue leone % Rhe-. 
n^narri EkBoralem ( lice^t fic cqmpella- 
ye)fuperiore Autumno de mandarit 2VW/ r 
Ciat&ram,Tuquc cum Hyeme in - & lau- 
dabiliteraggreflus fis ibidem fun£tione$ 
Legati de latere,et Niincii A?osxo- 
Lici.Llbi cumHsrefi, velut fepticipite Hjy-. 
dra^ cplludandi,nri : ubi rapases Stymfha- 

lidis Dlf DICATORIA. 

(idis a^ves (^cclefiafticorum avariria) in ftu 

gamcomppHendaei AugUftabulHm ( Vto^ 
vinciaab inolitis contra facros Canones; 
abufibus) perpurgandum : ubi (ricorpores 
Beneficiatorum Geryones cxterminan- 
di. Plura non explic^mus^tute tibi ipfi de- 
curfu temporis applic^bis cum gloriaXon- 
giores nolumus effe,ne facro tuo abutamur 
prio : quo tameta illud fubinde interpelles, 
Speculijm fubmifliffima cum devotione 
porrigimus y curiofum adrnodum.Accipe 
dementiflimc^infpicejlege, dilige. Alpexit 
illud Orbis bis fub umbra, patrocinio ? & 
liomine (prout adhuc frqntis picialis tefta- 
WX latnina) Fabii Cifisii; in prima edi- 
rione,Tuii^acinIegatione fiib Innqcen- 
t i o X. Pr£decefl r oris; in iterata vero 
Pontificis Max. di£H Alexand, VII. 
Placuit ita doc9tis;>ut tertium, &hoc prae- 
li jjpfi beneficium exorarint , qqodiplum 
Ill. mo Celsitudinis V. r *,qua, 6c quia 
Nuncii Innocent.XI. nomine ornari 
VQluit>& dcbuit.Qptamus, & fperamus,ut 

A j q uar - EPIST. DEDICAT. 
quartum fuperbiat, glorieturque infigni- 
bus tuis>& titulo,quaPoNTiFicis.Itaenim 
flus ultra quam fnbmiffisfime appreca- 
mur^Colonias Agrippina:, Nonis Febr. 
Anno 16S1. jll mx yx* Celfitudinis Devotiffimi Clientes, Vidua, &Fferedes,Kinchii. INTRO- 
*4&&h -&3S&- -¥Z&h -%%*&* 

INTRODUCTIO 

LECTORIS. 

N,rni Ledtor, Emblemas^ 
cum opuSy in^rte noftr&Ar- 
gutiarum promiffum. Spc- 
culum proponimus , atque 
in Speculo diverfas imagi- 
num fpecies : tales opinor , quas ne- 
que Narciifus aliquis contemnere, 
neque Theriites posfit averfari. Ani- 
morum potius, quam oculorum funt» 
JMentes obledant, erudiuntque , fa- 
pientiae avidas; Corriguntur in hoc 
etiamturpitudinis vitia colore virtu- 
tum. Nimirum & deformtbus fuum 
ex fpeculorum contemplatione efle 
poteit einolumeutum. Socratem , 
JPhilofophum , ad iormandos difci- 
pulorum mores,fpecuIo ufum,memo- 
rant \ hpc elegancis formse Adolef- 
centibus fuaiit , ne morum vitio tam 
cximiam oris , corporilque dignita- 
tem polluerent : hoc 6c deformes 
confulerenon rarovoluu: ut ingenii 
gloria,virtutifque pulchricudine cor- 
por:is ac nacurac damna rependerent. 
Vltrifqueidem Pater apud Ph#drum> 

(a) Con- LECTOR J| 
(a)Confulvit,itaad fQrmofumFUium:, 
aeformemque Natam differens : 

Cottidiefpeculo vosuti volo. 

Tuyfotmam ntcorrumpas nequhia) ma,- 
(is, 

Tuyfaciem m ifiam moribus uincas bonis. 
Vcrum non ad fragile , vitrcumqup 
(peculum provocamus , \n quo Pa- 
rides, Helenseque frontem , aut capil- 
los male diffingant , cincintips cala- 
miftro vibrent,coniant pe&ine, odo- 
rato fpargant pulvere , t fuco adulter 
rent. Procul hsec eleg^ntise lenoci- 
ni£ j hsec malitise irruamenta : ani- 
m(im,non corpus,ad bonarum artium, 
fapientiseque leges fingimus, Specu- 
lum,non humano ex cogitat u ingenio, 
non fragiliarte fabricacum , fed arti- 
fice fummi Numinis elaboracum ma- 
nu, exhibemus. Simile illi, dequoin 
Arcadicis Paufatiias. Addextram , in- 
quit(de Curetibus tradans) Speculum 
in teclorioparietisaptfMclufumefl, inquod 
qui infpexeritfuam ipfius imagwem, autpa- 
rumperfpicue.autprorfus non cernet:Deo- 
rum tamenfignadilucideintuebitur. Verius 
tamenapertiufq; de hujus fpeculina- 
turaApoftolus,tumadCorinthios. (r) 
Videmus mtnc per fpeculum , m anigmate: 

tiim LECTOftl. 

tum ad Romanos {dyinvifibitia enimip* 
fius a Creatura mundiferea^ qux fatia[unt> 
intelle&aconfpiciunturifempiterndquoq', e- 
jusvirtusi & divinitas :ita,utfiniinexcu* 
fabilesejrc. Speculum aliud nprt da- 
hnis, quamquod ipfe mundi Qpifex* 
Deus* increatis afe rebuspropofuit* 
quibus hon modd corpdris mortal^eS 
ochlos* Verum&: immortales animi 
obledare.atquecrudireadfapicntiam 
Voluit: adeo qtiidem peirfpicua tfivina- 
rum rerumimggiiie* utihexcufat>iles 
Apoftolus GentesafTerat^quseDeiin- 

Vifibilia,ejufquevirtuteminGreaturis 
honaghofcant. 

Has irx fpeculo hoc hoftro animo* 
rumimaginesprofequimur, qu*Dei 
nobis potehtiitm/apiehtiamque^ qu£ 
mentis hoftrar dignitatemj acpulchria 
tudinem,quae virtutis decu$,excellen^ 
tiamq^ue in tebus creatis, t anquam per 
fpecukm in amigmatc exhibeant, Hx 
funtjVclutin teftaceo Vafe cibus,(e) 
quo .ratio^hgeniumquehumahumali- 
tur ; Hx funt, Velu t ih huce hucleusjin 
ovo vitellusiin Iaterha lumen An ferico 
glomere opifex. Sua his coirporibus 
larva detrahehda eft ; u t rer um immof - 
talium pulchritudinem cojitcmple- 

ihu*? LECTORt. 

mursexhocfpeculoars,&:ratio praci» 
pua, vitae rnorumque cum laude £or* 
mandorum du cenda eft» 

Nequevero, ut rerum cdrporea* 
rumnaturaeft^unius una tantum rei 
imago occurrit > Chi[un& Gentis infignia* 
quotvelobiter cogitantibus fuppedi* 
tent,rerum longe diverfarum imagi- 
nes,exemplo docuimus » Et fane, una 
Quercus,aut Aquila,non minuSjquaiti 
01iva,ac Columba Pontificia^eodem 
Jubilseinumerocenferipotuiffentillis 
fimiles fpeculis, quse ex alia aliaqocum 
loci,tum afpe&us varietate aliam red- 
duntaliamqueimaginem;autiliiscer- 
te,quse rem eandem fibi obje&am in- 
numerispeneimaginum reverberata* 
rum umbris cxhibent» 

Opushocnoftruty^W» infcripfiima- 
ginu, tu, quod Speculiinftar varias tibi 
reru.creatarufigurataru iw&gwes exhi- 
beat:tum,quodresipfas creacas invi- 
cemmodumfpeculinobiscontempla- 
dasobjiciat.Utenimfpecularevitrum, 
non fui gratia,fed imaginumpotius,ia 
ipfo occurrentium, caufa, lntuemur; 
Sicrerum corporearum mole figuraq* 
exteriore negle&a, latentes fui> hoc, 
velut cortice,veritatis imagines inda- 
gamus* JFigHratas eafdem imagines du LECTORi; 

co,quodformando,fingendoque tan- 
quam corpus ^liquod,eas mens noftra 
figuret: abfolvatque : fingerevero, a 
quo figuradicitur,mentis potius,quam 
manuum opus fit;neq,fanclatina vox 
aptior ad propofiti expofitionem fefe 
otferebat- 

Ratio autefufceptioperis illa,quse me &$&& 

impelleret,fuit potiflimum , quod in 

prarclariflima hac , reconditaq, imagi- 

nu difcip)rfia,iucis aliquid,compendii- 

que adillius cognitione me allaturum, 

fperarem,eju$ fcientise cupidis.Multo- 

rum votaadreidifficilis^ufum calcar 

fubiecerunt,qui fiiis hanc difciplinam 

expenfamprincipiis propoiitam varie- 

tate ac legibus ita circumfcriptam de- 

fiderarent, ut neq; copia, neque orna- 

tus mveftigantibus deefTet,Tum,ut in 

iftadehifceimaginibus fcribentiu va- 

rietate,acvaga quadam libertatecon- 

ftaret,quid cuique maxime fequedum. 

Etenimutialiusty;»^/*, ficaliuscon- 

ditEmbltmata-, cum his ctiam Hieregli- Materi *- 

phyea> JLnigmaticaque , promifcua ufur- 

patione confundunt,ut,quibus fingu- 

laducereprincipiis,quibus finire ter- 

minis,sequum,nemofatisexpediat. 

Quareica hanc rem aggieirusfum, 

ut LECtORl; 

$ijltitei fttfimulMattriamcopiofam Studiofis 
»0. hommibm,ex omnirerum ordinc, imagi- 
ff///#f#cundo,fufficerem; fimuHpfos 
inveniioHum fonies aperirem; iihde pro 
fua quifqiieingeniifceiicitate hauri- 
rct,atque expertusdifceret, iriexhaii- 
ftum hujus difciplinatOceahum efle: 
deniqiie ut certis legibus, prkfcriptifq;* 
Quxquc imaptiUmgenerafaam ih claf- 
fem,ordiriemq; difpbhfcrem. Nfcverd 
imbecilii©ribus ingehiis deeilerii , ipfa 
tcxc imagimsexpofitionemfchtcniizmcpy 
Compehdioiniibti margine adiecirnori 
bmrie illarn qiiidem (nam pliircs f cepe 
imagines J adcoque&: expofitiones res 
eadem cohtinet) fed bbviam magis, ii- 
fitatamqiie,aiitcerte Veierum dutborU 
iaie firinatam,qiieriiadihbdum Pierius 
jamolimmaghalaude prasftitit. Nori 
tameh exiftimahdum idcircb>quamli - 
betearum,ut pofita eft,imagiriem> ex- 
pbfitibriemque 3 a me probari; cum alie^ 
hapierumq;referani. Dequibuslocb 
bpporturio irieam egb fententiam lini- 
verfe declarabo, quando fuis quahi^i 
imagiheiii terihinis legibufque ad^ 
ftringaifU 

(a) tab.A7 (b) Lik.%.(c) i. Cor.lj. (d) &«w, I.». (c 
Viii SfmfolafrmijPuiali*. 

1NDEX HIST, INDEX HISTORiCVS 

Reram naturalium, 

primus numci as caput,altcr mar- 
gmemfignat. 

NB. 

quodm.ectii.4odU, 

A. A4$* »&$«*<*.».* 

>AkdespiJcis74.M.3 
■Afoesfuljolepluvixque &nu. 

tio.vanajg.n.} 

Abrotonum herbaSo.n i 
Abfimhium pulLulans } meSis 

fauo <b..n.j.vart»$e.n.i - Academtct i n ItaBa tor&mqm Jhn.i.&fa* 
tnfigma ixn.io „ '7 1 ' 1nfigma33n.ro 

Acanthis 73. ».6 

A~ctmtimhus-Zo:ni. 

Accq>iterinu.x.&c. 9 .nti.4.& 
c JS. nu\n.%.a.fonmia de eo 12. nu t 
4 pr&dans Jf . »„- CT . 4 . ^^ 
fim -vtfa : lt . mm . 41. W- 
c*pttu>apoi.2 6. nu.3, msungues 
$n*s*Ham vocem Jenttunt aves 
n* z H.lnimici interfe n z 9 . p r£ J ^o 7 oUac4fniumfHper igmm 
tmmtnons nt*.*% i, .loris comptditu, 

*.ii.**pmrm n, frmdjm Yadio) 
^marumvkiacmigens, 6Z) nH% 
7.tbtdcmaue cum W m p mmo 
decmanstcorcomdens 6*, nu 6 
*™b.mfidia*s* S , nu ^, ^aria, Jicerarhory^nf 

^rafiagrans^n.^ 
. Acervtestmiceusx,*. ' 
AchatesUpu%\^n.+ ' 
Aoheron ij^y 

Ach&mentdon % Q) n t 

■^Wtferptf.j+n.} 
Ac:nuum%o, n z Ac? n ftaj trp.-jrynjp ■Ac(*p'*\ Index hiftoricus Acopts gemma 8 1 .». 4 

AeJ&on z$ num. 31. canibusft 
W&da 4Q*n.i6_ 
» Acuspijc.7 4.^.4 

Adam nudum agninapellis con~ 
tegit6z.n.S 

Adamas 41 n.f 1.94* 116. &c. 
f2.anag.i.& U-&C.66. num.j. 
(oliaradiisrefolutus 64 nu.y.cum 
folis &lun&j]>ecte tn annulo 66. ». 
2. varia Si.nu.^.inannuiojuhftel- 
(§42. ».43 

Adiantum herba 49.au. 11 . e£» 

$S.i2-4 C.80./M 

Admetus 13.»«? 4 
• Adonis j .». 6 .ejttsfos 80.». y. 
Adoret fedens,circumaBus 6 0. 

nu.4. 

Adrajiiaz4.n.2f 

Adultermm fevere punitum 
78. ».2$ 

JE*cttsi$.n'»if 

JEgvpttorumRegum infijgne $> 
n*i.&c.i4.n.z 

AelloDea 24.^.1 6 

JEluruspifcis 7 4-» -4 

JEnigma c.i6,&rtn.6ibidem- 
que varia &c.ss .totojtem aliquot 
4epidac.6i.6i;t$.64.66. Tytha- 
gor& 60 

jEnulacampana8o.n 19* 

^E<?/«j 2.2.» 3£- ^ 

^er terram afpernans apol. 1 6. 
num.LX.humores rurfus attrahem 

n#,J8. 

jEfchynomtne herba% o.»73„ 

JEfculapius 2\.n.$ 

jEjopusz<,.ft.\. 

jEthiopslavatur$i.n. J.&thio- 
bum hter& fs>H'i.a. JEthna ignivomus mons 41. 
nu.%$. 

JEthonequusix n.}%. 

JEtites laf> 81.» f 

Agatanhusrifor ^Z.n.if 

Agetrardme(fe6Snu.i6. hinc 
vites tnde frumtnta proferens 
nu.z$. 

Aglaia%4.n,ig 

Agnm -ji.nu x\. purpureus 8. 
nu . s.pafchalis comedendi ritus 7 S . 
nu.69' 

Agnusherba%o.n.i 

Al*i%.nstm.4.& c.x^.num.iz. 
H.animaalisduab. injttucla 6* 
nu.8 

Alaba firites gemma $i.n.6 
Alauda {%.n.s 

Alaufapijcicul,42.n.$i f 

Alce4O,n.z6.0>c.69.n.i.3> 

Alceaherba8o.n 3 

Alcejiezj.n.$4 

Alcyonfive aicedo 7 ] .». 6 

Aleafeliciterprejecfa fenis om- 
nibsts 6.8.». zi 

Alefto 14 n 29 

Alefteriagemma 81,» $ 

Alexandri M.fomnia 1 z »#; 1 2» 
*;«< imaginem e collogefiare 58 »#• 
^.b.piflurajS. num. +.Jepukur* 
n*t8 

Alexandrei nummi jo.».3 

Alexandri& m&nia farinddt- 
fgnata 9M.9 

Alnus 7p.»'4» 

Aloe$o.n,3 

Alofapifc74-n.f 

Aipheft&pijces 7 4.^4 

Alpheusfuvius zyn.$+, inter 
marejalfum integer fiJt.9 

Alfhor* rernm naruraffum* MlphovapifcjA.n.^, 

.Allegoriaquidfit & c.37 . n.s. 

AlliumSo.n.^.. marinum n. 14. 

Allufiosz.n.i. 

Alveare , in quo omnes apesla. 
iborant Af^.n.n. 

Amaracus 31. num. iS exart- 
fcens 49 n.^variato.n.^-. 

Amaranthus%z.n.i%. variaSo . 

41U.$. 

Amafis Rex JEgyptioru tf. n.iS 

Amaz.ones baltheo exuuntur 
23.». 19. 

Amethyfius %g n.j.&c. 8j. nu* 
v 9» &cj z.n.iz.in anagr. 

Amia pifcis74..n.$, 

Amiantus on lapis ^j , nu .19.& 
:c.li.nu.6.& c^z.n.n.in -anagr. 

AmnochryfuslqpisKi n-6 

Amor 1 6 .nu* z . inannuio leo- 
mem domans zy.n.u. Jpicula cum 
mertepermutans 40. nu.i$.sontra 
rupem clamans $o.num. 10. varia 
zyn.7. 

AmphiBy&nKex Athenienfzz-. 
>nu.\6* 

Amphionz^.n.i^-. 

Amphisb&na in fronte & cau- 
da caputferens 68.num.i$.'varia 

Amygdalus 7 9.W.4. 
Anafcampjeros herba 80, nu. 

n- 

Anachoreta furculos evellens 
SS.nu.9. 

Anadino avjs 1 6.n. 6. 
Anjagyrisherba So.n. 5. ■ 
Anascicnr aliasad retiafedu- 

cens ^o.num.T,. humijerpensnu.y 

variajrnj. Anchora jo.num.zz-auyr.? Tz 
dorum i\.nu.i }.Sekuci 29. nu,>».: 
&c yo.nu-^incrucu; formam ff '?• 
cla 41 .num. sz.ejefta ad lityu ^y 
n.yj.du&decujJatA ^z.nu. <p .cum 
Deipbino ^s.n.f.varia JJ n... • 
Anciie iyn. 1 s-.& c -ftn.x 7. 
^ Androdamas getnma Si.n.J. 
Anemonejiss 4 ? . n.. 2 8. $* ;:. cta, 
■«•.'27 '.vartaSo .n.$- 

Anethumherba8o-.n.6. 
Angelus 6 .w-4 

Angerona2$.nu.z6.j&c.$2 %;>, 
Vb. ' 

A nglu Regum infigne 52 r j?\ 
&c.4.z.niu 

AnguiUi 5- 1 . n.i i-.&c* f 8 .n 3 9 a 
in turbtda capttur 4o.nu.y dt/jcsra. 
$i.n.%,varia 74 tfrf. 

Anguis dimidiarus $ 8 • »%. \ 7 • .1 
duo in leftorepeni 1 i.nu. 4. ?<&&& 
4.i.n.u.v Serpens. 
- Animalium lingua 1 . nu.t*. vj? 
•cesyaum-i.ex evrum (ignishctrn - 
nesinfimwatur $.nu9ft~%.-tffi*e,tS 7% 
infigntbus ^«nu.i. figur*. rr i : /c- 
vis -y 8-.» . / . b.domejlica ji we : 
nu.z.animahaqHatuor 7. /•..., ,.^. 
animaUa>Uiigus curvo, m ?/;,-?, ■■■*■ 
6 <±.nu zi.triabeKe grudicn; v.? ..... 
n.S.orkiimperanux 6+. nu.% :..^a 
>elementisviveni ia ibid . 
Anijum herb:tS '.n.6. 
Ann.iDea 5j.n r. 
Annu lus i Q.-nu ..» : . fyfifm n .«,-. - 
n6 nu.<.Seleu>ci<2<). nutn.i. Py-*.b .^ 
Polycratisjlfmeniiibid num 0.«* 
gicus, Zodiasus T Medtcus, -.ma 
toriusnu^j.S.- larohd. ;bid.&e.<- 
num. -.,Gy«is .Caroli M.hu. jn. Index hiftoricfls. yj.num. hfacr* imagine infignes 
*9.wt.ii>Pijcatorius Vontificis nu. 
}.y*nnulotum dignitaj&antiqui- 
tU4 $z.n.i abfauegemma $i M.\.A" 
lexand.M.ori npprimh ibid.nu.$.& 
C$ 6 .n.i.varii ) 8.num.i o.b, angu- 
fiumnefer** 6o.num.j. aureuain 
naribus Porci64.nu.'j. plura 19. 
&c.-]7.n.i.&c.)%.n.ie.a 

Annul*risdigitus$t.num.$ 6.b. 
«vfoutf herba%0.n.i6 

Anfer.6z.n.%fitepens^8. nu.\ % 
&4%.nu.^» mi repens40.n. 5. 
iaurum declinans 62 nu. % funere 
effenur 2%.nux6. vigitans Rom* 
J8.n.6).vari*7).n.7 

Antkus Gig»sz^.n.Z9 

Antercsz$.n,1 

Antefignanoru etymon z 7 .»«. z 

Anthiapifcis 7 4 •»• 6 • 
^ Anthrifcum herba %o.n.7 

Antipathes gemmaii.n.J 

Anubis zz.n 45 

ApeUespiclor-S.n.+.&feqq. 

Aper auditupoM 23 •«* lz.varia 

hS.n.+ .$ 

Api*>pifeiculi7+>n.6 

jipis bosomimja 9 t n.z+ 
Apis & apesS n.z,& c$% n.\7. 
t.tomitanturincubiculum Puer- 
$er*rh%.nitm.i. inlauro mellifi- 
tm tibid*xambn<).num.7.lo. 31. 
impetunt Cupidinem z1.num.9yea- 
• rum aculeus z6.num.i. emortuo 
fave tf.num.u.Rex +o,nu.$.co- 
7 on*tus+z.num.<>o. apibus facra 
habita $1 nui-pungentes moriun- 
tH rib.nA & c.68.n.3i- adrojam 
fumoputj* iz.7wm.6.&c.68.n.6. Apiumherba%o.ji.7 

Apollozi.n 17. MufarumprA* 
fesz+.n.iz.inNeronis annulo 29. 
num.7 .quatuor aures & manus ei 
dat& 2 z .nu. z 8 * eupidim fupera- 
tur in certamine jaculatorio 64. 
nu.$. 

Apologusis. nu.i. varii& U- 
pidipertotum,c.26. Vtde etiam c. 
+S ».io.&fttf- 

Apotheca fo.n-iZ 

Aptoxis herba %4,n,7* 

Apusavis7vn-9 
Aquam in inauguratione potat 
C*rinthi*rUm Rex 14 n* 4« «f Ni- 
lo&ljiro haufiam PerfarumRex 
accipittt.io. doHo pertufo hauri. 
untBelidesxA.num.il. infinifira 
fortun* 24n.21.vwum eademdi- 
luitur %2,nu.i6.fertijftma 6 i.n. 6. 
fuperattgnem6\.nu.^ ex angufiis 
fontiumfitulis altiws exiliens 68, 
num.% . 

Aquifolia79.n.$ 

AquiU\+9>n %.&t^%.n.2g.af- 

ciffa ±.n.i.omen9.n.l.\*^>PH n * 
mutua.&cumcorvts ?.nu. 18. 19* 
afulmineinnoxta 10.nu.14.hcum 
&difieand& Confiantinop. defignat 
n.nu. 6.aurea Clearcho pr&lata 
14.M.2 infepulturis Impp.Roma- 
norumi^.n.9. Augulio colluikns 
17. nu. renafcens Promethei jecur 
arrodens Z2.num. 39. Pediffe qutu 
pofiulat apoi.z 6.num. zi. tn vextl- 
lisz7.num.z.\.+. btceps Germano- 
rum 27.num. ±.alba polonorum n. 
7. nigra Bohemorum ibidem, au- 
reainClypeo 28. num. 2.Draco- 
ntm compUxanu.h&c>4 1 ' ».44- 
fulmm rerum naturalium. 

fulmim infifiens $o, »u 7, fuper 

querna corona cum aureo fceptro 

n.nu.-^variicoloris in infignihus 

3 1 num.u. i 7 .i n Arifiomenis tu- 

m nlo 4o.num.i 9 . V erja adfolem 

*mu 9.adeundemin arhorepul- 

los explorans nu.io, Jolem ajpici» 
*n!&*$irans+onu. 13. tenetur 
a « u °wCjfgnis4.i,nu.fi. fuper 
orhe M nu. 1:h folem obti^ul contu- 
ens re}abiturnH.x s .f H perovipu- 
*^nnum.%%.fiUexpandensalas 
* um -vi.nidofirmandolapidemin- 
ftrt.f* nu.i-j a. pullus aquilinus 
n.l9-tnterduaslaurosfolem intu- 
ms 49.wt.17. ex rupeleporempro- 
Jptnensfc.num.i+.Jenex^ nu 
iya.ovemperfe^uens 6<S. num. 
* . aliquot de ea &nigmata6\.num. 
t.variaji.nu.u.&in juh. fymh. 
pjf «r 

Aquisgranumunde diffumig 
nu.io.Mulierum ihidem hahitus 
$i.n.io 

. *'***"»& ii.n.si.duodecim 
f*ntii.nu.$4..Dia n &z4.ri um 7 

paupertatis&indujiri&num. 57 *. 
Jalutis io.num.9 .plura 77 .nu . 4. ' 

^H°numKexpanecoronatur 
$z.n.\i 

AraneustacJupottet2l.nu. 12. 
inteUmedto+i t nu.f 7 . ridet abts 
lahoresapol.za.nu.i 7 . tetam pcr- 
fictt +i.nu.$4. <vermem fericum 
reprehendit apol. 2,6. num. is. 
mafora vtrih.tentat nu. 2 g. eidem 
prttnUrens.tui apis6 7 .num. u. lo.num. zi.fitColoniarum defcri- 
ptio $3,num.i,infceptrofiguratum 
s 8,#- 10 3 h.varia 7J,n. 7 

Arhor fo,nu. 7 ,procerafiorem 
8 ,nu.a,,ah arborth.prodigia 9, num. 
26. yirorifuhito rejiituta ihid.Pa- 
tricia & Popularis Rom& ihidem 
prs.matuirifruclusnu.i6 i 7 .mar- 
cida atque everjan.num. 3 o are- 
fcens & excrefcens i+,nu. }>proce- 
ra exfcinditur relictd defirmi a- 
pol. 1 6, nu.2p,truncoplant&infer- 
ta +2,num. 7 6.virens &aridan. 
77 , folia hieme defiuunt nu. 79 .& 
c.62.num.2<S,&c.6 7 .nu. 9,hedera 
implicita +i,num.9z. infolitudine 
virens ihidfubfolenum. 9 8. cofiid 
frucluum rupia$o,nu. 10, grandis 
Shnu.S,omata S 2,n. u.planudi* 
verfoeventufau<i S , nu.9,ornat* 
1 2. , ramis : item exheders, comple- 
xufenfimemarcefcens 6z.nu.19.fr 76. m tela 68. numero 2, varia 
nu t \2 

AmrumGordii2t. m .i^&c c.^ 7 ,nu. 9 ,radicemalbus & ater-. 
mus mordicus convellunt G\ y num . 
4. minores fub umhra majoris, 
6y. num. 9. inverfa 6%, num. 
20. accrefcens nu.n .diverfis infi- 
titiu frucTihus ornatanu. 3 . quinA 
JenfimadultA nu 9 .cuminferiptio- 

ne-.virnafmtn.iejArhommima- 
gines-/ 9) toto t 

, Arbuta infiexa refurgenti* 4« 
nu.$ 

Arcx 77t nu <>,Koe i 9 ,n.is,& 

cst,nH.iiJuflSi mor jtdis i+,nu. 

%°,68,num n.cumferis 6 i,nu 9 , 

Arcus 68,n.u, te?idere & laxa -' 

^.is,num,ii,ad,pedes,ii nu. 47. 

amoris 23. numer. 8. in afirs 

fitgitUkm mtttem,^ num. 7 i, 

*' t fr*#u Indexkiftoticas. 

f • • „• ,.«*, r nt1 ittit TWbernatatty.nKAr.variafQ.n.f* 

Ardcol&aves^.n.s- J r 

inatrtttceavennlanmi p*~ ' Ajcmj^n^. 
^ Ajeiltts wartnus j+.n.T. 

, ,*»» M y* 1 " .„ ,/ , M < , ,., . T.arboretn deucies nu. 8. hfethuTaz^ 
Aronsiz ntt indypeo ^Arianides hervd &o,#. 7 2 - 

A j « j 6 1 ,w/ »». 8 , infol- ti colorrs 

vrt.m feexercet }r.ritt. [4-«f »*- 

&. ro MircH.it jS »». ?, vareayiy 
nz$. 

Ariespifcis j\.nb. 

Artmafli in frcnte oculm 4i- 

ArttU $ravtorti r j l sficusvcratv.nit.z.&c.>9,n. 

^ 1 *' 2 ' 2 " r tmittens i aftntpartes <S.7itt n>b. infroni* h^hns 5 n.l-arborem depcies nu. 9. 

nu.\ Leonemoccidens gnu.i2 t tfi 

tnbunali rudensibtd nu.zyblan - 

diens apoU i 6,»////. A|.U. Vtt «» 

rtffore ttncltto nu.zcM Biro mul- 

elatui s.vJi <*/# iw <?rf /y /« »« . i 2 . 

dgrotans nu.if.tubicen n.z x, .moe- 

■vult afinum qukm por.cum agere 

nu.z-i . fUgam fimulans profitrntt> 

apmmnu, \o.nm Vutrptgtre m». 

7f.exaureagmjctturmi t ij por- 

tatux ab agajomb.nt*^\- Leoniad 

gallv cantum rnfiat cum detnmen- 

to nuni^+.caranatur, Dociorpro- 

tnovetur ji num i>.&c.6g.nu $ IS n.\. 

rrnmatitesSl.n 7- 

A roranus.pifcis 7 4 •»• 7- 

Artefaclorum imagines 77. 
- Arr* w?*/?a herba So^ 8» 

Artiumiffiaginei ip.n.m 

A rum herba 8 o.nS.\ 
Arviparsquarta&nz.a. 
Artindofuudet fraxino ventts 
sfdtndum apol.zt-nu- 4 J> ** **** * panibjuttfius 6& »« 20, Vitesar- 
rodtn* SJ nu.-j.varmdg.nH. %ad. 
IvKtm h^.num i6,afin&cum fuilo 
ad vhem alligatio 8 5 ./2.5? 

^ aw i» cxruleo ciypeo 33. 

A$ar*guz 77'.n.Zy. 
Ajpafgm %o.n.8- 
' Aii halxuer idcus it n.g. 

Aj£ha- rerimi naturalium; Ajphodelus herbaso.n.g. 
Arpisy$.nu 4>quatuor 64. nu. 
4>*« corona Regum Mgypttorum 
67>n.i. 

Affrlenum herba $0 .».9. 
Ajtacus pi/cis 7 4. n.7. 
AfterherbaZo.u.9. 
Afteriagemma %\.n. 8. 
Aftomos Harp ocrates z l.nu.^.% 
Gensj6.n.6. 

Aftr&a z±.n.\6. 
Ajhagalus herba 8 9 . n. 1 o . 
Aftrum coronatum 41.», zy.in 
jftftrum dtgttum tnter.dere 60. nu . 
'\3.%ftrumfortunatum$z. ttu.zf. 
aftrorumfigur& %z. 
Atalanta z 4,/*, 32. 
Athletarum certamina & pr&- 
mia3zn.1t, 

Atlas Gigas \6.nu. z . & c, 13. 
ftu.is. 

Atlasmons$o.n.zz. 
Atripiex herba 80.«. 1 0. 
Atroposz$.n.z%. 
Attagen-ji.n.z\, 
Attiluspijcis 7 4. n.y. 
Atym Cybeltamat z+.n. z. 
Auceps a vipera mordetur 40. 
nu\% 

Aves lacerantes bibliothecA li- 
bros 8. nu. \\.omen 9 nu.^. &feqq. 
perfomnum eaptare iz.nuy item 
perfomnti vif& domum intrantesy 
itemque lot& n. is.pro numine ad- 
orantur 14. num. 1 6. confultamt de 
plurib.Regibus eligendis apol. %6. 
nu.%t>.tres uno jaculo coufixd, 41 = 
num. 7 1 .omnesin cavea mortu&t 
aperto corbe imfrovifo fubvolant 
49HU.2.num.$.in corte orbkuhri & rota tili quiefcit in folo axe $ o 
nu. j,ad laqueos noncapitur nu.iz. 
tn nidojfineo nu.\+. alitur inclufa 
jinu.ij Ltanu.g. thartacea yo. 
nu 1 7 paradifiaca y 1 nu, 6. capitut 
not~tuamihfequeus6ynu. 6.noBu 
hcopulfs. infaces involant 67. nu. 
iZyinviJco 6%,nu.zz avium ima* 
ginesc.j^. 

AugUftabulum 13.tf.20. 
Auguria 9-n^.augurandi ritus, 
n.\6,tnfignia i o>n.z$. 
Aula ornattjfima s z ,n. 1 %. 
A ur ats.pt Jces 7 4 . n. 7. 
AuricuCamanu taflaperforata- 
ques% «.11. 

Auricula Tauri s%.n.i±.b. 

Auricula murts.herba 8 9 n 1 o 

Auricularisdigitus\%.n.i6. 

Auriga albo & nigro veclus e- 
$uo6$.n.$._ 

Auris$t,n.%i a. abfcijfaiulu8x 
14.nu.1j &e.$6.nu.i.afinin&Z3. 
nu.z-j.Mydi. nu,x9. aurtbus elen- 
chosinferere zz,nu.i.varia <%.nu. 
z%b. 

Auritus24.nu.z7. &c,z%.nu. 
«2848. 

Aurora fo.n.rt* ■* 

Aurum tf.nu.ix b.fomniarei% 
nu.+.in auricula geftare zz.nu. 1. 
anro ejfodiendo intentus 57, nu. 4, 
aureus nummus adlydium lapi- 
dem exploratur 4.% t nu. \ 9 . varia 
in imaginib.gemmarnm 8 1 . infor - 
nacepurgaturS3.n.i$. 

Aujpicium 9 t«to. 
Auftriac&domus infignia 13.ff.12 

Axh fo nu.y.curruum^tngitur 
6in,z, \ fldtoa^Hfc. Baar Index hittoticus B. TtAarherba 8o>«.n 

Batcarisf^iz nu.i$ t varia8a 

nu.ii 

Bacchus iz.nu.i6.cornutus 58.. 
tt.\+.b.e)usimago 77 n.^j.corona. 
li.nu i*7. Bacchanaliorum dieb.. 
togamfumebant Romani adole- 
(centes}i.u.$ 

Baftrianorumefagittis corona 
S2.n.ZQ. 

Baculus Epifcopi l^.Hum. j. 
&cai, uum^y, Panesiz. num. 
36. Conjulum Colonienjtum. 3*. 
##«*.4.$vc. Ij.nti.jyvartik 77« 
««.7. 

Bal&na 7-4. #. g. W* ce/e-. 

Balfamum $1 nu. i$ K arbufeul*. 
79. *ium t 6.liquoY Jcijfe $>lant& cor* 
ttce promanat e 8.#. 19 

BahheorumcoUr%x.nu.j. & 
f.7&».7© 

BaptizancH fordib *. in/tcieutet. 
hapti/mag.n.zZ 

Barba tf.nu.tf.b.fubitv- sna~ 
fcenshi.nu. %6^fenis %i„nu. u. 
Apoiliws nu. 3 o ./*&■ f adios repra- 
r tntansnu.^6. 

Bafdic* herba 80.^.245. 

Bafilifcus,s%..num.i, & f% <*- 
halitu perimens 6}.' nttm, 3». 
fectdum intxendofe- enecans nu» 
yexlbidisow nufi 

Batavorum infvgniot 3*< num*. Battus AdmetiBafitr xz, m* 

1-4- 

BdeUium arborfon.? 
BelidesxAf n.31 
BehoculualapU%i.n%. 
Belijarius mendicat, 1 $.n. * 
BeUaqu&dam Eurof& 11 nu.i$+ 

&n% . . . ... 

Bellana varta m capttt [trvk 

Nevitiitf.n.iz.b* 

BeUeropbontis calamitas xi, nu^ 
s>& c. z-num, &£* cbim&ra Vtflor 
40.».id. 

BeUis herbaSun.li. 

Bernicla avis 7 3 . ». *.%. 

Bertrandtu quidam mortutm 
feejferatus i<vm- 

BetaherbaZoJMl. 

Betonica herba 80.». 11 

Betula 7 9-»*7 

Bila nxi8- num. 4-& ©■ *<** *** 
I9> eumu-lnatnmanu ^z.num 
%, eKUubib.fuper orbem uum. 6$- 
una lanee curvataso .num, 16. 
ufta vacua & fubUta. 67* 
num.6» 

Biliofommfomm* r 1 . », t 
Bipennis cum ottva 4 7.M.f 
Btfo ntium venatio 78 #.51 
Bivium Herculis 2. $. wtf • 1 1 . e^ 
c.sfynum^. mtoMercurius: jj* 

Blattain- candetam inv&Ufts; 
4i..«.i09. 

BtitumherbaSo.n.iz 
BohemU. Kegum **£gH* if* rerum naturalfum, Stmbyx orhefuo evolutus ala- 
*V* Si) num. 10, ii,feevifcerans 
*3- num. f, vatia- 76. num. 
%h 

Benafusdp y nu.i s , 
Borago herha %o t num.i 4, 
Bos s 8 . ». 44. a . fuhonere de- 
fudans %• num. % . caput repertum 
malum omen 8. num. 6. excors 11. 
numt^Vharaonis iz.num ?» vi- 
fusper fomnum arare 12. num 7» 
f*o numim adoratur 14, num. 
16» ab&gyptiis zznum». 41 (i- 
jfitur creato Bohemorum Regi 
1 4. num 4. in aera fublatus ihid. 
Cxuvi& iq. num. $ i y cornua n y nu* 
9- &c.i% y num,iz*a+ ojja lovi of- 
fert Promethwszt. nam. 5 9*cor- 
nua erat.apoL 1 6 y num zyfamni- 
§f ibid fert de vituta %udicium 
rsum. +6* in. cly.peo Thefei zy. 
nttm. 5. houm jugum inaratro* 
jo, nkmifrimparCS.nuJ-hver* 
kerafufiinens 4©»»«. %> i» pingui 
prato+z. num. ^.^&muk Perillin* 
1 iJn ca pitefeces accenfa $ 2 . nu. 
4.. ctkeltasimponere 6^,nu.6 y ha- 
her* in lingvm 65 y num . s> a eulici- 
kt&sexagitatm Slm-iwvaria 69. 
num.ii, 

Brabantia trnde difta $ %>num*7 
Brachmm nudum crucemfu» 
fmens^i i nu^%. i pr.oprimm devo^ 
rare64-,n*7* 

Bvaffic* s. i> ». 4. haer vites 65. 
n.f> varia 80, »«. 12. 

Briareus Centimanus 2$, m*i% BritamcaherhaZo, n». /5/ 

Brontes it, n.]ix y 

Rrontia lapis 8 . nu. 8v - 

Brutajignis interfe loauuntur 
2k num. } t ex eorum cognitio- 
ne admhanda operantur ^ 
num. 1. naiurs. in iis miratul* 
iq. num 5. mmftrofa i U num% 
18. 

Brutusgladio imumhens 40, 
num*\u 

Brpnia herha %o y nu.%. 

Bubo g y num* j.mufiel&virm 
affricam 1 q. num s ,&c.zt .num* 
14, ingnleaMinerv& 14, num^ 9. 
in\e{icud\ne 4i,num.p+ x iQo.fu- 
percadaver 6z y nu. p, artentefo- 
iccaligat 6% y num. %,varia jx., 
nu* aj. 

Buhukus apol. x 6. num. iu 
4?« 

Buccin& 7 7, n. 2. ;* 

Bucephaluss. nu.j. 

Bulbui herhoc^oynu.i^. 

Bulla6i y num.9.& f.77. nu.%, 
tnmaridi, num. 1 6 y aureaNohiii- 
um Vuerorum R&manomm $i, 
Wtm $. 

Buteop. n. 4 Bjtteonum fami- 
H*T} >nu.±. g 

Buxus^.m. 51. i/ari*y?i 
num. &. f^Acm 2.1 »mm. jp. 

***■>* Cadavsr pro funere ungttur 
6%.num. 2,2. 

Cadmus z j i »um. i 6, & Cad- 
* s mes Xndexhiftoricus. me/tvi&oriai$. nu.i6. Braconis 
dentesferens 40, ». iS. 

CaduceusyO.n i$.& c - ti-»>*3- 

&c.-jl.n.%. 

C&faris cruenta pr&texta l.f»«- 
^.vifusfibifupernubesvolare 12. 
num .9 , ** nociurno vifi auetannis 
memdicatn. 20. imago obfervatfir 
14 num\4-- 

CaUis Dea i\. »• 16. 

CaUthus 21. ».41 

Calamus odoratusjs.n. 8. 

C#/f« /ijjwf Bohmmorum Regi 
pr&lati + .n.r. vari&eorumfpe- 
eies l*,n.9'&c.1l.n. 9- 

CaliguU arrogantia tf.n.}. 

Calitrichum herba So,nu,i. 

CaVaisgemma%i.n.%. 

Caltha^.n. 19. adfiUmcon- 
verfa^i n.+6-& c.^-L.num.a.6. 
I4S invafculon.ss. plura+Z.ntt- 

$.&c.%o.n.ii. 

Calvaries pro fpeculo oblatai$. 
n.%.&c.\-L.n^6. 

Calvusapol. i6.n,3^. 

CalxpedissS.n 41 b. 

Calx affusa aaua exardefcit 6% . 
».io.&c.4-o.n.$. 

Cambyfisfimnium 11. n 9. 

Camelus ad lacum inundantem 
hibens 11. nu. 2. 9 onus nonfufcipit 
41. num. $1. fubeo procumbtt 42.. 
num%o. gibbofusnum. 95 bibens 
exturbidasi. nu. 4. varia 69*1.16. 

Caminusio.n.%. 

Campana68 n.\s. 

Campanula herba 70 , ». 1 7 • 

Cancromarine infidens Mercu- rius zz . num.12. reprehendit Tilio* 
deinceffu 0pol.r6>nu. -j.fluviaUs 
40. n^aftreo agglutinatustf. nu* 
40, a. e$ luna dependet 6 7. »»• *3 % 
varia 74 n 9 

Candela 50,». n.afilvanoho- 
hominetenetur+z. nu>vyinme- 
diopatentisBafilic&num. 109 *<£■ 
moventur ali& fuccend?nd& n 9*. 
tfnf. *»/*/<? 68, ««w.8, emungitur 
ibid. 

Candelabrum aureum 7, lych- 
ni: inftrucfum $i, »« iQ.auatuor 
cumcandelistz.n.+.videetiambz 

». 10. 

Caudidati 30.».$. 

C«*i* .8» »• 13. <* latram 2. n. z, 

vari*s •*>+'&*• &' n ' ^9» a ^ eMas 
adestntram : item pr&gnamob- 
via : omeniufelix 9, »• n.proRe» 
gehabetuno.n. 7. Cyrumenu- 
trit.11 fj.i.humanaforma natusex 
muliere ibid. n.19, item cum capit* 
accipitri^Vifusperfomnum latra- 
reiz.n. 17 caniafnicu4ft.iy^ vi- 
Slima 1 3, nam. 8- dependemecelU 
MontmorentiiiS. nu. 9 Martifa- 
cer zi.». if • caninum caput iz.n. 
%6.&c 6&. n 2 aApedesJEfcula- 
ptidecumbem^ .»•*• de m canefr- 
pol.zs. n.6.vapulant & Umett- 
tansapol 26. n. 19. oveseicom- 
mittuntur ab opiiione n. 29. Gal- 
b&lmp. ex prora ttavisprojpe- 

#ans 39. «• 4. f fy mboh utitHt 
Sergiuslmp 13. «• *■ ibtdemaup 
ordocani*. fubpeltajupimesexpor- 
reftispedib.decumbem 33. «. V^ 
Utratrn acmorfm^. »-3- ^J? 1 " 
<fo» flMf-6* «J&^ percujfore 
40-». rernm natuiaWrt. 4o.».w» rogum dejilit 42. nu, 75. 
n^.venaticus jub arbore viridi 
quiejotns n ^3. column& alligatus 
ibid. coliare ejusarmatum nu 100. 
adftipem aftigatus n. 110. vulne- 
ratas +7. 0.4. pro ojfe certat 4P • 
n. p. ante cibum obfee/uio defungi- 
turnum. n, adojjamreiicio lepore 
prcperatjo. n\. dijfidentes cancs 
in iupuminvolant ilid. domefti- 
cus n 8, leparem injeclatur nu. i: . 
retiperdicumindujus 51 num. 10, 
Domint pedes i dn.bens n 12 adle- 
clumfe componitnu.i s.arreclis au- 
ribta 52 num.\, aUatrat per' ca- 
nem iurare 58 numerfr 12.. a. 
e Nilo bibentem Crocodtlm 
ebjervat 6 3 . num . 6. aibm &> niger 
66.««. 7. ad ojfa 6^. nz. pultces 
infejians n,io. <unopede claudicans 
num. lyintra viliain iat rans nnm . 
16. fiageUo ad obfequium coaclttt 
n.H. aprumfuftinens nu . 27 fora- 
m n tranfiturus bacuiocaud& al 
ligatv tenetur n, 1 S* canes venatici 
Jtmadei 7 8 n.%6. 

Camspijcisj ^.n ti. 

CanitiessHi»- x7>b. 

Canna arundinea intermelleas 
apol. z6.n. 13. 

Cannabis herba %o .n.ij. 

Cantarwspifcis j+.n-io. 

CaptUm Veneris berba %o.n. z . 

Capitqlii etymcn 8. n.6,& c.s$. 
#2. <5.£.; 
j Capiio pijcu 7 4 m. ,9* 

Copoapol z~.?2.2$. ; 

Capadoces ex myrrhinisvirgii 
vaticinantur g-.n. 10. 

Cappa-iis htrrbaZo.n ij. C*tra%.n.4*&c l^.num. \y 
omeng<num Jri- 14. JEgijihum 
nutrit n.n.* fipoi.x 1 ).n.6 ^vtfo iup- 
pofugiensn.zS. notasurJA cotleftis 
incorpore habuitxy. n- z.mulgen- 
damu iclraiia evertit 4 . rium . f . 
a leom mtercepta 41. num.% cx 
ponie dejiiientem grex fequifur 
4P n. 11. amaravcrans 51 . mim.% 
natib. atque auribus rejpirans & 
auduns s S M 3* . a. varia 60 ,ft z 4. 

Caprea 16 nnm* i§ % caprearum 
Vi natio 7 S.num. ss.juper mmtem 
aromatum s\,n.\6.variat>$. num'. 
27/25, 

Capreolusin alta rupe 42. num* 

5>i- 

CapriccrniM in ciypeo e&fark 
28. n z faujlumfidu* 3 o num 10 
orbi ac rsmo nixus cum cornuco- 
pi&H n.Sg. 

Caprificm arbor 7$' n. 9, -Caput bovis , equi hominU \ n 6 inpi, ieonis & canis 6 6 . num. 
x.hominis $8.n. i$.b pro ■pecufo 
mijfum i^.n. 3. Gor^ontt in ciypco 
MinervAZ^. n 9. kotninu, equt & 
camisin anubu vexiilis zt.nu. 4$. 
leonis%% nu.z. bifrons in column&\ 
41, n 40. in mortali ferpens nitm. 
4y. maris domum infpiciens sS.\ 
n. 9. 

Carbunculns ad venenipr&fen-\ 
tiamjudat 10. num. y. varia 8t J 
num 9. 

Cardinales unde diBi jy.nu.u; 
eur & cfuando primo 'purpura uA 
3\.num. s 

CardoJiM.il. 
■ Cardueiis emiJfanonvulturMX 
reapol zd.n.Z6.v'ariay}.nu.z 
Ci Index hiftorkus* 
Carduw $3, n.$,varia 3&,num. tar o &$. nu.i. falfafitim cau- 
JaHsij.n. ii. 

Cariophillum teftudine arrofum 
marcefeit 4% nu.114.. njaria 8o. 
«.58. 

Cafiafrutex 79 » . 9 . 

Cafialtusfonszz n }z. 

Caftanea arbor 7 9 • n.9. 

Caftsliumjj.n. 11. 

Caftorz^. nss&c. $2.nu. jo. 
* Pfl/Za* Equitespendentibus fup. 
capitafiderib.30.nu. 8, varta69. 
n. zg. 

Cataratlci avis j$.n.i6, 

Catena lunonis aurea 2.4.. nu 5. 
Mercurii zz n.z ^ex ore Hercu- 
lis 13. n. ZQ.z$.varia77. nu.xz. 

Catobleba* tiy.n-i 9 . 

Catoehites lapis t>! ».9. 

Cattus ad foramen murib. in- 
vigilans 6Z. n 3. cum murejuxta 
cafeum » . 1 1 fifcib infidians nu.\y 
varia^^.nu. if. 

Caulissi.n.4. 

Cedrm arbor 7 9. n. 10. in. mon- 
teexcelfo 49.». t«. 

Ceneus ex fcemina m virum 
tiranfiittl n. 41* 

Centaureum herha So.n.iZ. 

Centauri 1 ^.n.1.%7 . ab Herwlt 
(uperatiibid. 

Cephutavis73.n.Z7. 

Cephalus pifcis 74.» *o- f <*/•*- 
tur 67»' 16. 

Cepionidesgemm&Si.n. 9. 

Qepmpifc. ? 4. ». n. 
' Cepe4X n.yS<&c.6S» nu.3>& 
:.go »,if. CeUno 14. n. i£. 

Ora 76. ». i. pluresejufdemfi- 
gittiimagineformat£6j t mtrfr. 6. 
^» r. 15. »«/». ii. varia 76. 
num.2. 

Ceraftesfirpens 75. ».7. 

Cerafusig.n 1©. 

Cerauneagemma 8i)»,lo. 

Ctrherus triceps %z. num. 
\o.&c. 1$. }ium.xz 3$.&c. 5-9, 
»«?». 3, 

Zorcopithecus 6 9. n. 30, 

Cerebrum ne edito 60. ». 7. 

C«rtf£4, nu\^innummo3o. 
num.it ejisdelubrum inAchai* 
l^.n.31. 

Cereutfpinofus 79, «.11. 

Cetevel cetusj^. num. 9. in 
mari vafa piUque objeftantur 
43. num. 6$. htret.inficcon. 
iej. 

Cetrafcutum7J.n 17. 
* CarvaD.jEgidfafcenui. n.i. 
candidainter kuros 66. nu.j.va- 
ria*r> nu.iz. 

CervicariaherbaSo. n. 17, 

Cervina Ungua htrba 8^ 
»»w» 9. 

Cervina capita is.num 9>vipe- 
ramfugiens 58 » 5 6 *. f #«; /itoi' 
»« »#77?. J7. venatto ?8> 
##/#. 55. 

Cervix$.n ij,b. 

Cervus ySnum.zi, avaria 6$: 
num.^z.alatus 4.Z. n.\$. cummo» 
nili nu. z% ejus odort ferpcntettli- 
ciuntur n. 30, vulneratus n. 56. 
eampanuUu & cereos cornilrusfu- 
fiinens 49. n. 4. rertim naturaliiim. i» Chttnict ntfedeto €o. nu. 
17. 

Chdrephillum 80. nu.j. 

Chal/bspercujfus jz.n* 8. 

Chamtileon 80. nu. x$. herba 
7 f .num%j .ferpens & c42.nu.76. 
&c. 40.». 3. variabo* numero 

Chamtlon 80 .». 16. 
Charon zs. num>j6.&caj>> 60. 
n.v 

Chelonia 8z,».io. 
Chelidonia herba 80. num. 

Chtlys +z,num iS.ineaunafi- 
desfraclasz. num. 9. vartajj. 
n.$6 

*Chernites Upts 8 1 . n . 1 o . 

Cb'mii.ra zyjiu.ii. &t. 6$ t 
n.\6. 

Charon+.nz. 

Chiro». x$,num, 1. & c. 40. 

Chiurgafera 6p.»,l8 
Chorda<velut in fcuto fociata 

thryfauthemon herba 1b. 

»«.31. 

Chryfaconion laphs %\n.i\ 
Chryfolampis lapis 81 n.u 
Chryfoprafius lapis 81 , num. 

II. 

Chryfolithut gemma 8/. »«»7. 

11. 

Cibuminvasfordidjtm ntAm- 

wittito 60 jiu 8. fmiftra ne capito 

nu.ij. cibui variarum nationum 

V*riHS,jj.n.6i. Cicada zy num, 32, Apollini 
facra zz. num, 31. jfc <*/?#** 
catitatts apol. z6. num, 4. ^rd 
ra«*# occtfa ttum. 3$ aurea$^.n,\ 
chordam frailam in cithafa jup- 
pkt +o.num zy varia 76. »##?. 

C«r<T/*gtfwe»8o.».ip 
Cichorium herba 80 «. ip 

CicinduUj6.tt.ij 

Ciconia 9. ttum.^.^2 z$. & 
c. $%.num.z<).a.&c.6%.nu.i.in 
ttummo xo.ftHm.i}.in fctptris 52. 
nu.z.pullosnutritnuirienda 40. 
num x.in altum contendens 42^ 
nu.%iJpcde& ore ftrpeuttm ccm- 
plexanum. 48, unopede itt cubo 
nu.ioZ rpcAj.t:.^.. accenlumni- 
dum extinciura feconfumit >o, 
nu.s.abttus Ciconiarum 6z n,io. 
ramum origani tenens 66. num>6. 
varia ys.n.zi 

Cicutaria herba 8 o .».74 

Cieuta herba Zo.n.i 9 

Ctdarts Ferfarum 32 .».10 

Ciliciumj 7 >«'if 

Cimelta variain cfficinaAy. 

ttUZf 

Cimmeriarum Regis Tilii rt- 
gnum appetentts tf.n.ix 

C ifu dia lapu Si.n.u 

Cinnanomum frutex 7%Hum 9 
II» 

Cinnamomm avis 7 j .«.5 1 

Gtncwnatorum infignt l^. 
ttnnux 

(ttnclm avicula J < ._ti.fi 

Cippo nata infror.te cornua z$ t/, 

m IndexViiftoricus i&cinereotlA veftigium coufundtto 
6on.y. 

Circezi.n. 2- 

CirceiumherbaSO fr+u 

Circinus6%n 9. 

Circulus77-n.\\.&c.66.nu.9> 

Ciffmpuer in hederamtonver- 

fa 11. n.iy. 

Ofta rernm pretiofamm 40. 
».17 Jcorpionib.plena6$ n 4« 
Ctjhpbori Athenienf. nummi 

Citharai2.n*i*.&c- A-o.nu. 
x^&c.68.n.%.»ApoHtnisejUJque 
cfordtzi-nam.zj Ampbion^. 
n.ij- brathium armatumjufiinet 
4*. num. 7 7 . chordisinftrutta >9- 
n. \ .fine chorda 5 2. num. g.varta 

77.» $6» 

Cithardduspifcis 7 4« »• **• 
Citrwsarb. 78.» > 2 - 
tt'w>** Howa /wr/tf 4 9 • »• 10- 
€/am /«rm i*»« /"<*«"» +?• 

». 15 

ClavaHercul-L^ n.28.&c\z. 

CUuedtun.n.i~ &'•+*•*"*- 
^avts^t.n.^.tenereiz.nu 4. 

lani^.n +.fajciculus i & .n%m. 9 . 
&c ^.n.ix-juxtaferamsi.ni6 
tdium4r.n.i9.variai7.nfimis. 

cUvu4i0.n.22.i3.&c.s^nu. 
& b. tenereinfomno u.nu \va- 
ria77- »• z6.clavi grandto r estn 
JextraCapitoliiparte tf.nu.ix.b. 

Qlepfydra 77-num. >7- tffiuxtt 
^ t nu.i.infoUrihorologio \z.n,S2 t 

C^thoz\niS. 

Chpw^ vartazZ toto&c. 77. 

m m.i7.iZ>** c< * h/vi J mS ' n ' $,m gdeaM'tnerv&2\. n. $.rotandm 
ApoUinisz2 n 2% Achillisz^ nn. 
y.ktergogladium ferens, noftu- 
*m in umbone cumlattri ramo+t. 
n.7i,&cso.n.T9-*neus Juperver- 
ticem$C>n.3. 

i,occwsarbor79. n 13. 

Cochlea 49> »9- #»*-74 f**% 
capit exerens foctle conterritur 

6?.n.io. 

Cochleariaherba 80. nfiu 
Qochlidesgemm*$\.n 12. 
Corytws2i,n.iS' 
Coecus i3> n. 1. 

Coelum fOi num.S.hvum inte- 
nans,indeauguriap,n. 1. apert- 
tur & clauditura, Gratiis z \.n. 
10, humervs fuftentatur Hercu- 
ievs zj.ft.z $.pluviaSicili*m inun- 
4ans \2>n. 85. >& *r*>*«* fffa/frtf • 
tum 4Q,".T9> fteUatum $0. num. 
i4>,rorifluums%n n,a. 

CozIua Pater Saturni 22, n 6» 
Coement-arim offerens Imp.lat*- 
resprojepuichro \,n. 2, 
Celocynthk %o,n.zo. 
■ Cohndrinutpijcisj^n.n. 

Color albus & niger i\. *■*•. 6* 

c. iu % 3. «w«* ■> JanguineuA., a~ 

ter 1 s • U . 7 rofem , csl rulem zj n t 

6. vartiocl&res i&n.$.& c.\,\M.ir 

ColuberferpensTs. ».%. &60. 

n. /4' 
Columba^.n.i6,b. Zhriftoba- 

ptizatoimnftnensS n.x.omen^.n.s 
inpalma nidulans ir, n.6,curmm 
Venensfrahit 14. num. i\.eod. 
femperloconidificatapol. 16. ».J, 
3Z,in infigmbfemiramidu&n.s 
c?do equttum coiumbi. 32,n.S aa\ 
faciam rerum naturalium, fici*mfubretefuccedit ^.num. 
4S. cum ramo oUva ad arcam 42. 
n*i . adturrim ad-volzt num 44. 
^iciabietupaftsaltsinfidet num. 
*o+ nigrasS.n.n.a. ereclodorjo 
»-*7.v*ri*7} t n. i^&inwb. 
Jymba.p iV 

ColumeUadHasfecansftpic**, & 
totidem *<vtb. appetitus 33, nu. 1S . 
Columna^z.nu.go. info?nno 
tenereiz. n . 4. gemma, Atltmtis 
*\>n. is-Herculisn. 22. corona- 
**> H>nu t io,aliAnum.}oJubcoelo 
40. n.Snubis&igyufso. n.19. 
pars domminnititur 51. n p. + co- 
lumns. n. orbifubje&a 66.num.U- 
v*ri*z6.n. 2.0. 

Colundrinttspifc. 74, n . IX 
Coluscumfufoi S . n . 5 . &c ',+ p , 
*4&c.sZ. nAS . b. ' 

Com* 40.». 1 6 . rafa i f num.6. 
dejluvtumibtdpromijfa & num 1. 

n.i6.b. 

Comet*m. h vifusperGer- 

ma * tam *»>**•& c+S.».iz.v*- 
rt*%i.n>7. 

Comddi* C*r. V.auguft A exni- 
bit*ssn 4. 

Compedes4i.n >9o aureA67.ni 
Conaept, tmmacul. anagram- 

mata^x.totoy 

Concha *zn. \z,folije rorique 

^dfcopntlumexpUcansn lo^u?u- 

onem exhibens n .num. 16. vari* 

y^n.iz. 

-Congrmvelconger 7 ^. nUA% . 

Comugumfiultorum apol, 26 
*>• J*. vtclmais. n.9. v*ri* 7 s.n. 
70. Conftantisfomnium 1z.nu.t1. 

ConftantinopoUs AquiUdugu 
&dtficatau.n.6. 

Confuliorfinemanib.^o.n.zs. 
Convivandt varius olimritm 
77. n.6o. 

Coquu* adficnmproperans 5 o • 
n. 11. 

Cor S 8. n.l 9 .a. 3 y.b.monftrofum> 
u.n.is.cemeedito 60 n 7 

Corallium 17 n.i,& c .<i.n.s.& 
c- 79. n. 13. 

Corchorusherb* sg. n. 10. 

Coriariu^ apol. z6.n. 3 1, 

Corntcula apl. zf>. n .t. 

Cornix. num. y in manu Mr- 
nervA z+. n n.ueranscras+o.n, 
13. e$ honoshabitus 7% n . 26. vari* 
73 n.iy.par } % n . 3 . mortu*. r 8 . 
n -3<.a.puUt n . 3 7. 

Cornu ii.n.i 7 .frat}umfru/lr« 
">lf*rapolz6ni9.<veterump „ 
culum$ p t$ j>. ajinipropoculo 7 %. 
n- 10. varia ?6 . ». 2Z cornuade 
ponteenataGenutioi^ n. 3 o 

c°r»ucopi Al9 . n .^ & ^; 2Um> 

7 Auo c*duceum compkx* 4 o n 
2 ^ c ^.n.zi.^.S 9 .iterum 

C77.n.Z}. 

Cornusarb. 79n f£ 
Cornutimi/ites fc nz ^ % 
C0r °n*i4.n.i.&c.z+. n z4,& 
t-SSn.H b.htderMeas.n.s.com- 
porantmm ? .j* ipompineaperfom- 
numcompofitaizn.i 7 : mr ea,*r. 
genteA } ferre*Imp. Hmm ., l anm 
Cretenfmm 15. ^u z6 querna z 4. 

lZeeu ^&n*rcif[ozz.nH^ 

m Indexhiftoricus Jerptntinazt. num. i%. duodecim 
gemmarum i x ,»*. 3 1 < Pinea n.\6> 
ex erucd num 3 7, Jfineafuperne 
aperta 30 .»#*». <?. okagina bacoata 
^o.nu.ir.muralisy nu.i^.varii. 
in nutnmis so^num.i^ corona in 
wbe 42,»«. p fteUarumoHon. 11. 
Uua in terta, tertia inter nubes n, 
$0. Triumphantium& c&lejlis ca. 
4 1 .», 8 7 .Jpicez » .^.florum berba* 
rumque nu 9Z>reffta$i. nu.<$. ex 
duodecim radiis Regamc. s8,num. 
#4, b.fepulchralis num. 15 varia 
}3..num.4.Jefq.&c.J7.num.2+. 
imperialisyfios $o y num Zo.eoronam 
nedeterpasdQ^ num.% coronaius 
nummus \o,num.%. corvnatusna. 
Jcitur Diadumenius g. n.z.8. 

CorpM -6?, nu. x.partcsaTtlU 
compofiu 2$ . nu* 7.7, dii?*idium «» 
ilypeo Theodofianorum 3 * ■ num.i 7 . 
partes hieroglyphicA, 5 8> num .24. b. 
mdvirfm ventrem conjptrant a- 
pol.zS.n 4- 
Corficai7,n-i. 
Corybantesz^.n 2-. 
Corylus ensttaefcutica Primis- 
laii^ n.3.vnria79*nu.is. 

Corvus in lunonis putvinari 
Sicquiefcens 8*num.$ <omenp>nu 6. 
infefiaplerumque acies nu.zo.zi, 
Eliam pafcens & Eremicelum U' 
num . r , denuntiat mortem Cicero 
ni» .3 .JE}culapiofacerZfrnu.3.A- 
pgUinidicatmzzn.ii.niveumaf- 
eBat coloremapoLzG»nu.?j Gat- 
flinis bnponit nu.n. *x vulpe cupit 
fcireartemdttefcendin. i$,aquam 
exollafuhlevat ?>num. 1 ajcer- 
txomrapiointerimitur +o. nu.zo. *orvi difcordes ].nu.C. corvi mt» 
ii } malum ovum 65, num. z, infot* 
67 s num. zi, mortuo honos habttus \ 
J% 3 nun*z6.varia 7 3, num. 37^ 

Coftusarborypynu.J^. 

Goturnix 7 3 , nu. 40. 

Craninm yot nu. z. humannm 
propoculo j& num iz. inpatibul» 
tf$.».zi> 

Craterfignum coelefie* 4 2, nt* . 

28, 

Crater philot hefius 4 8, num.i.%. 
aureus vini $1, nuij. 

Crepitacutum 7 4,n. 1. 
Cribrum • trithi fiorem fecernerit 
3 \.num>io y & c*424ium.6i s & c^ 
4p nu-$,&c.6% i n.Z. 

Crecodiltoi },n.L&c. $i,num. 
13, & c.5 8, n.i 8,24,4:4, b. falma 
alligatM^sd . nu 2j, lacrymans 42, 
nu.+^Joominem devvrat 5/, »».5, 
.orepatuio , $» gejlans llidrs pen- 
nam <$>>nu 34, b variaf^nu-m.p, 
tapirur 78 nu. ;/, ttnigmatice -6+, 
nu. 7. 
. Crocus vo, ». rp» 

Crocuta animal 7 >». 22, 
XZruxConfiantiniinfignez^. n. $ 
■ plurium iiem ordinum mili- 
taritim s$.nu.z. cum ramopalma 
decujfato , toronaftnea te&a qua- 
drttplici . item imminente tiarA 
fontificia 4 z , nu.z lin medio coro- 
n&n^sQy&n.+z, varia 7 7 , n.z<6, 

CryfiaUus folarik radiis ittu- 
Jirata 6z, num. lo.varia %t,num, 
iz. 

Cubicularius Regk Terfarum 
?Z,nu,6$, 

Cvcu- Cuculus 3 8. n . 9. & c. 40. nu. 
3. &nigrrm 64.. n.%. varia 7 g. num . 
42. 

Cucumeris %en.2i. 
Cucurbitacitbintumefcens^ a- 
pol.z6.n.\-. &c.4o.n.i. eva 
■cuataf le.plena 3 3 . num. 1 o. & c. 
^o.n. s. inter cucumeres eminet 
6p n. y.varia go, n .z 1, medkasi . 
ni, in undisn 2 

Culex. apol 26. nj.8. varia 76. 
»17. 

Cuitelli fe mutuo attritu exa- 
cituntso^n.%. 

Culterfacrificalis 30, n. i"J . 
Cummum vel cymmum 80. 
n.io, 

Cun& Caroji V. 77, n.z 1. 
Cuneus f7 y n. 27, adafius j- 1 , 
«.4. 

Cuniculux iUudens Aquil&a- 
$>o2.i6,n 32 varia6^,n.-i7. 
Cuntur aiiis 73, ». 4 ., . 
Cuptdo 1 3 , , ». 7 , Wanafuperans 
2-2. n. 561 &c. cum palma$c. 
n xx. 

C uprejfm 4 2 , num. 99 ^> c . s 8 . 
n.i$,b.&c.6o. n. s.varia-79, 
n. 14. 

CurrusEti&si n , 17 > folusi. 
n.it,varia 7j,n.\%. 

Curfor $s,n,8. i n meta 4. n, 1 . 
&css.n %. 

Curucaavisy^, n. 4?, 

Cybel-e za,., n. z, 
Cybiumpiftis j±, n. 11, 

Cyclaminus n. So.n 2 1 i 

Cyclopes 2 ,, » 1 ab Apolline 
~Hbiatizi,num. ig,poUkem meti* 
urfatyrui $J, »i. rerum naturaJ/urn. 

Cyr% Timantbis TiclorjS, n. 7. 

Cygnu* 9 , n . s . advolansinfi- 
num Patris Platonis 1 2 * 1 j . <i/^. 
&£« currum Veneris 2^n.is. ordi? 
ni militarifacer \ 3, *. 7 .;« c/^ 
40- v -16. in aquis ^2,n. iqs .& c \ 
si.n.j. modulans j8, «. 25. £. 
idquemorteimminente 6j.n.ij t 
vana 7^,«.4j, 

Cylicranespopuli j6.nj. 

Cynocephali, & Cynomolgi po, 
puli ii, n.iz. 

Cynocepbalm /8. n. 6. J.a.fr 

c.69.n.$s. 

CynoJuraj%. n. 69, 
Cyprinwpifcis 7+.n,iz : 
Cyprus arborjp n.i?. 

Y^ AHyluspifcis 7 4 . n. 12 v 
D&dajus +z,n. ioi, 
Z><*jaavisy$ »,44. 

Dama 7 o, n % 1 . 

Danatdesi^, n $l. 

Danul in laculeonum Si. 42, £}anta animal jo,it. r. 

&*w*bimexundans apol. % 6 
n 18. c 

Dzpbnei*, num. 5 i i & c.z + 
™™. 3i,vertitur inlaurum <{ 
* 14. * 

Dafypmjo, n.i$. 
DaucosherbaSo,n. 22- 
Ddpbinus tn clypeo Vlyffis 
■ HWh 2. iaunatits ' Ju- 
per #* Index hiftorcus. iga regitur 4©, ».- j, columna. 
Wigatus + i.num. Jl.folutu* n. 
\i, inpafcuisnum* 98, Trojanus 
t. 104, duo fubfifientes incurru 
timis onufto num. 112. in&quales 
ollaborantes6%. nu.23, Equusin 
nfigntbus 33, n.i^hlupo morfus 
s+.num 9,morti4us67 . num.\\. 
weiibusjuccumbit 68,num. 26. 
idhinniens inpicfura 78,num. 6, 
epelitur honorifice num. z6. ge- 
n ini equi fiuvialis ungues s%, 
mm.\6,a capHtequinum%. n,6, 
frc. 66,»um\,cadaver sQn.16. 
1. 5. feu variacjo. num, 10. 

Eremicolam doctt avicuU ca- 
usis,n.+. 

Erichthonius i+,n.lo. 

Ericitts a canibus exagitatus 

n&rfufy s ° • num ' l ♦ ' v * Echi * 
ms. 
Erithr&ns equus apol. 7*, 

Erucaherba8a.n.2i, 
Eruca infeclum 22 num 37. 
\andem ut papiio evolat 67. 

1. /4. 

Ervum legumen 80. num. 2 4. 

Eryngion herka %o,n. 2.4. 

Erythacusavisj3>n.i4. 

Erythiwspifcis 6 o .». 1 o , 

Efca&xhamoso,[n. zo.quam 
tvide pifcis glutit Z^.n.i^. 

Efculusarborg.n.is. 

Effedum quatuor equis prove- 
lum^iy n 13. 

Evangelii Uber +2 ,n.2i- 
| -Euphemez*. ».12. Euphrofyne 24. n.'\ 9I 

in Europam ex Afia , via quo- 
modomventa78 t n. 5. 

Euruiviatoremchlamyde jpo- 
lians apol.2.6 ,n.39 . ^ 

Exercitusjlagransit,n. $>• 

Exoccetuspijcis 7 4 . #. itf . F Aba s%>n 16 >b. &*. 60. n. 9. 
& c. 80.». 2s > afabis abfiineto 
60, n 9. 

ex Fabulis imagines c. 21, 21. 

2j,24. 

Facies s$. num. so,b.perjo- 
mnnm in aqua comtemplaii 12. 
n. 7. in fiuvio ne jpecies 60» 
#. 16. 

Fagus79-n.\$, 

Falco9.n.\.&c>\9.n.3. ae- 
rafcandens \o,n. s>&c+z nu. 
\6> pendente e collo peropthal- 
miovolans num. 64, varia73» 
n. 44. 

Falx zz. n. 1. 17, varia 77, 
n. jo. 

Farinaapol 26, n.3i,facrifica- 
turo neceffaria 60. n. j. 

Fafces interffricas & caduceum 

30, ».rj, zo- 
F#y«* 50, «. 10. 

Fafciculum integrum igninen 
iujice 60, ». 28. 

Fafienpifct6 7\> n, 16. 

Faunus zz. ». * ?. 

Ftf-uor De«* z 3, #.iz. 

Favusmellis 76. in vetbo apcs. 

Faxsun 7, 0» <:. 5Z- ««»• 6 - 
H*«r/*&tiz. » 1*. *r<&«* l» "2** Indexhiftoricus, extinguitur 4Z ftum. 47. ardens 
ventis extinguitur #.113, aflam - 
ma fuaconJumhur6%n.\\, ma- 
ftibus jacJata magis accenditur n. 
Z4. domumincendit n. 27 ■& cap. 
Sz.n 13. a nteprincipem accenfa : 
ardetts in hofles conjefta 5-8, num . 
17 - h. extincia f&toremrelin- 
quit 67 .nnm. zo, fubventoso.n- 
lo,magis aecenditur 51, num. iS- 
facesardentes coeloddapf& S. num. 
S, cpHucentes 1$. num. 13 tres 4Z. 
n-. 86 leoni obje&& du& mperticis 
eodem conflriH&. vinculo num 103. 
& c*$S.k.ij. b. duas ferpens in 
medio complexus 42. n. nz, du& 
accendend& s 1 , num. lo^mortuales 
6 7. »•? • varta 7 7. ». 31. 

lelis Domini morituri fata 
pr&fentit 9 n 2 5 . .?/ww mr*r £$•> w«- 
resbellum.apol. 26. ». 8- ^w C^* 
Aquil&illudens^ n. 3$. in infigni- 
bus $ ;, » i\.aquatica 58. »#;»• 40.. 
«. variajo »,18. 

Teneflra vitreasi. n. 1 8. 

Fer* filveftre* villas domofque 
fubeunts* »• 2. hominesenutri- 
unt 11 » /. manfuefcuntintemplo 
Adonidis 13. nu. 6. hominibui 
gratiores. apoli$. n. j.ferinapelk 
contedtus C&Jar 3 1. ». 2. 

Ferrum perfomnum traflare 
1 2 . »> 7 ./#& maUeo & incude 4 9 . 
». s. ignitumaqu& immergitur 68. 
» y 

Ferula y8«». 17. £. Bactboda-* 
turi2. ».ig. 

Terula arbor 7 o, ». 15. 

Terula herba 8o\ ».2 f . 

F*/fo Utbr&ortim 7 8- »• j 8 • 'Eicedula 49 ».$. mttvult'f>ar- 
ce quam periculofe vivere, a- 
pol. 16. ».17. $» c. jS.». 9. i;**r*Vj 

73j«.44 

ficulnea. fine flore fruBificat. 
apol. z6.mm. 19. & cap. dn 
n. 11. 

Ficusjg nu. 16. pr&matura 0. 
». z6, inrupibus corvospafcit 40. 
».4 foli*&fru3ws 58.». 17. £. 

Fidelos^n.^.. 

Fides inftrumentum la- 
x&y concuff&,adducl& sz. nu. 9, 
lo.quatuor inlyra<>2, num. 11, 
v. chorda. 

Fdiculaherba%o, n 26. I 

Filix herba 80, ». 26, arundi- 
nialligata6l n.6. 

Fdum 42. », i}.ruptum *8. ». 
U.jk. 

Firmamentum coelomm ;i. 

».4. 

Fiflula 22 . »#;», 24. $• *. jF. 
». 42. a Panos cumfeptem cicutis 
22. nu.3$.varia 77 >n. 33. 

Flagettum 77. »■ $ 3 . tortum 1 3. 
»•4. 

Flamma 4.9. n 7.13« e.rogo 
42. #. pf.Ventui ajpirat 50, n y.a 
fumo obfepta premitur 68, num.6. 
varia 82., ##;». 10 . flammeum3i. 
n. 9. 10. 

F/^#5 f» /w##0 ; *. »4. 

F/os adfolemverfus 6 )s, nu. ir, 
ubertas m Ianuar. 11 ,n. 5. demef 
fio is nj. Vento afyirantepan- 
ditur 49, ». ij. flsrum imagines, 
Zo. toto. 

Fluvius\velflumen l- 7. »#»•/. i 
* # $ inun- Indexhiftoricus. K&*'33' *. ji, armazS.num- 
w 'j© n.i, V eJtitusu,n.z.%. 

Geranion herba 8 o .». 2 8. 

Germenflorens in manu & cla- 
Wz.n.6. 

Geryon tritorpor 25, n.li,&c~ 
f-Oyn k.. 

Gibbofusi^n.i. 
Gigantesii y n,i^.,&c.z^ )n .i,. 
GithhevJm%o. n . 4 i Gladim 4*. » 7, 91, afmatu nanu in patente hbro erecius 41. 
j. io.pabp&additus n.11, tejlu- 
hnu dorjo imminens nu. 22. m 0*- 
*U\cmilun*afpofita foli inapice. 
ium 2,7,. in ara Jubcoronaere- 
lus n 36: per coronam decujfa- 
im trajecfus n. 5 9,ceronatus nu?n. 
10 f . duplicifune adapieemufque 
lecujfatiminvolutus nu, 4 7, »#- 
luserettusquenum. 6. cumface 
ftcujfatim nu. 1 08, invagina j o, 
f« 17 , hAc ill&ia a fulminecoqfu- 
nttur j-i,». g,acutu* 6Q r uum.ii. 
y uero aut fozminA non indulgen 
fasn i^.varta.77 n* }6,flamme' 
'sSz.n.u- 

Giandes decuff& ,. decidu& jub.. 
ymb p i 9 ,n 17,78. 

Gtanduia herb.i 80, ». 20. 

GiaucusT>£U4i3, n. z%>fifcti 
'*,"■ 17. 

G/w ww ~ o , « . 2 o. 

Globus codefkis & icrrtflris 41,, 
k" rp, ferra <«/er undique Jpi- 
antesventos n. 6-uincendiari.Hs 
mm. <)i&cap.6%,nupi.1.. p_ yrim 
,7 n . $,fph&ricus ,i. num. 12, ek- 
mtur abigne$i-n>S- Glejfopetra g£mmaSi, n. 15. 
Glycyrrhizaherba8o,n.Z9, 
Gmfno oppidum PolontA zf* 

n. 7- 

Gobiofifcisf^, » \f. 

Godefridm Bullon. +i>n. 71.. 
&c. 77-n.is- 

Goniapetra 8 1 . »« . r j- . 

Gordtus noduszS, », 3 . • filutm 
ab Alexandro-IA, +1, n 17- 

Gorgonia coratltum 8 1 , n. 1$ . 
Graculusapol. 26. n. s.^.varia. 

73. n 49. 

Gr&ci pateris vina.ejfundunt. 
tonante love 9 . n. 2,. 

Grana &pale& s, n. 4. 

Granadilla herba 8 ■ n. 19,. 

Grati& 24.»,! 9*&fi$Z;- 

Gruesfifces7A>n.i7' 

Grui 9,». 4. al& pedesque 10, 
n*.zi.& c. 66.num. 1. lapillos fufti- 
nens^.n. 10. vorans 4-o.num. 
+1. i3,inpalma+i,m 6j,exan- 
gufit oris vafe comedens n. 60, fen- 
nis caput ornaht Vngari nu, 88. la- 
pidempedefuftinens 47. num. 4, 
inglobo+i. n. 37. vigilans, vo- 
lansque$%,n-^7, a. gruis collum 
optat Fhibxenus$6, num.6 3 varia 
7},n $0. 

Guitgvita avu 7 ; , »' ,z, 

Guloanimal^z.n. zo. 

Gutturnium inter duo fidera 

^.fi.2Z 

Gryphes 2 4. tt. 16. &c. 30..»«. 
i'».varia 75.». 52; H retum naturaJ/um, H. XJtAhiius veterum Heroum e d'~ 

verjts ferarum , etiam hcmi 
nis>pellibus 5 1 ,nu.i,varius colorejp 
Jignificatio jeqq. 

Hadingus Danorum Rex ii> 

Hageia JEfculapii Tilia 21, 
nu. 29. 

Halcyones aves 2 4, nu. 25, pa- 
rientes in trancjuillo mari 31, 
mi.i%. 

Halec74,tt.jS. 

Hammonis cornuy. gemma %i x 
itAt.. 

Hamusexvirga S0inu.ii,va- 
riajiyn.w. 

Hannibalis in Italiam adven- 
tusprodigus pr&nttmiatur s, nu.5. 

Harmoniaftve Hermio Cadmi 
uxori$>n.\6* 

Harpocrates 2z t nu 47, 48.$* c. 
40,Jiuj.6,iu annulis circumlatus 

Harpyi& 2 z .num .10. $> c. z 4,. 
nu.z6.. 

Hafia feipfam quaffat R.V f. in 
militum mambut inflammata 
ibidem,Jceptrilocoii nu.3 cumga^ 
lea 42,nu.zz. duo hafiarum ma- 
ftipuli decujfatim vinculis confiri- 
Binum. fy.pro cruce ufurpata $6. 
rt,6,fragmina +z>nu.Z9 ) varia j8> 
w-i9,a.&c,77,n. ? 9. 

Haufiorium infirum. facrifi- 
tantium 50 nu.zz.nuncvacuum^ 
•nuncplenum 4Z n.ioo. Hebez3.nu.2r, ix Iuncne 24. 

»-3 34. 

Hebenus arbor 79,^,1$, 

Hecatez^.num. 7. jacraejufd. 
nttm.%. 

Heefamons ji,?z ?i, 

Hetf0r4cn.il. 

Eeiera hnu.i.z. arbori virenti 
tmplicata +z,nu. 5 o, muris adh&- 
rejcens 47,num. s , alttus perar- 
borem emtens 49, num . , 4# in 
ttyrjo ;8. num.zo.b.varia 79. 

Relena 24 n 35.* Zeuxideticla 
7S } n 6. £ 

Helenium herba 'So.n.zp, 

Helianthesherba^ in . 7 ^ m ■ 

Heliochrjfum herba Zo.n ,3 r. 

Heiiotropiumgemma Sin.i ; . 

Kelictropiumjlossz.num i 9 ,& 

C4r9.nu.i h &c.6 7i nu. io,varia 

lo,n 20, 

Helleboms um herba So>nti.}j, 
Hcph&fiites gemmaSun ij. 
Hsrackonflos8o>n.4s. 
Heraclium herba %®,n $z, 
Herbafemper viva \t,n*u 
Hcrbarum imagines 80. toto. 
^ HerculeTyrim&nih. Alexand 
tnvttansi^inu.u.nuduszcsi.LO 
f*b f ziMu.<i,&c.2 h num. i ?i & 
c. ,9, num. ^.fimulachrum tn- 
Jtgnepopulosahns +o,num. z 9t 
<v*rta lo.nu.Z tlu&Ct ^ ^ 

60,74. 1 

Herculianorum infignia ^ 

Hermanubis zz,n 45-. 

■ * e $ erusl » h iy™H^>*nnuU 
mjculjtus z 9 . n . 4. 

J Hejpe- %% Indcx hiftorfcus. JReJperidum hortizi.n.ZQ. 

Hexecontalithos gem.%ijt.i$, 

Hippccen:auvus n n.\o. 

Hippodamia 2 \ n.$7- 

Hippodromus ^z.yi 70* 

Hippolitus Phzdramfugiens 6S. 
»•23. 

Hippophtfion herba 8c.fl.3t. 

Hippop-.it a>/ius injceptri. $z.n>z 
^c.^n.zz a. 

Hippuru>ptfc 74.tt.18. 

Hircuspijc 74-n.z.. 

Hircus qv.airupes zz,nu.^ $» 
c.$$,nu.i4 a pinguis ^ 8 num.zy b. 
JBaccho junclui tbid. varia 6?. ». 

**. 

Hirudo5S.n.zo'h. 

Hirundopijcis 74.fl.10.. 

Htrundo volucris 9..nu.<,. & c. 
38 nu.9.&c$.num. z^.a-i.uxta 
Mede&ftatuam pullos alens 40.«. 
ip. varia fi.nu.zo.b.&c'}*. nu, 
fz^domi nonalenda 60. n.%.nidum 
mundat 68,n.z. 

Htftoria qu&dam $6. & 57. 
totts. 

Holofteon herha 80.fl.35.. 

Homen Anigma6l.nUm. l.vo- 
mens 7 8. ».8. 

Homo Platonis i.nu. 2.Jphingis 
94.,nu.$. aSHones futurorum prA- 
nuntii, g.nu.z 7 prodigiofA femon- 
ftrofnjpeciesio.num.6y. & c.n. 
fparfim.defefluofusi-}. nu. i.im~ 
moUturnum.% ojjeusin conviviu 
JEgyptiorumijf..nu.z6.luteus Pro- 
methei zz.nu.i^.vitreus 10. nu .3. 
exfplette auEio tabefcens 3 4 . nu . z ._ 
monftrojus indnfigni ^z.num. ji. 
defertus nu.ii^.boris vefceni$8.nu* i^.a.onocephalus »».9. aeephatus 
num.x^pedesinaojua nu. ij colli* 
gatinuyv9.r0rfa.ucwm (tppa.njHm 
ibid.midia luce ' dcrmiens 4. ru.^.. 
co itra apes pugnans 68 ,num .%i. .t-.cL 
ATarium Larens ibd. lw <nagi* 
ftrutnsnfi^nibusor a.tt 6.4.» 4. 
H^rx lunonu nutrces 2 +. nu.i, 

Horol.gtur. > 7 num.6.&c.68. 
nu.p.joLr? 41.nu.iz, 0»<-.yo. nu. 
7.4MO. pondera a-ta as-aUa de- 
Jcendunt nu i . • tt - »;z v/y nu.xi.fo^ 
nans \z nuv>.6.iin±ula ejusd 67. 
num.$ rotis &pcndertb.aclum 68. 
n.^.tdque dtverfimode n. 1 4, iftmg 

Horus iz num. \i. five Hora- 
pollon 46 *)wshieroglyphicti yg. 

Hoftiumcaptta ac pelles -j-j.nu- 
3°- 

Humerus 5 8 .»« 2. 7. h.eburneus 

Humorifti. Philofophi 53.fl.1e. 

Hunninci Vandalotum Regis. 
perjcuiiOiC.Z.n^. 

Hufopic 7Z.n.iQ. 

Hyaanthusfios %o.n.y>.gemm* 
%\.n.\6', 

Hy&na cAca 1 Z.nu. 16.apol.Mo- 
do mas,modb ftmina 58. num t 31,, 
a. e)us p eH/s ibicLvaria 7o.nu z o # 

JF^je »/#£*?«. Si.fl.r©'.. 

Hydraah Hercule occifa\z$. 'n. > 
19. in Capftret clypeo z%.n. z, variq 
1 f,n.j t-.ubi & Hydrus., 

Hymenaus 6 6.« 7 . 

Hyojcyamut herba % .n.^^l 

Hypoginffa herb 8 .n.\ 4, 

Hyjfoj>u4-um 9 j .».3 4» 

HT5 reram narurafium $tyftrtxfpinas ejaculatur 4. z. . nu. 
%7>t)8, iis m umt.ur nurn^ 9 > . van& tnumgenerans 4 7 num, $. elevat 
giobum $i.nu,% .cum aqua j S-n. 1 j ' 
a.&pluran u.b. ignem gladivns 
Jcalpas amfodias 60 hum. y . ^ ^. 
-Jl.num.^S.tgnem igni non addito 
60. nu. 7. mciufus tamm erumtit 
67.nu.10 .fatuuf : itemque c!a rm 
vmkans. e domo incevfa ntc. h.JhB. 
cineribm abditm 6 8 ,nu. \i. ex hu- 
mido iigno* aquam fumumque eli- 
cit num.x 5 . acjuis affufis exttnguifiur 
num.z4.variaS1.num. lo.lgnita- 
buium JtmtiUas defilice ex^utiens 
•?$••*. ? &c>4z.nu. tsS.cum lat&reti 
ramisdecujjatts ibid. 

llexari? 7.; .77. 19. 

Imago Lemu> Tauri> Draconis 
&c. J£ty>pmr~i< m Regum 3. , num.. 
I &ci.s.num..i. C&Jarum mjtgno, 
inhonorenu.x^. in hkbr&ort m V4h 

- r n '& m «* *v.n.itm.<t, xiuisz .nu.x. Romanarum Chri- 

WM 7 f.nttj 4. ex ejus ovo bafi- fiiano) um ibrd. Deipar& 4Q,.num t j 
i •» b.alttd y 8. n . 1 1. *. "umithco tenus cum giadt' \Aculus Jerpens 7 y.».i 4. 

lamz.arorumgrie* 7 8 , » . 9 . 
lanua y 7x nu..^t c&iift.ms. 11. 
i» \anuario cur Chrifim ctrcomsi- 
«*77#4t. 
I*nusiz f nt$.}+. 5j. bifrons&xi 

WCtjtS* j O •«». I j «y WOC 7 ^./j».^ 1 , 

te«i[<oritpr&fes78.n.b^ 

laponum aggratulatto ad S.X* - 
V.rmmis.n.i. 

l*Jon cum vtller e aureo 42 
n 6 8. 

I*fpis8i.n i6. 

l-jy^^pefiisjS.n.S. 
Ibtsaivumpurgar/s ^onum.4. l'*r»'4o*, ? .& e . 54 . „«. 4< 
MBeunwui8.ms.t4.su varia 

^ h thocoUapif c . 1A . n . XOt 

lfi*riasgem.%i.n.i ? . 

Idea sA.n.z. 

IdoJon varia 7 7,» ft 4 j, 

lebovaincoren* herbar.um vi 
*tdi4in,4Q 

Ignis mtracula 1 o.nu. 1 j. dextra 
fjje t fonuna 4t.nu.i1. a Prom e - 
tktoxnvzntus n.num. , 5. eomph- 
itens fatyrus num,i ? .Vefi&&ternus 
) 4 •** m - 1 ■/*«* in ferfarnm Vtxii- 
h il.num.s. innm afpirante ani- 
n/atut 4z.num 100. furgens juxta 
fnanm adfidemfociatas. nu.uyfi,. 'Z.nu. 

1 1 -a.varta -j-j.num. 4 f . defunclo- 
rum 7 7 . nu 4 8 . imaginationu vil 
admiranda effictt m\ monfiru. 10. 
»n.z. 

Imbernimim fegetem proflernit 
68.»,i 8. ' 

lmpetigo 1 j.&.i. 

/*»/>/> Romanorum diadema 32» 
«.u.^'c.77,'2.26.. 

/»*«£* wrw K^« w apudVerfau 
XohemoStCarinthioiiGermanos&c^ 
14.». 3-4^. 

7»^ ^ 8 f«^« x»«&«5 4i.num> 
6z.varia 77 ».49. 

Indexdtgitm^.n.iub. 
indufium ex hafia penfiit4^ 
»14. Indexhiftoricus Jnduftria 24 n.fi 
Jnfans natus in uterum mater- 
ftum je recipit 5? num .j,&c.\j.nu. 
4- recens natipikolus 9 num.ij. 
monjlnfus \unu. 13. hermaphro- 
ditus nu. 1 6.apartuftatim loquens 
ttu.zi. ubique oculatus un.zz in 
utergplorans 17,«.^.. infulc^oro- 
tario 49 n.iz. 

Inferis facnficantes 13, num.9. 
eorum judicesz3.num.35 &c,zi. 
ftu.$. 

Infundihulum vajis 6J.n.j. 
htfeft. rumimapnes J6.toto. 
htfigtita Romanomm 2 nu.\.& 
t$$.nu.i.CorVMorum y.nu. 25. 
Vrfinorumio mi. i.gentis vtlfa- 
miU&imer fepugnaftfia.it, nu 28»- 
"ihreritinorum i4,nu,i$,aureiyeL 
leris i$,n <).^landri& ComitU n.n. 
PerJarumiS.n.;-. ipfis corporibu^ 
inarata z 9 .nu i.undepetantur z 9- 
H.^6 iOrdmum equeftrium 33. n.2 t 
Jovidnorumn. 16. 

\11tercutis morhus 6 \ .u 2. 
Jntronati Philofophi 33, n. \s. 
IoDeazz.n.4^- 
Jofephi Vatriarch&fomnia 1 z -n. 
x facAx.n.?. 

Iphrgeniaa Timanthe fiifia j$. 

tf.7- 

Irajci infomno iz.n.^. 

Iris meteoron 1, nu.z.&c.z4. 
1 s.inr.ubihus ^z.n.z y.verficolor 
»7 twS.variaZz.n. 6 

Iris herhaS >.« Jf. 

]risgemmaSi.n.i7. 

Irmenful idolon Saxonum 66. 
tu.i. lfisDeazz,M-4h ftout2i t nu. 
\}>&cs%.n.\.a. 
Itysfab.z4,n.i4. 
ludex es.em 40 nu. z$. habi- 
im ;i.n 3 coronas deponebat olim 
de vitaljudicans 5 2, ».13. 

Iudicio luputy vulptt £> afinus 
fiftuntur z6 t n.$2 apol. 
luglans frutex J9,nr$. 
lugum 42, num. f.varia jj, 
nu-4S. 

Iuliani infignia 1 7, n,$. 
lunzus yS.num n. a.varia 80. 
num. j6 fajciculus cum fepia. 
66.7?.6. 

luniperusj 9^.20. 
Iunoz^.n z } loviirata Her- 
euli adverfatur num. 4. vincults 
ajtriftaa Vulcano in cella aurea, 
zz.nu,i^domatur ab Hercule 23. 
nUtZi.imago innummo ihid nu.$. 
alia 30 n.\6. 

lupiter etymoni\.num.z.varia, 
fab. fa imagines 2 2 . num . f.feqq* 
ditirna eifacra, 9.nu.2- in t moneta. 
jo.num. 18, }ant Bacchum* m j8. 
nu 8,ejusfimulachrumrifit i/,««, 
3 >abs Uvefe lavari fomnians 1 z 
n.\ 6.Glymptiis ridens 57 n.x. 

luftttis. imago 4z.HU. Jo.fa c t 
jj.nu.46.pant Androgynos homi- 
nes 24.» 37. 

jxion z\.n. s.&c.3,nu: 37 $» C 
7 \»,i6 T AbaraTheodofianaj%n&. 
*^ Labraxpifcis 60. n. 10. &c. 

T+.n.zo, 

t. La- rerum naturaihim. Liibyrinthus22.nH.zA, extremo 
vallo clauju s^2.n.io6. 

LacVenerisi^,n.i S .^c. 4 6 t n.i 

Lacertus-taferp. j S .n.\4i 

Lachefisi^. n.zS. 

Laciuca i^,n.\7.^c 3 8o.n $6. 

LadaherbaSo*n.>j. 
. Lagopus avis j-,n. S f 

LamiA i4.n.$o.&c.6o.n.i. 

Lamtna aurejn; .0.3. 

Lampas i.nu*i.i n h^jiainverfa 
pleno lumine 42 nu. 48 ellychnio 
fuccenfofumantique ardens nu. 71 . 
du&inperticisvinculo eodem ob- 
firincta, nu 10 3. veterttm conclnfa 
+9 nu.2\.okoplena&accenfa ;©. 
nu i\ emuncta$i.nu. S . affufo co- 
piose oleo extinguttur 67. n 4,. 

Lampai equus 21. n.xt. LatpvrU herba 80. n.\ 7, 
Laticiavus vefits 31. n ,6. 
Latrunculcrum lufws 77» 54. 
Lavare fe toturn i$ t n 4 
Lauretum exarejcens So.num.;. 
&c,n,n.z.laurus g.num.i. &c. 
SCnu.j.&c.ii, nu. Juafulmine 
illifa \o,nu.;* ti & c. 42,n.6<).bacc& 
comejU ajierilt Matre S.nu.$,m e - 
dicA arti utilu ihn.},laureus Vul- 
canipileusi 2 ,n 14. Apollinifacra 
».31. inlaurum mutata Daphno 
i^nu.^z.coro^ariais nu.i & Ct 
%i.nu g.snter v&ntos &jo!em -^ 
»• 4*. 6 y, s 7. 9 r iownifronde ftoUa- 
* 4. i .». s o.rami ad coronas &>jig- 
natriumphalta ctfi ^nu.i^folm 
^.n.2 6.a.varia-jg #. zo . 

Le&na $%.nu. 3 s . b. zlinguis 4 o 1 ■• * * . j-. •—<"*«* }wn.2j. v.*unguts±Q 
Lampyrtdestgne V iem ambiunt n.i s ,& c . 7 X nu.u. ar;ttcm uz> 
nburuntur bt.n.n «■„;£,..,* gutvusprenfans ^o.num.is. unum. comburuntur ^J.n.ij. 

Lanatandidazz.n^ fidv.hdum pr^ns^atuUm 

Lance* effigtes tn Thebanorum 4*t>V***4QJuxtm eam Uuncu- 

corpor1bus29.n1. lus S i,n.i 9 . 

LapathumherbaSo.n 27 r*t, or „,>' ~. • 1 ;• 

r . • 'M 7 Lebe> yuo magts cUudttur ,ex& - 

Laptscenfumens omma corpora fiuat magis S o-n 16. 

lo.nu.S.ater &candidus ;i num liwti* t4*~.*i> 

. £1m .: rrrr > ."*tm. J^ega.io Uanthurtt, tnivmaticA 

4.fiUttmJcttftlts4.2.n.ioiferrum 6x t m S 

ineoacuiturso uu* .tmagtnes la- Legionum infigma J n I9 

ptdum8\.pertotum. ^gumPr^ifs^.^ Ldqueus fi. nu. 1 7.0. varia 77. 
nu. S o. 

Lfiresiins. 

Larix arbor 79.fi.20; 

Larva 68.nu. 18. adterrendas 
%ves itiagrott.ii. 

L/trusavisjs..rt. ss . 

Laferpitium herba %o.n. S o. 

Lateref Imperatoriprofepulchro 
ffiruwur^.n.z. [ Lembustnmtrifine veio ^ c . 
l nterftdi;>aA2.n.As. 

LemwslzfHlafiilminj olwxifi 
u n.ix. 

Lens,legume.n 80.». 3$. 

Lentticus 79.^.1 z 

L ™S$.™.8.1 S .4 4 . / *. & . c6z: 
nn.%:xp Ht y nu . % , i n clyp eo Jg.%- 
memnoms^.Yi.26. infiufii^ Index feiftorfcus *£» S.nu.il, Bud& omnesuno tem- 
porejnorl.^t \jnum.i.y. mortuoin~ 
jukantes ietores ^.num. i ejusd.vi- 

1 cior Lyfimxchus 9. nu.zS. prtmus 
Leonum Domh^r capi'.e damn^ 
4ur a Carthaginenfib. ibici. came- 

jfbs lacerant ii.nu.j, humcme capt- 
ieedttur a m^lterenu.i^, tn aere 
confiigere itfinum. 1 9. marmcreus 
■homtmm l&dit 1 2. .nui 5 . ccromuur 
1 4 .num.l i. . ej uspr&fer-tia urlrs lu~ 
firaturnu i~\-.fineunguibus fa Itn- 
vuaij.nuu.pellts i^.num.+.&c. 
$l-nu.L.m curru amorts \$.num.?« 
ccctfus ai> Herculeiynu. 10. jun- 
dlus ab Adm eto currui nu.y~\. jux~ 
taBacchum n.nu. 1?. manfaetus 
ifepfoli*t '<sz*\ .n.t^venans cum lupo 
& canil'apoli e. num. i , fingens 
iangu r^mnu. y. virgireem amans 
teum.jJupo ablatam ovem iurum 
j&uferens nu.y ab equo l&ditur mc- 
dths num.-\$.fulvus Bjhemorum 
27 num- 7« eumcaduceo in clypeo 
Antiochiz%.nu.z. enfiferin ciypeo 
Pompei ibidem.ruber duabus caudn 
ornotus nu.i.in infignt 5 { num. 16 . 
cania {efe verberans ^.o.nu,^ pr& 
tempiifrtb. num.x<{.& c.-/S.n.6j, 
exfreno a,i.nu $ 8. in pugnant pe~ 
desque cnixus num. 6 J.agnumcffm- 
flexus&domitusnumGj. capram 
interciptens num.-ft. febricitans fi- 
tniam devorat nu. t 11. & c. ?8- nu. 
9',i<zuenfis ficibus territus 58 
fium.y^.ti-captiur jB.ntt.f} varia 
yt.ff.f. 

rjje0pardui)i .».1. 
fcspus } 8 nu. 9 . a in via cccur- 
fWe»*n 9 nnii-& c.z%.num 4 ; perfomnum vtfws 1 2» nu. 7 '2. t&~ 

beHio^apol.zS.nu. 26. cupiepsfieri 
Doclor num. $ q.ttmetur a rants n, 
1%-duo medti lutettn campo puni- 
ceo 3 j. nu. 1 6.apertis o, ults dormi- 
ens 6 ,nu 6 pellis 49. n. 6 A varia 
ji:n.f/ 

Lepus marinus J 4- ».20. 

Lethe i^.num. 1 2.$ \.lttheopotu 
Jatiari i+.num. \"j . fiumini mori- 
enttum nomxna tn^rcwntttr 66. 

Leucoionfios 8 o ,n . 3 8 . 

Liber expAcatus 5 i.n.2.o*fignatus 

5$<B-2?.&j 

Libitina rjf.n.16. 

Ltgnum vit& 7 , n um, 1 • fumans 
49.nu 14 congeries diffipatur , ac~> 
ccnditur ys .num.-y.^ .accumuhtur 
n. 1 1 .ex codt m (latua & ^attbulum 
6S.K S. 

Ldt&torumordo \$n.$. 

Ltlum j2'»«. Ds.gaUicum 4.2» 
nu ^6.triainagro nu. 61. tllufire 
5 0,»«. 1 1 tnter fpir.as num .2 1 . rna ■ 
netlaufum 6j.num s.varta 80* 
».38, 

Limacis capiti telum infixam 
42.w.:04 falafperfus ji ».10, 

Lim<n~y n.^%. 

Ltnearecia cum infiexa \%.num* 
24,*. 

LtngHaanimalmmi.num.6 ho- 
fitlivefcentes t ^..nutn 1 f . cumwtt* 
U $ 8 • ». 9 • a.extrema dentibu* ad~ 
mc'ta n xo.a.va ran.x? .b. 

Linum 80.». 5 9. 

Lipartfeu itparia%\ ».17, 

Yippt+s hou.oix n.\. 

Lithofptrtrtum 8 o #.3 9v 

Liten rerGm oaturalmm. L*ter& rtis in judiciis fatale; 4 . 
nu y&e.jtii.wiHvmo* %,&. 

eiujAdgitusS.au z\.a.VAr. ,um 
IhtajSn. $9. /f /# ,a w ,r7/^/w 44 
pumam evocantes 6f.v.i. 

L*uusj;cer ^o.nu 20 cufi.de 
incu,vafept>iUco apua. Rom*no$ 
$2.» 2fl»er l s + i.n 3. 

Licu/A i6,n.i$.omnia v~fta- 
run'i%.«.6. 

Locufhjifces 74.&.H. 

Loltgo pijcis 7 4.».ii 

L9t„i'U$ herba 4 ,,«»7. 4 ^,^ 
2i,«. 7.^. c.iZ^nA^jndJaUtn 41, 
*.ii+&e.6i.n. 22. 

Lo/*i«.'^o^ 79 » zt, 

L«tftt;ai/;j7j,».yf. 

Luccrnz m ct.fcure ^o #*j». t a . 
/«»**» «fe&«s 6 4«« lx.varta 7 7. 
#.51. 

Luc rnapifcs74,n zi. 

L« inaz+n 5 vl.w. 

L«C« ^74 ». 2Z . 

L«cr ;«* fuguUta 4.» r. 
Ludi al.qtiot GtntiUs 5zn.1t. 
Lu um habere 6f n,J,varia 77 
«;4. 

■L«wif ;*.».;g& 

Lumm6onu.4. poft eaputap- 
ptnjum nondeiintt num.rj.v. lu- 
€ema% 

Luna f%.*u.zz.b.alata 24, »». 
7 infonrezznum.47. togam po- 
ftulans,apol Zt>.num.34.tenebreJA 
nu *\.nter fep-tnt%ionespo(ita yo. 
nu.17. n calctamtntis $inum.e / .& 
c 37.>numi&e. 40. uum.x 7. luna 
€refctn>isorao3)num. 6 in nocie 
*ZMum.3rplenanu zp.gcfyfata n. 49 & .ji nu.f &c.f2,nu. j.in 
nocle ft tlata mttr jotem terrair.ijL 
cbjuram 4Zynu.54.fui> nubib.jejg 
ex-ltznsnu. \ox. noduorbemtt- 
luminans fO.nu.2x.foii oppofita f 1 
nu.z.adlt*f%.nu.i a. vtgefima 
ocla va^ nu.17.in Variis \Zodit*ci fi- 
gmsnXi.ium fietbs tnmcle 83.». 
14 vartfr$i,n~$. 
Lunti ptjcis 7 4.»«i 5. 
Lupa Komuli nutrtx 1 1 .p.i, & 
e.ii.»«i4. 

Lupmus-um $o.n 39. 
Luput cmen 3.nu.i\.X4.)udtX 
ix.nu.lj.Martt factt Xjnum.ls 
yipc-U ni adi.BuA num %i.amiciti* 
eumoxitbusapot.xf num. 4 Grui 
cffafietextmenttpariens apoL.26. 
num.% variapologinuM.17.xz. 
3° <3-37- duo [angmnet fiirem 
Jpt&antes in infigni $i.nu. itj.ap- 
prehema una pradd tn/efans alt- 
am 4o.nu.4. pr&de. captaoblivi- 
fcms 50.»». 9 extrema caudamu- 
tilusfS .num.%%.a. aj? ove UcJatm 
Si.nu.iQ.acarrtttverfus f% »« u, 
a.cum c*ne adovile 6$. num.it. 
piUs cvtlts fociatahas atttrit con- 
fumttque lO.n.f.varta 7\ »7. 

Litpus p-f '. x amne tn mare ten- 
dens 26.n.t4,.minoretn dtVorat 6$ 
n.2 2 .varta 74.«.it. 

Lufinia ^.num.x^&cg^nu. f m 
proVita accipitri cantum promit- 
titapol. 16. nu. 33. variajt. 
n.f6. ' 

hufores vifores 9.n.xi ,& c ^a 

»53. 

Luforia infirumenta 7^. n .f 4. 
Luthen Index hiftoricus Luthert poculum catetheticum 
7t.n.u. 

Lutra quadrnpes ji. n. u, 

Uitum Utans apol, z 6 . ?i, i j, 

Lycaont-i.n.j. 

Lychnijeptem $■ i-n. i f . 

Lyncurium gemma %z n.\~j . 

Lynjc vifu poBehs.Z} .nu. \ z .ejus 
peRis 3 1 .». i &c 4 1 ,#.p .varia j i . 
».u, 

Lyra+z, nu j.& c $$.nu. 41. 
^.illotismanibus no» ^ttingenda 
60 nu i9.ejus czntibus utetid.nu. 
2 o . in manu Mercurii 6%. nu. 11. 
(eptichordis human*- vit& 77,» 56» 
ubivaria. 

M. XAMnapifcis 7 4.«*i; 

Mutgiftrtimpeft mortem fo.- 
bere 6$.fti. 

Magnes ferrum attrahens 4 ? 
nu.i $.gn r.6 7.nu.n,adclavem ey 
fnfumadhtbztur ^o.mim.iz. va- 
riaSiii.iS. 

Magveisherbii jQ.n-z 

Mai.ttn percutere i +.».4. 

Mallei \6.nu.-s in molafublati 
5 4. num.4-.in rupem adigitur 4 2. . 
hum. 106. fabrtlvs cuditur 68 
»« 14. 

Malluvium cum urceo 4©. 

U0.Z4-" 

Malogranatum y g.#.i i. 

MafopAthrcs arbor 79.tf.z3. 

Malva herba infelicis ominis 
l6,n.f.varia8o.?i--i&. 

Mfdum jQWum.z*.. punicum 75 nu.^.apertum 41 »-i7.$*c.49, 
#. 1 .2 . 1/477;? 7P . « . 2. 4. 

Mahus jub qua genius pafci- 
tur &quiejcit + 9. nu.zz.varia 
7 9-'<hi3 ■ 

MauAtuspifcis 74 .».2 j . 

Matidragora herba, do,n 41. 

Mama Dea z^.n.z >. 

Mantpuli lofepm 1 1 .»« 13. ^«*. 
/'//oy trtticet jub dto erecU 41 
#« 105; 

Mantica -Pauptris 6j. nutn.6. 
manibm factatis adh&retis ^z M 
»«,19. 

Matttichora quadrupes Ji.71.12. 

Manubnum ligneum tn arbo- 
rmn excvUuir*s.*o! i6.n. 1 gUdii 
Car M j£.n.i6. 

Manus 5$ t nu.)} 42. £. &c+z. 
num:zo,aperta 5 n>i?n. l.&c.zJt, 
nu . z cburtua 1 2. . mtm . 1 U . tnverja 
iy,???i z.dexlra rogo tng fta 17 tx*' 
$dnflex*ttme zz.nu. tf jeru/co- 
ronata fuper vexillum x-j.imn 3 . 
arm . u a cum fparo & ouva ramo 
4-2,nutn s.itemtiium miJjtU- vi- 
brxtis : ocuUfa nu.y$ fjrc.j (><*£. g 
rjjascot/ipicxuic. 4-i.nu. 06 , leoni 
cagut dctntilccns nK.yj.amtgb.dio 
ittfocttm cxci. r 1 /i ;//?/ .101 dextra 
& finiftra 6o.num. 6 i;?pugnum 
contraJta fy.num x.extucata 51. 
««. 6 .^«^ caduccum ampiexantes 
30 nnm.n. compltcatA eievaU ^ » » 
«t» duabusfuite. 4^ nu.zo. cait- 
cem comptex&nu "Jo-jefe & tatt- 
rum aiediam compux&tj. oi.mun- 
dare 2?,.num. 7 fintfira cibum ne* 
capt 6^ .nmn . 1 7 jvartM 3 .»«. i^ * retmn natwaliwnl Marcommnorum infignia 33. 
^2.15. 

Mare ardcns% num. $ fremens 
i7 % num.6.Jerenum & turbidum, 
quietum 13.00*0.4. Venetis folenni 
ritu defpmjatur 14,00. , lt mflums 
■41 .00 .1 02 .fiumina <vana infiu- 
untqp.n i+.&*X?.n.ij.:f>er ripaf 
: exundans6j-.n;i6 m 

Margari<vel margarita ;pifies 
1\& 23- 

Margarita z6.num. 6. .#» c . S2. 
m. 1 1.1 9 .inpatente conchaanditur 
A9'n.z^varia'Sin.2j. ■rAargantafiostnter kht filia rcondolentian-n 7 Medius digitm fS,n. 5 $.%+ 
■Medufa 2.3.0.2 4, -captain .^ 
;peoPerjeiiS.n.z. 

Meg<zraz^.K f z9. 

Uelgufiare i>.nu. 11. ealidijfi 
mo fauces Vrjus adurit ij. num t 
i*. ^t/w 49* »#*». 20. 11/*«* 7 i 
00. 4. ^ 

Melmcholicorum fomnid qi 
nu.&. 

Melanthion herbaSo.n.41. 
Mdlanuruspfcli Co.n. 9. & c< 
74.7z.24. 

Membracorporis $Sinum,Z4 L pullulans 41.0.37, 

Maripetus quadrupcs 71 .0 . 1 3. 

Marmor %\ n\g. 

M.CraJficafira bisfuhmine ic7a 
•9.0.2.. 

Marru biumg o.n. 41 . 

^Mars 'velMavarsdeferensgla- 

! d l Mmiz.nu. l ifab.zz.nu,h$.natU4 

fine opera -vtri ibidem ex lumone 

■2 4-. nmn.iamagoin nummo 30« 

0-17- 

Martesquadrupes^i.n^ 
Alater cmnium terra 6 f.0.2. Memnm z$.n,iio 

Menapioruminfignia 53 00.12. 
■&c;*j7.niVj t 

Mendicusimpudens 2f.n.s. 

MenJkmttaUisinftvua A fj nti . 

z. panu propofitionis 51. numero 

ro.devcratA 6i. nu m t s.appara- 

twn.num.6o» ferrea^nums. 

Zquttesrotund&menf* apud An- 
gl°s\$.n.% 

Menthi$ herba-2 o .0. 42 . 

Mercuriuifab.zz.nu 20, & e ' 

13. wn^ingreffmjUtuaru offci- iS2sa±^* p?^ss '■*uia&0m.i8.n.2 

MatjiU defiatuisBemetriiPha- 
lerei f$ n.16. 

Medejn magi&perita 1 4 ,». s. 

Medeagemma 8 1.0. 19. 

Medicms. Inventor.i $.0. j. 

Mediais certa ex fomnhs difcit 
12. nu.io. urinam Agri explorans 

Medwmus-menfura y^.nu. 63, 17. *0 quadrato-j^, nHm% J4> 

I>/w«40-»*.i6. facraejufd. jtL 
».24. 

Meretrix Apo.cahptiea 40 
.00.28. 

Mergm avis 7 jyj^ ^ , . 
Merops avis 7.3.0. 5-7, , 

Merulapro Tur4iscotoMol.it 

n.zi,var.iaj£ n . s ^ 

Mefpila pi 0.14, Indcx hiftotlctfs. Hefrdw arbor 79.*-M- 
Meta 5j.».7- dus. Romanorum 

41.» 109. 

MetaurbsMediomatricum 17' 

n.6 atia^tn.21. 

Metts deglutitur * love ««■ 

Mi.$. 

Mexicanorum captrvi n»»>p« 

Midaszyn. 19* 

Miiiumjolu 2o.n.+ot 

Millus armatus 4Z n.iox» & c. 

jo.».4-9* . _ 

Milvu4'9-nuA. ttarpum tnfe- 
qusns +o.nu.s.vifccraevomens n. 

ig.variajsn.fS. 

lAinervaecapitelovis »z. nw 
T4.fab.Zynu.i+.&c>i4>num> 9. 
palliumtricoloratumnwio. hajt* 
^.i.nu.ii6.elypeu4 77.nuaS^ ima- 
g6 concidens \\.n.\.&c.z *.n. *-•** 
Ua 78.^.8* 

Minosz\.n.%y 

Minotaurm %7.n.i.&eAo.n. 
n6.&c.6o.n.h 

MtthridatU ExcubitvresfeU 56° 

n.y 

Mnemofyne Mufarum mater 

%4.n 9 it 
Modiua menfurt, gentU7l-nu. 

Molafeu tnolendinum alatum 

turam exjpeclans w.num* ven- 

t0 agitatum$i.nu7.vento igita- 

iile 67 num.}.lapts farinam com- 

, tninueus 6SJtu.io.duon.}. varia 

j%.n.6S- 
Molarislapi* merptur 67-n-is. 

Molochidolum yn.$. 

Mobih9htrka*Q.n.9,& C; So* Motyherba2o.n.4'i. 
Momi votum,z.num.i.fabi$ t 
nu.i*. . 

Monets, origo c.jQ. nu.ijpectes 

77**4- 

Monile ornamm ja,».i4» 
Monoceres 60. num 4» &c»7U 

14* 

Monocerospifeis74.,ft.i4. 
Mons altijjimus 9>mm.4..prodi- 
giofi io,num& ardens +i,num)i, 
c. 1 umtnor dat minores umbras 67. 
H.S,duointer fe cencurrentes nu.%. 
homo ad montem enttens jj, nu. 
17, excelfus cumvallibus so, nu. 
i^amrfstvomi +i,num.i2 9 variA 
iub.jymb.p.zu 

Monjiravaria 10, futttrorum 
Jigna u.n.o.,trifipiti*22, num. 32, 
44 &c.i+.n,7. 

Morbi Jola imaginatiom con- 
tratH 10,« 3. 

MorioEle3S*xow* 1$, nu^ t, 

MarchionisFerrartenJis io } num.+ 

Merpheus i$>n.i2. 

Mors vartefiguratur ^.num.i. 

&c.6 Af.num, \. fomntare mortem 

ii ,num.$#er fomnum inter mor* 

. tuosviderenumj e fomniis cogno* 

Jcere numi*. 1 i.mortuis olim h*- 

bitushoHoti^n.%,& 0.77 9 nn.a%. 

Ingendi ritusapud Tauros 1 4 *» 17. 

Mortuorum Rex 2. z ,n 9. 

Morus arbor 79,ftu. *J. tardi 

fiorensW'"*}* 

Mofchi excipientes legatos T*r- 

tarorumH.n.to* 

Moyfes cornutus $ 1 ,«. io> J 
Mugtlpifdn* H.24. 
Mui*Jicrilis&n.26,«' 

ifn/tfser Uttitor vonttndens m^rulas effe 

^rdostttemprutumnon effe de~ 

*</*» y [ei w^um^poUo.num 

V-vzcutvpnlfxmesoltasit, n ** " 

VHntiribusregttscorems infignu' 
77.n.z6. ' * 

Muttuspifcis 7 4#.z h 

Mulus h n.io. Hermaphroditus 
«.».7. g'nerispudet,»poi 1 6 ,n. 9 . 
Jefirte conqtteitUur nu z 3 . varia 

M ^*»**o.n.7-.k{de«iufk**i, 

Murepcfetragnus^z.n^. 
Mure X pifih 7 + nz6t 

Murus u^us Athmienfmm 

**m'f9mwm, ltbrosdevor ms 
**n.1r.omen 9 .nu.iz. gaiea eorum 
Jtbuiamque arrodem 1 1 .num. 4 & 
ca P zz ' numero j 4 - <£. cafi 6i% 
num. s Armtmus 5: nujn. e,& 
c \7.nnm.\?.at e r & Abus 64. tiu. 
$. murrs comr* feiem confu un. 
fes, «pot.26. nu . 2 ;. mus c p T9A hh 
ulca mgreffu* intenUdttur 40** 
l.mufiulusatnmp^it+z. nu ^. Q \ 
gladtum tranfientnui^ mufcipu- 
«'w^Wjo,»,^. varta 7l .. 
n. /7. 

Mus marinusv^n.z.K, 
Mufi, perfomnum v<j* donw a- 
t»'eii.nu.rs.f*b.t4. n .v2. Prsfes 
ApoUo i2.niux 7 .cc.ronamhlms s% 

M»fi*s%.num.ii*.ininfani 
zi.num ). m annulo fignatorio z 9m 
num t iimfignemunerupublici j4 . 
nu. 4 perjomnum vtdere 1 %. nu 7. 
Bu Psvonu cauda txcutere 14! 
mfrftttlm unfyurts nvtrmn- mmn natural/uro, y^fMz&c.is.nu.i.Calve 
dm iUudew capitur apol.z 6 , nu * 
c fPf^tUmlm M6 . n ^ ZtAlex ^ 
dru pHngensn.3. exulceratoeauo 
rnenstnfidenses.nu m . s .p ma *„. 
»»'f*tons7%.t*u.*.ad*ffitf um .p . 

tumttdvolms&jn^z. variayj 
n-2Q. '' 

MufdpuUcum Urido6 7 n y 
MHficusctnttitMnimtkYe \ 
6mujica tnjhumettfa ruKitchor*. 

dutnuttlta ^n.6,mufi C eslnvtn- 
tor 77 n.$%.uMveirm. 

M»ft<«*S-**.3.&c.s*.ntLx< 
*-**n9n0.num.izis.t s . & c /' 

nu *fimoeircumv*llat* ± 3 nu T < 
rHttfstmufiuU contra Bufonem 
mumtur 4.2. «lu -ft^ J • 

p **r^z.nu. 5 9 . orepartt 60 

Muftetapifiis 7 4.. nil7 ^ 

MyndanJapitSzMaQ ' 

^f¥^herba 8 o.n.4S. 
^rrhaarbar 70..^.^ 
tyrrhis.h erha . % ' 

n- 22'b.varU 79 . n , z7 ^ 
Myrtupifct S74n . 17t 
N. 
JS^Apu* herba 8o. n ^ 

Nardu, odorifira fu num ,„ 

So.».44, ' ^ 

Nares fanguine diftiliantes ~ 
^n 9 .nun.occifi ad homh^ #•## .?** Index hiftoricas 

pr&fentiam ^olnu.s-prAputatA 7 8. Nereis monftrummarinum 11. n.U. 

Narfes Duxirridetur 1 j.w.6. 

Nafturctum herba 80 ».44* 

Nafus ad terram ujque pro- 

pendens 10. num.j.parv us , gr##- 

</m > tortus ij.num. i.& c. jr 8. »«♦ 

Nativitas 6s n.i. 
Natur&portentaio.n.z.. 
Navigium y 8 , n . 4 3 . . 

Navis Anigmatice 16, »«f». 6» 
inportumfefe inferens \. num.v 
sjetus, negleitaque 1$. num. !• 
yfcft laurea torona $o.num. 31. in 
mare 42. ##7». 1, ?'» fluftibus 
maris num. 6. tempeftate impulsa 
num. g. triplici velo prolata nu. 
4i.alianum.66. fraftaadancho- 
ram h^rens num, 75. in mari lu- 
na ftellisque affulgentibus num. 
71, in Aquore ctim omni appara- 
tunum. 80 pajfiisvelis fub plu- 
•via 0*vento num. 10 6. deferta» c. 
68.nUm.5.6.[nJiitor?s 49 nUm.l^. 
infta is velis mergitur $2. num. $7. 
& c.68-num. 24. exoneratur 55. 
num. 1 +.in ora maris , velu ex- 
plicatiscon(tituta6 . num ^.in 
tnari lud ns num .\6.pars 4 1 .num. 
9' rfftru#$e nu.jg.varia 7j.n. 
6+>&c.8s.n.s. 

Nautiluspifcis 7 4 .# . 2 7. 

Nemefis z+.n. z+.cumfreno 40. 
w.i?. 

Nepenthes herba8o,n»4-4. 

Neptunus.fab.22.n.j. X* trnago 
innHmmo^Q.n.i-j. nu.u. 

Neroni caltcem fulmen 2 mm% 
excutit f6*m.$. 

Nervio rum infignia J $ . n. 1 3. 

Niobe 40.8.17 '. 

f'« Jtfr f£ nefcribas 60 m ./3 nix 
Anigm*tiee6+.n 1. 

Noftua 2 2 .nu. rf.omen 9» num* 
y-in Athenienf.vexiHis zj,num.+ 
in nummts \o.nu r,&c.f>s.nu 3. 
infcutoMinervA \o.num 16. ve* 
fperi$i.nu.f> m fepulchrb 61 nu. 
9 cornici junfta : item aves eam 
infeftantes capiuntur 6j.num. 6.in> 
fole6j.n n.laria -)i.n 60, 

NoduS Herculeus 13. nu. iZ.fu* 
peraures Bototorum }}.nu. 1. Ger- 
dius.^n.tf. 

Nola extra templum eminet tfg. 
nu.i. 

Nomenrei.malumomen %n, 1/ 

No vacula in cote 6 8 ». 1 3. 

Novem oooooooqo. 42. ntt. 
49. 

Nox 24 n. 1 9 . noftu in tenebris 
cave deambulare 6o.n.\ j - . 

Nubem amflefti 1 3 .n* 5 7 e m* - 
rifublata 4 yn.io.& c. 67 nu.i 8_ 
y« j>er w^»re Ap.n . 1 4 • /»«rf* j o. ». 
2j.i;0rf0 8i,» 14» 

Nudipes fto.» 4« 

Nudus 22.n.i6.&c.zyn.% &* 
AZ.njo. 

Numerus 1095.- 8 #.io.*. fr«» 
decimusjextus ternarius 6 cnu. 3 . 
ternarius bibendi 78.»«n fepten*- 

rius 4.»3 k 

Nummorum imagines , origc, 
varietas )o, per mum & 33« rerum naturaliurm divifus aureus utrimque manu 

cohtbttus 4 2. . nu . 1 o . Vejpafiant $ 8 . 
n.i.b V .moneta. 

tfuptiasfom niare ii.nu 6. nu- 
ftiarum prxjes \\inum.\6.nupta,- 
rum&.tunuptarum yejiitus 31, 
ftum.^Ao^corona \z>nu ,10. &#/*# 
0##* comptA 7 7. »#. 4 ) ,*# £0»# #0- 
*&#, 2,j.n.%z,nucesin nuptiisffar- 
fit79'*f.-i9'f*cesftj}t 

Nux increpatur a Muliere de 
fiultitia. apolz&>unm.$o, & c^e. 
ftum.$ puerofrangitur 5;. num.7 . 
avermibus exeja 62,num.\6.mo- 
diusannuependitur Regi Bohemo- 
rum i+.nu }.pineaiz.nu.\9. frc. 

NyclegretumiherbaSo.n.+f. 

NycJicorax$.*ium.$.&\c.tf,nu. 
i 3 a.folem ocuUs claufis excipit jo» 
f*.i3.v.No&ua. 

Nymph&afios 8o.n. 4;, 
L Piytnph&usjapis 8l.ft.io. 

r\BeUfcus 78».i. 

Qceafio in rupe 42 .«./4. inorbe 
fians avolat n.\o6. 

Occiput fcalpere 60. ».14. 
Qccupationes quorundam] 77. 

Qculus inum.\.&c 5%. n.4.4. 
a.uhi varia nu.iZ.b. ; perfomnum. 
amijfus 1 1 , #« *» .6.8. Vnoculi 2 4. 
ftumero z6. totus oculatus 21, 
f^.43' 

Ocymum herba 80.ff.45. 

Ocypetez<k*n % 7.6» m O Enanthefios 80.ff.46. 

O Enomaus Rcx 23.tf.37. 

O Enotheris herba %o.n. 7 3. 

Oleajtvbuuva iz.nu- 7 &c. 
$2,num,Li, vLa coronari ii.nu.9 1 
&c.i8 t num +Jnvemrixi+.n H. 
ramns enji tnvolutus ^i.num. 28, 
£#//2 virgi. betuli, num .$,arida prOm 
pe vitem A.o.num.zfaviroplanta- 
ta 5 1 .»«w. 1 4 yoleam nef&de 60,» 4 
2.o i yariay9 i num t 28» oleamira- 
culofajZinum. 19. vide jymbol. 
jub.p.4.5. 

Oleajier Megarenfis armsLtom- 
plexusfrofundensque $.n.z6. J 

Oleoperfundi\iynum. J.eoje- 
demne abftergas 6e.nu. 9,oleo x in- 
fecla exanimantur j6.nu. 10. 

O/fo ttrre* $> ferrea. apot. 
^Cj.num. 19. du&accenj&mijjiles 
in fitpite decuffato erefla 42,\nu. 

Olympicum certamen i4>nu.i. 
&c.iZin.\x. 

Olymp4i*moys4i i nnm.9i.&e% 
49.nu.14. 

Omphales amore Hercules petif* 
4ueit2.}.n.2o.\ 

Onager 7 \.n. 21. 

Onocentaura ii.ff.io. 

Onocephalus s%.n.9.a. 

Onocrotalus 4o.n.$, i4i 1*4«* 
73,#,6i. 

Onus alterius fimul tollito t tton 
de}onuo6o.n 11. 

O^x £ *£, cunHas virtutes 
exprimens 66.num. 1. TJarn* f i. 
ff.ir 

Opalus gemmaSi.n.ir. #** ^ Ophiu- Iirdex hiftoricus; Ophiufa herb/t 8 o.n. 7 % . 

OpiUlf.afcL26.nti. 29. ndgYt- 

\*m errants* pecora\cogit tf.nUi 10. 
mmonte gregem cufiodtens, jub. 
(pnb.p.z^. 

Qrb is viridis 33 nu.19. arule- 
*»: canctiatm* : addito M- intsr 
fcfptrum & gladixm 41 . num, 1 1 . 
ttquis circumdatui nu> 4-i.in eo dut, 
manus jcctatA num.%6. cwenaius 
tmoo. 

Orca pijtK in vetuus caute 
prenjanda Ai<num.7<>,v*iia 74, 
»,27. 

Orckifih rba %o.tt 74. 

Ortig*Ua%i*r,H. 24. &c. 24. 

OreyHxspifeis 7 4,12.2$. 
Qrdtnum vaqa infignia 33. 
toio. 

Qrganum 67 Jium. 6. pulfatum 
ft.num ix.&cbZ.nu. 14. varia 
jZ.na» 

Origanum 5 $J2U.*i,ajuar$a S« 
».46. 

Orph?ust$.n.iy. 

Qryx. %%.num. 1 4. a. varia >i. 

1,»' Z 3' 

O* ;8. num.io a. uhi varia n. 

Osfpina dorfi fS.n.zo.a. 

Ofcines 9.». 3. 

Ofcutari U.tf.4. 

Ofiris £%.n. 4 1 e ifigno 17. 17.4 • 

O/Zn* 74.8 z8. 

Ota avis jakam capkur 40=' 

m» 

Qtisavts s$ n 17.iT. 

Ovaliscsrona.^ 7 »,ir t Ovicuia agnos uhrefafiem^ 
n.x-%. 

Ovis Eeonemparhns iunum.fi 
pafcere 12 nu.^.occpiereif. num,%* 
Ufa a-cane balat, a iupo eonticefcit' 
apoL. zb.num.zy{igr,(,ta.$x. nH%~ 
vejcens cony.z,a ^%.nnm . 34.. a.ah- 
fynthio gaxdens 6 tg.num. 1 9^ grex: 
XMUm.4>& c.(k%.r>u^ 22. progre- 
dienti de vut decedendum 6-ty. »«,. 

Ovimaga avis. 7 3 .».44. 

Ovurn purpureum ,& ad terram* 
aUijum 8 num.j.aureum jomnta» 
tum 12. nu. 1 9 ,*x ov. tieiena 24». 
nu.D.trthus Jujpenjum dtgttis 38.. 
n.io-putidum fnpernjitat $o.n.s~ 

Qxalu berbato.n. 74» 

QxygAla l i++n.if. p Mantuiesgmma. %t t num.2$. 

Fs.de 0; geminaS\.n^n. 

P&cma herbaXCri.jA* 

Pagurus ii c<*7 4. ».28- 

Pa/a rufticum tnfirumentum. 20 
».31. 

Pafo ^r^r 79^1.1^. 

P«e5 8.»»4. 

pAlturus herb*%o.n.\&. 

Taitasmurfubieelapedibus Mt- 
ma 4.zn.4$.v.Mvaerva. 

Paliium et-rhieptjcopak i$.n.f. 

paLja 11. num. $.&c I4» 
numero 1. & c, 42. numero \\. 
11 &cs& num. i.a. lafdem ra- 
mu fufimens 41.nHm.9i. foli esc - 
pofitanumtu). cum conjugequot 
mtnfibuA novtm proferens furcu- 
lum rerum naturalium, lum 6i.u.6i.ficiata cupreffo 6 3 . 
nu,6.rcs 4 2 »». 8 *. tami ligati 4 z . 
num. 61. avulfi num. 88. jfW 
eharta t f Ua 7 %numx. $%.eju*& 
l*urt rami coeumes mcoronnm 4z» 
»»3J v*rra 7 9«» 1 9, 

Baiudamemum regium jo. 

falumbes lauro & my*to Ho- 
*Otium tegunt S.nu.2 Je aepluman- 
ttlpropterpullot (j^nu.g,varia7). 
».62. 

P*»ii »,37. 

Panaces hert>* 80.9.47. 

Pandora 1 4 .*», j 1 . «/1« i/«f 4Q. 

Pd»e»? mendicat BeHftrius 1 f . 
»»»*. j fropofitinis mures ca- 
nefyue ambtunt j 1 . num- 1 o. r» 
f»e»/<* 6 8 .». 1 .panis non frangendtte 
to.n.u. 

PanicumSon.47. 

Pannutsin 15, 

Pantarba lap ts 8 1 .». 1 1 . 

Panthera mtum.ifi. & t. \\.n. 
l.rf? c+z.num.t.ubiafimia deci- 
fitur. 

V*pavtfL\.n.\7 &c$ 1.819, 
quinqm 4in. + 7.v*rta8o. »•47» 
fiortda *$.n.i6* 

Papil.o lumencireumvolant 47» 
B.3.&C 67.n n. 

papyrus 78 n. zfafciculus 58.». 
10.4. 

faraboUvArii. & elegantti a;** 
UtK 

Parafitusjafcit 74 »•**. 

Pm*fr« 14.8,2$, 

Pardalu pijcU 74.8.1 9« 

?4r<fc# ^» Pardalit j Z.jtum.)7* apeUts21.nu.3x. varia 7%.nttm.t. 
V.Pancfaera & Leopardus. 

P*ri* 13.8.28 

Parma 77. n.t^.alba ij.n.V. 

Parnajfi duo juga 1*.». *2. 

Parocbut pinguiu^ptneficntm 
a\petens u »8. 

Parxmia J7.»,f. 

tarrhafiut ptclor 7 8. ».7. 

Pat fntum 80.». 4 8. 

?<•;* or*/» Eiegum eUtioi+l 

».*4. 

P*r/*« vr» prodigiofut e femere 
xi.n v ,partuumprAlett4.n.$. 

Paffer evoiansemanu ix.nu.A. 
ducens Venerts currum 14. »«.i4. 
captus avolans i0.num f n. adno- 
duamfugkem > 8 ».**. *. varinj% 3 
».61. 

paft.naca herba 80. n.48. 

PafiinasapifcU in hamo ;«.»,! 4* 
a,vana 7 4 »• : 9. 

patroclu4tiM' l 7' 

favo ainum. n6» anigmaticl 
t^num.v lunonifaera *4- »>M- £ 
caudamnfcns abtge e w.num. 9* 
fine cauda t apol. 1 6.num. 1 6 .i* «r£« 
terrarum exphcata cauda a-x.num. 
17.66.fuperba67.n9ii. varia 75 
».63. 

Paverpifiit 7 4.8.? 9* 

Paupertas 24.^.5 7. 

Pauficapeos claudentc6.n.4i 

P*X24*»«?8* 

Pec r hni%.n.§. 

PeBenypifcts 74*n. $0, 

Ped«j 5 g.»i 5 7. &. hnmanum 
harbatumaut 6 6.n. 1 . 

Pecttma origo\i o.n.t. 

fegafus 4 1 . »*. 9 ^ /«^. t J .* »«« 
25? 4> *6 Inclexhiftoricus 

6'jnpapjri clypea i%-m, *• Afri- 
ttypus 30 niij 

Te'eusz3>ns~7. 

Tel0p.szyn.l7. 

Telicanus } %,num, 1$ a.varia 
'l y num.66tpuUosfangHine pajcens 

Fetlis huwanafiramine oppleta- 
ircumfertur/j } n.4 . 

Felta 3 \$/i i$>& c.yy.n.17*. 

fana qytadrupes. 7 2,». 3 .. 

Tenaths canina iuduti pelle $8» 
I rzJ?.haftati 27, n. 41 . 

Tenklope,fab. 13.nu.2S, illudeni 
Irocii^^n^. 

Tentta anferina st,n,6.. 

Tentaj. hyllon herba 80 ,«.4^,. 

Temccojve 1 6>n. 4. 
. Tettlcsherba&o.njs* 

Tepo 20.9t.49.. 

Tera alimenta continens, 67^ 

Tcrdix capta vitam deprecant 
\pol 26.num.%, &c z4,num. 17, 
\tcla a Frotogene y$,m.6 y varia. 
13 3 n.6$, 

Tercltmenosherba S0.ttu.7j,. , TernapijCtsj4.,n.$o. 
TeYpendkuUim 7 3,//. 3.. 
Tevfarum Rexficlitius & verus- 

4.« 15- 

Terfecutio^.n.4- 
Terfeus- 1.3,«. 24>3 1». 
f TerficA arbor folia & poma 

%,num. 38* tramUta foecundior 

FerJpisi'Ua,on.£* 

Vedes lotos habere.ii* num* 4» /»*«/*■ pede-viam inire ibid. ef- 
Jefractopede i^num.ijnaqua $&. 
nu.xj.a.colligatinu,i^ a. incal- 
ceum dextrum , m lavacrum (i- 
ntftrumpr&mittere 6o,nu. 21, >*- 
Eiumpr&movere num.is. de rheda. 
jundn ne exili,num. 19, varta 5 8.. 
nu.^o.b. 

Tes vituli herba 8 o.n . 81 

Tetrn. infidens perjomnum 12>, 
n.$. 

Tetrojelinnm herba 80, n. 7. 
J Thaethonzj,n.s3iCurru4incen- 
jusinannulo Z9,».7, 
, Tharetra7fs ».3. 

Thafiantn captte in nives ab^ 
ditofe latereputat 68,n. 1 9, 

Thengites herba 8 1 n. z z 

T hi ala z 4. 7i.z 4.. 

Thilippeinummi $o,n.3*. 

Thilegeus. Apollinis eauus 22. 

Thilomela Z4.nu.34. concintni 
ji^.iLv.Lufcinia. 

Thiloxeni votum j 6 .#. 6.. 
P/«% r ^|i>v.35. 

P/?%^2Z,W.3l>, 

Thocaspifcis 74-.n.}0.capitur 78 

P£<e£/M55 , ,ff.ff» 

Thcenicopterui avis 7 3 .##. 6 7, 

Thcenix f$,num.io,afo!itarius 
z6,num.ip,inbufto 41 nu.+8,& 
c. $o,nu 9,1 s.revivijcens }i,n.zi s 
ejangume $ 8 /au. 19. a> varia 7 j, 
».67. 

Thorcides^^n^^. 

Thrixaherba 8o.».4f» 

Thryxus 40-^, 18. 

Thyjalusptfcis 74,n.n+ 

Ihj* rerumnaturalium thj(tterpijcis 74^ mf& 
Ptc^.apol. z6. & 9- monftrof& 
in Brafilia 40. n. 9»&c. sznu. 
1 1 jvaria 7 \. n. 68. cumphiiom£- 
lacanens £&, n 11. 

Pkeaarborg6. 29 n jo. 
Pittura.&pifl0resj8.n.4- 
PicurMarttus 9. num<>.7.\^ 
& c.zz.num. is..arboremrofiro 
ferforat 4p num. 16. varij 73. 
n. 6? 

Pila in altum fublata recidens* 
67.nsj.cumfolle 42. n.$. ^o.&nea 
infocum cmjecla n.7%. piU lufus 
77. n. 14. 

Pileus VuUani c&ruleuszz nu. 
1 4 • conjuratorum in hafia 50 n. 
6. variays. w.p- 

Vili caud& equin&feorfim evel- 
luntur si.n 1. 

PincernarumPharaonisfomnia 
n.n j„. 

Pinnapifcis 7+.n.\\. 
ViniMy~.num.\$. a fulmine- 
deietfa 42, , » g 7*varia 79. ». 1?. 
Pipertsplanta s z n 3. 
PiperittsherbaZo.n. 49- 
,Tifcisf&». 10. $».r«j8.»,i!.45* 
n.vocalis 10. n. 11. e lacuinter- 
ramexiliens w.n. ^^human&for^ 
m& n. lo.pr&fagusworbi velmor- 
tisnum. ^o.praKumineadoratur 
14. num. 16. apolz6* n. s^-.nuf 
quaminmaritutus 40. n. iq. in- 
terceptus ^i.n. 8. parviamajori- 
bws capiuntur 67. n. 16. efc& in ha- 
mopropofit&inhiant num 17. & 
e. %i>.n\&.varia j+.pertotum. 
ex hamo 68. n. 25. pifcatores occi- 
dente fole retia colligunt 42,1 n 6 4 . hatno pifcem tnefcant fj ntu 
11. & c 83- »• *U 

Pituoforumjomnia iz. n. 8. 

PlanetA z z . <& c. 5 7 n. 3. & c. 

77. n. $.&c. Sj.n. r: , 

plantaad Jolem verfa 4.1. num, 
%,extrahitur$s.n. 9. 
Vlaniago herba 80.». 4?. 
PUtanus ) 1 . w» 2 . inoteam con- 
verfaii< n. 7. juxta aqnas ,vi- 
amquew. num-z^.magnaum- 
brafruclu m*Uo67^n.l.variaig. 
n.. ji 

Plutofnb. 12. ra.9» id. 11. caUa, 
z$. n.z^. 

Plutusfab iz.n-n. 
Piuvin irrigmsfegetcs 41. *fnu. 
f.f*alba,viridis, rubra «.04. lapi- 
dea 8 num. s laclea , fanguinea, 
ferreaylaneay Utitia 10 . ». i^.cvir- 
w?£ ;£*V/. &c.n.n.g. 

Vcculxmzd. n.\.cumanfa^e- 
mina puptr menfam \i. num.i. 
mixtafar.ina exhauritur 5$. nu. 3. 
omnesindebibv.nt $6. n,%. inpo- 
culo nil relinque 60. n.i$.varta 7 7 
K.6f.'c$*f.78>». io. 

Poema canere 60. n.16. 

Veenitentiafubvelo tnrupere- 
licJa^z.n.106. 

Poephagus quadrupes 71. », |, 

PoUex$s.n 34 b. 

PoUux z+n^s. 

Po!j/hymniai3.n /7. 

Tolypercon Qr&corum Dux $$* 
n-is. 

Polyphcmus 13. nu. 2, gregem 
ducensdif.n.9* Index hiftoricus. 
Polnoorum annua idoli circum- Porus Deus *j. »^7, !ttf«77.#.44* 

Polypus 58. ». 40.41 a.fyc.$f t 
n.n.variaif.. VU2.3Z. 

PomaHerculist$. n.zz. l$.fu- 
gientia Tamali n. $6 Atalantt 
z\. ».52. /Wa recondenspomum 
$4 w $.exejumkvermibus6%.n. 
16 crudumvi avelUtur n.x+.va* 
ria 78. #.23 14 

Pompei fomnium 12. n.%. 

Pompylusj^.n zy. 

Pomus onerata^z.n.6$.\. ma- 
lus. 

Po»* f» Ti^m 41. » *. 4ftftt *»- 
ftrattts n. 8$- /er ftumenadurbem 
49- »• M. 

Pontificatus infignia 3©. «. i6, 
coron*}i ». 11. 

Poplites impofiti genibus ;£. ». 

41. *• 

Popului arbor )uxta aquasfer ■ 
tilis 4* n.j+.varia 79. n. ji. 

Porcut 8. ». 4. e£* *• <*8. »• 23. 
humano capite ix . ». ip. Cererifa- 
eer 14. ». 13. a/>o/. i6. ». ro.ingra- 
titudtnis accufatus n. 23 mortem 
farentumprofequensn.il duorum 
dimidiatorum effigies fefe obtuen- 
tium \3. ». j£. r#»» lemmate 
ulteriws A&n.2.fj> c. e1.na.f0r* 
einafacies 13. n 10. <$• r . 5 S. ». »/• 
a.varia<$.n.$.%\. h. 

Vorphyrio avis+o* »8.6* <?• 
7*. ».69. 

Portacornea & ebumeafomni- 
antium iz.n.i. verfatilijera. clau- 
fa$i nz$. ^ 

portulaca herba Mercurio faera 
zz. n> z^varia 80. ».*o. Qoc 77. n. 25. 
P0/2« domus 77.1s.41. 
Poterion herba^o n.J$. 
Potio medica ji. ». 13, 
PrAdam captam , Leo , tuputac 
vulpes dividentes 16. »0/» »6. 

Prtktm typographicum 3$. *. 
u. 

Pr&petesavesQ. ». 3. 
Vr&fentialis militum $J.»,I J» 
Vratextan n. $. 
VrafiusBi.n. %t. 
Vrefterferpens 74' »• 1 J". 
Vriapifcus herba 80. ». 74. 
Vriapus\*\. n. 16. 
Vrodigium five portentum eapi 
8* 5>»d* uinfallibilenoneft 9.». $o. 

Pregne±+.n. 34» 6* ^;40» 
»27. 

Vrometheus 21. ». 57, $«r. 4©. 
». 17 internubesignemeoelitusaf» 
ferens 41. » yo. 

Vrophetijfa apud Bxotos 14. 
»: 15. 

Proferpint raptus inannuh 2 9. 

».7. 

Vroteus zz ». 4«. 

VrotegenespitiorjS n.e. 

Truna* calcare 12. fc. 4. 

Vrunus, arbor 79, ». 13, 

Vfittacus in cavea 6$. n. 4. <fe* 
#/w 7 8 ». 2 3 . £ i>ara 73. *. 7«. 

VueVta monftrofa 1 o, ». j. 

VueUus 58. »43. *. 

P«er6*, ».iz. 

P#£»i inchoand&Jfifnftmjf. 

n.i9* 

*ule- rerum naturalfum. 

yutegmmherba6& } n . %.fa Cr 
$o.n.fo. 

Vulexinvitrajpeculari &y. n . 
iz. variaj6 in . u> 

Vulmopifcisj^. n * 33. 

VulvinarlecJi p er fomnum ar . 
densii.n.$. 

Vungitivus,pifcis 74, n ^, 

Vurpura.pifcis 74 n ^ 

Vurpuramfomniareiz, n . 

Vurpureus cohr 2i. n .$, 

^feus 5I . nziyCi{mtrechlea r 
l^tulvi^.Xyn. $j. 

Vygm&iii in .i3. contraGigan- 
tes4o,n;is.&c. 4Z . n . 9 0^ 

Vyracmon Vulcani famulm 
22. n. 13. 

Vyramis cum luna deficiente 4 1 ■ 
n.n.peream bedera inorbemaf- 
jurgitn. 48. unainaran. 94,. in 
ampla bafi i mer ventum &folem 
n j 11. triangularU 66». 9y uno 
^iicfusUpideclaudkuv 6%. n . St 
varwjS.n.iS. . 

Pyraufta velpyratis 76. nu.i Zt 

Vyrides lapis Si.n.z^ 

Vyroisequuf zz. n.$i. 

Vyropmgemmasz, anag. n. 

Vyrmark0T7p n.^3. 

Vythagor&variafymbola 60 ,to- 
to. 

Vythoa&Apottinemterfectu* t% 
n. 18, trab*t6 T "'l-.ApolIintsii.K,,: 
Myrmectdu y%. n*n % 

^«drupes6o, n .i6.p ram Ui 
p. n.u.jtne auribm r C ,n. 7 . totop^ 
ttoremxumorbi viridi n „ z 
quadrupedum imagines ^o. :*£ 

fm 

$£&fiio n es alifuot &wgmatic& 
64» 

^UMHoranres&pedesApoliinis 
Qnereus.apoL ,6. n. tf. cm - 
cufajotumfolia amittens 40. n 
^mltttorejacJata^n. ^x.gran-. 
dts 9 6 y mterventosadvMjosn 
l°^ari ai9 . n . s ^ &juhJymb Q. 

QVadratutH 7 S >n , f p 

§& a drifrons lanwzx, num. 
34; 
Quadriga in acclivi bovem re- K Ad " fihres ardcntiores 67. 

Rawus palm* & ole* decvffa- 
t ^^r Q na^.n.%Unr l titius i ^ 

Jeens6j.n. 9 . 

f^ass. n . 9 .a.Seriphiax 9t 

^s n . 38 . terr&h .„/ J£ 

/idms+z. n.zi.oculifanguineis^ 
n-*>c~epMridamateria6 7 » I7 
'VAtiaiAr.n. 34. / "'•' 
Raftrum 4^,^.69. 
Kxtionalelfraelitarum 13. n * 
RegaitolusavisCsif morti*pr A l 
nmttui 11. n z . r 

Regia actenfa 4 t n.io%. Index hiftoricus. Regionum imaginesi%. initio. 
Regnum Saturni & iovis 12, 

a.4- ' 

. Regulafabrilis in aquacurva 
apparensi<s,n.\6. 

Regutus #vtt7},K 7 * . infuo 
nido6$, »• i„ 

Remoranavesdetinet $, n. 15*. 
&c.Si.n>A+-&c 40$ n.+.telo, 
implicata +o,n Z3. varia 74» 15. 

ReteJ8,n is.. 

ReverjUi pt^is 74, n. J4, 

ReusTnbunali (iftitur i.n. 5. 
tempus datur 7 7 , »• 1 7 

Rex habit u paJioraU 1 4, »«. 4. 
mortuus ab JEjjyptiis miro ritu 
lugetur n. 7 a Gallorum Solduriis 
reltgiose obfervatur n. i^.erga 
mmfides& amor n.i4.if, ca- 
i>ut dfunciiinauratur.n. 17. JE- 
\yptiorum indies, mutat vefiimen^ 
tazz, n. 4©« 

Rhadnmanthus 1 3 , n.3^ 

Rhamnusj9 } n.$4. & c.So. 
«, S V 

RhamnufiaVea 40 n- 14. 

Rhapha/tm 8 0. n 50. 

Rhenus. $o.n. 1$. 

Rhinoceros avis j},n.7$. 

Rhinoceros. quadrupes+z .».88. 
variajz^ ».4. 

Rhododaphne frutex 791 n. 54. 

Rhododaphne, herba %o.n jr. 

Rhombus,piJc'u 74. ». 3 j. 

Rhus,herba&o> ».51. 

Rifusinfomnoiz. ». A-.Veneri 
tppingtturz\.ni^. Soldani inopi- 
■jntui 4p »• i.extinguitur rifu 
Zeuxis s 5. »«>»., /. 0* C^ ryfippus 
9, z* Ritus varii regum ereandorum 
14..». Z.fiqq varia\Z.&\ +. 

i*0>»4 Elephantorum quadriga 
infidens 3 o. ». 1 8,. «£4 «»4g0 /W. 

»«»?, 5. 

Rorariaherba.So. n. $l.femper 
madida 68. »• 4. 

Rofadecidua^. n.z. Veneri at* 
tribuitur 14, n. 14. ip.indecorona 
in conviviis yi. num, 1 3 . aurea 
a V ontif benedifta n. 17, jpinii 
obfepta j9' n.u. 5, Reginafiorum 
$1 »• 17. inmanu Caroli Aufir. 
' 41, ». 9,fubcorona +2, n. 37. *'» 
corona n 8 ; . /» *4 fcarab&us & 
apis yo » 2/>e^f. £-*. ». 8 wttr 
Jpinas 50, ».14 '»^r aZ/fo 6 ? . »«. 
6.clauja6j, » 8. inter fimumU* 
lujiriorn.ia*rsdixA9>nu/n. tj. 
i/ar/a 80.». jri. 

Rofmarinu ~-um%oj?.si*. 

Rota 18 ». 4, $» c. 4 *■ • n. 97» 
fituluverfatittbus aquas haurtent 
13 v ». 1/, 4^«« xrer/i» 41, »«/»« 
2 0, /#4 /» 0r£/'te » d j , manusfiftit 
n. 94, aquaria hauftru cintla nu. 
1 o o, */<?<* /#»» implicati fifiunt mti 
ic6. verfa 49,». 1. altigat Pa- 
rafitosHeiogab. 56. » 4. /^«r« 
corcn.it a in'te/ra quiefctt 6$, n. 
4,rotaexrruum6t. », 11. dua 
per axes connexi 68.». 5. iww* 7 8» 
». 16. 

Rubecula avii 7 $>n 4+. 

Rubia herba 80, ». J4 4 

Rubushumidefixus 4p>». **• 
ardensincombufius $1, ». z 1.1/4« 
rw8o ». ^4/ 

Rupes mfulaPonttfcia corona- 
ta AfZ.n.iiduAtnmari ».39. Rufcumcutfrutex So,n. $4. 

Ruta 33. n.s, varia 3o, n s$. 

Rufticus laboriofus z,n$, inve- 

ftitprincipem apud Carinthios 
24, n.$.fit Rex Rohemorum\n. 3. 
^queftm depecorib, apol. z6,n.zo. 
h&do de benevolentia fibiapudju- 
rup. conciliatagratiasagitn. 17. 
Vdwm exorantis iriticum fine 
fticis n. ft.maftans anferem au- 
reum indies ovum parientem 
n. s&, rufticainftrumentairinum- 
misapudGermanos 30, num, 4. 
RufticA plebecufa corona xz, 

VAanimaljudicum 71, ». 10. 
Sacerdos canem & capram 
*Verfansft> n . 23, b. veftimema 
13. n, 2. novi t&Veteris tefta- 
menti n, 4, s, Jacrifican&ujn 
'tnftrumemasoy ». 8, 12, i8,l 9 .in 
facrificio hifcere puttitum 7«, n. 
16 , citca facrificium malum omen 
y. n. 9. 

Sagarishomo moUisfemperfugSs 
S*>n. 4. 

Sagdalapis 81. n. 23. 

Sagitta leviplumAadfcopum 
dirigifur6 9 , n. 6 } fafciculm 42, 
'••ti-OT.4j *>X>S"c s*,num. 
2, Varia ?8, n.18, infracltonefa- 
gittarumAmgntaiz, n . zs.fcopd 
infixa+z,n. 52. 

Sagittarius tnnummis Perfara 
?o,n fi , &c. 78. n i%, Udttur 7 %* 
n, 8. 

S*hu Jn*io>appone 60. n. 8% rerum naturalmm, 

Salamandrafub corona inigni- 
bu*4i,n.i8,& c, $8, n, >0 , a . 

varia Js,n. 15. 

SaliuncaherbaSo, n.^6. 

Salix tnfracla mortificataqu* 
vdligand so. n.i^fiorensnon 
fruclificans 68, n zi, eym femen 
potum Hbidinemfienat^, n. z$. 
b varia 79, n 35. 

SalmospiJcisJ]^., n 35. 

Salomonisthronm 7 %,>n, 24, 

SalpirtgaferpensJs, n.*f, 

§attatto 77 , n . 56, ^» c . 7$. 
'#. 19,20. 

jMtyjii herbaSp. n. s6. 

Sambucus $2., n. yyro/varia 
1%n 35. 

Samfuchmherba 80, n.^.. 

Sandix olus s 0, ». y <5. 

SanguiH&orumfomnm 1 z % n. 8. 

Sanguifuganoxio Je fanguint\ 
implet apol.z6, n.i8 } fedtbmadhA- j 
■r^ 67. «. /^. 

Sapientia venalis.apol.l 6 n.z S, 

in quadrato 78 ,».14. 

Stipphyrusgemma 8i 3 n:z$, 
Sard&pifcesjj, n.^s. 
Sardo niaherba %o,u.?6. 
Sardomxlapis 81, n 24, 
Sargicapiuntur+o n^Wuhm 

confeaans n h vnria 7 +.n 22, 

Saturnus2i > n.z,&c.zz,n.u 
falx 77. n. 3 jmagon. 4 6 . 

Satyrus iujomno Atexxnd. M* 
fre&atmtz, n . u . UunusZz^ 
} 7 ,a. Protcgene elaboratus ^%,n,4 '' 

Scabies i2 } n i. 

Scata.&,n 23 , a. cttli n, n M 
& c 51 n.'zz varia 78, n it. 

Scambruspf/cfs ^z.n.jt. 

Scan Xndex biitoncus. Scanierbegigladius 77 1 ».36. 

Scarab&us f?,». $.a. & c 67. 
». 14. rojarum odor lethalis 23. n. 
17. & c. $o.n. 24..&C si. »• i. 
cdcusexjola radftsjSn. 2 j\, a. va~ 
tiuyti.n. 2x. 

§tarus,pifeisi$>n*4o. a.& c 9 
Go.n.io. varia 7 + . n. 36, 

Sczptrum ocuiatum 22, n. 42. 
tnfigne regwm $2. n. z$.drcuffa- 
tumincorona±2*n. ^6,varia 7 8. 
n p.z. 

Scisnriarum imagines ip, ».ir. 
Scilla velfquilla-, herba 8 o,»,5 7 
Sciphnes tres peregrinantium 
in :ma corona 42, ». 4 . 

Sciurtct in corticefiumentraji- 
citji n. io,varia 7 z. » j. 
S-clopax avis 73. ».74» 
SclopetumadduHum 4. 9,». 8. 
Scolopendrapifchs 7 \ .n. 3 6, 
Scolope>idrionherba$o> n.p. 
Scopa efforefcentes n,n>y 
Scopes,av4s 7 m ->n. 47. 
^corpiusA-Zyn. $7>& c °&- &. 
24.. a. in libroimmincnte cuttro 
caudapr&putxtur n. zi, varia 73* 
n.16. 

ScutumH.n. 2, & c 28, w. 3. 
fcutorum coltr 31, ».7. tw?* 77. 
« 18. 

&y&* a? »»18. $> r4 ©• »• 17. 
Scyphu s nuUo attingente ruptus 

U.H £T- 

Scytaiejerpens Js 9 mMz~ 
Securvs 42*11. pp,fceptrumLy~ 
dit Regum$z>tt. z,arbori applica- 

* faizn 104. varkt 7 8, «, 23. 

I Sedes 7 f ,«>!+. Segei dcmejfa 1 1 . n+ 78. i«?£r« 
appetens. 15. ». I. 

SeUniteslapis 81. ». 14. 

SeQacurulis 30. 0. 28» 19. 20* 
&c. 7% ».*4- 

Semelemater Bacchizx. ».17. 

Sementu aurea iz. «.18. 

Semtluna inter nubes furfum 
verfa 41. n. zz. tripl x i&plicat* 
fab coronan. x%. 

Semiramis Jparfe capillttio z8. 
n. 5. e)wsjepulchroinfcripta\repofi- 
tio f> 3. ». 4 excitat ttmplum 7 8. 

8 42* 

Senecionherba 80. ». 57, 
S e » ** 5 8 • ». 4 j • * f> f r fomnium 
Ii.». tf.« »2«r/e induciasrogat.apol 
15.», zo. ad xenodochium a. Tilie 
trufuin. Z2.juvenefcitrurfum 25, 
»» 21. 

Sentinus f.niz. 
Spia , pifci> $ g ». 4 1 . ^. c . 5 , 
»Io.1/*n« 7 4-«. $7» 

Septem hpollmis Itberi 21 »«, 
29. Hyg«»r 23.». 17. 

Sepulcf:ri mmtn &hctu infat*- 
fiui^. »• 17- ^* h tu n. 7-& 
c. 49- »-4- &c s*>.n 5 ^* *• 7«- 
». <5j< ftpukrjnrumpefei 14. »«. 
16- domm certas r ^.n. 3. vjW<» 78. 
». 1 5 , #8 factsad t epukhra acten* 
f £77 .n.)i. 

Sera\ 7 . ». j. cumfafciculeda* 
Vturn 67 •»• 7 . 

Sera pifcic 7 4» »5?. 

S«rr* , mftrum 1 58. ». i|. ^» v«- 
r»*7S.» ;o. 

5.'rr«/./W5 74»»«37' 

5f- rerum narural/um; 
Strapistil n.*+.templum 7 7. mediuiinttrtnaigmtabula^ ». *- 47- 

Serapionis Anackoreta tn foro 
Atbtnte fi ad Pop oratio 6x. n. i. 
Sermotnfoliu jS». zj.*, 
Serptnsnomenpropr 7y n 17. 
Serpens appeU t i . n .i& c: ;*. 
« 14 17«« omen 9. n.ti- per/om» 
num interimert iz. n. 7 morderi 
». li.pronumin* adoramr 14. », 
16. vehi ulnm Cereris 24. nu. 13. 
coronaBackatiw zznum. 15. 
Harpocrattsnum.ay. mciidem ag- 
grejjus , demeipita.t 26. num. 4;. 
luteusininfi mb i^. n. tfc. #J. 
i^ago in tnfignbuA militanhm oitm 
frfquexsn ip. vidui+z num 10. 
petietn erfaxaexutus 5.2» 6 pjrra- 
midtsapictimptex ts + 9 n Gq.citcu- 
laris^z num.pt. audam mcrdens 
S*n 1. a cum anguitla 6%. num. 
1 1. duo captta 3 % . num. 8. varia 
7Sn.ui.ubi & jerpentumma- 
gmes. 

Serpentariaherbaio n.t. 
UrpyUum he> ba 80 .n-sy. 
Serva fiultorum Kex nuneu- 91- 

SUigoSo n. j£. 

Sfykium berba 8p».j$. 

Siluruspi/cs 74 w. 5 7. 

Smtapijcuj4.n.$7. 

Simius 21» «, i6.ktusreperiens 
Onagrumtnjtem. apol. t6.num. 
14. luvems dolens decaudafibt ne 
gatanum.it. conquerens de defor- 
rnitate ibid. Catulos amans nu. $ g. 
&e. 51. n. 9 compiexU/ufocans 
i6.n.2f & c.fS.num.$i. gufiu 
pollensil *h tn P"rpurasi.n.i+. 
tgne male ludens^XMum.s.urmam 
(uam cbtegens 5« n.^i.a. infpecu- \ 
lo 7 8. n. 3/. capitur num. $j, varia 
7i.n.6.&c. 79 num. 30. feMsl 
unguibuicafi^neas } prums extmit 
68» 18. 

StmulacrumMartiskafiamvi- 
brans.ac fudans X.num. 5 . Hercutis 
23. n. :o. v aoritfulminetaSlum 
atasamifitp. n ji. Ftdii 40. num. 
iuMar*i s num. u.Vuicani & 
Mimrva Athenis uno m iempb 
%%n. 13. nuUum Roma vul ani fatus.apcl.T.6. n 42. vej tmentum Venertsacmrtis.num.i* ftlfj 
ff. «• /0. mm.hmdm** etaujum z+.n.Li. >*« m ^K>rtta>« 56,* 4. 

S*/W<* /•f&0r£« 80.»» J 7. 

&*/*rw* »M/* r « £*»«« 77 
» &3i 

Sicomorus 79. «. 3 g, 

Sidus iS.n.6.a. ctelefiiamclma- 
falojephe n. n$.varia 81. 

S/gnum, varta i.n. 1 x . 3 .yj^, 

». ip. 

Sdm)amsam tafuruszi. nu. t. Sinapi piiVo.n.f?. 
Sintarumconvivia$6. n e 
Stpbmuslaf>8in.24. 
Strenx^n. iz.ticaudatamtji 
auascoumnas 41. n , 10u 
Stfer Son. 60. 
8t#K>brium % herbaSo. »60. 
SittiimpToba \$.n, i^. 

SttuUdv* tnputeo concatmati 
4g.n.+. 

Smaragdusgemma^un.%^ \ 

Smi Indexliiitoricus, SmiUxfrutex 79.71. ?o. 
Smtlaxherba So.n.6o. 
Sol4t.n.96'&V-49-n9- 
stnigmattce 6A-n%4ncod\3. nu. 
4. yifus imminui ac cum luna de- 
tugnare 8. n. s- dijparens dedie 
11. n.-j.tripartitus n. %.orientem 
averfantur JEthiopes 13. n 9. ho - 
minem inungens n.num. 16. im- 
mobilibus Jequuntur oculic Gy- 
tnnoJophijUr^ n. i^.quadrtgA 
fciie impofitus .* Poetazi num. 6. 
&c.7.9.num.\. &c.$2.numi2 m 
Perfarum infignibus 2.7 . num 4 . 
W&JHS&. num.s elarusnum.47» 
vurruper xoelum veftus n. 1 7« ra- 
dns illuflrisn. 59- inapiceobelijei 
tt.^z, amanu oflenfxsn.6$. in 
vailowmtur num.76. nubtbus 
■sbfeffus Hum. 7$ oppofitus luns. 
fe inviccm obfcurant num. 7 6~t 
.tndefictens ttum. yi. fub nubi- 
bm ' *micaus*ibid. fleltk lumrn 
pr&beftsmm» . -iox, oriens dijcujfts 
.teuebris ftum\i 1 1 • ad Awkam op - 
pofitam converjus^mim lii.ina- 
qua * 9 +tum 13 . alia imago $ 1. 
4tum.i9.& *« fvitrv reflexo accen- 
densfomenta 50.«. y.Jubnubibus 
$\.n&.cumluna<$%. «. i>c ad- 
verfus folem ne loquere , autmin- 
ge6o.n. ij.Jble collucente ignem 
.4tondefer. n. iG.perradiosreflexos 
^damaniem refolvens 6-f . num . 9 . 
fcb umbra declinamr 6 8 , num 1 5 . 
j Jub EcJipfi 67.num 20, &c.6%. n. 
\j}.inmeridte 67. num. 21. folis 
j *fi ua x $ • «. 33. circulu* & dtfctts 
hipartitus j* n. 21. a. radud-j. n. 
j ii. varia £* n. 1. &c 8pM. j« SoUnum herba%o.\n 61. 
inSolitudinefine baculo*ieam~ 
bul*6o\n.\%. 

Solfquiwn6j.it. 10. 
de Sotmtiis , varia 1 1 . toto. 
Somnm&nigma64, n. 2.&T. 
■66. n.9,&c.z$-.n. u.ara apud 
Corhtthios 2. 4 > # ■ 1 2- • 
Sonchusherbaso. n. 61. 
Spartum herba 8 o. ni 6, 
SpecuUw rius UpuSi.n. 2f. 
Speculum 67 n. 13. per Jomnttm 
intueri 12. n 7 ad lucernam 60. 
n.t-i.thecareducla 42. n w.num. 
frppofitum 49. n.z6. planumfar- 
mentainfiammans 51. ftum. 22. 
confraclum idem quodante tspr* « 
fentans 6%.n. ij.variajS. n. 30. 
&c. 8?.-« 2.. 

Speitemplumfulmine percuti* 
tum.n y. 

SphA/aluJusy7. ft.-s*. 
Sphinx$Z,n. 44- ^- inGalea 
Minerui.1.^ n. 9. imago n 30. 
inTheba-norum'uexiUis2-r.i ni 4. 
i« £/y/x?o Polinicis 2$,n. i, ?'» *«• 
«»/w Augufli 29. n. 4. 'variAfor- 
mA+o.n^i%.tre$66. n.9 wana 

7 -».9. 

5picA 5 o n. 6.PharaonicA 1 i.w. 
? .^c. $6. n 4- lufttnetpaxz+. 
»,38. oris 33 »-8. vacuaeUtto- 
res6-7.n.io. 

Spin&floribus ornatA. apol. 26. 
n . 14. absquerofis <6l num. \*j . 
JpineacoroTisji.* n- ^.o.^variaU. 

». 6 i -. 

Spinturnix avis 9 • »• 6 - 
Splenium herba So n 63. 
Spondylionherba^o. n. 63. 

\ rerum nararaJ/nm; Spongia 74»«. ;S, & c. 6]ji. 1 7 , 
Sporkgites h.piy % j . n 2 5 . 

SponJcrum^oronA-jj. nu,m. 25. 
$>luta n $i. 

Squatina fifcis 7+. %, j8, 
StaphyU in vitem converfa 22. 
*• VJ? 

StaphylonherhaZoyn 6j, 
Staphysherha So.n, 6z. 
Staficrates Oftentam infolens 
S$>n.i. 

Stateram tranfilire 6o, n. z. 

Statua+i. n . S7.0c7aviiju- 

dans]pAfaris 78, »,40. abocciden- 

te in orientem converfa li.num. 8 

Nabuchodonofori vijaiz* n. $.& 

c.,62.,0,,6. Mercurii in\biviis zz.n. 

nantejanuam n Z3. Herculis cu 

Mycuriij& Cupidinu tn Gytnna- 

fits 13 n. 2». quadrata in vtridi 

cejfite ufque adhumeros 42 . #,.64, 

infraincolumna7n>fupeme in ho- 

minemerudiUgno^n 12. e pel- 

vibus confiata >s , n . \6.luduum 

apudThebanosfinemanibus ys. n. 

31. b CaroJo V.Gandavierecla^T . 

n.zi. Memnomsn. 47, varUfta- 

tu&,&ftatuarii 7%>n. 33. 

Stella. S 8 n. /9 a.foleoriente di- 
garens 67 , n 20. variasz. n,j. 
item )ub.fymb:p. 14. 
Stellaptfcis 74} n. j$. \ 
-Stetlio 7s.t1.1s. Veneristfimw 
lumnagifatur 42, *. 91, fruftra 
^volare conatur 51. n. ^ 

Steropes Vukanifamul 9 z* n.13 
Stimulus five fcuticafrandefces 

Atorax Neapolit. inclemens 6$, 
^ Strepibi conchs, 7+> n-,)^ Sthrmio.Camel intuendoexclu^ 
ditova 10. n.s. oftentans alarwn 
amplitudinemz6, n.14, lacejfitvs 
accipitrem vincens 42 . n. 5 1. fir- 
rum& Upides digerit 67. n. j^ 
&C.6S.. n. I9.penx*f8 n. tz.a, 
exovispilei fi.n. 9 ,pocuMnu. 10] 
&nigmata6 ^.nu.9 varia 7 $M,i6\ 

Studiofo necejjaria 6$. n. z, 

Stups. in canna accenf&\+s, n. L. 

Sturiopif(is7+. n jp. 

Sturntesavisjj, n 7.6. 

Stylmferrewsin quadratomm- 
tnore-fubfoleti. n. us. 

Stymphalidu avesz^.M. 17. 

Sfiber79y n.36, 

Subula acuitur j i t n. 3, 

Summantcs 9. n.z. 

Supplicicrum varia genera 7 8 . 
n. 16. 

Surdumfaxum Japis 81, n. 2 5, 

Su*zz y n,\9.&c.$i.n i$.va~ 
riajz.n. n. y 

Silylla tntripode fg, n.i f . b. 
Syca Nymphain ficum.converjik 
zz, n. 77, 

SyllA DicJatori oblatum oftm- 
tum 9. n,.i. 

Symphiton herbaS D,n,6$: 
iynciput fcalpere 6c,n.i+. 
Synodites tapissi n.%%. 

S/rior^mReginarum elawjA 
n. 74. 

Syrtit&gemmasjfn, 16. 

T. 

IV Abacum 67, n z%. 

Tabernacnlum Hebr A y {i ^ 
7 n. 38. 

Tabularafaacnuda 42, n. £ Indexhiftoricus, fr c. 47 >»- 4 Jegum s\,n.z3,&c- 
78,», i^?arrhaftin. 7-™rt»7 s * 

». 39- . 

Talpa&.n-io,* apudnaturam 
queriturapol x6, n. i6,prodtens 
infolemopprimitur 67.tf.i4> **' 

ria 72, n. \s. 

Talws pedis Vetteridicatusi;. 

tt. 17. 

TalusumGratiarumdatus24. 

v. 10, lufus 77.^.11, 

Tamandruaquadrupes72>n *o 

Tamberlanes capttcs ;8> n. 56. 
<vexillaif.9t.7. 

T*ntalw\z%.n.zG. &c.%i.n^. 

Tarandm qu*drup,7 1 .n. 1 7 . 

Taurinenfe memorah. caftelium 

Taurus %y.n.\%.ah Hercule do - 
niitusi}.n. 19* *neus%7,n.4-re* 

tiapr&terveaus 42, ».79>robuJtm 
s %n.H'*-fin*flrorfum &*****»- 
26. a. Ugattcs dextro cenftriBus 
genun. S+a.*nigm*66,n.i4.in- 
domitus6*.n.i6.caputfertoomatu 

30.». * ° ■ ca P ut & humeros redt ■ 
mftuscapriftco64 n.io. 

Taxus arbor foliis aculeattc +z. 
».89 &c.$z.n 2:variaj9*n. 37- 

Taxusquadrup. 7z.n.\8. 

Thalamus+9. n>*6. 

Thaliax+,n\9 

TkalieTrumherbaSo.n.t}. 

Thajpiaherba 80. ». 63. 

Thapeherha 80. ».64. 

Thracestonante love , fagittas 
intcelum intendnnt 9,n.2. auguri* 
j tvinoobjervantn.^o. 

T eclithesgemma%\.na6. 

T ecHitornm£^timm erdc}}. Tedaarhor 79>n 37- 
Tela varie liliata 49»- 16- 
Telaaranearum $0 n.$. 
TeVicardiosiapis%\,n.26. 
Tellus mejfem&vitesfetens fl. 

». 2i. 

Telumin rupemiUifum . rejiltt 
50*». 6 cumpatma66. n. $> de- 
cuffata $z,n.z. argentea 64. nl. 
varia 77. »«8. 

Templum per dextram ingredt* 
tor,perJiniftramexito 60. ». 6.1/^- 
m7^-» 40- . 

Tempium ptnonis fineteao& 
forihus z 4. «. 3. Ffcww A**r*. ae 
Vule.RomAnuUumn. i6.Mercu- 
rii inforo zz.n.i]. lam ctaulum & 
apertum n.3 4 veftc rotundum z 4. 
rt.i tortuns, w.ai. variavariorum 
j%tt.+b. 

Temporum imagines ip. n . %■. 
duorum maximetemporumcurtm 
habe'60. n 29. 

in fenehris aut non veftitta dc- 
dthbulare cave 6q, n.ifr 
Terebinthus79-n. %7> 
Tereus in upupam converfus 2 4 . 

n. 54. ■ 

TerminusDeusinannul* z%n. 

ii.&c,40. M.i7.Anigm*6i.n. 3- 

variajs. n.\3- 
v Terrc motusg. n.29. Tilit 6i.n. 

$.Uus7S.n. zs. terr*t*ngend* 

dumtonat6o. n 3. 
Teffer&luJusJ7 n. f4. 
TeftA mittendc lufus 77. »-54- 
TeftUdoJub Venerispede 1 4. *• 

\S. orbisfieaandicupida apol. z6. 

n.zif.cum lepore de celeritate con- 

uitdens »• 4*. i» numijm*te *>o< 
«4* rcrumnaturalmtn. tu 4« alata 4i.n> Z.fub. cochlea 41 . 
n . 1 f . exficcata mergi nequit num. 
78. Si.interran 107 .alatanum. 
10S. domiporta fo.niz & c 6$ n. 
I . marina 74.» 40 . ;>^. 7 j . ». 19 . 

Xitf^yj^j». j. 

Tetragonon iientofurente impe- 
titur 4i.n.S9. Juccenfi auatuor 
Virides trunci 4 z , n* 1 \ f, . 

Th&onpid. 78. », 7. 

TheatrumyStn. 4.3. 

Theombrotion herba 80. n, 64. 

Therionarja herba 8 o, ». 7 x . 

Thefaurus in fimulachro reper- 
tusi6 t n.4$. 

Thejeus 13. n. 2,4. infirumenta^ 
4\.n.g>y 

Thronus 78. n. % 4,& c. 57. n 1. 

Thymalluspifcis ? 4.». 6 o, 

Thymbra herba 80, n. 6 4, 
• Thymus- um SQ.n.6^e^c.^t , 
n. 19- 

Thyrfis Bachi %'i. n.ig % 

Thunnuspifcis 7 4. n 6 1. 

Turibulum 78,». 46» 

Thmin ara4.Zyn.49. 

Tiaras^. n.10. 

Ttbi& (ine collo 3 8 n 3* in fiapedt 
41. n. 77. 

Tigris2% y n.I7, & *. 31.&.I. 
&c.S3^ n.9.&csin.7.adj}>e- 
culum 4 1 .»• 1 1 4-6» c. 7 8,». $i.va- 
ria-jt.n.is. 

Tilia fuggefia circum terret mu-t 
. h»>*42,»,2.'W»> , **79,».$8. 

Timanthes Vift, 78, ».7. 

fimomachuspiH.7 8,». 7. 

Tinnunculus avis 7 3, » .7 7, 

TiphysfS- n.%. 

Tirefiasi}. ».4. 

Tifiphom 14»»» 19* Tit.anGigasiyn.1, 

Tithonu;z$,n. 31. 

Tithonus herba So n 6s. 

Titio ufiaptrte ardens $o t n>li. 
AlterafiiBanssz. n f. 

Toccaavisj3,n. 77 

T&ga How. 3j, */. 5. 

Tonderi aRege apud JEgyptios 
ignaminiofum 1 8, ». itf . 
• Tonitru < 8, ». f o. /1. v. fulmen 

Topaziusgem. 66. n. 7 .^» ^. 81 
? . 26- 

T&phus lapis 81. ». 27. 

Tormentum bellicum anterhr 
fcapoprominens 42, ». 86. exone- 
raturinfa&cum lanapUnu 68.». 7i 

Torpedo 49, ».5-. ^f.^S.». 
39» /» reraota pijcatoris manun 
defigit iQ.n.s &c,$z.n.7. varu 
74n. 61 

Torquatus$o. n. n, 

Torques aureus 67 -h.\\ 

Tortucapifcis 7 4>i ».4*. 

jTW»£e/*30,» 8. 

Tragesherba 8 Oy n. 6s» 

Tragonk herba 80,». 65. ' 

Tribulusfrumenti in manu 43 

Trichius lapis Si,n. 26. 
TridensNeptuniti,n.S' 
Trifolmm 80 > ». tf tf . 
Triopthalmos gem. 8u n. 2. 7 
Triorcbjs 9. » 4 
Tripudta puUorum 9 n. 9> 
moneta$o. ». 18. 

Udicus 
Trittcum 

Tritones monfira marina 

n. 1 1, cum tubain ferpenie orbic 1 

»**** \latii >ta$o. ». 18. 

•ipus n.n.$x.& c64.n.io p t[ 
is 30. n. iS.laureatus ».21.1 
-iticum%o.n.66. grana 8.».| Index hiftoticus. mamUerite^o. ». i^devo- 
a faudispr&cones 57 . n 1 . 
Triremis demijfts v.elis remispro- 
litur 4i.n. 76 pro4omohabetur 
atiquot ekriis jtf, »• 4 v.navis. 
Triumphus & iriumphantes 

Tivchuwvnlir fnbftageWo 4% 
8. 

Trcchuspifci$.74- n -4 z - 
Troph&iimagoio. n. iz.iiaria 

\.n. jo. 

Trutin%'m quamcumtfc partem 
pcndcrctxchnatasZ. n j.varia 

4. »• 42- v 

3&fa 67 »■ S' duftdisfub maC- 

Tnrccirmn crdo mifiiaitil 3'5» 

r. 9 

Turdusj^.n.7^. 

THrrisinrupe^z. n. 4.101.©» *. 
■ v Q.n.2\,fei>ulchratis\i m jo. 
tt/ eximiam Columh& vrtant nu, 

TurtursS. n £*.*• invextduz^ 
».4 duo in jugofraSto 4^'^ 
rr/^ff >»«&*» loinaridoramo n. 
\07,&c s-o n. i$.vari*7}.n.7%. 

Tufftlago herha SO, »^7 • - - 

Tympanum 67, n. f . «* /«/*>& 
V :rberatumdiffringit ovillum 10. 
» <.tympanaqua eredocuitCybek 
%fL n^i.varial*. n. yi. _ 

, Tyndaruspedicas Verieri injt c*> 

£*1i4.n.i6. 

x Typhopafuftriscumpxppvs, piu - 

viafuccumbit 415" »*■ 7f- r « w * 
vipera 57. »• I- 

sry^Afl» A™ Typhoeus 2 z .» 46. 

;i78. »•**• Typothetass. n tsf. 
Tyrus occupata ab Aloxantf. 1 2. 
*. 11. 
Ty*/«^23.».$5* 

y Alentinenf. Tep origo &.n.i6. 

^ Valvas,in-&egrediendoojcu- 

lstri6o.n 14. - 

y& hvis%z. tr^.triplex Satur- 
nin.6. picc i8itumfuccenjum% 4* • 
». ro 8 pretiofum continens thefau- 
r.u m ; aliud' argenteum filtile 1 4- 
w . \.p?.rftuens ^.n.io.periclitan- 
te navi ejecfum n. 14 fubcanaii 
pUnum (yefftuens 50. »* *5 P«f 
humeclans $i nu .jfceciajfrm e ta- 
toformatinn ». tj pertufuma- 
quam nen retinens- 5 j . » . 3 .2 . %><*- 
*»«;» tinnit.6 J.n.% .fbrispulchrunt 
imus foedum 67. ». 2 - v*/? r/* 
-angufti fenfim affnnditur 6X. »■• y. 
fig-Jinhm inlapide,&lapis alius 
in vafcnu fi. 

Vaticinandi varins apudva- 
yiosntas p. ». p- 10 

Ft /.* cerncreper fomnum 12. n^ 
7.pawteri77- Hff- mnaveex- 
plicantur 41. ». 107. madtdatrS. 

n.io. 

Velluraureumpiftis 7*. n-n- 
Vellus expanjum rori *i. n. z+. 
aurei ordo equeftris 33- » 7- *£* 
4 ' . » <%. 

res^»»«i D//«»a z.4- » tf-aa- 
rhi-s.nss. 

Venator 5<. ». n. duobns cant- 
bus cervam infequitur 66 ». 7 

F^er 5 8 »• J 9 • ^. ^/' 15.»» 
$.*&c. 16. »* 4i* rerum rraturafium, VemlVenalesi^mi. 13. eorum 
imagines 19 n.y.varU 67. nnm. 
19 fignifieatum moraie zz.nu \?%_ 
& c. 4.1 ,nu. 1 o 1 . m utrg conclufi 
zz.n.z^. 

Venus zi.n.^&e.zz.n.iz. 
& c,z+. n. i+.hnagtnes 77. nu» 
A^.abApeUe pitla jS.nu. +.jan- 
dalia Momus reprehenditteju* tac 
*4.nu.ifarmaUw annulo Ca- 
faris\zp.nu j.vecla a duohus Ch- 
ptdmibu* per aera $QJiu f zz.Argi - 
<v& VeneripueUa.buUamdedicantes 

Vepres79.ri.iS. 

Verbenaca So.n 6$. 

Verbafcum ho.n 68. 

Veritas nuda 42 .n. 7 5 . 

Vennisfencm orbeju» evolutus 
jo.n.io.v Bombyx. 

Vertumnus zz.n.40. 

Vefica vento inannhfiatabj.n, 
19 

Vefontium tnfign? 77 . ?. .1 7 . 

Ve/parumexamenome» 9.nu<%- 
& c . 1 2 . ■ ; 4 . cumferpente congredi- 
tuSiOpol z6.n.t.Crocodili jgjeE 23. 
u.varia 7 6 n.z$.~ 

Vefyertilio 68.nu.i. adquadru- 
pedes tranfit.apol 2^,^.4. &C.40. 
nu.$.jubjoie A,z.n. 9% in mre tr#s 
nu-io $.-volans dentatits a* mam- 
tnaim fS.nu.z$.a. vejperi in lu- 
ada corporaimpingit 67.num. 12 
orientefole caligat 68 nu. 8.varia 
! 11-^1.9. 

Vefiaz^.n.i. 

Vefiigiumsi.nu.Ai. b. oU& in 
cinereconfunds^oM.^. hominis 
ferro non configendum n.\ 8. 

Vefiis 60 . nu.if.dijrupta 31. nu. Ar-diffecla i$.nit.io»& e.so^ nu .*, 
vejies veterum varts, n . n , z.varia 

78 n,f7; 

Vtjnvhnaincendia 9*i.zp. & 

VtcuMturpiin vefiibulo offen- 
fa non egredere 60^10.4. 

ifr VexiUts Hebr* crum imagines 
zy. ubietMm variorum iis ani- 
matimilhes zj^u. 3 . ubifolores 
Kemumtnter &ancboram so .nu. 
% 2. ektum 67 .num. f. tripliaa 
Tamberhmij 1 y. num. 7, Yerd. Ca- 
fiition.Keg, 61. num . 4 Vrinctp. 
HMerfimlii 78 w . ^ varia ^ 
n.62. 

Via Uclea 2 j .nu. 18. g» e . y 2 nu. \ 
3 i.publica tenend* 6o.n.Z. 

Vtatorpallio orbatur aconcev- 
- tantibtM Sole&Euro apol.zo.n.^ 
VicU Ugumen So.n. 6 8. 

rtcltmarvetfefiam.iyn.j.Ge*- 
tii n.%.9. 

ViBoria navis$z.n. 2 o . 

Vigil innavi ^zn. 107. 

VigilU 7 %.n.6.i. 

Vinculums^.if. 

Vinea in urbium oppugnath- 
neufitata M.ni A .<vineafiorenss\» 
»0-4 evangelica 8^^2.7. 

Vinia herba 80 . », 6 9. rt 

Vinnmomenfeltxn. 9 ; a /? JUm 

purpureuminduens colorem u.n. 

f.vinum VranU infacris affun-> 

derenefdfz4.nu.14. Rhodium 

Lejbtum di<verfum si.n.17. 

Vt°la^.n.i 7 .& c .5i,n8,va 
So.n.69. 

Vipera cum Matris morte egr 

diens 1 apol.z6.r.u.i2 & c.+z.nu 

3 6l,i **#*- 'Inclexhiftoricus 

6\.&csM. m.%9-»-& ''**:»»- 

21. folitartum Phtnicem mtrata 
X6.HHI 9. os marts complexa 58.» 
$o.a.taurummorfuUdens 68. nu.' 

%7.vma 75 n 29 

VirgaMoy(is%.nu.i E)ujdem& 
jUrontsn n.i+.&c 77.*«-*7; 
Mercurti %z t nu- *+.&*>+* n "' % \ 
Iani n.y+.Pf*n<» nu.ls.JEjculaptK 
WH.i*uiur;disV«ti^. *«- 
dafrottdojcens ^i.nu.yfiorens yi- 
mrfrucltficaM aromattca loti. 
variai^.nM. 

Virgo nuptias repudiaM parab. 
i^.nu^z.mdalaqueisinfifiens in- 
ter laurum palmamque , cdum 
fujpiciens 4 r 2,nu.%\.nudaarborem 
dextra aridam finifira virentem 
complexa^.n.uovirginum Zo- 

fta 78 n.70. 

Viriimberbesii.n. 1$. JimpUx x 

a,pol.^6.n.4i- 

Virtutum vitiorum^ue imagt- 

tieszo. 
1 viJcumherbaSo.n.io, 

Vit&etym.6$»n.i. 
Vitaltsvenet.jnfoveam lapfi 

parab.ij.n.3. 
1 VitexberbaZo.n.lo. 

v viti*^ nti * %1E - odem< i MO r ilm ' 
tataanno , uvas proferens 9, nu. 
xj.albarubrisracemis puUulans 
1 i.num. 1-e ventre pueU& ajfurgens 
lt .nu.i}.&c<>i.nitm'&&c.8h 
ftu.S,repertorvitis zi.nu. 19-™*- 
dam& aridam compkxa ulmum 
j^onu^fubnixaperticA^n.6^. 
circaperticamvolviturnu. 16.fi- 
< v U ajfolgenpe nu. jz. arbori adh&» 
rensnum.us.ramUluxuriantibm amputataso.nu.is- uvis foliisque} 
jpoliatanuz^.. fruHifera innixa 
arido ftipiti <>\.nu.\. fruclifera nu. 
24<Jubterras2.nu 7. non putata 
6o>nuj.putatur$$.nu 18, duode- 
cimpalmis ornata 6 z.num.g. va* 
ria 79.num.39 &{ € 1%' * tem 8 3° 
n.6. 

Vitis alba herba 8o.n.\ 4 • 

Vitrumjol penetrat fi num.it. 
vitreafortunai\.num. zz. homo 
49 num.\.&c 10. num. yfupellex 
41-n.3. 

Vitulusfacrificandm 9.numg.' 

Vitulus nolens hoftem fugere, 
ttpolzd n.z±.bicepsu.n.\%.cucul- 
latus^.n 12. 

Vitulus marinus lA.num. 10. 
fulwme nenpercutitur \o.nu. 14. 
ad /copulumtn tempeftate obdor- 
mifcit 4i.nu<9%.capitur i%.nu.$6. 
v.Phoca- 

Vitunusi$.nit. 

Vlmusprtputata protinus re* 
fiorefcens 9.num.i6. varia7p,nu. 

$9- 

Vlyjfes2^ft%%> 

Vnhelicus $%.n.i%.b. 

Vmbra>umbraeulum J J. »«.ir, 
fequitur corpus 6$.n.y. 

Vnclto & unguentum ll.ntt. 
66. 

Vngues fecare6o nu.+.diefefio 

ti.Xo. 

Vniones gemmt 81. n.z 7. 
Vnitas 2i.n.$i. 

Volatumfomniare 12.. H.4.. 
Voluptas & dolorconjunclaf a~ 

pol.it.n.i*. 

Vomer rerum naturalfum. Vomer 14 n, yftlendens 41,»». 
K<tf* pugnmtia. apol. 26. 

9U2. 

k Vpupa$8.num.i6.\j. a. & c. 
73 nuj^.cum^adianto fS.num.37. 
a.ihftercore hnmano nidulatur 6j. 
n.il. 

Vranofcopuspifcis 74 ».43. 

Vrbisoccupands. &dedend&fig. 
numjj,num.i^.urbsjuper quam 
cruxu n.19. 

Yrceusfacfipcale inflrum 30. 
n.19. 

Vrina un%uium criniumque 
pr&fegmina conjpergere 60, num. 
20. 

Vrn&du&igne & aquaplen*, 
%2.n+s> vitreain Belimonnmen- 
to$6.n.s.variaj$.n6$. 

Vrfa Alexandrum Alopes riu* 
trit 1 i.nu. i.pr&gnans&> num.z r . 
a. catuks lingua fingens so.fr 
\i. ; - 

Vffusdefua humanitate glo- 
fiatur, apol. 16. num. 7. alveare 
pr& indignatione laceratnum. 25. 
apiarium invadens l&diturfo.n. 
S.in yu&fiti mellis fovea mergi- 
tur6%, num.it. retrograde jfre- 
cumingreditur C+.nu.?. capttur 
J8.num.st pellis vendita prius, 
quXmhabita>apol,z& num.31 W- 
ria -ji.nu. zi. Vrfinorum familta 

IQ.n.l. 

Vrtica$t.n,6.&t.62 n t ?.&c. 
80.». 71. 

Vrticapifcisj^.n.^, Vrmji.tt.zi. 

Vter k Ludione tnfiatus ft 4 n 
lf.&c.6Znum.i. perunam in-l 
fiatus fifitUam pluribus rofonat 
68.n.iy. 

Vtricularius6j.n. % ?, 

Vvafilvefiris herba %o. nutn, 
6z. 

Vva pifcis]j4,n.4^. 

Vv& pr&ptatuY& 9. num.%6. 
immatur& Vi aveUend& 62. num. 
1 ^.Zeuxidos 7 8 . num. 6 .varia 79. 
n.39. 

Vulcanus 1 z 4iu. 12 .e lunone z 4 , 
n 3-. 

Vulpecula marina pifcis J+.nJ 
44. 

Vulpes f&ta obvia omm $. 
riumero 1 1. tfutrix Alexandri A- 
lop, i:.nu.i. mufois fangninem ex\ 
fugentibus obfira. apol,i$ numer»\ 
4. alius 4.0. numero 16 famelicA 
corvum decipit 16. num, 10, uJ 
Galli cantum audiens num*i}.ma4 
cilerita in periuarium fe infinui 
ans fium.16. a Rtiftico intercepta 
numero i\. GaUinam incuban* 
tem reperiensnum.ZAr. fe mortu* 
amfimulansnum. $ i.rufiicum au 
rigam decipiens num. + i. alius a 
pol>4z.num.6o.antijua interee- 
pta 4 9 num. 6 . canda pijcans 6\ 
numero 17. adgaUmarium 
pellis iS.numero ^..cauda ela;nc 
/ujpenfa 64,nnm.9.v&fia fi n 
x6. 

Vultut $8,num,s. a. auguri 
um 9. nu^Miyarh, vn!tur e s p 

fimmm Index hiftoricas [emnum judicesit.num.ij. odo- 
ram pr&ceUens z^.num n. dtla- 
niansTiiiumGigantemnum. gf, 
Marzi [ac-er tz num* if. [peSans 
0> exjfteclans quod Leo aprum op. 
primat +», num. 19, concipiense 
ve&to y...num.z f.'al& in veftibulis, 
Nobilium 33^7 ,i*& c*77 ».30.V:.^ 
ria 7 %.n. 80. 

Vxor etjm . 7 7,« 4 4. 

w. 

C Ttfalburgis [epulchrum U- 
- <p<?r* meiico CtVlcws 78. & x^ Erx« M/fe&fc ii.n.j.fomnium 
~^ 11, »9: *7 Anthenis 8 1< #; 2. 8. 

^ Zenotaphia fythagor&ertoi? 

I4»>*7- 

2^*2 4. «.^. 
Zethuszyn 17. 
ZeuxispiiJ.jS.n.i.rifamortuus 

5 ;.n 1, 

Ziauus Venetorum Dux i+. 

. zi[c&teftamentum $o.n.f. 0» 

c.~s.n,i9 5 2 - 

Zodiacus cum[ole +z.n-io. [*%• 
na \d.n-6. 

Zonapr&ci[a iz. «#. 6. Vfneris 
V njiispiclaanimalibusz4..nu.i6. 
militaris p.nu&vana 78. nu. 

Zopyrus 4 1 -num. i7- 6* *• 4J- SYNOP- «Aj «*««Ad«A* *A»«As «A# %As «AjiA» «As «A» iA? «As «A§ % 

S Y N O P S I S 

DDCTRINiE TOTIVS 

lCONOMYSTlCit. 

f Cum admntlo tndicc. 

IMago,uti ierfno eft,alia prbpfia,alia translata,feu figii- 
rata. Et haec vel fignificat ex ini tituto , vel ex natura; 

VelexUtroqUeJ.iiel.h.s. 

Sighificatio imaginisrigUr. vel tropologica.vel allego- 
rica,vel anagbgica eft c. ^.n. 4. 

Eadem lestropblbgice per fymbola/emblemata, aenig- 
mata>& hieroglyphica,rebus feuveris feuficlis exponi 
poteftc.4. 

Deus & Ahgeli per Imagines noh tantum de priefenti- 
biis, : fed'etiamfaturisnosinftruunr,idque varie per pro- 
digia,monftra,lbmnia &c.utlib i.cap.6. & feq. exponi- 

tUTw 

InhabitU,ritibusj& moribuskominum iymbclicepei 
ill©serudimur:utc.i3.& feq.patet. * 

Exemplareiumgeftarum aptabro imagihibus hon 
funt, nifi trahslate in alia fi^nificatione ufurpentur. Res 
fi£ta?,ut fuhtfabula^parabola^apologi aptiores funt fi- 
guratis Imaginibus,quia proprie noh fignificant , fed tan- 
tum translate,l.i,c. 17. 

Latinorum& GYatcorum poefis rerum occultarum 
fighificativacftifcdharcbbfcurarum. Utriufquc libro i. 
c.i i.& feq. przecipua exemplaexpofita tradimus. 

In EmblematUm, aut xnigmatum formahdd reclc 
cohceptu, primo perfoha: fingenda: habenda ratio, deinde 
habitus colorifque,dehique fym bola ri con v enientia tri- 
buehtur,translatenon ptoprie adhibimda. 

A FabuU a SYNOPSIS 

Fabulaemblematisapta.vcrifimilitudinem non requi- 
tit;ut il!a qua» lcemcis adhibctur ibid. 

Parabola quarad verifimilitudinemintcr creaturas ra- 
tionis compotes inft: tuitu;, & Apologus, qui abfque ve- 
rifimilitudine,iriteranimantes brutas , occulta quoque 
veritate, nec line voluptace, mcutem erudiunt. lib. x. 
cap.2.6. 

Hxc Pocfis figurararum Imaginum redr£ dicitur,cum 
figurarelmaginemaliudnonfit , quarn illam fi&ione 
quadammentisomare. Reprxfentac vero illam tropicc* 
lem a fc diverfam.lib.^.c.j 4. 

Rescamethica?,quamphyfica? Imagini fig. fcrviunt, 
oculis ramen in figura fubjici debcnc.ib. 

Non quarvis umilicudo,fcd illacamen» quar eft rerum 
di ffi milium, adhibenda eft.ib. 

Tropus ad Imaginem requiritur, qui canciim eft 
quadruplext cum omnis res tropica , velconjuncta lir 
alteri: vel difiuncla. Conjuncla,vcl fubftantialiterin 
tropopermuretur,qu«dfit pcr fynecdochen ; vel con- 
tingcnter , quod fic per mecony miam, difiundta , vel ©b 
convenientiampermutetur, & fitpermetaphoram, vel 
ob difconvemcntiam , Sc fit pcr mcconymiam , unde 
ceceri tropi, velinutiles funt, vcl huc rcvocancur. lib. 
4.cap.5j. 

SynecdocheramenabTmaginc figur. rejicitur , quia 
finc ingeniofa invcncione eft , ciim re-m fibi neccflario 
connexam fignificet. Metonymia cum fervit , cum rem 
aliam ad fe ordinaram , non camen neccflario, defignar. 
cap.$7> 

Similicudo,qua*inmecaphoris & allegoriis repericux, 
Imagini idonea eft. Parccmiae etiam ferciles funt Imagi- 
num.c 3?. 

Comparacio, quareftcollatio duarum rcrum inea- 
dem proprictate convenientium , ut Achillis & Her- 
culis in fortitudine, non fcrvit Imagini, quia transla- 
tionis noneftcapax : illa vcr6 fervit , quae res diflimi- 
lcs cb conventenciam fblam comparat , uc religiofui 
in culcu animi , cum agricola agrum cxcolencc con- 
fertur : nam protafis & apodofis proprietarc rerurr 
«UfFene dcbsnr. Conua quam legem non pauci Ico- 

nographi PRjECEPTORVM. j 

nographi peecaruhr, inter quos & Alciatus cenfetur. 
cap.38. . . . ; .; 

Comparatioreiinanimaraadperfoham , feu perfo- 
na: ad perfonam tum ptobatur> quando cum fimili- 
tudine diffimile cohjungic crahslationi aptum. Com- 
'pai&tio vero reiinanimaraeadtem inanimaram in Ima- 
ginerahtiim, ubi minus prascipuum locum bbcinec, cum 
hier6giyphieis& ashigmare, colerari poteft. ibid. nu. 7.' 

Difcrimenin his Imaginibus 'magnurh eft , ha&enus 
vix fatis obfervatum : nam quas alius emblemaca , alius 
fymbola, auc hierogl yphica dixic, alii male a materia in 
phyficas , hiftoticas, & echicas diftinguuht. A forma, 
unde bmhis diftih&io fumenda,re<fte dividuhcur, in eas, 
quae ex hatutaper fimilicudinem,& ex infticuco , abfque 
fimilicudine,repra£fencan"c,qua ipsa figurahdi racione dif- 
fcrunc. IllxqUarexnacura fienificanr, recte fubdivi- 
duncur ih eas,q uae funt tei incelTigentis ad intelJigen s col- 
latiojut cummi^es'religiofuTnrepra?fehcati &reinonin- 
celligencis ad inrelligens, uc cum rofa inter fpinas eundem 
exhtbec. Hicenimrepriefentandimodusfpecie abillo 
differt. Denique omhis fmago recte ih clare , & bbfcure 
ex natutafuaireprajfehtacivam dividicur,Alias divifiohes, 
ut eft imaginis qiiae cbhjungir tes incompoflibiles. v. g. 
Sirenem ex facmiha & pifce,cum compoffibiies v.g. Lai- 
demcumcicharatdeindepaicicionem Imagihum in res 
fic"cas,& veras compledtehtium, rejicjmus : quia folius 
rantammateri£eft,&inrationefighificahdi quandoque 
cohveniuht.c.3^. 

^iateriaimaginumfumendacx rebus variis, Minus. 
tamen placeht nimium a cognitione hominum vuigaii 
remotaj ut fi pblyglottam , hifce locis incognicahi avem% 
proMufic*artispretioufurpes, velpafTim obvia; urfi 
pro fuperbo Pavoncm exhibeas. Ficla poefis \h emble- 
mare pra: vera hiftoria eft. Apologi cameh ilia, quam eX- 
pohunt dote,eminere debent. Artefacla cohtra fehfum 
quoruhdam Iconographotum plerurnque natuialibus m 
[maginepf2eftahc,quasexemprisexAlciato dudtis larias 
!xponij'htui.c.4c, 

A z JtWil- 4 S YNOP S IS 

Abfolventur verd fua in fpecie Imagin«s figuratar, vel 
ipsa re m protafi exhibita,quando hxc ad certam fignifi- 
cationem adftringitur,vel appofita ad limitandum fen- 
tentia aut Lemmace. Quod Lemmatum geflus fi figurx 
adhibeatur,rcctcinfcriptio : fi vero figntficato tantum, 
fubfcriptiodicitnr.Quorummunuscft adftringere vagarn 
figurarum libertatem ad vim certarn fignificandi : tum 
deiadeimperfedtam fignificationem quandoque com- 
plere. Hoc camcn,neq ue pugnans aliquid,neque alienum 
afiguracontineredebet. Utclarafint,& brevia , perfc- 
clamque cum ipfb figurx corpore fententiam abfblvant, 
laudatur.Demonftrantes& cOmparativa: particulaeab 
sllis femovendae eruntinifi forte 1 una pars figura?, cum al- 
teraeilee confereuda.Temporamodofqueomnes quam- 
vispatiantur,rariustamenprimamac fecundam perfo- 
nam admittunt.eap,4r» 

Be fymbolis fpeciatim« 

^YmbolumuaiverfiracollariotJuaedam efti fivo ea fit 
■^plurium hominum adidem opus,five unius, autplu- 
rium externo aliquo figno mentis fententiam fignifi- 
cantium, que feafu nobis fervit, non tamen ab em- 
blematefquod infcrtumquoddamcujuslibet figurse re- 
prasfentativum efl) vi etymi utriufquc fatis diftinguitur 
I1b.5-cap.45- 

Qmfymbolamabemblemate diftinguunt , variis id 
faciunt definitionibus , prout quilibet arctius lariufve 
ejus naturam circumfcribit,noftro fenfu : Jmago efifign- 
rata,quAfimilitudinereinoninteUigentis, vitam morefqut 
reiinteIligentis t uno conceptu clar^repr&fentat. Vcifigura- 
tum cxcludimus proprium rei fignifieatum , ut Imago 
leonis, nonlconemifedfortem v.g. rropice dcfigner. 
Veifimilitudinem cxcludimusjquxttopict quidem , fcd 
mttonvmicd, tanquam cauffa», effeclus , aut inftrumen- 
ta fignificanr. Per remnoninteUigentem , exeludimus 
rationepracdita,utquaccum homine comparata , aliam 
mcritd Imaginum^conftituant fpeciem : cum plurimura 

fimili- PRjECEPTORVM: s 

fimili tudinis , parum diffimilitudinis afFerant, H i § igitur 
emblematisiiHisfymboli yocabulum jure affignamus. 
cap.44, 

Symbolorammateriacomplcc*titur. i. res naturales 

, ponintelligcntes.i.artera&a.3.adnaturae,vel artis imita- 

tionem CQnfi&as,qudd rerum exiftentia.nihil ad vim fi- 

guratc fignificandi faciat. Humana? figurse excluduntur, 

quamvis geniusaliquis, contingenter ratione atescius, 

v.g.librar mrigenda: adhiberi polfir, qualege&pes ma- 

quiye hominisadmirtipoterit. 4.Hieroglyphica , fedut 

tantum per fimilitudinem fignificantia (non qua hiero- 

glyphicejeu ex inftituto fignificant,) patitur. ;. idem dc 

inilrumentisfentimus,qusmetaphorice ufuipata iolum 

toleramusjita cithara,ut concordiam,non ut citharocdum 

dcnotat,ferviet.6. Decxemplisetiam rerumnon intelli- 

eentium.ritibus,apologis, prodigiis, monftris, auguriis, 

K>mniis,rebufque fortuitis ita ftatucndum,non aliter, nifi 

perinclufamfortefimilitudinem , fymbolis eiTe idonea. 

Exploratur itaque fymbolorum aptitudo, per compara- 

tionem fimilidm:Ita ut denique fymbolum aliud nihil 

fir,quam fimilitudo ipfa cum lemmate ad protafin eon- 

tra&a, vim habens fuadendi probabiliter. Pqtxa fanfla vim 

promiffionis illi fruftra adftruente c. 4 y. 

Lcmma»fiveinfaiptio,fubfcriptiovc, in fymbolisnon 
©btinet rationem formaj.neque figuramatciia:, fedcon- 
venienriareinonintelligentiscum intclligentc cft forma 
fcorpus enim figurae cum ipfo Lcmmate materia cfbjquia 
hascfblaeftratiofignificandi,&repra;fentandi , quofit, 
utper Lemma.ab emblemaris diftingui nequeat,cum for- 
sna fit ratio diitin &ionis>proind equ e Lemma tam emble- 
mads,quam fymbolis adhiberi poterit. Par ratio Expofi- 
tionis eft,tam in Symbolo, ob incertam fignificadoaem, 
quam in emblemate neeeflaria c.4.6. 

Symbolumaliudmorale, aliud heroicum eft. Difre- 
tunt,quodfignificatumhcroicifymboli tantum viftutcs 
fint^noralis ctiam vitia. 

SymbolumheroicumperLemma folam abfqueEx- 

pofitione adftringendum eft ad vim certam fignificaadi. 

Tripliciter id fieri poteft,velfubicriptionefbla, vei fub- 

/criptione fimul & infcriptioncvel fola. infcriptione pro- 

A 5 tafin $ SYNOESIS 

tafin fimul & apodofin (pedante. Qupd ciim fieri fuf- 
ficientefiguras adcertam fignificatipnem adftri&ione po- 
teft,ceteriseftele^antius, a debetautemproprie tam pro- 
tafi,quamapodoH,competere. Qujhierpglyphicis fig- 
nis,aut artium inftrumentis vim fymboli aoftringunt , in 
moralibusajUidem.peccabuntjquod tanca adftridipne, 
qua? per infcriptionem^prajftari nequeat,nonindigeant:in 
Jicroicistamentolerandi magiSjquamlaudandi yidentur* 
Symbolum aem unam fimplieem prp figura amat, Tum 
tamen plura in unam coire figuram poftunt corpora, cum, 
aut natur^ , aut artis aliquam habent connexipnem. 

£t lymbola fiios habent elegantiarum fontes, argutia- 
rumque,illis fimiles, quosfeparato ppere dc^inius. Tan- 
tdautemmajoreft fymbo.licas fimilitudinis elegantia, 
quantd figura magi$di$miUseft,& dpsquas eruitur ma- 
gis iccondita : apta yidclieet , ut exfpe&ationem fallat. 
Qupd(ucfer4inEpig;ammatis) quatuor viis , acvelut 
fontib.us,natumeftfieri.cap,48. ' 

Qpnvementia,^ idonea rerum proportio fonsvprimus 
xnaximequeobyiushaberipoterit: cuiiuaeftgratia, ut 
«xemplis fufi.us traditur cap . 4 9 : 

Alter fons ex Oppofitione rerum diverfarum fuam du° 
eit venuftatem & elcgantiamjquddcontrariajuxta fe po- 
fita maxime eluccfcant.cap. f o. 

Fons tettiusotitui ex Alienarione rerum maxime ple- 
tumqucincxfpecl;ata:qu^dpra:ter opinipnem qua?dam 
aut affirmet,aut neget dc re, qua? primp conllderanti vix 
Me offerant,ut exemplis fuse docctur.cap.51. 

Quartus fons,ut in Epigr^mmatis, fic hoc loco etiatn 
Allufionum nomen accipit,quando fcilicet ad res aut vet- 
fea ( quod hic frequentius cft) alluditur fimili aut nonnihii 
snflexa re aut vocccap. $x, 

Dc Emblematis fpeciatim. 

TN Hmblematc- figtfta rei intelligentis ad intcliigen; 

comparata prscipuum locum obtinet, Cuifigurxalia 

fymbolica?,authieroglyphica: (fiadjeclajfuerint) fiibier- 

viont.lnter plures intelligentium in eodcm emblcmate £• 

gura;, 

' w PR^ECEPTORVM. 7 

furasprincipemlocumhabet, qua? officio aut astateeft 
ignior:quiaarsnaturamfequitur. Debentautem figurae 
pluresinterfe ordinealiquo,autnaturx, aut actionis co- 
Lereie>ut in unum conceptum & fignificatum confpirare 
intclligamus. 

Hieroglyphica qua? nori ex fimilitudine , verum ex in- 
ftituto Veterum fignificant,loco literarum ab illis ufurpa- 
ta.nequeadrem folam moraIern,vcrum & naturale;acdr- 
vinam paffim adhibita,nulla connexione figurarum intec 
fe conjundta,merit6 ah Emblematis difrerunt. Uti & JE~ 
toigmataoblcura fignificandi rarione,quam ex fua fibi na* 
tura vendicanr,ab iifdem feparantur. Quare hanc Emblc- 
matis a ceteris diftin&i facimus definitionem. Eft Imago 
figurata ab inteUigentium rerum natura ad mores vitam- 
auerei inteUigentis,uno conceptu clare exfonendam trans- 
Mf4.Perhocquddabm/e%«»/«ducatur,difFertafymbo- 
lis,periiludqu6dex»/tf«rarerum idque uno conceptu, 
abhieroglyphicis,deniquequ6df/»rtrexponat, abaenig- 
matisdiftinguiturlib.6.c,55. 

Materia igitur Emblematis eft res quarque intelligeris, 
ejufquemores & ac"tiones,feu fi&a, illa tantum poetice 
fmt,feu vera,nam,at alibi monui,exiftcntia figurae non re- 
quiriturjfedtalemeflepofleadfignificandum fufficit. Ut 
ver6 appareat,figuratane Imago fit,an propria f neque 
(ubfcriptioncnequeexpofitionepracftari poteftjcum harc 
eonceptu m 1 magims in prorafi non ingrcdiantur; fed in- 
(criptione,aut fiSionefiguram acommuni ratione pi&u- 
rarumieparante,opuseft,qualis cft Imagogulofi apud 
Alciatum collogruis infignis.Et infcriptio apud Catfium 
acu pingenti 2djt&a.Exvulnerepulcrior c c 4. 

E mblematum gratia ex iifdem quatuor fontibus , qui- 
fecs fymbolorum,manat,cum & proportionis & oppofi- 
tionis ac ceterorum par hic fit vcnuftas.ut exemplis patet. 
cap.55. 

Hiftoriarum diffialic*,quamfabularam in Emblema- 
tis ufus: nifi enim petegtinum & infolens quippiam con- 
tincat,ut v.g.Imperator mufcas captans,vix colliges figu* 
ratac eas Imagini deictvire. Oftenditur igitur exemplis 
aoanullis quScs hiftorise adhrberi poflint. 5 6 .& $7. 

A 4 V* * SYNQPSIS 

PcHieroglyphicis & Mwgxmm 
(peciatinv 

pjlcroglyphict Ut4c€ter[sdifttpguuptur,ita re&e de-. 

fcribes: Sunt ImaginesfiguratA ex quacnnqut \re cre* 
&*ad;quamcumq ; uealiam, e_x inftituto fignificandam t 
defumpi&ycpix facile ex di&isintclliges- Ufitata apud^E- 
gyptios,GraTcos,Barbaros, Latinofque fuere. Lemma.tc 
aeftituuntut^ quja fifte hocdefinit^ fign.ificant, Exem- 
pla varia ex Hofp AppninQ iubjicjuat. Unde cuiyis 
patet,. %na etiamnaturalia,in(trumcnta>ritusi $cc. ad 
has Imagines admitti: qptirna vero, illa in hieroglyphi- 
ciselTc, qua? neque aperran*, n^queonanin6.nullarn cum 
refignificataconyemcntiamhabent, Ceterumex fonti- 
Vusfupraap€rtisgrauam,nififotte ab opppfitiQne, , ra-. 
rara habent.lib. 6, c. 5; S. 

jEnigmaJmaginum. orationis amrgmaimitaturjatquc 
cxpaturafu^ob^uritatcgau^etjnopilla. , quar ex partc 
cognofce.ntis abtignprantia. r,errgn\ peregrinarum poteft 
exifterei/ed, qua? oritur e* Qceulta,aut dif$cj|li connexior 
ne,quam figura habet cum *e iignificata .. Quqd fi v im 
plura figpificandi, ut PQn raro fit, habeapt,, pei* eerta. qua:- 
damfignaadftringendaadilludfunt» qupd autpr meute 
eoncepit.-namiQCo minus pra?cipuo,ex inftituto fignifi- 
eantia,adhiberipoiTunt.Ceterumaenigma admittit res 
quasliberpermetaphoram > W metonymiam,obfcurc 
fignificantes.lib.9.cap.f j.& 60. 

Quanc/uam iEnigmata verborum & fcntentiarum 
quandoquelmaginibus pofiint exprimi,. ita ut aliud 
onomafticum , aliud logogriphicum , aliud gnomi- 
cumfiti tamen «nigmarerumeft, de quo praecipuc 
^gimus. 

Ducunturveroillaexquaeuor fupradiclis fontibus, 
n©Bminus,quam fymbola aut erablemata : quin & 
<qua?damexii6, fubdu&o Lemrnate*aenigmati ferviuntj 
nam & ruee apta translatione gaudent,licet diveilo, & 
nonnanquam oppofito , quarn prac feferunt fenfu , finl 
cxponenda: Namaperta nirais fentcntia vilefcunt. 

Quod PRiECEPTORtlM f 

QupdfiresincompofnbilcsinfiguracomponaQtBr , coa 
affirmando , fed negando exponuntur. Sic A finus ad ly- 
ram negat hominem Muficae idoneum. lib.6. cap. 6x,6'i . 
&feq. 


©c cprp pofitrone Iroaginum 8$. 
relolutione. 

pRopriafiguratis. adhibend* non funt in Imaginumv 

compofitione , nifi forte ornandi gratia ad figuras fub- 
ftantiam accedant 1. 6.c. 66 % 

Symbolacompofitafigurasrequirunt aKquo interfe 
naturje , aut etiam oppo(monis ordine cojiazrentes : alias 
ver6 , fojo hominum arbitrjo nexas , excltt^unt. Qujeli- 
bct figurarum translate ufurpa,nda erit , nifi fortfrad pra?- 
cipuasfignaqua?dam, adftringentia vimfignificandiad- 
hibeantur, Plurestameneffefigurasnondebent , quam 
una com.paratipne , aut fimplici , aut reciproca contineri 
pofTint , quod unum fy mboium fit una coilatio. Par Em- 
blematumratio eft. ib. n. z. 8cCc^. 

Hieroglyphica copn a, q uaslib^t figuras finc connexio- 
neadmittunt, Satisqueeft fi unahieroglyphicorumlma- 
go per unam aliquamfenteat^am m apodofi explicatam 
cohxreat. n. 6, 

-/Enigmatum figura? , vel coha?rcre inter f$ ,ut Emble- 
matum , pofTunt » & tunc nullp infcribendse < aut fubfcri- 
beada: crunt Lemmatc* ut difcrimen appareat : vel diflo- 
luta» efle poterunt y & tunc ah Emble^mate quidem pcc 
figuras ipfas , abbieroglyphicis vetQ nonnunquam fol£ 
Expofitionc , non metaphoricc^ fe4 per figna adhibita» 
difcernenda; erunt. Figurs acnigmatis fe folis claraj,com- 
pofitionc vero rara ofeicuritatcminvolventegratiorcs 
funt, nullamtamenaremoti ,. autaudaciallegorialau* 
demmerentur. n. 7. 

Solutio^nigmatum eademvia , quanquam, retro- 

grade , qua compofitio inftituitur. Prima titulus 

cxpenditur, qui ita ex arte proponi debet ^ ut materi* 

in obliquo , forma , feu ratio. fignifican di iureclo 

A s ***** io S YN O P S I S 

eafu exprimatur. Dciud fiVura Imaginis prxcipua, ac 
deindereliqua? > tanquam aojuncta? , ciunt expenden- 
da?. n. ii. 

Certumarnigmadcfinitur. Imago qutdam figur*ta,ex 
quaeunque ree+eata adquameunque aliam» objcurhfer aU 
legoriamfigni/Uandam,traduela. n. 15. 

Praxis Imaginum inveniendarum* cap» 67. prop^- 
nitur. 
ODE 


9 9 E 
AD, lLLVST.m^ REVERENDIS.mt 

D, LEGAT* FABII CHISII 

Tvfunc 

summi r. e. yoNTincis 

Infignia. 
1 Symbolorum digne quaternio 
Per regnalucis, quarapit inclytas 
Phoebus quadrigas , quaquefufcos 
Lunatrahit moderataeurms- 
Tufummatantum, nonhumili,capis 
pormandafcalpro. Tu potes obfita. 
Splendere chartarumfub umbra , 
Et tenuem irradiare Mufam, 
Bene ominata, fulminis alite ^ * 
Ortoque fulyi lumine Tfihofyhori 3 
Quem C hifiana ceraprifw 

Nobilitat Proavorum in mro, 
€}md J ulianis *Roboi a concinam 
Plantata dextris ? quid juga Montrum » 
Per fcuta Majorumquefafios 3 
jiufoniisceiebrata campis. 
Prona?a quondamTe patriis adhuc 
Cunii reclinem ,proque crepundtk 
Lauros. , corqnatofqueVatum 
Repperit evoluiffe libros f 
Mt,vive ydixit, vivepuer, Tu& 
lllufirefiirpis fidm , faaureo. 
TamAque Virtutijque currm 
Vifepolos utriufque mundi, 
Vt Mpns fereno culmine nubium 
Obfcura vincens » transhumiUsprocuU 
6}uajfantetempeftate t campos 
AfiriferA infinuatur aul&, 
%ictu corufco vertice gloru 
Vicinm aftris , & nebulas fuper, 
Etplebhs abjeclaprocellai 

Magnus humofugieniofurge^ 

VtqUi 
* lUUm Pontifex gentisRohru Princeps % YtquearduarumroboraQuttcum m 
Immotaperfiant , numetuunt pm»h 
' iifraBafubvertatur athra , 

Fulmineis metuendafiammu. 
Sic tufideli robore virium, 
Etmentefirma, nefciusobrui 
Grajfanteperfecretaferro , . 
"paemiamedicantedextr* , 
fyfitbutnorumpeclore vulnerum 
Qontemptor alto ; ftabis & integer 
jidverfus armorumproceUa* 
TacificA moderator aur*. 
Kon teminanmmfulminadeviumy 
Kon largienmm munerafubruent. 

Vt Quercuiimmota, &frementes, > 
Etplacidospatiere ventos, 
ConftarerefHHmitepertinax. 
jfccfaaa : blandocumfimulofcula ( 
pefuaviatater genarum 
Diva nives , repetivit aftra. 
Bincfotma vultu ridet adhuc Tuo 
§erenitatittefti*amabilis, 

FavemuslEugeTufeeundts 
QxUcolitm regefatadextrts. 
Jubilasus £ymbolicus* 
E X PAMPHlLlORVM 

ET CHISIQRtiMiNSIGNTBtt^ 

'TRIBUS QUINQUAGENIS , BENC OMI- 

tiato numeto repeticus; 

In praelqfione ad ipeculum tmagirium Veritatis 
occultae, 

Ad erudkum Le&orem. 

PRiufquam ad Iconologiam figuratamque Ima* 
ginumpoefinaccedimus * «Symbolis aliquot 
Emblematibusqueinipfooperisveftibulopra»- 
ludimus t ne in communi orbis Romanijubi- 
laeoplaufuqueEuropa2muti,atquein illa Erudito- 
nim , ad hujusasvilaudem , maximorumque He- 
roumornamentumcoufpiratione * a (y m boli auc 
amufi prorfus videamur* Argumenrum nobis 
a Romanae Sedis i>roceribus hoc tempore vifum 
fumere , quo illa , antiquiflimorum tum more 
tum privilegio , quinquagefimum feculi annum 
Chriftianae legiscultoribusfacrtim efle voluir. In 
hiscumante oculos noftrosemineat HluflrifiimMs 
Legatus*>ontificius Fabms Chfius, m virocanto 
reliquos£cclefi* Aimofes obfer vare venerarique 
lubuit : Tum deinde per illum deferre fummo 
orbis Capiri tnnocentio Pontifici Romanoin eiuk 
deminfignia aliquot fymbolorum lufus , inqui- 
bus de prasfenti Europa; , ac Germania: praefertim 
fortuna , ex Gentilitia Columba, & Olivaauguta- 
ti , omniacaptavimus ; iis ferelegibus, ut artis 
Iconographicac , quam deinde ttadituri fumus 

aii- AD ERVDITVM LECTOREM. 

quodexemplumoeulis fubjiceretur. Animadver, 
tes, opinor, mea me voluntate -, anguftisinclu- 
fumlimitibus , ex rolisHeroumiftoruminfigni. 
bus formaffe Imagtnes • idque in Ckifianis quidem 
fchematis,paul6, & uberiori roatena figmficandi- 
que libertate , & minbri fymbolorum nurnero, 
ultra quinquagerimumnoh excurrente , at vero 
fola P ontificia Columba eundem Imaginum nu- 
meium > totidemquefeorfim OUva confecit ; ad 
eiufdem quoque lententiae argamentum fignih- 
candi facultateadftriaa. 'Quajlmagmes/quem 
locumdifficultatis artifque obtiheant > fextO no- 
ftrioperislibro^otiaimum cohftabir. Ceterum 
fuis iliaslineamehtis^ris beneficio, teprtffebtare 
( fine quo parva Embtematum eftgratia; neque 
libuit, heque fatislicuit ; cumeadem in ieVerfen- 
ttir pler*que omnes Chifianis tamen infignibus 
depromptas, inipfalibrifronte , ruditetadum- 
bratas reperies : quas ex numero ad je&o y ad 
Lemmata& Expofitioneminfra propofitam faci- 
le referes. Tu animis illa potius , quam oculis 
exhibitaaceipe. Expofitiortem figurarurh , qham 
alii non rarobrattonefoluta , ligatamaluiadjice- 
te ; ut fuavius ahimis per numeros influeret, me- 
que his velut oratibnis vinculis le&or fibi perpe* 
tuo devia&um acciperer. PR£# T. T« . ® . .T »T* T .T. ! .T« .4*. •?• .T« •*• » < t > . 4 «T. . vt 

ito^A«iA««A»%lAjiA» Ia01aj«A**A»«A? *Af*tA**A# 

Prarlu fio ad fpeculum imaginum. 

IVBIL^VS SYMBOLIC V*S. 

Primits 

SYMBOLORUM NUMERUS QUIN- 

quagenus , exlnilgnibuslliuftriuimi 
£>. Lecati Fabii Chisii. 

AQVILA SYMBOLICA 

CHISIORUM. 

L Aquila foltfn imuctur. 

AD TE LEVAVLPfal.m. 

y# T Therebs bculis haurit patientibus ignes , 

I I. *. Etprincepsaftroprincir>egaudet Avis. 

Tu vincis fpeclandOiAquilam.Tibi grarialuihc, 
Mens bculi , ratio vifus > aftra Deus. 
Illa fuum quxrat » per quem videt omnia , folerru 
Anctorem folis qui vides,ille Videt. 

II. Aquila pullos ad folem explorat* 
E* LUCE DECUS, 

Credimus r ari Volueres etiam reVerenria ftirpis 

Tangit , & antiqua» nobiiiratis honos ? 
QuipatiensPh<fcbieft * alesPhdsbjeushabetui: 

Dcgener •, ofFenfo qui fugtt ore jubar. 
Cxleftis tua , Magnc Fasi irnooftraturbrigb» 

Quicolishastetrascorpore, menre polum. 

III. Aquila fenefcem , penn stnfoleexcufiis, fefe 

innovaT^ juvehili vtgbre revocato. 
HiEC DAMNA JUVANT. 

Langui* i£ fubtUm Symbolkm , 

Languida , penarum dum vellit inutile pondus, 

firmatur, prifco robore, Solis Avis. 
In vitionimiumeft, quicunquefupernuafprevit> 

Senfit inexhaufto damna fuiffelucrb. 
Hare tua vka Fabi eft : ut mens tibi femper abundet; 
Ducerepro lucro darnna putaris opum. 
IV. AqUila in petra nidificans. 
ITA PROPIORASTRIS* 

flluftres anima? fublimi in fede morantur 

Tutius > imbelles fa:pe ruina trahir. 
Rupibus impofitos tollit Jovis aflecla nidbs, . 

Nulla procellefis qubsrapit aura notis. 
Alra nocent inultis j fed televat inclyta Virtus , 
Aufonia tutum , non fine laiide -, petra, 
V . NidUs ^qUilae in quercu. 
DElFEtfSA DEFENDO, 

Quas habitant Aquilie fuper actocerauina querctis* 

Fulminis immuhes bbtinucre domos. 
Haud ingrata tamen quercusrefpondet ambci, 

Et tutatricesfida tuetur AVes. 
Quam-tu-cunc]ue capis fedem, virtute tueris : 
£t defenfa fuam , grata , rcpendit opem. 

Vl. Aqula intupeloBgediflitacognbfcib 
PROCUL ISTA > SED ADSUM. 
Hseret in anheieisfpecuiatrixrupibusales, 
Immcnfofque vago lumine tranfit agros . 
Exfuperas Aquilam , nbtat ha?c praHentia tantumi 

Tu quiefaSa fimul , quacque Futura vides. 
Scilicet a?terna comple&eris bmnia mente . 
Hac vivit> Fragili quidquid in orbe perit. 
VII. Aquilare&aincfclumtertur. 
SURSUMRECTIUSITUR. 

Rara Avis, in ccclumreao qu* tramite Fcrtur : 

Regina: Volucrum feraita retta patet. 
Par xibi mens volucri eft , ieCto fubit *thcra fractti. 

Hocincorrupta: firriplicitatishabet* 
Devia fxpe via eft> multos fua metafefellifc 

Ne male^efie&as, cftubi mttajpeus, : 

yfquria £* thifiorum fftjttjHl ^ 

VlII Aqajla per rmbes cV fulmina fB^ftSwfe 

TANGOR.NGNANGOR. 

Tulaiineam laffibtfhc ihhtfxiatela volucrerh: 

Qua? jacit accenfis Juppitmgnepohs 
Tahgerisaffliclrtim corpus ; ferroque fecaatttr 

Maffnora,viiceribusvi(acdiretuis * 
tntdgramens perftat , ]>to'ibato in co* PoreViarix:: 

Hoc eftdura paci , hil camefc inde p&ci. 

IX. Aquiiaunam alamexpanoW 
NOtf SHfflGlT UNA. 

Qmrqaisado^^^ 

VircUci dtfbet mrscoines irauua* 
Nec volucmtn princeps ala benenitituruna: 

tltvaleat,rpciaejunaafica'la : ruar.- 
AlceraYtftUcis nurh ceregecyalcera forcis, 

Non deerunt fa&is praurrfa aigna tuis> 
X, Aijuriacervixornibasidffdens exc&iTo alamtfl 

patvereillumexcofecat, &fubim r 
. INGENIUM AttTE VIRES 

Vidimusevuifosrobfi(ito'incbrporene-rvos, 

Ec quarhoh p6cerahc yiribus , arce geri 

Ingcmo viresruppedicadcecuunc. 1"*H ue 

Cervinisica SohsaviVcervicibus hairet 
€c hriusexc^cac quam^ematttngu^ferarn. 

SEQtfUNTUR NON ASSEQUUNTUR 

Cercahcesmerfco^^ l U ^ 

Trahsnebulas. rar«qu*fedaerencUr eran/ 

^cacismetitUm pr*veriiripfe fu* 
Acceffitjuvcnis^uojamrolecirefcnedtus, 
v¥l Vll r ^^^'ipfefui. 

EXEMPLA TRAHUNT, 

«"? 5 r « fcrtl P ,is ' vi^itfcelusabfauekagiftro 
Sub DUcc rircucis fcmiu proha paL " * ° * Alpice 


t g lubttiut %ymboUm 

Afpice Reginam volucrum , praeit illaminores* 

Ac docetignotisaftrafubire viis. 
Ettrahit exemplb Iabius, Dux ipfe proborurm 

Si pingi virtus poflet , imago foret; 

XIII. Aquilaalamutramque fublevafls* 
QUOD FERO, ME PERFERT. 

Celfapetitvirtus , auget fapientiayiresj 
' HisalisPABiusfiderameatefubit* 
Quaiis in asthereis micat ales Regia campis : 

Penna levat volucrem . penna levatur humO. 
Ante fuas animus profcrt in peftore dotes : 

Mox his fublatis dotibus , aftra fubir. 

QUERCUS SYMBOLICA CHlSIORtJM. 
XIV* Qqercusgentilitiaramos in Crucis fpcciem d«- 
cuffatos pr£ fe ferens. 
ROBUR MEUM CRtiX EST> 

Quaegentilitia: Tibifurgunt robora quercus: 

Signa decuilatae promeru&ecrucis. 
Setf dedit ingeniurh formas, feu provida tellus : 

Tuplantxfimilis crederiselTetua;. 
Mens tibi , ceu robur.folidtim i tamen addita crux eft : 

Omnia qiio vincas , in cruce robur habes. 

XV. Quercusteneraeramos Genius in crucis formam 

infle&it. 

TENERO SICFLEXASUB^EVOEST. 

Dumliceti & primis ▼ernit nova planta capillis : 

Fleclc , dabitjuflasadtuaVotacomas. 
Et curvam revocare datum eft , & fle&ere rcclam, 

IllaCrucemquaefertplanta , tenellatulit. 
Quam fers , Magne P abi , teneris adolevit ab annis* 
Et prope cum vita , crux tibi nata fuit. 

XVI.Ramiquercus praeputantur , quatUorrema- 
nentibus. 
AB IPSODUCITOPES ANIMUMQVE FERRO. 

Horat, 

Sxpe ExChifiorum Montibm, f$ 

Sajpc 1 brevfs dolor eftlohgi medicina dolorisi 

EcmalavitandisruncadHibendarrialis. ' 

Vidirhus elatis quercus fubfurgcre ramis : 

Nokia luxuries ehfc fecanda fuit. 
Aukit opes ferrum , tibi par tolerantia ferri : 

Quod fecuit corpus , peiftoris auxit opes^ 

XVtt. GlarTdes. pertica de rnanu excutiunturc 
UBBRIUS PERCUSSA DABIT. 

tlberius percufla faos dant robora fiudtusi 

Eft aliquid duras appofuiffe manus. 
Largos^ credemihi, multispatientiafruclus 

Prbtulitj exemplo.difcimus ilJa tuo. 
Virtutis fateor fruclus extendis agendo : 

Si q uid agendo facis , plus patiendo facis. 

XVHI. Quertusfub qua^Iahdes decidua?jatenrs 
PROCUL HINC PORCL 

blirri facra fuit quereus mortalibus arfebs, 

Oblatofque dabat > glande cadente, eibos. 
Hincproavisquetibiqueplacent, frugalisimago 

Arboris , ingenio digna putata tuo. 

Jt?£ in S luvies >l>»ufque, alimenta volupt* : 
Nil tibi cum porcis > fat, fatis efle puras, 

XXL ^S^^V^M l &fulmmaiacerant» 
^ MALOFRANGI 5 QUAMCEDERE, 

Cum femel illuftres recli coBftantia menres 

. Occupati infleai vixrigoriJIepotelt 
Munerades , fpcrnitrobuffarhmunerapeaus, 
Viro moveas ,ridet : fulmen inane , minas 

Tll terr ° r a b T' hec ^^rulmin^uercinri, 
Illepoteflroburroboriseifefui. '* 

XX. Lucuscx quercubus oracula olim fundemibus, 
ORACVLA FVNDIT 1 mx 2» lulihm SymhticM. 

Quz Dodonsis oracula quercubus ztas, 

Audiit : hasflexo deveneratagenu eft. 
Prodiit his forfan tua dc radicibus arbor.- 

Eft aliquid, tantoquodmereatur hero. 
HuicquoqueNumen adeft. Tuavoxoracula fiindit l 

Vera Jovis memorant : fed tua vcra magis. 

XXI. Quercus ventis concufla. 
ADVERSIS FIRMIOR AURIS. 

Tu quicunque pati difces > hoc difce fcrendo . 

Quoquispluratulit,plura ferendo poteft. 
Vincere fortunam fortuna docebit iniqua , 

Auras quod fuperet quercus, idaurafacif. 
Haec venris quatitur, ventis firmatur nf dem, 

Quomodo dura F abi fers , patiendo levas. 

XXII. Quercus infenisChiiiorurncoIJibiis. 
FUNDAMENTA IN MONTIBUS. 

Hxc aftris propior, qua? fundamenta fupinis 

Collibusimpofuitioborc firmafuo. 
Debilis hinc abfit dubiisradicibus arbos, 

Qux porerit montes cingere , quercus erit* 
Non humili Te , Magne F a bi , decet abdeie vallo , 

Excelfb fedes debita monte tibi eft , 

XXIII. ClavaHerculeaexcjUercufa&a,ut Pieriusl.yi. 
/ AB ORIGINE ROBUR. 

Herculeam memorant excifam loboxe clavam , 

Eft aliquid, forti ducere ftirpegenus. 
Imbelles Aquike nunquam genuere columbas : * 

Quod venit cx querno femine , quercus crit. 
A proavis tibi magnis adhuc in pectorc fenfus : 

Quipotis cs proavosnobilitarecuos. 

XXIV.Quercus excifse columnis trabibufquepala- 
tii aptantur. 
NOBILIUS EXCISA RESURGIT* 

Cct- Ex ChiJtorttmMontihm. zt 

Cernimus exeifas Hrnwrc palatia quercus : 

Rcgalesqueapto robore ferre domos. 
Ccrcra plantarum pars eflobnoxia flammis : 

Sed fato quercus nobiliorccadunt. 
J.igna tuis quercus fatis , 6 Nohilis Heros, 

Ccleitismorienspacs erit unadomus. 

XXV, Ex cpernis rarais , inflexa a bono G««o 
corona civica. 
YINCENTI. Apcc, u 

Querna triumphales foliis ambire capijlos, 

Aufoniisquondam vifa coronafuit. 
Magnus honor civi fervato debitus olim : 

Quottibidebenrur MaximefertaFAB: • 
Millc tibi ciyes debentur , mille corona?, 

Has darc mortalis dextera niilla poteft. 

XXVI, Ara quernjsornata ftondibus , ut Rhea?, 
olim folita eft. 
QSSA CORQNAT. 
qua> vivens Superum quercus apriflima IuciY, 

Caela ^oronatis cft repetita facris. 
Tu mpdo quas viyens qrnas vinutibus aras, 

QuafquefovesfacrasRelligionisopes : 
HasimmottaJimoriensaugebishonorc : 
Cauera mors rapiat , rama fuperftes erir. 

MONTES CHISIORUM SYMBOLICI. 
XXVII. Montesfexgentilitii Chifiorura. 
SEPTIMUSHISDEEST. 

Qiiod fenos tantum numerent inlTgnia montes, 

Fortc tuis dcbes annumerare S b n rs . 
Sed tamen Aufonios poftquam colis , inclyte Montcs, 

^uid modd ieptcnos te numerarc vctat ? 
Vancanumaddet : autfi tibifara negabunt : 
S ^^" d ( cn osJunaiisoI 7 mpuscrit. X 

XAVIII. Montes iidcm per quos Genius enititur. 
AD SUMMA PER IMA. 

B t Scandc^ 12 JuhiUtu Symkofottt. 

Sc^nde , fed in primos gradiens enitere colles , 

Qmftetitinfumm^verdce, trivit; humum. 
Bt lenfu & fenfim venics ad fUmma per ima : 

Unus erit virtusgreitus , & alter honor. 
Hoc opus, hic labor eft , quo te meruifie putamus ; 

Ut decus . ut veniat parta labore quies. 

XXIXc AroaNoetica inmontibus, ad.quam cojumba 
olivifera redir. i 

IN HIS QVIESCIT 

Montibus Armeniae quondam teliciter arcam s 

DiLuvii veteres incubuiife ferunt. 
Et Germanafuis Ecclefia fultaruinis, 

Aufcniis aliquam Montibus debet opem. 
Flu<ftuat adverfis etiamnum rapta procellis j 

In Vaticano tuta futura T uo. 

XXX. Unus excollibus gentilitiis Mons nudus. 

VACAT INSIPIIS. 

Infidiis perfepe locum favifle videraus i 

Tolle fpecus , filvas tolle, pericla ruent. 
Incautum ne te lateant difcrimina rerum : 

Montibus in vacuis carpe viator iter,. 
Tuta fides Fabio eft , procul hinc techna^que doli^uc \ 

Mcns illi , ut mons eft , nuda cuiquc pat et.j 

XXXI. Montes nudi ventis quaqua verfum 

impetuntqr. 
NON MOVEBITUR. 

Cum furit oppofitis Euruique Aquiloque proccllis* 

Sspecaduntfilva?, culminafarpe ruunr, 
Unus ad infiuusridet mons integer iras : 

Viribus hic tantum frangi* ur aura. fuis. 
|mproba velajio Fabiuaj iors verberet aeftu . 

Cunclaruanti nunquamfedemovendus errM 

XXXII. Mons unde abfdlTus lapis idolum ca- 

dendo obruit. 
VIS OMNIS AB ALTO EST. 

Novi- JEx Chijlofum Querm. *3 

bJ ovimus, antiquis celebrata infomnia faftis. 

Fi&a licet , veri prQmeruilTe fidem. 
Idolilapiseftvifus confringere vires : 

H a?refis Idolum , cu lapis elfe, potes. 
De petra fulpenfus adhuc minitare ruinam , 

O utinam pereat viribus i<fta tuis ! 

XXXIII. Caprea in momeftuftri a canibus appetitur. 
TUTA , LICET SPECTATA. 

Cum tenet excelfos fpe&atrix eaprea montes » 

Jlidet adinftantum vimqueminafque canum. 
Invidia oblatret centum, ftipata miniftris. 

Qui te pcrftringat vulnere , nullus erir. 
Roma tibi mons eft : quanquam hoc fpec*tabilis hacres , 

Te tamenin cafum nulla ruina trahit. 

XXXIV» In rnonte Deus tabulas legis dat Moyfi* 
EXCELSIS GAUDET. 

Montibus aiTetum mcmorant mprtalia Numen 

VifereJudaiisLex ubiuata fiiit. 
Sed tamen excelfas mentes pra? montibus optaf » 

Et cupit in viva ftdc , quiete ftui. 
Gum nihil abje&um Fabius fub peftorc volvat : 

QuismoQte hoc peftu* grandius efle neget ? 

XXXV* Mons in quo rnunita valla & propugnacula" 
MO^ET AC MUNIT, 

Tutius invaftasagepropugnacula vupes , 

Hinc munire tuos , inde monere potes. 
Non cuivis te credc loco, nec fidus amico 

C uilibet , ut viram protegat ille tuam. 
Sit F a bi o fimilis. mons eft qnem tutus adibis, 

Hinc mdnet ac munit , quos videt e(Te fuos, 

XXXVI. Monsfoliorienti expofltus* 
HOS LUX PRIMA FERIT, 

Qu» fenfim radiis luftrat vigUantibus orbem , \ 
Lux piior i in vaftis montibus 9 orta micat , 

B 4 Et *4- lubihtto Symbolicui^ 

E tqu*&fa ; polis illtifl&t gratia vulgus , 

H*c priot in vaftts mcmibus orta micat. 
Qu« te.magne Fabi fecrevir gratia viilgo ,, 

H£ cgratum vujgchte magis effe facit. 

XXX.VU. Paftpr iamome &ans, gregenjjjux^ 
pafcenrem cuflodit» 
VIDET ATTQUE; WJDETUR. 

Quj fehet- elati prxcel^acacumina mon^is,, 

Inde videri , alios inde videre poteft* 
Celia; patent oculisQuifquis regir , ittevidetur .*- 

Et bene qui populum dirigir , ijje yidet. 
Erasftat utrumque .-(uis Fabi.us, vigiiomniaPTa?ful: 

Cernit , & exemplo cernitut-ipfe fuo. 

XXXyilL. Mons ?n vettioecoronatm, qua nubeS 
fupeeat* 
ALTA QUIESCUNT: 

QuTnubes fuperat-,plac»da mons cfh&us ab aura, 

Defpicitimbelles a&fua damua Nbtos.. 
Mens Tibi MagneFABi eeneroloin.pec^oremonseft, 

Ddpicis infaaas, orbetjmenre, minaS. 
Has fuora nebulas excelfa mente quiefcit : 

Nil magsum eftm3£nis.,quidqujci in orbe vjdent. 

STELLA CHTSIORUM SYMB:0>LICA. 
XXXIX. Stellaradiosacfimam terram dimittens. 
SUMMA VfDETUR AB« IMI5. 

$ummaIicetfummo flrmetur in aethere ftella * 

IHa ooteft humiles irradiare cafas^ 
Quod ftella; radii y Fasio ltibmiulo prarftar i 

illa micat vurgo , nee ramen ille micat. 
I,Umine ftellafuo , t a bi us virrutitttis orbem 

Xniplet :utrum<jue foli fidus,,. uttjimque folL 

Xh Stella infTuxu (m'm h£c mfet ioramtindi 
op^rattir. 
CUM LUCE VIRES. 

Quod Qupd rad^at mcdiodefixum fl,dusolympo, s 

Terrarum facili vjfcera Iuce fubir . 
Sic virtusavkfo tua. tecommunicat or.bi7 

U.t- vircshabeatteradianrcriovas. 
Qm trahis exempljo,monitis fapientibus implcs : 

Luxaiii.stua.luxjfed^agis.ijla tua eft> 

XH. «fteltaafole lusem accipit* 

AspiE msus. 

C^idquid ^uratkpu]<hrum micat ajthere ftellis. 

Hoc trahjj- ex ; faJofolemicante decus., 
S.ol ocuius mundi efiper^quem videt at.cuic videtur, 

Sol oculis,aBJ,iriis fed decus omne D E US. 
Exemplo FABIUS,PEUS imprimajaboris, 

CaufajPeus m.eriti prima.decosjs erit. 

XLII. Srellain tenebris iMuftrior. 
M TENEBRIS ABSQUE TBNEBRIS, 

QmnianoxpuJJc>.tenebiarum vclatamiclu : : 
7 Mobjle ftelfagum.q uaj iolet efl.e. deeus.. 
PulchriusJn ten.ebris fidus micat,abfque tenebris, 

Hoc terris FA BIUS jMa quod ifta polis. 
Haerefis,irifeil;umque fcelus v irtutibus altas 
OfFundat tenebras,nox vice. lucis erit^ 

XLIII. Stellain coelo,in terra Geniu* fpec*hnSe 
ET PROCUL ET PROPE EST. 

Qua^procut ex oculis diftat»prope ftella refulget : 

Et quod, ajbefle vides l,umen,adefie vides^ 
Sjderibus virtute tua fimilaris o.bortis. 

Magne F AQI>hut» eft fama decufque tiium. 
Ha?c licet ahfentispraefenrialumina monftrat, 

Quamjp^ocu^notis^arri prooc femper agis. 

XLIV. Stelheinfirmamenco parva?. 
MINOR ESSE VIDETUR , QO£ 
^ SUMMA EST. ^ 

Hoc quodcunquc polo fnlget fublimius aftrnm: 
Ignaiisfalsdcreditmefle minus. 

* S s;# %& lubihus fymboUeas. 

Sicquicunque Deura fpreta tellure fequuBfur* 

Ingenio vulgi vix modd nomen habent. 
Sedtibi,rnagnePABI, vix ignorantia vulgi 

Betrahit.iniummiscrederis efle,quod es. 

XLV.Stcllarn coclefti orbe,quem Angelus movet, 
JMMOTA MOVETUR* 

Stella polo firmata fuo dum mota per orbem 

Volvitur.illa fuurn mu:at,hab.etque locum. 
Bt mens fcma tibirnon mota.,movetur in orbe : 

Dumquc agit aut agifur,f?dere fixa fuo eft. 
Quodpoluseftfteilis^Deusefttih^magnevirorum, 

Seu motus peragas,feu patiare tuos, 

JCLVItStdlagemina Phofphorq$,& Hefperqs 

medi® fole 

ET PRiEIT, ET SEQVITVR, 

Quxprxitignivomosfolispr^nuntiacurrus. v « 

Stella fuum fequitur.non moritura,diem. 
Ouo T u cunque venis,praeit incly ta gloria fam$? 

(Cumque redls,greflii pofteriore rnanet, 
Nec mirum tibi cum vutus pro fole corufceu 

Quod quoque pro ftellis famaque laufque micant. 

XL VIL Stella Caftoris & Pollucis in tempeftatA 
DIRIGIT ILLA R.ATIM, 

Cum nutat dubiis ratis intercepta procellis., 

Rebusin affliais fpem Cynofu*a &<*, 
Cum tumet Aufoniam circum atra procella trircmem, 

Germanifque furit mars violentus aqms, # 
SteUa micas,tumidifque ratim cfcduqs m nndis, 
Confiliiradios fentiat illatui. 

XLVIII. Inmonte Geniusfteliasexplor^ 
HIC CLARIUS EMlCATo 

Qaod micat illuftri radiorum fidus ab auro, 
Clariusin fummis hoc micat orbc jugis. 
Et qua: fumma tenet virtus iUuftrior ardet, 

Simicetcx^ummisconfpicicndalocis. Ex Chifiomm Steffa. 

fortcfuisFABIOS UrbsmontibusefFeretolim» 
Kpn capit hoc tantum yallis, & urnbra decus. 

3£LIX. Stella ioli orierui praevia^ 
C&AS EADEM. 

Quasnoclsem drrimttnafccntis fiderelucis, 
Pra:curritque\noyum ftella miniftra diem, 

Gras eadem,notoque redu^nil difcrepat aftro, 
Te limilem ftella: quis ncget efletuaeJ 

Mens eadem virtjifque tibi : feu triftisopacis, 
Sorstenebris cingat,feu feratilla diem: 

L« Stella Hefperus poft folera* occiduum* 
IN OCCASU ORITUR. 

Sol ubi pm moriens dubium ferrugine ccclurn, 
Pingit^gitrutilos Hefperus ortusequos. 

•Et fimul accafum F ABlHSvnmuhbit ia ortum : 
Tunc o.riens,vita cum moriente,cadet. 

^lorte fuaPABlUS : tencbiisilluftrius aftrum 
Spleiideatiaftlongurn fol yefo; arite diem. 
AD AD UXVSTRISSIMVM D. LEGA- 

tum Fabium Chisiuh^ 

^ Abisveniam , § per Tuam celfitudinem 
I hoc quantulumcunque obfequium Doftrum, 
^ _ m ^/ks deferri $anllkati roalumus,qui & merj- 
§^3fc£ «s»& dignitatehuic fediptopior; immerito 
operibenevolentiamtantiPd»/{/?m atiquam conciljare 
poteris,neque enim,egoisfum,quiviro interrismax,iroo 
rneamprobareoperam poflim. Quocirc* nec folicitus 
fui,ut ipdus virmtihus adurobrandis finguJa adhiberemj 
qu6d,inferiori, laudurrv merito ejus roagis honori detra- 
aum.quamadditum tri exiftimarem.] Qui enim Heroes 
maxiii>os imperite ac frigide Iaudat,repreheDdit^du,quod 
orationideeft,virtutibusiUorum fubtrahit:pi6Tori fifi.il»» 
qui pulehrum foede reprxfentaKNotior in fnnocentio Co- 
iHmLeft innocentia,notior <?/x?*manfu.etudo,quara uc 
ego illuftrare,aut fymbola ilhaSuperis, autdeeusapro- 
priavirtutecomparatum,poiTim. Per tehu.nc benevoli 
clientis vjdeac conatum, qui per u bic nobis in Qerma- 
aia/uis tuifquQornamentis innotefrit,. ..„.. i. .. . ln Pontificis Maxmti 

INNOCENTIl DECIMi 

Columbam oliviferam ex gentilitiis 
Infigmbusdefuftiptaffi. 

pElix omen ,fortanatura augurium, 
r Co&tmta&Oltva. 

Mitis & fecunda,arbor & avis, 
Procul hinc 

Tym. T^mpanorum ftrepitus,tubarum dangoiy 
Armorurri fragor,tniiitum fremitus, 
Columbam terrehc, 
faceflanr. 
Amantespraeliorum Accipitrcs, 
Ra paces bono r'um Vuftures, 
Avidi caedium corvi, 

Laedunt Columbam. 
Abfint 
Pugnaces fraxin i,con cumaces Ilices, 
Funeftae raxi,fatales cuprefli, 

Cum &/^ftarefiequeunt. 
Has inter volucees,& arbores 
NecCoUtmb*,ncc Oliv* eft locus. 

fcallimur* 
An Columbd Martii occentant alites? 

Anferes obftrepunt? 
Obrugiunt Leones? Dracones infidiantur ? 

Parcatur innocentibus. 
Siquidem Domini fun't,quem alTerunc 
Vitaefleac nomine 
INNOCENTIUM. 
Plaudite. Innocenttns Decimus>Rom*»a Ecclefm Summm 
Ponttftx. 

ANNAGRAMMATICE. 

EJatueximiuspacis>ac eleraens omnium nunceftc* 
defenfor, 

JUBI- TUBILjEUS SYMBOLICUS 

ALTER SYMBOLORllM 
QVINQVAGENVS , EX COLUMBA 
Pamphiliortimu 

Columba in Pctra nidificans. 
tUTA QUIES. 

Tc Pamphili Cblumbx * 
Sacra turma,grex fidelis , 
Itemites.abfquebile: 
Itemolles,abfqueruga, 
1 1cefuaves,abfquefelle : 
£ Ite Pamphili Columbx b 
_9 Ite candida; fodales : 
Laaetinaa2,liiioque, 
fetliguftrdcollafparfati 
Abfque labe*,noiiaque, 
Itc?4»affcitf volucres; 
Hoftisiuftar,&'rapaci 
Terret ungue,milviique. 
Vulturefque,qua?rePetram : 
Rapiumquctutiores 
Quarre fedes,ac latebras. 
Non in horrido receiTu , 
k*nalique,Caucafiquc. 
Non in Atticis Hymettis j 
Theltalifciuc quaere filvis, 
tlna Petramfepticollis» 
komapandittutiorem. 
Hahc quiet is fclla fedcm, 
H unc falutis prefTa portum j 
QuxretuifeaP*0#»0> ...... .' "" 
imrim HbHsM** HfSSy»- »«$:&»- -#»*& 
TV ES PETRVS ; ET SVPER MANG 
PetramardifieaboEcclefommeam. 

Uod cohtra Accipitres trepidis eft Petra Cblubis, 
Aufomdum nobis PfiTiiusin urbefuit. 

Petra columbarum eftranimarum Petriisafylum: 
Ifta tuetur aves: ille tuetur oves. 

mbainaere,qua> Iitterasexcollo pendiiias eerfr* 
NVNTIAFELIX, 5 

Fallimur?an certum eftetiani fecreta columbas 

Poflc per ,aereas ferre,refcrre viasj 
Mutina teftis erit,bellis obfefla cruentis; 

Nuntiapromiflamcuitulitalesopem. v 

Credimus? Aufonidum nova venit ab urbrcotumbai 

Noneilha»caIesMartia,Paciserir. 

III. ColumbaeXarcadtfoedimiffi- 
SPES EX&TAT ALAS. 
Spe ruis ajquoreas emifla columba per undas, 

Atque tuas artibit.mitis oliva,comas. 
Spes quoque Legatos borealibus intujir oriss 

Sunt quibus optata? pacis oliva placct. 
Irrita fpes fepe eftrfemel eft fpes faifa coIumba?i 

O Utinam liceat dicere/noftra icmeL 

IV. Pulli Columbini ex ovd prodeuntes,citato & 

Muftela,haud procul pofitis,impetuntur 

VIX NATI CINGIMUR HOSt£ 

Vix fubic ignoros terebratocortice /bies, 
_Etpariturftrucr^sparvacolumbadoIps. 
Hoftis ubiquepremit.Vix primas carpirhia auras, 
Qujque datas rapiatjiyidus hoftis adeft, 

- m * % XubiUustymholicrtt* 

Jfta columbarum fbrs eft,homihuitiqucj(ed iino 
pifcrepat,cft homihis (pro pudorl ) hoftis horhb, 

V« PoHus Columba: ttat incaptte matris nido 

itiCi&tntis. 
NULlA £ST REvERfcNTlA MATitfk 

'Cernitis,ut matrem plahtis au&acibus ales 

PrOtetitlhoc etiamfaeva columba pdteft. 
ImptOba hos calcatToboles : Bcclefia mater 

In* ehiic,atpaucosj ufta querela mOVet. 
Illa eaputnofttum eftjfed dum vertuhtur ih orbe 

Omnia : fubpedibuscernimuseiTe caput. 

VI. Colttmba terrecur umbra Accipitris iti «gtia 
confpe&i. 
\IMBRAS CAVE. 

Sjcd^ licetVacuastniferi trepideThusad umbris • 

Ssepe 4 tamen j ufti caufa timbris^ruht. 
Quae timet Accipitrem,ta:rctur imagine vih, 

Quaih fpcclat virteo lota columba freto. 
HaeretiCOs primisGermania te&itafpedtris 

Si foretjhiercticishOn rhodopr«da foret. 

VII. Columba in fpceulo fai iraaginem^tanqualnalte* 

tam Coiumbam,fruftra fe&acnrv 

UMBRA IFALLIT. 

Non verum,at Vetilrhultos delufit imago, 

Sarpe rei fpeciem futilis uaibra gerit. 
Quod videt in vitreo fpeculatrix orbe eolumba, 

Umbrarei tantum eft:fed tamenufnbra tenet. 
Credimusi Haereticismendax Ecclefia tantiim clV 

Decipitut,fi(5ta; qucm tenet umbrarci. 

VIIL Colurnba,Acc!pitreviTo,rugit t 
FUGA TUTIOR ARMIS. 

Dum videt audacem metueadis unguibus hoftern* 
Pra?fidio fubitauifca €olumbafug«eft, Bt Ex famphiliorum Columba. 

£c quandoquefuic ftrictis fuga tutior armis; 

Pugna fuit caufa? fepe ruina bona?. 
Vifa fuit fugiens Ecclefia pretia Tyrannos 

Vincere,cju^pugnans vincere vila fuit. 

IX. Columba aquis fe lavans purgar* 
PURIOR EXIT. 

Puriot crnergit vitreo de fcnte columba, 

Quantumvis liquidis f*pe prematur aquis. 
Uc purges maculas,flu<ftus patiaris & undas, 

Quas pluic in preifum fors malefana caput. 
Crimina detergunt bellorum flumina,quifquis 

Ssepe luenda facis,fa;pe lavandus eris. 

X. Columba inter railvum & canem medfa»htc dea- 
teSjilie unguesinrentat. 
CONCORDIA DISCORS. 

Non bene conveniunt.nec in una fede morantui 

Milvius,& rabido j uncla columba cani, 
Difficilis res eftjnec pacis idonea cu/tos, 

Mollis avaricise confociata fides. 
Et canis & milvus jungent fuaroftra'columbarj 

Perfidia aeterno Marte rebellis erit. 
XI. Coiumba corvishaudprocul diflitis>in mre jur> 
<5ta>quibus arcus imminet & iagftta? raifli. 
DAT VENIAM CORVIS. 
Dirigit in mires auceps fua tela columbas, 

lliajfbque ferox corpore corvus abit. 
nnocuipremimurtBilarmanocentibusobfunt: ' g 

Qup petit hic>alter Mane iuperbus ovar. 
i tantum mericosraperenc difcrimina belli: 

Auc pax,aut minus Mc bella cimenda forenc> 

XII. Coiumbapullisincumbensienfim confumitur» 
VITAM FOVEO DISCRIMINE VIT^E. 

>um vacat hsec pullis volucris ftudioia Ibveadis, 

Auxilio vires deficience cadunc. 
xuitur plumis nec avrcae gracia formareft, 

Quoqueanimat pullos,ipfa vigoreperito 

C $ie a 4 JnhiUus Symholtctti 

Sicluitimpenfasnatis Ecclefu curas: 

Quos alit,hi ipolianttquos parit,inde peiit. 

XIII. Columba callibus pene intercepta effugit* 
NON BIS AD EUNDEM* 

Quse ftmel in laqneis decepto fune pependit , 

Cautior adlaqueos,la?fa columba redit: 
Sic canis ab baeulum trepidacfic pifcis ad hamum, 

Cum femel hic fultes,ille momordit acUs. 
Et fraudesmetuit,fiaudesEcclefia fenfir, 

O quoties aliquis,pax,ait,hoftis eiat/ 
XIV. Columbaee* veter! &ruinofa domo ad^aliam no 
vam candidam evolanr. 
OMNE SOLUM PATRIA, 

Sedibus expulfae vifent nova tecta eolumbas 1 

Excipiet prorugam candida turris avera» 
Exulet antiquis Ecclefia fedrbus ada: 

Exulis hofpitium vel novusorbiserir. 
£t dolet,& gaudet: vifis dolet illa,ruinis: 

fixiho gaudet,ditior illa,fuo. 

XV, Columbariurn columbis multis frequens» 
Corvi & canesad cadaver. 
JUNGIT CONCORDIA PLURES. 

Chaonias fbciis jungit concordia teclis : 

Non fecusacgaudet juncta bidente bidens. 
£ t bene fcetatur j u n ctis E cclefia natis. 

DifTidium procul hinc.fit procul inde furot. 
Ite canes rabidi, paftiq ue cada vere corvi 
His procul a fbcii s pax fua regna colit. 
x XVI. Columba pullos fuos nuttit terra 
falfuginos£. 
ET AMARA JUVANT. 

Er juvat,& pafti gaudent falfugine pulli, 

Quam legit ex uda Chaonis ales humo. 
D ulcia nonnunquam profunt jfed amara frcqucntcr. 

Saepe nocent aloes pabulayfkpe juvanc 
^Pafcitur,& pafcit duris Ecclefia bellis: 

Fortitet illa pati,pars bona pacis eric. 

xvii.go lixfamphiJmrumColutofaS # 

XVlLCofemba in caffibus frufba obladatur, 
SERO SAPIT. 

Scra fub hofte£agaeft,fruftra vicaveris ictum, 

Scriduia ctrai pavidum fixit aruudo latus. 
C um fabiic laqueos.fruftra obiu&abicur ales: 

Nii juvac ad merfam remus,& aura ratim: 
<Dum tempxis racioque flnunt,airfcrte periclum, | 

Non fapit hic,quifquisnon nififero fapit. 

XVIIL ColumbaVinagro fparguntur IcaRQi 
IN DIVERSA RUUNT. 

Ecce ruit ftibird per dev ia qaa?que volata 

Ales, ad hoftiks tetirca fpeclra Canis. 
Effugic agaa Iupos,K>rvosIupus ipfe Leones» 

Quodfugiant homitees,hocfacicalcer homo. 
fiic canis,hic lupu^ eit,(ic P^cri fpargic ovik. • 

-Stace licec: Paitor fedulus arma rapic. 

-XIX. Columbisfpargunturaci cafles pofitos 
femrna. 
HD£,SED CUIVIDE. 

£t fuaDlanSitfisfrauseft^munera perdunt. 

Vidimus 'hamatosfalierefespc cibos. 
Vidimus & captam laqeeosintrare columbam» ■ 

Seminafpatgentis dum legit ilia manos. 
D tiiii fua) jam proftant venalia fccdera mul&S: 

Decipic»i,q ui vult fldere Perndia*, 

XX* Columbarum pulli alter alteri efcatn prseripiti 

matreporre&am. 

FRATRUM QUOQVE GR&TIARARA* 

Carpimur invidia ftulraque cupidinererum: 

Perdit amiciciasutilicatis amor. 
Quem ftudiofa parens naciVcollegic alendis, 
. Fracernum Frater <pra?ripit orecibum. 
Teftisavisjfovet & nacos Eccleiiaceftis, 

O lucri,& pacisdiffiravocanimis/ 

XXI. Columha voiho fe a vermibus ptatgar, 
/ VIX SECURA DOMI £ST. 

C a. S«p* 3$ lubiUus Symbolicus. 

Sxpe domi latuit,verfufque eft hofpcs in hoftcm , 

Crede mihi nullo culmine tucus cris. 
Parva columba fuos vermes complectitur alis, 

Saepe fovet cuculum nefcia mater avis. 
Per quam kefa perit,fert aWo vipera prolcm: 

Quique Petri quatiunt,fcrt ratis ipla viros. 

XXII. Columba lauri folia ad pullorura nidum 
defem 
AMAT VICTORIA CURAM. _ 

Dum licet & morbus patitur,medicina paretur, 

Jam valida fcram peftc fcrctis opcm. 
D um blattas metuunr, & lparii toxica raorbi 

Chaoniae,lauro feque fuofque fovenc. 
JEmuh fedulicas Romana: Matris amatur.* 

- Illafuoslauroprotegit,illafide. 
Hxc utinam nunquamcontempcamedelafuiflet! 

Non modo tot bellifunera fieret humtrs. 

XXIII. Columba adarcamcum olivaredit» 

Plaudite,nam viridi petit arcam frondc Columba, 

Quam legit ex ramis mitis oliva tuis. 
It fperare juvatrviridi fpe&atur oliva, 

Urbe (acra vcniens nutitia pacis avis. 
Augurium felix,FABzo gaudete (equcftro. 

Omine non caruit tam bona caufa fuo. 

XXIV.Columbamanuiinfidet , quam juxta collua arma 
terrent 5 &avertunt. 
TRACTABILIS ARTE. 

AfTuetam manibus vidi faeilemquccolumbam; 

Hanctamenaverfam marrius horror agic. 
Quas feniit faville manus Ecclella,nunquam 

Horret,ad armatosnon venicillafinus. 
Mitis ab ingenio cft. Adama.redamabic amantcm, 

Martc rcgi non vult,arte paratur amor. 

XXV.Co- ex VttmsUUlwtm Ctlumfa. , 7 

XXV. Columba cum aliis columbis & avibus 
domefticis. 
BONORUM BONA SOCIETAS. 

Pafcitqr & fpciis eft jun&a columba columbis, 

Nef metuit cieures ales amica greges, 
Novimusexemplis:Ecclefiapacisalumnos 

Colligit ia placido matefamica fihu. 
Omaledegeneresnati.fociiquemalorum: 
Qui modd bclla fremunt,hos citc\ bella prement. 
XXVI. Columba folain tecto gemcns. 
PRO CANTU GEMITUS. 

Qua? deferta fedet vxduo/ine comparcteclo, 

Ingemit affliais mcefta eolumba modis. 
Triftis ad immanes bellorum Ecclefia turbas, 
NatorumqueParenscladibusoiba gemit. 
Hos quicunque poteft annus lenire dolores: 

In reliquis nobis ille falutis erit. 
XXVJI. CoIumbaprofugienslaqueurn,quo captacrat, 
fecum aufcrt. 
EXTREMA PERICULA VICIT. 

'nfidias vjcit,laqueq(que refolvit inertes, 

Et captiva trahit vincula mitis avis. 
Exue te fa?vi laqucis Ecclefia Martis : 

Turpejjugumeft.Pacemliberaturba colif. 
rallimuc?an tandem libertas, proxiiriafulfit? 
Rumpunturlaquei,ipcsbonapaci$adcffc | , 

XXVIII. Columba eorvum aliquot plumis 
amifliseffugit. 
DELVSIT HIANTEM. 
tfc fuccumbe malis. Et deiperatio vircs 
Sufficit,& mediis fpes rediviva r#gis. 
p(a licet cor vi deprenfa fub ungue laboref, 
AmilTum repetct fepc columba gregcrn. 
perat adhuc durislaccrata Ecclefia bellis, 
S*pe piemi,pcr*mi oon tamcn illa poteft. 

C i XXIX.CO- 3£ TuBUaus Symbolieui 

XXIX, Columba,pueriroanibusmukett*£ 
&enervatur. 
BLANDITIJE PERDliNT. 

BlaBdit!zperdunt,puerismulcentibus,ales 

Amittit forraa* vimque deGufque fua?; 
Petdita jam dudum,blandis Ecclefia.rebus 

Squakset>durisper/tatadult.ushoBor. 
Emicat m terris pulcherrimafteUatenebris,, 

Qua? niveo latuit ftella&pultadic 

XXX. Cohimbanumaccipicer ftuftra tentatfubtfes 

canis praeforibusmoratur.. 

NON CUIVIS PATET. ;> 

Stercanisaatefdtes,caftis Ecerefia gaodet 

Hofpitibus,non ba;c oftia cuique patent; 
Quapenetratcortem,jua&o coniorcejcolumba*. 

Non hac accipiter tfebiiit ire viaV. 
jQuodque bidcns habirat,lupus hoc arcetur ovikV 

Perfidusimf erio ccdat,& arma cadenc, 

XXXI. CeJumba mortua retinet fiuim eolorern atbum. 
MOR.S NONMUTAVfT HONOREM* 

Ipla licernivcam rapiat Libitina columbaisn* 
Quae fuit,in letho candida peritac avis. 
. It pereat concifa fuis Ecclefia membrisi • 

Mcrmbra tamen pulchro mottis hoflore niteat. 

XXXIL Columbarutti unanidb incubat,a!tera ctttn 
alimentis advolar. 
HOC OPUS \ HIC LABOR EST* 

Ictrex opus,teneros nido fovet altera pullos». 

Ai:e.a ■ > litiito fert alimenta cibo. 
Hocopus,hickboi eft,natoseducere foetus* 

Tantus amor fobolis^antus amoris amor. 
Quid matrcs facian?ypia nos Ecclefia nutrix 

Edocet,in natos tota profufa fuos. 

XXXIU.CO ex PMnphitiarnm Colvmba. 3f 

XXXIII» Columba Mas & Femina inter fe pugnantes 

brevi concilianrur , 

AMANTIUM Ut A BREVIS, 

E i mites quandoquc rapit brevis ira columbas; 

Scd tcner hac etiam lite fovetur amot, 
Sic decet,hortaturque fuos Ecclefia natos, 

Mote columbarum,fit brevis ira,jubet. 
Cur non obfequimut?furor implacabilis ardet 

Bellorum,ah,tandem,fitfuroriftefavor. f 

XXXIV\Columba exccecatain caflibus , ad quaraalisp 
tendunt. 
NE COECQ CONFIDEDUCL 

Quidquid id eft,metuo:laqueis implexa columba , 

In fuacaptandas vinculaducetaves. 
Coecaquidem eft.trahet ipfa tamen,nefidefodal4 

Decepco, gaudct captus habere parem. 
Vix fatis hauefeos coecx vitaveris artes, 

Innumerds laqueis induit* illa fuis, 

XXX. Columba pi&a in vifcatis pertieiscoHocata>ae| 
quamaliseadvotam. 
NIMIUM NE CREDE CQLORI, 

Fi&a columba fedet vifcatis addita. virgis, 

£t pofitis volucresimplicat illa dolis. 
Fallete & umbra poteft,pi&a nitet hxrefis irjrcj, 

Et fpeciem vera; relligionis habet. 
Huic male fi credas, captivus imagine veri, 

Sub fidei larva perfidiofus eris. 

XXXVI. Columba inbellico vexillodepi&u 
PAX META BELLI EST. 

Mos erat hic yeteri quondam Babyloae rcceptus, 

Militiasfierifymbolapacisavcs. 
Exemplum fequitur placidis Ecclefu fignis, 

Pads ad auxilium cogit in arma duces. 
Hoftes bella fremunt,ex bellis bella creantur i 

Diflidium quodvis claudir ur excidio, 

c ♦ xxx vuc©. 4* tnbihm Symfofou? 

XXXVILColumba; geminae*qua; cuculuma feavertfit. 
MIHI SVFFICIT UNUS, 

Ceteta turba proeulparibus juvat elTe columbis* 

Sufficit ingenuis,unus,& una toris. 
Qupd male turbatas Ecclcna lugeat aeac^ 

Hoc faciunt quibus haud convenit illa domus, 
Una fidcs torus eftjfponfus placet unus amanti : 

Quidquid tatbarum eft,turpisadalter agit. 

XXXVIII. Columbarum unam odoufeto Kcjuorc 
fparfam,alia: fequuntur. 
ODORE^ TRAHIT. 

Et fmis illecebris locus eft, & odore columbas 

Attrahit, Ailytio fparfa Columba thymo. 
Nonopus eftJbeEbis: Ecclefiapacisaraore,! 

Quemque jpotens virtus fpirat,odore trahef . 
Hancquicunqoe fagis longi faftkiia belli, 

Pone" fubi:Pacis templa fabibit ayis. 

XXXIX. Columbarum ate uno loco , akero corpora* 
MINVIT DIVISIO VIRES* 

NilpoiTont vacuaedum fant finecorporepluma:, 

Nil fine remigio corpus inane poteft. 
Indiget hoc plumisifed egent quoque corpore plams; 

Alterias fic res altefa pofcit opem. 
Tolle fidem,vacaumfaerit refpablica corpas: 

Publica res percar,nil fine jure ftdcs. 

XL. Columba mari fecapite immergensjanferjuxta 
& cygnus, 
JACTATUR NON MERGITUR: 

Innatat in vitreo parganda colamba profundo, 

Obruatunda capat,nil tamen unda noect. 
Sic faa,ne pereat,cygnam lavat ala natantem, 

Sic etiam liquidismergitur anfer aqnis. 
Mars furat,5c facram premat hsrefis atra phafelam, 

Flu&aatjaft nunquam mergitawlla ratis. 

XLI.Larv* Ex PAmphiUomm Columltk. 4* 

XLI. Larvae in agris pofitsejuxta cjuascolumbs, 

INANES MINA 
Larvarum facics mediisfpe&avimus, agris * 

Horruit ad vanas nulla columba minas. 
Ha?reGs auxilio Martis non pauca minatur ; 

Sed ridet brutas Aulbnis oraminas. 
Cedite larvati ,. vanum , fiue corpore , corpus : 

Umbra quidem pueros, non fugat ill&viros, 

XLII* Columbarum pulli hia&s, nil samenponi* 

gente matre. 

MORA PARVA JUVAT. 

Ah vtdeo »rofrro petit efcam pullus hianti ? 

Quam petit, hanc noadum prarbet amica parens» 
Et fallit quandoque , tamen quandoque miniftrat , 

R.edditurexmodicagratior efca mora, 
Qua? dilata diu tandem fperatur ab urbe 

Pax i(la poterit gratior e#e mora. 

XLIII. Coluvnba rfegali m menfa , corvu* in fimeio, 
PRETIOSO FUNERE TOLLOR, 

Ceditecorvorum defpecla cadavera; funus 

Nobile, regali digna columba manu eft, 
Pignus amicitiae moriens haec mter amicos 

£ercula menfarum deliciasqoe facit. 
Sic vivet poft fatanov.is Ecclefia menfis, 
Delicium ccpli , caplituumque deeus, j 

XLIV. Columbavariosinduere colores collo ' 
videcur,cum unusidemquemaneat* 
VIDEOR, NON SUM, 

Palleris, hanc qui credis avem mutare colores , 

Purpureumque croco, cajruleumqu nivc, 
Immutata manet j fola e(l deceptio vifus i 

Sicredas oculisomnia,faliuseris. 
Haueflsadvertat ;mutata Ecclefa aoncft, 

Hafc maaet , at vifu fallitur ilia fuo. 

C 5 XLV-Co- 4& luhihus SymboUcu* 

XIV. Cotomba,apertope&ore> HnefeflerepeHtUf, 
utHorusteftatur. 
NESCIA FELLIS, 

Vifcera 4i(Tea« gladio fcrutere eoiumbar , 

Nil ibi , quod tumeat , fellis amaragerct, 
Quantumvisferro laceres, ac Martecrucutes* 

Nil fcllis mater reliigionis habec. 
fffl pati didicit, didicitque ignofcere culpar : 
Hoftisades, veniam fi cupis, holjes. eris. 

XL VI. Columbs gregatim ex riKe ad te&a 
redeunt, 
TENDIMUS UNA. 

Una domus nobis, via par deducit ab agris, 

Quotquot Chaoni* connumeramur aves, 
Eftahquid comitem efle boni s, fic tutius icur i 

Qui maie pnvatum qu*nt , aberrat, iter. 
Nonrnodo tam foedas daret harrcfis orbc ruinas \ 
Si proavis tritam curretct ilia viam. 
XLViL Columbaferenitatis venturannfolenticantu 
r fienaedit. «Sblper nubes emicat. 
* POST NUBILA PHOEBUS, 

l*tior elata dum plaudit voce eolumba , 

PrxcocibusfolempiaufiDusiilaciet. 
Ec mod6 Romani piaudunt dcrupe columb* , 

Optatumquemoncnrpacisadeifediem 
Credimus augunis?an vmcitnub.laPhabus, 
Candjda poft b?ilum pax remeare acquit ? 

XLVllt Columbac elix* in pharmacopolfo pfp- 
pofuae , eoquod peftisluemaoncontraham 
tpfe, & ab eapra?fervent veiccntes,ut 
HorusafTerit* 
MEDICINA MALORUMv 

,NctibUifpK«e*t prafens medicina malorum , 
Cumfurithoitihpciusaccibalue. g zxfampktltomm CdumtUr «** 

txf c fuit miferis guftata colurnba faluti ,.' 

Et, cum Romana relligione, fides. 
Ift vites cum peftefamem, ne fperne columbam :: 

Ut cum. Pace nefas , banc potiare fidem. 

XLIX* CoIutnbaPo«tificiisinfign!bu5TiaraB3C 
cruei infidec, ut & Fabiano Pontificifa- 
&um memorant. 
VENIT OMINE FAUSTO* 
Csraitis , utpruciredeunt miracula mundi ^ 

C um venir ad facram puxa col umba crucem. 
QuarFABiANEtibi tuitolimcandidacqjlo*. 

Nunc Pdcceilbri favit amica tuo. 
S'm corvi milviq ue procuj, mavortia turba *. 
Alitibuspacis fola Tiara patec 

L* Columba olivifera in auftrali coeli plaga mm 
aftra collocatur , utaftrologi huju* sevi 
faciunt. 
. COELUM POST FATA TENEBIT* 

Cerms oiiviferam coglo regnare Columbam , 

Ingenio quifquis perfpicis aftra tuo. 
Scihcet &; ccckim pacis deleftae inwgo, 

Qu?mod6 PAmphilio pacis iWo place* 
Nonmaleconveniunci qu* nunctenfere Columbas* 

^dera^PA^FHiLiuM poft fua fata ferenCv 
TER- 
C44) 

TERTIUS SYMBOLORUM 

qvinqvagenvs exouva 

Pamphiliorum. 

a n £ 

Oltvam , qu* fcmpervirenspapsSyipbolum e& 

T es oliva pacis arbdr , ^ A 

Irondepulchra , florc culta * 

Dchcatam cornptafrontem, 

Succulentoplena fructu , 

Hinc capillis, inde baccis 
Stesolivafenilis. 
Stes oliva, planta m itis, 
Silvamollis& venufta, 
A rborumque lux , decusquc^ 
Xmperatrix bla^da ruris , 
Hmc coronis ,inde baccis 

Stes oliva npbilis. 
Bruma fevo torva vultu , 
J^ifpidifque fcctanimbis , 
Afperifque cincta vcntis, 
Irrito fpumet furere : 
Stringat undas , nudet ornos , 

Stes olivafron^ibus. 
Pella Mavors impotenti 
Spargat aufu , rura vaftet , 
Nudet agros, ftcs oliva, 
Nil?imebis PAMFHiLiqus 
Chisiique tuta dextris , 

Stesolivafruclibus. 
Pace rrondes, pace florcs, 
I,xtufque latiufque 
Facis arbor explicahis, 
£ ertijifque , n&bilifque 
frondibusque , ftu£ribusquc 
StabisaiborPAMPHUi. 

Ltae #T(4f)!8# 
k 
1. Ramusolivs e cecerisramismanufefe<3iB» 

mm pr^fero. D Iverfosdivetfa juvaht, Hunc Martiacothus 

Afficir, huncCiarioIaurus amica Deo. 
Non eadem fapirhtis, dele&at oliva Minerv£ 
PAMPHiiiuM:mitempacisimagovkum. 
Corho cede tua Mavors, ac Delia lauru ;• 
Judiceme, primas Pailadis arbor hafcec. 

H OlivetHtn plantantparvipneri ; ut fic inClfefa l 

qu6d a eaftispuerispIaiitat«oIiv*fint 
.. 4 fecundiflirna!. 

KDM QtUVlS TRAClfANDA MANU 

EST. 
Ferfilisa Cilicum plantatur oliva pu .tllis , 
_ Eft aliqurd caftas appofuiile mam js. 
Non omni pianranda manu pax, cen'f eo , noftra cft 

A^ponatFAfiius PAMPHinusc^uEfuam. 
Nonftenlesinvectacomas laceratnque bcllis 

Pax ferec, amiflas raox revocabir ropes. 

III. Oliva; fruftus coUiguntur tn vafa uatQti 
nemorapereant,ut folet. 
iNGRAT/t MORA fcst. 

5fmoracertajuvat,fuccofq fce refringit amaros-: 

Hc pcric mgratis bacca rclid b moris. 
iatures potius , mihus hac in Jparte noeebis ; 

Diftice, Legati : Pax ut < iliva ,perit. 
foxiaqua?qu Cm oraeft,nifiuiaturarehibefeit> * 

Serd virens pacis fruftus ace arbus eric, 

IV. Oliva ex oliveto in fetiorerh carWpum translata 
mehus proflcir. VUe %k iStnfra Plinium 
in f.kribtu. 

VULT VULT SPATIUM VIRTUS- 

Qua» plantas intei latuic comprelfa minores, 
^Virtutis carnpirm^usrit dliva ftiJc. 
Paci tota (imim pandit Germania : defuai 

Confflioqe v Jri ,«confiliumque vins. 
HamnimrsanguftisGermanosclfcuderemetis, 
( VultCpatinm virtus ) pax fine pacctitfct. 

V Olivacaducarulciturftinke* 
' ADJUTA STABIT- 

Oppottunamanusfulcrum prxbebitoKv*, 
Cumtiondum fenii pondere viCtalabat. 
V ax optata licet cafum fufpenfa minetur, 

Stare poteft fida non ruituramaUU. 
Sedtamen'incettisftabitte.meranafulcris. 
KicoDJuratam Teutortf>onatopem. 

VI. De oliva ex'.cife trunco f ada imagd 
Mereurii eft* 
EXCISA RESURGIT, 

Q U x fuccifa Cuis ceci dk radiaibus arbos, 
llla cadens formas induit afte novas. 
Pacis erat y ivens , motiens eft pacis lmago, 

Praxiteles vitam reddiditmgenio. 
H*reiisevulfamPacisproftrav<itoltyam, 
Truncat^ formam reddere, i.d artis ent. 

VII Oliva oleaftris infenta frugiferos tcadfr-. 
' FECUNDAT STERILEM. 

Extollitftetiles oleafter frueeracenoos, ■ 

Infita cum duro nupfit ohva ptoco. 
Hocoie 2 donumeftiur r manCuefamus armt* 

Si licet , & fteriles frugebeamus agros? 
Ouifouisfrueiferasoleaftris Pacis ohvas 
Inferit ,agrk° lis hicmihimajor ent. 

VIII Tropaaiminole* trujicoetej jmw 
-HOC PENDEAT AMORE MAVORS. 

Vidimus ex oleis vetetumfuleeretrop^a: 

Exoleavlkeatdicere.iurfus^uB^ ^ £* famphiliofum OlivA, +y 

JurefoientbeIlispenderetropa?a peractis -, 

Quisfaciec jufto ftare tropaea loeo ? 
Vi&orcs vi&iquc jacent , & amicus > & hoftis ! 

Quilibetex quovisparca croparatocet. 

IX. Querciss juxta oli vam , hanc fterilera efljcife 
NON BENE CONVENIUNT, 

Non bene dircordifociacurquercusoliva?: 

Mapocensfucco; glandibus illa frequens, 
Ncc penecum durisfociancur molliabelhs 

O cia $ pacificis otia graca v iris. 
Alrerius quercusgaudent & bella ruinis : 

Micior hinc nobispacis oliva placet. 

X. Olivarenrtsquaflara radices altius aeit* 
CONCUSSIO FIRMAT. 

Proficit adverfis vircus : firmatur oliva 

Alcius ofTenfis exagitata Nocis , 
Undique concuffis quamvis MarsoMtrepat armis* 

p axqueminiscrepidet,perfidiaquefides. 
Pacisadhucfideiquefuis venerabile terris 

Nomea eric, donec Romapolufque ruanc. 

XI, Oliva virens^um aliisaiboribushfertieextife 
CONSTATUBIQUESlBl/ ^ 

Non niecungelidobrumasaquiloneripences 

Qua? virec siciva micis oliva coga. 
Eft aliquid conf tare fibi , cum ptadia Mavors 

Durafremir, cum fors murataceiba vices. 
Non alicer Romana fuas Ecclefia Vires 

Vircucemq ue , £de non ruicura * probat* 

XII. Ohva ^eru m uioenata 3 utin S, TowjttariEpJTcopl 

ttorer, & rru&um facit, oleo contra ornnes 

morbos fufo» 
MEtlOR POST FATA VIREBIT 

^idimusHjtpanoquodftarecolivafcpuIero ** 

Qu* viridibaccasfronde, oleumque datct* 

Hane ItibiUtH SymhHm. 
HaneTotquateribi poftfatalocav.t olympusi 

Cu«la«£te.uvitapac.sol>va P lacet, 

XIII. Vitisolivaecopulatut. 
COHARENT» 
VifapetamplexusfaipfillerecentisoUv* 

Ouislct.uxoptatsfocietutcopiapac.» 
Q f tvl geatftuaucop.apaxqu e luo! 

XIV. OUva inigneaduftafteri.efc.t. 

NE VIOLA. 
Nftmihicumflammis.ptoculhmcp^leftefatm^ 

Tacta focis mollesperdnobvacomas. 
I> u m„ovabellorum Mavots m-dunutnt > 

unamanu elevatut. 
DlGNUMEXSPECTATCAPUi. 

Padsfe atmorumqmfqu.sdecretafequeitet 

DitTgis. atbunofubjicienda gp« ■ 
Abiice!onfil.um bellotum; pacs adaites 

Sssssswtws , 

AV ptatisftetilis. 

STERILI NUTR%UR IN AGRO. 

tertffibastenuismatcefcit oUva v'tet.s> 

Nutritutftet.Upingu.soUvafolO u 

Ouasglates lap.defque premant . vult 

^oleat fimilis. *»*!■**£; ^ ^ fi»«i viola eft. 
*T,„Jitxr*n»£r«mm«M*:i*»>» yj »y* J Nafcitui Kafci wr exnauftis mtli us pax aurea terris ; 
Sjxb igicur redacisproximaparisadeil ' 

XVII. Q\m 9 cui tnanBsrumpenlcaiiradincat, 
aliquibtts ramis hcetis* 
t NE <Jl|ID NIMIS. 

icx yeras^ir: ^oleam <i Q ro*e verbereftringa^ 
Nenbr^fi^araraaibusiTIafuis. * 

^MiHoreipofcas 'rediturumTemporefenuu : 

Qmuarus nimium^illenepare doeec 
qmnimium durispacem «bileSbos urgec, 

irorStaa ^oicfruaus «od dabit illa TikS. 

XVIIL Oliva, siuamimberirrigas. 

JUVATATQUENOCET. 

Qw jujat imbellesimberinoderatus olrvas, 
'Gbfuit immodicis «dhercfufus-aquis. 

lut6leam,aatpmguesolds^abttimberamurcas. 
^ Sarprus optatas copia t olficopes. 
^opia, pfds opesminuic, foyet improba Martis ? 
O 4Dopes ^uibusfeas *axperit interopes? 

XIX. Olivarminores , fupra^uas,*xaenfa*iul>e,*e* 
irui Tadio So\ ernicat. 

u . ^XSPECTANTSOLEM. 

ubibusobteaas^ttbi^ec>atequadri£as, 

IntenuiTeptansgaudfctolivafolo. 

txctiam noftris nondum fat adul ta diebus * - - 

iEterni cupietrolishonoreftui. 

e latec «ebulis fcelerum veiatusopacis, > 

SeriusbincfruauspaxfacicalmaW 

XX. Exolivanamrs aves fraaum decerpramre-- 
fpuuntv&fugrunr, 

_ DESffIT,ALOEKT,* 

fipinncerdumfapidum -quicondic olivum 
Vucleus , ex baccis carpcus 'oIiya tuis. #/#•» Aloe efl v f 'Giift*. * a iubihHS SymboHcM. 

Guftatum fugiuot volucres, fint duleia paci* 

Germina, non paucis fruftus amarus erit. 
Improba diiTidiis alitur plebs : dulcia pacis 

Gaudiaiibertasfeditiofafugit. 

XX»Olivamultis luxutians ftondibus-, fed 

fine fru&u. 

INOPEM ME COPIA FECIT. 

Quid juvat excultam fuccrefcerc frondibus unibrAm. 

Si mihi luxurians eft ftne ftuge conoa > 
Quid juvat optatum ditefcere frugibus annunx. 

Si Mavortis agri fenora fica mctat } 
Pax veniat, hetulque fuis ftet meffibus hottus : 

Eft mala fertilitas ^quae finc pace tiret. 

XXII. OUva , a quarami luperflui manu 
putati decidunt. 
RARA EST SINE VULNERE 
VIRTUS. 

C«dite tuticulae vacuas fine ftugious umbt > 

Etminuat denfasarbor opaca comas. 
Lxtiorhsecvivetfrondes detonfabipenni.- 

Qu&minoreft, major fruclibus arbor enf, 
Poftquam Europa tuisopibus prxcifc recumbis, 
rrugifer3epropiorfpemmodo paas habcs. 

XXIII. OlWaplena, juxtaquam taftra & 
lisoncsinfalciculo. 
FRUCTUM DABIT ABSQUE 
LABORE. 

Abiquelaborenihii , verum eft;nififallit oliva. 
Qusefata, datfruaus,abfquelaborc, fuos. 
TomTraftra procui, caiTofque refertc hgones , 

Sufficit ad plcnas Palladis arbot opes 
Pacis ad ingenium eft : facili parit llla labore, 
* Tollatutfcttum, copiapacis erit. XXIV. Olift y 

E* fnmphiliornm O&ua. 4* 

XXfVVOJrva: ramus quercui fruftra mfetfttm 
NON OMNIS FERT OMMA 

TELLUS. 

* ^uifquis in accisa q uercuplancabisolivam, , 

N3dabith2ecolei planta, laborquetibi. 
Irrita Vota facisyqutfquisplancace quiecem 
Armorum inmedio ,'ftulce, furore cupis. 
Dum foptfis-inmas. dum belHs6ella reponis> 
<5a«tibi pacifica; cura quietis erir? 

$CXV. Oliva fru&u renleta. 
FRUCTUNONaORE 

TRIUMPHAT» 

tjnje fioium rehui fe veftit oliva ^ecore^ 

Non tenuesfrugum corcice fundir bpes : 
^iunerapromimjmfuperaht. Dent Numina pacctf* 

Snb tenui pacis flore venire parem. 
Spem vincat, fiiperetque fidems fed vota voycmus, 

Heumecub! pacisflos, finefruge, cadet. 

XXVl.01iva,quamtaper adm&rdetcV vitiatc 
QIIEM PASGIT, HOC DENTE 

i>ERIT. 

Qucm caper admordic viciofo tioxms ore > 

Deficir ex fosdis mollis oli va labris. 
Mitamur! pax forte viret non difpare cafu -: 

Patfcorflm admorfu mox vitanda ruct. 
Eft qui-diilidii fautor , niJ fpiret amicum .• 

£c durus placidas ic caperinteroves. 

XXVIL Oliva ejufdem t^uantitatis cum quercu , aflt 
^ corno , appenfa praponderat. 
PRi€PONDERAT ILLA. 

^incolcam,cornum iadepari fufpende bilancC 5 
Ponderibus gravior pra: valecilla fuis. D fymbol; yz lubil&us SymhUcu*. 

Symbola pacis habes; fed habes quoque fymbola belli*. 

Cornuscric Martis,Pacisolivadecus. 
Ccrnite Legati. Pax,anMarspondercmajoi? 

Vos natura docet> vos docct iita bilanx* 

/ XXVIII. Okx fru&us iti menfa divitum tallta > ad 
ftomachum acuendum adhibemur. 
TENUI VIX APT A S ALINO 
£ST. 

Pauperis ad menfam fru&us noa fpec^at oliy*; 

Sed quam lautitiis pinguiot aula ftruir. 
Crasfus amac baccas > Codro fua coiiia leguntur : 

Plus ex pace refert dives , inopsque mihus. 
Credimus ? ad miferos fpectant incOmmoda belli i 

Ad regni prOceres commoda pacis eunt. 

XXIX. Oliva^ami pef manum armatam 
prseputantur. 
SINE LEGE MODOQUE, 

Quid mitem gladio miles pcrftringis olivam ? 

Ruftica prx gladiis apta fecuris crit. 
Palladis ingenio nefcit Mars ftringere ferrum, 

Pltis jequo femper prseputat illa manus. 
Quifquis ad amiilas per bella revertitur urbes i 

Unius intuitu mccnia milleruit. 

XXX. Oliva ventis eveiia cui manus ad 
erigendum admota. 
AUXILIM TARDASSE 
NOCET. 

Cum tuit evuliis radicibus arbor olivx , 

Seriusadmotoitipitccollisonus. 
Ipfa licetrepetat vcftigiapriftinaterra?, 

Impulfiiracililapia repeilethumum. 
Ante licet caveas quam pax ruit impete bclii : 

Poftquam mota loco eft , vix reditura cader. 

Oli- Ex Ttmphiliorum Oiiva. j£ 

XXXI. OliVa ? fubquahincfoleafTuIgente, inde 
nive cadente , latent pecudes 
PROTEGI T AC NUTRIT. 

$i raihi defuerint ftactus , tamen umbra juvabit, 

Npn deerir ramis ille , vel illa meis. 
[pfa regam pecudes vplucresque , & millc ferarum , 

Seu phccfous radiis , feu nive bruma premat . 
sfymbola pacis habes ropibusfavetatque quieti, 

H is carcat , quisquis Martia pella frerair, 

XXXII, Vicinanres pliyaj, quarura mediajfecuris ad 
X^dicts adhibecur, 

NOCUIT VICINIA MULTIS. 

- 

Juantumcunque ferax vicina npcebit pliva i 

Altera in alrerius noxia furget ppes. 
lcu quanram nocuit vicinia Regisavart 

Regibus l alterius prairipit altcropcs t 
linc pacis jaftutabonap eft , hinc arma fonamus, 

Patriaquc ia cineres Yerfe rcpente cadit. 

XXXIII. OleaerafnusmaBuagroinfertus & ruiUi 
cus arans. 
CARPENT MEA DONA 
NEPQTES. 

epc labotatum cft i fed crant (inc frugc laborcs , 
Quafiiafudorisprccmiafetretopus. i 

epemanus , qua; non carpcr, plantabit olivam : 
Sarpe metent alii i rufticus arva colet. 
: qui prima locat fperauda: germina pacis , 
Forfitan hinc fructus npa leget inde fuos, 

XXXIV. Oliva troncat a refundit ramos copiofius. 
CjESA REDIT 
MfitlOR. 

>eriorquandoque redit poft vulnera truncus, 
%t raptas vaiiogctciiae redditopes. 

D * Fort* g^ tttbihM Symbolkm* 

lorta faasctiam icpctct pax ajirca terr a&,. 

Uberior , poft totbella cruenta, bonis. 
f ipderit interdum graviora tuliiTe pericla , 

TJtpUccat guftu paxrediturafuo. 

XXXV. Gladkis rnamun olWam impa^as * ok 
ejus duritiern frangmir. 
FRANGERIS ANTEQUAM 

FRANGAS. 

Qui pctis adverfam ferromucronis olivam ,, 

Gede minor j chalybe eft durior illa tuo. 
Ixritusifte furor cadet, ac infana voluptas, 

Quae cupit everfum.fterncicpaeis.opus. 
Sentiatarmatsm >qui Pallada fpernicinermcm», 

Et ferro peteat fcrrcus ipfe fuo. 

XXXVL Olivaigtiiadhibita , & ipfa idhmtmk 
&ignemdeftruit. 
PERDITUR ETPERDIT. 

Ignihus admotam quifquis male perdit olivam,, 

Sentictexftruai eommodanulla foci. 
Nonbeneconveciunt , jund* peritigms oliva? : 

Perdit & hunc moticns , quoperit ipfa, rogam , 
Pacisadexuium, quibellimcendia nutrit, 

EtbelU, &paciscornj»odanullaferer. 

" XXXVII. OJivac jaro marcefcttiti adrmet 
hedera. 
MALA FOEDERA PERDUNTy 

Focd5era.cautusini* cuivisnecrcdcfodali^ 

Vulgusamicirias utilitate probat . 
Quodmolleshederisramicingantur amicis» 

Crcde mihi,exitio fiet oliva tuo. 
Quae male di vifae fockbisf oedera gcnti , 

f cdera in exitiur» funt valitur* tuuHV 

XXXVK. Olii Zx ^amphiliomm etfva. ss 

XXXVIIJ. QJiva? ^amo duaecoliWib* 
infidenr, 
RARA QUIES, 

Jtara columbarum fedes fpectatur oliva , 

K^ara licct fuerir , vifa fuifle tamen , 
Rara q uidem res eft , E cclcfi a pace quiera i 

Quae detettatur , praelia ferre foler. 
Sed quoque depofitis fpem defperatio bellis 

Sspe facit : bcllum pax aliquando premir. 

XXXIX. Oliva arida & fenio defic iens 4 
NIHIL IMMORTALE TENEMUS. 

Omnia deficiunt , tacito pede Iabitur a?tas> 

Quarque diu viguit , marcct oliva ienex. 
Longa quies hominum , paxqueintcritura fenefcir* 

Et vttiafenfim carpitm il.la fuo* 
Jpfc fuasipargit M^vors per tempora vires , 

Quaeque cuu jacui t, pace triumphat humus. 

XL. Olivae exoliveto i.n lastiotemcampum 
transferuntur. 
MUTATO CRESCIT IN AGRO, 

Etmuraffc locumnonrarojuvirolivam, 

Eft aliquid patrium dcferuilTe locum. 
Ingenium perfatpc locis mutamus , & artes : 

Forfitan & ccrta pax adolefcet humo. 
MiUe locis tentata fuit ; nifi deniq ue crefcat e 

Iperandusvixhacarborefru&uscrit. 

XLI. Olivaeftu^usleguntur&torculaij 
fubjiciuntur, 
PREMOR UT EXPRIMAR. 

Kil wfi pKiTa dabk quantum vis pinguis oli va , 

Uttibi det fuccos , exprimc , baccafluet. 
Paeis amas iructum , bellis urgenda frequcnter , 

Dur ior ad mollcs pax fbkr efle preces. 
Pro prxlo fint armi tibi , pro vecte machacra : 

Cum nequit ars , pacis Mars tibi pra?ftet opcm. 

D 4 XLII. Ful- i4 . lubihu* Symhoticut* 

XLIL Fulmiaa quercum dejiciunt » ilartte efea* 
FEIUUNT DISCRIMINE 
CERTO. 

Fu lmi na tr an fi liunt oleas „ riumilefq uc racemos* 
Quercubusha:ctantumdura cedrifqueruunt/ 

Incumbunc aliter bellorum fulminamundo » 
Kegibus ha>c parcunr , ruricolafq.ue prernunr* 

Quod fi dclectu Mavors & Jupitcrunc* 
fulminadirigerent* pax x fine Marre,, forer* 

XLIIL Oliva ventisadveifis tnftexa cecEt>peani$ juxti 
frangttur. 
CEDENDO VINCIT. 

Buriusobftantesmeminiconveilerepomos: 

Flabta , quibus cutis ceflit oliva comis. 
Ccdere Pamphii,ius didicitvetiniquarogantii 

, Quantum fanafides>pax, ratioque rerent* * 
Relligiobellis» vencisagitatur oliva ^ 

Ha?c aliquid belliscedet » ohvanotis. 

XLIV. Rarmisolivxctimgladiodccuflatim^ 
ELIGE* 

Etige». fivepeta* ghdium „ feu qua:nsoKvam£ 

Serviet ofEciis MTe ,. vet ifta tuis. 
Bella petant alii , juvar haxnospacis oliva» 

Enfecadunt * iiquosenfefenrejuvat. 
Xrrita non moneo» funt confcia fidera , Martertt 

Quotvotuere viri »tot periere titt 

XLV. Callisghreoius curri foilfs adqlivas 
excipiendas pafatis* 
EXSPECTAT OLIVAS* 

Qua? dudum profugo iqualebantarva cotcno , 

Exfpe£tant plantas , mitis oliva , tuas . 
Quar dudum fqualet miferis Europa ruinis* 

Bxpedat placidas pacis & artis opes. 

Ki- t# ?*m$hilfttum 0Uv4i - $7 

Kinrad&ipcratag pacis planterut oJiva> 
^Jil cxfpe ctat* fiugis hahebit ager. 

XLVI* Qliv/acujusex bacdsdecjdufeaK* 
minores oliv^piodeunu 
SIMIHS DE STIRPE 
PRO^AGO. 
Cornusalit comos,ab olivis prodit oliva ? 

Ex qucrcu aunquam bacca Q^eurriquc flucCc 
Qiud mirum fidei fi diratebcliio bellurn* 

Infremauex ftygiofeditiofa patre? 
Ipia fuopariat fi vera Ecclcfia partu,, 
Pax rautx foboles uora parentis erit* 

XLVII* Olivaiarupeaquifarnidunt 
fuftinens* 
HAC BE^E NlDfFICAT. 

Qu* cedros cetfumque colit jo.vrs aies olympum» 

Tuta fuos oleis eft pofitura la* es, 
Hic tolerat btumas,hic durasmicius auras» 

Dum conftans viiides pra-bcc oliva comas. 
Romanisaquilisquisfauftamncfcico.livam? 

Adversum Boreas cumfurit.illafavet, 

KL VII , Oliva ramis fuis. in furculos divills, <jui paflim 
inferuntur a ipfa (poliatur* 

EXCISA RESURGIT ■<«»■ 

UEERIUS, 
stquandoquc juvant>qua? flemus^amna; reli&as» 

Scmma dum pcrdis,rus Cumulabit opes. 
i t q ua? carfa fujs fuccumbit oliva racemis* 

Multiplici partu fccta re^Jcbir agros. 
iuar fpoliata jacet feeHis Europa.beabi? 
Lajtior hanc pacis fertiliorquc feges, 
CLIX. Oleaeramus adjec7tocaduceo,!it!nCAESAllis 
V^sp asi ani figillo fuit,cuminfaiptione< 
PAX AUGUSTA* PAX jt btbiUusSymbeicut x% 

^AX AUCiUSTA REBT, 

$ ceptro A tUntiada; con Junxit C a s a r eli vam. j 

CrcdimusboccemVEsPAsiANEtuis. 
Btmeminiflfe juvatf votumque aequalepotiri,. 

Sceptra trucumreprimat micisolivaducum, 
Qmd bellis faevire juvat?pax regna gubetnet* 

Qu* £ne pace regunt lceptra,regendo premunf» 

X,, Truncus oii vas in foflam «leinittkiK* 
SINE MOaTE CADa 

E t viver/uccifa licet tollatur eliva, 

Et truncus media defodiatur humo. 
Nefciettnteritum. Pareftfortunabonorum, 

PoftfuaPAMPHiLiusfa^afuperfteserit, 
Ite leves animaj,mortemque accetfitebellis. 

Ille jacet felix,qui,fme more, jacet. 

AD LECTOREM, 

*ls fymbolisembtmatifveluftramquondam ^iona- 
\fterii Weftphalorum : cumde univerjaliinter Eu- 
* rop&cs Principes ifticpacenegotium fufceptumtjfet^ 
\lUuftrijjimoTAViQ Cmsio,exparteRomanaEc- 
} ■clefatant* ilUcprudentU laudepr&fidtntt; utjam 
_ , tHm% mdefuturubomributn(mobfcurepatuUm t 
HdNOW HONORI Ef MAJESTATI 

ALEXANPRI VII. PONT. MAX, 

£emin* Hcfcubscolumrja: ftatuuHtuiJcurakcmroatcfc | 
Nonultra, 

Igimus Herculeas coelo applaudentc Columnas 5 
ifc» vfow.Honoris eurfushocfiftkloco ; 
Termirmsiftefaeer.' 
Dignus Ai ixa n d e r meram hanc virtutibus zquae* 
Non qua:rit,at quacrendus huic regno fuit, 

Ambitione pia. s 

Pergitis Auibnidatfquid adhue fuflragia nutanr, 
£t Purpuiatorum hajfitant fcrutinia a 
Quemferat urna Patrero» 
Si fua dehciant LatiosoracuJa Vates» 
Comna fi nfl cntheatapraEcujat 
Murmure fatith'co> 
Ehenicolaemadidiprxfago tempora BaccKo* 
Thvrioa.ue terquaterque perftricti caput y 
Efiecahent CHi5*ttK. 
HocquoqucpraJcocrbusMofelfa fatefeiturundis* ' 
Udaiquemolhpampinociflgcnscomas. 
EflecaactCHisiuM, 
Amimlatice^&fquallenscrHiibusAlpHa^ - 
QuiWeftphalorumperluic Metropoiim* 
i EflccanetGHrsiuM. 
Hiclicet irapexis,ceu tom Sibyftaicapillis, 
Cum paflk Phccbum trippdc confcenfo tonar,, 
Surngat amue capur, 
Multa/upcxCHisiUM novitfccretafaterii, 
£tfatperitusarbi*tei§>rti§,vocap 

Pontificem Chisium. - 

Crcditis.'evolvamnoti hic oracula vatis, 
Qu* pssfciente duxerat fculptor fty fo* 
«taregenteDco» Isle- Islegatotomvatiifubimaginevultus, 
J©rmateconftaOs,aitenaturampati$ 
Finxcratingenii, 
Hinc gravis Auftriaca milTusNaiTavius auli 
1,UD Q VICUS,a)ba fparjlis incanum uive« 
fcxerusrecaput, 
fndeBracamooti Comes.obfeHatorlben, 

PENERANBA,largusd<ft'tM,plcnusr!de, 

Oraferenagerit. 
HincfimiUHENRICUSmiXLONGUJLLANUSamowfi 

Xndutus oxepraeculit amico jubar, 
GallicaquearmatuJiit. 
Ceotum alii Proccrum,quio & quqs SVE CIC A mifit -■- - 
Heroishuc CHIUSTIN A,reguaotu.m deeus, 
Balthica gemma maris, 
AnteomnesCHISIUSplaadofpcdabilisore, 
Quem pacis attes &oma modcraotem dedit, 
^Eradifertafacit, 
Quaeritis hic citulum?C HIS.IUS P AP A, Anue fefelk 
iSculptonrecufp titulushic prpdic cypp, 
PAPAmanetCHlSIUS, * 
Quid juvat ancipiti cautTarn verfare tumultu 
^eocentiarum^uicJ Jocjueote N umiue 

Muta per asia.Ratura eft, 
Pofcitc Caraffam merito ac vittutc potentcm, 
Caraffaceclos vifct,ac CHISIUS throoura, 
Fata viam inveoieot, 
Pofcite certatim,dirccptct Gallus,Iberque, 
Favorque pugoans mifeeac fcrutioia; 
UrnadabTtCHlSIUM, 
Honc meruit virtute thronum,fapieQtia dudum 
Erexit.ajqua ferte cooftituit dio 

Inviolata Themis, n- n • 

Hunc meruit placid* cogoata modelba trontis, 
Jnterquc dura meotis excelf* vigor, 
Prpmptusubiqueviro. 
Quarite Iberigeox Patrooum.quttite Galh» 
^ Utriqucvotadignipotienturfua, 

CumCHlSIUMurnadabit. .;. j 

• &ui enim Legrtos Pacis exfrejferat trtifexMK MHlum 
- CHISIO dedit. Quid moror?urna dedic Sorresmoderaturolyftjjpttfc 
Mutace nomen,/icque ALEXANDER doyus 
Reiligionishonos. 
Hoftis ent,nquos Ecdefia fenferk hoftes, 
Superos amicos atque Alexandrum fimul 
Quijibet arqiius habet. 
Ille fua quemvis librat virtute favorem» 
Partitussque.Nulloiniquisdebitor 
EiTecupitpretio. 
llle vigil regfium fpecull tutabitur i fta* 
Tain fiaudis expers >fraude quam rarus capi 
Hoftisadinitdias> 
iVlp ranm P etii raptam fpumantibus undis, 

Silemepoituscollocabitinmiu, f 

Anchora firma fpei. 
liriget xtexnas folida vircute columnas^ 
Ecciefiajqueroburafflicfte dabir> 
Nilmecuenrefide. 
H xc Mgypmcx vincir Mcmphitidos azra, 

Pharofquerarumquidquid,aut magnum Rhodu^ 
P r ifcaq ue R om a culit, 
Herculeas ftatuat metas liifpania Calpcnj 
AbylamqUe figat Afri ca,his ma j us aliquid 
Aufbnisoiaferek 
Fidite connTo Superis,TituIumquecoiumnis 
Hunc exarate.CHlSlUS innixus DEO *ft* 
Nos CHISIO ^mDSO. 

-««1*9 — S^:BS — S^S*— «S^- 

II. 
VIRTUTI AC HEtATl 

ALEXANDRI VII. PONT, MAX. 

Corolin* columna? eriguntuti cum Lemmatt , 

^Ernimas exeifas Chtfiano etmmfe colum&as 

Ad Vaticanas te&a Veoire Domus? 
€ernimus.Appiaudat voti Germaniacompos: 
Lajtior elato flumiqc Rhenus oat. 

Agt.p- Artippina foos Ubiorum in litore plaufus 

Tollatvad aeternae ^ftttitatis dpUs. . 
Hoc nuriquam poteruftt Gothieiquaiiare furorcs 

Er quidquid gelido fpirat ab axe polus* 
befpuat iratos Britaruiieasbellua* flu&us, 
fit ruat in focias Balthica fpuma minas. 
Non quatierit folidas,petra fundante,columna* 

Hinc licet»atque illinc exitiale fremant. 
Stabit AiEXAfcDRrvifturomarmorevirrus, 

Vlusultr* magnispaiTibusillaruet. 
Stabit,ut ignivomas fuper actoceraunia nubes > 

Stabir»ut iratoquaii'a Malea freto. 
Heroum vincettitulos,& avita parcntum 

Saxula.nuncfa&isirradjandafwV 
Novimus Hetrufcum Chifinno nomine pertutii 

llluftrcs meritis obtinuilfe Patres. 
Martia non dehwt Proavorum peaora ceris, 

Nec quos ingenii nobihtavithonos. 
Sunt etiam quos fanda polo tranfcripferat auas , 

Divinufque fatrae relligionis amor. 
Tunxit AlixAnder decushincilluftre£iorum » 

Omnis in hac una ftirperevixit Avus; 
Interopescontemptoropum fuperemiriet auro» 

Omnibushoc major,quo minor ipie fibi. 
Gloria firtutura caltar.Nuric unus amorem 

Dividit,& mukis fe docet efle Patrem. 
Magnus Alexauder Macedum cum Perfidetertas 

Junxitihuic quodvis fubditur oibe iolum. 
SubditurlAh fallor. Curnonparetisamici. 

Et confanguinexponitisarmamarius? 
Cur Tibibraccatae Re&or cetcberrimegentis, 

Martis iriexpleto pe&orefervet amot? 
Qu6 vos Bacticolas rapit implacabihs ardot , 

Cur male* diviiam fcinditis aere fidem> 
Vos Cadmaea rapit paribus vi&oria f atis, 
Viftoremviausfepecadendo prcmit* 
En ruit in medios fuppfex Ecclefia natos: 

Ubera cum lacryfms exhibet illa fuis. 
Vos^ut,in reliquis dileftac vifcera Matri* 
iHuftri dudum nominefcribo meos. 
« GromvveUH$T}T*nri*sc*mJ*ii* 


«HPWI* 

Majorum hoe meruic pietas>ac nobilis ardo$. 

Quo fterit hoftilis veftra per arma furor. 
Per vosbarbaries,per vos jacet ha?refis olim s 

UtraqUe diflidii s nunc alimeata capit. 
Nunc converfa madentalterno tela cruore> 

£t male" conful to d cxt era Marte rubetk 
Me miferam ! deferta parens formidb nepotes 5 

Dum mihi nunc idem tutor,& hoft is adeft. 
Heu dolor l infefta eft fimul hinc difcordia fratrurri* 

Neglec"taque jacet relligiorie ttdes. 
lt fimul hpftiles eoeunr ad bella manipU, 

Turca ferox afmis,Sauiomatxque truceSi - 
Vertite tela precor,Votis praeflgite rfietam, 

Imperii princepsimperetantts llbi. 
Ne cadmsea trahant paribus vos fpicula fatis* 

Et hatet alterna c#de cruentusager. 
Vcrtitis?an rhatris truculento vifcera morfu 

Scinditis>ut patrio vipera claufa finu? 
Symbola dira proeul,procul indignatio fratrum i 

In gremio ludat frater uterque meo. 
Dettcciarc pudor,nce prilcum Matris honorem 

VindiCe tutari, j uncta per arma,maritt. 
JungiteChtifticolaijfub eodem nbminej&atres* 

JungireBofbonias,Auftriacafquedomos. 
Qttid maledivifis.colliditissera, trophans; 

Tartafusac Turcajvosmeliora docent. 
Hos neqUe di Vinx fidei >neq ue ftirpis 01 igo 

Colligar,alterius ftattamen alter ope^ 
Portio parva foli eft,prp qua cettatis utriraq «e> 

Qua: dudum immerito plena cruore natar. 
Interea portis Mahcmet bipatentibus intrar, 

Chriftia^umque fubit pars bona turpe juguim 
Scilicetiftecanes (quo vosdigriatut hohorC ) 

Deniquefub menfam coget adefle fijarn. 
Ifitegra regna quatit,quJe aum regionibus addjf 

Indefuisjfenfim dcmetit indemcis. 
At Supeti meliora ! fuos Ecclcfia fieft-ac 

Primi|enas,fleciat dilaccrata fides, 
Hsec vulfasturbata comas,baec fqualida vuitu* 

Hsec tot VulB€iibus,tufp£tiotata genas. *oit« fortis ALEXAND ER tnagna vittuTe jacewem 

5 uftinet ,ac veftram pofeit amkus opem : 
NeCtamenatma pctit,tantum componitc fcK««a t 

PJus doleteX Ycftro vulnerelarfa patens. 
Siquis amot belii,matris ttemat arma tebellfs i 

Siquisiunor pacis>pacefovetelidem. 
fiicc patet Aufoni<iesfoHta pietate tecjuitlt» 

Qui nceat,iratum fcntiet ille Deum. 
ViTCptecot,noftti^uc Patet folatiatebtK 

Auiiliovittusptarbeatunatuo. _ 
'Cetetaftdefint,folamhanc4umfcafcritholtiS, 

Defcofa? clypeusrelligtonisera. 

Bis velutiin quadam ptslufioncad vatietarem copiamqirctt 
*na eademquete, oftendendam, pr*miffis , ^»»^ 
imaginumunivetse,auodfciam , ^™^ ™^2 
Urcdicmut,iitfimuldce)us pnncipiis > le ^ f ^ € / at ~ 
& ctiam fuppeditemusmateuam, qua: in tertia hac edinone 

FoSfututtLup^^ 
«anquamfootibus qaibufdam,peteoda. . 
UBER -*&t*r ^SiJN -#$&»-: »£ 

Xiber 1. 

De recondito imagirmm figurata* 

runa ufu, repertoribus, acibncibus 

Variis, 

Caput I„ 

t>e tfn ac potefhte figniSa&ai imaginum 
figuratarum* 

Eartelcotfomyftica, atque occulca 
fignotum imaginumque vircute a- 
&uri , earum uftis ac fignificandi *• 
fatio infpicienda eft ; ne in f e ob- 
fcura* ncc fatis explicata hadrenus, 
cumumbris vanifque Juetemur re- 

rumimaginibus > dum inimagine veritacem fecta- 

nur. 

CWlarticulato vox fono , ac fcriptura "lireris 
>r*ftat,hocipfisfepererumcreatarum imaginibus %** & 
rxhibitis poflumus, alteri videlicet menrisiioftra: co- ima g*nib. 
jitatadeprofnere. Neque enim aliter , aut Joqaimu- P r °-voce& 
us, aut inrelligere furdus poterit , quam cum certis f cri P'° uti 
luibufdam figois, aut ille mentem fuam expiicet aut P JT um *** 
«c aJrenus percipiat. Ita philofophusillei utRudolp 
igrtc. deinvept.i. i.e. 1 4 .quid vita eifet/ inrerroea- 
tis.-ingyrum feagensmoxabfcondit , ejufquebre- 
itarem hne verbis explicavit, Idem flore, bulla , Tel 
lmo oftenio , aut vafe teftaceo virreove £orifra<3o 
idicaverir. (i.) Hinc non illcpide' Diogents, - M r#* 
tLaert. hh.6. Platonem confutaturus , poftv ^evittis. 
uamiilehomrnemderiniiilet , eHh anima! bipes 
aplume : galium avem deplumatum j>. .Jacademia? i 2 )^rork 
equentnmmiiit.-nequeverbisopus, intelligebanc c M ut ^» 
** <?mnes* 
II. 66* C A P» i. 

Ahfentib. omBeS> exp io{am hic efie amutoPhilofopho Plato- 
per figna mcam hominisdefcriptionem. 
ettam te- Hac atte ncm mo a Q prxfentibus' verum & abien- 
quimur. tibus expeditius feofa ammi communicare>quam h- 
[i)H*fttUs tetispo fl umus: Itaemm, excitatispernoaemig- 
adventw*. n . bus ^ diem fumo> {l) long6 remoris, hoftis ohm 
(x]VtBo- adventum#autcclt ealiudeiinftitunratione, iigni- 
™' ,.,. ficabant. Hactometrdpoftentatiper ereftaTro- 
isNohk- hxoIumaccuuin ^ U einfignia, perhoftiliamatriis 
m ' defixa fpolia,(i)permajorum fuorum fimulacra, 8c 

Res , crea : imaeinesRomani loquebanrur. [$] 
*a 6« # ff ac ^ ipfa etiam bruta, fuas nobifcum affeftio- 
1** r nescommunicanr,«anislatransiram, (4) gallus (f) 
#>** ^- canens tcmporaindicat^enic^uc ipfa inanrma luam 
quuntu r . no bisaperiuntnaturam,rerum pr*fentiumitatum, 
[4.) Ir*. f uturarumev entapandunt.Serenirarem,autpluviam 
( 5] Tepus- ^ aftris in coclo ; ex nli bib U s in aere, ex terrx vapon- 
I1L bus difcimus. Verbo quidquid eft rerum creatarum 
[6]Gene- nec m od6 ,&d & increatus ipfeDeus hacnobncum 
ratio dt- Wuaioquiwr: per fcalamca»leftem (6) Jacobo,pcr 
*v'm*. jutfum ardenrem Moy fi , per columnas illas portf n- 
{7] *>*«* to f a s[7;if r aelitts,perVirgamflorentem[8]Aaroni, 
**mo. pcr columbam [9} &linguas igneas Apoftolis [ioj 
[%]Partus J, er cometas [ H ;i n tcrrisbella.per Iridem [11] de cx- 
fufer na- i p aC€rH nwntiac, , .~ ,. 

turam. ^^ ver d , q U i a communis hacc adeo iignincandi 

/ (-9] Turi- eftratio, kcircovilefcir.Siqmdcmlongccertiuspcr- 
tm &in- fcaiufqucquamaut fcript*liter*>autvox auoita, 
nocentia. an i m osfubit. nam 
[io)Oi*- 

faeloque- $ esn iusirr4tantanimosdemipper aurts; 
* ia - [--] ^uamquAfHnto^lufulieaajfidelib^iitHotat 

[ic] Pax. ycjbafxp^mentiuntut , res ipfadumlaqurtuinun 
Signaeffi- quam , n if U umfortc,cum intelleaa non fuerit. Vcrb 
eaciusm- &£,!£ emuunt , tumpraeferrim, cum mmus expcnl 
fiuunu & autperfpefta , ad perfedtam de rebus formandaii 
htrtntfir ima p in e m minusfufficiunt :resver6ip(ac , cum* 
tnius ani- a iiaS amcumrc bttsfigttificati€ prasfefciantiimilitu 
tno^qukm * du^P 1 

merba» Dc fignificatione imaginum. 6j 

^iaeto,velcertcrcnfibiJimagis/pcci€, atque adfox- 
mandam veri imaginem faciRori, fenfum ferianr,me- 
morise promptias firmiufque in fident. Unde fic , uc 
ars.Uamemorandi,quam Cicero, quamquealiipoft . ' 
iJlum,profitentur,certarumiigDisimaginumniucur. . m r e ~ 
Jtaewmillclib. z. partit, fmagines noufunt. quibm moru M' 
\§m difcendafunt notamus, ut locispro cera,fimulacrU "** nmttir 
pro literis utamur: Pto litcris inquam ufurpantur ima- 
gines : nam ur non inepte Pfcllus m 6, Pfyfic. Tmagines 
rerumipfarumfuntcujufquefermones , acverbjtJeo- 
mmumfingKlorum. Neq ue aliis omnino Iiteris Apy - 
ptiotur» antiquiflimi , quam imaginibusufi funt: -&&P& 
oam, ut teftatur DiodorusSicuIus lib. g.hiftor. ?&# &* 
Jipudeos ars Hterdrinnoncompofitionefyllabarum.fed ltterh & 
dcfcriptarumimaginumfignificatu. & translatieneper w *""fi* 
txcttattonemmemorUinfculpta , fubjetlamorationem 
«tynmHi&abfelvit. Quod pfuubus infra exemplis 
doce&mus. Veiba tamen a<c Jicer*,iJlud euam,quod v - 
m cratione acrerum cogmtione pra?cipuum eft , mi - %■#»•• - 
flttspoiTidenr : aimirum impeil u-at fegnios animos , 8* > <?*&* 
caque, qua imagincs vi abperfuafione, noa oommo- <**&&»* 
vent. Quod poft Cicesroaem Quumiiamis Ub. *"**-< 
*i cap^Qratormftitut. hujusrripericus arbiter cen- 
fet,atque , exemploi Cxfaris nece peti-co , &s verbis 
demonikar. Populum R*m. *git tnfurorem prsitextA 
CanCAfarts prolatAinforumcruenta: (1] Sciebatur 
^rfeaumeum.corpusdeniqueipjtimimpofitumleae ^ **** 
eraf.veftutamenillafimguinemndens itarepr A f m ta- :h "'«™n*. 
'vttimagmemfceleruyutnon occifuseffe C A farJedtum 
mwmtocctdivideretur.Unde&olim injudicrisu^- 
tatum , eodem tefte ,producere ipfos qui periclttentu-r 
(qualtdos atquedeformes , &Hber*seorumat4p*ren- 
>es.Et abaccufatoribus oftendi cruentum gladium& U- 
V* e vulneribus ofa , &veftes fimguine perfujm vide- 
""^&^lnerarefolvitacverberatacorponnudaru 
\^mrerumingensplerumquevUeft y veluttnrem 
^fentem ammoshominumducentium 

Accjn quod litter* ,n oculos, vox i n autesinci- 
Ur,nonpalparur,nonfap,tur. Flo S *xemph caula, VL £% C A P. II. 

inter figna & fymbola, & vifu, & palpatione , & oda- 

?'& n * ratu perftringi potcrit. Littera:& voces, intcrhomi- 

plurtbus nes nQlx u f uaca£ q; fignis etiam ipfas intcr feaniman- 

fenfibus, tes , voluctis volucri,quadrupesquadrupedi, pifcis, 

quamht- cetera mutus , pif c i loquicur. Ethsmihianimalium 

ter&acvo- lin g Ua . v id entut , de quibus nonnulli in prifcis Phi- 

ces excipt lo(opmSi qual ^ f e intclligcre Apollonius Thyanaeus 

pojfunt. gi or i a b atU r. Unde& Plinius//6..zp. c. +. de Philofo- 

pho Democrito refert , eu ex (erpente medica quasda 

Stgnu monftra C o n ficere. utpofllntaviumfermoncsintel- 

hruta tn- ^ yjeniciucli^crasvocefquelimitataadmodum 

ter fe lo- fatffa A & facultatepollent i refousatqueimagini- 

quuntur. ^ yis fignificativa prorfus fecunda * atquc ad plu- 

rimosfcnfusidonea.' utaureusmihinummus [x.] 

(i) Vnum vl( j eatur)( j U i v i rtute pl uresai genteoscontineat. 

fjura. Nini j addo ^ noc ^i um ex te quarro j an intclljgas, 

quanam arte divinae littera: tanta obleftatione iapi- 

cntes erudiantjtamque varios , admirabiles , profun- 

S. Scrtp- £ Q r^ ue f en f us objiciant ? tanta vi animos prudentum 

tur *fj?~ penetrent, mfleaan tquc /Dicam hic paucis , fi igno- 

™> &Jtg- ics j j atius c onc f e p arato p erc cxpofiturus i ab ipfa 

ntsj quam eru( j ien diratione, quarflguris fymbohfqipaflirnin- 

-jerbtspro- ftrU(ftaeft } ram pKE gnantes fenfusi, copiofamque 

prtts longe f a pi ent i a m propinari , quamtot virorumcommen- 

fecwadtor, rationeS) to t libri , atquedeUnisbibliisbibliothccas 

integrasnondumexhaurianr. Ut proindedigniffima 

ha?c mihi Iconologia videatur , quam propius infpi- 

ciaraus* 

CAPUT II. 

Quotuplexfit Imaginum (pecies* 

Imagines T""V Xlplex potilTi mum imaginum fpecies hocloco 

ali& funt JLJexpendenda eft , altera corporum , alteraani-' 
corporum, morum dicitur. Utriufque Plinius meminit, cu 

alU ani- ex imaginum negledu bonas Roms artesintcrcidif- 

morum. f e ,his verbis mem orat. Artes defidia perdid.it ; & qut- 

K niamanimorum imagines nonfunt , negligunt tttar 

eer- De fpeciebus imaginum. fy 

eorporum . Aliter apud majores : in atriis h& erant, qu& 
$ecTarentur , nonfigna externorum artificum, neca.ru 
autmarmora : exprejfi cera 'vultutfingulis dijpone- 
bantur armariis ; ut ejfent imagines , qu& comitaren - 
turgentiliafunera , femperque defunfto aliquototus 
aderat famili& ejus , qui unquamfuerat ,populu4. A- 
li&foris&.circalimina-, animqrum ingentiumimagi- 
nes erant, affixis hoJiiumJpolm i qu& nec emptori refrin- 
gere liceret , triumphabantfy etiam Dominis mutatis 
\pf& domws : & erat h&c fiimulatio ingens, exprobranti- 
hus teclis quotidie > imbelUmdominunt intrarein alie- 
num triumphum. I. 1$ x, z . 

Ut>,i minimc obfcurum eft , quas ille corporum , 
^uasanimorurnappelletimagines.' nam eaqua^ad 
iguram corporis eognofeendam ducunt , corporum 
Tierito dicuntur : q u se ver 6 ad contemplandas animi 
iffectiones intuentem convertunr , aaimorum ha- 
>entur:illaererumfimilitudine pi&oris fculprorifve 
ngenio exprefla nosdocent : hx quia animorum 
ineamenta colorefque fub penicillum non cadunt , 
ilia «os quadam intelligibili rerum fimilitudine , Imagines 
lut conjun&ione > in alterius rei confiderationem ab- animoru, 
lucunt , tantd majori voluptatis fenfu & cognitionis longe reli- 
ubtilitate , quanto rarius dulciufque eft . animos quis pr&- 
norefque hominum , Scocultarrtultorumconiilia, ftant. 
uam corporum fpeciem , & vclut rerum pra?ftan- 
iffimarum corticcm atque involucra contem- 
lari. 

UinonabfquerationeMomus> apudPoetas di- 
inorum operum acerbus cenfor , poftquam homi- H» 
isfabricamaPrometheoabfblutam ejufque indo- 
:minfpexifTet ; feneftram in pe&ore defideravcrir. 
) quononminusanimiafFe&ionumcjue occulta- 
im , quam corporcas imaginis confiderator efle [j) jirca- 
DiTet. Nos ubi in (ignis cogni tar um nobis rerum , norum re- 
dut in fpcculo quandam animi reprarfentati fpcciem velatio. 
ivenerimns, quonon hominum modd , verum& 
ci ingeoium confiiiaque intueamur , quidneceffe 
icric ad inutilc fupervacancumque Momi votum 
E 5 confn- pjq, Cap» xir. conrugere? utamurpotiusartea Deonaturaqueco- 

I!1, bis fubminiftrata , nequ* tam inanibus vons circum- 

Vti fermo £ a2mtiXm Cetemm kanc imaginum diverfitatem , 

Mlii44fro- a i ia ^ e etiam ex re nota intelligimus. Sicut enim 

priuilaH- omms f ermo ,autproprius,auttranslatusefti ita& 

m trans- imaga qu *l r b« ptopria rerum opus pidorum ett, 

latm , fie tra ^i ata p etarum. Sic ruftkum expretturuslabo- 

etiam t- riofum . fi hominempala aut farculovertentem 

m *&°- aerum adumbtaveris , non Poetas , fed pidoris ofti- 

ciumeeerrs. Si bovemafiuumquefu>onere deiu- 

(1] Uh- dantem(i)exprefleris, ncquealiud/ quamexprel 

?»f m ' fumpenicillo , oculifque fubjc&um bovem ali 

numquc intelligas , adhuc pictor mancs : ubi vefc 

faboriofum hominem per animantes hafcc adum 

IV ' braveris,jamPoetaemunusesaflecutus. Pnorc 

ieitur corporum & rerura imagines m hac poe 

lTimprimisdamnamus , qu6d artis Rhetonc* m 

hilad petfuafionemadferant. Figuratas , fivetrani 

latasfolas.atqueomncsexpendimus : fiquidemal* 

qoid afedivcrfum per metaphoiam,aliegonam, ai 

deniqueexnatura,aut inrtituto fignum aniirm fp< 

clantium ofFerunt , apte ad periuaiionem, quod ab 

que folettia ingenioque concipientis haud fane h< 

potent. 

C A P U T. III. 

Quot modis imago ligurata animorum , 
ve translata rcprasfentare pofllt ? 

imago fi' ** •ro.n.una, quamvis uniusfasperci, eft repi 
gurata , f^ fentandi ratio : fiquidem prarter illam repi 
<vel figm- *- fentandirationem,quapler*qucres,corpoi 
fieatextn- ^ m ( €tt i mi p e£ p ro priam fefe fpeciem infenfusa 
fittuto,vel n^fn^ucingemnt^ [ quam in hac atte non expen 
exfttatura, mus | una ca de»que rcs ad alrcrius diverfa? a U 
<#/ ex «- fignittcationem , vel anatura ipfa , vcl ex homin 
*jjyy inftitutione , vd denique utraque fimul facultai 
#™* obtioe*. Quae licet obviis hoc temporc excmplis c De modis reprarfentandi. 71 

ftent: ut fi per eallum, (1] vigilantiam , pcr hederam 
vinum vendibife , fignificemus : quod illc ex natura , /ji w&g m 
ha?cexinititutohabet ; tamen utantiquiflimo ufu l mticl 
probentur , ab ifcgyptiis petemus, de quibus Diodo- 
rus Siculus /. 3. bifi. tefiis dhReges eorum caputLeonis^ 
velTauri, vel Draconis principatus infigne in capite , \ p • . 
Zefiajfe: [z] &paulopoft: Figuras animalium in patU/S qJ 
tabulis piclas duBores eorum in hetto tuliffe , uncte cog- ?*" 

nitum fervatumque fub quo quifaue ordine militAret. 
ecccinftitatum. Etalibi. Accipiter [$) ilhs cuncfa, r^ c y - 
qu&celeriterfiunt t fignificat,quodavish&comnesfere ^ * "" 
alias velocitatefuperet. Crocrodilus (4 ) omnis malitti [ ( * *. ?» 
index efi. Eccc naturam,ejufque etiam fignificandi ^ *~ 
cxvifimilitudinisiarionem , quashoclococumjre f \ j a 
figmficataomninorequiritur. Pergit. Oculus(f)ju- j uc [ e 
ftitufervator , <& cuftos corporhs Inter extrema cor- a (/>\v~ 
poris membra , dextra expaffts digitis , t> ) vifttufuppe- g^l 'IS 
ditationemi finifira contrac7a f (7) confervationem ditaHo 
facultatum&cuftodiamdenotat. Ecceinftitutum, / \ f ' r 
iedinnawraconjunftafundatum. Namoculusma- -~ 
nufque.exfuarritura , ad variam fignificationem mon ^ 
apta eft, fimulque indefinita \ fiquidem oculus perin- 
dead lafciviam & voluptatem, quamxquitatem 8s 
vigilantiamindicandam, adhibetur , manusplana 
ad opus,opemqucferendam , ad fidem , integritatem 
& hberalitarem : contrada verd ad corum oppofita 
vulgariufurpatione, ac pr*fenim tenacitatem figni- . 
ficandamidoneaerat i quin& Zeno manu aperta W° r *" 9 - 
(8;fermonemoratorium,conftrida (9) dialefticum W jh F**' 
intelIigebat,utiecircoadutrumquc , vetunumpro ment *" - ' 
alterodcfignandum , ufufimulacmftitutioneho- Z? demr " 
minumopusfit, quamvis ubi harcnatur*conve«i- \T e * m ' 
entiarepcritur , figna exinflituto efle non cenfean- * ttut * & 
tur. C€terum,eademres,divafatumretumintuitu, e * **J ur * 
modd ex inftituto figaiflcare , modd exnatura h ni fl c * r * 
ahud diverfum poterir. Uthedera, (10) ex in- Wfl^ 
ftituto vendibile vinura» ex natura amorem conjuga - , llljt/ 
lem,quiaarboriveIut artfoinnexa vinculo adh*re- ( I *) Am " 
B-4 Uu s * n 'W* 1 * 7^ lAP. III.. 

[i]Digm- fcic.Et Leonis caput Ji]quod Diodorus,fupra,Pnnc>- 

tas Prin- pumoliminfignefuifleaflerit, ex inftfcutoquidem 

cip. mag- Principis dignuarem ; natura vero fua raagnanimita- 

nanimksk- tenx r.egibus.dignam.in.dicabat. Undefacile animad- 

tis, vertis naturam rerum,. virtute propri a, fi ve cum rebus 

fignificatis convenientia. tj iepr.a?fenrandi vira ha- 

bere : alia verd ex inftituto fignificantia humano in - 

genio aclibertatehancpnmum vim eileconfecuta. 

Imaginum tamen non iramerita fupra nomen a Pli- 

nio fortiri, qu6d pleiuracjue inaliquanaturas.conve- 

nientia, peririoribnsXaltemperfpeti:a, fundentur: Ut 

in hederaapparet, qux magnam , mi patfim conftat, 

cum vite fimditudinem habet : quod , ncn m(i fulcris 

fubnixa,. aflurgat , tum. d.einde (quod peritionbus 

non incognitum ) refrigerandi vimhabeat , atque id- 

d) Biba- c ' rcc V°hm capita compctantium cojonare iolita» 

,i*»t ( 2 ) fueric. Porro.cum myftica hxc fipnificandifacui- 

jy tasadrestotogenetedivetiasieleextendat : intres 

iUapotiiHmumipecicsaTheologis diftinguitur.Vel 

enirtfc politicos hominum moies officiaque civilia 

M #V# ex P ncajc -&hicfenfus vocaturttopologicus. Velex- 

- ** ponitresdivinarldeapprehendendas, & dicituralle- 

pg r a ^ goacij^ Veideniqueadillay qu«fupranosfunt,ac 

r f? ,' lol.aipepreniamus,a,tqueadEccleilam ttiumphan- 

I t t- tern > vltamc l u ^ cc c'eftem, pernnent ,. 8c anagogieus 

. . ro * ^ appeUaxur.Adeoque treshifenfusmyitici,virtutibus 

gca yx cl ib USjUtvoclnt;j xheologicisrefpondent.ItaSolin 

• e £ riCei9 ' coclo (}) anagogicegloriamcccleftemreprxfentat. 

a Matt.s.+s.FuIgehunfiftcutfolmregnaPatris:.A\\cgp" 

£ & lc e i •- r j c ^ intelligentiam rerura divinarum , & fidem itt 

r -j r / . Chriftum: . S.ap.5* 6. Ergofoljuftiti& nonluxit nohis* 

l a- r & Solmtelligenti&nonortufeftnobis'! Tropologicc 

■ ' jCl ~ pulchritudinemac raritatern morum & indolis. Ita 

~. ^, j~ Cantic. 6. Sponfadicitur t PulchrauiLu^a x el€cJaH$ 
ru/fi' at- q ». * * 

vinarum*. 

pulchri- CA< Demodisreprajftntandu 7$ 

CAPUT IV, 

Qootmodis res alicjua figurate. reprarfentarj 
poilitj, 

p Igurata expreflio,var.ia eft ; accfpiamus enim.ex- I; 

empligrana, Mortem, qua?api&orenonnifica- Mersva-. 
davere exhibito, aut telis vulnenbufque infliais, &*im*gh 
aut laqueis tormentifve adhibitis repra?fentatur : nibusfigu^ 
Hanc,Poeta, fifta I. perfona,ut ofleo fimulacro fpi- ratis » ut 
culum manu pr#ferente»aut falcigero alato^uefene ty&F** 
adumbrabitll.Aliquirefimilii utclepfydra, qux &&}*ty»f" 
effluxit, autcurforibusinftadiimetafiibiiftencibus. tis > & Z ni " 
autnaveinportumfefeinfcrenti,; aut herbis frondi- v* atis >& 
bufquefubhiemisortum pallefcentihus exprimet, bjtroglyp- 
verbo,omnibus illis qua? in comparatiopem . tam ex tis ^r A " 
rebus naturalibus» quam artefaftis adduci queunt fi***f** 
III. Hiftoriis,autqua6 inftar hiftoriarum funt, ut re- Uqueyel 
ceptisexantiquitatefabulis, apologis* acparabolis * oe t*c*fi" 
exponet.UtfiperLucretiamferrojuguIatam, mor- &* * *?} 
tem pro caftitatis defenfione fubeundam indicet. Si ^ ei fi mi ^~ 
DeumTerminiim,necIoviquidem, utRomanifa- ttuiine ; \- 
bulantur, cedentem pratfgat 1 unde indicet mortem Vdfyfl*- 
rfc^^.SiLeonimortuoinfultantesaddat lepo- "!***&>&>? 
res,adimbelliumjaaationem, hofte jacenteexpri- £ is > aut f a - 
mendam. Inorcodivitemfepultum exhibeat , ad ^ is ' 
infelieem avarorum mortem exponendam : aut ia 
Cymbam Charontis animas adigat,refcindat Parca- 
rumfila, IV,Exfignis,fiveritibus ca?remoniifc|ue IL 
vulgd ufurpatis. Ita Ca?mentarius lateres aliquos Velex »»- 
Imperatori in folio fedentiafeat pro fepulcro: utfi itut0 > ac 
ipfocreationisdie Conftantinopoliquondam ufita- ritu g e n- t 
tum admortismemoriam.Sicprajficas,faces,pyram, ** Hm * 
urnaminmorteexhibeas. Exgentium, ordinum, 
«Jignitatum, officiorumcjue diverforuminfignibus» 
utlirofam deciduam pro regno Britannico occum- 
feente, fcifTamAquilamprodivifo impenV propo- 
nas. Quo figna omnia ex inftituto fpe#an^ V. Vehxfig^ 
Exiignis, autnatunevim fuperantibus ; u^eeHpfis nisfivtnn 
E S V- Soiis 74 Cap iv. nnturaU- Sdtis patiente Chr.fto.ejus mortemi M ftelta «** 

ortum figurabat : a„t naturahbus.ut fihorum tutba- 

** 5 ^ tione aclactymispat,ntummorscoll.g. potet.t. Ita 

^TT ' rem P etcaufts,aut P efFeaa,autecedent.a , autconfe- 

w -***- qZia.aliavetetumadjunaaexprirnesi utpercru- 

entosgladios,al,orum vulne.a & ca^des, g**^- 

nembonotumberedisprior.sob.tnm. Ut.en.mab 

niiTatgumentum duci poteft ad »«««»*«■»; j 
rationeautfcr.pto ,nferendam:.tan.h.l obftat, quo 
m,nr<earundem rerum ,mago pen.c.llc .adumbra 
ri poflitiUt fpeaatot ad alterms re. noh exprefl* cog- 
W- nirionemducarur.VI.E.norisveterum autpauco 
"-^'-rumrantumhominumc.nfe a f.one,adahqu.dfigm- 
'"■«»» »"- ficandumaffumprisiutperindenonn.fi.nterper.t.o 
* "< ** resconftetdehs.Hucfpeaatreconduam gsvana- 
aa '" m rumartiu propriainfignia.autnotaEi.sufitatf.qua 
«**»• SSL^ M\f 1 ca,Aftrologia & a..srep*- 
,ies Ital.tera C.apudLarinos.apud Grscos, re.s 
fatahsetat.Jc binaiius oumerusmortalem corpor.s 
a im"queconjuni,ionem i feprenar.us v.t* tempus 
Lmonecompietumdefignat UtPeous Bongusde 
nu^.Hucvariahieroglyph.caiEgypr.oru^l 

Woria: , parccmiarrariores, acmulta Pyrhagora: 
fvlabola nonnullaetiamapophtegmata tevocantur, 
oWmr litudinemcumrebusfign.ficand.s,auta am 

wnnexionemex.guamafFerunt. n.fiquamexarbi- 
^tu6pienruma!ce P erunt:autcertefiquamhabet, 

illam i vulg. ocuhs remotam obunent. Src Nya.co- 
rKXyptus.apudHorum.mortemf.gn.ficatiquod 

Smpullosrepenrenoau , permde , utmor, 
^«doquUominesoccupet, ,quodav«Ig cogm- 
tionedimtumeft:autetiamm.notem , quam pro 
^Wdfert fimihtudinem: nam & cartus, & lu- 
pus,ahaque animantiainteritum ah.sadferent.a, «t 
IV. Em1-,gnificabunr.Ne< P reex,ft.mes has^eau^ 
las,ad mortem exphcandam .doneasfore; cum a fc 
,dmultosciFeau S fintindirTerentes,qux.nd.ffete»- 
mrerumemblematinequaquamcompet.t.mfi.Ua 
. «lemmate.amadjupaisahTSteftr.ngamr. * »™ Defignfsbmtomm, 75 

murem.aut etiatn adoleicentem libros devorantem 
expreueris,ualium herbam lotum guftantem : quis 
intellieic per illa te hominem dodtum, per hunc vo- 
luptatibus deditum adumbrarernin* imer docliores 
fuerit.quiallegoriciilliusdiftimemorfit, quod, de 
ftudioio homine,dicitur ; A£r<w tatem devorare, & hu- 
jusparGEmise,/^«w^^,deillo, qui avoluptati- 
busfemel perceptisdifficulteravellitur. Ita £ mela- 
nuro pifcevefcentemproponas.-quisfciet teillo Py- 
thaeora: Syrnbolofquocavetur,?** quia i\hguftenu 
quibus nigra eft cauda) expnmere hominem maloru 
le confortio oblec"tantem,niii antiquitatis, & iegum 
Pythagoricarum peritusfVides opinor,quanta quam- 
que infigniimaginum varietatcres eadem nobisa- 
dumbretur.Etinhisquideramodis,fecunduspotifli- 
mum fymbolis,tertius etiam cmblematis,reliqui ferc 
hieroglyptis,aut xnigmatis ferviunt. Verum de his 
infra diiferendum eft. 

C A P U T V. 

An,&qua rarione brutaeanimantes,per 

%uratasimagines,cognofcant 

&erudiantur. 

C Olatnc creaturi rationales figuratis ima£>inibu S> t 
*" a dierumperceptionem,utatur, merito ambiVit, 
quibrutarumanimantiumvitam, vitaque ac i?n- 
tiend.rationes infpexerit. Vocequidem plerarque 
non earent,verum ea,qux inter homines eft , fenfum 
omnemfetmoneexplicandi facultate deftituuntur, 
quicquidApolIoniusfafeuletur. At negarc omnemil- 
ru g 5°l Um,aUt ,ma g iaum ufam,quo inviccm fuas BruU *ml 
iibiafteaioncscommuuiccnt,autantaignorataper- mantesad 
cipiant,nonpomimus. Nam &ad nidi kk invitant miramU 
fabticam,&puIIorumeducationcm ordine ac vicc operantut^ 
peragunt & horumfamemexhiatu frequenteaa- exmutu* 
Itr^r u ^«^P^provocant, Idpaftum fignorum 
cducunt.Grmbusmutud & prof e aio,& illius ordo. agnitkw* 

& cxcu- -£ CAP. V. 

&excubiarum vicesindicuntur. Cervorumalii in 
flumuie fuperando P r2cunt;alii deinde ordme. vel ic- 
quuntur, vel idsrrragmen fubftrati al.orum cerv.ci- 
bus ducunr. Apes ac formics qu*m admiranda non 
a aunr ; rcmPolum,locorum,rerumqueoc.urr e ntium 

dnrerfitate mutata? Aquilam quis non miratur, tam 
in pullorum *d Solem examine difcretam Mn *tans 
innovationeproviaam?quisnonFa]conemftu P efc , 

& ounquam vif am ardeam,cV dolos .n.m.cs volucri 
nunquamexploratosfuperantcm? Hiscerte, nequc 
inftruaormonitoiqueadfiftitrne^ue <p(a natuia, 

adomnemcafumprovida, prafpeOT /edcemrum 
irnaginumfignorumque^mbusfefuafqueaaiones 

H, dmcerenr, capacem fenfum ingeneravit. Ncc vero 
io rem tantum pixfcntcm mrcndunt mutato ,,010 
reiumoccurrennumvaiietatc, ftnla i fcd &fu is« 
fign.sdefutunseventibuscuram lufcipiunt. S.qui-. 
dem ita Ovidiusl.lp.de Pontq. 

<*ui Cemehfl Ufutfattacipifchabhamfi, 
Omnibmuncacibis&rafubeffeputat. > 
„ , CautM enimmetmt foveamlupui.acciptterque 

H°f aUx ' Sufpetlos laqueos,&opertummilvwshamum. 
SrV T>eniqueficpecudes,& mutaanimaltaterrts 

Mamiius AttQ l Hnta nimos t coelumqueacfiderafervant, 
llh ' 2 * Corporafque ad Lun* nafcentis cornua luftrant , 

Ventumue videnf hyemes,redtturaferena. 

Unde illa animatibus notitia?q_u* lingua,quis inter- 
presexponitmifiipranaturapcrobjeaasrerumima- 
einesadbonimalivelatentisnotitiamducentes/u^ 
fllatamfubitainteravesdomefticasfubHenncoVl. 
Imperatore^S^^«^mC^ : mutatio,utgallinr, 

pav P oncs,anferefquc P alTrm, rehais cum nauU 1 (ede 
Sominis, adfilvastranfirent?quodquidemgravion 
olim , prodi^ioconfpc^umar«oialuti 8 458. com 
animalia manfueta in fphtud.nem fefe abderent, 
atque in locum filvcftres fer* villas domofque fub- 
ircnt. Vienna iccirco ad folenncs prcces , ^P 1 ^ De fignis brutorum. 77 

Claudiano Mamerco,conversa. Nimirum quse tum 
paflim coelo terraque vifebantur portenta , ea fuis 
ctiam fedibus bruta fpectaculi no vitate territa dimo- 
yerunt. 

Accedic , quod animalia Occulta ex fignis , cef- III. 
tiorinonrarocognitione, quamhomines , eruant* 
eaque etiam pcnetrenr,qua: in paribus,aut iifHem et- 
iam rebus humanam notitiam fubterfugiunt. Pecora 
armentaqueafcamrnonea , & aconito, nunquam 
licet confpectis explorarifqueherbis, velut noxiis 
abftinent , quashomo.nifimagiftro auc experientia 
doclus , non agnofcit Muftela contra bufones fer- 
pentefquerutatfc ufu munit, (1) Ciconia Eryngii (i)Caute- 
prafidium adverfus vefpertilionUm noxas ampledi- laadver- 
rur.ediverfoformica?origanurn,ovesapium -, ocy- fushoftem. 
mumcaprae^averfantur. Canesnunquama fevi* (2. Aver- 
fos canicidas agnofcuntjfugiuntque. Illa rurfurn no- fio apfeti-> 
titiaunde, niuexargUmentisfignorumagnitorum, tus. 
ductahauritur.'lamquodanimalia i autfua expe- IV. 
rientia,aut aliorum inftruciione erudiantur, qu6 nifi Admiran- 
ad imagines objeclas referes?De canibus quam admi^ da canum 
randain hiitoriis accepimlis? quanta eorum folSrtia, exfignis 
fidelitas»vigilantia/deAndrOnico Imperatore Nice- cogmtie. 
tasmemorat,Cane,adfuicorporiscuftodia, & vigi- 
lantiffimofortifTimoqjufumfuilTeC^JDeciveColo- ( 3 ) Cufto* 
phonio.£lianusrefert,adreli&osheriin viapei obli- dtafida. 
vionem loculos canem hajfifie triduu intcgru cufio- 
dem,nec ante CeffilTe,quam ab hero fubmifii loculos 
repererintrVeru eum in oculis fuoru jam fame confe- 
&um,una cum depofitp anima reddidiffe Dehisau- 
direPliniumjuverir. lib. s.cnp 40. Fidelijfimi an- 
te omnia bomini canes atque equi.EtpugnaJfe adverfufi 
latrones, canemproDomino accepimus,confeBumque 
plagis a eorpore non recejfiffe, volucres &feras abigen- 
tem\(^)Abalioin Epiro agnitum in conventuper- / 4 \ «•;,/,£*. 
cufforemdominijaniatu&latratucoaftumfaterifce- 
lu*. GaramantumRegem canes ducenti ab exilio redu- 
xere,prdiantescontra refiftentes. PropterbeUaColo- 
phonihitemqw Caftabaknfescohortes canum habuere: 

e* 7 3 C A P. e&primadimicabantin acie, nunquam detreblantes: 
h&cerantfidiftima auxilia,necftipendiorum indiga.Ca* 
nes defendereCimbros c&fis dominis eorum plauftris im- 
f ) Amor P°fi tl ' Canis, lafone Lycio interfecJo,cibum capere noluit, 
\ ' •_ inediaqueconfumptuseft.[i.)IsverocuinomenHyrca- 
tn ni reddidit Duris,accenfo regis Lyfiwachi rogojnjecitfe 

fiamm&fimiliterqueHieronisRegis. Denique cum 
meminiflet infignem cauis Romani in Dominum fi- 
dem, .ijuemadcarcerem, ad (calas Gemonias, ad 
Tiberimde^iquemorruumululahs, cibumquefibi 
objeftum domino p'prrigens,fecutusfuerit: fubjun- 
git .SoH Donanum novere, & *g*9tum quoquefi repen» 
te veniatjinteUiguntfoli nominafua.foli VQcem dome- 
fticam agnofcunttfcli itinera,quamvis lcnga; metnine- 
(%) Saga- refedin venatufoUrtia &fagacitas pr&cipuaeft.{x.) 
ciias. Me- Mira funt qux dc iiidemi tum ex recenti merao- 
moria. ria, tumveterum fciiptis congefllt in epijtolaad 
Belgas,44.Ctf»M.Lipfiuslitterarum ac Canum ra- 
rusamator. BruxellisfuifTefepuero memorat ex 
gtandioribus Britaunicis canem , <jui admacellum 
cumpecuniadeftinatus,ccufamulus,in corbe vimi- 
neo ex collo fufpenlo carnes domum referebat; 
q uem fi alii in via canes raprim appeterent,corbe po- 
iitoftrenuum defenforcrnagebatiubi numero, & vi 
feviclumcerneret , in partemipfe prardae, partitis 
carnibus,advolabat.DeindeLovanienfisejufdema> 
tatiscanismcminit,quiliteras curfim Bruxellas de- 
ferret ac referret.quovisbajulotutior. exPlurarcho 
vero alterum Mimi partes varie induftrieque agen- 
tem autorisfpectantis fiderecenfet , qui inter cetera, 
epotoquaiivenenomoriens , opportune deindc rc- 
vivifcentis imaginem cxhiberet, nec multo poft Ni- 
cetae Choniatis verbis narrat : Capta Theffalonica k 
Balduino Flandri& comitei c&desibi utrimquevari&fy 
mu lt& ;fedcanes Thejfalonicenfes nuUum emnino cada- 
ver Gr&pum tangere,quafi amicUpopularibufquepar- 
(l)& e fe*~ centes,( $) at contraLatines noftrofque voraretanta 
fio amtct r ahieyUt etiam fepulchris conditos eruerent,& lancina- 
contra rentt Si m jl c & magisrecens Sabdlicus. Decal.iJ. 19- 
hoftes. ~ aarrat De iignis brutorum. 79 

mitat.Tenebant Rhodii equites,acresillitutores Chri- 
ftianineminis.oppidum inora Cari&,ex adverfum C&a 
infuU ,opere faprcfidio munitum : quod S. Petri voca- 
bant,ChriftianisfiquifervitutemTurcicamfugerepof- 
fent,auderentq 3 -,certijftmum refugium faajylum :ca- 
num ea in re mirafagacitate. Nam habebant oppidani 
quinquaginta rebuftos admodum canes, quos laudabili 
mere,cuftodi& causa,&eontra inftdioi noclu extra mu- 
ros excubare jubebant:ii,fi qui Chriftiani generis acce- 
derent,c«miter adire fablandiri , & gannitu quodam 
ucvelutplaufuadopfidumdiducerefiquiautembar- -... 
barorum,ftatimintonare,invadere,Ucerare. Dicitc 
vos,unde iis fenfus dignofcendi ? Sextum Empiri- 
cumapudipfumeodem locoaudirejurat , de cane 
flclepidediflcremem. Eleclionem habet, namcapit 
qu&fibi commodafunt,fugitnoxia,eduIia perfequitur, 
flagetteintentato omiititfed & artem habet cemmodo- 
rttm comparatricem.venatoriam. ( i) Nee vero virtutis U Ars vt- 
eft expers,nam cumjuftitia fit unicuiquefuumtribues, nat °r ta >- • 
canisfamiliares & bene meritos adulatur(z) cuftodit, ( * )^duU- 
tuetur:'mvadit externos autin]uriam infersntes. Vi- t0T * 
demus &prndentem , ut etiam teftatus eft Hemerus, t 
qui Vlyjjemfuisomnibusignotum afoloArgo (s)agni- 0) Per Jf"- 
tumfacit.SecundumChryfippumettam ittim tamcele- cacta - 
brats, Dialeclic&particeps eft,ait enim, illum tertii no- 
titiamper alia nonprobata confequi. Vt cum ad triviu 
venerit, (4)&jamduasvias indagaverit, per quas i^)^ tt0 ' 
fira nonruit,tertiam neodorans quidem aut dubhans ctnat%Q ~ 
init,& magnopereamfaltufertur, velut ratiocinansi 
aut hac.aut ifthac,aut illac tranfiitfera: neque autem 
hac,nequeifthac:ergoillac. Sed & medicus e/f , acfi 
feftucafitimpaSta,eam extrahit dentium minifterio, fi 
uUui alicubi (quoniam eafordentia &gre,]facile autem 
mundafanantur) lenitertabem indeftuentemabfter- 
git.(s) Sed&Hippocratispr&ceptumobfervat, &quo-($) Mtdi- 
niampedis medicinaeftquies eius,hunc Ufum jurfum eut. 
*ttottit,& quantumpoteft fervat a motu. Cum vero 
pravi hnmeres aggravant,gramine vefcitur&ufy opt 

quidr 8o C a p. v. 

> » .. »• quidquidnoxiumerat,expeUit.(j)Itaquenonmirumfi 

• r Pkilofophialiquifehujus animalis nomine volnerint 

. * commendari HarcSeXtus, qufclicetfeftivolepore 

■ * extollat , facile tamen ex his evincicur quantum, 

VII rudesceteroquincancs , ex fignis experimenti co- 

_, * gnitionifquenauriant. Decquisnihilcommemoro. 

do litas Mulca deillis Pliniusir««»/ef Ziik 8. cap. + x. ncc 

pauca Lipfius Cent. 3. ad Belg. ep. j6. Alexan- 

dri BuCcphalns dominitanrum fui patieris , ac fle- 

xis etiam obfcquens genibus > paifim in hiftoriis 

(i) Ohfe- celebris, (1) neqj ignoti Sybarirarum equi : illi enim 

quttilau- interpacisotiaadtibias faltUmque edo&ifc) belli 

dabile. tempore in acie a Crotoniatis tibia canentibus faci- 

{%)ArsfaU le ad faltum ptovocati funt> adeoque turbatis ordi- 

tandi riibusexcuiTifqueDomrais> paratamhoftiobtulere 

noxia. victoriam. 

yill. DeElepharitis prorfus ftuperida autores aWrfi 

Admiran- adferunt. Plinius/.s.c^.j./iermonem patriumeo 

daElephd- quo nati funt loco tenere afferic > ac fuifle tradit qui 

torum per gra?carum literarufn incelligcns fcripcor > ha:c ejus 

fignain- lingua: verbis exaraveric. (4) tyfe ego h&c Jcripfi & 

firucJio. fpolia Celtica dicavi . Srrabo inregno Malabarcom- 

(4)Doci* munem efTc vulgi fenfum doeec, nas belluas inter 

litas, fecommunicare barritufeniaanimii unde Oppia- 

nus colloqui cenfet,his verbis latineredditis» 

Eamaefl interfefefermocinari Elephantei, 

DiftincJdfquefufurrare atque emittere vocei. 

Plinius/.S.e.i.de Elephantis ha»c refert. Getmanici 

C&farismunere gladiatorio quofdam inconditosmotut 

ediderefaltantium modo. Vulgare eratper aurte arma 

iacere,nonauferentibw venttSjatqueinterfe gladiato- 

rios cZgreJfusedereiaut lafcivientepernicitate coUudere: 

t) 4 poftea&perfunesincefsere ( f ) lefticis etidferentes qua- 

(5;. rs ra- tern jfi n g a fo St p U frp e rasimitantes:plenifquehominum 

tricliniis aceubitu ,iereper leflos, ita libratis vefiigiis ne 

quis potantium attingeretur. S altitare eos ac choreas 

ducere,ctiamPlutarchus:natare, jaculari.armis uti, 

Strabo :adomnernrcrdnucum geftumque docilcs, 

ingeni- DefignistrutcromJ gi 

ingeniculare/adorareReges^i) Atifrot M. 9. hift.an ( l ) °V e ~ 
tap.4.6. tradidir Indorutn Regi quatuor & viginti e J utitmr ** 
adflfterepraitorianajcbhortisloco, quipcrvicesfta- rum * 
tionesatquecxcubiasobeant,iElianu5 lib.T.$.tap.ii. 
recenfct. Lipfius** Acofta de rebut Indicis ElepTiarftt ^" 
IndicimeminirexurbeCochin , quem magiftcr ad 
fabrumcumafneovaiereficiendi gratia deftinabaf: 
paruit ille 5 & fabro reparandum oftett, qui ciim infi- 
deliter refechTet, ledux Elephas objurgatur a -magi- 
ilro dere male curata;remittit x& fabrum,qui ruffum 
mala fideobturat. Elephas,ut ceftiot rei bene cxpe- 
ditx ^cflet,ad flumen ptoperat atque iilic impletovar- 
fe,cumaqua defludnte •> Iraudem adverteret, adfa- 
hrum plcnus itarum revertitur, atquc adverfum bor- 
icndo barrituinfremuitjUt vicim" ad novx rei tumul- 
tum paffim cottflucrent^i) faberque molli voce de- (O ^ntu- 
Iinirambeiluam,vafeexarteprobereparato, "difnit- viamemo* 
tetet; qua^cum ad flumetipeticuli rurfum facicn- **«. 
di gratia diveniflet , inde, re integra , domum la?ta 
*ediit. 

ThalesMilefius, «> v£/i/*»./*&. 7.C.1J . muium,in- x. 
•docile ceteroquin attimal, verbis verberibufque fru- 
ftta fepc increpitum, ciim {cfc ohuftum fale identi* 
^emin aquastranfeundasfubmitteret , ubi onusal- 
levafi fenferat,ita demum|fignis emefidavitilana mu- 
Iumfpong v iifqueoneraDat,(5)quas, eam ex moxein •* * ^. 
aquasiterum dim"ififlct,immcttfb posdere prsegra- J- . 
variienfir, atqueiccireo, ne eandem farcinse tnole- 1 ■*> ,. 
ftiarnpatcretur,contialapfum<deinde tibias€rma- ® * 
bat.Sedexemplisliacinreinnumerisabftineb, nam 
fatisopinotdeclatatum , 'figttis rerumplurimarum 
cognitis,aliamfcnfusnos incurretttia percipere, a- 
ctionesfuas ex iismoderari , artiumque capacem ha 
bere naturam,nott nifi pcrimagines txbje&as inftr u- 
ctam. 

Vcrum cum bruta? animantes ea perfecliotte, qua XI. 
fcominesrationepracdifi,ncquaquam rempenetrenr, Hruta ia~ 
ncque imaginisfignificandi vim naturamque & cum men non 
xefignificatacongruemiam teflexa^wgitatiorre ex- tognofcut 
tib.L F pen- peyfyn& %% C A P. |& 

tanquam pcD a a nt, prsecipui voluptate qu* ex fymbolica hu- 
imagines U mQ< ii cognitione exiftit , fruirramur. marerialis 
fig.animo- M i m p r orfuseorumcognitio,judiciumqaccit> ne- 
tum. a Uea liam^elcaationcm.quamexconvenientia ob- 

je&i cum fenfibus pcrcipiunt. Deindc licet bruta ccr- 
tisfien.s vitanda fibi & agenda difcant , & cum antc" 
coemtisrerum pr*fcntium. comparationem inib- 
tuantjcatamenadfenfumreconditum & myfticum, 
ut vocant,transferre,atquc ad mores vitamque com- 
muncm inftituendam nequeunffubtiliora cmm h*c 
funt.quamutdebili judiciopeuctrent. Scdijla cxre- 
•uifitis infia ad fy mbolicam fapicntiam plcniushau- 
rics.Nuncfatiseritexempla nos qua:dam delibalic. 
qushominibus addiverfa fymbola figuratafquc 
imaginesferviant.Eftenim hsc Zoologia fecunda 
figu?arummater,ide6quede hacinfrahb. 7 fufittsfc 
ordinc diiferemus. 

C A P U T VI. 

An homines naturali intelledtus virtute , De- 
um,Angelos,Animamque, ac resfpiri- 
tuales per imagines poflint 
intelligere? 

t. pulcherrimaillain caclolumina, totufque oibit 

Hesdivi- r Deiquandamejufqueimprimis fapientia: ac po- 

nasper tentia: imaginem fubjiciunt,tcfte Sapientc. Saptent. 

imagines i 3 .i.Amagnitudineenim$eciei&creatur&,cognofa- 

rerucrea- bilker poterit creator horum WerrNecminusrerum 

taram m- cecleftiam & acternarum cognitio ab nfdem haurie- 

teUigimus. tur, nifiPaulusdeceptus eft.quihis etiam imagim- 

bus ethnicos adDci cognitionem duci afleruit. Quod, 

inquit, notum efi Dei,manifeftum eft Ulis:Deu4 emm 0- 

lismanifeftavit, invifibiha enim ipfius , a creatura 

7»undi,pereaqu*fa8«funt,i»teUeaa conjptctunturc 

fempiterna quoque eius virtus & divtmtasi tta utpnt 

imxcHfabiles. Necdefuercquihuc animo pcnctra- 

■ rcnri E)e fignis rcriim ipirittialium. 8£ 

r£ntjdequibuspfoIrxcClemensAlexandrinus,^.fi 
Stromatum.atque in ceterishis verbisutitur. Patrem 
ergo & univerfbrum effectorem naturaliter , & circs 
doBrina omnia ex omnibus apprekendufrinanima qui - 
dcm y qu& naturalem quandam habent confsnfionem & 
convenientiamcUm animali , ex animatis autem alm 
qu&dam immortalia* &c. Qua» alia omnino cogni- 
tro,non eft,quam qua: pet rerum rreatatum imagr- 
oes figurutas lul»etut, Videmus tnim nunc fer fyecu* 
lum in &nigmais tcfic Apoftolo, quod etiam Plato- 
nemRonlatuit,dequoeodemloco Clemens. Mtri- 
to ergo Plato quoju e affuefacit optima ingenid , ut ve- 
niant nd dtfciplinam , quam prius diximustfje maxi- \ 

mam>& ut videant bona ,&illaafcendant afcenfeone. 
Hanc attem acreaturisad Dcummer.te afcendendi 
tradidit,egregio inter Chriftianosopufculo , Rober- 
rusBellarminus , adquemremittohujusdifciplinar 
avidum.Scd tamen, an fymbolrca batc difciplinadi- |j % 
cendafit,autillius,dequahic agimus > cognitionis 
naturam aiTequatut,nondumiiquet. Nam etiamfi 
nullare clarius hacinvita,Deinobis casleftitimque 
rerutvknaturaexplicctur , quamcum excreatisipfo 
pra?(ertimhomine adtanti numinis fimilitudinem 
condito,adDeiconfideiationem tranfimusj manct 
nihilominus & obfeuritas hujus cognitionis tanta, 
tamque immenfa rcrnm comparatatum diftantia, ut 
infimiiituciinefimilitudo penc nulla>inasnigmate 
evolutoP-uHapropemndumclaiitasappaieat. Unde ?&'*&»** 
dcle&atJoneiliaguftucjuedeftituitur > qui exrerum tamencor- 
comparataruminfpeftaconvenientiaexiftit: quem p^e&im~ 
inhacimaginumpocfifingularemftatuimusi Acce- P er ft& e 
iit quodilla parium interfecollatio iuftitui,nifi ob- ^* w O* 
fcure,non peiTit:(i alteium extremum eeque gcnere, «f**- 
nequefpeciealiquareium, cumipfo communium, poreasre^ 
mnotueritjUtiDeushumanaTcientianon atringitui, p™f e ?- 
:um adilliuscognitionejTiperefrecT:atanturFr, velut tAnt < 
idcaufammfpiciendam , a-quivocam quidem ac 
•.minenrerrupeBetrenuis. Quare D. Gregorius Na- 
sianzenus brat.$$. poftquam a creat iui$ ad earum * 

Lib.I. F % autoicin 3 + C a p. vi. 

autorem mentem excollendam docuilTet, addic. Ni- 
m isprofeaohebes& ftolidu* eft, quifquis hucufqut 
fpontetuaprogredietur, naturaliumque demonftratto- 
numvefttgiisinfiftit,atqueadeohocfibiperfuadet , ne 
hoc quidem Deum eJfe,quodvel imagine quadam ant- 
III. mi conctpimw,velinformavtmus. Egregia hac m rc 
diilertatiohominis Ethnici Maximi rym.DiJfert.u 
deDeo exmente p/^»tf.quipoftquamdivinum in- 
tellcftum cum oculo humano,cclerrime mter fenfus 
icliquosobje<5tum attingcnte:cum Sole dcinde mo- 
mcntoradiosperorbemdiiTipamc , compoUuflet: 
deniquenonmult&poft>ceunihil dixiflet, fubjecit. 
Quodfidumhices, naturamDei visdifcere:qutstd 
pkftabitfatislfcimui quidempulchrum ejfe Deum , & 
pulchrorum omniumpulchtrrimum\nm tamtn corpus 
puUhrum>ftdidundepratofuapulchritudoeft,4tnique 

quidquid infiuvio,aut in mari,q*idquidin t-tlo ctleftt- 
bufqt Diispulchrum vocamus,idomntpuUhrum>tan- 
quam experpetuolimpidifftnriq; fonte,unde dimanat. 
Si hlcfufficiunt,Deumvidifiifinondum: quatAndem 
imagine tommode exprimij oterit\Cave enim vel mag- 
mtuAinem,Veltolorem,velfiguram , autfimxU qutd, 
quodin matetiam cadit ,cogites.verkm id, quodama- 
torfaceret,quifipulchrum aliquod corpus ejftt> ^ cujus 
afpe&ummHluvaruqjVefteseriperent , primumeas 
detraheret,utpleneintueripoJfet l idemtununc fac t 
quippefiami£lumhinc,&quidquidoculosmoratur,co- 
gitatione detrahasiin eo quod reftabitjdipfum jam vt- 
debis>quodquatis,fiveroimb*ciUior es,qu*m utrerum 
cmniumparentemartificimqueluftrartpoJfts:fuJfictat 

inprafenti.quUopera eiusvideas. An potmc qmc- 
quam luculentiusaChriftiano ctiam Theologc 
hancinrempronuntiatiJNequcenimexrerumcrca- 
tatumimaginibus,tam,quid Dcusfit, quam, quu 
non fit.inveftigamus . qua cognitionc perfeciioren 
> aliquaminhacfymbolicafapicntia,rcquinmus. 
IV. Quocirca ad illa folum Dei opcra,quae miieratio 

nis,juftiti*,caeteraru»que divinarum affeaionua 
argumcutafuncinrcbus creatis , fcfenfibushomi De fignis rerum ipiritual. g f 

numexpoficis » karcfdencia fefeextenderevidetur, 
IrnocumnequcdeAngelorum ,. neque dc animo- 
rum uoftrorum natura quicquam explorati , ex (ym- 
bolica hac imaginum difciplina , haberi po/fic (qu« 
enim res corporea fit incorporea» fimilis? ) impcrfe- 
ctam etiam cjutmodi co^m t ionem, neque illius de- 
ledT:ationis,paKticipem,quar a Poefi cxfpe&atur, cen- 
fcmus.Ncc immerito:£iquidem Angelorum anima:- 
que uoftra* tam obfcura nobis per adminiftrosienfus 
luppeditatur cognitio:ut infideles non paucos eorum 
oatura ingenidmq ue prorfus latuerit.neqne immor- 
ralcq«icquam in hacrerum nniverficate agnove- 
eint. Ipfi Angeli, ut fe noftra? cognitioni utcunque 
Ingeranr^chematehonefti fe juvenis induunt. Tales 
tlli qui Abrahamo& SodomitrsfciGobtulerunt.qui- 
queTobiamdeduxit incolumem. Tafem &'Deus 
ipfc olim artificibus Hebrxorum fabris pr*fcripfit 
effigicm alis exoraatam.Antma; veronoftr* quam 
unquam fpeciem haufimus ? quod exprciTum aliud 
fimulacrum vidimus,pra?ter iplum quod yegetacre- 
gitque corpus noftrum l Unde confequens eit, nihil 
in comparationem iymbolicc, aut cciamaedigmati- 
ceadducipofle , quo judicemusre&e nobis eorum 
naturam adumbratam.quin potius, fane omnia ex- 
pendentibus,occurrec,longe a ycricacc rei (piritualis 
abeiTe hancreicorporcarimagincm , quacxiftima- 
■one omnemfymbolicar, poefeosgraciam fubvcr- 
temus. 

Quare,fi q uam dc natura rerum ipirirrialium fci- V. 
enciamaflequimurjilla,velabeffe<5cis illarum , vel VrAviafi- 
cctciuscciamexfacrisliceris, & fidedivinahabetur. deieogni- 
Qua cognicione prarhabita , rerumincorporearum tione,de 
arTe£tiones,proprietatcsatqueefFe6ta, nnlla viaac reb.incor- 
ratione prompcius evidcntiuique , quamfymbolica poreis per- 
hacartenobisexponuntur , Undein Sacra Scripcura feeiiusqu& 
tamfrequcnsfymbolorum Uius,utafenfibus rcrho- per imtgi- 
ca,cum pcr fc neq ueant,per rem aliquam corporcam nes erudiri 
fibiutcunquefimilern , perque fenfus noftrosani- non pojfu*. 
mamcognicioricmqaefubeant,quod pluribus infra mus. 
I j cxern- $£ C A F. VI*. 

exemp lis intelliges > cum uiltata facrar am li tcrai um 
fymbola exponara. 

C A P U T VII. 

An Deus&Angeli bominibus per fymboJa 
rerum fpirituahum naturarn 
apetirepoflint? 

I Ioetpernaturales rerum imagines homininihi* 

perfecte de D eo, Angelis atque anima noftra m- 

noteicac:manec tamen eriamnum mdefinicum , Ut- 

rum iymboliceillaaDeoatcjue Angeiis nobis aji- 

quandoexplicencur. Raraquidcm Angelorumho- 

mibus loquentium , rara etiam divini ad nos fcrmo- 

nis,mfi per Propaetas enuntiaci, exempla fuppetont. 

Paucis primi orbis Patribusea obveniile divinas 

familiaritatis giatia fercur,dum humana deniquc ln 

figura Deus,hominis orc ac vocc,nobifcu m loquere- 

tur. Tamen* cum diverfa indics divino bcneficio 

agnoicamus ,. qua? humani magifhi perfpicadarn 

fubccrfugiuncqux Dei Angeloruraque, qua?pta?- 

fentium futurarumque rerum fpecicm aliquam ani- 

misnoicrisfubjicianc,vidcncur,nonaiiunde > quam 

ex imaginibus a Deo obje&is habeii . 

Moyfi Dominum fsfc in flamma rubi incombufti 
r.xhibuilIeiegtmusjiimuiqueillavoceintonuiile.Egtf 
fum Deuspatris tui.Expavit ilk.iaquit, Marulus. li. 6 . 
tap.16.nec jam ajpicerejlammam audebat , ad auam 
aufusfuerat accedeve. S ub alus q uoque creat ur ar um 
formislacens Creator MoyJiapparebat, & (ut tefta- 
iur Saipz\u2i)loquebatur adeumfacie adfaciem,ftcuti 
folet loqui homo ad amicum fuum. An non hoceft 
Peum agnoicere? Veriim audiamus Moyiispoftu^ 
htum.Oftendemjhifaciemtuam, utfciam te. Cui 
T)ominu&:Nonvidebitmehomo , favivet: undein 
ibla eum fimiiitudirieincuicuseft. Ezechiel Prophe- 
«ain majeftaterajathronoqueregio fiiblimcmintet 

iidcra De fignis rerum fpiritujl. 87 

fidera Deumcontemplaruseft, addfrquc. hicvifio 
fimiHtudinis glori& Domini. Nunquid hac igitur fi- 
militudine affecutus eft ille^tf* octtlus non vtdit y nec nj # 
auris audivit,nec in cor. hominis afcenderu nt ? A p o- 
calvpticusillefpeeulator.in Pathmicoexilio, caclum ^j j)etts. 
reperic. Vidit fcdentem in throno. f i)vocesaudivit> (i^Saneli. 
fenfirtonitrua,lampades(i) confpexit, &quatuor (^Evan- 
animalia.^j) Deum laudantia : vidit civitatem Ieru- gelifit. 
falem tanquam fponfam ornatam viro fuo,cujus mu- 
li exlapidepretiofo, ipfaaurummundum: lucerna 
ejusAgnuseft. Viditfluviumaquasvivarproceden- (4\Gratf* 
tem de fede.(4) DciSc Agni : (fj lignum vitae foliis pgi, Qan- 
fru£tibufqueornatum(6;&c. Annouharc omnia UmmcA- 
fymbolica , & praeclaraj quaedam reium divinarum \ e fi e . 
imagines? ubiDeusinRege, San&iinlampadibus, ^) chrifi* 
Evangeliftaeinanimalibus, in Agno Chriftus, in re demptor. 
gemmisjcauro, fontibus & arboribuspulchritudo& (djlmmor 
amacnitascoeliexhibetur ? Equidem hasimagincs talitas 
noo ufque adeo imperfee~tas fuiiTe arbitror,ut ab hac heat&. 
difciplinarejicidebeant.cum divino penicillo colo- imagines 
ribufquc adumbratae fuerint , fimulquc humana in- rerum eor- 
tclligendivisclevataDcivircutcfupranatura: potc- por. abeo 
ftatem fitiut imaginis cum re fignificata conveaien . tanta luce 
tiam videre potuerit , ac fingulari cxhac cognitione proponi 
voluptate perfiui. Quanquarn fatendum lit, hifce fi- pojfunt : ut 
guris.nontamrerumnaturas, quam efle&a & pro- vim fym- 
ptietatesvidcricxpofitas , quasetiamfupra docui- bolictin- 
mus per creatarum reruHi imagincshuman* cogita- ftruendi 
tipnifubjici, habeant 

in rehus 

CAP.UT Vllfc mcorpo- 

teis\ 
An Deus & Angeliper obje&as rerum ima- 
gines fytnbolicq ;dc pracfentibus ac fis- 

mris homines erudiant ? 

T\ E pt«(cntibus I)eum homincs erudire , per ob- i. 
jcfta imagium fymbola , fatmultis evidenti- 
F 4 bufquc 8& C a r., viii., 

ii\VuYit*>- ^^^ ue cxemplis conftat.ut,per columbam» Chrifto» 
\l\foqra.- baptizato imminentem,. (i)de purirate- Chriftiac 
tiam tap~ SpiritusSancliiprsefentiaadmonuit , per virgam in. 
tifmus ferpentemverfamMoyfi (i) pej florentem. Aaroni 
confert. (jJpotcftatisconcelTaeiignum dedit,nequehicquic- 
(JsPote- S uam m M^ fynibolka djfficultatis occurrir, cum 
fias mira-- faciliscornpaiatio interimaginesremquefignifica- 
culorum. taminftituatur.Defymbolis, remtantumfututam> 
(i ) Pote- nee aiiterjquam f°l a expe&atione, atque in fui ima- 
fias facer^ g i nepr«fentem J adumbtantibus,major.fefc difficul- 
fotalis. tasobiicit. 

Figuraris illis retum futuraram imaginibus Sacra 
Scripturaptoifusabundat,illis pra:iertim ,. quasadl 
Chriftumipfiufque cum vivendi* tummoriendi ra- 
tionespertinent i fed his ut notioribusj abftineo,& 
profanishiftoriis ad exemplorum varictatem utor. 
I* In ore Srefichori Poet<e,fiPlinio#£.io.c. i^.cre- 

t \ Peet* ^ m, *s*Lufcmia(4)cecinit,vatesdcvatc» Idem Ti- 
W fia? Hefiodi filio,etiamnum infanti, eveniffe memo= 

rant.Pindarurn$/<j? PaufaninBoeot. actate xuvenem, 
Thefpiasproficifcentem ac ealorc meridiano. fef- 
fumiomnusarcliorcomplexusera?, c&mapes fef« 
admoverunt.colle^titmque ^fteribus mellis. fuccum 
0)E%«£~ ej us ori adievesunt,(5) non ebfcuxum nobis fuavifli- 
HAjuA.vis* mi <feinde Poeta? argumentum. Cum Ariftion. ut 
JElian.l.io.& ludeifaria-hiftor-. faerificio Mufis & 
Nymphis in Hymetto montc litafe? v Pertetione.ut 
obeundae fimulrei divinajoperarrr daret, Platonem 
puerum in proxjmis myrteris exulnis. dcpofuerat: 
nec mora.apes circumglomerari, ac dcnicjue cumu- 
lato agmine eju&ctfiitafidete cocJ>ere. futurum elo- 
quentia; fapientiaequeaugurium, Horatius (vcrcne* 
an fide?) de fememorat : 

Mefahuloft Vulture in AppuU 
JLltricis extr&timen Apuli&, 
Ludofatigatumquefomno, 

Ttronde noitafuetumyalumhet 
(6)P&eta Texire ■ " utpremererfacra 

doBns yfii l^auroqHe.coBatd^ue myrto^6) 

VtWYWs. KonfineDlsanimofusinfan;» 

Ea De figtus rerum fecretarurru $jl 

En fururi Poeta? indicium , ex laaro Apollini facra . 
Amorumfcriptoris , €X myrto Veneri confecrata, 
Jormica? ut Vater.Ma*. lib.i. cap. tf.qu* in os Phry- TTT 
gix RegisMida; dormietotis tritici erana congeiTe - , x " •' , 
ranyi) opes il|imregnoobyenurariuculento.fatis gi^" 
pnefagio oftenderunt. Mediolani in domo Severi * W 
RomaniconfuJis,eodemremporc, quofiliuseiAn- WW ° 
tonms ceta, utSpartianu* in Geta. e* Julia nafcere- 
turiagnuspurpuredvellerenatus.acoallinapurpa- , > » - 
reumovum P eperit,(zKcci dum illucfalter ffatrum # **? 
Bafianusdcmanibusadrerramallifidet, f?) Tulia *'*'""** 
parens,exclamavit,maJedide F arncidafratremtuum T™ • 
occcid,fti,neQuefalfamfuiflevatemeventus4ocuit, ( ^ ***** 
fctnehxctantumvana Ethnieorum ludibria cxifti, ***** 
*nes,- Ex Chuitianotum hiftoriis inuumera in hanc 
remesempla fuppeditantur, l|nurn,alterumvedeli. 
oo. JoannesAntoniusCampanusAretinusfipifco- , , 

fimus » afterilimatre, peroblatascome^fquelauri /*?** 
baccas( 4 )f ec unda x coneeptus, progenitulquefuh *"*■ 
Jauroeit, cujus ufqueadeodefiderioetiamnumia- 
tans tenebatur i ut irrcmiilbs ceteroquin eemitus & 
lacrymas ad laurj tautum intuitum componerct.Ma- 
tremcummfantea partu in eabieulum du#amUm- 
goagmine confccut* funt apes , nec triduo liiuein- 
tep> nrfi admoto denique igne , dimQrer j poteranr, 
dmedtxflammis ad natalem pucri laujum ferecepe> 
re,qu a mpuriffirnomeIledeliburam , nonnificum (<} J?/*- 
morredeferuere. ( f teitat*viri m a*imimgeniifua, fmmm 
vitatem ac trmmphantem in aliorum anjmis c 1q, fuavis &■ 
«uentiam, demqueaiieno infolo, fruftrato conatu triumpkiU 
fuccumbentem Cumejusmorte, $ lauretum exa^ 

lu>ros( 7 ]ems bib hotheca; laceravere.Ita unius homi- wiM 
ambwmnr C *W^^ C ^ imaginibus ad- (7) W 

©e communi mulrorum calamitare mulras uno 

crd,ne imagines Viclor, M. 2 . de P erfi m i. VandaL 

^cit ? qmbm Hanneric! Vandalorum Regis ad^ 

* S verfus ?0 t Cap. ▼hi. 

„, veifus Chiiftianos petfecutionem adumbrat. Vidm> 

1V - Juidam.m. Ecc!tfi*mF*ujtifi!itoin*rn*tufulgcn- 

.■-,, . t em,[uhito*nm*dvertitfulgorcmomncmtxtmgut, 

* z] ,.*"* t * m multitudi»,innumtr*bilium t opulorum ,&pofi 

&>?'"*' £££ M **-*« *re*itritice*mvcnt.lat.cns 
?f . , C"^LV.»«»^«» ^leitfiparat^dumqHt 
H 11 {cLimiraLmagnttudintm , M<<°«°' tu ' U %' 
w '* bZc ~ r^perveninaulopcfiprocerijlaturaqmdamfi.len- 
clefi»^ ^TluJvuulhLuiniud* >?""*££ 
t°"" n '*- Ls&plcrifquelevibm &fimUag.n,meptu*bieau. 
titsm cc- "" C? J> imi , „i il}UKm frciens uctrvum ex,gu«. 
^'^"'Zlfialtquidamfublmiminmcntc^mZ^nfisd^ 

W ? TT T«t-Vidit *lim,cJfulmi»«n t .,cx "***>**«- 
<" ^-^Lenteslapidetdeiici, *uidcl*pfi*rdentts,ndoms 

[«]/«D« ii' d , t 4.faul»>Epif'0pu> «rborem ufquc «dccelosr* 
t^»'» itfitmLJLfam. ^m^ricammamva.- 
hommes. T.,ur ottrirt- Etcum omnes*rbtru mag».tudmem & 

„«i f«*i*«J *< "</("»» </»' ecrvtctm defrtc*»s,iml>ui 

W«- U T IfSltinterram^ ^S?-*^^ 
**?* ril %i^pusv,fusfibi.fiinfifi.re*k.f.mocu,dam 

ttattafstuttminmeiupn» oUs duos *«*"«»• 
Zcr,«gr.gem*UqMipercrr«b««t , ovtfquc m«S«t«s 
i S l 1°"" oZ,ttuUc..banTdcnttgre X totu, &»«*»:£* 
sgnssshvt- Hucn f aue Viaoi. EnquotEcclefis&Chnltinde 
* Smfc«emL. a u,e t iLintenigatmed^ 

inaitevetfstus. QuicnimJEthiopes?porc.! capisf 
Sp^sTannu^dali.^tcnebi^nub»^* 

bulUcntes ? peifecutio. Qmsfulgor /grana . arbor- 
V. ^ammut.ouamoueadnuubUesiltefu»^ I*e fignk rerum fecret. ol 

rumfuturarumimagines . quas Julius Obfequens, M$**6* 
Frodig. j i. anno ab orbe condita 537. Hannibalis in i' a "- 
Italiam adventum & c/adem Kom. ad Perufium (*•)&&*»* 
pr*nuntiafTememorat. Spei tempiumfulmineper- (*' c ' de$ 
cuilum. [1] Haftafeipfamquafiarevifa.m Corvus * Deo 
in Junonis pulvinari aequievit. [ j] piuit Japidibus. multt * im ' 
[4] Marisiittora ignibus ardere vifa. Hafta? in raili- minens - 
tummanibusmflammat2r : JY] Soiisorbis imminui (4) v *ft*- 
vifos. accumluna depu^nare, [61 facescoctoar- '*' *Z rorii 
dentes excidere. [7] Ccclum dividi , clypeufquem eo ^ BeUum 
vifus(S] Martisfimulacrumhaflamvibrarcacfuda- ****M 
recompertum.G^IIusinaaHinam&contrapallinain "»««/*- 
gallum, novametamorphofi , tranfit. [<?] Quot hic * endum - 
fymbolaimminentis exitialisque belli nonvides ? ( 6 ) BeUtim 
ldcmHawfoa}>utAlexandal>Alex«ndJil>.z.cap S z * xitt * le - ' 
cumSagunrumobfideret, civesdeinfdiciexitu pcr M Major 
infantem anativirate in utcrum maternum fereci- abm f eri °~ 
pientem admoniti funt. te faferfa 

Nequeeafolumquarnatura? leges ordinemque m ' 
excedere videntur, iiafenfus amimofque feriunr; fed VI * 
iHaet/amfajp^quaicafusmaeis, quam peculiaris (8) DeM 
DeimanusofTerrecreditur. ItaTyriiDidonisaufpi- a W h ^ 
ciisnrbemcaptun,poftquamcaput repermTent bo- **** 
v.s^ri^ndcvehitfervitutisominedetemti, lak» ( 9jDei 
rem aho rranstulerunt, ubi caput equinum infbdien- P^ 
tesofTendifTent, [,1] tanqnam bellicofe urbis arru- ( I0 > £ * 
rnentum.EtRomanUapitehumanofi^ineapito- T^ , 
lu 1 mohtione reperto , non vanc augurati funt.caput f° r '"> & 
fefe orbis Romam attoHere. Exqmbusopinorani- ?*J r * 
madvertis nosa SuperisperobjecTasimaginesnon ^ S ^ 
taroetiamdcfuturiserudiri. ^ wrtw * 

S ^anejufmodiillapropofitiofTt,quanobi S fuf- t 1 ?/. 1 *! 
ftcienter ad hanc feientiam fy mbol.caminnotefcat l^ 
confihum proponentium , nondum apertum eft Cu- Frmct ^ 
justeiinveftigandargratia. obfervandanobi^iftadi- * Wt 
yerfitasimprimiserit , quaDeus,Mentes6u C ihV* 
matera fegregats f qu as vcl bonos, velmafos effe 

?uTT $ A? d T S) -, dufmo * n obisimagi„c S r- 3 
n*m,moddvigdaritib;is , rao dd fomfloLmerf* 

fubjicv j^ C A P. IX. 

fubiiciunt.- mod6 %nisnaturaiibus,mod6 natuti <U- 
verfis, modo verif ', mod6 fidis terum fimulacns 
< jrudiunr.Undefit ) utaugutia > omtna > prodigia.elten- 

W , ac fomnia nobis examiuanda videantmvatque llla, 
exfiequcnti veterum experienti* obfervata ugw- 
ficaDdivisacratio,explorandaerit , quoommum 
Imaoinumcumvanetatem , tum viitutem pcnetie- 
mus^Porrofufiusilla ditletamcxemplis, quiamuitx 
iu his lmagiues, pro hiejoglvptis fc «mgmans » lu^ 
pqditantur., 

C A P U T IX. 

De aufpiciis 6c auguriis diverfis ; & an itt» 

figuratas de futuris CQntjneant 

tojagines? 

DB Aufpiciis aftusus Atexandii l>%*. gtnial dier. 
oap. ij. verbis,utilibcc Receptum. <;/? mquit ««- 
IhiciorHmqum^generaobfervariabauguran- 
T», au/bi. diperitmprimumexccelcfecundumexavibuiumum 
Zlffi- x^di.martumexmadruped.bu,. uU.mHmex 
ZPi°-*irU r *xe K lofU*H g ur,»m,u,fiUvu^^ 
*,7 aucdpro^eneven.mputamnt e(fe. f™M»Jl u '*f- 

u\?reliermfirlmdexteramemicuiSet:^ 
eve»Z parte vemen, augurium au^cat,u, t utent. Ex huta- 
UlnMx iendirahabenturfulmina >m *perSfe«mo»emm 
MlnfeUx men ' , wri ex ortu ducun» or,gme, 

fummt e- toriobUtummcm^mt^utcumfulmenec^^t 
nZl rurfa4,infubUmicrebrutgn,bmm,c»t il iHodforPHn*. 
XZful- IZftffelmcdubiMitM) JtPmum^fi^ 
,*£ in. m acHm\ueex t arteven,t,com,„a,m t ed,t: 6)i>M 
fZa VmZ^nmcumiop^gf^uet.^ 
\Tcal»-incomi,,iivi,iHmeblatumcreandHm,g,firat,b^- 
^latfu- meideoebnuntiari ^rtere:fiaHtemgr*ndm^fimuJ 
ZL &fulmm*tsal«miM t mp*fign*r,v,k»t46)R0M~ t)e ffgtiis rerum fecret. ^ 5 

toia*iurnaiovi,(i)no£iurna (1] Summano. {Quufi 
fummo Manium. )quem Plutonem dicunt,tradiderunt: H* 
fuitfy memori&proditum , eafulmina qu&foluslupiter (0 L&titU 
txcutit* i&ta ejfe. Gr&ti ut vim tonifrus, &jj>eciemful- iinUth. 
minantis caeli avertereriUpaterisvinaeffundebant.X 5) U) I>^fi- 
Tbracesdumfulminat& toriat ^nccelumfagittasin- *'* omen. 
Itendurit* rati Tonantem boftem effe Dei, auem ipfi cole- J NumS 
rent.U) NonnuUiimparestonitrusboniominiseffe^) placnrt i- 
&fe!iciaporttndere volunt j pares ( 6) autem diros e- ratum. 
"ventns&calamitates , alii matutinost ventumiim- (4)Numi~ 
hremveroUeridianospr&ditere. Serena tamentempe- *f ™pug- 
ftate tonuiffe, hominefque aut &desfacras de ccelo taaas nare . 
*fe> triftis eventmfuige & aufaicii mali (i)f&pe nota- 45] Bonnm 
tum eft : cohtra Vero Homcrus Iovemfereno intonuiffe, °men, 
t°ft e jfcfa fnces ,feliX omen & ratum aujpicium fecit. ( 6 ) Malu, 
1 . Odyf. z6.8czi.Af. Crafo caftra , qu&peftEuphra- °™*n. 
temmetatusfuerat, bisfulmineiaatrifteprodigium& il)lnfelix 
infandas c&des attulere. (8) tventus. 

Ex avibus vero Augures quafiam ofcines, quajdam 
pr*pet*snotarunt.Ofcinestantu,pr&petesvolatuaugu- '(■*) C&det 
ttumfacere &pr&dicere. Semptr enim cantus vfcinis nttlitum. 
tumfmifterefttfecundiftmusfuit, Ex pr&petihus au- HI. 
temAquila, Vulture,&Buteone,Sanquali& Immu- 
fy^l&tantur.Aquilafiexdextrapartevenitfelixomen (9.io)I%- 
factt,pr&cipuefiftrti>entibusuluevolet. (9) Vultures ^xomen. 
^^^»^(u|S( a t.l.5.Thebaid.Nonvenitau- 
gunis mehor quamVultUr.) inccfndendaurbe.pr&fens 
aujptcmmfecire. (io)Sedtamen Vultures Aamlarum 
factustmplnmesoccidiffe, nidofyue evertijfe , ipfoftLh (u) U Eiu- 
paftu&pedibusroftroabegijfe,(ii) Tarauinio Superbo ravit&fr 
™t&&regntamifionem>qu&moxfewtafHnt i porten- remi 
dernnt. AauilamTarauinio VriftoMleumdetraxiJfe in /,t 1 i~. 
ffl^hdemdecapitirepofuijfe,{iz)regnumominatum ni defere- 
ferunt, ficut Ariftander aquih augurio vitiorem Ale- difignum 
xandrumpr&dtvmavit.Kurfus correptumjaculume (ii)Reml 
manufateUitumabftuliffe, ^inprofundum dejecijfe, amittendi 
(13) -velutprodtgiofum oftentum , Dionyfio exilium, & fa num 
regnumfibiabrogarifuneftaf^ calamitates pr&mon- 
ftravtt, l 

- - ' . . ) 

Sdpe 94 C A p. Jx, 

IV. 
r 1 pr«R- SA ^ e Vu ^ turem ^ n &e ^ em IovisautDeorum volaffe\y\ 
%'A\ ' ■prodigiilocorcceptum efi. ideevelutportentummattqj 
$ ' j aufpiciiprocuratumfuit. Sitamen vultures corvi & a- 
L~J ' quil& in unum corrent •, [2] c&demhauddubtam,&fi 

grues 'volantes a retlo fietlerent curfu [$] \j£> retrocede- 
rent ,wfandam nautfiiemptjiatemprotendebat.Cico- 
£3] 7W#* nian:[ 4 ] dtcuntin augurivs nondubiam facere concor- 
fejicts. di&figmficaiionemVroximaeftaccipitrum natura:pr&- 
£4] Otf- ctpuum r uerogenM<fHodCircuni[2Lciicu\aiti volatu fic 
cordta. di&\im']*ppellam,[<i}*lterppede claudum,quodfortu- 
£*] ^*** natum nuptiis &pecuari&reiopinatijunt Contramil- 
nupttaru vus [_6j dirt maiiq^omtnts femperque tnfortuniapr&- 
pmen. monftrarecredittis Triorcbem vero[anttquitas Buteo- 

[0] Ma/ii }iem dixit ] cuiprincipatum dedere augures , & JWfo- 
pmen. nem\j} feitcU eventus yfuturiq^ maximi bmifpom ha- 
[ 7 . S ] Ve^ bere> augurio expertiffimo compertum efi . 
Ux even- Vicus veYimariiut , & Lufcinia tfficaci aufykio 
tua. habentur, f>roj]>erafyjimper & feliciadecrevemnt.In- 

▼ ■ trr qu& ardeoU , quas Leucos -vocant, chm ad Aufir um 

"jolantyVelSepientriunem^&^nagnafemperportendere 
£p] Feri- -joluerunt ,foiui enimpencuia <Q* metus exinaniri eo- 
cuia dif- ' fum afpectu [p] multorum cpiniofuit. Lujcinia qu& i» 
suffa. ore Stefichori infantu eecinit , talem iUumfuturu, t de- 

[/<?] Bel- fignavit t quantus poffafutt .Corrtra hirundtmsinfau- 
lupj &exr (ii orrr.nis effe ejp ancipi^m affirre fortunam mttlttpro- 
peditio in- dideruat. Nam Cyrc Regt , dumfyntra Scytas beiium 
felix. parat, hirundinnm vifio [/ J ir.Jattftamfecit expedttto- 

£17] Pro- nem.E&dem qiioqueFyrrijiix&ernatufot&wavi An- 
jfereven- tonii tnfidentes fufcepn balli Mnfelicrtaten , & funefias 
tus, ut cUdesprotenderunt .Columhafi comitata eJi[ii^brofiie- 
Virg. 1.6. rosjucceffii-s auguratur : ceteris auiemnuUiusaujpicii 
& n ' credita eftt :ficut Cygnw [12] na*ttis,& hu quifreto agi 

£12] Na- <volx,tproffeeros curfus denuntiat .reliquis verb inaujpi- 
vigatiofe- catus, Pr&pofterds autem vefftertinosgaUorum cantus, 
ftx . optimi evmtus muiti notavere. Themijiocli.pridie quam 

f 1 3^ Vifto- i n Xerxem duceret , auditu* gaUorum cantm [if\ vi- 
ria clori&tnox futur&pr&nunciumfecit , idtfoideo y quod 

£14. xs-*\ viftumqnaquamcanit , viBorvero obftrepit , & 
Malum murmurat. Contra vere gaUinMum^i^mm diri aii- 
wminens, quid De Ggms futurorum» 9 j 

quid imminere •, autfuturumincommodumiUarum 
cantw defignavit ^ 

Interrekqua veroinaujpicatijfimaferturincendia- 
ria (is) &piaculavis. { Ica vocarit qu* carbonem ex 
arisabftulerit, unavoce Spinturnix , utnotatTira- ~ 
quellus ] propterquam urbs f&pe lufiratafuit.Corvm *- l d Gar ' 
quoque inter aves tnaujficau eft garrulitatis :[i) peffi- **!"** ** 
mam vero eorvorumfignificationem maxime cumglu- ?* x ' 
tiuni voum velut ftrav.gulati, Plinim notavit.Si vero 
ab ortu clardvoce occinuerint , pr&fentemfeiicitatem: f il/j '. 
contra vero ab occafu exitium apportant . Corvos tamen *- 2 J * ediU0 
prillos devoraJfe,reliquikfquein nidum detulijfe,[i)dif- '*"**&• 
fidiuminterSyllam&Marium>quoplurimojanguine r -. . , 
pugnatum eft,defignavtt Corvos quoque aurum corro W Cladts 
fijfe, (3) velut dirum m zliq) porteniiprocuratumfuit. f ortHn * m 
'Eodemquoqueavesinvolamesobftrepentefque{+)Ale- rHm ' W 
xandroBabyloniamingreffo&Ciceroniimminensperi- Mo " t u ~ 
culum extremafque &rumnas pr&monftrarunt: Adex- Jflf* *ratamecorvus^afiniftracornixvelpicus.[s)fbem r*. ^" 

nonambiguam, &ratum aufpiciumfecert. Maxime 

veo abominatm eft (iubo.triftis & diraavis,vocefttne- VI ** fta&gemitu> qui fbrmidoloftu dirafy necejfitates & f 
magnasmolesinftareportendit.{6) Tacensntnfemper yl F *ft' 
malmfuit ; quippe Bubonis ajpeclm Agrtpp* captivo ;*'*' & 
Xud&orum regnum portendtjfefertur. NocJtta quoque *?*&*?(* 
nonfemper infortuniafacit : nam% volans{-j ) infignem »■ 7 ^ VtEio ~ 
Jt hofte vtdJorid quando^ apportavit.ApudAthenien- V* m 
r esenimnociu&jvolatus viclori&femperfuit aujpicium. M Tem ~ 
Sitamenfereno canit ,tempeftatem\(%)tempeftaieverb ? e J ca * tm " 
ioccinuerity fajferenumnunciarefertur.Eademvero mtnen *> 
nhaftaRegis Pyrrhiinfidens (io> contra Argoseuntis t*] s &**& 
atum illi, & dijcrimen extremum pr&dixit. Apes quoq. tmmtn *ns. 
uo examine dira oftentaj&pe & trtjie aujficiumfacere, £' °i , Mors 
lcut antepugnam Pharfaltcam in ara tnjidentes, {u)& tmm inens 
n avibm confpeb~i&. [i ?. ] duper &quoraferrentur,Dio- ®' 
it & Pompeio Magno cladem perniciojam & calamito - f /J - ' 2 •} 
m cafmpr&notarunt , & cum in caftris Bruti txamen Bellum tn ~ 
onfpiceretur.mutari caftra Arufpicts }ujfcrunt,nequid f el *x,cladt9. 
iriportendermt, Ntnnunquamftltci eventujicutcum $ rav "- 

inr.*- VIII* nir fncaftrisX)rufiuv&dependentiinfedere } (i} quotempb- 
m Beilu rea ^ Ari ,alonemproJperimepugnatutnfuit.lpf*sver0 
Jfrz*: *picemarboruinfeditfe\x)oppugnationisfutur&, &te- 
li^Oppu- urrimi yelliaferrefign* muUi *dnot*runt. Qu&vero 
t™* 1 * ' #p es i n ora infantis Platonis advolarunt, haud dubittm 
(3) Cala- ' ej usjna gmtudinis attuUrunt. jUterveJparum 
mtsas, ho- ^^^.^^a^calamitofum^ujpiciumfaccreproba- 
ftilitaf. tum n AvesHutemomnium generum circUmvolaf- 
£4) Kegnt felidtatem m*gn& fortun& di*demaq\ regium 

&coron& ^ &x f ut ^ umG ordioofienderurit:Urimt'mAiexandriA 
m l n ' . defcriptisne , cum ob gjpfiimpiam moeniafarinafru- 
(5) Anno- ^.^. fafignarentur&ves omnis generisillam depafcen- 
n& Juppe- . j Dme nf ec iJfei9orreumvicmisgentibusquando^ 

dttand* r K J 

futuram. . ■ 

*TJy e * tripudii* Verl e(fe auguria veteresfabulatt funt. 

VtfipuUi nonaddixtffent :'[objeais eibisttonpafti.) 

J>e aiigu- Vei j* rfqjfa }jacrificantium manibus proripuifet.aut 

rtuy & eo- i]0 a ia p ro f u gijjet , <vel percujfa mugitum dedijfet, Velfi 

vumjigni- inUr fa tyi ji C andumHl(quidtrifte bculisAutauribusOc- 

ftcatwne. curri « et j eu imxtvs caput jecinoris defmffet y qu& omni* 

(6)InJeUx f xA ie V entmeffenefnodubitaVtt. [6) FUminio facft- 

tventus. j^fi^iMfa^iwuUoscruoreinfcripfit. (7] Omen 

(7) Terror magnite - rr „i s f e cit.Velcumpullicc*Veaaddicerent& 
excAde, ^afterentur ; ita quod tripudiumfrcerentfoliftirmtm* 

[cum avide pafcentibus ,tibi e*cidetunt j qu&fecun- 
dijfim* iraduntur aujpicia, nampafcentes aves videre, 
felicitatempertendere muUi cenfuerunt. 

£ydi,Perf&,lberi & Thraces non ex *vibus,fedmtt- 

X- xifnaauguriaexvinoobfervarunt.NamVinumefun^ 

eere,aut veftes vino inquinare [*.] felicis haud dubie 

jortunA figna efje auguratifunt. Germani ex hinnitu& 

( 8 ) Portu- fremitu equorum monitus futurorum pr&dici putanu 
na bona. r 9 ] auoi nullo opere contatios eandidi coloris plurimos 
( 9 io)Fu- \ducebant.In Cappadocia ex myrrhinis virgis.-inScythia 
*ur& pr&- e xfaliginuhumico»ftratis[io]aUiexvibratafaUtione 
dtttre. O culi,quodauguriumpalmicum {Forte a TocTk&v 

vibrando ) in tycia expifcibus , quos Ichthyomantei 
vnantMtque Mntries Androyni ex tilUfrende vatici- mntur % De fignfs futurorum. 97 

n*ntur:mfamonesveroexfimnii4*dfepulcradefun- , ,_ 
^»w.[i) r y (ATutur* 

Exqu*drupedibusmtemfuere > qu&pe*Uftri*dicun-^ rAVtder€t 
turaugurta : «> qu& a lupo,Jerpente , «£«* , ow^* , ^. **• 
terifq\ reptilibusfiunt.Lupumfi addtxtramcommearit 
plenoore y magna &proft>er&reiauguriumfacere . & r . , „ 
nuUumpr&ftantiuaefeopinantur (z)contra luPosin *- 2 ' ** U * 
Capitoliovifos 3 prodipilocoefthabitHm^cHJuscaufa €Vemu *' 
luftratum Capitolium quandoquevidimus, IuvencaS **) ?roJi * 
*nicul*> autmulafigemeBespepererit, (+)cftentum &°I um ' 
dirumpeftemquedenunciat.SicutleonitafrecJusfamo- W fe $" 
fus fuit fr inglorim , itinera% infeftafacere eftcredi- tmtnens - 

tus.(s)namquehoftiumpugnamf&peportenderunt ftf) ^ IteT M^ 
Capr& verofalutaris , h& enim C*r*no , eximi* feUci- f e ^ Hm - 
tatisyducesfuere. J (6) Hofti- 

Afinum let>nemoccidijfe( 7 )omenm*gniterrorisfe. lU P"l**. 
cijfe necem% Alexandro portendiffe , Uteris mandatum XU ' 
eft.Serpentemper impluviumdecidife^utiter comme^ W Forf " 
anttum mterrupiffe iUfum>velfoet*m Vulpem obvi* m ** tmbeUi 
habuiffe, aut canem alienas &des introiffe [%)formidolo- °^ re fi°* 
fiscafiM^infignem cal*mitatemfacere 3 peritiadncta- ^ Ca ^ m 
runt. MurescumcandidifuntUtumauJbiciumfaci- ***"*£ 
unt>( 9 ) UceteorumoccentudirimiMtfriciadicantur- calamhaf * 
namqueoccentsuforicisaHditu* : Fabiomaximodi8a- (9) **** 
tun;m f &C.FlaminiomagifteriHmeauitumdeponen*s 0mM ' 
cfumdedttS t fuidmuresarroferint t trifti a f em p er6t . % , 
diraportenderunt. [ 10 jCarbons Imperatori corroftsfaf <' o)Af4/ » 
cttsqutbus McalceatHutebatwexmumpr*4i xerU nt omen ' 
aurumque & cfypeoscorrofiffe , Marficum portewiit r 
beRum:u Lepus quoqut tinviaoccurens infortm*- L 11 ) Ext ' 
tumtterpr&fagit&ominofumMemvulpesfaefar^c*- ftUm * bel ~ 
nispr&gnans. Muftelaquoqueficutpicus * finiftrave ' lum * 
wenttnfaufti ominis eft. Feruntarieteminfoutecoiorc 
natum.miramfeUcitatem pr&notafe. 
7 fi* ^risfunt ofenfionespedum , voces exaudit&\ res 
•}l",*o™l»>&c.Umeno^ 

fe&numoftentumefe % vulgoreceptumefi C. Flaminius ' 
^otemporeadThrafemenuopprefusinteriit^ 
tonfilttffet. Wotrolatfusrepenticorruit^iildiroZ Ux even ~ 98 C A P* IX. 

XIII f" 8 ** eventu. Neroni C&fati Alexandriamprofecluro 

lacinia adh&fit. D. vero Auguftu* l&vumfibi calceum 

fi^Seditu) P rl P°ft ere indutum animadvertit^ua diejtditione mi- 

mlitaris Htariprope afjliclH*efl.[i EtYompeio Magnopullum 

. 1 clades am * cu l um >i u & d** e *d Pharfalicamprofligatus efl,diras 

* J ' 'vaflitatespr&monftravit z Fertur Adrianus t &far ex 

Maurioccurfufuturammortemimaginatus 3 Nonfic 

( 3 ) M° rs Oetavio Auguflo'.namque afinus.cui Niconti nomen,& 

tmmtnens. jffi nar j USi cu i Eutycho, oirviamfacli omen ceru viflo- 

ri&attulere, + Niconenim vincens , tutychesfelix 

* Vta °- latinedicitur. 

n& omen Hascex Alexandroha&enusnohordinefedinter- 

ex ™ mme ' ruptim , fusc tamen allata, ut excmpla oculis in hac 

augurandi ominandicjuc confuetudinefubjiceientur: 

nequ e examinaturis fymbolorum hac in re vim ufum- 

<jue,copia deficerct. Namque haec omnia [quae qui- 

dcm aptc penicillo adumbrari poflunt ] non minus 

iervirc emblemaci poterunt, quam fabula? aut excm- 

plamorum aveceribuspecica. Quocircailli , quiad 

abfblutam hujus artis cognitionem afpirar, ignoran- 

da nonerunc In hisenim rcbus , abanciquorum ufu 

8c exiltimanone pendencium , non cam ipfam rerum 

naturam , quam illorum de rebus opinionem expen* 

dimus. Uc afpicis*e. g. fhlmen a laeva hominis partein 

dexcram cmicarc, in propofico emblematccx quorc- 

cle intelliges fymbolographum proponere tibi ho- 

minem voluifle , qui opus cccptum felici eventn ab- 

fblucurus fic. Noa quod cu exiftimes id rcvera fulmen 

i ta incidcns ex natura fua. , aut aliqua rei fimilicudinc, 

fignificare; fcdquodvideasexemplumribi vererisfii- 

perftitionis exhiberi , quae illud antiquisperfuaferit 

fignificari : quod tantundem eft,ae fi cx inftituco ha»c 

illi figwficatio convcnirct : ideoquc huc etiam has 

« v imagincs rcrum futurarum revocandas cenfco, 

.' Ceterumquodinrebus, ufque adeo incenis, ple- 

rumque tamen evencus opinioni refponderir, augu- 
tncertts 7 ... , r „. . P 

n- • rumcjuevanciniaprobavcricexicus , non 11I1 quidem 

■r -r* cxconfideracioncimaginum , fivererumcumfucuro 

*. "% cventucoBvenientia,iedexdifcipnnafercfua,quam 
tertt. * ' 

gcnius De fignis &turorum. 99 

geniusaliquismoderabatur , per illorum fignorum ^^ 

abjedtionemintellex£re. Quid enim fimile cum fuo fafa^L 

eventu picus ille martius habuit, de quo hic Alex. /. y. 

c. 13. meminit, difenius etiam Plinius fcribic /• io.c, 

s. In capitc Prairoris Urbani L. Tuberonis in foro ju- 

ra piotrtbunalireddentis, fedit ita pladde Martius 

Picus, ut manu prehenderetur.Refpondere vates exi- 

tium imperio portendi» fi dimitteretur, at fi exanima- 

retur, Pratori. Et illeprotitiusconcerpfit. [1] nec C 1 * 1 /***** 

multdpoftimplevitpiodigium Tale&iliud deiE- P atrt& ex ' 

lioPranoieapud Valer. Maximurn. Ub. y. c. 6. cui ce " en *' 

jusdicenti ubi picus incidiffet , reiponium^ue j illo 

dimiiTb,perituramRempub.ocGifo, interiruram cum 

ipfbfamiliam ; avem perdidit{i)Ita Frontinus /. 4. 

Strat.tap. s. inquitipfe,cumi4.Ccelis(ficenimno- 

minat, alii etiarri Ladios appellant) occubuit exerci- 

tu noftro vincente . Unde forte & illud Horatii. lib. 

3. Od.27. 

Teque nec Lvtn vetai ire Vicwi. 
Necvaga cornix 
Deindefiex folarerumfignificantium , & fignifica* XVt. 
rarum fimilitudine Augures defuturis fententiam di- 
xiflent, nihil in auguiandi fcientia abditi atque admi^ 
ratione digni LatuifletjUt omnino latuit. ApudHetru- 
fcos ex puero Tage illam de tcrra ad vomeris altius 
adacli ictum prouliente, fluxifle difciplinam menao- 
rant » aRomulo deinde mirifico ftudio excultam & 
certisobfervatamritibus.Sedebatenim Augur * in- 
quit Alexander,velato capite, & cocli regiones nota T 
bat lituo ( 3) [ feubaculoinnodi &adunco, quasad r^j Au ^ 
fepertifcreYolebat,& dextrasquidem , utadditLi- gHrari fe 
vius, 1. Dec. lib. t. ad Meridiem , finifhas ad Septen- f utur ' tu 
trionem partes deteiminabat, neque temere , ac paf- 
fim ea obfervatiohe aUgurabantur : nam in augurum 
difciplina hac traditur tefie Alex. I. s • cap.i}.& ip. 
primum,nullaaufpiciaiiveboni, fivemaliprxnutiaj 
ad il lum, qui illa obfervare negavit,pertinere. Quarc 
hoc tempore ridendi illi funt , qui fuperftitiosa obfer- 
vatione, nunc corvprum crocitatu , picarumcjue gar- 

Lib. i. G 1 i«u> I$0 C A Pi IX. 

xiru i nuoc lcpoiis alteiiufve animantis occutfu dc fu- 
turis ptasfagiunt , cnm fortuitos hofce cafus nec v ere- 
icsquidem,nifiiitufblenniauguiarentur , notandos 
duxerinr, nifi fortc ob ingratum ftndorem picas aver- 
fentur, & lnaufpicatum pucent leporem occuttentem 
noncepifle, ac fortunam interpretentut , aboccur- 
l ente lupo dilaceiatum non cfle.Quanquam di ffi ten - 
dum non fit , ad emblematis ufum , wfauft umquc 
cg.omen cxprimendum objec"tuleporis,vulgi exifti- 
mationem, licetvanam,fufficeie. 

Sunttamennonnulla, qux ipfa in nobis aut avet- 

XVII. faii.aut amplccii , tacito quodam fenfu,natuta vide- 

JZaturat- tut, nullolicettationismomento i fed quodamtan- 

pfa rerum tumvelutpondeieinclinata. Sic Hannibal tebusin 

futura- j ta ij a indinatis domum tevocatus ut Livius de bello 

rum pra* punico.z. ubiin confpectum Afiicx vcniffet , gubet- 

f a Z a * natorem fcifcitatus. Ecqux terra? ora oculisoccur- 

{/) Morti* rer et?cum audiifet. Sepulchrum efle,[i] vocem aver- 

emen. f atus Y ela inflec^i j uflit,ac Leptim cutfum dctorfit.Si- 

mili perturbatusomine, Cn. Pompejusinacic Phai- 

(alicavi&us,atquein Cyprumdefledens, fubftitit. 

Siquidemin Papho urbcmaritimacontcmplatusex 

£2] Malu navi illufttioiem domum, cum ejus nomen poftulaf- 

*men ex fct , intellexit Keuio@x<ri*.iu, diei, ( i) qua; vox fpem 

nomtnt, e j us> quanrulacunq s i eftabat, ccmminuit,gemitum- 

qucintimodolorisfenfucxprefGt.»* Valer. Max.l.i. 

tap. j. Philippus Macedonum Imperatot fuos ad 

pugnamcontta T.Quint. Flaminium animaturus, 

[3] Ciie* HtPlHtar.inFlam,iiryi\i6cns fepulcrum confcendit, 

imminens. (0 undeexetcitum defpicctet. veiumomnibusin- 

faufto omincterritis, przlium in fequentemlucem 

diftulit, qua tamen vidus, fugaque vix elapfus, tui- 

XV III P em * Flammio pacem accipeiecft eoadhis. Ut aqui- 

AauiU ** confpedhis pletumcjue fclix exeicitibus , fic cotvo- 

plerumcL rum inr clix fuit De aquilis tes multis hiftoriis celc- 

felicu au - ^ ra ^a.lta Getmanico Cafati ut Tacit.L * .animal. con- 

turii. tra c °«iufcos pugnatuto, cum o&o aquila: ad pioxi- 

\4\Vi80- masfil vaspiovolafTent {4) Carfat auguriolartusad 

tUfignum fapscttknwbat.irenr , fcquctcwur Romanasaves, 

' proptia De figuris futurorum. 101 

propria legionumnumina. Debinisaquilism Caflii 
caftris Appianus refert. /. 4 . de bello civiti. ipfas aliq ui- 
diu figniferorum aquilas qua» argemea: erant , infe* 
difle,[i]publicequefubminiftrataalimentacaptafle, r n _..- 
verum pridic ante pugnam malo ie ominc fubduxif- M - 
fe.[i]CumPhilippeis.«*Safo/./.s.E»w*.d.incam- r fvj# 
pis,M.Antonii,&MBtutiaciesexplicata; , nutum ^-L *■* 
pugnandi operirentur , dua; intetfeaquilaevifa:funi *'£"*'**' 
concurrere, alis fefe m vicem , rottri fque magno clan- 
goreinfeftantes, (3) quodfpe<£taculumcum urram- 
quetenuifletacicmineventumintentam , denique Uj & v * m 
Brutiana; pa rti aquila, vifa cedcrefugaric]ue r Anto- & PH Ha * 
nium, cum fuis, ad fpem cettam viitoris erexit. Illa 
tempeftatecumtriumviriRomani,«f Z^nanw, pro XIX. 
fumma rerum obtinendaioliciti agerent , neque .Au- 

tuftus Antioniufque adhuc diflideret, fed cum Lepi- 
oBononiscaftrailli fociarent , evenitutaquilam 
centorio Augufti infldentem duo corvi leva dextra- 
que hoftiliter appetcrent , in totius exercitus hoc fpc- 
Claculo fu fpenfi oculis, eo demum eventu, ut corvo- 
rumuterque occumberer, triumpharer aquila. (4) T^[vi&«» 
Vifum hoc omnibus fpe&are ad duces in iifdem prz - rta fo 4 ud . 
ientescafths,necfalfo:namLepidumpaul6poftAn- y^ hojHB 
toniumqueafe Auguftusdiviufosbello fuperavit,U- ^ m ibu4. 
lumqueadextremamexilii , hunc morrisneceiTiu- 
cem compulic Longum eflct illorum exempla Re- 
gum adducere , qui aufpice aquila regni dignitatem 
ad fe transferendam imellexere, Huj us enim intei> 
ventu Romulus Remo, ut Cic. l.i M Divina. in pri- 
mis Rom.Imperii aufpiciisprselatus dieitut.Haecge- 
mina nati elim Alexaadri domum infldere vifa ge- 
rnini praffaga Impetii fuit. (5) Ha;c cum feptem pttl- 
lis inufitato excmploreperta,aC. Marip totiesadil- M Im P e ' 
lumrei&mmaminRep, Romanadeferendampra:- ™ oblat* 
figpavitjlicet Plut,arcnur>idfa&um rabulisacceofeat . ft '*• 
Cuni Octavio AuguftojW^X^/.ww^.lufit pead 
aauila,cim creptum de mamfcus cibum mox eidem 
repofucrit, quam quam gravius,»* Vopij.in Aurelia,3c 
ofteato fimilius eft,quod Auielianuminfafciispue- 
lih h G 3 cum 102. C A P. IX* 

rum de cunis adaram traostulerit ;. & Marciano con- 

ti)Imperii fopito, alis per caput expanfis umbram fecerit , (i) 

omina. <"J u °d Bafilio Macedoni etiam evenifle Zonaras me- 

morat. 

XX Corvorum infcftaplesumqucacies,DehisNicetas 

CortAple- k" " ante Scytharum cum ltalis confliCtum ingen- 

rumcL in- tem eorum vim colnices invafifle > laccrafle, fugafle, 

feliciapr*- nec(z)mult6 poftRomanos a Scytharum exercitu 

femunt. faperatos. Itapridie , quam Veneti cladem faedifli- 

(* ) Hofiiu mam aa * Sapieniiam Infulam accipercnt, ut Stbel. de- 

mdventu* cat ^' 2m ^' * corvorum s\s ingcns fupra claflem tam 

<£» vicJo- auenta inter fe pugna cengrefla eft j ut plumas 

y^ cruorquein Veneta&etiam triremesdefTucret.(^)Mi- 

[i)Clades rumelt » quodhaudproculLeadioin Gallo-belgica 

<$• ctdes ip e &atum eft, ut Fulgof. lib. i c. 4r.&JEnetu Sy/.c.jj. 

navtjes. E ur °» priufquam Leodienfes,cooHoveri1a de Epifco- 

patuortacruentiflimo prselio cum JoanneBurgun- 

Jionum Duce infeliciier pugnaruut. Siquidem cor vi 

eodem loci , ubi przliatum ett, falconem nido,effra- 

c"tisovis,depuleraut , quipoftridicinjuriamufturus, 

cum magno falconum numero adverfus corvos , nu- 

«rerohaudimparicoacros, adfuit. verum eafalco- 

num vis, & audacia fuit , ea corvorum pertinacia i ut 

ilh* quidem vincerent,hi nihiJ cedcrent, & au teconci- 

derentexanimatiomnes , quam pugna acftatione 

\+)rugn* a - vc Herentur. (4) Juvat his memorabilemavium 

enternea- p U g nam cx Joviano Pontano. lib. z. diFerd. I. Rege 

**Y Yr Neapolit.fuk /Inem.acccnCciciAnni hujus, inquit, exi- 

ru (eratisChriftii4^i.)incampis qui Beneventum 

Apfciumque interjacent focdum certamen inter coi- 

vosmilviofqueexortumcft, liveoftenrumiliudfue- 

ritprognoflicumqueruturaradTrojampugnae, feu 

naruralis contcntio , quod multitudine locuftarum , 

ii% in campiSieo autumno prognatarum, quibus aJi- 

te$ ipfi vefeantur,pugnatum fit,obpaftuscupiditatc, 

Pnmo igitur e certamjneCnam bis pugnatu eft) qucd 

milvii acrioribus magifque falcatis armati efTent un- 

guibus, alifcjue uterentur patentioribus, majorefque 

^aptarentauras , cprvi cum difceltifjenc infcriorcs: 

paucis De fignis futurorum. 10$ 

paucispoftdi«bus,tanquam imploratis aliundeau- 
xifiis, redierc denfioriaEminegenerisfui voluerum. 
Quod idem fa&itatum amilviis. Coepta igitur acri 
inaerepugnacorvifenfim , quafiinitoconfilioarte- 
que hac ufijntra vineta fubfidere,ftantefque , aut fu- 
per vitibusjamdefrondibus,autfupereditioribus ra- 
mis, truncove eminentioribusroftra fubiigebant , in- 
gruentefquc alis atque unguibus milviosfufTodic- 
bantroftris, quafipugionibus. Itaquecernereerac 
cadentes pafTimatque exenteratosmilvios, fingulo- 
rumqi ad cafum conclamare corvos , crocitatuqi fig- 
nificare vi&oriam, & tanquam cohortari aciem can- 
tu,atque excire pugnantes. Quo pugna» genere cum 
certatum efTet diunus, plenis tandem cadentium mil- 
viorumcampis ; ipfi, tanquam ininfidiasdelatosfe 
intelligentes, pugnam dcferuere , confefli volatu fu- ^ 

gam. atque alitis hoftis fuper ftragem volitantis vi- 
ctoriam. Hic vero elatus victoria corvus , atque in 
casdcm verfus.in ftratos humi milvios fievire : irannq , 
ad rabiem exercere : conficcreroftrofemineces,atqi e 
mortuorum, aut capitibus cerebrum ei;uere, aut hau- , t \ p ugnA 
fta e vifceribus inteftina trahere unguibus : (i) Subii- j n q H a for- 
cit deniquehascaphuimis.monaliumfpe&ata, ne- tloreimf .„ 
quequenquam fuiflequi nonccrtamen exercituum -ifq Ue tnm 
auguraretur, partifqocalteriuscalamitatcm , utnon JJ,^ ar „ 
multo poft fa&um, cum Ferdinandus Rex Joanncm m } s nj^ 
Andegavenfem & NicolaumPicininumadTrojam eum y unt . 
Apulia: magnoprselio fuperavit. XXII 

Plura ejufmodi cum in hiftoricis,tum quotidiana ^ x Qrffa 
hominum vita reperses , non in aquilis mod6 corvif- focieoniis 
que , fed omnis yolucrum animantium ac creatarum r M €ertfk 
rerumgenere , qua» quandamdcfutnrisopinipnem p rA f as i a 
etiamnolentibusfubjicianc. Themiftocli , inquit 
Plucarchus, injhemifi. pridie quam in Xerxem fl y yiclo^ 
exercitum duceret , auditus gallorum.cantusvicto- \^ 
rias prajnuntium fecit. Etgalligallinaceitotis no&i- 
buscancndo (i) Boeotis nobilem illam Leutricam 
advcrfuslaccdaenoniosvicloriamprasfagivcie , ait 
Plinius , lib. 10. cdp. n. ita conjecta interpretatione, 
tib. I. G 4 quoniam I<>4 C A.P. IX. expugna 
tio. quoniam vi£a ales illa nen caneret. Memoria dig- 
numeft, quod de Actiila Hunnorum Rcge Aquile- 
jam obfiden:e Sigonius rccenfet. Hic defperataurbis 
exp ^natioae, jam caftra mocurus , in diem proxi- 
muin profed jonem indixerat , cum forte confpcxic 
i\ tr L' c * comam p u l'osfuos emccniumturii ad agrum vi- 
>*' r u cinuminufitacomoretransferenrem(i)rarus,idquocl 
erat, volucrcm, nacur&dice, infortuniofefeimmi- 
nenci fubducere,fuos ju/fic cccpco mfiftere ar&iufque 
etiam urgere, nec fefellit cventus. Cives enim extre- 
ma frumencanx rei inopia coacli cedere , poftquam 
armataspro murorum ffcationibus inftar vigilum 
ftatuas locafient.aversa urbis parte elapfi.per marein 
Grudum Infulam fefe recepere. Attila cum deinde lu- 
cemedia volucres armatorum infiderecapicibus cer- 
neret, rraude animadversa. fignumoccupandaeurbis 
** fuis dedit , illamque ubi ciconia infederat macnium 

partemcum turri racili impetu iubruit, viaque ad ur- 
bem latc pacefa&a eft. Addo alterum Ciconiaruni 
XXIII* porcencum,quod Macchia? Corv ino Hungaria? Regi 
,Vienna Budam defcendente (efe objecic. ut Bonfini. 
lib 8. Dec.+ In turris faffcigio nidum ciconia fixerat» 
hanc fua deturbari poffeflione a quatuor aliis con- 
[i] X.eg*' fpexit ciconiis , qua: deinde mter fe commiffajpro 
diverjo- hac fede acerrime deeerrabant.fi ) tum ille futuram in 
vum pro hacimaginepraetentiensrem , inquit, Pannoniam 
todem re- breviturbacam videbimus Mortera tamen Prineipis 
gno eon- fim ul alii ominati funt , ac deinde Reges quatuor de- 
certmo. tegni poffeffionc dimieaturosjutideinde evenru con- 
(titit.Reximraannum extinctus lllud quoqiie in 
mortehabuit memorandum,quodcorvi fqui Cor- 
vinae domus infignia referunt) eo tempore Buda; 
nulli confpecli fucrint, Albam ver6, ubi Rcgum mo- 
nuoncnca func , tanta conrTuxerint multitudine, ut re- 
gis mortem nemd non confcius praffagiret. Sub ejus- 
dem mortem Leones omnes » qui Budas aflervaban- 
tur, interiere. 

Uti quasdam ex avibus non inccrta captantur au- 
fpicia de rerum fucuraxum e ventu , ita ctiam ex ant- 

manti- XXIV. 
Alu ani- 
mantes. De figofefiiturorutn. iof 

mamibusrcliquis.ApudiEgypcios olimanteomnia tiam f utUm 
ex Apibove,& in Memphi quoque de vaccaconje- r * rum r f.~ 
&urafuturorumcaptabant, cu oblatam efcam mo- VMm '■ 
doaccipcre.illasmod6averfarii[i]velfortunati,vel '?*' - 
infehcis eventus.pro certa rerum circumftantia, cen- < l ' **~ 
faent.GamznicoCz&ii Alexandiib.6.c*p.i.fanc- tU ™ C * h 
ftum & vifum eft,& fuit.oblatam cfcam Apim recu- tmt * ° mth 
fafle. Verum ha?c fuperftitionis plena.Tantum in illa 
qua? communi exiftimatione ominofa cenfentur, 
medd inquirimus.Re<aius Philiftini i. Reg. c. 6. ex 
bou arca trahentmm,via fponte capta intellcxerun^ 
abarca domini male detenta.in fuos ingentem mor- 
tahtatis peftem deiivari.Minus etiam vanarconje&a- 
tionishabuit.^S^/./. 7 . Ennead. quodRomanis 
cum Samnitibus& Gallis ad Clufmm pugnantibus 
cvemt.cum lupus [Romuli quondam nutritor] cer- 
vam[2]intermediasutrimqueaciesperfecutus,hanc (l ) Tovtt$ 
«juidem in Gallorum tela compulit, ille per medium ti&tfPf 
ferecepitRomanorum agmen incolumem , vclut ? er M M f s \ 
cumfuis fupeifuturus.Spartanorumcapra?, utPau- 
fania* in BaKtfiw.quas in exercitu ducebant , ut Diis 
Iitarentantepraelia, devoratsalupis fuemnt. [3] ) H*ft" 
non obfcuro indicio futurae cladis. Laurentio Medi- **«ff***i 
ceo.interaliaprodigia, qua?prascefleruut obitum, ^> eo Jacros 
Leo. ut Iovius in Lw»*X./#.i.nobiliffimus,qui tum *#«#"»- 
incaveaFlorentiascrat , aliorum fx vitialaceratus, ***- ' ) 
[4]malcfuitominatus.Piftori, inTufcia, fubho- M *$<*** 
iamdieitertiam,multisfpe&antibus , afinusexcel- Swfif**** 
fumtribunalconfcendit, atqueinderugitum ufque XXV. . 
adeo compofitum edidit, [5] ut populum accurren- (0^ udi * 
tem alioqui . & q u ardam vclle (lgnificare videretur, d ° a ° s *** 
qux res,ut inquit Sigoniusjik7.itnper.occid. novam ft™'»'> ** * 
animisreligioneminjecitdefuturis. Neccaruit opi- de fi****** %•■■ 
ftione,in(ortunatiGallisa<iNoyariambelO,«/ ioviw frsmotuns $ 
tib.ii.hiftorxiim reli&is Gallorum caftris paflim ca- 
nes ad Heluetos, Maximiliani Sphortia? defenfores, 
t^an(irent.caudarumqueblandimentoatquc aurium J 

^milTJonciisofricioseaduIarentur [6]ccrtcJaco- (6)rortu. 1 
busMottinuspuxUrienfiS,acceptoomine,aufuseft L tiW 
***** C"s Maxi- translata* 10$ C A P. IX. 

MaximihanoconcaGallosvi&oriapolIiceri, qudda 

majonbus gencis eflet obfervatum, in aufpiciis prae- 

liorum, eorumhaud dubievic^oriamefle, adqlios 

hoftium canes,velutad dominos feliciores,pervenif- 

fent.Felis,domifamiliariteracqueincerdeliciasenu- 

trita,StephaniCardanijam morituti praefenfit fataj 

(\)Morsim fiquidem m pedes ante ledtum eredra,;/) mifero cla- 

tninens. more edito,fefe concla vi proripuit, neque deinde uf- 

quam comparuit. Cujus fimilein domo Lanionis 

oWervacum HieronymusCardanus dereru&yvatie- 

tat.lib.+.cap. 7 y.meminit : Cum ex veprein haftam 

Ladisrai Ducis Ungari , ut Ronfi.l.ydec.i. candida 

(i )Vifte- mu ^ a iofihitfet ,'per hafta in ducis gremiu delapfa, 

' ? " (z-jGeyfafratri, conrraSalomonemllngarorilRe- 

gem,certamvic*toriam pollicituseft. Auguftus, ut 

XiphU.in Augufto.cum propc Siciliam adverfusPom- 

/ )v'ff P e ) anos i n f e liciterpugnaflec,perquammoleftehanc 

\V °" tulit!gnominiam,(3)dumpifcisdeniqueuItroemari 

rtA omen. p ro fiii ens a( j e j us f e pe( j es a bjeciflet.Remora,»r Plin. 

ltb'}i.cap.i.qnx M. Antonii navem prsetonam A- 

ctiaco bello tenuit, quajq; Caii Casfaris properantis 

inmahimmotam defixit , ftupendo fpe&a.culo ad 

clavum denique hzererecomperta,limaci non difli- 

(4)InfeUx milis.^infelicium eventuum femperfuit. 

eventus. Nequeinanima hocloco prxtereunda funt.Nuce- 

XXVI. ria; in luco Junonis.«f PUnMb.i 6.c . jz.prasputata ra- 

&c inani- rnis,quibusaraeinGumbebat,ulmus,<po.ntefua refti- 

mUietiam tutaprotinusfloruit. (y)aquodeinde temporepo- 

futuracol- puli Romani majeftas Cimbricis cladibus vaftata,re- 

liguntur. furrexir.Idem fadum & in Philippis, falicc procidua 

{$) Rejio- &detruncata , & Stagirisin Mufaro, populoalba. 

refceni Dua»MyrtiRoma?ancea?dem Quirini pofica: > ut 

Mffpi Plin.l.if .c.ip.quarum una patricia,altcraplebeja di- 

c*tafuit. Etpatriciaquidemmultis annisuberiorlas- 

tiorcjueplebeja fqualente fuit,dum adhuc plebs Ro- 

(S)Defiei- inaepatriciosobfervaret.Verumplebeja deniquear- 

ensReip. borJtavefcen:epatricia.(6)fuccreveritaltius profu- 

fiatut. fiulqiie quando & Marfice bello fenilm Patrum aii- 

&oritas Romas eviluit.Plus admirationis etiam ha- 

bet De fignfc-fu turorum. i oj 

x Oleafter in foro Megarenfi , de quo idem autor 
"nius,/ ; itf.f.39.quddappcnfa quorundam atma, 
!gieftacj; fenfimcorticefitcompfexus, adeocj,ex- 
lus,dcni6i©crcasgalcafqs ptofundere compertus > t , 
:,(i|maIeominatoMcgarenfiumexitu, fiquidem ' l)W '^ 
armonitioraciilorrueran^non aateperitura urbem, ***.**- 
lamarborarmapeperiiret: quod cumnunquam "f* w *! 
turumcredercnt.jamprarter opinione^ina-ufpicatd wwww - 
verterunt Porrd pra?raaturi &c\K,utAthen.li.i.c. 
JTajcjuePlylippoMacedonum Regi felicitatem: 
J.uliano Imp,*/ SozomenM * *. i. vindemia? circa 
ejadura oecafum repetn^ regni adverfusConftan- 
im incrementum,vifa2 funt portendere. 
*cccdunt& humana^aaiones cafiifcjueacperpef- XXVII. 
nes fepcfuturarum rerum indices.Nam prxter il- Humana, 
quasmDiiisAiexanderfupracenfait,. etiamdi- actionesfu^ 
rfeoccurrunt Unde& Davidcontra Goliatrium, turorum 
gnatarus bonjsajuipiciisSaufi videbatur,liqetviri- pr&nuntU, 
sarmifcjuQlongcimpaiicumfeutfumLeonemve 
smanibusconfecifleCiiexpofuiilet^MagnusiI- (^lmbellis 
w*M<lztyUtPlut.inAle!eand. etiamnum adole- firtem op» 
ns,ubi mtrac^abilem omnibus.cquum freno ipfe primens. 
equc 10 confpe^u omnium moderaretur, (3) Phi- 0.4) Mag 
P us ^turorumpra?fa ? us:^W,excIamat, filitibi nilmpera- 
numqu&rendum eftJolanoncapitMacedonia. Cajo torisfanfo 
.10 Cxfan«/'5«^».eciuusfuitungulisia digito- 
nmor^m fiflis,qui,utiiUeBuce P IwIus Alexandri, 
lumaliumfeirorem , pra?ter unum patiebatur 
;(arem f 4>fuit per Arufpices pramuntiatum orbis (s)^gni 
penumpeaeshujusequi poiTcilbrem futurum. &?»*?«<? 
iximmoSeniori vitis,quam fui manu plantavera^, rA omen * 
n intra anrjum adulta,purpureas infigni maenitu- 
e uvas dediflet, ( 5 );regnum ipfi non obfcur^e pr*- 
iravit.Infantes xectns tmi.utC&rw.M.i$. ca zi. 
•oloquodamnaturalicaputobteguntur , quod 
lndeobftetricescreptumadvocatis veodunt fu- 
Ituiofis. quiab cofibifeliccscauflarumeventus 
ndent.AntoniusigiturDiadumenius,cumpileoli 
e> pertenue diadema capite ferret , non mod6 no- 
Ltb.I. * io8 Cap. ix, 

YVTTT men inde,verum & imperium aufpicato tulic. Oclii 

aXVIII. yi USiUt piut.de Romfirtuna,c\im Antonio vario fae: 

pe ludorum genere concertabat nunquam non iupt 

tior,committebant & altilia.tuo quiiqi nomine, nu 

gallinaceos,nunc coturntces:(i]verum ubiq; ccdeni 

(i}fugna. Antonio,uthicamicemoneretur,caveietipfiusgen: 

um fuse fortunar infeftum.ProcuIus«* Fulgofuslib. 

*a.4.miles cum latrunculorum lufu viftoi deciesir 

(i)Regni ter colluforesImperatorcxtitiiTet,(i) fuitquiper jct 

«► vsBoria cum digmam imperio.injecK etiam purpura,procl; 

emn, maret:nec ille fegnis, vocibus falutantium accepti 

ferid hancpwfonam induere,ac fuftinere ccepit.Ma 

ommisfuit.a* SigonMb.^.Regni Ital. Conftantinu* 

Copronymum dum facro baptifmate ablueretur,fu 

lavacrum perfundere fordibusmam fubjecit Patria: 

chafuturorum pr*{agus,hucaliquandofacra omn 

polluturu:uti deinde, eventu ipfo,conftitit. Nec di 

fimile omen exitusq; Wenccslailmperat.** Dubrai 

/.X3.& Regis Bohemorum,qui baptifmalem aqu&l 

lotio perfudit,aramque ipfam alvi fecibus. Lyhmi 

chusadolefcensleoni ab Aiexandro M.objeclus, J 

manuminvolutamamiculoin hiantisferae fauc 

inge(fillet,linguame|ue forte adeptus tanta vi coi 

vulfiflet,utobluftantem licet bclluam praicipite 

(i) Regnu ageret , exanimemque interra deftitueret ($) nc 

fbrtitudini modo hxc llli audacia ad falutemj verum ad intiraa 

debitum. quoque Re^is familiaritatem, acdeniqueRegnu 

poft ipfum confequendum profuit, Minus verd bci 

res fimilis Hannoni Pccno vertit. .Primus enim Lc* 

(tfTyran- ncmcontreaare,acmanfuefacereaufus,r4) capitis 

nmf Carthaginienfibusdamnatusfuitjquod Tyranpic 

hoc omen exiftimarent. 

XXIX / Hascpleraqueejuimodiwnt, utlicercommun 

J naturxviresfortunAmquemanifefto argumentoi 

fuperent , plerorumquetamenaniroosadlatentc 

aliqua fignificandi vim,futurique eventus velutim: 

ginem defle&ant,utquaj lingulanDivum provicto 

t tla,ad nos erudiendos dirigeridofque, faepe ctia cmi 

daados dirigantur.Siquidem& obventutanobislx - Defignisfuturorum, ioj 

ain hisimaginibus praevidere, ad Dei cura benevo- 
•nriamqi erga nos grate agnofcendam,prodcrit: & 
lala imminentia prasfentire,ad Dei iram mitiganda 
iflec^endamqiadvertecQuidcnimillaVefuvianain - . -. 
:gno Neapolitano incendia (i) fupcnonbus annis jj '. 
>edata?quid vifusanno hujus feculi oclavo decimo ' ' 
lomctcsfz) per Germaniam? quid terra: motus in- 
jlitisadjRhenumMofcllazque confinia quaifatio- 
ibus,niii q u xdam di vinae indignationis prasfagia, 
:gnorum,fideic]uefubverfionem,& tot, quot modo 
el ipectamus,vel patimur,calamitatesdenuntiatia? 
:q; utinamha?cminusnegle<5tafuifTent, atqueada- 
imos penetrafsct emcndationis cupidos! verum quia 
lultiad harc fenfa mentemque incogitanter frigide- 
ueadhibent , acvelattemere occurrentesnaturas 
artus,motufque fpeculanturjfapientia: primum , ac 
eindc pacnitudinis fenfum frudtumcme amittunt. 

Illud tamen non omifero, determinatam omnind XXX. 
gnificandifacultatemhasimagines plerumquenon Rerumfu- 
abere,nam& comctes,& incendium, aliis Dei pla- turarum 
is E uropa: intcntatis defervire poterat i ut proinde ' * c *ufis 

habcrevidcantur , quemadmodum fuisnondum naturali' 
tmmatisdeterminatafymbola, quandoqueetiam, buscert* 
bi inufitatum nihil continent,nihil ctiam portende- P ror fi" 
: fapientibus creduntur ItaAlexander Magnus,con- *£*&* 
:mptaeclipfilunari,militumcjue trepidationccor- w> n **h* 
:cK, felicitcr advetfus Darium pugnavit. Et Peri- tur - 
esbelloPeloponnefiacocum deficiente fble Gu- 
ernatorcm clailis ftupentem ha?rentemque anxic 
'.mcKtiUtPlutar.mPericie. inje&o in ejus oculos 
jllio,Cj; quaerir.ecquid mali patiatur , aut videat? (i)Metus. 
ihiI,inquitille.Tantumeft,excepitPericles, quod corr* a: ~ 
i fble formidas : nifi quod iftema/ori palli obvele- 
ir.L. Lucullus adverfus f igranem pugnaturus , & 
L.millibus arma^torum vi*i±. milhaobjecvturus 
idienonas Oclobris , quo Scipioufs copia: delet* 
ant:monitu<inefaftum hunc diem Romanisefle, 
fpondit,eigo pugnandum fortiter , ut nefaftis cxi- 
1 atw:dait,fctit^,Appio.tamenCIatrdio. utCicera 

4a, raelic U)Con- it© C a p *i; 

l.2.denatur- Deorum. contempta aufpicia «bfui 

creditamamnavalicuPcenisapud Siciliam pradic 

cxCus eft,poftquapullos,malo aUlpicio cibu recufan 

t J n ' tes .' mrnare P ra *ipites egillet.fi) cum dido, fiquidi 

"*&> el lenolint,bibant.JuliusCa:rai e-navi inAfncarlit 

ug ri <cr tus ex fcenfurus,ciim pedem malo,ut putabant, omi- 

njattcinit. _ cc j •/»• . . r „ » i 

/z) D«&« ^^^e^dJltct.vertrtiuterpretatioiKSteiram^i ample 

emen & xus:Teneote > ia( \ l "t> ^frica. (z) ltainhs cvtntibu 

wetuscor- °« uosaucriatura deteimnavit, aut cafus non inibh 

teftie taS 0Dtunt ' m ^ xI certi elucet. Manem rgrcrrrcatus tan« 

tuminfolentiores,quorutamenmulti,utdixi,vagan 

multiplicemq, fignificationem admittum, quidan 

tamen certam patiuntur,ut in Copronymo, Diadu- 

meno,alii(q; liquet;alh vcio dubiam ancipitemque 

nam apes fuper caftra glomcratae M. firuto infaufta 

fuere,qua» Drufo deinde contra Germanos pugnant 

(j) DuhiS feliccs.<f$) Etidcmbubo.«^i^^./.*8.r 8. Agrippa 

omeh. Herodis nepoti captivo Romx fubTiberio caputin 

(4j Infor- fidens,f4)rcgnumqjIuda:orum, exGermaniaugu 

tunium risinterpretatione ptajfignans , demque eidem hberc 

imminens. Regique iterum oblatus mortis augutium recic. 

XXXI. &fa concludam.fitamen unum alrerumcjue mili 

exploratum adjecero. Auno circitei hujus leculi vi 

gefimo,duoHifpanimiIites Daleno oppidoterra 

JuliaceniisegtemTubveiberam equitesad vicinun 

locum contendebantjcumalteri annuligemma c di 

pito palaque diiiilit,alteri nares fanguine diftillani 

Malum,inquiunt ad comites,infortuniumnoshodi 

moratur.necfefellit opinio, ad ruftici villam delati 

inter fomnum no&u perfldiose ab illo opprimuntur 

ac vicina in filva tumulo rudique celpiteobtecti,brc 

vi acanibuseruti.&fcelus , & autorem prodidere 

Sed illud luculentius etiam rei futura? eft fymbolum 

quoddehonoreimmincntiCarolo Rofletti legatc 

PontificioColonise.meprsefente oblatumeft. Ver 

faoatur Uleapud Patres Carmelitas Anno 16+1. cun 

exercitusfefeapumadporticumejus conclavi vici 

$] Hono- namefmdit.adhaeiitqucinufitatoidprxfertim lo< 

wkdeferen- ( ac temporis cxemplo;*) quod ncquc anni tempefta 

fiomm. fat] Defignisfuturorum, iil 

fatis ferrecneque lapides opportunx fedes eiTetot,ne^ 
que vicini flores aut quicquam illccebrarum appare- 
iet. acce/fittampertinaxad fedem occupatam ad- 
ha»fio,ut tinnulonequicquam a?re turbarentur. Ne- 
mo erat qui non RolTetto benc ominaretur , intellc- 
ftumq ue haud multd poft Roma fuit , eodem tem- 
pore illic de purpura Carolo confcrendaa&um,ean- 
demqueo(5tiduointerlapfo decretam ab Urbano 
Pcntifice.cuigentilitia^apestribuebantur.Erhorum 
quidem exemplorumutrumque ejufmodieft,utnec 
lllud inbcnam;nechoc inadverfam partem detor- 
queri facile potuerit.tlti quondam Pompejusinfle- 
xit, cum RomseViaorixiimulacrumfulmineu- 
aumalasamififletUjnonpaucis ad cafum attoni- (i)pifa 
us.Bono,inquit,animo Cives, Victoria alas perdi- riaperpe* 
dit,nedeindeaRomanis avolare poffit. Jamfatis.faa, 
opinor,deus,quarintranatura? limires continentur, 
fulumrationeIoci,temporis,perfonarum, aut alte- 
rmsadjunainovaatquejnfolitaviderenturi proin- 
deque Superum dire<5tione ad rem aliquam nobis ta- 
citeinfinuandam,ac fymbolice reprsfentandam u- 
furpari creduntur. 

CAPUT X. 

Deadmirandis naturaseffe&ihus. Et, anfub 
his imagines figurata* pro- 
ponantur? 
^UmDeusnon tantum ufitatis naturarque con- 
venientibus effe&is ad mundum vcl ornan- 
ium,vel erudjendum utatur.fed multa ejufmodi finc, 
]ux vimjegefquecaufarum naturalium tranfiliant* 
prodigia a nonnullis,ab aliis portenta nuncupantur, 
it qu« Dei nobis voluntarem aut iadignationem 
>rodant,aut bonum aliquod, malumvd impendens 
•ortcndant : horum etiam fignificandi facultas, in 
iac imaginum difciplina,nobis pranereunda nonjeflr, 
ed aliqua tum exemplorum appoiitione , tum eo- 
undem examinelperpendenda. 
Antequam verd de prodigiis,admiranda-qua?dam 
£'*•/. natur* plin.l.io, Ceneratio 

filii&Im- 

peratoris. 

Naturs, 

portenta, 

frrar&\o- 

perationes. 

II. 

Imagina- 
tionis vts 
admirada 
efficitin 
monftris. 112. C A P. X. 

natura» prius cxaminabimus, uc quz vulgo prpdigii 
lococenfenrur.ucfuntignes fatui in locis humemi- 
bus,comeca?inaere, eclipfesinccclo : hxc enim fi 
quid adumbrent,fuperionbus accenfenda erunc. Nc- 
quc illa>quae vi raagnccica mirifice perpetrantur, aut 
ranori quorundam tenencur expenentia , hucfpe- 
&ant,uc fi homoex ovo gallinaceo , natuiali c orc 
fbto.pullumexcludat: quod factum non raro ab 
aeftuantibus, prasfertimrebriliincendio.conftat. £c 
LiviaTibctium,pofteaImperatorem , paritura.uc 
jam praegnans ex penrecur, marcm an ferai am editu» 
ra elfet?ovum Gallinar fubduclum, manibus confta- 
ter fovit, du Gallum infigniter criftatum excluderee 
[i) unde&Filiumfe& Imperatoremgenitura ©mi-, 
natacft, in quo certefa&o prodigiofum no eft.quod 
Gallum, fed qudd jam tum criftatum exclufenr. £c 
JEgy ptiis ufitatum cdyRadzivilUus infuaperegrinat. 
incegrospullorum exercitusincalidis fimul fornaci- 
bus.nulliusgallinae incubantisadminieulo, exclude- 
re.&quasdam avescalencibusarenis ova fubjiciunc, 
fole partum ad matutitatem educante. 

De illisambigi fcccibusjure pottft, qui turbata 
parenrum per infolentesimaginum fpecies.phanta- 
fia,difTimilesprogenicoribusnafcuncur.' Hinc certe* 
Quintilianus Matronam quae enixa itchiopem fue- I 
rat.a fufpiejone confuetudinis cum iEthiope,aut alia 
adulterii pccna divinitus inflicta derendir ; quod AL- 
chiopishominisimaginemin thalamo haberet. £c 
MartinusIV Pontifex utjLycofthmesin libro depredig 
cumexilluftriconfanguineaque Urfinorum familia 
puerum mater,in lpeciem urfi villofum, profudi (Tet, 
omnes Urlbrum per domurh effigies , qua: in gentis 
illius infignib^fpedabantur,abolcri jnffitjquod fcc- 
minamhifceimaginibasoccupatam concepifle exi- 
ftimaret.Siquidemutmonuit Plinius, Hb.j.cap.ix. 
hauftas imagines fub ipfb coacepcu ruereat , & cngi- 
catio etiam animum fubito tranfvolans effingerefi- 
militadinem,auc mifcere exiftimacur.quo d non mo- 
do mhomiaibuspoteatiirnagiijadoflis ' vipra^ditis, 

Verura DeadmiVan&snarar£%mV nj 

v$rura'& in brutisYaIeteexiftimatur,ut veJ oves Ja- /^ % x $fa 
cbbi Patfiarcharnos doceant.^i,/ HtncuivicennaMb. m0ve „; 
6.deanima'lzdeit t 'Gallinam 4um ovis ineubaretj ^f^^j^ 
milvi aipectu territam/pullos mrlvino capite exclu- exem pfc 
fifle.Er /.*fe hommisfrotreMipne.RsmdiusC&ibkfi a- ^^^ r# 
vonemdutoovisincubat, albiscontectura linteis, 
albos,non varii coioris pullos^edere. Unde Qppiantts 
ltb.de venatione. paUoscolumbarum varie coloribus 
depingefcdos afletit;(i variaiiidem ftragula obiiciaa- 
tur, & sHmdiginmlib.i :eap. 1 o.columbarum amato- 
res dicit pitturasin columbarhs pulcherrimas eifdem 
confu^fleobjicerejUtfemefla: earum intuiKi-flmi- 
les procreent. Quare&hocpotiusexvi imagina- 
riaincubantisgaHiaa; provenire cxiftimem -, quod 
ferunt ex oyis ^veifbimburis coloreconcolores fiae- 
:us prodituros. Siquidem magis illud admirandum 
3Ccurrit,qu©d MichaelMedinaJde re8£inUeumfi- 
ie adftruitjgallinamrnpn puJlum,fed ferpentem pro- 
Ju&uram,S dum ovis incubar, ferpens eancellis in- 
rlufu^usocuHscoriftanter objiGiatur. Prorfus ra- 
umeitquodverbisLaurentiiBeicrling. In Theatro m 
prtetowa^adjicio.Philippus Meurs Proronotarius 
ipoftolicus in a?de S. Petri Canonicus vir tam fenex, 
n tria videritfecula,farpe, & infinitis nafravit fe ha- 
juifle fororem toro reliqupcorpore perfectam, qu* 
jullumhabebat capur, fed loco capitiscollo fuper- 
>ofitamconcflamTeftaccam ad fimilitudinem mi- 
ella^conftamem<iuabusvalv}s,qua: aperiebantur Sc 
iaudebantux , perquascibum cochieariminiftra. 
uoi famebatrquam dicebatita natam efle , ex eo, 
[uodmatereTus,temporegeftationisureri , mufcu- 
os marrnos, quosin foro viderar venales nimisin- 
ensi dcsflderaflet.ac potiri iis non potuifler . IIlucL 
aoBitrum diccbar pervenifle adannum undecimum 
statis,& mortuum ideo efle.quod femel ex iracun- 
iiacocWearquocibusminiftrabatur nimis forrrter ' 

raunordiflet^Bnde contingebat illas valuasteftaceas 
rangi,<|uibusfiacris ipfum moriebatur. Ejwimagi- 
cm nabebat pluries in fuo cubiculo depicta, iquam 

Ub.l, H totus < ,i 4 C a v. *. 

totusmundusvidit.Hiftoiiaifta eftLovanii nemini 
nonnota.Ronflamsteftatur. /. deprimordiishominti 
cap.io.Gonix in Hollandk mulietem quandam vi- 
dentem greges gailinarum Indicatum, hc confterna- 
tamfuiiie.utdetndefcetumpepererit facie multico- 
]orem,nec gallo Indico diilimilem» Ncc mitum, 
cum in graves fapientefque cereroquin viros tanturt 
imaginatiovaluerir,utnonnemoLoyaniiin Colle 
gio Adriani.immanem fibi nafum efle crederet , qu 
ad terram ufq i pio^md^tet.utMajoius in dieh. tanic 
Alius Thomas Rotarius vitreum &s exiftimarer.ne 
que alitet vehi pateretur,quam ftramini iiligatum*» 
CafpfirEnsmFauftlyp.M.i.Addcmotbos fola lraa 
ginandivi&contrados , Sccuratos. Lucianusi 
^ £ J^ x »jWrciibitrepra!fentateminfcenaAiacer 

Funofummaniamcontraxifle, &Seneca, indecla 

mat. Bibium gallum imitatione ftulti ftultmam con 

traxifle. 

*V Nonomitto quod m Thefau, . recfeai. Galiici 

fcriprormemorat,NicolaumMatchionemFerrarier 

femdomifuxMorionemaluiflc Gonellum hom 

nemexfaeetiischariflimum i veriim hunc, quc 

Marchionem immedicabili vexatum febri dolere 

' toerfuafum,infigniterrore fanguinem: morbumqi 

Principis mutan poiTe,pra?cipitem illum de ponte 

fubjeclas aquas egifleifecutumque quamprimum, 

omninoxsfubduceret. Nequeres fucceflu caru 

Marchio tamen,ex fuorum confiho,temeranumh« 

minis facinus exiiio multavit^fed non multd poft r 

vocatum, fimiliahquo terrore ludum facere ded 

vit.Igitur carceribus inclufum , ac velut taorti dan 

nandum,jubctteftamentumcondere,atquicea, qi 

ficmoriturumdecet,expedire : demum folennia 

cutfu,edua:uravinculis'publice taquam gladiopj 

ftendum fub lidons imperio llftrt* valedicunt arni 

orat,flcait,collum denudat 5 liaorden^ueprog 

dio.fitulam aqua plenam.in cervicem effundit. Iai 

queomnes illud Caefareum Gonello acclamatun 

• rant.ftaudem fecit,&paiTuseft. Veruui.is proftiat De admirandisnaturalignis, 115 

mterram^eodemveftigic^animam reliquit , tanto 
Marchionisdolore , uc hic reliquam ejus vitam to- 
tamimplevetit.Nimirum imagmatfo mali fubiti, /1- 
lius morbum correXerat,hujus vitam extorierat.Ma- 
gisetiamftupendaillorumphantatia , qui fe mor- 
tuos eile perfuafum habuere, u-ique adco pertinaci- 
rer,'ut rertredium vix admitterenc,quorum unus Gai- 
lus Vilbe-regjlis incola Bcrtrandus nomine ratUi 
mortuumiecifc, velutpublicoruuereomnium riiu 
eiTerebatur,led acu-bus per viam acerbepunclus, do^ 
lons impadens,ulturum fe peiditos egregie, nifi jam 
mortuus eflet.commrnabatur. De alirs apnd Majo- 
lum,m dieb.canicul. hocerrore laborantibus repc- 
ries.Ex quibus inrero,multa ab imaginandi facultate % 

monftrorum ptodigiorumque in homme fimilia pa- 
trari, qua:tarnen natuia^hmites-nem excedunt, at 
ptoindeiigna quasdam <iivina, fingulanter, aut ad 
prastetrtorum pomam {celerum,autadfuturorum e- 
ventuum fignificarionem adhibita,cenfei i non debe- -y. 
.ant.Nonnultaexiliistamen,v.eluthiftorica» emble- $[atur& 
matiierviunt. ... pi*i*m 

, Alia invenies,quorum vhn nec Phyfici fatis pene- miracuU 
T.rant;natuca?,utvidentur,mirac:ula, ut, quod Sttu- inbrutis. 
thio camelus non incubando, fed intuendo fixo ocu- /y Qcul&- 
Jorum obtutu excladat ova, (T) quod Torpedo, re- tum vis 
mota licet,prfcatoristamenmanumfpafmo torpo- magnx. 
Tequedcflgat,(i) quodpellislupina* cviliisfociata, lz)ptio 
hasatterat confurhatq 11^,(3) quodquefvmpanurn cx mms £L 
lupi pelle tcnfum verberat umque alterum ex ovil !a ftubef&t.. 
cutediffringat,(4)qu6dTaTantula , araneorum in (j .^J ^ . 
Apulia fpecies,la?iis Jcthale virus rnTundarJllud vei6 Jlium f-)ri- 
ad harmonicos m uficorum numeros faltufq ue cure- etas dtu 
tur,(j)qu6dCarbunculusadveneni prsefentiam fii- turrmncn 
det. {6) quod Bufo Muftelam invitam fruftaaque,nifi e ft fraudfi. 
tuta muttiatur^obiu&antem trahat,virufque affncer, l ent \ $> 
(?) quod per iaj uriamoccifi cadaver ad prarfentiam ftmplicu 
occifotum ftilJet fanguine, qu6d deni<juefulmenil- focietas.. 
Jaefbdoliovinumcoufumat , (8)innoxia vagrna, $&&%&- 
Ub.l. H 2 . gladtum n0 j%cUd*. 

i6)¥roditahofti$pr&fentia. (7) Hoftisparvmnon fo»- U 6 C a v. x. 

(i)fgj& pi a d iumi loculi$iategris, hummos. (i) " qufcf frff- 
5?*?* qucasfuconjugUut parcfati, fili6ve nareshqui fan- 
fomorem J uinC)Ub i ab r er f spe regrecohjiix,natus, parenfvein- 
opprtmen. g^ cafu „ avitcr a ffli g i cur) qu* licet ejufmodi fint, 
utdimcilemexnaturarerura caufam oftendantjta- 
men inter prodigia nonhabcntur^antumquetalym- 
bolis reium naturalium locum obrinent. 
vl » Occurrunt hic nohnull* ex Plihio alhfque auto- 

Prodipof* jibushiftori^^ndicamfabulai, dequibus, huicne 
hominum ordmi accen f en d* fmt? merit& ambigatur. Narrat, 
$ki*k Tli Ucu.&MeUl.yci.citcz ?ontumin Scytmcis 
Infulis Panefiorum gentem nudis ariubus aunbulq; 
rcpeririade6prodigiosamagnis , ut totum totpus 
v /ftiumlococontegant,MaximusTranfilvanus.R4- 

W«^.i.tradit,intra Molucas,in Gilon ^f^' 
jnincs in una aure tanquam mblU culcitra calidQque 
!eaoprocumbere,alteravelutlodice ac ilragulaidc 
eooperire.ri)Itadcoculis,reliquifHuehumanicor- 
(t)Stupidi porispartibus,nonminori autontate nixac rabuiac 
circUmferuntur.Sto^»inquit Plin luM.ca 1.8 ;.w- 

liyrtmm lib.6 c^o.fefuntabOrienttspartemtim^genteseife 
fmmU finen»ri*u<M)di*finel> H HU, ^settamof^n- 
fimptices. creto ^naribuscmemumtantumf^^ 

rudes. L nJusmotufyuemembrorumeft f^.ffg. 
<0 Inobt- m & orumgent^rodideruntantepdHdesexqutb^JU 
dientes. lutorireTHr.Sjrhuotonumcub^ 
< 7 ) Impu- ApudSambros^uadrHpedesomnesfmeaHrtb^Wejm 
Ltil eUphanti.Ftoemphar^caniproRegehaben^ 

VII. imperia*ugur*ntes(j) *dOctdentemverfus Ntgr*, 
(8) Regis q uorumRexHnumocu^mh*be*tmfronte.(8)C^ 
\udeL molgi caninis c*piubus. (9) f™***?**™ 
effigies. Vhitib.j.cap^StraboU&j^f^ fc**"3 
(f)AduI*- ubi&Monofcelosatque Sciopodas unius ouiii 
tor-velob- pedifqueingentishominesmemprat, -qui relupiru, 
treBator. umbra pedSm advefius folis atiium fe protegant, 
(lo)Pkri rio)rurfum alios,fme cervice, oculosin humerisre. 
frcardi rentes.(il) Deniquc& Aftomorum §«tcmfincorc, 
tffigies. . . ""*' 

(1 ijFrevide laborantes,yelfutHrispri>$twntes* De admirandfs natur* fignfs 117 

halitiitantum & odore per nares attra&o viventcm. 
Hifcelicetahcubifufegenturautores alii : taraen 
Jia?cxtas,totojam orbe per Europa?os cxplorato, 
parum in pierifque veritatis agnofcit,adeoque fiquid 
ejurmo^moAftrorumoccuira,t, prqejigiose ilgnifi- 
cantib.us aceenfenda eruo.t. 

Inelcmencis^etiamnonpaucafe namra: ofTeruoc yilf 
miracufe.Montesalios rerra fubitd hauftos , alios ^atuni 
fuhnatps,infulasalibiiluaibusmer(as, alibi rurfom miracul* 
emerfas. exPli. l.i .perdiverfa capha accepimus. fcma i n e i emm i 
Harpafa oppidum Afi& cauusftat horrenda uno digito & 
mobilisycz^.g^.eadem fitctocorpore impeUatur refi- ti)j m p e tus 
ftens-(i)lnTaurorum^eninfulainCivitate Parafino A v i stn ^ 
terva eft, quafanantur omnia vulnera.(z ) At circaAf n i s 
fonTroiadisUpisntfcituryqMconfumumuromniacor- (, )Medici- 
pora',Sarcophaguswcatur.(3)T)Mofuntmontes juxta na ,-vilis 
flumenlndum,alterinatura eft utferrum omne Uneat, fedefficax 
alteriutrejpuat.Itaquefifintclaviincalceamento,^ (AMors ' 
ftigiaaveBinatteromnpofleiinaltero^ / Hra 

Inaquisprxter^ftusmarinos^multainfontibus U)p ecc atti 
obftupenda & lacobus.P/r» Ub.i. cap. io s . Nihilin Diabolus 
AfphaktteludAAlMUyquibitumengigm^mergipotefty amat De * 
nec mArmenU ma)orisArethufa.{ % )In Salentindjux- averfatur 
taopptdumMandurtamlacusadmarginespientos.ne^ jx 
vxhauftisaquisminuitur t riequeinfufisaugetur.(6)in (^ 
Ciconumflumine^inPicmolacuVelino^ 
$»™l»P^o"rtfceobducitur^^^ 

ole& vtrentefquefruausnafcuntur.fain^ - 

r onscumfitgeltdus,&immerfasface s . e xtinguat;fiex;/A^ 
^admoveanturaccendit.(p) Idcmmeridiefemper plfo J* 
(efictt^uadecaufadvxTrxv^oy vocatur: moxin- Synax^L 
:refcensadmediumnoaisexuberat y (10) abeorurfws exhaufta! 
"enfim defickJn lUyriis fuprafintemfrigidum expanfa (7) Baccho 
JeftesaccendunturjovisHammonisfins interdiufri- & Venere 
ridutwclibtofirvet. ^ C or ad bo- 

Ih Fatifeoomnisaquapotartcandidos bcivesfacitj» nUindu- 

nomficattoHUhsX^PaftoGhrifti (velmortificatio (l)Pafto 
ytnbulatto)ltbidtnisflammas extinguit: amorisDei Chriftidul 
™™t{)?)VirtHsfrmmmmfzcHndmnnbui^ 
«>*dvtrfi*proficit. fruStus t vtt nS Cap- r. 

^i . i) lona $ i0 tia,amnis Melas oves nigras. (P Ccphifw exeodem 
aut mala lacuprofiuens,albas:rurfusnigras Penius,(z) rufafqut 
inyet&in- j MX tallium Xanthjis.ln Pontofiwvius Afiacesirrigat 
fiituttoyveh cam p os j# quibuspaft&,nigro lach equ& gentem alunt. 
S. hynaxis ^ , ^ Lyncefiis aqua>qu& vocatur Acidulajvini modo te- 
antmagra mu { en t os facit, \ +)ltem in Pcphlagonia,&in agro Ca- 
tta mudat: le no i n A n d r0 i n f u la. templo Likeripatrn y fontemNonis 
tnundt & ianuariifempervinifaporejiuere. (j) Mutianuster 
voluptatts conful,credit:.Dioteenofia 'vocatar. luxta Honaerim. 
guftus yt- ji rca di A styx&eo odore differens ,nec colore> epota ilitea 
ttts deni- enecatXd) Item in Berojo Taurorum cotle tresfontesfi^ 
i rat ' neremedie,finedolore,mortiferL(7' InCarrinenfi Hif- 

(3) H&refis pant&agroduofontes t )uxtkfiuunt:altev owniarejpK- 
Juos laciat ms>a i ter abforbens^cSs) Neq; hsec piorfus fabulofa 
improbe* videri debent , cum & aliis veterum hiftoriis eadem 
{\)Vamtas aut p aria , cum etiam Kcenti hodiedum memoria 
mundt tn- c x\hxmttotm.§Qotxite£ons>utAntigonusinmir. fr 
ebriat. pZf'#/.$i.c.i.nonhominum mod6, fed & pecorum 
%k fanatvulneia,(9)lignumque€tiamfiirum&. conrra- 
(S) Reltgta ct um> fi injicias,coalefcit.<i o) In Hifpania haud pro- 
fapistas culurbeBuigenfifonsadpagum BoVtium efHuit> 
amanttbus Marian.l.i,hifi.^\x\ fluxum {anguinis patieatibus , fi- 
dulcts. ' nemora,mcdetur : utialter in Bcctrca juxta Anti- 
(6)Pectatu ^iietamcalcuHs. Itaetiam Annoi646. fons novus 
H&refis, infinibusDucatus Brunfvieenfisnatusdivifimq;in- 
(7) H&refis fcriprus nominibus B. Virginis ac S. Joannis, morbo- 
At^&oric. rum medicica fuir , ingenri hommum aifluxu cele- 
{8)Virgo& Dr j s# Mirumquodde Bonicca ifrfula Cardanus. de 
meretnx.^ fubtilita. l.de eiementis. ex Petro Martyre Angerio te- 
($)Peenite- £ert,hancabHiipamolaoibisHovi MCC. pasfibus 
tiaetiaxt diiiuam,fcntem e montis vertice profundere, qui ie- 
ttnpobiffi- nesastati ve^etarreftituat.Cii) jarntamcn contraclos 
mismede - canos tugafque non immutet. Cyzici fontemamo- 
tur. rem Vtneris tollere, Bceotias lacum accendere (12) 

iicyPcsw- Ifidorus./ i3^.i3.fcribit.Athenasus.iLg^.33/. in Cli- 
tenttacon- tore fluvio pifces voealescflememorar. (r-j). Fontcn 
e&rdtam e fl e a p U£ i Indos,unde aurum primd in fictilibus hau 
r eaur.r. ^ riatur c'c cr -rtfcat , deinde ferrumauropretiofiu 
(luprent- Crefiasinlndicisr^ceniet. Fon^ 

te»ti& Sac. ( r z ) G ra tiaDet extinguit Venerem t caro accendit* 
£13] Apofiotiygratia Bei)diferlu 21 

r - 
!l- 

l Deadmirandis naturae/igms. 119 

XII. 

FonsInfula?Saxofa?,inquitStrabo,//'£.i6.haudprqT r,] q^ ■ 

cula Laodicea? littore,primdhaurientibus faliam, v j r fi oa j 
deinde fuavem aquam prebet.d) Mela tradit in For- Deum &c\ 
tunatislnfjlisduosetfe fontes,exquorumaltetoqui ft r i narum \ 
guftet,rifu in mortem folvatur, (1) ex akero tamen & H tU& 
remedium bibere.f?] Addithis Plinius./.so. e.\. alio \ 2 ) velup- 
locononpaucaadmiratione digna. Inter qusme- tas 
morat./» Beeotia )uxtafiumen Orchomenon du os efje ( ,)' ' La cr y. 
fon tes.quorum alter mernoriam , alter obUvionem ad- mA p^. 
fert. (4) ln Sicilia apud oppidum lufgum rivumfiuere, tentis. 
exquobibentiumfubtiUoresfenfusfieri,^) Varrotra- ( 4 ; Q ra t't- 
dat,atinCeaInfulafontemeffequohebetes fiant. (6) tudo me- . 
Zam& inAfrica.quo eanor& voces^)vinum t&dio ve- m i n i t ae- 
nirehisyquiexClitoriolacubiberint (s) Lycos inlndi& ce ptorum , 
terrisfontem effe cujus aqua lucern& ardeant. (g> &c . oblivifci- ' 
Plura,qui volct defontibus^PJiniuconfulatj&Cauf- tu\ dato- 
fmum.Parab.hiJU.i.mfymbolk, quiexdiverfisex- rum> V el, 
empla congeflit expoiltioneadmoresidoneeaddita. memorfx' 

Deigniummiraculisapudeundem Plinium of- fiauroru 
fendesdifficiiianonminuscredicu,quam intelledtu. C umfr&- 
In ipfisios aquis reperiri aiTerit. In Comagenes , in- fintiumph 
qmuPlin.l.z.c.io^.urbeSamefataftagnumeftemit- livione 
tens kmumbnaltamvocant) fiagrantem , (10) cum jungitur. 
quidattigitfoUdi adh&rettfr&terea tacTusfequiturfu- Meditatio 
gientes.%ic defendtre muro fi oppugnAnte LucuUofiagra niortis &c 
batqne miles armisfuis.Aqaisetiam aecenditun terr* XIII. 
tantumreftinguidecuereexperimema.SimtUseftnatu- { <) Amor 
raNaphth&Parthi&.eftprofluens^c.InNymph&o ca. Dei.Etme- 
10$ exttepetraflamma,qu&ptuviisaccenditHri(ii)exit ditatio re- 
&adaquasScantiat i viret&terna i huncfontem igne- ru divin. 
umcentexensfraxinus\iz\Pieperitur apud autores [6] Amor 
fubjecttsArici&arvisficarbodeciderit.ardereterram. rnundi 
[i$]TrafymenumlaeumarfiJfetotum.[i&.] (7) sobri*- 

^ Sunt & alia qua: ex aHre admiranda occurnmt.F*- tas. 
^ff^iw.inquit/z. c4.PIin.de fa\mmc } iaus,cenmven- {8>Ebrie- 
tiltts oeutis i dormiens^atentibu4 referitur. [1 f\Kullum tas . 
, w Uhl ' . . H 4 _ ani- i9 )Lacrv- 

{iwVenueefttgmsinaquaMdD.Petrusanians&fiens m& pceni- 
{iL)D.P.Morscumvita& gloriaconjuncJa. XIV. tentisar- 
«| .ff-f* VewuMbidoSij) Mefs oculos pravis-aprit. de%#* IIOI C A F. X. 

(nJTHfern, animatmfiexanimatumfulmine accsnditur. (i) Zaut$ 
sn^peccj*to ' f r uticemn0nicit,^)nec unquamquinqus altius pedi- 
tatu mor- y U s t defeenditinierram :. cap. $ 57. ideopavidpaUiores 
tuos, urtt* fpecus.tutiffimpsputanuaut tjtbernacula epeUibus bel- 
(i.)I>0 pro luarum 3 quosvitul(fsmarinos,appeUant : quoniamboc 
bis,tn poe- f lu ma nimalexmarinU nonpercutiat; ( 3) Jicut nec l 
na parctt. V0 iu Cr ibus aquilam,qu& ob bpc armiger huim telifin- 
P J *??.?* .gtut\±)lnltaUa.intetTatjac'mam&&dcm. &rsni£ 
humtltbus; £ U YxesbeUici?Xemporibusfieridefier.enu ! H0non eatum 
& fponH: fulmine diruta (f) Vr&ter, bujnferiore coslo relatum in 
affliclis; monumenta eft,czp 5 6.facle<&fanguine pluiffe (6) M. 
farttt,, AciltoJZ. Portio QoJf.Et f&pe alias.carne, ficut L, Volvi- 
&)'P ms mp Serv.Sulpitio.Coff.. (71 exqueeanon perputruijfe y 
Vf f L * s cos ^ %wd.nPn.dirtpuiffentavesJtemferr.o in Lucanis ante- 
ftibus par- quam M Ctajfus a Partbis. intetemptm eft>omnefque 
Clt >- N cum eo Lucani-milites. (%) L . autem Paulo &■ C. Mar- 

($)Nuua. aeUeCoff.lanapluitcircaCafteUumCariJfanum, {9} 
arx-contra. juxtaquodpoft annumT.Annius Milo occifuseft. Eo- 
Deu tuta. demsauftamdicemc y {\o)lateribuscoitispluiffe,in eim 
(6):P(zna^ anntacia.telatmieft. 

&prasmiu Sammcap. f&ecceiovehis magaitudine (n)ad 

&Deo. ^ iEgos,Thracia;itumealapram4)ra2viditji;xdixitq[uc' 

(7)A'ime- Anaxaeoras.Verum,utcetexacu33niapropriis natu- 

tOt a- Deo ra * viribus patraita exjftimem(niilquas rabuloia ad- 

(S'BeUum; mifceantur) tam.en & carnibus- y & rerro,.tantocjue 

a&eo, pluifTe Iapide,y.im ingeujuim.que natura? tranic.ende- 

XV. re mihividetur.Etce«eniuJtahidifdem?liniirocis 

(9) Dtt la* prsdigiofacum naturalibusconfufareperies. lllata- 

neos pedes. menq.ua£fupeidusr.etulimus,eiufmodt ceufemufc ef* 

baoetfedi feqiiibus.inier natutalia fymbola locus. debeatur, 

ferrea* adeoq.ue nec ad: rerum praeteritarum, rfec ad rutura- 

tnanus. Eumivgnificationemuiiirpanda >. nififorte aliquam 

^io)Omnh C um rututis,per fidem exploratisj. cognitionem ha- 

ftruclura- beant,.quanq.uam & fi'c aliter > quamprodigioiare- 

a De ft. pr^fentenr ,cum ha?c ex Supcrum deftjnatione; itlam, 

(\\)lmmo- de £ucuris fig&ificationem tanquam propria? exhibi- 

hmfat.um*. tas^ue fecuturorum a Deo imagincs>obtineant.Qua- 

readillanunc tranieamus: de lingularibuscnimnar 

turar», De fignis prodigforum. ixt 

turae, quxfecundiflimaimaginuiTv fig. mateteft,fi-. 
oe figulari infra Iibropluf ibus dlfTeremns, 

CAPU T. XI. 

De prodigjis variis , ac Monffris , & num 
figuratis. imaginibus (erviant l 

pRodigia , five portearaimaginesquaedam funt | 

rerum creatarum , ordinem nacura? fuperantium, 
fingulariter a Deo otdinata? ad rerum pra-fenciumi, 
aut pra»ceritarum ,. pferumque tamen- ad fucurarum 
coenitionem. Cuim^nimDeusjobcotleges, & prse- _ M , 
ceptionesrectevivendi, a fe ,. maionbniquenobis . 
tradicas, nonlQquatureuiquenoftram (ut.oum.in [ ^. . 
veteri teftameuto per fe Moyfi , in reccntiper Chri- ^ /. \ 
ftusn)tamenuQndefinitfrequehtibusn«&, perobje- . • } ,~ 
ctasporteacornmimagines, exemplis , veladbona - ^ , . 
impei!eie,ve4a_malo revocare, tumdeindeaddivi- " ,. . 
nse potentiaj fapicntiieque confiderationem mentes • . 
extollere , ne intcr tot malorum illecebras iuudiaf- - 
quevirtutisdiviniqueNuminis memoriam abjicia- . . 
mus.SoIaturnonnnnquarninter «rumnas,fpemque L|uju }L 
animis inter triftia meliorum fubjicit , minaturin ,■ • 
profperis» ne abdu&i feeandarnm rerum impetu , ad *}. „ 
brevia iyrtesque abnpiantur , de praetentis commo- i z \ c n • 
nefacit,ntexpiemus. dcfuturis,utcaveamus.Quod L 
ut exemplorum appofitione innotefcat , illa , tum ex , % \ i ert \ 
veterumgentiliumhiftoriis, tumexfideliumfctiptis }*\ ,._^ 
eruemus, apud JElian.Ub.u. devar.hift. Magna? ^A 
plerumqueargumentaexfpeclationisfuere a feris 1% ^.*_ 
enutritum efTc. (i) * V^ * 

Ita Semiramidem fortiffimam mulierem ab avi- , 6 -j ~ , 
busfzjCyrumPerfarumRegemaCanei^Telephu ( A __ * 
Aganas &Herculisfiliamab equaf^.) Alexandrnm nan ^*^\ 
Alopes Priamiqaefihamaburfa(f) fen valpeU) Ro- *,>^ *~ 
m ulumRemumq< a Lupa (7) educatam fcrant. £, ;i * 
^Egifthumtamenacapra (8j natritumfuifTe,indi- (g'u^j 
L$b. I. H; cium ; \l% , VA P. XI. 

cium aliquod infjmls libidinis(cujus illa Symbolum 
. eft) videripoterit. Virrutis quoque fan&itatifque 
eximisargumenriimfiitinHeliavatc a corvis^pa- 
(i) Tem*j ft Q j-jj tum ioD'. PauloEremicoIaHw^wywiww 
perantia krev.Rom.quoiidie a Corvo panisdtmenfumca- 
inctbo. pi ente , cujus ettam porriodupiicataabhocbajulo 
Sanclttas f uit) |-ij poftquam D. Antontum ibofpiciofufcc- 
vttA- pj c> Qui n & D. jEgidiusAbbas, ut Sttrius invita. 

(i)Deter- ^eriorifblitudimsrecdru abditus , cervamhabuit 
ga Juos £ am jJi ar e m fuoillnmla&e quot diebus pafcentem, 
provtaen- atcme hujus yiciflim bcnefkio adverfus canes Vena- 
* ta ' torum defenfam [$] Augufta? Cxfatum familia» 

"• aufpicatumfuit, quod Livia? reeens Auguftonupta? 
\3) Bene- C venit ut Suetonius &P{in. 1. 15. c. ttlt. Aquila ia gre- 
fictum rruum ejus gallinam candidamtn orelauri ramum 
mutuum, gerentemdimifit. Hanc illacumfedulacuranutrif- 
(4) Vtcto* jp eC ( ma g nus ex ea candidorum pullotum numcrus 
nofa & provcuit,plantatusetiamlauri furculus ingensfen- 
triumpha- fi m l aare tum dedit [4.*] ex quaftlvadeindetrium- 
trtxfamt" p 0a turi decerpram frondem manu pra?fercbanc , qu«e 
tta, fubtriumphifinemrurfjm plantata germinabat. II- 

lud vero oblervatum fuit , exficatum ejufmodira- 
mufculumprsefagium tlTiusfuiflemorituri, quieum 
im triumpho geftafiet. Cereritm anno poftremo Ne- 
ronis ( quiex Augufti Csfarum familia ultimusfuit) 
& gallinarum candidarum f cirps tota intercidit , & 
lauretumprorfusexaruitjomen Caefareasftirpis eum 
Neronc interitura:. Acceflerunc & 'his prodigia alia, 
ambas fores Maufofcd , quod Ca?farum iepulcra 
[j) Mm compledebatur , fponte patucrunc, (j)in cutiarifus 
magni ingensatfincautoribus, in thcatro flctus j atfincho- 
Frineipit minibirs,auditus eft, veluc plaudente curia , quod le- 
mmimns. oum oppf eflbrem j flente theatro t quodoptimum 
mimummuficumqueamiflurum efTet. Mors Julii, 
Cjefarumprimi, mulrismagnifejueprodigiisdenun- 
> ; ciatacft. PridicIdusMart. avisRegalioluSi«f Sut- 

tonius & Sabel. I g.c. 7. cum iaureo ramufculo Pom- 
pojana? fe C uriae infcrens , a confequenci diverfarum 
yolucrum exercitu occupatus dif cerptufq ue periit , 

-[,]C*fa- De fignis prodfgtorurn. tzj 

[i}Ca?faris,poftridieabaliis interimendi , fymbo- -. M 
ium. Equi quosinitiobelliinRubieonistrajeclu \ . 
ronlecravit, vagique, & lmecuftodevelutementi 
Dafeebantur^i) &fubtempus, quoipfejamdiCta- f * '., 
:orinteifecluseft,tanquamheriliscladispra:fcii,pa- J % 5 * 
buloabttinere , atque ubettim flerecomperti funt. ..' ^ 
(3)Eodie, quofotalempurpuraminduit, pnufquam -, * 
publicum fubirct>«; VderMax.l.i.e.d. ma&ato opi- "-! L ^ 
mo bove cor inter exta non reperit, ( P linius /. i i.c. 3 7. fyrr- 
bisfacrificantieveniffe fcnbitjrefponfumciue a Spu- nt6Vtsm ~ 
rinaArufpiceacccpit , pertinereadfignumadvitam *?™' . 1 
&coniilium> (4) quod utraque h«ec cordeconti- )-* ? 
Dentur. • H g» ** 

Caligula* exitium,»? Sueton.in Cd/*j7*/<*.ipfumJo- ' ex P e * s * 
visiimulacrumpra:(ignaflefertur , eJFufiflimo ca- 
chinno, Olympia? ,-■ ubi opifices ad illud folvendum - 
Romamcjuetransferendumcircumfilterent, (5) qui "Ly -P*«J 
terrore infugam conje&iobviarn iuhuerunt CzC- rt ? m 
(ium quendam, oraculc monitum ,uttaurum Tovi w . &rurn 
immolaret:(V)quodoraculum imp[evit,cumferro exttt0 * 
Caligulam transfodiflet. Agrippina; Claudiiuxoris 
fatumprasfenfitUbiorumCoIonia, ejusaufpiciisac L \ T y r *~ 
nominefurreclasa^Fw/^/./.i^.^^.cummagnis ipsa. n " m 0C(i ' 
prajfentc , in urbe agrif^uehiatibus teirafatifcens, e * 
tanqnammagnumcaputpofceret , flammas etiam 
fpargeret.nullisaquis , fed tantumpaanisfaxifque 
(inftrumentisfunerum ac fepulcrorum) opprimen- 
das. (7) Agrippina deinde annoinfequentimoitua [jJMafa* 
rogumfepulcrumquefubic. Idem RomaeTitoroo- rum intt* 
rituro prodigium praslufit. Ciceronis exilium Mi- ritus. 
nerva: ftatua Roma? ab ipfo Ciccrone ex plebifcito 
ere£ta , p ra?figna v it i nt Iulius obfeqnensprodig, «7. # 

cum nocte, quam exilium confeeutum eft , <lejec~ta 
turbine , capite manibufque diminuta fit, velut tpfius 
non modo eloquemiae, ted & cladis imago. [*] Ejuf- [s]€ladH 
dem mortem ut Plutar. in Cicer. & Val. Max. Itb, 1 . ehquenti» 
cap. +. corvus illi invillaCajetanadenuntiavit, oppreffa, 
qui in confpe&o ipfius horologii ferrum loco 
motum excuffit , tanquam hons ddndenonufu- 
IJb. L io> 124 Q "A *>. xr. 

* n & . ro, (i) aeprotinusadipfumcontendit,toga?quela- 
wel mor i_ ciniammordicusconvulfit ; ut fi migrandum eflc 
endum admonuiiTet,(i)nequedekietemox ficarii aTrium- 
> * ~/ viris fubmifli , quianimam'ferroextorferunt,capite 
auentia ac * Antonium tielato, in cujus lmguam Fulvia Anto- 
vmdicata n " uxor m<c ^cm enter * 0) Yelut corvus dilanians, 
gra(fata memoratur. 

QuodSemproniQGraccKoobvenit , nefcia,aa 

V'fv porrenrrsaecenfcridebear, amor certedeber. utVo- 

lydo. Virgil.prodig. I. 3 . Angues duo in {eclo rcperti in- 

terceptique, de quibus cum Arufpices confulri indi- 

caflcnr , n marem dimifiiTet, uxori brevi efle morien- 

dumi finfoeminam, jpfi. Sempronius ut fuam in 

-Cprneliam uxorem affectum extremo difcrimine 

praderer , faeminam. e ferpentibus dimifitincolu- 

l±\ J rnem,; (4) uxoremque, moxipfedefundtus,ferva- 

,. vi.t, Recenriuseft, quodidem auror Polydorus./. ij. 

' - ' deHenricoII.AngiorumRegememoiar.Pauiaan- 

te ejus mortem v pifces omnes e fccundo Normanniar 

(1) h/Lorte j acn tanto impetu ftrepicuque in terram exiliifle i {5) 

aliquando ut mulci liom,inurxi aeciri miraculoqueattoniti,nul- 

mtgramu.t\^ m f n lacu pifcem fuperf litem reperirenr. nimirum 

(6)Pugna e lementum fibinaturale , vitamque cumllegelrn- 

tnfeltx. auepdam tacite fatebancur.Neque minus portcntum 

illud,quad, Jacobo Scotiae RegccontraHcnricum 

o£tavumAngla;Regempugnaturo, utlpviutl. 11. 

biftor.refert evenit : cummureseanodte, quarpra:- 

lium anteccffit, galese lorum fibulamque arroferunt, 

(j) Ex (7) (utiarrofis olim clypcis argenteis Lanuvii pot- 

humilige- tendcrunthellumMarficum) Plin, Ub. s. cap.$ 7. tum 

neremag- qudd vclatura: intcrioris tabernaculi fub auroram ro- 

nut. rc fanguineo confperfa fuerint , qua; indicia fecura: 

* moxcladisnoninaniaerant, 

y, Melioris omiuis Nicippo fuit , utMlia. lib. r. hif . 

qnod ovis Lconem parerct , in ipfius pratis humili 

ta\ T 6 adhucdominorcgnumportendcos : quodque vitis' 

W Itnpe- ^j^ p^ ^ nnio Tacito impcraturo rubrisracemis 

" n 9m pullularer $ (%) vinum irem album purpureum colo- 

rem iaducret. Illud nov um magis , ncc minus adrni- 

randum* De fignis prodigiorum, iif 

mjrandumiquod v. Idus Januar.in Villa Cofmi Me- 
Jicei. Sabel.mfupple. Ub. 22. prodigiofa omnisgene- 
risflorum ubertas cunctis inftirpibusextiterit. cum 
vicina prardia folita fterilitate adhuc horrefcerent. (1) \y\j^t^i 
rotempore , quoAlexandroMediceoFIorentino- jffifSZ* 
rum D uce fublato, ad CofmuiB cx inopinato devol- m A^ £ 
rerctutimperium. Cuinonpiorfusabiimile , quod ^Jr ' ^ 
Cardano tefte fub Valente Imperat. in Palatio fcopas h J mi fr 
cm* oruifle ( z ) compertum flt> res, quse hhmilium de- w 
indeperfoftarumexaltationem ■> velut fvmbolum , ™ 
praeccflit. 

Necminusporrentumfuturorumcrat , quodC yj 
Julio C£fariadverfus Pornpejanosin Hifpania mili- 
canti oblatum eft : fiqnrdem xepertam loco caftro- 
rum palmar», velut omen victorix afletvari jufftt, ut 
Xiphili ex JDione. ex q ua traiifp lantata ibboles pau- 
cinimis diebus ufque adeo fuccrevit, Ut mawem vin- 
ceret, obtegererque; (3) tum deinde frequentibus r ^^. . ' 
columbis fedem mdumque iHufitatomQreprxbe- y* .' 
ret : quofpec^aculomotusCaefarnonariumqUam v 
fui iaftguinis Auguftum ex forore nepotem fucceflb- 
remque voluit, tanquam fe ctiam furururn majorem 
belli vi&oriis , ac pace illuftriorem , quae exiftimatio 
non fefellit. FerufttdeindeinAugufto apudSneton. 
futuiialiquando potcntiflimi illud omen hominis 
fuifle,quod, ut primum loqui didicerat , ranis in fub™ 
urbanoobftreperisimperarit (4)fiteDtiiim> quaHub [4] Pote- 
hzc nunquamcoaxarint. JUmquoqueadmirandam ftatrar*, 
Conftantic® urbem Roma? armulam meditanti e ve-. 
nifle memorat. Sigo. lib.4. Imp. Gccid. InBithyma 
urbem aufpicaturus erat,jam fabris operifc[ue in hanc 
lemcondudis , qui ubiterminosciicumfcriberent, 
adfueruntaquila? , quae raptosfabrorumfuniculos [jj Dei 
trans fretum Byzantium dejerrent, [5] Quocirca, voluntas 
velutNumineabduclus , e6 fequitur , locumque in arduit 
contcmplatus , operas illuc ftudiumque tranftul- exploran* 
lit ; urbe dein nomine ipfius Conftantinopoli da &je~ 
di&a. . ■ * qwnrfa, 

Di vcrfa Xcrxis cx prodigio fortun a fuit. Is ut JEli. VII. 
Lib.L Itk.is. ne? C a & xi. 

Zib. 13. hift. effbiib vetufto Bcli monumentovitream 

tttna m reperic, ubi jacebac in oleo mortuus, urna non 

omai-ao plena:adicnpcumcmejuxcain columna,ma- 

ie hab>'curum qutjfquis apertor fepulcri fuiflet, neque 

urnam impleviflec. Igicurdelaco Rex oleoquampri- 

Ji] Mors mum umam implereconacus eft, tedirritolaboieft,) 

& -*nft r - -quicquid enim affunderec , incrcmentum non dabat, 

nus mex ut proinderruftratus fpe fua plenusdolorcmonu- 

plebim. mentum claufcric , brevi libiaperiendum. Siquidem 

CjumquagmraMyriadum exercitu adverrus Grarcos 

temere dudto confumptoque, reverfus , apropiio fi- 

lio interemptus, concidit. Fugam quoque tanti excc- 

[iJPavor* citusmiluarisequareporem pariens £1] adumbra- 

tirniditas. v it • liam uc f U g ax a nimal,inquit Valenus./r£ I. ca/6» 

pavido regrcflu regnum mum repetere -'ef t coactus. 

£odemtemporeSardis.«rH«W. L 7. mulamutum 

hermaphroditum peperit, & Leones,inufitatoexem- 

plo,ceterisamnibusmtadilis,exercitusCameloslace- 

-[5] Nohi- rarunt.^)ucintelligerecXerxes,uacucamrerumever- 

Uum ton - tendam hoc in bello , focciorefque , & hactenus mta- 

fra rufti- &os,fuccubicuros. Dicicur enam pucomedioque dic 

*te victo- folin cacloinnubidifparuifle, [4] -quodilleiaad- 

ria verfam Gia?corum forcunam mala incerprecationc 

[4] %Hp&- vertir ,cum Solem illi, Perfae Lunam venerarentur. 

bi&pote- Acceffic, quodGrsecis vidtoriam porcendebat , Pla- 

tts -viSt. tanum Laodicea? ia oleam convctiaiaO ] efle utPli.l. 

[s]Exbd- 17. tap. 15. Tottantifque porteotisgravimmae Pet- 

iopax ria- farum cladi praslufum eft. 

*«*. Illudtamencaiicate muaculi prodigia omniafu- 

VIII. pecare videtur : quodantccivileper Italiambellutfli 

L. Marc. & S, Julio Coil! in agro Murinen£ Plutar- 

chus in Sylla, ac Ph'nius./r£..2 & 3. fadum rccenfenr. 

Duoillicmontesintec fe vili eoncurrerc * magnc 

[t5] Fortiu crepitu aflultantes,tecedentefc]ue, flamma fumoquc 

&magn&- imereos, plenalucc ,rn ccelum aiTurgenre, '[6j fpe- 

rum con- clanteex via^miha, magna Romanorum equicuw 

jiiftm* viatoTumque multicudine, villas in vicinia elifae, arni- 

malia vero mulraexanimaca concidere. Quid, q\io< 

C.Volumnio&Ser.Swlpicio CoiV.utVal.Max l i.tfj 

ia ' De fignis prodigforufti» • uj 

in urbe Roma , inter primos bellorum civilium mo- v 
-tus, earnium,n modum nimbijdiiTipatarum partibus 
pluerit ,- yolucribusadharumrapinariiafflUentibus? 
fi] , quod antebellum triumvirale , ut Plutarchu* 
inAntonio, &Gthone. inquo OdaviusAntoni- {i)CiviUs 
umoppre/fit i hujus ftatua? largo Romarfudorc sUdtt 
manavennt. Quddbellointer Othoncm& Vitelii- 
um flagtantc , in Tiberina InfuJa, Julii Carfarisfta- 
tua,c<slo tranquilIo,ab occidentem orientem fit con- /, N 'jj^ 
verfa.[ i ]Qu9ddemquePhihp P o,Othone >& Fri/^ 
dericoinGermama pro Imperio f*de eonrendenti- "'""P""' 
■bmfolintrespaHcsdivifusapparuit , demumvix 
unorurfunaorbscoiturus: velutadFridericumpe- e* ' j ., 
ftremoimperiumdeferens? ( 3 ) Annonhoceftina- ^L Z 
nimatas rerum creaturas noftros dolorcs laborefque ZjZ * 

pr*fentifcere > ac dc fut«riscuramfubjicer C inco\i- °7 Q ZrZ~ 
tantibus? to gpocerta- 

Monftra hoc loco negligenda prorfusnon viden- 'Ty 
tur, cum & illa, a futurai um aur pramrirarum rerurfi De ' 
demonftratione , homimbus a Deofatfadicantur. ZjZ- 

Eft vero monftrum illud. quodnotabrlemquandam C/X 
anaturadcformitatem-habct totiammatarumrerum \TTJL 
fpecie. extraneam. Quare a portcntis diiFert ; tum *LL 
qu^diUaneeeflariodeformitatcmnon adferanri: IZ &*■ 
quodinrebusenam inanimatis'repcriantur. Nonta- 
mencxiftimcm monlba femper a Deo fymbolic^ 
ad reium fignificationem al.quam nobisproponi 
cum, ut fupramonui , turbaranonnunquam ima^ 
nandi vis facultatem formatricem a fcopo aberraW 
faciar Deo per eju(modiefFe<ftustotius fpeciei P ul- 
chntudinem magis oculis arftfmationiquc homi- 
num fubjiciente ; quod, ut Phiiofo P hus ait,contraria " 
juxtafe pofuamagiseiucefcant. Verum&faepe, vei 
ad terrorem, vel ad inftruaioncm noftram , derebus 
ablentibus ^monftraeiTe adhibita, nemoneeavcrit 
iuitoriarumnonprorfusimDeiitijs 5 

. Hippocentaurosantiquiras celebrat , fed fidean- X 
xia,cumnonnulluntetfigmenta & imagines poetl 
cascos^colloccnti ahiutuatur* concepfump^rop^ 
1 ' ' nant. m c a p. **. 

nint/ChryfaDCcslmrarhi<ka aptrd Xenophontem> 
lib. -f . Cynopt,d. ie deledtari , hisverbisoftendit. @}uo 

fit, inquit,»? maxime expmnibusanimalibus adamem 
[/) Prude*- Hippocentaufos^Qfifuerunt: qui tumhominis uttren- 
tia in re- tur, ante rem conjultandifrudentia,^ manuum arti* 
bus agen- ficio/fumhaberentequi&velocitatem&vires.Vlii- 
dis cum tarchastameninconvivioSapienc.aflaturn,ait, in- 
velocitate fancema PaiTrorcex^quaorturr^cujuscapurcollum» 
txeauendr, mantishomitfum eflent, & cetera equi .Quod prodi- 
fiveconfi- giumDiocles judicavrt lymbc4umfedirk>num(i] 
Unm t^» tanquam fi unus populafs in divcria confilia , vchit 
vires. natutas"& indolem , abiturus elTct. J£lianus quoque 
£2] Sedi- de Ottocentaura hanc hiftoriam recitat. lib. 16. cap.p. 
tioja ref- varMft. (jaacfupcrioriparteFaciemreferrcthuma- 
fub. <nam,mammisturgida , manibufqucinftruc'ta>icd 

parre inferiori Aiino frmilis Corore fubrineriei©. 

i^ux inactione cergoinfidensfolismanibusadap- 
[3] Idem ?preSfcndendumvcfccadumcjue, £3] in curfu pedibus 
fluribus juxta^manibuiciuentereturrcaptivitatemadeoimpa- 
aptum. tieftcer fufrinens , ut fervitutis odio , inedra^ibimoi- 

[4) Servi- tem concifccrcr. ( 4-) P orr © dari O nocenta uros ex fla~ 
tutisodiii. u.cap. 14.. v. 14. colligitur,dum^mquit,0cc#m?#* 

d&monia Onocentauris. Majot , pro libertate obrinen- 
da vis, aliismarinisineftemonftris ferrur. Siquidem 
'OlaKsMagnusinhiftor.feptetftr.Ub. 21 prcaem. cap.i. 
refert piiccs marinos reperiri humana ex partc ibr- 

[5) Liber- mS,quificapti nonftatim rcddanturlibenaci, pro- 
tasacap- ccllas movearit, (f) firmlramque mox pifcium la- 
tivis ex- menta&ejuiatustotoajquorccumhorrorecieri, uc 
torta. nauc*eacpifcatoresin periculum veniant, 

XI. ItaTriroaes, Sircnes,Nereideiquemarinarvario- 

rum hiftoriis celeWantur. Ludovicu* Vives 1,2. de ve- 
rafide Chrift. a»tate fua apud Batavos. marrnurai, ait, 
homincmvifumapluribus , & fupraduosannosibi 
[6)Mutus. decentum , mutum firiflc , [6] & eam jam inccpiilcc 
fari , peftc *a#umfuiiTe,ideoqu«inmarereje&um> 
gaudencemlcmctgi ^Paufamasin Beeoticislih. 9. qui 
le Tritones vidilTe mcmotat : hanc ,inquit,pne fc fc- 
rumfiguram j Capitis coma psrfimilis eft paluftri 

apio De /jgnisprbdigiorutn: ii£ l 

apio reliqhum corpus ipumainhoirefcit miaiita, Ccd 
eadem , qua lirhaeft , duriria. Branchias irifra aures 
habenr,nareshominis,ricl:um brislatiorem & pah- 
theras dentes/bculi glauci mihi \i(\ furit : marius.digi- 
ti,ungues,quali funtfbrmas fuperiores eonchyliorum 
tcftar.Pinnulas fub vehtre & pe&bre propedibus.Qui 
histubas, velut Neptunitubiciriibus prasberit^fignifi- 
care mihi videritur.mUtbs Ioqui (i)Ale$.abAlexari- tfo) j^& 
dro. refertex TheodoroGaza lib. g. Gen.dier.c.S. \ oqtl i 
huicin Peloporiefo t]>eitatamin litoreNereidem fuif- 
fe decorafacie , vultuhumanoj fed corporefquamis 
tec1:6,quajinfiequentiturba,majftacrebriiquefuf- f . 
piriisfatigata, etiam Iacry mas fuderit,(.z) quibus ip- * :. e " 
fe motuslevarit numique tepranterh juveiic, dum a- Z* mum J°- 
quis rurfurh l&ta mergeretur. ($) Amare illas > homi- T^. trt $? 
nes , & quandoq) ad fbeminarum & puerbrum rap- . 1 ?* . ; 
tumfeieinfttUsemradere, idem nobis autor & teftis v -* «2 W * 
eft. Quodrecentiorinobisftiftoriaan. r6i4.Capica- m &** 
neus Iodnries Smidt, apud $tengelium;de monftris c.i. 
§. 8. teftatur. Sub aurorarh fibi in nova Ariglia appa- 
iui^ueinlitote memorat hurhanoVultn pifcerh» cui c- ■ _ 
ximia eiTetforma. Oculi-» naies,gena?,os,coll um & to» 
tus 7 vultusvirginempra? feferebanr venuftiilimam , 
capillis <;yaneo per humeros colbre defluentibus.Hoc 
raohftrurrt cum primo afpe&u navigantes terruilTec, 
territum quoquereceflir. Sed mox velut corredto ter- 
rbre adnavem alteramappulit>omriiqucin hahcni- 
fu evadere ad homincs conatum eft , Ted hinc fudibus 
coritifquerepulfum , aiiamatquealiam bbciriencibus 
univerii€confceridereteriravit j fed merico in canft , » 
impari arnOre lej e&urri. _ ( 4) £v Amot 

Illis humaha quidem fuit ex parccforrna,*ationa- t" mttr P*~ 
listarnenanimader^iiiTcjUiecreditur. Sedaliahorni- w ' 
num monftra repefta arYud Jados mernbraritur, q ui- 
bus illa non defuerit, dc quibus Pliri.L? .cap.z.JEUan. 
1.4* hift. ariimal. c. ^.Viriceritius Belluac. l.$i.Specu- 
M hift.cii. Apud quem loan Vlaricdrpius Minorita ab 
InnoCiPapainOrieritcm mifluscirca Ari.1145 referr, 
;a quadam illicctrra repertasfocminas hurnan?. fpccie 
Lib. I. I abfoluta* ijo Cap, xi. 

abfoluta ; fed earum viros feotfim ultra flumcn ctm» 
r no fuilTe capitc,qui venicntibus T artaris in afper a ja, 
{ijlrafuos |ji CHlc f c f c a q u j s im mc tf s ( t) mox in arenam volu- 
otutores tando projicetenr, quod, r ur fum madcfa£ti,aliquotics 
frtmum j tcraV crint , doocc gclu hxc folido conftringercntur. 
Ufttt. f um ^j^j h ac tan q uam chalybcobartnatis, in tcla 

fefe hoftium innoxie, conjecerunt , & qua dentibus, 
qua unguibus, quibus utriique mirificc valent,hoftes 
dilacctatunt.^Ei/i»i^ aiti.10 r.aj.Cynocephaloshos 
ultta Gafin.£§yptirepairi,&/.4 c.46.inquitjuftiti£ 
oblcrvantcs efle , & neminihominummoleftos,ce- 
lerrimofque ex ferarum venatione vivere. Illic hirfu- 
tomemorat eiTecorpore; hicetiampellibus , quod 
credibile eft,vcftitosJ>..*f»g«/K»«j eorundem quoq; 
memiriitl. 16. deCivit €.8. SoiinuiinPofyi. Cyno- 
molgos c. 43 . nominat. Et c. 65. quofiiam ctiam c- 
quinis capitibus repertos alTerir. Vox illis caniia ma - 
gis Sc equina,quam hominum. qua tamcn, ut (e mvi- 
cem , itaalios humana voce loqucntesintelligunc, 
Ha?c quanquam nonnulli cum Nterembergio 1. j.hift. 
(p) Iudese c. 15. f abulis depUtent, multoium tamcn au&oriratc 
h&retkoru firmautur. CeitcmutusCynocephalusinfedc Judex 
SsrlpturA haercticorumConttoverfiarum Judiccm kripruram 
Aqumqut mutamadumbrat; (i)Dcntibus unguibufque in- 
dem, fed tentatisminai, pugnatoremhererodoxumferocem. 
snutus. ( ;i) S unt enim hasretici line v ero & proprio capirc , & 

XIII. belluinopotius.quamhumano. (4) 
(l)H&reti~ Intei monftrofos homines Pygmaeosquoquc& 
ei adver-. Gigantesreperirimagno hiftoricorum confcnfu& 
fmCAtho- cxperientia conftat, quamvis nonnulli dubitcnt, an 
licos fitvi Pygmatotum intcgrae nationcs qu«e cum gruibus ccr- 
&feroces» tent>[ ,]ut tlin.l. 4 .c.u.ryl. 7 x.z.oUm l. z.c. u.Scli- 
1+) $me »w»»Po/^i;.#.i-5.aliifquetradidere.impariumtamcr. 
hummno anter hommcs bellum nobis hac imagine proponi tur, 
"EccUftA 8c infperata Vi&ona,q uan do P igm aros in G sraniam 
eapite hi,- ufq uc Tracia; nrbem pullbs ferunt , ut SoHnm habet \ 
reticifunt. & Olam de GrunUndia l.c.referr.ijlie incollis c u grui- 
($) BeUum bus elTe deccrtandum. Non minus mirum, quod o4t~ 
imfstrinm. ricus Iib,i dcrebmlnd.kit Pygmzos illic rtiii palma- 

run» q De Cigtiis prodigforum* iji 

^amaiedeprehenfoSjCfui barbari tnfanres arwo ?.*- 
tatis jam gignereor . Photius verd inBibliotheca Ub.ln. 
dicor ex Cceiaa Pygmajosrepeririiftic ,quifefquicu- 
biti altrru4i«emoon excedatit,comiqueacviri criam 
barba longiifima,infragenua demifsa. veftiautur.f i ] £ f j ^ w j_ 
naribuscamenftmos<iefatTnefque, qiii fagictarii unt mtutorpo- 
peririlIimi,atqiTeinligncsjaititixcultorcs, fublegi- re major. 
bus&Regelndorum vivanr, corvismilvi%ue&a- e^s Pru- 
quilisvenentuT, (2) ^QuorumtriamiliiaRcxinfuo dentia,*- 
habebat comitatu. Reliqua criamanimalia, cum pro- mliuu. 
poraone ibidem minora reperirii ut.j ument aifttc bo- 
^mequoramque noftris arietibus majora nonfint, 
NotuHepidufnquodNfr^/taray /. 12. c. 37. hacin 
mat^eriatecemet > debinisiftievifishominibuspeT- 
quam diiparibus>altcro Syto , quiiofigitudinem-cu- 
bitorum quinque &pa i lm*traiusaflecutus erat , $c 
^Egyptio altero adeo brevi,ut petdici, ^uam homini 
cifecfimilior , -cai camen corporis exilitasnihilade- 
niillecdeprudenrialiominedfgna, vox aMu£snan 
abhorreret.iermo fpiraret generoiitarem .llterqi peuc 
^urntum Sc vigeiimum «ecatis cft annum aifecucus, 
Adlongius aevum,huicdefuiife, illiobfuiilccotpus 
vifum eft. NcmpemcdiocritKnoprima dui.aticcft. 

IlhrS magis enamTtdiculumyquod inDuptiisDutis -X**- 
BavariaeNanusin menfamiflatusfit,qui inclufusar- 
tocrea?,Ttaemcta, erumpens cum armis& gIaiio,at: 
more gladiatoru m faliens (j)omnibustifurn & admi~ {*) Miles 
larionem cxcrtaric. De quoaliifquevide P.Gajparis inopinu*. 
Scbotti Pkyficamturios.l g cy.Majolum.Kiere^bergiu 
& Aldrovnndnm Solimatnro anna t y 4 1 .«capto Pefto 
inHangaTiavoluptatifuicmilitempia-grandemNo- 
ricamPumilionicuipiamfuo,quiadgenua nonper- 
tingcTct,objicereTrucidandirm,ii in commcncar*© iuo 
5«n'<7credimus(-40Nimirum vircusquandoqueviop- [^Virtus, 
primicnr.Pugnacestamen Pygma^osTyridcfenfores viprejfa. 
nobis Scriptura S. exhibecEzcch -c i^.v.ii.ucincetti- 
gasnaturaeviminparviseminerc maximc. Davidis 
laus mraoT.futura etat, M ipk ftatura pufilius ingeo- 
tem fuftulifletGigante 1 .Reg.ry Magnitudo Giga- 
l>ib. I. 2 1 tum 132, C A P. XI. 

tumterrorcmincuflic vifitatoribus tcnae promifTa*> 
cum dicerent. Vidimusmonftra qu&dam filiorum E- 
nac degenere gigantum, quibus comparati quafi Utcu- 
ft£ videbamur. N um. 1 3 .Hi blim frequentes, prarfer- 
tim ante diluvium •, q uaedam etiam loca eorundem 
feraciora, utpote Sicilia,ubidiverfbrumproximisfe- 
culisrepertafepulchia. Melchior Nugnezin literis Jn- 
dicis fcnbit j in regia urbe Pequin rcgni Chinenfis 
portarum ciiftddes gigantes eflc pedum quindecira. 

[1) Moles (i)Sedmagisi(tupendumquodF«4o/wjr^rf/.i.c.tf. 
cum vir- ociilatusteftis, fubCaroloy. GallorumRege, juxta 
tutejuvat Valehtiam in Provincia Narbonenfi Gigantisofiain 

fepulcro reperta , cujus dimenfio rrigirita implelTer 
pedes,ut veterum fabul* in multis reperiant partibus 
fidem. Inpleriiqjmolesvirtutcmajor. "Divustamen 
Chnftoohorus utramq; pulchro exemplo conjunxit. 
XV. DeAndrogynis acbarbatisfoeminis,contrac|i vi- 

ris imberbibus, tanquam exemplo frequenti notis,hic 
v commernorare hon lubet , quanquam imagini fervi- 

ant, qu x aut faeminac cum barba robur , aut viroim- 

(2) Barba ^erbiabjedosfccmineo^Ucanimosrribuit.CiJ De 
vires for- caudati&hominibus tUniUsl.i. c. 2. &Paufaniasw 
tefque de- Attic. l.i.Talis Olim Anglia plures dedir,ob contem- 
cet. P" A u g u fti m Monachi Apoftolrci pccnam , infamc 

igitur ngnum eft degeherahtium. 

Ceterum & hifce in partibus ejufmodihominum 

monftra fu6re confpe&a. Lycofthenes refcrt anno 15 j4 

infantemnatumabfquecapite , oculorum effigiein 

pectore exprefll. £ t Aldrovandus de monft. c. $. m e- 

morat Bononia? anno 14.3 i. mulierem quandam ih vi- 

culo Tortolionc nunCupato enixamelTemafculum 

ommbusmembrisabfoiutum,& mox femellam fihe 

[3] Iudicii capite,($)quae parvo eirca collurn ©rificio fpiritura a- 

expers. limentumque naurirct. Plurcsveroutriufqucfcxus 

bicipitesnatireperiuhtur.NonabsrefueritexCarda- 

[4) Con* nol.14.de variet.c.77.ejusreiexemplumaudire.^» 

cupifcen- inquit i^^.menfelan.nata eftpuella(^)biceps,reli^ua 

tia duplex autem omnia unumcorpusreferebant. ChirurguS tami 

inhemine, gulam inttriore ac cumtavtntrkulHm iwvenitgemi- 

nafum, De figdis prodigiorum. 133 

natum,fedtameninfundo~coibant:ibi Vylorus unus.at- 
tamenex eo inteftina gemina exoriebantur, ututerque 
ordodupcicatus effetiUorut%,pr&terquam in refto : nam 
in illo rurfus in ukU coibant,pulmones gemini, corpau- 
loaltwssquamiqatiisejfefokt , Ypfilon litera Gr&cam 
pr&ferens, bifidumfcilicet,jedtameninunafede. lecur 
erajfum valde obtongu, Spina dorfi duplicata , diftabattfe 
unaahaheradig iti magnitudine,unaqu&quefuo infer- 
viens capiti, & ufife adcrus, quodfibi in direclo erat,fe- 
rebatur. Renes duplicati t uterus & vefica minime puas 
tentavit natura creareproles, in ipfo exortuprjnefpaliii .4 

membrorum coUifa & canftnftii funt omnia, prater ca- 
put. Qux : figura quaedam cft concupifcentia: in homi- 
ne dnplicisjitafcihiilis^cocupiicibilis, aptein femina, 
utraq;in parteimbecilli,pcr capucgemiixu , adubrata. 

Nec minusLycofthenem inter varia h«ec_ recenfen- XVI. 
tem audire juverit. Anno 1 5-38. ait : Natuseft quidam, 
& adperfeSlam viriftaturam excrevifi * C*pite fo hu- 
meris tantumgeminis :ita ut caput alterpm, ante ,atterii 
retro ejfet,mira inter fefimiUtudineibarbisetia&ocuUs 
fereferebant muttib.ldemerat cibiappetituj.famesea- 
demiVoxfimitHma:i dem uxoris,quam J?abe}at 3 & ex- 
cemendi utrifque capitibus erat defiderium* [ 1] Magis, / x x Cmm 
illud etiam admii;aridum,quod fub Henrico ltt .Imp. wrdes 
An. 1 o 44- portetwnnfumeftm una , velpotius^ duabus 
mulieri bus Duo eranp capita, & quatuer bracbia,cete - 
ragemin* u/que adumbi Ucumyinferiusfingula omnia, 
Comedat,ridebat,bquebaturunaifiebat,efuriebat,tace- 
bataltera. [z^Ore gemino manducabflt,fed uno mcatu r z \&if car _ 
per ventre eficiebat. Vn*.def&Zta,fupervixit alterapene ^ s 
triennio mortuaportds^donec fapondere motis,&nido- 
re cadaverisdeficeret.lta. Aimo 111%. monftrii quoddam 
Namurci natum eft y biceps videlicetinfantulus,tafexu 
duplex,quam ceteris ifimplex autem compage corporis. 
[3] Addit his CorneUus Gemma lib.i. Cofmoc c.6.,. c 
VidilTepatrem fuum Lovanii anno 153 6. Gemeltosita ;*J n " 
commijfoSyUt eapite diftinfli , brachiis manibufq^ qua- ^£ es * 
tuor,ventre fafternopecloris copularentur.lnventu tllo 
ftifenteper anatomen cor commune,cerebrufuu?n cui- 
Lib.I. I 3 quefe- ij4 C a V* xr» 

(r \Confu- itefeeretumXi^JReauevulguris-qui.ftioiantrd une hfe 
l um p at mine, anpro duobus foretgenu* boc monftri philofophu 
confenti- typtUAnd"™ ' Orta eft contentio varia, aliisfedem Tvfe 
entium wtztexetaq in corde, aliis incerebro colldcaniibus.^fi^ 
hi quidem (falvofempev meJiorijudich)formA humant, 
dignitas exrationk dQmiciliopotius aftimanda cenfebi- 
tur. quanquam in cordefttfpns. ealoris vitalU.ac facul- 
tatumanimalium > &naturalium pncipum nidui 
Hoc enimadvitam & tota m animalis compofitionem 
fotius,quam addifferentiamfptftat. Verumexa&io- 
num conrbrmitate, aUt difcrepantia.hoc potitTimum 
cognofcendum erTefentio £ ' cum nihil vetet eandem 
animam duo informare acrcgere pofle cosporis uniu$. 
capita. Quare virum iraim bicipitem fibi in oinni a- 
&ione confentientem, utvoiuntateuna x fi.c& anima. 
praeditumfuifTeexiftimem \ fecus alteram feminam 
fibi diflentxentem ac pattc ctiam prasmorientem altc- 
xa^Q^ocirca & in fyrribold concordium ille; riarc dif- 
cordium iafigurafervire poterit. In infante utriufcji 
fcxus» par conjugum thoro continenii fbciatorum li- 
ccbit expHmere. Gemclli illi Lovanieufes par Confu- 
rumeandemurbemunocordc junctifque confiliis& 
operis t egentem fat c veprae fehtabunr « 
Xyjf Rarius vero magifque- pottentofum ex Jacobo 

Rufo Lycofthenes exeraplum hominis propohr .*»;** 
*air ifitf^ in Germanid^vifus eftiufta Atatis,qui aliud 
caputexumbilico exereret, quodpr* more alteriusqud- 
fuecibum caperet. (i). Ejufdesi Pareus memihit , ad* 
ditque membris ceteris fuifle optime cbnftitutumVac 
peregrinando magnam a curiofis ftipem colleglfTe. 
prxclarahommis ad ventriscuram abjecliimago. 

Vhiloftratus efiam rcfert invita Apofloniilib. j. 

c. 4. eo tcmpore>quo hic Syracufas venit , mutierem 

non ignobilerri trictpitcmpuellumedfdine.cujUs cot- 

pus reliquum recVcoropa&um conftitutura^uc fue- 

i$)SS.Tri- rit. (3) ut Trifmegiftus in hoc puero jfcgyptiacus, fi- 

nitatis i- V e etiam imago .quaedam di vin x Triadis exprefiatit- 

tnage* cunque videatur. Triftius eft quod AUrovandus dt 

Monftris narrat in regione Novarcnfi,Ieu ut alii Pfcde- 

monrana Dc fignis prodigiorum. i$f 

rnontana annbr*87. natumefle ex vetula mulicte 
Satyrumhcptacephalon, iivemonftrum feptemca- 
pitum humanorum : quorum unum tamen in medio 
monoculum,& hircinis cflet auribus, cruribus tamea 
acpedihuseiTet^bubaliSjreliquo cotpote hominis,(ep- 
lera. brachiis,ut & capitibus, uni thoraci affixis. Ad- 
ditque Bouoniasanno 162.5. apudTebaldinum im- 
preiTamdefimilimopftrofuiflehiftoriam , quod ex 
mulieteForojulienfl,Perdononc4ic^a,natumilt. [1] [i~Peccs- 
Iftquomihiideaqua?dara ieptem peccatotum capi- ta capita- ' 
tahum,qu* infcriorcm. hominem bruto fimilem red- li*. 
dunt,exhjbeti videtur. L uxur ia v er 6,, cum maxi m c 
cxcarcet hominem,&: hjyccum fiiafetoie redoi.eat, ju- ( t \ zuxh- 
rcunooc.ulo.& hkcinis attpbyu&pingitui. [r J rttk 

Intntto;utAanimauA&poi;cos,& vitulos, & agno* XRIU. 
bicpitcs cenfet Lycofthcnes. Cer*. inquit anno mun-- 
di 7 6o.porcus biceps,%inuejf£ 376S sgnus 3 Satur&38+i 
vitulus talis nat us eft.Illud tatius, quod anno C hrt* 
fti 1269. * Califlz inira ottavum diem natalis Chri- 
fti, vitulum cum duobus capicibus caninis, & feptem 
pcdibusvicuhnisnacumreferac * ica utcaputunum 
mcauda, alerum in fronte obvcrfa fibi invicem fpe- 
£arent ur, ambigerefq uc quo eiTet incelTur um. [ j J Ab U J £*" 
illiusmottuicorporecanes & volucics abhorrucrc. Jr u ~ 'J mi 
Eft reip. inter fc p ugnantis, diflldentibus fupremis ca- e fffy m 
pitibus for m 3^ quam j ure omnes averiantui. C ete - »#»*#*• 
rum porcus biccps, [4] conjugescbluxuriamdifli- C+J c ° n ~ 
dentes:vitulus biceps, [<] difcoides}uvcncs : agnus W € \ *y J" 
[<$] verorcligiofosdiflenticntesexprtmcc. xurtd dt- 

Sed & homines bclluinis capitibus ptogenerati .- ut vt r ♦ 
AHrovandusin hirt.Monftr.annoi5^5 rcfcrt in Hu- [ *] "wve- 
garia mulierem enixam eflfe puell um capitcelephan- tm ^fiors. 
tino, reliquo corpote perfedum> [7] & Romx uxorc XIX. 
Cornelii Gallicaniinfantem,canmocapite, [8] qui M **£" 
Dcura^^yptiorumAaubinieprajfentate^&Pciuiii #<?/* ^jP" 
anno Chnftii^iK. puerhirtafrontcfaciem bubonis ^*»W- 
/9] aemulabatur, Ad fontcm Aqua: nellae , cum mu- [7]&*g**- 
JictCatfcarina^atbiicawfebiibusvcxata adhaspel- [8] VigiL 
kndas ranam vivamalligallapaima:maous,dum ex- ( 9 )_Mel*~ 
Mb. h I 4 ' fpiraret, chrictts. / \ifi C A P. XI. ipiiaret, fique ad viri congreflum venifTet,prolem ra-*. 
na: capite deformemenixa eft,[ij a.nno Chrifti 151 7. 
In quibu,s elephantinum.caput fagacemj^aninum vi- 
gilem,bubonis melanchoUcum,ranaj garrulum pote- 
rit defignare. Contra varia: beftja; a Lycofthene.Aldro- 
vando aliifq; humano capite. nata? feru ntur. Lycoflh. 
ait i.n cetcris quod. anno. 11 o 9.1'n parochia La?gienfi 
porcaenixafit porcellam capire humano, [i] anno 
1 1 9 0. m ulier huma.no capite leoqem [ f\ peperit. Sic 
Cardauus lib. 1 4. de var. rer. c. 64. meminit partusex 

) Impii' muaere > q u i humana forma, fuperipre fuent, & infra 

w canis, [^Jqui ad Pontificem expiationiscaufadela- 

tus.fit.& Cornehus Gemmal.i.Cofmacrit. refert na- 

)Rap*x tumfuaajtate cumacapitriscapite canemeile. [5] 
Quje a?njgmatis loco natura finxifle poteft videri* ut 
taquaSphinxqu*da inhisimaginibusfuoshpmini- 
busmores errorefque proponeret. Multienimqui 
humanofpe&antur virltu : toto. corpore vel porci 
funtimpuritate, vel canes impudentia, vel leones fe- 
r.itate,vel rapacitate canes accipitrefque ajquant. 

XX. Porrp.univerfim producere, qui vej abundant, vei 

deficiwnt , vel transformantur quibufdam, turpiter 
membris longum fit. Multa apud Lycofthenem,Aldro- 
vandum,Pareum,P. %tengelium,ic poitremp apud P' 
Cajp. Schottum in Phyjica illius curiofa 1 . 5. reperies, 
quo to remitto.Illud quod ex Stengelio 1. f .e. 7.recen- 
fet de hominefinemanibusbrachitfqi , horum tamcn 
pfficia pedibus magna prpmptitudine exequetc, & e- 
gopt.a?fens Coloaia? ubiorum ^n. 1618. fpe&avi. hic 
rotundp corpere ah humerp adfemoraufquetrunci 
veftiti fpecicm prasfeferens , m. menfam agiji fefe li- 
brabatfaltu,m.oxquetergonixus, excufliscalceis, u~ 
troque pede , tanquam expeditis ad opera artefqj di- 
veriasmanibusutebatur. Inftrumentum in mufica 
organicum fibi appofitumicite pulfarcdoctus, digi- 
tispedum promptehabilitcrquedifcurreutibus. ^cu 
deinde filifque & pannooblato, non minus expedite 
fartoris munus obibat , fcu fila angufto acus foraminc 
Siajicienda eflenr,feu confuendus pannus. Ita & peri- 

tecala, I>e (ignis, prod igior um. 1/7 

t& calamo Iiteras efFormabat,& chartis pi&is ludebar, 
mifcens,ex more 4iipertieWque:d.ed.ebat pibebatqi, 
partienscibo^potumqueinvitrum ex lagenatrans- 
flindens.Itabpmo. ifteinpedibus,brachiafimul ma- 
nurquepoflidereyidebatur,icpnpacifici,&parvoap- _ 
paratu,defuotantum,viventis.(i^Nam ralis neque l 1 ] y* c *P-- 
bellis,nequerapinisidoneus$ (ibialiifquefedenspo- cus &P ar " 
tiflimum. utilis efle fplis pedibus videba,tur, vo conttn- 

Qu64rnpiiiho^quan t d6quepatcuDu& humana, * U L' YJ 
Deus caftigare fcelera,& hoirifica figuraru imagine a A A *\ 
vitiis ab.ducere conatus fit , non paucis exemplis eft 
compercum.Novimusquae inGermania veftium qo^ 
vitasluxufqj &infolenciajam 4pluribus feeulis do- 
minerur,& fuperbiajluxuriasqideferviac. It« fciilis 
quandoque& lat^ pena\i!is,perqi brachia & femora 
protuheiantibus,veftimencis Ipcus fuic.quo cempore 
in Marchiai<egiomonteannoiyj5. utLycofthenesex 
Tincelio refert f moadxofus equus natuseft, in quo la- 
xa propenden,fc]uead inferiores ferc pedum talos cutt 
tisthoracis,& caligarumlauslongiiqifeiflurishian- * % veftiu, 
tium,vicemfuppleba$^i).Haudmult6antcin Bel- [ UXUS \L 
gioannp iy4$.ipfpconyerfionisS.Paalidie,exhpne- i n f i mt i a 
rtisnobilibufqipareutibtisnatuseft infans , tccer ad- ■* 
modum &hprribilisafp i e&u,flammeis& radiantibus 
ocaiis,orenaribufqaehovinis, qqaeincornu pblpn- 
goprominerent. Dprfamilliean.is pilis hifpidum: 
caudafurftimreflexa,necmodica , manas pedefque' 
eygninisplantis,acunguibus obarmacisfimilcs; Di- 
vetfa? per cotum corpus ferarqm exrabant facies: Si- 
miarum inpe<£toredua:,hinc& hinc juxtamamillas: 
tetraduo &minacia canum furgebantadutrqmpae 
cubitam in brachiis totidern^ue in gennqm parellis 
capitarfeliamin ventrqbinjjaxca qmbilicqm ocqji« 
[3] Hic partus in lacem,mqltptvi terrore editqs., qqa^ faScelera* 
tqorhoiisfqperfqit,aetaodem, mpriens exclamayit: tHshomo* 
VigtlateiDommm Deus veftep adventat. I ta Lycofthe- 
nes ex Peuceto,Manftero,Brqfchto. Magis, etia terri- 
ncum monftram eodem fecqlo an. 1 y 7 7 . iq Ungaii a 
propeBudamtcpertqmcft , fqperioreijlqdcorpore 
Lib.L I j rcfercbac n* c a p. xi. 

refcrebat homincmifed a(ininaj illi auresi pcdibus & 

xeliqua ad umbilicum partc bovinum crat &alatu, a 

cubitishrachiaemergebantquatuor , quibusarrep- 

tos lapides.cum multoru accolarum ca?de, in obvios 

quorqirpargebatjutdefendedigratiamultitudincar- 

matoru hominu illud pro(ccuti (intiat no fine magna 

fr)Perver fuoitf c ladcftraYcrim.(/) utAldrovandusdcMonflr. 

^jjf • Guviusillud,cjuoddcalio circaripamNili Mon- 

***r\ ftiofcribit,hoctubuscapitibus,aquilaj,draconis, & 

vulpis horrendu erat, cetero cotporc velut humano, 

fcdfquamofa (erpentiscuteobtecto, brachiomana- 

quehominisabuuolatere, abaltero aquilino pcdc 

prominente.Erant & mammaj humauaj,fed Leonina 

cauda,fexus amphibius.Praeter hominis pedcs , ter- 

tius quoqueleoninus,& anfcrinusquanuscrat. Ho- 

(t)Concu^ mines animantcfqi Casteros devorabat.fz) Ita deni- 

fifcentia que Bajonse in Aquitania,meliori tamcn omincpuer 

triflkis natus eft omnibus rccte membris coftjtutus, fed ubi- 

rognum. que oculatus. Ut centoculus in hoc Argus mon ( 3) fa- 

(tjAttetus bula,fcdveritasfuerit,quipriu(quam poftdiesquin- 

&circum- decim ex(piraret,clara voce locucus eit« Tales fun c 

JpecJus in imagines quas Deus hominibus depingit, operantc, 

omni ope-, aut cette c&cdiente natura,ut in his videamus, quam 

re. pulchrum ilt illam tucri formam, quam Deus ad (i- 

militudinem fuam,utcunqi in corpore humano ,ma- 

gis tamen in anima delineavit.Quam eoim diiForme, 

in prima figura,ita ridicuie fciila cute ipeclare equu: 

tam indecens,ita iniblenter fuperbirc in vefte homi- 

nem,q uam trifte tot ferarum io uno homine facies 

membiaq ue contemplarii tam miferum ad brutalem 

di verfa inter fcelera vitam degcnctate > quam turpe 

inferiorem hominem animalem alatum eiTe,& fupc- 

rioremubiqueobfequentcm , adproximumperfc- 

quendumatqueopprimendum fecumtrahere ; tam 

indignum rationalem animam irrationali appeten- 

rias obfeq ui,contraque virtutes przcipuas pugnare, 

lam (i,ut intertia figuraeft,beftialesimpetustanqua 

capita ducefqi rerum agendarum (int , quid unquam 

rectc honeiteque tranngctur ? Solus Argus puer nos 

prudenccr ubique j ubcc effe oculato$,ciiciimfpedos, De fignis prodigiorutm 159 

&vigiIes,cumtot hefteseujufvis operi noftro infi- 
diantur. 

.» ConcludohajcexSchottiPhyf. Curion.5.c. X9* XXJIt» ' 
r, §.i.ubi fic habec.Prima itaquefinalis monftrorum 
„ cauiaeft,ut fint fignaDei.volenEisincautosmoita- 
,-» liu animos monere,aut fanare:ficut enim per fom- 
,*nia,per prophetaiumoracula , per varia prodigia» 
., ita & per monftra awjue monftrofa prasmonere fo- 
ulecuonprobos modo & cultuifuoaddidtos , fcd. 
„ improbos quoque,nequc fingulos tatum homines, 
„fcd integrasetiam nationes & gentes Sunt quinul- 
„ lum monftrum finepr*fagitione nacu exiftimenc. 
i» &e. Ex eorum menteinfans illeorc gemino, qua- 
,, tuor oculis, decibusbmis, barba & duabusbrevif* 
,,fimisauriculisnatusan.Dom. 308. apud Daphnen 
,» Antiockix fuburbiurn Conftantiilmper.teiripori- 
nblisfilremp.inftatumderormem vertifignificavici (z)Eeclefi* 
wpropterea, quodfeculum fuccedcns obfcarniflimis & refp. 
,, moribusfueritdeturpatum,& ImperatoiConftan- dijfidens* 
>, tius ftaudulcntis Arianorum impofturis illaquea- 
,, tus.a v era pietate receflcri t. Maunr ii I mp.aetatc an. 
»>f78-pueraliusinThracianatusfinebrachus,&ab 
„umbilicodeincepsinpilcem dcfinens, (2.) Canis y} &***" 
„ infupercapiteLeonino(?)&Fcctus quadrupes ^)^fJ^ Ht% * 
„ infelicem Mahometis adventum praemonftravit, PJJSKjj 
„ quippe qui audaci illecebra & Vaniflimis commen- \)) Cu J t0S 
„ tis hominum mentes decipiens , terra marique do- ^ ccl 'U mu " 
„minaricccpit,quodmonftra illa partim terreftria, tatt4Sm 
„ partim aquatilia fignificafle autumant. l4.)Bruta~ 

, r Fcetus humanus caninocapiceinlucem cditus yytv' 
,.anno9i4.moresChriftianorum illiuyxtatisprae- *** ." 
„dixit,(Vquimutuismorfibusfelacerantes, fuere JlV» . ™~ 
„ candem areliqniisirapiaru hasrefum Anthromor- J ttant J e '. 
„phitatam & Manichjeorumdefrdati.Monftru bi- laceran * 
j.corporexhoroide&catteintegratum, Albaniaein tes ' 
„ Epiro natu an.1133. civitacemillam caninis mor- 
„ fibos & clandeftinis prodirionibns divexandam o- 
,. ftcndit.ftf) aliudtticepsaptrd Samnitesanno 1% 0i 
„ treslmp Rom.competitotes. Puer biceps & qua- (6) Refc ' 
wdrimanus aoii £3iB«antii Mt*s,ImperiiBizantrni difcors* 
Ub.L ruinam. 140 C A P. XI, 

(z)kccU- »» «juedrupes nacus circa an 138 7. Schifma Benedi&i 

Rtfchifma * I 3'9 ll * antca Pcr ru S T -uhanominabatur,porcendifle 
' J »,dicitur,Mon{trnn>illudhorrcdum,quodan 1 + 96. 
„inTibenrepercumfuiiIefcrip ; fimus , corporehu- 
,,manofquamQio,capireaiin!no, manu dexcerahu- 
», mana,iiniftra ad inftar pedis elephantini,pededex- 
, ,>teroaquilina,finiftiobubulo,ventrefemineo, pe- 
(x ) Hnrefis " ^ orc mammis turgente , cum capitead podicem 
infevaria »>b arDa to»ali6quedraconemafmulante, (3) lioc in- 
j' x-fifa » quam monlhum tam varium , aut vaiias hafrefes 
r „temporaillaiecuras, aut perditos temporis illius 
,,xnoresdenuntiavit.Alterumannoi5iz. Ravenna? 
„ natum capice cornuto.pederapacis ayis, genu ocu- 
(4)Bellum " ^ ato ' a ^ IS loco.brachiorum inftru&u.&fexu utroq; 
in terPon- »>4efor m e,(4. , excepithellum funcftum interlulium 
tif. fa Re- iX * ' P° ntl ^ cum uni verfa peuc Italia, & Ludoyicum 
€S cbrili * * *-Gall,Regcm.Dc hoc cum Surius in hiftor. anni 
1 J '„ i5ii.verbafcciHet:addit. Interpretationem quidam 
„ ejufinodiejfevoluerunt SuperbiamJevitatemiVirtu- 
„ tum inopiam. Sodomiticam labem , amorem reru la- 
f\1 BeSo \>kt nt i um >& e * obb^vionem , inexpUbilem av aritiam 
cafiigata ^gallicofiagello cafitgatum iri(0 gW & faclum eft. 
fcelera * ' Eo ^ em en * m * nn0 Gajliarum RexLudovictu rupto 
„cum Pontifice & Maximilia,nafedere Ravennam ob- 
, ,/edit , & tandem deditione receptam urbem,contrafi* 
Y v » 4*** datzm diripuit, & magna clade affecit-^ 
* Mirii eftquodBocthius^.ii.infertinI>Jorthum- 

bria vifum antebellum Conftamini ScatorumRegis 
cuAtkelftanoAnglorumregefufceptum.Homdle- 
xu viriUun6q; ventrcgeminopedtore & capitebra- 
chiifquequaternisnatusx tanta difTeniipne volunta- 
tuma&ionumqueinterfepugnabat , utquodalter 
vellet,nollet continuo alter,necadduci quidem pof- 
fent,ut,licetventrccommuni efTent, cibutamen una 
caperent; aut una dormirent, verumcum altcr cibum 
fomnumve caperet,recu(abat alter jcjunans vigilanf» 
Te,neqj rar6 contumeliofis fefe invicem verbis, pug- 
nis etiam unguibufque certatim lacerabant, denique 
oec fimulmortui, verum uoo confumpto , alcer fen- 
) * firn Defignis prodigiorum. 141 

£m foctorc demortui cadaveris extin&us eft. (1) Ni- f ra tru vel 
mirum haec erat , unius Infulae Regum foede diflen- Principum 
rientiumnonalienaeffigies.Horrendum longumq; cognato- 
relatueflet,quodmonftrofis partibus nataperGer- rum ltem 
maniam H*refisfigurata fit.UnoaFriburgoSaxonu CO rporis & 
lapide,inpagoditionisCdlenfis, L/cofihenesdepro- a nim&di[~ 
%V«.eotemporequoLutherusclaufto omniacpu* fidium. 
doreruptoadillicirospaflimthalamos, novamque 
carnislibertatemconfecratos Deo hominesprovo- 
cabat.vitulus cueullacusf i)in lucem prodiit,germa- (z)Lutheri 
naLutherife&ariorumque incontinentis lafcivia: imagv,&> 
idea,cujus monftri ipfe Lutherus & infpe&or , & ar- apofiutarH 
bitcrfuitropinornonignarus, hanc deft fabulam i monacho- 
fuperisdari.quanquam aliis,utomniumperditowm rum % 
m»seft,vitiafuaaffingeret.Rariuseft,quodinduca- 
tu Mechelburgenlj.jam ha?reii infe<3o, loco Muifal, 
haudproculafiutzumoppido evenit. Pulpitum ia 
templo hgncum erat vivo impofitum lapide, verum 
antiquitate& teredineadefum, incujusfcapoexcrc- 
yithumanamanusomnibusfuis partibus abfbluta, 
icaverfatamenmanusparrefacieshominiserat , o- 
culi's>nafo,ore & barbapra?dita:neque vitadeerat,ii- 
quidem vifa indies,non fine conatu ac fudbre, movc- 
n faepius , quod monftrum ad ahnum Chrifti 1594, 
lanConius.Tom:p.U.Merc.gal, refert, exiftimatque 
permanumopera, perfacieinocuiofquehumands, * , D 
lidemdetoanf3)utfiDeus admonitbs voiuifletj ** BonM ' 
optra ad_ fidem illis novs fidei buccinatoribus adiun- *"" fidei 
genda eflerquod illa fine operibus mortuacenfealur. jHn & end *' 
Verum , quamdemum interprerationem habet XXV1 " 
monftrum illud Hifpanicum,anno hujus feculi t g 
Ambigeuita?fpeaatum?A^«y. GaUob. ann. i6z 9 
quod nec homo,nec brutum , nec voluriis , nec qua- 
dtupescrat,- fedomniainufitatopiorfus fpec>aculo 
Eonjungebat. A vis credebatur,ade6que dejedta ex al- 
:o in terrarn eft glandibus: 27. pedum longitudrnem 
rontinen eft viiaicaput bovihUm, & vOx mupituf- 
juebovemreferebatioculusin fronrehumanus- au- 
:ium vice dependebant hinc atq u; illiac ali : cornu- 
Lib.I. taui Ubiriofu, 

quodbrevi 

novos & 

inexjpetlt- 

tosevetus 

htbent. ti) lne*S 
Jpefiatum 

malum. XXVII. {fiLmdi 

brinm. <4" hiors 
innoccnttf 
£XVUL. 142 C A P. XI. 

ta in vcrtice eminebat vitta:tubei a tergo teftudineu' 
in pe&ore loricargemini pro cauda enfes ipec*raban- 
tur.fi) Hoc&nigmateHifpani deobvenruris bcllo 
calamitatibusjderegnorumdivulfionc , fortc& dc 
admiflis fcelcribus commoneri poterant,nequeenim 
quicquam in tam infelici horrendoque monftro a» 
maudumfperandumcjue ©bjiciebatur. Concludam 
ha:c dc moaftris poftquam admonuero, qusedam ez 
hisgeneratimtamummalum aliquodbonumve(uti 
inprodigiis ^tiam a(folet)praefigurare.Ita fi Herodo- 
to. lib. 8. fidcs habeatur apud Pedanenfes qui 
Halicarnaifum accolunr, quoties mali quippiam 
Amphyenfibus immineiet, tunc Antiftiti illi facro- 
rum Minervaf grandis fubitd barba enafcebatur. Fo- 
lydor.Virgil i1b.13.ififi.Angl (1 ) In his opinor, exem- 
plis Dei erganos elucefcit cura,quostam novisrerurn 
figuris fapientcrinftruit,utvanusomnino fit , qui 
hare neget ad nos crigcndos corrigendofcjuc a Deo 
adhiberi, 

Non tamen oontenda omnia tantum figurata efle, 
cum multis quoque cxemplis conftet,in fcelerum 
quoq; poenam prodi^ia monitraquc a Deoimmilla 
cfle Monftrofi il 1 i cx Anglorum gente homines.qui 
t.'uncatam velutequi caudam natiin luceni adferunt 
($)majorumfuorumcrimenluunt,utquiD.Thoma? 
Cantuarienfi iuStrodo ad Meducia fiumen vico,fce- 
leiateilluferunt pra?putaraequi,quo vehebatui,cau- 
da.Mitiushodieduminhac Cofonicnfium Dicccefi 
HackenbrogenfisDominiituftici, quotanms poft 
Pafcha.Mau feretempoxe.plectuntur,obinnocentis 
cujufdam,utFerunt,fupplicium,gallinis, iueusnon 
eHetperniciemimprccantisipccnaconfecura eft, at- 
que etiamnum viget,ae'nifi ante efferantur , aut ne- 
fcio quibusiatebnscondantur, di&otemporeinter 
reunt.(4) De prodigiofo viri erfcmore partu alibi, 
cum de fabularum origine diiTeremus. 

Ita quae cum natuia rerum pugnant oftenta ple- 
rumque infaufta, horninum regnonrmque intcrfc 
coHifionesptarfignanr.Sic anno ij45-turbis belliiqi 

in Ger- Dcfignismonftrorum. 14$ 

l n , G r Crmgnia natis 'P raelufir "li Dcus fpeaaeul©, in 
Sileiia potiilimum confpefto. D uxit ab orwnte in- 
itruclam Urfus aciem,cui ab occafu, cum armar a c- 
tiammanuoccurritLco Intct eracicum ucmmque 
lucidinimaemicuitftclla.Moxintcr fe conprcffidi- 
micarunt acriter,ut diftillare ex fauciacis faneuis , & 
«ammacorpotadecidercviderentur.Interpr^Iian. 
dumieie Aqmla f upc r copias Leonisdealcarupe 
aIarum^cm,grolibravit Dircmproquail ccrtamine, 
Lco interfuas fulfu cohortesmuliumUrii veftigium, • 
ied ptoftrata jacuerunt cadavera.quialtet cortftite- 
ratexcrcnus > «Juibus canitierencrandi adftitetant 
ienes Fimco ptariio reduxit ererritum ad occafum 
Leo.QuoaliquoufqutprogteiTb , quidam albo & 
ornatoveause^w,, ad pugn* locumacopiis re- 
dut,atquem eum equum juvenem eataphraaum ibi 
ltanrancoliocavit > &vcriusortum procedentem 
comnatuscumcecerisfpecicbusevanuit*/!) Sicpau- (i) BeSa 
cisantcannis^vidchcctii^.nonprocul Oemponrc Germam* 
mitarvifadunt.magtnes. Hinc CameJus ptodioat, 
ijuem damma minar inotbem ciogeret : inde Lupus 
nontancumflammeoaccinc^usorbe, vcrum Ses 
^uoqueor, ilammivomoegereas. Sequebatur rTunc 
W* vir cataphradtts in monckim ftans aditu, 
bandedemulcebat)ubas,rurrum , uc videbatui :ad- 
bland,enri Qu^fiquisvelgencibusfamiliatia , vel 
ctiamramiliisfiuropa. pt*a P uisufirata P ioinfipm- 

K S ^2 m , arUm ZtatUm *^geft,scomparet. 
haudd»fKculcerpropoficac*i,tus «niemaca enoda- <*] **&» 
*>"•(*•) S Jqtentri* 

Mag,s illud mvolutum eft,quoa apud Sckotinm 
^.«.to/r^.i.unacumanrememoiatis ex I^nnis 
lonflontcUffe i.Tbmmttographt* producicur, prop- 
ter irnasinum^uaminvoimtvarietatem. An., 5J4 , 
die3.JuI,nnoppido Oerm. Schlefwich amenVhc 
calofctcnoconfpcaiinaereLeones exiocs diver- 
h vad eonfWtum concurrcnres. Caraptactus his af, 
ilftcbat haftam quatiens. Jacuit haud piocul ab e- 
ouirchununumcaput , imecru-nco , impcratouo 
.. orna- nu. 
XXIX. 1 44 C A * XI. 

otnaturr, diademare. Modico poft intetvallo Apr» 
eapu aculeatumvilum , & duo Drr,cones ,| nem 
vomentes.Unic*deinde& ampUGm* «>*»«*£ 
foimaeoadlacumpon»-, claHeqne&tettefttbus 

obklcopiis. Crux fupeMranc fanguine, colons 

i,neoflaotanscoloLe ', imperatotmm m cap.te d a 
demaeerSms.quemmfecutus fine feflore equus elt. 
Poftefinamplplan.t.ed.Keatdentestn.tneruncar- 
L.ai t ovic.nLJon t i.poftquemgtand,sAqu.bd. : 
midium fuicotpot.s«e.*.s.Al.quot **%**. 
~qu.la.umpuUicand.do mt.d. cotore »PP*™£ 
itemLeonis fupinicaput infign.t. cotona. Gallus 
galUnaceus roftro fe: iens fodien que caput tant.f- 
le donec a ttunco corporis delabereturfolumm, 
& evalefceter, cotporediu coufmcuo.Adftrteru« 
& 'ali.Leones& iuxraApr,capJ.tMonoce os pau. 

latim inDtaconemconverfus,al.aqne plu nm . mu 

fitar^ figuts,& rnaghitud.n. S an.mal.a. Atfu m cel- 

fa tupeatrduobus cinaaexerct.bus, & vllaeft m- 

teetareeioftequent.bUs opp.d.s.atcbus , & vics 

ferfa. Sedmoxrotustraaus inquo hzc rteterant 

fnVcorteptusconflagrav,t, & ru.nas vafts tetti 

ignumampliffimumobruit . extant.bus tan utfl 

xulibusinloco, inqufcanteamagna JUmb^ 

paruerat. Ad ripam lacus gtand.s camelusb.bent 

(,)T«rh*> Lilisconftitit, (OHxc.lle. ^u^tadcoapparatu 

tio Z«r° f *. rci B aeoc«mpotea Sttperisinfttuaaeft, quandoad- 

»b htreti- huc b*ilaiumTutcisvigebanr, inftabant tumhs- 

c« &T«r- tecit ; sra German ia. Urbsilla fuper quam Crux 

'»• RbmauajUtehabeaturEcclefia.abutroque hofte 

v^Xa, A,ces'cumtegion e & o P pid.s, qus ,gne 

: t5;4t^s,ib4p«i6pctj&e & &b*^ 

funr.pUret veceres Ecclefiatum *«"« nA '> -^ " 
ant Quemadmbdum Leones V™°**V>< * 
Aori exGetmaoia & f ? ptenti.one , ad hanc dadem 
fo P n utTerto mihime obfcurnm eft. . Monoceros 
[nDraconemverlus, Ecclefiaft.cusptmc.patus de- 
ficiensccnferipoteft. Impcratonum caput finecor- De fignis monftrorum. 14; 

bore viderunt , qui deficientem a Carolo erercitum 
perfidum & haetefi jam corruptum cum Mauritio 
Duceconfpexere: Leonem coronatum truncavic . 
Gallusi quandocum Metis , tres Epifcopatusfuftu- 
lit. Camehisadjlacuminnundantembibit, quando 
Turca cottenas h£refi primum merfas tenuic,adhuc 
eeteris nondum fiti extincla imminens. Cerera Le- 
clorrs j udicio in cadeftibus his ptcluiis evol venda re- 
linquam. • 

Superiortamettimago.quaemfum & leonefn fu- fXXX- 
pcrvenientecomponit Aquila , videtur atrox illud k 
bellum,intcr Joannem Bafilium ferocifiimumfimul 
& vidwriis elatMimum Duccm Mifchorum, tum 
deiiidema^num Livonix Magiftrum imparemqui- 
dem tanto nofti,fed cum Polonicar fcfe Aq ula* fub- 
mitteret,defenfurn proponercnifi mavis Albertum 
iutelligere Brandeburgieum urfi inftar omnialateia 
Cermaniavaftanrem.cujusdemum furorem Saxo- 
tticusLeoobjcctuspreitit» & Aquila inrerveniens 
Casfarea,atSalloconfcderatifqi abftra&um, utcun- 
quecompefcuit ,doneca Brunfvviccnfi vi&usfuo 
cumberetjtotaqueilliusvis evanefceret. Camelus& 
LupUsLeonioceurrentes, haberipoflbntTutca?& 
Tranfilvani Ungaria? incumbentes, quibus Ferdina» 
dus Rex occurricCaefaris Caroli ope fretus. Ut ut fit> 
inhis Superi emblematibus imminentes Germaniat 
calamitates non vana conje&ura adumbrarunt. 

Sic & magnorum fatis Principum non taro Deus 
figUratisimaginibus,autalioquodam figno prarlu- 
dir. poannis Saxoniae Ducis & Eleclroris moitem 
ha?ciymbolaindicatunt.Arbormarcida atqueever- 
fa primo eminebatjdeindeexpedituseques,qui tturi» 
catam ramis arborem prar fe ferret 1 tum magna 8c 
atra crux in nube denfa: tandem ex ea horribile ful- 
men ingenti fonitu excultumeft. (i)ItaSchottusk \*)Mors 
cit. Apudquem&Nierembergiuslib.i. demirac. Frincipis* 
natur.inEur0pac.y3 ait, quodin quodam Mona- 
fterio Gallia? S,Mauritii difro.tot in quodam ftagno 
lintpifces, quot in clauftro Monachi , quorumali- 
Lih.t» K quo i4-£ Cap, xi (i> Mcrs 
religiofo- 
fum. HXXl. 

%jtr& hti- 
mftn&frA- 
plitdtts 
extmplX. i frtgilis* quo aegrotantc . fupcrnatct&pifcisquifpiaminfir 
mus, quiilUmorituro pra:moriacur [1] Eft ho 
MonafteriumadflumenRhodanum in finibus Se- 
quanorum refquepluuumteftium, eciam oculato- 
rum,fide conftac. 

Abfolvam hoc caput hujus «tatis ciariflima 
imagine,quaDcus inftruereitiuftris ramiliae homweV 
acde fatis imminentibus crudire voluit.Utar ferc au- 
toris P. G eoigii S tcngelii de ovis Fafchal. Zmbl. 7 ♦ 
verbis Novi ego farruliariter , inquit,in AHatia no- 
biliflimi nominis & familiae hominem,qui fc, quie- 
tisgratia, ameridieintorumrecipercr , jubebat ln 
^nenfa ftatui cryftallinum caticcm vino rubro puni- 
cantem i ut afomnoficcioriUicdfepoffec hauftu 
prarfentirefrigeraic. Hicmosillierat quotidianus, 
aliquandoigicurintegisfenfibus,& valetudine pror- 
fus ve^eta accubuitjubi,nefcio qua: , hominem fub- 
iit cogitatio dc aeternitatcqua: cum non fiuit obdor- 
mifcerccumhaccogitatione dum lu&atur , atquc 
anteoculos poficum vicrcum fcyphum animo nolen- 
tcidcntidemcontemplacur, fcyphusrepente, nullo 
attingente,veluci&us,fonac , & fponte fua medius 
diffilit, vinumqucinmenfamefFundit, (i)terntus 
inexfpc&ato fpeftaculo dominus, tintianabulo, 
quod ponc ftabar.dat fi^num. Adfant famuli,quarrut 
quid velicjquibuscrepida vocc , rcmuti evenerat, 
xcccnfet, additqucitavitamfuam quemadrnodum 
virrum rumpcndam,animamque vini inftar cftund^- 
*dam,folanturilli. triftem cogitationemabjicereju- 
bent,viciuminvitrofuiffe , quo ex oeulis fubmo- 
to.aliud vino plenum fubftituunt Verumilleeadem 
cogitationedefixus , ratufqueboaofegeniode im- 
mincntimortcadmoncri, alterum hoc vitrum claro 
foniturumpi , vinumqueinmenfamevomerccon- 
fpicit.Majorergoquam pnushomincm invadic co- 
fternano,vocacifamulos,vocac uxorem> mandarque, 
uc a&ucum Brunttuto advocenc , anima? fua: medi- 
cum:namdecorporea<5tumeffe , nonfccusaede 
Tiwojamaiteroprodigiosc^utiquc fra&o. Uxor ubi 


De ilgnismonftrorum.* T47 

fruftra dehrantis ttiftitiar vanitacem elTe monuiiTcf, 

deniqueappromificfe Patrem Societatis confueturn 

advocari curaturam.Interim tertium , ante explora- 

tumfcyphum,ncquodveftigiumla2fioniseilet, re- 

poni jubet.Inanemtamen viri imaginationem arbi- 

tiata,Confeflarii curam omittit, dominus verd pec- 

catis per digitos,memoria: caufa, digeiendis inten.- 

tus, tertiumdeiaique (qmsdigitum Deinonagno- 

fcat? ). vitrum diflilire vidit. Moxque per Superos 

atteftari vocatam con j ugem,& fervos , uc confeila- 

rium quantocyusa.cceifant ,. modicumfibi tempo- 

lisfupereiFequofaluti fiuepiofpiciar. Nondumpcr- 

fuafit domeiticis:ita mundus omnia facilius. credic, 

cjuarh fua pericula. Sic dies in vcfperum cxtracta. . 

Crepufculumdiei^ fuit & crepufculumvita?: nam 

adprimam&cicmmirificeccepitpallere, fe^nius& 

vena micabat ,. ac vires in momenta fingula deficie- 

bant. Ergqjtumdernumuxorequosmittir expedi- 

tos & quantapoffet contentione jubet famulum cc- 

lerare.O quamocculta funt Dei judicia! Itincre, 

alioquin non admodum longo, neque erroribus ex- 

pofito, in media,quaeinterjaect,filvulatotano&e 

vagatur,dumintereamedia jam nocte herus funus 

fuit. Ononfortunacantum.fed&vita mortalium 

vitrea. Difcantexhacimaginccautius lux faluti 

confulerc.qui eadem fe natos forte non ignotanc, uc 

aliquando moriantut. 

C A P U T XII. 

De (omniis,&,an hominesper ea, tanquarn 

figuratas imagines, inftru£ti 

fuerinu 

A Dfomniaprogredimut, ut, cum recef>ta vece- I. 

rum recentiumque opinione , alia ex his vana, 6}u.d f&» 
aliarerumlatentiumfignificativa reperiantur, ex- ttoneex 
plotcmus.an non fymbolicis aznigmaueifcjue figu- [omniis 
tibj, K z ns Rttnani 14? C a p. xii. 

defuturtt r j s nos { omma erudiant. Quibufdam fomniis pcr ob- 
pertma- jeclasnobisimaginesveta reprxfentari perfuafum 
gtnes eru- ant [q U i s f u i t R oman i bi ata< j efcDUS publicis fom- 
' l J m * nia,fidem rerum abditarum facere , ac minime vana 
efie credcbant,«f Rofinmsl.z.c i.quocircafblenni vi- 
c"timarum cxpiatione prsevia, lotoqwevivoin amne 
cotporejauc Onirocrka:. feuintctpretifomniotura, 
iliajaut certeDiis pcnacibus enarrabanr. ac poftridie 
publicccivibusvulgandapra;coni offerebant. Cap- 
tabantur verd etiam fbmnia,cum fe non ofrerrent in 
delubris tempIorum,juXcaillud Virgilii/rkg JEneid. 
— Huc dona Saeerdoi 
Contulit, & ctfarum vviumfub noctefitentf 
(l) Cogni- FelUbus incubuit ftrattsfomnofquepetivit. \ i ] 
tiofuturo- Utptoindefacriftcioprarvio victimarum pellibusin* 
rumcap- cubantes fbmnia exfpc&aflc videatftttt.Anciquiflima 
tata., porrd hxcdivinandi defucutisracio, nccjucautonta- 

tem graviorem habet , neque laudem approbario- 
nemque maj orem, quam quae a Jofepho Pacriarcha 
peticur,dequo Trogus PoiripeiUs apud tuftinum L 
$ 7 . Beportatus in Mgyptum Iofeph y cum magnificas ibi 
artesfelerti ingeniopercepijjeiybrenji ipfi Regipercharus 
fu,t,nam &prodigiorumfagacij(imu* erat y fafomnio- 
tumprimw inteUigentiam condidit .quanquamC *Pli- 
nius /. i r.57 .Deucalionis filio Amphydtioni > Pau- 
laniasin Acticis Amphiarao vati * Tatianus Marryr 
Telmeflenfibus Lydia? populis primam fomniorum 
interptetationemcribuanc.Verum camen non omni- 
busCtedendumfbmniisanriquiCenfucre.Hincdcdi- 
vinacioneCiCeroinquic, Cumanimus languorecor- 
porit y nec membris uti,necfenfibutpoteft y incidit in vifm 
'varia&incertmexreliquiitinh&rentibus tarum rc- 
rum>quas vigilansgeJferit.Vitgilius lib. 6. JEneid. ut 
vcra fomnia a vanis difcinguac.ica canic: 
Qui, *ver* Suntgemin&fomniport&>quarumalterafertur 
qui, falfa Gornea y qum verisfacifc datttr exitus Umbris : 
cenjean- Altera candentiperfeBa nitens ekphantoi 

turfom - HAc falfa adfuperos mittunt infomnia Manet. 

niat Nunirum pcc corncam portam i rjimicn fingeban t in 

1 ani- Peimagm&usibmnioram, 14^ 

animum vcra fbmnia, qudd pellucida cornuum na- 
tura fit,inquit Mactobiusmfem nio Scipioms lib i.c. \, 
Sc vifbrum fimulacia exprimat; pcr eburneam vero 
porramvana fubire dicebant, quddeburfblidum ac 
minime fic pervium imaginibus. 

Verum hxc Poetarum de fbmniis fomnia , nos in *'• 
jisveritatcm,fjquaIarerepoteft,fcrutamur Quocir- * 

ca diftinguenda cum eodem Macrobioctur fomnio- 
rugenera,in$W^ov , e&p* , ^n^rnrfjCov > I- 
vuTrvtov , CpccvrotfiAotl quorumduopoftremanihil 
divim continenr , fiquidem ivy7rvtsy a vigilanrium 
curis no&u recurrenti|?us oriturjuxta ijlud Claudi- 
an inprd.fat.adfIonor. 

Qmnia gutfenfu -yolvuntur vota diurng, 
?eftox$ fopito^reddit amica quies. 

Q&\vT#,tffAx ab humprum qualitate pro venit , etijus 
^eneriseftEphiaItcs(i)hominiveIutgraviffinipcum [ r ) Torpo- 
onereincumbensjtumdeindeinfomflia, qui&usno* ris imago. 
dtambu!ones,nonaIiterfbpiti, quamyigilesejrcum- 
aguntut,ridiculis faspc* exemplis quale Rura|mundar, 
dum illic pro ftu^ijs agerem,ancilla adforum dabat: 
quas internpeft£ np#e,rabernam mercefque venalcs > 
explicabat,ac pcrextremosaBdium parietes. tcnuibus 
cxtantiumlignprumadminiculis nixa, fummas x~ 
des,quodvigilansn^qtiiifl*et,(adquem,nefcio, kbo- 
rem) confcendebat. Sed has imaginum in fbrano 
fpecieshoclocorejicimus. Ad-illa, quae divinatio- 
nemcontinenr,prpperamus.Tn hise'^^ rem,pro~ 
mcontins;it,nudefirnpliciterque pcr imaginespro- 
prias objcit.Ita Petirius Navarchus, ut Alexand.l.$. 
* .2.6. in ifcgaso navigansin fomnis vidit Cn. Pom- 
peiumaCajfareprofligatum, obfoleta* ami&umve- 
fleorantemutfeexfpe&aret Et Q^CatulusafX*- 
philin.in Augufto> vidit Jovem in fomno adolefcenti 
O&avio infignia Romani dcferre imperii , ™*jjfewt- 
fi»rf*flvor3culum eft dormientibus oblatum , fivc 
voceviva.fivcnotis. ItaiEdefioCappadoci Philo- 
Xf*J. K 5 fopho If© G A P. XII. 

fopho,itfE#MMpM» i* ejusvita, anciptti «uia de virar 
iuftituto fluauanti,oiaculum verfibus editum,&,nc 
incmoria dcflueret,levx etiam manui infcrtptum, 
farcarumingenibusfataliapenfa trahentum* 

Sorstibijlat vittjitigereinurbibusyinque 
C&tibusejlanimusfamajuper&theravtves.&e. 

Reliquum eft uitimum genus fomniorum ovu- 
ooe diaum.quodn»n pet rpecics rerum propnas.fcd 
aliisinformisacper imaginesrcium figuiatas, veti- 
tatem pioponit,aiquehocfolum eft de quo pratfcn- 
titraaationeinquirimus. Cum nos Supeti pictis 
con etudiant in tabula imaginibus > quibus,velutin 
fymbolis a-nigmatibufque, abditarum rciumlenlus 
communKent,habent tamcn vim quandam artem- 
quepidoriam,quavivaciori longe coiore hnea- 
mentifque expreflioribus animo figuratas haice irpa- 
2inesfubjiciant,quandovideticet m phantafia ,hrt 
lnimoetiamhumano,vclutintabella, rerum hgu- 
iatefignificantiumfpecies claiifTimas expnmunr, 
n)Superio- cet eEirintereafenftbas,fomno obhgans. Itaevemiie 
vesinferie- celebcnimojUveni JofcphoPatriatch^pluitbus ex- 
tem vene- C mplis tenemus.fiderailla cceleftia fibi vidu mchna^ 
rantur . t a fi) & manipulos fraternos iuum dc venetan. ( 2.) 
(% Multi j ta pingues Pharaoipicas bovefque, (,) ac deinde 
fares fui mae ilemos (*) coofpexic.Ita m carcerc pmcerna re- 
fvmilem £ i USl muftum fefe in Pharaonk expnmere caucem, 
colunt. % } a l t er piftor avesfefcpafcerc fommavK.f^y Ita de- 
( 3) Anno* mque Nabuchodonofor ftatuam illam, quadruplici 
n& copia. mcta fio conflatam,atque ex lapide decichio immt- 
(\)Anno- nutam,E7]peifomniumintuims eft.SedtamexpIo- 
n&caritas. 2ata hocloco nonpioiequor. Ex rehquis omnium 
d)Regtus p £Q 4=fecuIotum hiftoriis normulla exmbco cum 
favor. fymbohca,tuma!nigmatiGav •. 

(6)Suppli- AntcomniatatoenobfervanduiTr,noneam lcm- 
eiii&p*- petaucfignificandivimfiguratisejufmodi fomniis, 
namortis cert kudinemcme veritatis fiibeiTe : tum quod a na- 
( 7 )Ca:eftis tura libuspet(aepecaufisonaT,cafumagis, quamm- 
potentia ten tioneregantur:tuma tXarmone , mendaaorum 
mudanam j^b lo ,non tard adfraudem componantm ; tum dc- 
cmnrit. »"l u « Dc ltnagmibusfbmniQrism.' ifi 

niquequod peyco ac gnaro interprete deftituantur. 

Fuerunt tamenolim atque^tiamnum funt, qui ex 
figuris quibuslibet pene fbmniorum , fuperftitiosa 
inrerDietatione,abditam veritatemde rcfuturaco- 
nantur ejicere , horumdecretancomnind igaore» 
mus, Vsrfibus quaedam ex Hadriano Junio Medico 
deprompta fubjiciq,magifque fymbolographis dir 
gnaexpono. Celare nolifomnium quando tiquidum efi. 
Pigre moverifemitam duramfacit: 
Aclus fecundat fomniesfi currere. 
Calcareprunas,noxiamfignatgravem.(i) 
Botros edere notat madores imbrium. 
\tcusedere,cavillafcurrarum notat. [z) 
Sifomnians ridebi: ,angor tepremet : 
Sedfifieas,repleberis tunc gaudiis. 
Succendi adiras.hoc acerbum efifomnmm. 
Petrt, infidensfiabili,bonamfpem concipe.($ ] 
Tluvius inundans (4) hofiilem incurfu m notat. 
JEquor ferenum mare y faufium efifomnium. 
JEquor natareturbidum (;) angores notat. 
Aurum tenerefomniansf(fi\ voto excides. 
Clavos tenens (7) ab hoftepericulum cave. 
Iaftura certa efi>paffer evolans manu: ,«) 
Tenent columnam^g } numinisjperes opem, 
Votum obtinebUfimanuaecipitrempremat (ie> 
Accipitet evolans malum adfertPrincipi. (ii) 
Claves tenereM i)fiaktkfedus indieat. 
Remoram notantfiageiia torta vitium.\i j) 
Se eluere totum,(j+> exterminat cutof graves. 
Latospedet habere^i^portendit malum. 
Viamingredinolito t (i6)fuecifopede< 
Inglorim erh te ufiulatumfomnians, G171 
Curis eris tiber necemfifomnies. 
Volare fucctffum rei l&tum notat.(sS) 
Ptafagiuntpugnashofiiles Jbafia 
UbJ. K 4 

dia, Pax 

f/j) Impedimentum.(i+> Curasdep6nereSif,t6) Infe- fiedus- 
bxiterXt?) Inglorius. d*j Succefjusfelix. \l) Seelus 

admittctet 
(2yObtrt~ 
Batotes 
pati. 
fySpem 
eoncipere 
acfiduciai 
niti. 

(A)Hofiilh 
incutfus m 

ammo. 

(6}Vot« 
frufirari. 
<j)Pericu* 
luab hofifi 
(f ) Spes 
frufirat*» 
[g]Fidu- 
ciain Dei£ 
(ro) Voth 
copos. V. 
(n) Infcr- 
tuniurr 
Principis. 
-£ft {i2)Cocpt~ Ift C a p. xir. (i) Ttfunti- 

us mali. Tft ominbfa res atr&s videre equos ( i ) 

( 2. Nunti» Alhos equos videre, ( Zjfauftu* nuntius. 
us boni. Signant periculum ab hafte vejparum agmina, 

(3 ) Honor, Vidare lumenfe } res loco in claro notat. 
gloriafa- Pelagus quietum cernere.(^) eft omen bonum. 
tna, VL Tremitu4maris(ynegotiiturbasnotat. 
[+) Pax> MagnJtmfoveJpemregiaindutu*ftola,(6) 
mui es, Di/rupta veftis ( 7 ) curarumfafcem eximit. 

(5) Beilum* PrAcifa z t ona i (s}celeriter expedit viam. 
inqutes. Damna in negotiis coma abrafa indicat . ( 9) 

(6J Spes Difcrimeningenscriniumcafusnotat.(io) 

rrtagna. Tentus manu enfis auguraturp&lium. 

(7) Cur*. Confringere enfes, (u , Loftiumftragiis nota eft. 
amota. Tonitruafomninuntiorumdiftafunt. 

(8)Fefti- 6}ui fefenem videt, . 1 z.) manet eum dignitas. 
natio. Adduntaliifpeculumperfomnum intueri, (15) auc 
[9J Ddnu inaquacontemplari [14] faciem,incer mortuos ccr- 
leve nere fratres aut forores > (if) vitam denotare Ion- 

(19) Peri- gara.Capillitio privari caput, (16} aut fomuiare 
e ulum in- naptias,(i7,>roorteroindicarepropinquoium Idtm-. 
gtns. que extractum dentem aut amnTum (ignaic oculum* 

(u)HoftiZ (1$) LeporemviduTemortemportendere. (i9)Fer- 
ftrages. rum tra£Urc,longam vitam. (z o ) Apes captare, lu- 
(n)Digni. crum,(zOuri&Dovesarare. (ti) Aves intraredo- 
tas,autori- mum,(i$3j a & uram -Mufcas videre, [14J injuriam. 
t as. VII. Serpentesinterimere,(25)vicloriam. Oleo perfun- 
(15 14 15) di.[t6)feliciratem. Fornaces ardentes, peregrina- 
Vtta {loga- tionemjdomorumincendia.infamiam. Manusmun- 
(16.17.1& ) dare,moleftiam.Agnospafcere,doloiemivelacernc- 
Mors pro~ ie,malum praefigurare. 

pinquoru. Haettamenfacileridebunt ei,quinaturales fbm- 
(19) Mors niorum caufas expenderint , qua? vel incorporea; 
(10) Longa funt,atquecxcuris,cogitatis affe&ionibufqueamo- 
vita. ris aut odii prseteritis^endent , aurcertecorporea?, 

(zi.zz.) velextrinfecaenobis;utcibiispotufqueefl , iscom- 
Lucrum. primis qui caput petit,atramcMe bilem genetat, vel 
VIII. intrinfeca:,utfanthumores corporis. Italanguinei 
[xi)Iaftu- jocos,amcena loca.ianguinem , purpuram.volatuf- 
ra. quefom- 

(24) Injn- ris.(i$) Viftoria. ( 1 6) Teticitas.Somnia aliis alias t Deimagmfbusmonftrorum, \$$ 

quefomnianc. Picuofiaquas,imhTes;nacant , mer- ... . 

guncurque Bileflavaexundances,ignes, pugnas,vi- ° 1 tcit *n 

Ctorias iomnianc. Melancholiri , atra bileprefli , lu- ^**^?? * 

tum, carceres, funera, rimoresque fingunc. Undeex ? r0 co ? 

his certa de fucuris conjeftari velle , ommno frivolu. xtonum 

Sunccamen in fuperioribus mulca quaj iymbolica r * 

r j r r -a 'vartetate. 

iunc , non quidem vi (omm , verum r« lplius nacura. 

Icamufcxconcumeliofos , ferpences hoftem defi- _ , 

, , r , - j Eaaem t* 

gnanc.dens aucoculus amicum, lepusnmidumex- 

hibec. Verum hascinfomnooccurentia, nihilcerci- > j •*_.* 

tudjnis adferunr , ucexperrusilleeft , quipoftquam A , * f " 

per oblatum fomnium vifus fibi eflec ln aquilam *? " 
> . . , • • Ai cationes 

transrormari, (1) incerprecemdecercaminis Olym- 

picievencufciicicacuiusadiic,qui fubico i vicifti, in- p -. .« 

quit, iftaenimavenullavolatcelerius : altercon- ■-' 

fultus. Tuvero, inquit, teviclumnonintelligis? u^ f i&* 

aquilaenimavescecerasinfectans ipfapoftrema eft. A 

Icaalcervifus per fomnum quadriga vehi, (1) cum f 

plympiacurfbraditurus eflet , conjectorem achit * 

quirelpondicvicloremfore j hocenim celericacem 

& yimequorumdefignare.- alius omniafecusincer- 

precacus. Vincaris,inquit,neceiTeeft , anenimnon 

inteiligisanrecequacuorcucunfie?PePompejo ac^ l ^' 

cepimusfomniomocumefle uc decrecoriofaraliqye 

fibipr_liocum Cajfaredecernerec. Sedcnteenim fi- yJjMudus 

biincheacroplaufumacotodaripopulo (3) imagi- f a ' 

nacione no cturna finxerat, quod male ad fpem evcn- 

tumquevi&oriiedeflecl-ebat, & Dariusantepoftre- 

mum cum Alexandro confli&umperfomnumvide^ 

ratexercitumMacedonum flagrantem [4]&Alex- [+\Vortis 

andrum Perfiei inducum veftcBabylonemtemplu- ardenfam 

quefubire.acmoxevanefeete. (j)cumille perflam* miks. 

mas Macedonum cxicium , per veftem Perficam A- [s]Mundi 

Jexandrumfuaspoteftatisfa&umincelligens , peri- vanitas. 

dicari forcunam aufus , inceriic , Alexaudri militibus Regum 

ardore pugnandi gloriaque fuccenfis , Alexandro fulgor in* 

triumphancis fpecie in luxu Perfico Babylonem fub- *ms* 

cunce. JuliusCaefar«* Vlutarchm inC&fare , pridie 

«juam interiit, noctu fibi vifus eft fupra nubes volars. 

K5 ac ,j4 C A p. xn. 

1 , . ac Tovi manum jungerc,<iJ&Cambyfes frater Smer- 
(i)i*f»tr« dis J ex r ii oex iftimans fc vertice ccelum attmgete , 
tia multos moit . ^ noQ honotlbus fpcratis pra>lusete , fuo prope- 
fr«rfr«Mf. diem T ovieju f quccoe lo,nfercndi. ItaXerxen. ut 
Herod. 1.7. cxereitum in Gi*ciam ducentem fetelUt 
H P ^fomnium,inquofeolcaccronarividerat pdUgfe 
fcflofr*- misorD i SU!i ; el f US obumbtaretur. (i) qua cumilll 
^r^. adimperiurn ft a biiiendumpa X ruaderetur..pfcratu$ 
viaoriamtnumphumquedehoftepoiteidi , malo 

confiliobellumadiit. . 

X. E X quibusfomniorumvamtatemfacilccoarguc5. 

Ouod tamen non impedit , qu6 minus intcr fymbo- 
latlut *r,i 4 mata ejufmodi per fomnumob,e&s ima- 
oinesccnibride^eant , tolum evineitut , P™"S 
interpretem defuufe. Neque enim illa a Jofepho ex- 
pofitafcmniaejufmodifunt , utvanamalijitumin- 
terpretum conjedationem non admittant . habentcj, 
illud ipfum Ivmbola , atque amigmata non pauca , uc 
pluri/m , acfubindcoppofuarum icntentiarumex- 
pofuionem pamntur , . qua: quo in loco in fymboh- 
ca hacdlfcipiina habenda fint . alibi videbimus. Uiud 
Medici m onemus intcrea Curiofum fommorum hommcm , 
«rM ^certaabillisdecompiexione, valetudme . morbil^ 
fomrm que hommum argumenta non raro amednspe i. 
Wcunt. Unde Galenus ilepidem.com.,. ex infomnnshu- 
V morcsincorporc redundantcs peccame^ue facij* 

cognofciaflfrit. Et Rbafcsmj^- *****' »+' 
L**,inquit,/«wiV# fimniarit , &tnvadere(icut 

at/uehumorumlevitvttquefubtdttts.Stquufiqu*- 
albxliauoaggr^rifimniat , replcttene Mortreo- 
(Zditlr. Etpaulo poft : qui autemtnfimntsvsdet, 
Lodqu»fiiHcedatperhortoshnumhabeHtesodorem> 

l q uJJhumorurnfignificatur , & *t^$* 
Lremott.Verloc*verom t uf{*,fiqu«fi*mbuUre 

^fiic^nflrument^nhelitusg^^ 
fomniafymbolaqu^amPhyficacarumaffec^ioBU, imaginibus fomniorara* j# 

«juaein (omHtanterepcriuncur , aeplerumquevelut* 

efFe&us fiium principium caufafcjue defignant. C c- 

tera fere ut diximus jncerta , qua? ex naturalibus iis 

fomniis eruuntur, tamenfruftra non adduximus , fi- 

quidemiisfymbolographus exvulgi fcntentia, iket 

fupcrftitiosa & erronea , non fecus quam reliquis an- 

tiquorurrt fabulis , aut etiam figuris hieroglyphicis ac$ 

animi fui fententiam , in aeuigmate prsefertim expo- 

ncndam , uti poterit. 

Ha&enus de fbmniis cx ipfa fere natura fubnafeen- « • 

tibusj nuncdeiisageDdum» quajacaufisextrinfecis « .* • 

oriuntur : quarum duplices occurrunt , aliar necefla- r 

riajjiberajalix. Neceffaria caufa nonnunquameft . \- *J 

acrcireumfufus , qui fuascumhomineafFe&iones » * 

communicat j tum cecleftium aftroruminha?cinfe- /- * / ' /* 

noravisatquemfluxus : nam ut lllorum pranertim \ [ 

, . • , , . . . *. v*m itert- 

virtute , alia m hoc mundo corpora m lapides & me- > 

talla,aliain plantasherbasqjmolliorestransfoimm- c {* 

tur i ita negan cjus omnino vis in rmcrocoimo ho- ' 

mmenonpoterit Quodenimidcm , integralicec 

valetudine,mod6 triftia adverfaqs fomniet, qui pau- 

16 ante Isetis fauftifq ue imaginibus oblectabatur , eur 

irnmerito fideribus mutatoque ccelo affingas ? Ve- 

rumcumfideraexintentione nonagant , fedcasco 

more has phantafiaj imagines moderentur,nihilo plus 

quam fomnia ex^affe&ioneanimi , corporisque pro- ^ 

venientia fignificabunt. De fomniis igitur a caufa 

libera procreatis, id cft Deo vel angelo *, in noftram 

imaginandi facultatem virtute fua influente , reftat 

inquirendum. Et ver6 in his formandis certum eft,te- 

merecafuquenoninfluere , verum ubi ejufmodi m 

animis figurasadumbrant , has inanes ac fignificatio- 

nes vacuas non efTe, ac licet ipfe cacodazmon pet fub- 

je&as phantafia? imagines aon rar6 illudat , alienaf- 

queaverofpecicsinculcetj idoncas tameh fubmittit 

ac^ea, quet vultrepraefentanda , ut proinde non ipfac 

rerumfigur* j fed res «xhibitae falfe aedecepte- 

rias fint. Ita Xerxem fortafTe olea coronabat *st vi- 

cloriae cogkationem ac fpcm fubjiceret , ubi Rex 

noa Ijtf C A P. XII. 

noa male imaginem interpretatus, ex da^monis etiam 
intentionefuiti inreramcndeceptus , provi&oria 
ignominiam turpiter vi&i incurrit. Sed & novitiis 
quibufdam (nmniatoribus ex Anahaptiftarum fece, 
quosenthuiiaftasvocant , itaDarmonnonrardim- 
pofuit,quorum deliria hic piget ex receutibushifto- 
iiis repeterc , una uibs WeftphalorumMonafte- 
rium , una Holandorum Ambftelrodamum plu- 
ra antp fa?culum cjufmodi fomnia , quam ex ca- 
minis fumos vidit. Ceterum,ur &xi fy mbolorum aut 
a^nigrnatum vicem obtinent s cumetiamfi derebus 
faifis, veie tamtc repraefenrent , & imaginum figura- 
taranaturamnon amittant. Quocircaexemphsnunc 
deniqueiinediferimineaiTijmpriSjnee deautorema* 
gnopere lbiliciti, rem propofjtam illuftrapimus.Ete- 
nim 4 Deo quandoque fanctifque Angelis nos per i- 
maginssin (omnoerudiri , nemo dubitat, & Deus 
ipfe Joeliscapite z. poftquam promififlec fuum (e 
fpjritnm fuper omnem carncm effufurum , addit : Se~ 
nesvefiri fqmri* jqmniahunt [tauquam periti fapien- 
resq, eorum interpretes]^ juvenes vifiones videbunt, 
fine asnigrnate fortade , utfaciliiis > rudes ceteroquia, 
^ _ animijcorpprehendant. 

' Varia? omnjqp funr imagines Jomniantiuni , toti- 

er J 0f? dem, yi4elicet,quotvigil4ntiurrj , efiepolTunt,najn 
num 9- q u jk us n j fy m bolice arnigmaticeque erudiri fblent ; 
nt ma- p g unt ^ -jjj . q Uare nOQ tantum politica , hiftorica, 
gn mge- f a b u i f a pri yn" ca - y yerum & hieroplyphica & gram- 
nerecru- • i- • i >" l- • v ° 

j- t( r maticaljaanthmeticaqueobjKU excmpliscompen- 

' W P°" Hr mus.Ita Alexander Mag. cum Tyrum urbem menli- 

busfeptemtrrra mariqueingentibuscopiis operrbuf- 

quecircumfeduTet , no&u illj perfomnum Satyrus 

oblatuseft,quiofficiosealluderet , hunc Alexander 

diahacillacquefubrcrfqgientcm confeclatus , de- 

[i)Oceup0> piqneobtipuifleen-vifusfOConfuhusmterpres ex- 

tio urbis penfb nomjoe, Satyrus inquit, codrvooq eft fquod 

5^. TuaTyrut, latino npbis fermonc redditur] FoMtis 

etiamnum , ait Flutarchus in Alexand. memoria 

cft,ubi fpectatus in fomno Satyrus. IdemJR.exeo- 

dem Deimagmibusfomnioruin. 177 

dem loci temporifqueHerculem fibi £ maeniousTy- 
riorummanus ofterentem invitantemque viderat> d<)]r x f or „ 
(1) non obfcuro fchemate urbis intercipiendae. Non fjfagfay 
diflimilcfuperiorieft,quod Conftanti Heracliilm- >vicloria. 
peratonsfilioevenifle memorat Cedrenw invita 
Conftantis, ubicum Abulanaro hoftium ducc clafle 
decertaturuseflet.Etenimperfomniumfc Theffalo- 
nicA verfari credidir, (2) quod cumipfe ad vicloriam ( z }^P e * 
ieferret , confultus inretpres poft confideraram yo- ™^ m * 
cem, hajcinquic defignac : 0g? «&,« v/x-ijv Udt&fi cede deitt J a " 
viiloriam. Vera locutum eventus docuit. Multipa- 
rentes de fututa fjarum prolium forte edodi funti 

A ftyages,**? Herod. I. i. ex ventrefilia?fu&vitem XIII. 
petfomnumaflurgerevidit, quas totam Afiam ob- 
umbraret(5)Ita Mauritii Imperatoris parens , ui (?*4)/*»/*"- 
Euagrwslfs.eapzt.iempott conceptionis decubili *&*<>* n*~ 
fuo vitem ampliflimam maturis uvisfecundam pul* fintorpt* 
lulareconipeXit, (^reliciuterqueeventu i ciim ex Natalu 
illa CyrusReX PerfarurriMedorumquefummuseX- /***• 
titeritiexhaccclebetrimusorierttis Imperator. IrV- 
Feliciusfpedaeulum Hecuba^TrojanorUm Rcgina: 
£uit,qua: praegnans facem,«if Snbel.l.i^cap. 1. fibi pa- 
tete vifa fuit, urtde Europa Afiaque flammas arfuta 
conciperet: (j)nec multo poft in lueem profudit (f)NataHs 
Paridcm/infelicem Helena; raptorem &patriar evei> orbiinfe- 
forem.(tf) Mater Attilae Hunnorum Regis,«* Bonfim px. 
l.S.dee.i. perfomnumMartemyidit filio fuo deferre {6-'Nata!it 
gladitfm,quemillepoftcaintotiusEurop£ excidi- bellicofi 
umvertit.SocratesinfomniisPlatonisdifcipuli exi- Tyranni. 
miam fapientiam praJvidit,#f Paufan. inatticis,uam 
pridie quam a patre adolefcens in ipfius difciplinam 
traderetur, candidum eygnum per quierem fuum in 
finumadvolaie > dulciqueaeremconcentuimplere ,. . 
admiratuseft.[7]quodfomnium , utpucrumcon- ( T ' v.', e T 
fpexit.nonignarusfuturorumexpofuic. u * * °J°~ 

Recentius,nequeadmirandum minus , utSaxo? ™.™' 
Gntw./.i.quodHadingo Danorum Regipcrfom- 
numobvcmflememorant. Defunctajconjugis ipe- * 
cies quiefcsnti objecla,ita cecinit: 

Bellu* 158 Cap, xii. 

BeSuanamtibi eft, rabiemdomituraferarum , 
QuAtfc truci rapidos atteret ore lupos. [i ] 
fi) 2te$- E r P ftp auca fabJ unx ' t: 
cofits . Fac caVeas ex te nocuustibi prodtit ales , 

Telleferex&ubevocetanorusolor. {*)(*■) 

\ ' ' Ex P ri : Confulti Oniiocritse, per bclluam filium , pcr avcm 

tnatur m £| ia|n defignarunt, & lllumquidemhoftibus, Hanc 

tmagine p atrimctucn; j arrK Necfefellit Yaticimum , fiqui- 

jj ' demfilia, Uivilda nomine , privatocuidamHu- 

/•V? H thormodenupta , maritum inparentiscasdemcon- 

fjjj citavk , prajfata fe Reginam , quam Rcgis filiam ha- 

beri malle , verumisjn ipfo f^fcinorcab Hadingifti- 

patoribus ©ccupatus maleinteriit. Derftofthenes 

Oratorum Grarcia? prineeps,#* VUitin Demoft.infe- 

Jicemexitum fibi per quietem immineteprasfenfit» 

eo tempore, quo Atheuis per Antipatrum Regem oc- 

cupatis , ipfe fupplexCalauda: inNepcumrdelubro 

laterec. Vifus enim eft fibi in T ragcedia exhiben- 

($)Viclum daadvwfusAichiamcertare ; fed apparatu&fum- 

Juccumh- tuum inopii coactum denique cedere[3J nequemul- 

re. t6 poft Archias Dux Aatipatri adfuic, ac fuadere Dc- 

moitheni contendit , fe ut ad Anttpatrum fequatsr. 

VerumDemoftheues adfcmnium aUudeusijnechi- 

ftrio , inquit,memovifti > nec movebisprorniflbr, 

mox extracto clam cx calamo adftomachum venc- 

do expiravit. 

xry Philemon Comicusitf JElian. in l. deprovid, mor - 

tijamcentenariuspropinquuserat , cuminfomnrs 

novem e domo Virginesexcederevidet: [4] nec 

r -j MofS multopoftComaedisefcribendxintentus, ultimum 

doii a&um vita? egit , Mufas abeuntes fecutus. Socrates 

moriendumfibiexiftimavit » poftquam in femnis 

'* " hunc verfum Homericum excepiflet, Laert.in vita. 

[s) Mors AdVhthiamveniesfmulacluxterua[wrget\<>) 

fapienita, Tenia fo\ poft i ucc mor i en dum putavit : nam li- 

cet amicifuadercnt,utPhthiam,qua? erat Achilhs pa- 

tiia,conrugeiet : ipfetatncn ^0fyi4#7rfl t* QQtv&m 

deduxit Deimaginibusfomniorum. If9 

deduxit, actertiopoftdie, hauftaincarcerecicuta 
interiir* 

Ericus^.Danorum Rex, utSaxolib. 14. exfreto Sc* 
lefvicenfi Selandiam pctiturus , ciim navem fubiifler, 
Navarchum audivit fomnium exponencem, quo cre- 
didifletequofe infoleriti inter montiurnjuga vecta- 
ri^abripique , ac deniqueintetopaca valhumrehj- 
&um, f jjno&uarum unouibiis aniari : quodRex m 
denaVitvelut hgneoquodam equo ,cujuspracipiti KJ ** 
impetuadintencumrapienduseflet , interpretatus , f ra £ tum 
hominemdeferuit , atque in aliamtranfgreiiusna» tmmtneni ^ 
vcm , pereunte dcin altera" , fervatus eft. Tragicomi* 
cufneft , quodPetraichaaccidiflePatavii, advctus 
D. Juftina:templum,memorat. Somniaverat non- 
nemoamarmoreo fefc leone morderi iclu letali: 
quoddumeolocotranfiret , fociifque cum rifuno^- 
Clurnum ludibrium exponeret , ccce> inquit, lconem 
[ erat is in templi veftibulo lapideus ] cujus morfum 
noftu horrui , fimulqueinferta in oris hiatum ma- 
nt» : experiundum, ait , hum dentes figat j ciim ta&us 
in receflu marmoris fcorpio vulnus letale dexterafin- 
flixic. [3] Quis jammortcmnonmetiiat,iihaece- # t i j no ^ iK 
tiam locisfecurimmisoccurrat ? \*+»J, 

Cornehus Geinerus,fc? lojias Stmurus tn tfus vita, m ^i um 
cum in fomnis a ferpcnte morderi vifus efFet , [3] pe- XVI 
ftilentiafeinteriturum, paucis anteluemmortemqi r ? i Pe a; s 
menfibus,nonvan^eft auguracus.Polycarpus.D.Jo- mort ifera 
annis Apoftoli difcipulus, utI»lgoJasl.i.e.$. ciim 
per quietcm pulvinar nocturnum cui inCumbebat 
flammas concepifle videret , [4] flammis flbi pro f n h* on 
Chriftomoriendurnprsedixit.OlavusRexNorvegia? lnreqe 
fan&iffimus, uiCrantzius l 4.Metr.'c. & a Canuto *".. 

DanorumRege adnecemquazfitu: , fuis inCaftris 
nenimparatus , hocpetiomnumfpe&aculofrueba- 
tur. Scalam de terra ad coelum ufque penetrare vide- 
bat .fequcperillamin alrum conniti, ac deniqncad 
ipfasccclijanu3speicingere,quasciimiibirec]ijd?clas (*' More 
(perat,(5)fuperYenitquifomnum yifiouemq; difcnf- , vttam 

fit % *dum. l6o C A P» XII. . &)Morsin 
patibuio. XVII: (t) Hofii 
permerte" 
concilia* 
mur. fit.Utioam Rex,inquit,tantifper moracus cfTesr durtt 
cxfpe&atummihilocumpenetrarelicuiffet -, fed e- 
nim Canutoadliancrcmopuserat , quibrevipoft 
adfuit,vicl:orcjUe Olavum in acierrucidavic.Ridicu- 
lum peneeftfomhium.quodfilia Polycratis Safnio* 
rumTyranni,mortalium m vita feliciffimi fpe&avit> 
utHerodol. i. ha?cperquietem vidit parentem ih 
aerafublimem elevari, quem deinde Jupiter lava* 
bat. Soldeccclomungebat.d) Qutsnon felicifli- 
mum tam fortunruo homini illud Deorum obfequi- 
umexiftimaret?territatamenfpc<ftaculo filia , jam 
abiturientemadOretem Cambyfis PrarfcCtumdeti- 
hereconataeft.Sedhieultimum vita? fortunata: a- 
ctum claufurus iufeliciter, abiit , atque in crucem 
fublatus»Jovepluente , & Sole irradiante perfufus 
eft. 

Obfcurius.magifcjjetiama-nigmaticum illucJeft, 
quod Cimoni Achenienfi,»* Plut inejus vita y con- 
tra Perfas expeditionem molienti objedtum fchema» 
eft.Canisirataipfumallatrateeftvifa, & vocem de* 
indeexhumana,& canino latratu confufamedere. 

Vade mihifytneis caiuliffy (i)futurus*micu4. 
Hoc tamen aenigmatum evolutor Aftaphilus Pofti- 
doniates ad mortem Cimonis interpretatione eon- 
vertit:Siquidemcahis,ihquit> hbmini» quem alla- 
trat,inimicacft, inimicoautem tuonihilcariusefle 
poterit,quam mors tua. Morieris igitur > fic enim 
Medo hofti > ejufque fubditis,grarus & amicus eris, 
nec vanus augur fuit: nam Cimon haud multo poft 
inobfidioneCitii periit.PtoIomxum Ceraunii, JE» 
gyptiumRegcm,»/ Plut.de tarda VtivindilU, ami* 
ciperquietemaSeleucoAfiaiRegein judiciu trahi 
vidcbat,lupis & vulturibus judicatibus,carnefqj par* 
tiantibus (3) necmulto poftaGalatisinrcrfec'tusintcr 
cctera cadaveta vulturibus ac lupis prarda fuit.Nimi- 
rumSuperimagnorumnobiscafuum fortunam non 
raro in vita explicant,non inanibusrerum futurarum 
ideisifedtiimiiim prarfentium fccurisyadeoquc impe- 
ritij.de veatura fo'ite,conjectonbus:& quanqua ma- 

lorum Hbnb- De imaginibus fomniorura. iSi 

, lorum plerumque j farpe ramch & bonorum immi- 
hentium commonefaciunt. Pompejus Columna a 
Profpero pattub ad Caefarera Maximiliahum I. ia 
Belgium mirtendus , amicis licct vehementerimpro- 
banttbus, no&ufhb vifo ei r cbnfifm at Us , ut lovius ib 
vjttivita. Nam Vrdir perquietemiefeinpala*ftrarn 
deduci,arque illicfeiTo, Vi&orique pampineam coro- 
nam •, cum julianar uvas racemis, imponi a Virgine 
gigahteai (i) cettaminis judice, Nct aberravit imagb, nl 
cum tiefari deinde grariffimus , & Romaoje lcdi res ***** 
commendatus, dignus £ cclefiar vifus fuef ir, q ui pur- <C0 ^ 9i ^Sz 
pureumfcardinaliumgalerumfeirer. Rollo Dacus* *V« 
ut$ofydo'ru$l&.f.hifib'r. qui Noifnannos exAngii* 
in Galliam tranftiilit,fe elephanriafi coireptum Tofn- 
hjabat,acperagratoGalifci lirtorisbceano,fonte il- 
liccujafdammonris pufgatum / tujusdeindeVefrt- 
cem incoiumis arfigetit , ad peaem mbntis Varias feYEthni- 
aves flumine loras nidulari (2) confpexir. Iile- cus Prin- 
bnautiafin tabunemo buirocrita Vanam Deorum ceps cum 
lupfcrftifronem , qua etiamnumtenebatur , eftin- fais bapii- 
terpferarus, quamdeindebaprifmarisfohre dueret. xatm. 
Avesflumihelota*, erant Ncrmanniaboceanbilluc 
fedem translaturi. Antigonus Rex ut Plutarchus 
in O&emetrio , cufn per fomaum Vifus fibi cffet •> 
^uream femenrerfi latiilimo campo diVidere , ac 
fupervenire pottea Mithridarem Afiobarzanis filium, 
cj ui fubnaram demererer legetem , ( 3 ) tiunc cxdi de- ($) JiUe- 
ftinabat > kd DefnetnusAnrigoni filius «bualis nas opes 
fociufqtfe Mitnridatis , quamVisparentifidemulen- occUpart, 
tiumquejurauet/ramenMitnfidarem , haftainter- 
ram inversa, his verbis exararis, mbnuit. TugeMith- 
ridates. Subduxir ille ie in Capadociam , undearmis 
deinde Antigpnum agreilus , fcghum in pohtb celc- 
berrimum aulpicatuseft. Hujusfelicitas aiieho (bm- 
bio conftitir. Marci Antbnini Philoibphi proprip 
ut tiion }$ie&u s , hic cnirn priulquam Imperaror $e- 
fignaruseflcr, humeros fe eburneos manufque tn * . 
fomhobaberecredidit , dignus qui potteaeburhea "C+J^ 17 ^ 
ImperatoruffifellaautnatuadonaictBr. (4) m novos 

M, l i <Jaan- mm$3 X62 G A P. XII. 

XIX. Quanquam rcmota hxc mihinimiurnimagovi- 
deatur , q uaeque vix interpretem alium praster vatem 
admittat, cujufmodi & illa eft , quam pcr ibporem 
habuit , ut Citero in lib. de dteimt.i qui ex lecti cubi» 
cularisfafciapendulum ovumconiptfxcrat : dequo 
rogatus conjedtor -, monuit thefaurum eodem loci> 
fub le&iipondaabdirum» quem & reperit, oviipecie 
ti) The* J at entem, felixfomniator, aurointerargcutumceu 
faurus. vitellointeralbumcnrcperto. (i) ^ui cum deindc 
conje&origratitudiniscrgoargenteos aliquot num- 
mos fubmitteret, aurum repertum diflimulans. Ni- 
hilne , inquit ille,de viteflo ? Qu«e quidem iimilitudo 
quanq nam remota adeoque xnigma tica iit ; eft ta- 
menperquam ldonea. Rariortamen illa,actotodi- 
r verfagenercqu* Hippocrati Coo Medico perfictas 
perfbnas viiio objecta cft , hic, Abderitis poftulanti- 
bus , Demociitoinfania,utputabant,labora«ci,re- 
mediumallaturus, viamparabat:cumi£fculapium 
ferpentibus > pyxidibufque medieis vallatum adciTe 
conipicit , quem pro fubiidio compellatum , refpon- 
dereciedidit : Nihilin pra?iensiIIoopuseiic,nanc 
tantumcomitemDeamaccipcrec ,converfusmulie» 
1 rem augufta ftatura radiantibus micantem oculis in - 
tuetur,qua? AA^ettt» fe diccrct,prjevia ad Democri» 
tumcomes. alia deinde fe obtulit,Ao'f*t» vocabant, 
fi M&r- ^F^H^rioiiviihuAbderitanim fe eflc iociam af -■■ 
hui fimu* ^ cre ^ ar - W Unde intellexit Hippocratcs. mEpiftofo 
latm. ** fkilipAmen . rebus fc medicis fen JE fculapii ope a- 
pud Democritum non egere, in cujus reiteftimoniu 
vcritatem aeceperic a DeO comitcm > cumopraio 
morbitantum Abderitas teneat. ItaHipppcratesipie 
{*)$**'* ^P 001 *- Verum curnon intelligamus Abderitas,Dc- 
tia % moc " c ^i^P^ DS parumcapaces , malearbitratos 
ftukitia ' n knire Philoibphum r (3) cum ibli opinionc fa- 
babita P l€Dtix ipfi du&i , Democricus contra veritacein- 
ftructusfucnt ? 
Y3£ Nimirum vix aliquam imaginem licct a Gcniis 

immaterialibus inanimo noftro adumbratam , ica 
< dcccrmiflat* finjcaequc fignificationis rcperies, quam - 

jafaipcw- De imaginibus fomniortim, i£$ 

infcriptionc omni demptlad plura deilgnanda*non 
infledtas.dequoalibidifeitius. Hic fuffecerit aliquot 
cumfymbola , tuma?nigmatafublimioripleraque 
Jngenio * nec mcrtali penicillo depitl:a cohfideiafle. 
quibus tantum memorat SuetonitM in vita , ftudii fi- 
deiqueadhibuiflcCaifaremAugi!ftum»utexnoClur- 
no vifuquocanniijnegieclaimperatoriadignititte.a 
populo ftipemmehdicaret,cavamquemanumaiicm J 
poirioentibustendere, [1] Sedtam fuperftitiofas ha- W sufer* 
tum imaginurn exploracoresnon tequiro > nec alitet J»* w * 
fbmnio , quam depicto ir» tabula aenigmati , fehfum 
fidemqueapplicandammoneo , in quoutifapein- 
vehtorem fokim ejus lignificandi vis hon latet ; ita in 
obje&isetiam pet fomnum imaginibusveritasple- 
rumque Superisexploratatahtum eft,dum,fuo dcni- 
queeventu , iesoccultarapudhomineslueemacci- 
piant) atqueamigmatiimitatione ahobiseffingcn* 
do, lerviant. Quauquam necilla plerumque obfcuri- 
tace Deus homimobjiciat fomnia , ut ignorari eorum 
vim fenmmque velit ^cum ad erudirionern vircutifq; 
petfuafionem iiiarcreadhibeat, uticcjico etiam joe- 
lis c.i. 28. poftquam dixiiTet fupet omnem ie earnem 
Iptritum raum efFufurum , illud velut fingulare favo*- 
ris fui in illos atguhaentum adjecent: Senes veftrifom- 
ninfomniabunt, (^juvenesvijtonesvidehunt, Quo- 
circailiaqua?adfapieutiam pietatemquc tealiofque 
ducuntiomnia , a Deo elTe intelliges ; quse ad vani- 
:atem a maltgnisgeniis (ubjici,noh dubitabis»uti& il» 
laqurbus prodigiose fomniantibus iHuditur. Ita Ge- 
lucio Cippo Romano poft fpeclatarn taurorum 
ougnam vi fomniienata defroncecornuaaficrunt» 
.zjquanquam Val.MaX.#£ f.c 6. id porta egredion- [z)Copt^ 
i evenifle dicat, rcfponfumque oraculo Regem Fore, tienis ve~ 
(liuurbemrevertiflec Verum exilio fedamnafle,& nere&tnr^ 
atzn eflSigie auea memoriam fui in porta reliquifle. pitudo. tiki. Li CA i$4 G a p. *in, 

C A P U T. XIII, 

Deritibusacceremoniis facris figurate 
fignificantibUs* 

TAtius fele hsec difciplina extendit , ac intcr quo- 

tidianos hominum ufus prajclare* vcrfatur , mo- 

net, etudit. Sacra? profanxquea&ionesnoftra;, in re- 

ligiofa civilique vita fymbolis Divum hominumque 

inftitutis, aut reguntur , aut regunt. Expenderitus in 

facris omniumgemium ufurpatos j & non tcmcrc 

adhibitos $ iedprudehtijudirioexfymbblographia 

petitos, myfteriorumcjue plenos reperies, longum ef- 

lctper-^gyptiorum, Grascorum, Romanorumque 

facravagari , &iymboiicam inillisrituumvimex- 

pendere. Mihi hic fatisfuerit, ex veteri Hebraeorum, 

tumrccenti Chriftianorum cohfuetudihc hbnnulla 

cxempli tantum gratia attigifre, in re , ut opinor,cla- 

liffima. Et primo quidem noh abfqUe ratione in ve- 

teri lcge excluditur a (acrificio homo , licct de femine 

Aaron , qui maculam haberet, qui caecus , qui clau- 

dus, qui parvo, grahdi vel torto hafo eflet, qui fracto 

pede vel manu, qui gibbofus, qui lippus ; qui albugi- 

nem fetret in oculo, qui jugem fcabiem, quiimpeti- 

r T .'•"■» gJnem in corpore, Nam ut S Gregbrius.i.jkw-j/^cr. 

t* J H* ' c. ult. fy mbolicc exponit. C&cus eft quiin tenebrispr&- 

rans ethnt- ^ ntls <vit&p r eJfus,quogrejfum oper'uporrigat t nefcit: ( i ] 

€Ui ' claudus , quividet quidem\{£) fedper infirmitatem 

\ z \Malus tnentisqu&videt, perfefteimplere nonvalet. Nafoeft 

Chriftta- p a rvo(}) cuiparva eftdifcretio, nafufgrandis&tortu* 

7im qut ex e ji dtfcretionufubtilitas immoderata,qu& dum,plufqu% 

cognttts no d eceti e xcreverit,acTtonisj'u& reclitudinem ipja confun- 

cferatur. fa t Eftfratfopede, qui bonorum operum exfbrs vacat. 

{y\Difere- s a n&usver6Cyrillus, Gibbofus ,\ib. 2.deadorat,in- 

ttoexigua. q U j tj eft,quemterrem%f*llicitudodeprimit>ntunquam 

l+l D *f" fupernarefticiat', [5] lippuseft ,[6~\ cujusfenfum& 

*T tm " mtntm 

modcrat*. # *a, 

{sjTerrenafaptew. (6) InvtrtHteaefictem. De fignis rituum. 16*5 

menUm natura exacuitifedcoverfatiomspravitasco- 
funditialbuginem habet,quicapdorem juftitiA, velfa- 
pienti&ftbi iribuens , q lucefupernA cognitionisfe per ar- 
rogantiamexcludit. lugem habetjcabiem y cuicarnis 
petulantia dominatur :\i\ impetiginem , cui avaritia: \0 V*nus, 
herniofus eft, qui in ahditis.ideft , in mentepondus tur- "M" *, 
pitudinis geftat. In q aam fententiam alibi ctiam C y- 
tillus. lib. 12. deorat. & Theodoretus. qu&ft. so.diflc- 

*»" . . . . ir. 

Sedhaec myftica Theologia Hebraeorum in habi- 

tu , ac caeremoniis lacrorum longeetiam clariuse- t 2 )Virtu- 

minuit. Veftimenta Sacerdotis y (z) air & D . Gregor.i . f 

part.paftor.loc. cit. quidaliud, quam reftaopera virtu- 

tum debemus accipere ,propheta atteftante y qui ait y Sa- 

cerdotes tui induantur juftitiam ? Ex huj i us aliorumq; 

Ecclefiss Doclorum fententia de yeftium S.acerdo- 

talium myfterio conftat Tunicam longamcandi- , -v r . -• 

damque (?) vitaepura^integntatilquecommonere- \- 
•cc j • j ii- r l ? i - centtavt- 

eme. deinde pallium lupernumerale,ut vocant, mira- 

biliopereinterrextum,(4) docebat, prseter integrita- rJ )VrtUm , 

temvariis^tiamvirtutumoperibus Sacerdotem. ex- J ' " 

ornandum. Tunicayero hyacirithinacseruleicojoris " 

adtalosdefluens (5) heroicam & casleftium genio- f x -,. 

' rumaemulamvitamdefignabat,tintinnabulaleptua- 1 n- jl, 

ginta duo quae inter malogranata jm extrema tunicae c * i 

fimbria dependebant , (6) illuftria vitae exempla fa- \X V ' mm 

crorum Antiftitum re^raefcntant , ut non minus ver- j, ' ~» -* 

bo,quamopere omniuminfeoculosanimumquei- * l.?{ " 

mitandi cupidum convertapt. • 

Accedit epomis feu pallmm fuperhumerale alte- ... 

ium,exauro, hyacintlio, & purpura coccoque bis , . ' ' • 

tincto, & bylfo retorta,opere polymitario , variorum ^' * 

quailelementojumfpeciem refcfens. {j) ut intelli- , ,. 

geret Sacerdos fuis, velut Adantis, humeris orbem re- c 

clinari, ut pro tceleribus illius abolendis , (pro neceffi- 

tatelevanda > pro obtinendisbeneficiisQeoipleli- 

tet. Additur rationale ex eadem materia ante pectus, 

inquo duodecim lapides prctiofi nominaiz. tri- 

buum Ifrael compledens, fingula lapidibus fingulrs. 

l*b. I. L 5 quatuor t&6 C A P* XIIT. 

quatubr in eo ordines Iapidum ,terHas fiaguli coati- 

nentesgcmmas. Infcriptum Vrim & Tummim y htinc 

Wirtu- *> ft** na ' & w™** 4 °- (*) quoPontifexiadurusora- 

* * r*. culaDeo.coniultoaudiebat. Ratioualehoctropolo- 
*e* carat- . ^ .. ., . , * 

, / giccquatuor gemmarumordinibnstotidem propo- 

, r • nit Cajrdksaliumvktutumordines , ia quibus Pru- 

. /l? dentiavelutDuxPrincipatumobrineat,utS.Hieto* 

vj nymus ap FabioL cxiftimat > ttes iapid.es in otdimbus 

llngulis totidem , ut Boda putat , vittutes funt Theo-. 

logica? i cfuod fine his morales fuam apud Deum a- 

r . . mittanxgratiam Allegorice per SacerdotemChri- 

tl V d - ft us >P er g emmat £ 2 ]d uo ^ ec ' m Apoftoli,TertulH*ano 

V • * volente, defignancur: in Chrifto cnim, & Apoftolis 

Do£trina,& vetitas. Demque capiti tiaraadhibeba- 

tur byfTma cui lamina aurea adfrontemfacerdotis, 

promifla amgebatur,eum infcriptione SanHiim IV- 

( . - wxtw». Cj) quibus Pontifex tropologice admoneba- 

£ * / tur,omnes fenfus (quorum praecipue caput fedes eft^ 

~ Deo confecrandos. lamina vero juxta Bedam & Ori- 

r ginem cognitio ac profeflio fidei Ciuciiquc Chrifti 

,. ' deiignabatur. deouibus enucleatiusfufiunpediiTe- 

rentem lcge Corneliuma Lapide,/» Exodumc.z8.& 

Leviticum, ubi rituum Symbologiam lateperfequitur. 

infacriscommentariis. mihi iare prajfeati iatis cfi 

breviter digitum intendifle 

5 V. Aliud veftium facrorum exemplum fymbolicura 

exRomana Ecclefia toto orbe cognitafubjungarn. 

In hac ufurpatur Epomis feu amictus mperhumera- 

lis,Tunica linea , quam Albam feu Poderim vocant , 

Zona five Cingulum, Manipulus, Stola , Cafulafeu 

Plancra. Et Diaconis uiitataveftisDalmatica. cui 

addunt Epifcopi Tunicellam, calceorum gcnus Saa- 

dalia, Chkothecas. Mkram, & Baculum paftoralem 

* j g ons feu pedum,fingulaMyfteriorumplcna.Arnic'tus,ve~ 
opera Sa- t€r * e P^°^* '(-fJ uv e epomidi , refpondens, labores bo« 
mdotum ^ 011101 °P e lum,ut Beda Itb.^.de Tabernac. inquit,de- 

iignat , cjua? Sacerdos coram Deo veluthumerisde- 
ferat , munitus his etiam velut atmis falutis > uti ora-r 
Uoiaterveiliendumcoofueta docet, Alba ad talos 

piojetta, De figms rituum. 16*7 „ 4 

[i]Contt+ 
jjroje&a, (1) continentiam,ad finem vkx in Sacerdo- n&nt ia fa- 
te neceflariara , explicat,ut idem Beda. vel , ut Sacer- c $rdotum, 
dotis habet oratio, emundationemacrirnine , Cin- n^Morri- 
gulum^zjqua Alha conftnngitur, neper terramdif- ficatioear* 
fluat , aftrictionem iafcivientiscarcis , neadverfus nti r acer „ 
continentiam peccet, S toia, (})at H ugo de S. Yictor dotum. 
rc, in fpeculo Eccl. c. 6. fartitudinem inprofperis& Qj ^orti- 
adveriis, puta, per virtutem Crucis, in cujus fignum tudofaeer* 
pedori faepe decuflatim adkibetur . C eterum oratio dotum *uel 
Ecclefiaftica, immortalitatis ftolam appcllat,qua? immorta- 
per crucem nobis a C hrifto reddita eft. UtasSaflo* 

Manipulusinfinifhafufpenfus,(4)utiChriftivin- rum. 
cula allegorice , itatropologicehujusvita; , inqua V, 
tanquamcaptiviattinemur, dolores& aerumnasre- [4] vin- 
prajfentar.ut RabanusMaurus,/*£. 1 Je injiitut. eleric. culaChxr- 
qui ©lim mappulam , cjua ocuios narefque deterge- fli, vincu- 
rtnt,ufurpatamrefcrt. Cafiilafuperiorornatiorque U carntg 
habitus, [j] jugumChrifli incharitateferendum & &rum* 
defignat, Dalmatica, (6) infiguram Crucisdifpofi- n a. 
ta,monet eum , quiinduitur , gloriarideberecum [f^iugum 
ApoftoloinCruceDomini.Sandalia [7] in pcd&us chrifti. 
Epifcoporum , illudPauliadEphefiosdenotant,ut (6] Glori- 
calceati fint pedcs in prasparationem Evangelii pa- atio m 
cis. Chirothecac, (s) velut operimentumhasdinatum cruce. 
pellium , in quibus Jacobbenedi&ionem a patre ob- (j)Prtdi- 
tinuit , novum hominem Epilcopum jubent induere. ea tio £- 
Tunicella(9)veftisnuptialisargumentumefk Pal- vangelii. 
lium exlana candidacoatextum,cjuodquatuorcir- [g] inno- 
ctiminfigniturcrucibus, & tribus acubus configitur, vatio : me- 
(io)difciplinam, juxta Durandum, in rationali lib. 1 . tit in Epif- 
e. 17. fignat, qua & icipfbs & fubditos, ferio clemen- C opis. 
tetque , prout res exigit, moderari ac conftringere te- l^Orna- 
nentur : lana enim afperitatem , candor benignitatem tus Virtu- 
tnfinuat.Mitrabicornis fcientiamPontificisilluftrio- tum in E- 
rem, (nj atqueexutriufqueTeftamentifacrislitc- pifcopo. 
lisinftru&ameflc jubet : ut fie potens e*hortari in [ic] Dif- 
fanado&rina fuos , &advetlariosarguere. Baculus ciplina E- 
paftoralis (n) indicat poteftatem a Chriftotradi- pijcoporu, 
tam , quiApoftoloscumbacu!o ad priedicandum ~{ii]sciei$- 
Uh. I. L 4 mim, rias.jcrip^ 

tura in Epifcope. £1 r] Totrftas EpifcoppMsr-_ %6$ C A P. Xftti 

inific , uti Moyfcn olim Deus cum yirg^ad PharaQ-. 
pem. de quibns Durandurn copfule. 
v R.araillaeftcaeie:monia,. quam in.pallio . Ajchiei 

■ - - pifcopali tum conjicien.do , tum fubmictendo Roma» 
n.u§,ufurpat Pontifex. In D. Agnetis fefto ac templo, 
dum AguusDci lniactifido.imploratur ^ duoagni 
candidi ara? imponuntur ,. qui dejnde a Baiilic* D . 
P ecri iubdiacoms , pafguis adhibentur ,, h.arum 1 aoa , 
yelut confecrata , lanaepalliis.conficiendisdeftinatx 
admifcetur . Qonfc&a denique pallia in principum 
Apoftolorum asdem ,, ac fepulcrum certis precibus. 
expiantut , qua? poftremo Archiepifcopis per lega-. 
tos fubmittuntur , ea feftinationis imperata lege , ne, 
unoinlocoultrano&cmha:reant. Quibus fanear- 

fz)lnnpct\ gumentis fymbaUcis iun.ocentia * ($) atqueovium 

tiaEpifco- fuarum cura PrincipibusEcclefiafticis. inculcatur. 

Wr*. Longurn eflet ea perfequi, fcribendo fymbola quae 

Bcclefia inritibus apdidit,utienim in iis etiam vefti- 
fcus patientis ChrifH, in albo ha.bitu delufi ,. in purpu- 
reo,co?onatr, memoriamrecolitj, itainc<eremoniis' 
plerifcjue hoc agit, ut ejus recordationem animis.no- 
ftrisfubjiciat. ipfa adeo religioiorum hominum ca- 
pita , aut capillum, >n corooae fpeciem detpnium , auc 
quadrangularem pilcum , ad fpinea* coronas Crucif* 
quereprajientatio.nempr.Tferunt ; ipfehabitusvelin 
candoreanimi purirudinem : vel in nigredine pccni- 
tudinem , aut a mundi gaudiis difceflionem : vel in 
afperirate vita* duritiam, aliafque yirtutum religiofa- 
^u.m.imagines e^hibet. 
W SacrifKiorum Qlira varios , tam apud Iuda»os, 

quam gentes ritus fymbolica? fignificationis gra- 
tiainftitutos.legimus. ItaNunv, *s. praeceptum cft : 
quotidie ofFeres hojocauftum j uge , puta agnum ma* 
ne & agnum Yefpere, qui tota noc^e in altari creme- 
tur, cum deeima parte ephi fim.ila: , quas confperfa fit 
oleoquartae partis/hin i 6$ fimutlibabis viniquar- 

ti) SacrU tam partem hin , tam mane , quam vefpere. [2] Per 
Jpciumjft' quam oblationem Deus juge facrificium altaris. 

I*. N» T • quodl oibc toto, a manc ufque ad yefperarn, & 

ab Defignis rituum. 169 

&b hac ad matutinum rurfurn tempus offertur,verus 
(cilicet Dei agnus.qui tollit peccata mundi. Quan- 
tam vera puntatem honcitatemquein Sacerdotibus 
(uisDeusrequratexLev izfacitepatet.v.iy.Howw. 
in.<\uiiyde i eminetuo (Aaton)perfamiliaSyqui babuerit 
maculam,nonejferetpanesDeofuOy necaccedet admi- 
nifieriumeinsfice.cusfuerit , fi claudus.fi parvoyvel 
irandi,veltortonafo,fifraftopede,fi manu y figibbm, 
(1 lippusfi albuginem habens in oculo, fi )ugemfcabiem * \ Sacer( t 0$ 
&c. (1) ItaprafcipiturLev.il x.it.Homoquiobtu- r lnemaCMm 
krit viftimampacificorum DominOyVelvota folvens, 
yeljponteojferens.-tamdebobusy quam deovibusim- ■ 
macuUtumofferet fec.Si c&cumfuerit, fifraclumy fi 
ticatricem baiens,fipapulas,autfca.bie™ &c.fecontri- 
tis.veltufisyvelfeclisyablatifquetefiiculisefi, nonofje* , ^ «^»-- 
retis Domino,{z) - ^ * _ 

Apud gentiles, variie ©fferebantur viclimae ritibus \ n 
etiam diverfls ut jlavifius in TheatroX. 1. cap. 1 1 .&c. \rr\j 
Necfolo^ftucT;us,autpecudes i fed eniam homines 
Diisimm.olahant.ItaAthenieniespropter interfeclu 
Androgeurn^egisCreta; filium,bello vic~ti,quotan- 
pis feptem mares , tptidemque filias Jovi facrifican- . _ . 
dasinCretammitterccogebantut. (5) Sic & Dianx ,. >. 
Tauricajhumanasm.a&abantvi&imas EtPhocnices vf 
in bello ae pcftilentia amiciilimos Saturno homines. 
^4)PhafelitaEpopuli falfos Diispifculosimmola- (4) Ho fi*& 
bant, CaresorTcrebantvihnimam canis vi&imam, pr*?*°J*» 
[j)UndedeoblationeviHdiclum: carka vidJima. (jHofti* 
Mortuosolin^hoaorabantvivitoiifiscapillis,tumu- viles. " 
loqueimpofitis , tumtebusfimulcarioribusdefun- 
ftoineandem pyram congeftis,(6) quibus , fi in bel- ( 6 ] 4m& 
!ooccubuifient,etiamcaptivosaddeba,pt.ApudLyn- *4 morte. 
dum oppidum R,hodiorum facrificium, in honorem 
Herculis,probris & convitiis peragebatur.[7] Unde (7) Religfo 
HercufiLyndiofacrificareytQi devovere ac convitiarj. impia. 
SaliiSacerdotesMartiDeofuofalientes facra pera- 
gebant. Cutctes in konorem Cybeles quafTabanjt 
cymbalaactympana.f8) Apud Babyionio* feftum (^Servit 9 
Saceas nomine qmnque agi diebus folitum > quibus Dei Uta% 
Lib.I. L 5 fcivi 170 C a p. xui. 

(t)Servit |- eryi Q omia j s imper^jj^ / f i h*c iater plura alia 
*"J£ Ravifius. l ' 

jfcgyptiis folenne eft feftum tranfigere in hono- 
tt\K t 11 rcm S era pidis,fiveSolisdiem,quemvocantdiemla;- 
Ch 72' t'"^ 1 ] ^uodluxgratiflima , &tenebr«eomnibus 
r " u ' ingrata?fint ut Plut in Ifide& Ofir.Conrra iEchio- 
pesStrabomemoratl.i7.n.88.folem averfari orien- 
(Ai d ' c ^ ,at< l 5eoemer g cnce ' ,ri P^l ll ^ ! h.isrereabdere,UEe}us 
\%)m &* ardoremdeTitent.[*)Iudignumeft, quod Angylas 
™ 9 ' patrare afTerit Solinusin Pofyh pag. 97. dum hos fb- 
losinferos,aquibusvidelicethbimetuunt, facrificiis 
~ . ..* aitcolere.(+)Mexicaniexcapcivisaliquosfblentde- 

™ ■ * • ligere,quospeimeufemcirciceromnihonore. veluc 
Deos excolluntac venerantur * ommaque pro voto 
addeliciasillorum fuppedicancjfedita laute enutri- 
toshabitofquedenic[uema<£tanr,& folennibus ine- 
(l)\Volup- puhs devorant fy) ut ex novi Oibis hiftoria conftar. 
tasbrevis. NecdiflimiliaStrabolib.i.n.fo. De Albanis refertJ 
hos olim in lacris , velur furore quodam percitos^ 
bacchantem maxime hominem cacena^vinctumjau- 
(6) Gul* tequeperannumeducatum,[/J;dcnique cum cete- 
noxta,. risvi&imisunguentodelibutum, faciificafle. Con- 
fiiltius Perfas prajcipuo fefto Diis facrificaflememof 
rat Agathiof lib .2 quoferpentes, & venenataquas- 
que animalia conficiebant,rati, bonis Diis hac fc ra- 
tioQebenelitate:malisver6 fubducere inftrumcnta 
(7)Cupiai- nocendi (/^Necabsrefacliumjquodconjuges, dum 
tates op~ Junoni nuptiaiem maclrarent vic\imam,fel illi aufer- 
preJjA. renr.ut fubmous odiis & afperitate amor & concor- 
(s)Amor diahosconciliaret.(8) 

&pax co\ Minus habet laudis S inirarum apud Indos facrifi- 

ffgatis. cium.qui, ut MafFeius lib. 6. hift. ciim aliquas Diis 

<X*i fuisma(ftaruntvi(ftimas,extremasauricuhs unguef- 

quealtiliumpr.xputant , illudquehisindifcoofFe- 

($)Parce runt,cetcra ipfi inter tripudialaeti devorant. (9) Sed 

Dio ojfer- PcrfiarumSacrificium,quod Strabolib.if. rccenfec 

re. parciusetiam Diisadmetitur: namcarneshoftiarum 

{io)Deoof fibifervant.anirnam DeoofFerunr.(io)Paul6hone- 

ferre ani' ftius Athenienfcs, ur Plutarchus tom. 1 .ofujc. Nove- 

tjM& bri De Cignts rituum. 17? 

bri men(e,cum jam muftum deferbuifler.apertis do- 
liis,amicifqueacfervisaccerfltis , pnmum libabant 
Jovipoculum,acdeindeinterfepartu:i hauftus, pre- 
cabantur,hancvini libationem omnibus falutarem. 
Qu* fefta ipfis Pithccgia fuere appelJata ( 1] Hoc n6* / Tt i mi 
illepidumeft.quoddeTirynthiis Athen&us lib. 6. )ia Deo ' 
Detpnof.t&tt. Adresferiashosfuiflenimiaridendi JefaA 
Fofufione peneinhabiles,ide6que confulto oraculo 
Delphico jufli funt,pro remedio mali, Neptuno bo- 
vem finerifu ma<5tare:quod fi feciflent, liberos deiu- 
deforeiiecus,ubinechocquidem pietatis opus fine 
nfu abfolverint.ErgQmandatum.utprocul omnes 
pueri ndiculifaceflerent.Evenit eamen, utquifpiam 
idolefcensimmifceret fefe , cumqueprohiberetui: 
30m,inquit,timetisneevertam vobis pelvim ? talis 
*utem,pro exci piendocruore , nulla in bovefuper 
lumenmactandoadhibebatur. Unde excuflb nfu 
iocdicWaTirynthiisexceprumeft.(z)Tanta vis (t)Co^ 
jftmalaiconfuetudinis. fuetuda 

; CAPUT XIV, pwtjk 

De riribus a&ioBibufque prQfanis*etiam 
tigurautibus, 

\JOnminusin vita civili profanaque , quamin 
Ecclefiaftica & facra , humanar aftiones & in- 
rituta, fy mbolica? difciplina; elegantia, exornantur, 
eleberrimaequaequefolennefquepompae.hocvelur 
culorumanimorumque paftu adamoremadmira* 
onemquc condiuntur. Quid certaminum illorum 
lympicorumathletastanta contentione atquea?- 
mlatione vincendi inflammavit,pra?ter illa vittutis 
onorifqueinfignia , qua; ji£toribu$ , fymbolicis 
rorfus aftionibus,impendebantur?Manibus utPau- 
nmPlut.zquAfi.cmu.s.Cuotadyium multis paf- 
lum miliibus ferebantur,velut rerra terrenjfque, e- 
regiavutute,excelfiores,negle#o portarum aditu, 
ratis eos urbis muiis in ciYitatem curru tranfporta- 

bant: jjz C a p. xiv. 

bantrquddillam.fine muris,urbem lat tutam exifti- 
marencquaj cabtis viiis defenderetur. Palm* in ma- 
(i)Fortt- v&ta) coronsein capite,no.ta vidtorum ©rnamenta, &c 
tudo. argumentarortitudinis.Magniolim principes fym- 

bolicis in primis argumentis , in no va honoris dela- 
UQneoble&ati funt.Perfarum Reges, antequam ira- 
perium adirent,facris initiabantur ut AlexMb.ix. z8, 
m a religionis cura j uftum tranq^uillumciue regimen 
aufpicandumfcirent. Cyri deinde habitum mduc- 
feat,ut virtutis fimul a?mulatione fuccendercntur,ca- 
ricasver6,terebynthum,&: la$is potum guftabant, 
IL ut frugalis vita? admonejentur. Reges JEgy ptii ani- 
ma^umfymbolisavulgo fecreti , in capite imagi- 
(z)Princi- ntm (z) Leonis,Tauri,Draconis five etiam ignisar- 
patus m - forifve tul^re, prout quifque virtutem fibi gratifli- 
fignia. . mam a Dtetc liquas in principatu yellet profiten. Ger- 
manis olim familiare pronuntiatos reges fcutis exci- 
(DBellicA p ere .( 5 ) at q UC i Da l t um C xtonere, quod pellica lm- 
wrtus ho- p nm i s v i rtuteex imioscxloquedignoscupiant.Noa 
mrata. omittam,quod de Clearcho^eraclienfiumTyrannp 
Alexander fupramemorat:eum, felicitate nimia m- 
iolentem,auream fibi aquilam , tanquam Jovis fiho, 
(4)\Gene- p r xf err ivolui(re,[4]acpfa;t.er coronam purpuram- 
ris nobili- q Ueie £ te gj ocu kucorhurnos , tragicoiumlUgum 
***> more,pro infigni circumtulilTe,velut eo ornatu argi*- 

mcnta fui generis demonftraret. Sed re&ius ego lau- 
dabiliufqueBohemo$,multisaccepto generis Pnn- 
cipatu feculis,calceos e ligno in folenni inauguratio- 
(<) Genus D i spo mpanovello Principi pra?tulilTe repeno. [5] 
humlle il- qux hiftoria quoniam alia etiam involuit fymbote 
luftratum eX Sylvio,w^r.M^.paul6altiusrepetendaeft : 
HI, Libuffa Croci ducisfecundi Bohemorum filia a patrts 
morte regnumsquofatisimperi» adminiftrabat. Veru 
ubi BohemosfeminAprincipatum avtrfari cerneret,ea 
waximequodinjudiciopauperema nobili homtne op- 
preffum vindicalfeticonfelium ipfadedit.ut equum,quc 
mthtfolebatftratum in libero campofolverent, & apuA 
qmmcunque curfufubfifteret,ill»mfepro martto, tpfa 
proRezehabituresttdfeteratenimfattdtca^certojcire, 
r * Rjegem De fjgnis rituum. 175 

Regemfuturum T>eorum numine,quifuperferrea mi- 
fa comederet.Parent iUi,eauus decem miUia paffuum 
libere percurrit,tandem adBielumflumen coram Pri-* 
mislaorufiicoconfiitit.Bohemieum ducem falutant- 
Vrimislaus foluti* bobu s {ques in aerem fublatosabjijjk 
eco^eclufabulantur} i&fiimulbhumi defixo inver- 
fbquevomerecibumfumffit.Etfiimulus quidem mvx 
fronduit & trescoryli ramos emifit,quoVum duofiaum 
aruerunt itertius in arboremproceram excrevit, <vates 
interpretabatur tres eMttfiliosfufcepturum, quora dtt» 
immaturu morte efient perituri,tertium nobilem editu- 
rumfobolem,quodfiagrum totumante voeatiorieara- 
vifiet^ftirpemeiusperpetuefuijfe regndtura. Dwnve- 
ro in vomerecibos capieritem vident ,ferream hanc effk 
mtnjam inteUigunt ,hoc faflo magnopere confirmati £~ 
quuminde confcendit calceisiridutus lignehe yuercUo 
quosin arce Viffegradenfifervdri &pofteris ofiedivo- 
luit.utfecorddti ritfiicumgeneris dutorefuijfe, ab om- 
niiftfolehtiafibi ieperdrent. Servatidiu calcei.fy mnl- - 
tisfeculis inpompa cortinatioriis a Sacerdotibus Viffegr* 
denfibusregibusprddti.buftainde Libuffa in matri- 
moniumfPrdgamurbemmuro cinxit,leges condidit,u- 
)corisfapientia clarUs.gua ritortud foius imperiopotii*, 
a ValafcaVirginegraviabeUafuftinuit.llliusviU& in- 
rtlf,iriquah&egeftanarrantur,liberifunt,nectribut£ 
atiud,quam modiUm hucum quotannis Regi pendunf, 
Hajcautorispeneverbis , illius certi fide recenfuu 
Qu^riietesadaliam non abfimiiem niftoriam ad- 
rertit,qua praetet eundem SjWmm.c. 1 o .Europa, Sa- 
bellius,/*. i.Erin. 10. Carinthios fibi ducem mernbra- 
aiii ritu confecrare membrat .tfipatens vaUis ad vf- IV» 
tum oppidum,durarir invaftdplaniiie vefiigia urbis . 
%dhuc vifendd,nomeri loci abolevit v*fuftas,necprocul 
binc efi marmorem lapis & pateriiibus pratis ereBw: 
mc,cumdux creandus eft,rufiicus h&reditafio )ure oc- 
■upahaddextrabovemhabensfoetariinigricoloris-, ad (i)Restu~ 
evam equa iUififiiturfirigofa, macie^ infigrii (i) fre- fttca a ' 
luens circapopulus,agrefiium^ iurbamgens. Duxin- Principt. 
tefitt»rusexadvwfimovet,purpuratorum multitu- promo- 

dine vtnda* 174 C a p. xiv. 

dinefepttM:prA£eduntPrincipatusfigna, mneffy intofP 

comitatu egregie cultifrAter futUrum ducem.Is ttgrefti 

babitupileoqueteftus, calceos fapafiorahm bacuUtm 

tltPrinceps Z erem >\^P a Jl° rem a g lt magu, quam principcm. Hunc 

fuorum pa ' uen ' emem intuitus ,qui laptdem obtinet, Illyrica Voce, 

(ior effe de- * ^' Ant m * m ^ artnt ^° tant IttyriigenereJ ^uis efi hic,ex~ 

bet. clamat,qui tamfuperbeincedit? rejpondet cirtumfnf* 

muititudo principem regionts adventare.Tum ille.lu^ 

fiufneludextfaiutempatrtA quArens)UberA conditionis} 

dignujne honore efitChrifliantfidei cultortauHor\ Re~ 

clamatur. Efi qutdem,& erit. Rurfus idem QuAro,quo 

mejure hac kfededimovebit.Ait Comes GoritU duca- 

iii auU Magifier.Sexaginta denariis hicabste locme^ 

mitur : jumentahActuaerunt adbovem&equzm 

m.tnu intendens) vefiimenta,quA Duxexuet,hab<, 'Js 

eris tu cum tota domo liber.^uibus diciis, rufiicus ma - 

(i)Arufti- i am P er cutit{i>))tokstquefimtd &quum judtcem ejfe, 

cis j> r i n ci-P r * m * 1 Me * n de*bdu£iolococedit. Tumlapidem Dust 

pM libertas OCCH P at > nu dumgladiumvibrans.[-)populumajfaturi 

oritur poUiceturfe Aquum judicemfuturum:ferunc& aquam 

li)Princei>s a Z re ftipik° delatam fotarein futurA fob/ietatis argu* 

defenfor mentHm •' i 4 ) *»dt operarifacris inj acell» D . MariA vi- 

fuerum & ctno -§ u ^ M P eril ^ $ humili vefie depofitd\paludamen~ 

lu/iitU tuminduit,/plendidequeconvtvatur cum proceribus: 

vindex P°ft rem ° tn apertum egreffuspro trihunali fedens )m di~ 

(4-)Prin- ctt P°P H ^ Fama efian.falutis DCCXC .imperante Ca~ 

ceps fobri 9 w^M-agnOiducegentisdngonem nominejngens cojpvi- 

viumprovincialibmprAparaJfe, & agrefiibusquidem 

adconftettumfuum intromiffis in ~zrafit aureis atque 

( \V't argenteis,nobiUbus vero ac magifiratibdiprocul ab o- 

V • " culisco!IocaiisfieJilibHsminiftrarijujfiJfe($yfnterrogatu 

' ' "! cur ita fateret:reJbondiffe:non. tam mundos effe,qui ur- 

*enttoran- L j r^ 1 ^- ^ jll -i r 

» ira d besfraltapalatta,quam qut agros & humtles cajas co- 

' * ' lerent.Rufticis,quiChriftiEvAngeUumaccepiJfent,cJt- 

didas &nitidas ejfe animas baptifmatis undJt purifica- 

tas-.nobilibus ac potentibm -.quifpureitias idolorum fe- 

queventur,fordidas ac nigerrimas. Seergo pro anima-- 

vum quaiitateinftruxijfe convivium . Caftigati ea re 

wbiUsfirevitemporeJubVergiUo&AunQneluvaBen- 

fibut Defignis rftuum.* \j<j 

fibw Epifcdpis Chriftifidem accepire.Hinc honorlnve- y 
ftiendiPrincipisrufticisdatus. Jtnhiftoriamfymboli* 
cisfaftisplenam , eoquefua raritareadmirandam. 
Hk foiennes variarum Eleclionum ritus adducece 
Jongum acpenefupervacaneurri;quorunoinRoma- 
nolmperarore deiiguando coronandoque occur* 
runtfymbo!a?Coronamtantum ficogitcs , hascin 
Germania olim dabaturargentea , (1) mundiciei , , 
claritatifquefymbolum,utquivirruteac honoreee- y- ™*** 
tcrosexcelleredebeaf.MedioJaniinltaliaferrea, [x) * as * y tr ~ 
fortitudinisinrdbelleshofteiciucconvertendajargu- *"*? '* 
mentum.Romaddeniquea fummo Pontificc aurca; * rt * ci P e ' 
C3) ut intelligat Irnperator reliquis Regibus ac prin- ^ 1 ', Forfr ' 
cipibusinrcligiope &a?quitate tantumdebereex- fua ° Fr "*' 
:cllere,quantammctallisomnibus cxccllentius au- *^ % 
rumcft,ut Ant.Ricciardus. Comment. Symboi.titulo \ } *?* 
Et>r0»*f.obfervavjt. Ncquc fymbolica; hx tanturn Y. Iu fi ffia 
iCtioncsinornancjisPrincipibus virisufitatx atque^ r/w ^ a * 
:>bvias repcriuntur:verum in omnem fefe vitam,mo- 
efqucpoliticostransfun^unr. Vulgata func illalu- 
Susfymbola , ^ua? ad principum amicorumque 
nortem adhibentur. 

His aliquandoad fuorum Proccrum infigncm VT 
erroremDomitianusImpcrator ufus fertur. Viros 
lle fenatorii & eq ueftris ordinis tota urbe prascipuos 
dconvivium accierat.'«* Xiphilinusin Domitiane. 
rdes cxnaculumque atrato veftierat panno > adeo- 
[ue nec laquearia, ncc pavimentum nigro triftiquc 
abitu vacarcvoluerat.Huc no&u,finecomitatuin- 
u«i quemqucvicinumauecolumna:, fepulchriritu 
Le<fta?collocarifeciti!ychnucho , velut in monu- 
lentis.dubiamparcamquc lucem afFundente, ad 
ucm^ie quid abeffet horrori , fuum finguli nomen 
•gebant.ut fi ad fatalem orci camam, cum vita ab- 
>lvendam,conveniflent.SubindeadolefcentesMau. 
>rum fpecie ingrefli i horribili faltu convivas cir- 
ameunt, acpoftremo illorumante pedcs confi- 
untjceteradcindeadmortuorum exfequias praslu- 
ia confecuta,qiiernlibct de vita rnagis, quam epulis 
Lib.1. nabuere 17* C A P. XIV. VII. VIII. idvitam 
tneliorem 
*ditus> 
IX. habu£refolicitum,(i) Funebris orator ipfe Domi- 
tianusaderat. Sedquidenique . ubi omnia terrore 
complefl*et,Rhadamanth;eum hor judicium eomi- 
co exitu ndieulaque ludifieatione ablolvit. Err.ut ad 
folamrituumimagihem animus hxret, oecupatui- 
que Certeomnisnatiomaximnm hvs femperpon- 
dusinefiefenfir, quamvis alii aliis litibustaperen- 
tur.proutingenio atque afTedionibus divetfis prs- 

ditifunt. ... ur 

jEeyptiisolimtantafuorumcrat Regum obler- 

\an6i\utAlexanderl 3 ^7.) & monennum <fcfi- 
derium,utcapitaluto deturParent,ac nudatis pedo- 
nbusduos&feptuagintaaie^nfigniluau , abfti- 
nentia a vito.omniquc animantium efu,fuum dolo- 
rem teftarentut.non verbis, fed efficacionbus longc 
ar2umentis,fig^tum. Idquod Indlsqu.bufdamin 
fuoru nativitate familiare.qui fccusomnia idtnotte 
'difponunt f pliuibusla.titi2fymbolisinftruanuttot 
laboribus huius vitar defunaoappIahdant.Quoium 
inmtutum placuifle vidctur Patavmo Junfconfulto 
LudovicoCortufio utDrexliusmProdromo *ter- 
*tidtisci% if.quiannoChriftiHiS. vkaabiturus, 
UmSnUallachrimas fuis ultima voluntatc 
interdixit^voluitciueadelleadfunusaulado^oth^ 
I0 2d6s,&omnisgeneiis muficos > qui camhdatum 
cleruinultracitraquefuhuscomitarentui, lfctilque 
concinentium voeibus exequiale carmen jlahde;- 
rent tnhuptis vemrmellisduodecim, prafiuaaut vi- 
tidi amiCtis cyclade,feretum imponi julTit 3 fua ct.am 
vocemufiam aucTuris , fingulis honeftum omcu 
pta.miumcx^reconUitututo. *ta PataVii ad tem- 
tolum S Sopnizdelatuseft.centum funahbus collu- 
tentibus,toto Aip^te ^clero religiofifqjie ^mnibus, 
iis qui niero eiTcnt habitu exclufis,nequocl luaus,in 
co^munrgaudio,rignum occurreret. (1) A 11 vitam 
noftramTragadiameiTeputanc, hicdeealufit co- 
m^diam.Ubi&ilHusin mentemvenit, quod, ex 
t>iohkGomus *c fe# lib:i.c*pA%Jerthtde Rom4- 
horumapotheo^ J& e Ggnh titmm. tyj 

"euratunncercalmperatorisimago in palatii veftiba» 
iofupcrlcctum cburneum propofita , adcujusla> 
vam Senacus* pullomhabrcu adtlexteraminalbis 
<iscnimtunccrachabitusmulicrumlugeacium)ma-- 
trona: illuftres.pcr dics om*»ud fcptcmfrequetes affi- 
debantjmedicis quotidie velut adfpirantem invifen* 
tibas,morbumqneienfim aggravcfcere dcdnnciantf- 
bus. Tandem, vcluc vica fan&um equeftris & fena- 
toria juventusvper viamiacram* invetUsforum de- 
ierebant : ubi fblitusjimpcriummagiftratnsdcpo^ 
fierc. Hie pirepureoimpbfitus ftrato , j uxra egregist 
formarpuer, qtti mufcas veltft a dormicfitte pavonis 
€audacxcuccretir»rHc,poftflebiles puesorummu- '(i)Mm 
4iebresquen«nias,adcampu?n Martium proceffio il- ftujttsvim 
luftrilongoque protlusordine«ftinftkuta,antefcre- curis & 
fcantur omnes vererum Romanorum,qui a Romulo mohfiiis 
«fq ue infigmmcmoria claruiffcnt ftat uae. Deinde abjolvit. 
provinciarum NationuaiqueRomanisiutyt&arum 
ameafimulacra.«deniquc Romana urbs fuisordini- 
feusdiftributa,poefta quarad parentandum compa- 
*ata,certaceri equiccs,pcdiccfquc armati , poftremd 
attare fcrebatur inauratum,omatunvebore^c Japiilis 
Indicis.Hispra?miifis,lmperaror, qui iniocumfuc* 
<ci rcrac dcfun6ti,C aefaris laudcs pre toftris au fpica- 
bacur.magnlfrequeaciquc^um lugentium, cum di- 
claprobantium acclamatione. Mwtintcrrquitum 
manus, fenatorurrKjueordinesfunus , fiveimago 
Cajfaris, in campum Martium deiaca«ft , acinca- 
ternaculorogumintuscomplex© > fupraquc Pn*ri 
rurris Cpecic airurgenceicftcollocata,rmperatorio«ur^ 
rainfaftcgioaddico. Indecmarimabomnibttsaro- 
mata fummentaque-omnisgeaeris circum alfufai 3£ 
imperacorexofcHlata cum ptopinquis ima^nc,intct 
Magiftratus & fenacores eeteros , rehst pro rheatro, 
affidcbacdum funcbresludia mirrtifeus, eurrufque 
pcrfonacorumPrincipum,juxcafuiscurfibus abfdk 
verecur,<juibusjampcra«ftisabImpc5ratoreprimttm, 
acquc a ceterisdeiad«ignes in togum congcftijfimul 178 Cap. xiv. 

l s '',- «•; ^at Principis animam ad fuperos dclatura. Vides, o« 

tntutm ad pu^quantum fchematicis fymboliciiquc tebus tn* 

UUim bucrintRomani. 

tp/eunt Ridiculaprorfus csremonia eft , qua Mofchi 

v * Tartarorum Legatum ad fe veflientem excipiunt, 

ut Sigifmundut ah Herberfi. in Mefchovia , cquini 

la&is potum afFerunt > unde li quid ex legati 

■ ^; . « avidc bibentis labris,in cquum aut terram dcflu- 
frvifsu at » orator Mo/chuslingua cxerta lambit (i) ler- 

■ " * vitutem fuato hoc argumcnto profeflus. Rcgibus 

Pcrfarum,»? Tlutarchmin Alexand.cx Nilo & Iftro 

allatushauitus,Suiis,interthefauros, velut pignus 

imperii,quo fe dominos utriufquc fluminis teftaren- 

tur, conditus eft.Ita ferc Sulranus iEgyptiorum , ut 

. Uviusub.tf.hifi. priulquam imperium capiat , ad 

i>J f v? t7 ?~ Euphratcnequumpotatumducit, ($]quo fcfac"to 

I tiifiwant. iUi us< lominiumpoiiidcrefatetur,Etquoniamaqua- 

xum meminimu$,rari(fima? apud Venetos confuetu- 

dinis meminilTe etiam oportet, qua (blenni velut in • 

auguratione quotannis Occani impcrium capeiTunt • 

**' Hanc hiftoriam Kiichmannusde annulocap.i 9. Ipfe, 

Utinquit,fpcc*tator,exSabellioDrairf. i. lib.j. ta- 

menoriginiscognoicenda?gratia,recitar> Egopau- 

cis expcdio.Dux Venetorum Afcenitonis Dominica? 

fefto,inter Urbis Proceres Legatos nobilitatlmque 

infigni ordinepompaqucfjipantcm ai maris Adria» 

t ici przcipuum portum cgreditur,ubi inftru&a c!af= 

fe ceteri,ipfe navi quinqueremi inaurata ( Buccntau- 

xurn vocant] cxcipitur,atque in altum inter varias 

applaudentium voces prove&us,dcnique fubfiftit,ae 

verbis conceptis folcnnique cci emonia,poft invoca- 

/tosfuperos , dctraftummanuannulumoccanoof- 

fcrt immergitque, illum fibi zternum fcedere dc- 

(4)lmptri . fponfans. [ 4) Quo ritu abfoluto urinatores ccrtatira 

um&ca~ feiemariimmergunt,ipoliumquevelutnonindigen<> 

papefftffto tiOccanofubtrahunt. Origo hujus confuetudmis 

marh* abAlexandro PontificeejusnominisIII.riuxit* IUe 

XIX. eniin FndciicumJEoebarbum. Impcxatoicra Rom* 

pciti» De fignisrituum. iy$ 

pertimefcens,Jgnoto fefe habitu fcrvilis pcrfbna»,Ro- 
ma Venetiasconculeracubiincognicus m monaftc- 
riopublica? charitatis fbrdida Culina; minifteria ob- 
ibar,dumprodicus Ziano Venetorum id temporis 
Duci,non modd amicum,fed & defcnforem reperic. 
Pace cnirm cum Imperatore ncquicquam a Ziano tf - 
tata,cumFridericus75.naviumclaflem ad Venccias 
occupandasdeftinalTet.Zianus Deo armisque juxttt 
fifus,obviamque profufus,non modd victonam, ve- 
rum & ipfum hoftium Ducem Ottonemlmpera- 
toris fiJiumintercepic. Quocireareduei Zianopoft- 
quam graculatus vi&oriam PontifexelTetj jeternum 
ilii ac fuccciTbribus maris Adriatici impcrium pre- 
catus, fimul annulurh hisverbis autcum obtulic: 
AccipetZianBiHcmefiHtorejipfum mare hoctibi pigno- 
re obnfaium reddito>quodtu tuique fuccejjores quotan- 
nisftato die objervabitis, ut fofterittu intelligat , marc 
mobis veftrotjj imperio } ut uxorem vsro,fubjec^um ejfe. 

Finio poftquam illud de Florentinis Italias popu- XIII. 
lis adjccerOjhi qudd a Carolo magno Francoru Re- 
gein urbcm libertatemquercftitutiefTent, GuilheU 
mo Scotorum Regis rratrefufrragante , ad alendam 
beneficii mcmoriam lilium Francicum , fed rubcnti 
colorc pro infignibus accepere,leonem verd, ad ho- 
norem Scptorum quotannis ludis fblennibus coro- 
nare^acpublicoalereplurcslconcs fumpcu confuc- 
v6re,oraculo perfiiafUiberos fore , dum hunc mo- 
rem renuerint.#* HeBor Boetim lib. 10 . Indi cum, cx 
navigatione & mercimoniis maritimis potiflimum 
vivant,aure£ gaudent anchori,qua proinde inftarca- 
duceiinlegationibusututurfi) ut ViMofcratus habcc tt\Awn 
mvitaApott.l.z.e.i.lidcmfcmdoliis vcntos pluvi- w«*JPJ* 
anijhaberceodemteftcautumantPfzJFinnishacin ( z / v *™ 
rt penc fimilesjqui,»* Olaus mag.l.s.c. 15 referc.nego vts * 
ciatoribus ex portu foluturis venales ofFerre vetos ($] C V ^avor^ 
in trinodi loco folent,ea^rxceptioneaddica,utfipla- ^w* ^» 
cidos ventos defidcrent,pnmum nodum folvant , fi 
vehementiorcs altcrum,fi vehementiflimos dcnique» 
lUtimum. Re&iusilli*quiDeumventorum invo- ^ 

tib.L M * _ cabaac cabant olim>quam qui fic fibi eofdem conciliarcnc. 

DcAfricanisP/w./.3*c *• aitmemo deftinat ah- 

quidnifiprzfatus Africum .(i) itaapudChriltianos 

(i)FrfW l S piritus S.invocatione plerique opus folcnt aufpi- 

divinui. ca T - Gyrtibo f phiftisidciB«c».7.c.t. m more a- 

pudlndospofitumeiTe, ut.onentem mancielerri 

immobilibus ocuiis fecuti, P er diem totum ad occa- 

fumufquecontemplentui , mferventibusarenisal- 

(i)tr*fin. temisnixipedibus(i;iis fimiles. qui tam iacra, 

*2l>J. quamprofanao F era,velucinDciprxfentis mtuitu, 

XIY, PC cStantui GallorumSoldurii , kegisobferva- 
tioni ufque adeo dcvori,ut ncmo illoium pto Re§c 
mortem expavefceret.nemofequinwrientem tergi- 
«]Am*r verfcrctunCptalesait^^ 
fidefrue, tomUmRegemhabuiflefexcentos. quos GaUkSoli. 
animtde- duriosvocabant.MagnaergaRegemfidesamorque, 
bit*. Roms olim fub Tiberiocapitalefuit imagincm Au- 

.^Cultus EU ftiC*faiisnoBobfctvaire,(4)aut fcrvum^autcjus 
divin^ fimulacrumflagellaife, veftimemamutaflerannulo 
waginis. vel nummo impreflam Tiberii erWm latnn*, aur 

U)C»ftK lupanariintulifle. (5) Unde ^>«a^™ 
m. inconvivioebriusmatulama i? prehendiirct ; .Maro 

accufavithominem , quod imaginemCa.fansob- 

fcanisadmoviflet , pcriiiTetque,ntfi fervus icpentd 

fubduxiiTetadigitoannulum, utSueton.tn Ttber.f. 

cf.MelesRexSardiorumprimns , eam habuit faho 

Leoni reverentiam, utillumpermurosurbisiecens 

natum ciicumfcrretfpecTrandumomnibus: cpmpcr- 

tumquceftmurosilla partefuifle inexpugnabiles, 

e tantSmq, penetrafleiUoPerfasloco 3 quiLconispr 2 - 

^ l »f«T fentialufcarusnonruerat,(^^^ 
ttsChrtft* vita p art heiumRegestantumfui*ftimationccIatos 
fotenti*. foiireP#^./.y.refert,utfiquemamicorumadcoj. 
neminvitarint , huichumi pofito fubhmi m ioco 
i7 )V*mo- lecumbcntesipf», cibosvelut cani fub menfam ip o- . 
nisimfiori- jicerent.( 7 ]Cmaffineeft, qu6d Cynorum Rcguni 
*m. conjuges,rhedamconfcenfui f ,pcr mulierum Syria- 

i*)Strvi- i Um dotrumcnitantur[83uthabet^».'.^ ■ 1 
tmtHrfit. ^oh Defignisrituutn, ?8T 

Non minus illud infanum qudd Perfarum fi<5titi- 
~us Rex,in fefto,ut ajunt,faccarum , munusfufcipir. 
HiGevilicaptivorumforteele-vatus repente collo- 
caturinthronojomniquepoteitate bafilic^ epulan- . . .. ... 

difcortandfqueprovotodonaturji (i)fed ludohoc yK Qt ~ 
finito,beatusilieRexaffigiturcruci, dignoquema- j" im P r0 ^ 
dtaturfiipplicio. Rectins Perfarum veri Regcs, ut . or * m **' 
?lHtarch.mAtax.oxygahm', fiveacidiladisvul- ttHtn I eil ** 
garem potionem hauriebant, qua fignificarent, . » 

Regibusamarajuxta&dulciaacceptanda effe, (i) ; (*-)-Amar# 
Sic apu,d Arianos Ferfarum finitjmos , nobiliores dulcibtu 
fponIiadfpon|aliaaRegetum primum admittun- mt &&* 
tftr, quando ex eapitehoftili allatolinguam , una 
cum Rege, minutatim fcftamfarinaque commix- 
tam, ederint, ut%trabo fib.u.num. to.notavit (3) Wlaborts 
tylulieribus Argivis honorprac viris quotannisfefto r^* 
die eft habitus, cjuo vj3pi?i%ot eelebrabant , & mu. 
Iieres tanquam viri chlamydaca: , viri eontra tanqu| 
rnulieresinpallisinccdebant , (4)quodcum Tele- {+)M.ti,lw 
fiila D uce, viris fuccurflbentrbus , adverfus Cleomc- virilis, 
cem LacedsemoniorumRegerri,urbemdeftndiiTeot, &virmu. 
UtVlutarcb.inArigi%is. liebris. 

Minus confilii habuilTe yifa eft , mulier prophe- XYI. 
tifla apud Bccotos oraculum fcifcitantes : cum enim 
refpondiflet : rebus ufutos profperis , fiimpic" age- 
rent,dignamrefponfomercedemtulit , quando ab 
ipfius vacis caede impietatem cxorfi, illam in rogum 
conjecerunt,ment6 crernandarn , fiye mala fide ora- 
culom edidiifetj quod roguspro pccna futurus eiTet: 
five bonaj quod juxta oraculum egiitent, [jjlta [5) CoJitMi 
5/r«^/.8.Itaindignusrationali homine cultus eft, ma{um 
quo Olaus Mag l.ycap. t. memorat feptentri.Qnales confultori 
quofdam pro Numine toto die adorare.fivc avis, fi- pejfimum. 
veferpens,autpifcis brutumve fuerit , quod primo 
dilaculo vifum fuit.(6) Digniore cultu veteres ^.a- <6) Religit 
mani eandem Venerem, tanquam guptiarum & fu- fiulta. 
nerumpraefidem(fub Libitinae nomine fepalchris 
pr*fe&am> coluenmt: quod eadem nobis vita; ^)vitac» 
prima dies fitacmorcis[7)P/«*. in Rom. Et ccrte mortejun, 
Ub*l. M 4 mortis £}*. Ig2 C A P. XIV. 

mortisadbeneviveniumprodeft meminitTe. Unde 
8cJE%yptii)QXiaHerod.l 2,intei pocula fceletucir- 
cumferebanr,five olTei hominis, fine catne effigiem, 
{ V&I * quo& Manerotisalumni Illdis prxmatura mortc 
x ' ° . fublatij&fuiquondamexitusevitameminilTent.^i^ 
^XVlT Ra™ m hocquod apud Tauros J&r*/. Damafeenus 
' inTauris fierimemorat: ulpi tanto mortuos afTectu 
plangunt,ut Rcx etiam amicum mortuum autparte, 
auttotaaureabfciflalugeat, tanquam, cariflimam 
(i)Mors |- u j p artem amilTam efle^teftatusfa) Mitior obferva- 
amicide t j a panccborum erga defunclos Rcges cft , quando 
plerata. ut j^^ Damafin Panxbis. defun&tRegis caput am- 
putatuminaurant,atqueinterfacracollocant quod 
ChrilTiani SancTorum reliquiis honorificc tribuunt. 
($) Mors y Magisnovum>quod Pythagoran vivisadhuc,fed 
konorata. a philofophia deficientibus , cenotaphia, tanquam 
mortuis fapientia: infttuerenr, ut fignifiearent mor- 
(l)Mors temanimarcorporislcthoanteferendam efie(4)«* 
anima. Orig. Ub. x. in Celfum. Multa omnino in hoc generc 
fymbolicarum acTiionum occurrent,diverfarum gen- 
tiumhiftoriasevolventi. Sic Romanas antiquitates 
hisplcna: funt,utin prima pattePaheftracOrat.videre 
]icet,ubi in folis ritibus fponfalitiis non pauca fy m- 
bolis fignificatis plcna repcries. 

CAPUT XV. 

Inufu vitaque hominum familiari figuratas 

imaginesilngulari quadam vi efficacia. 

queadhibiras reperiru 

MOntantumadrituumufum , fed quotidianam 
etiam vivcndi agendiquc confuetudinem ele- 
gantiflimo condimento hic fymbolorum ufus dedu- 
citu z. Mirum quantum in hoc eloq h entias Japones 
«oll cenrfixemploidtradamauIicorumBungi Rc- 
£is, qui S P. F&ANCISCUM XAVERIUM 
inftructo apparatu reium verborumque jufTie exci- 

pere, DefignisfamiKaribus, lS| 

pere,hacfere ratione, falutabant, utHoratius Tttr- 
jelinusweiusvrtalifao 4. caftte n. Inprimoaulae ■ 
aditu,puer rarae indolis, & primo&tatis vigore ple- 
nus : fortunatum , ait, ejus in Regiam advcnturii 
Rcgiperindecharum jucundumque foretut tcm* 
peftivus imber fit,per aeftatem fegeti fitienti [ 1] Au- L 1 * ^J*f* 
lam deinde interiorem fubeunti aulicorum Proce- *&$&*• 
ium filiioccurrebant, quicum gentismoretercum 
infiexo ad cerram capite de venerati eflent ; unus hxQ 
verbaaddidit.Felixtuusadventus, Sacerdos fan&c» 
adeogratus Regierit,ut infantis dulciflrmi rifus» 
matrinberaprasbenti.TcrriainaulaeparteRegisfra- 
ter cum hobilitate praecipua, bbviam f atlus, negavit 
diem ullum Regia? illuxiflc latiorem , Regcmque 
tanti viri adventu beatiorem fe judicare , quam fi tri- 
bus& triginta Sinarum thefauris au&us efTet. Enuc 
fermonisornatum in his velut fymbologia? gemmif 
colloccnt. 

Verum,ut varietatcm hujus in communi vita ufus II» 
intelligas:ob&tvandum. Solo illa nonnunquam iet- 
monevelutadduclam fimilitudinem ufurpari fym- 
bo!a,ut in propofitis exemplis vides : nonnuaquam 
folis tantum faftis cxhiberi:uti ille Philofophus, qui 
tegatus.quidvitaeiTet.fefeingyrumvertit , ac fufe- 
ucjeconfpe&ufubduxit.Nonnunqr-am adfa£a c6- 
jungi verba.tanquam lemma,aut ezpofiiio ad figu- 
rampropofitamiejulmodiexempla aliquot teperics 
inter di&a-fadi a Comparatorum in Argutiis noftrie 
politicis. Hoc genere ufus eft legatus C arthaginea- 
fium ad Tauromenitas miiTus,q ui Timoleonte Co- 
rinthium hoftem receperant ;** Plutar.in TimoUonU. 
dum poftmultasminasp]anammaaumexhibuit,qu£ 
deinde invcrsa,(i) parta, inquit, hxcurbs exfpe&et, %]SvrtJU 
fiifi nos audicrit. Tum Andromachus oppidi dynafta rerut». 
fimiligefturefpondit,& abirequantocyus jaiht, nifi 
(uae ha?c nav i evenire eupiant.Qua ferc ratioae The- 
niiftoclem per Nicoclem parcntem resrocataa Rcip. 
adminiftrationePlutarchus i» Thtmifiecle»ttizm me* 
morat.Hic cnirn>dum ad maris liwi* obambularent, 
lih,l. M 4 vctercs *#4 Cap. XV. 

&)Re<&9 vetxcsneglt^arqucilJictrirerncsfilio oftehdit, (i) 
fopultje- monu i t q UC pariforte obfervariapopulo Rectores ac 
nex negi- j> U cesXuQ5,quos,cumanaplius exiis. ftu&umnoa 
*"*W %erent,abjiciant. 

^ 1 ^ Itafalubriadmonkioncvanitatem pueltae extra- 

ae*e PauiicnusjOfatoE cotKxh,utP.Adria?i.P6irters 

m larvA nwndi,Qtenim dmn ab uiberemotior, forte 

ad populum dixiiterrPuclla hofpitis urbem repeten- 

tem orabat, (ibi ne gravarctui rcdux Parifiis fpecuhim» 

aliquoddeferre,quod cum le facturumrecepiflet: fi- 

dem deindei&a prasftitit,ut fosmofa? adolefcentis vi~ 

(t"«Mf* tafunctajcalvariamdeponaret» (ajacloco fpeculi 

vmuatiu ^ U P CW * horrennque deponeret » acmoneret.fuiflc; 

hatic *alem,qualis ipfa nunc eflet : fore illam talero* 

qualis haec modo' enet. Admifit^deoqusufa eftfeli* 

cker.ut abdicata brevi poft vanitate » Deofetotam 

confectavcrir.Huicobn abfiroilis iUa Jacobiniinge- 

niofaamicicorrce*lio,quiHtmortis illum commo- 

nefaceret,.acceptos ab eo Gallinarum pullos , velui 

fo)l}omus domumafportandos^adiepulchrurodeculit* (5)1110^ 

ttrta. , nuitquedeiride,rarionem fac*tipoftulatus> ahamfc 

ejus domum certiorem nuliam agnoicere. 

IV* Spe&aie huc ctiam illa novkiiEremieolas hiftoria 

videtur, qui gravis animi cceptse jam vita? ta^dio flu- 

&ua.atis,ut Poirters libro eod dumaudit , videtque 

pras cella?foribusavieula?dulciter eoncinentis tno 

dulos, 6 aurea exclamat libcttatis pofleflio l quan-. 

tumvelinbrutisYolucribus gaudii jucunditatifque 

habet,quanto. hare lartior fehciorque aviseft, quam 

quae vincubs cancellifque attinetur , captiva £nc li- 

bertate,finevoce,finelsetia / utinamillahodiefeli- 

ckate potiter,quas me hoc iqualore ac carcerc exem- 

ptom priftinse amccnitati reftituerct / Dum illa fec5 

commentatut,advertit ex improvifo delapfum caslo 

milvium modulantem aviculamrapaci unguecom- 

prehendere,ac difcerpere trepidantem , Ixto plaufu 

[4) Liher~ in funeftam ftridulamque nasniam converfb, (4)tum 

tos muitis vcr6 attonitus animo,ac mutata cum fenfu voccj Er- 

txitio* go tam amcjDnam libcramquc Y«am hic fubito 

exitus De fignis fimiliari&is , ijtj 

cxitusopprimit: ? poteras fbrtafte abhocinfidiatore 
tutamintracortem vicamagere , <\ux iniftatuali- 
bertatc periifti Itanc m te ego rnea falfus ©pinioue 
fum, qua fehcem te vohicrem . male confujtus augur 
|>ra?dicabam ? cjuidfiparme , captiyitate folutum, 
cafus excipiat ? Enimverd pr^ftiterk atctius yivcre 
die ialutefccurum > quam incertum aded vicas falu- 
tifque hcentius evagari. Dixit y atcjue hoc volucris 
fchemate eruditus ., intra crauftra fe continuit. 

Sciebat Gilimer VandaJorum Rex,quanta eflet 
lymbologta* vis. ad infleclendos hominum animos. *•■ 

Quocircaa BelifatioCarthaginecieclus , utPro- 
t»p. Ub, 4. Vandakr. acpradio yictus , citm in pra?- 
XUptomontePapuanojuxtaHipponema Phara £e- 
lifarii Duce , ar&i/Iima obfidione preims, extrema 
fbrmidaret i non diffimulavit ; fcdmiflbad Pharam 
legato , citharam , protenicndismceroribus 5 ipon- 
giam,protergendislacrymisj panem, quem fe poft 
amiilam Cartaginem fpe&aife riegabat , fubmiise* 
adfamisfolatiumpetiit, [1] qua:reshoftiipiieom- 1»- 
miferationemincuiTit , iis, qua? petebantur, fubr , 

miftis Regi , in triumphum b.revi Romanprum ab- m ; ttltK ;. 
jturo 1 Conftantinopolimad Juftinianum duclus , 
identidem repetebat ; Yanitasvanitatnm &emnia> * * > 
vanitas. 

Eft ver6 infignis etiam hilcc in fymbolis urideudi VT 
vis, quod in Narfete IrnperatorisDuceclariiliraQ ** 

manifeftum , utSigpnius deimper. occid. cui dum So- 
phia I mperatrix peroffenfa , uti erat E unuchus , pet 
ludibrium denuntiaffet : inclufuram fe illum Gypae- 
ceo,&adfufumcolumcjue amandaturam» (i)quod L 2 3 Af*#* 
erat , forti ccteroquin D uci , muliebrem cxprobrare tie^ris, &&• 
ignaviam , tancahancremindignationeNaries ex- i e ttio* 
cepit i ut retponderet , talem fe illi viroc|uc Impera- 
lori tclam exorfurum , q uam utcrq ue non retexat ,♦ 
fimulque Alboinum Longobardorum Regem in I- 
taliam provocavit, qui deinde, pacato invitoque jam 
Narfetc, Italixtamen poiTeiHonem occupavit , undc 
untomolimineGothi depulii fueranr. Lanea , ut 
Lib. Z. M 5 Mian, l%6 C A P. XV. 

(i) Molli JEl'**- 1- ^.var hiftor. apud Cretenfescotonai[iJ 

tits: quavelutmollesacfttmineinotabantur, locofup- 

plicii adulterisfuic. 

yu. Tamberlaaes Scytharum Imperator crudeliffi- 

mus, utterroremurbibusobfeflisincutetet , utCu- 

1 Cl SP tn ' muA i primo dieniveatencoriivela[i]incon- 

J . * fpedtu hoftium expandebat , quibus feclemcatem 

mtntta. dedititiis fore pollicebatur , altcro die , fanguinea ex- 

tfiCades P ucaDat » [3] quibuspcrtinaciamcruorefuoexpia- 

turosurbisincolasminicaretur : tertiademumluce, 

atricolorisvelisutebatur, [4] quibuscxcidium & 

[4JE#«- perniciem ultimam omnibusintentaret. Diflimili 

€tum ja- fymbolo in repeneufusfimiliTarquiniusfuperbus 

tmt. fertur >utIuliusFrontinusStratag.lib.i. Ad hunce- 

nim cum filius poft devi&os Gabios , Legatum defti- 

naffet aRege poftulatum.-quid Gabiorum Principibus 

agendum.' Nihil refpondit, veriim is utin horto forte* 

_ obambulabac,fummapapavcrumcapita,virgaquam 

UjDttol- maruDUS tenebat demefTuit[5] Nuntius fine refponfb 

lauoVrm- ac j fili um reverfus , ca q ux patrem agentem vidifTet , 

mpum. retulit, qua: illi argumento crant , re<5cius fe nihil ex 

patrisfententiafa&urum , quam fi procerum capita 

VTTT demetcrcc - 

Viii. Miri camhaecetiamiymbolavimhabeut adex- 

ponendos corrigendofque aliorum errores : ut Paro- 

chum pinguioris beneficii appetentem homo non in- 

elegantis ingcnii cotrexit 3 dum ex illo,velut pro con - 

filio poftularet. Nunquid pauperc, quam haberet, u- 

xore relicta , ditiorem liceret ducerc ? cui dum Paro* 

chusfubito redderer, Minimcidlicitum.Cur tuergo^ 

alrer fujicit, pauperem Ecclefiam deferis. ut Archi- 

diaconatum habeas f Ita correcluspresbyter tenui be- 

neficio acquievit. Hacetiamfubtiliarguendiratione 

in corrigendo Davide adultero ufus eft Prophcta Na- 

than i. Reg. e. i% . Enimvero hanc parabolam com* 

minifcitur.Divitemeffe hominc armentogregibufq» 

^bnndantem, qui tamen in convivium epulafque pe- 

icgrino inftruendas , propriisovibuspra?teritis, unam 

folamcjuepaupcris horauncionisoviculam , quam 

fua De fignis familiaribus 187 

iia in domo , fubmenfa atque in finu etiam aluiflet, 
>er vim fubdu&am ma&atamque hofpiti appafuif- 
etj cujus hominis duritiem inclementiamque , cum 
S.ex mognopere detef taretur , ac moite dignum pro- 
:lamaret, adjiceretcjue , fore ut in quadruplum rc- 
undere damnum cogeretur. Tum emblematico vc- 
utfchemateilluftrato, fubjecit Nathan , hunctam 
nhumanum hominem efTe Regem ipfum , qui toto 
Jivesregno , totcjue uxoribus ftipatus , unamillam 
Uria: addictam Bethfabeam cum vita immeritd eri- 
pueiit. Qua ratione ufque adeo Regem convicit , uc 
prxter ruborcm , fceleris plenam agnitioncm confef- 
Gonemque extorferit. 

DifTimilequidem, verum ad corre&ionem alio- \X. 
rum, aut certe confufionem valuit, quod Burchardus 
Montmorcntius illuftri6 Gallia? miles ufurpavit. Hic 
(ubPhilippol. RegeDuxipfealiorum. & Philippi 
aflecla , forte auIaminprelTus , monili aureo figuris 
emblematicisinfignifuDibat , cervina illud capita 
ealegecomponcbant , utmajorexmediocanisan- 
teDucispe&usdependeret [1] Mirabantur fimul & ['] ****** 
lpectabantnonpaucinovumhabitum , Rex etiam ***** «** 
iljiuscaufamoriginemcjuceft fcifcitatus.CuiMont- ]******* *- 
morentius , proximi in illo praelii effigiem memori- ?** *°, rtt f 
amque circumferri , ubitanquamcerviprofugerint ^tttttM" 
pafTim omnes , fe velut ad cuftodiam Regis per- <*° u 
(iftente , Regi illa viri virtus ( arrogantia aliis vifa 
efTet ) adeo placuit, cum ingenio , ut rie faeli inven- 
ti que recordatio intercideret , militari hoc infigni or- 
dincm inftituerit. 

Non imprudens , quamvis a Morione profeclum X* 
facinus , qud Mederus m acroam. refert.Fridcricus 
Saxonias Princeps cum fratribus , de herediratc di- 
videnda covenerat. Singuli certam fibi Saxonias 
partcm vendicabant. Aberat haud procul Nicolaus 
Morio confultantibus, atque ctiam , ut fibi licerctin- 
ter confiliarios fuo adciTe fufrragio poftulac , ubi con- 
ceffum , paremfibi cum Principibus togam cfTecu- 
pit , & hoc anirni gratia induhum . Illa obtcnta gra- 
tfr. 7. phicc 188 C a f, xr, % 

phiccinconfpc&uceterotumfneedit, & quiplacet* 

incerrogat. Plaudunt , & magnifiee illo habitu orua- 

tum aflerunt. S ubiudc egreflus , totam forfice veftem 

a capiteadcalcem multis partibus diffecat , atquc 

hacfpecieinconfeflum Principum fe regerens : ut 

rnoddplaceat?fcifcitatur. IndignanteFriderico. ac 

veiberibus infblentiamhane caftigandamaflcrente, 

Digniora , inquit , mi Princeps, verberibus agis , qui 

Saxoniam tam fcede laceram , quam intcgram habe- 

(t]Regno- ie mavis. [1] Qui.s hanc a ftulto fapientiam exfpe&er? 

rum divi- Quanquam & olitor quandoque opportuna locutus 

fio dtgni- eft. Alii Fridericum hac imagine a Morioneinftru- 

tatemtol- c^umaflerunt , cum in Principum proteftantiuril 

Ut. conciliodefchifmate fuo , contra Imperacorem 8c 

\%)R»ligio Qrthodoxosftabiliendoconfultaret. (2) Utrobique 

divifa ip- locumhabuit, HucetiamreferripoteritlepidaHir- 

fius exitid cani II. Jofephi Judasorum Principis fihiillufio. Hic 

efi. ut Iofeph lib. i+.c. 4. antiq. referr, a Patre Alexandri- 

XU am ad Ptolomaj. Epiphan. miflus , ut de filio recens 

natogratularecur, Se4 ( uteratvileillis Judaeorum 

nomen ) adhibitus menfx , reliquis convivis ludibrio 

fuic , ofla ad orbem illms congerencibus , Tryphoa 

morioexpofiturusimplecumfcjue fabulam ad Pco« 

lomxum vetfus. Hircanusait,inmenfaagit , quod 

PateripfiusintotaSyriarnihilpraeteroflaretinquunt, 

[s)'Ava- nudantomnia.O) Pcolomscus ^ r . idens Wndc.in- 

rus & *• quit , Hircane tanta ©flium congeries } Tum illear- 

vidtt* guce , idem fymbolum in adverfarios retorquens, re-r 

Wmceps. ipondic : Ego , ut homo carncs taatum comedi, illi , 

urcaneseciamertTa abfumferunc. In diverfa caufa, 

inter viros Principes, in Gallia evcnit, Lobetius depec- 

cat. I. $ . emhz. ut D. Ludovicuslitem fymboliee de- 

cideret, non minori figniflcandi virtute.Nam ubi Fl£- 

driae Comcs cum Matre coram Rege lite difceptatef , 

JUxeafententiacaufamabfolvit, ut juberct Comi« 

tem Ieoni,quem in fuis prasfercbat infignibus,fine ua4 

(4)Arm* g U & us deinde & lingua proponere , quod erac con«? 

l&dttijub* demnare illum delicti adverfus Matiem , quani vocf 

trahend*. & opcrc mal £ ofFcndiflet. (4) 

Maiiu| Dc fignis &miliaribusi 189 

Marius Regulus DuxRom. triumphacurus, non ^jj 
infcire' fuam de honotis & \itx mortalis vanirate ex- 
sofuit in imagine ( Phyfica fimul & ethica) fenten- 
iam ut Barri. inmno SantTopart.+. Siquidem ex ce- 
;a fingi toiloearique inter faces collucentes fimula- 
:rum voluit > quod inter hiinc ignern illuxit ac fenfim 
maconfumptumeft. [1] D. Anronius adcorrigen- [f) *#«** 
iumVenatoriserrorcm. qui lufu otioqueMona- ^^w* 
:horumor1enfusfubftiterat,monuit, utquemfere- »*/**'*'*. 
>acareuminccnderec> laxaretque. (1) Sedeumfae- n*t*s. 
>ius deiride juffiflet intendere, veriator tergiverfatus, (*) Otium 
ca defhui arcum refp ondit. 1* um Antonius. fi quan- l* H d*b*l*~ 
loquc arcum feriari cupias > cur id nobis deneges ? 
vJec parum ad fuaderidum pondcris, ha? hgura? adfc- 
unr. GermariusPrinceps , ut nec volupta&em qui- 
!em fine dolore atque orfenGone confcientia? deli- 
ari polTe ofterideret ,fcf Zenthner in verme confcien* 
?**,patinam calidiffimo plenam mellc urfb propofuit, 
um avidiffimefera iavolaret , fenftt aduti fauces, id- 
ntidem ta*nenrepetens,guftatofemel mellequam- 
islxfa ,avocarinonpotcrar.C3)ItapiudenshiftriOi (ji Volu- 
cexponejet , quibus curarum aculeis opumavari ptasplacet 
ungerentuir, katisbonsecoramMatthialmperato- etiamfiU- 
1 , in tbeatro omni auri argentique apparatu inftru- dat. 
tiffimo,urnam , y elut ad fortes,ofrerens, fpe&arores 
dvocat : qui confertirn advolant* fed admiffi fingu- f^) $ ors 
manus cx urria cum rubore ae dolore retrahunt. muUos 
4) inlatenteminibi echinum irnpiageriresiatfrau- fallit. 
ediffimulata ,utpluresiniHamtraherenc. 

Rcligiofus Abbas , uc veculasa Mosafterio locri- ^111 
:s amo v erer , ut P. Engelgrave inLuc. Evangel. ne 
uamperverfa? carnis cupidicati oppertunitatemfa* 
:ret j cumrationibussgrefuaderet. obriauiter- 
nplo. Salfas in ca:na carnes fuis appofuit > hauftii 
arcc fubminiftrato. Noclu igicur, abfolura pfa!- 
lodia , cumnon paucifms vehemcriria ad haurienda 
trbidamadigerenrur , fcifcitaturdeindeAbbasqua? 
iufatamabfurda*appetentia2?SitisiiBquiebant im- (5) CupV 
;oba(V) Tumillc hacufusimaginedocuircupidi- ditasindU 

tatibus gnafmfa l£0 G A P. XVI» 

tatibus omnem etiam occafioncm , quantum licet, 

fubdueendam,ca;cahominesappetitionc fcrri, nifi 

caveatur opportunitacibus.Pcrfuafit & obtinuit. Co- 

cludam Caroli IV. Imperatoris fententia fymbolica, 

quicum Neapolin ingredcretur , populique iftius 

libertatejam diu offenfus eflet , ubi folutum prae 

urbis portis cquum loco infigmum ofFendiflet , expo- 

fitoicjuemonuiffct , libcrtatis Neapolitanae imagi- 

ii) Servi» neme ^ c - Freuo,inquit, egerevidetur ,adjiciam. [1] 

L •-.*„ Necfefellitrnamarccmurbiimpofuit ; quamiccir- 

- ' co quod urbi lmperaret , atque in officio contioeret, 

* *' frenum dixere. Plurahiftoriarumftudiofusreperiet. 

<juaj ut encrgiam fingularcm , ita gratiam quoquc 

non vulgarem obtincnt. 

C A P U T. XVI. 

Voces fermonemque humanum imagines 

nonnumquam senigmacicas 

c oncinere. 

j ? iNtellexifti, opinor, mentisfententiam varicpct 

•imaginescxplicari , rerumquc fignificatarum na- 

turam fymbolis exhiberi. Nuncrcliquum videtur, 

utoftendam ipfaetiam verba fetmonemque voca- 

!cm hommum ejuimodi fchematibus adumbrari 

poffe : Nam ut verba vocefque figna rerum funt, ita 

vicariamaliquandorcspratftantoperam & fignafi- 

untverborumadremdiverfam fignificandam adhi- 

ix\Conti bea ^ orum Sic dum animaturus ad mortem alterum 

Pt m mor- cs ■ P m g atur y*' » ***** * mm > & " ww * ( 2 \ 9 UCK * er ? 
r ' conjun&imtxplicitiim iSujtineamusmortem, Siquis 

mufieUmvctitiit» mus eiinfr&mittatur, &«ni« 
gmaticc fatisfeceris. Si te motati in Corfica amico 
fignirtcatum volueris , cor illi cum fica depingas. Si 
cordlium promiferis,cor iili p i&um exhibc & allium, 
Qua; fymboloium tatio ctiam in ambigux fignifi- 
ft tioais vcibis locum habec,uc iAivsQgvni> qua? pri- 

mj De vocibus. i^j 

ma fit ad c&lum viaffidcs depingatur , aut ctiam fub~ 
mittatur , & refponfum erit . liii cui taurum a?ni- 
gmaticapollicimses , fidus coelefte adumbratum 
oiitte. 

Obfcuriorchaecerunt in rcrrogradis quoque , ut 
fi merum a te promiflum exfpetfanti , murem txhi- U 
beas. Si Atlantis atedefcriptioncmpoftulanti, tu 
fakantem proponas , aut ipfe faltes : Atlas enim rc- 
trogrado ordine Jalta lcgitur : vel fi Rom* a tc ima- 
gwem exigenti , tu Amoris oiFeras, quod Roma in- 
vcrfaleaione^rfit Ita^fugicns^ €r ^ acc 
averia. Multo ctiam obfcuriores erunt anagramma- 
tifmi ,autaaioneaut penicilloperrem fignificatara 
expreiTi, Ita pro Roma tibi Maro , pro remomures da- 
buntur , annui nanus erit , navu* vanus &c 

Scd & litera quandoquedetratta & per numeros m 
lutfignumahudfuppleta.cjufmodixniematacon. 
hcientur , utcumD^exprimcrcvolueris, quin . 
gentas(quemnumerumD. conficit) apes pineas 
autcontraadjcdtaliter^. Sicpro C.^unump ro l 
ponasC*/r«/» , pro LoculuL.ocuUs -> per Clavesin- 
celligas C.L. aves , pcr uvas mifasvafaqvmaue po- 
Itulcs. Simiiisfercinhoccarminc ad amicumi- 
tnago proponi potcrat. 

Mittotibi navem prorapuppique carentem. 
NamN. & M. Iiterasaufercndasindicabat,utintel- 
ligeres ave fibi dici . & nuntiari ab amico falutcm 
Ita non mcptc lufent, qui magnum hominem ad al- 
:cmm pro agno deftinans fcripfcrit , ad cjus fimpli- 
citatcmfimulque advoccm agnm exprimendam : 
Mitto tibi agnum fi caput abftuleris. Ita & picas pc- 
:enti dabis Ipicas , veriim capitc truncatas. H*c lu- 
dendi ratio logogriphica pene eft \ ac per illud pr*ci- 
?ue a fcnptisverbiiquetantumpropoiitislogogri- 
phisdiffert.quddautaaioncaliqua , autimaeiac 
proponatur.cxempiorarmrgratiorque. 

PIacentver6ilIa ? antece,terasimagine S) qua ? iIIi U s, IV. 
juam iuadent fententiar contrariumprima fui fronte 
atiubctc vidcatur. Iwfiliusparcntcm eoafulat, qu* *\$p C a i>. xvr. 

fibi maxime in rcr aliorurAonioiria percgr e ob(cr* 
vanda judicet ? pro liceris? in imagiue, hinc vires,indt 
pdcula adumbrata, (i) accipiat,exiirimabithicpri» 
w SiWfr- mo iatuhufibi vinum ac pocula inrei fociosindui- 
tm, gcti, vcrum fententia rei piclas hajc erir; vites pocula^ 

ubilufusabambigua vocabuliwr^; ufilrparione de- 
ducitur. 

Merhdrari hoclbcoilludjurcpoteft , quodmair- 
la Poncificis Clemencis VII. Bononienfis ut Silvefttr 
infymboLberokii.^. . ex Vaulo Tovio. eq ues fymbolura 
amabat. Is, ut erat po efeos non ignar us in acharc ge- 
ma,cx rcdiraicuro pilei fu'ipen(a,imaginem feiti Pen- 
tecoftes ferebatv PiecatemicTconfiiii dedi iFchomint 
froeca: videti porerac , ut linguas de cd^lo igneas ex* 
^edtarct, caneretque» 

i,ft Deus in nobis agitanfe cakfcimitsiilb. 
At caufam facli a Pdrrtificerogatus > diversa prorfus 
explicationeufus , quamduccbat ex voce Pentcco- 
tte > quasItarispdeniterciTgnificat. Namhoc&uri 
Cdepiifefymbolo , rcfpondit. exqud,r»agnisfrufria 
impenfis, adhobilis-tiubilifque virginis auptiasafpi* 
xafleCb Quafe res ade6 indpinata Pontifici vird alias 
graviilimo accidit,ur obortus iilum rifus a caena noa» 
xium finita abegerit. 
V. Hannibal Carus vir eruditus ruflicd prajdiviti ai 

feobilitatem afpiranti , fibique ac poftcris infigne 
aliquad familia: pofcenti , harc tria convenire cxiiti»» 
mavitjgranafrumenti, feuiegctem , vitem,&u- 
nampvrUm, qU£jun<5tanominibusItalice reddun- 
tur \ GranvituperoM eit, vituperium grande , ut fanc 
erat , hdminem fttvas afiuetum prenfarenobilrtatem. 
Ferrur Iiabeila Caitella; Regina Ferdinandi Regis 
UXor fortc^, ihvia, quamfibi virocjuemaidauipica»* 
tarri credcbat,hcrbam malvam coufpexifle,fimulcjuc 
admdnuifleRegem : hum audirct , quidgermen 
\zl[tnfelix ilhjrn fnalva [1] inelafhatct ? idem namquc ett, quod 
iter. malevadit » iiv«tcdit res , ilicabfterritusominc 

iter cccptum abrupit , quo fenfu etiam Didacusi 
Gufmanrcbus malc^ ccJcntibus , malva ufus cft. 
AUus amico cjy sercaci 3 cut amidtis obaurjriaflet t 

i pt» Defignis figurat. vQcqm* r$% 

pro refponip mifit unionem gemmara & pronubiun 
annulum, fed fra&um. (i) CumqueunioItalis/*r/a, -. _., 
annulusnuptialisj^^defignat.Senfuserac:/»^/^^^ * . . 
rwa.idcft, perfiiiemateruptam.fa&umutcedelc- *' 

rerem. 

Icalufumxnigmarico fymbolo in aula Hilpam *.• 
Regis , ubi nobilis proeus Virginem e regiogynap- 
ccomoniturus, ut nealtcririvaliailcntirctur, Avem 
^«^winredimit^lofuitulrtj utfidiceret, Anna 
dicnoh. In quogerrerejdcm Silvefterloc.cit. Italici 
proci exemplum memorat , ^juod taotum prope' in- 
faniar, quantumingenii compleclitirr. Virginisno- 
roen erat Margarita. Igitur gemmam eicognomi- 
nemgaleroaffixk, appotlra ex conofolea cum lite- 
xa T. mcerpofica, undeharclcalic** facta eft fenten- 
tia : MargaritaTffoiadicoramo Te \Ccilkei) fblam 
ex cor<Je amo. nam fblea ex corio ^fola ii roramo Ita- 
licedicitur. Tum crvalis amatorrs, retenta gemma* 
& iitera T, fbleamaureamfecit : iimul adjiciens 
fvmbolo honeltiori gratia, fimul alterius fignificatio- 
ne vincens j cum fenfus fieret Margarita TefoV adoro* 
id eft. Te folam adoro, Vieic hic q uidem ingenio, fed 
ab afio fe vir ttvte fupeTari paffus ef t, Veru m ej ufmo- 
•di fymbola vix wt probem rnter viros refcmegraves 
adducori cum plusfelicitatis inreperiendo,quam fa- 
pientis doctrina? , folidarcrae etudicionis contineant , 
ne tamen fuisexemplis ignorarcntur , adjiciendaeea- 
fui. 

Plus compendii & emolumenti ab Illis elTe fignis 
poteric, qualia olim J^gyptiisplacu^re, quibusres 
tpfas fignificabant. ftchodiedum quocjucper w & » 
Deum, piincipium&finemrerumomnium, per T 
crucemfalutisfignum , per Y Pychagora:, bivium 
hujus vicae, per M. D. mille quingenca exprimimus, 
SicincalendariisAftronomiper ^ Taurum,per 
CE Geminos , per Jj Saturnum , per 1£ Jovein , per 
rj* Martem , pet 2 Venerem , per V arietem , per 
cB cancrum, per Q Leonem,&c. magno, a<i 
expofitionem mentis , compendio propo$uat. Et 194 Ca XVI his quidem fimilibulquc intei fe figuis nationes orn- 

acs , quantavisdiveriitate linguarum piacditae, com- 

jnunicare fcripto animi fui fenfa haud d ifficulter , ru* 

di (altcm , ut ficloquai , MinciY^ , poflent , fi 

de iis per inteipretes mutuos femel 

foietconftitutum. Finis Libri Primi* 
>.U< -€»»■*• -*««*»-* -*S : 8#- -»H 

Liber IL 

Figurat&rum imaginum foiitei 

ex diveriisfingendirationibus 
ductos continet* 

C A P U T ■ XVIL 

An hiftoi te , parabolg > ac tabulae figuratas 
imagmes eomple&aiHur? 
MrUm geftarum exemplum * 
multis nihil figurarum conti- 
ner videtur : nam , & calamoi 
& penicilio exhibita riobishi- 
ftoria.taricum imagoeiiererum 
prajteritartlm ad pofteritatis 
memoriam creditm , adedque 
vi fua alterius rei fignificatio- * 
^emnuliaiTiinferre Verumtamen & hiftoriamima- MifiorM 
rinem eife rmim talem , ad quampofteritasrriores imago t& 
uospoflitcomponereiquisreaenegaverit? Qup- ad quiui 
irca & a Graeds^^y^quafi manifeftatioap- pojhrifuo* 
>ellatur. Hafcian^hiftorixaffeclioindicatutjcurri mores fin~ 
rxcmplum dicitur > ad quodvidelicetmores fuos gant & 
mimi mortahum fingant. Quin & Rhetorurhac componfa 
^hilofophorum peiipicaciores fimilitudini cxem- 
Iumfubjiciuur. 
Diomedes enim,Di*»./,ri. opQiuctw ««* <pecies 
&*• U. N % facin Jo£ C A P. XVII. 

focit : u xoy*» TctqocGohyVi ^^^i l&yp*. Eafdem 
prorfusMariusVi&orinasconftituic ; quamquam 
r hic imagincm latiori , quam Rhetorcs in figuris ufur- 

pacionc accipiat. Sed Ariftotelem adeamus, / z.orat. 
inft. e. 39. vulgo i«. qui de exemplo, ceterifcjuc,more 
luo,nos eruditeinftruet. TTecpstSetyuotTuv % ft£>} 
IvoUlv.iv frtv yo\% ict TTu^eiyfxotT^ «&cc,to 
teyetv 7r^oiyfxxToc7rpoyiytvtifjtivx: iv $\to «v- 

TOV TTOietV. T«T* $S , IV f$J *5>^t6oA>} , iV & 

AeyofOfevojAicatfrW,^, A/Cwtou Exemplo- 

Exempla rum f otmas <J u je f unc ; una q U |<j em c ft res geftas 

<vel fttnt prcfponere, alcera eafdem fingere. Hoc vero , vel fit 

rerum ge- p cr p aia bolam , vcl pcr fabulas -dEfopicas, & Libycas. 

ftarum, Subjungit dcinde unum rei facrse,& plura ficta exem- 

vel fitta- pi a Etenim Darii & Xerxis hiftoria, poft occuparam 

tum. ^gyptum Graeciam quoque invadentium . redte o- 

ftendi tradit, non permitcndum Gra?cis,ut Perfarum 

Reges iEgyptum occupent : Nam & Gra?cias rurfus 

metuendum. Parabolae Ioco adfert ad oftendendum 

forte Magiftratum eligi non debere. Pcrinde cnim 

facturosailerit , ac qui fbrte , vel gladiatores pro cer- 

tamine , vel gubernatorem pro navis directione ad- 

fcifcerent. cujus rei cum nullum cxemplum fit , efie 

tamcn fingit, ut alterius (brtitionisabfurditatem , ve- 

lut in imagine , exponat. Ex quo illorum error dete- 

gitur.qui T0 7rotpx€o}w hoc loco pro quavis fimi- 

jj * IitudincaccipiuBt , miranturq; Ariftotclemillam e- 

ExempU xcm P'°> ce u generi fpeciem , fubjungere. Verum uc 

rei 1i8& iec ^ c ^iccicbonus hic animadvcrtit. in pnraphr adA~ 

am t veri- ri fi ote ^ m ^ 2 ' r.io- Parabola, dequaprajfentiinreA- 

(imilitudi* r *ft°tcles,eft exemplum ex verifimihtudine, ut proin- 

nem ha- ^ e Hon S 11 *^' M 6& a tantura ad|exempli formam 

iet utpa- ** mmt udo , exemplo geaeratim fumpto , ceu 

rabol&fiit' *P €c * csa< W»t!ir, fjuodex verbisfupra addu&ismani- 

aut non feft amc "t- 

habent ut Fac> ^arum porro , quasapologosdicunt , exem- 

funtapok- P iaftlD J ici ti fed unum Scefichori eontra Phalarim 

J - ™ eft. Hicenim, cumele&o jamImpcratori,liime- 

rcnfes pr*iidia milicum tribuenda cenferent : E quus , 

mquir, De exemplis variis - i^j 

nquit , ccrvum fua carpentem pabula ulcuius, apud 
bominem pro fubfidio iuterceilit, qui refpondit, mo» 
io fe portaret telis armatum , frenumcj ue pati non 
:ecufaret,(i)facileholtemjunclaopciuperatutos.E- 
quusubiadmuTifler, propcena,quamabhoftefume- L 1 )*"" 1 "" 
redecrevcrat, fervitutem deindehominispalfuseft. tuic^aS^ 
tta iEfopus Samiis , Principem avarum exoiis, ac dc 
alio furrogando cogitantibus hae fabuja diiTuafit. 
Vulpesinfoveam lapia ,cummuicascaninasmagna. 
illic patientiatolerarer, Erinaceus praneriens mifera- 
tus , operam ad illas excutiendas obtulit , verum illa 
his verbis recufavit. Sinc : nam hse jam plenae ( unt ; 
ubienjmhasabc£eris,^famelica:aliaefuccedent , & 
quodreliquumeftianguinisextrahent, (i) ita,fub- ( z ] MaU 
jicit, vobisfuturum , ubi egeni Principes diviti fuc- unius \a- 
ceflerint. Undecum RiceiobonofacilcinrcIligcs^Ea* vtrjio yi- 
bulamaparaboladifcernijquodfitexemplumiidum p t alttriut 
pra?ter verifimilitudinem. Diicriraentamenintervc» occafio tfi. 
ca fidtaque exempla haud parvum reperitui : Siqui* 
dem illa , cum (unt r crum ab hominibus geftarum 
resgeftasantc©mniarepra;(entant ; ut iccirconon 
fatisconftct, anfiguratc , ad rei a fc diveria? iignifi- • 

cationem , adhibeantur ? in fabulis ac fiftionibus ma- -^a* 
gisid,prim6intuitu.Iiquet. unde hoc nomine , in m . * * 
figuratisimaginibus, exemplarei fictje veris^>ra?fe- P r£ fi^ tuntur, maginibus 
ur. Deuideexemplarerumgeftarum in eoferegene» T* 
re virtutum vitiorumvc crudiunc , , in quo nata pri- ■^• l TT . 
mum funt. Ita Darius & Xcrxcs poft ^Egyptum oc- 
cupatam invadentes Graiciam , Gra?eesadmonent , 
non facile indulgendum Regibus Pcrfarum , ut M- * xm P l * 
gyptum oceupcnt j ita cnim periclitari rurfus Gia> m §W 
ciampoiTe, ilbiin eodcmgenere a&ionumperfifti- *?* eru " 
cnr: nam per occupationem Graecia?,oftenditur Grat- dtu ^ tn 
ciam occupari poife , quodnos in figurata imagine fig ur * m *~ 
vitiofumeiTeinfratradcmus. Quarc iihocexemplo i tmbtM > 
uti decrevcris in arte iconsgraphica , translatione m fi me **' 
opuscric , qua adaliodmorumgenus inhominc P hortc * 
ttanfeas. utfi cujoftcndasmalajfocietatisviciniam trms f e ' 
Lib. I. N 3 devitan- **»***• 19* Cap, xvif. IV. C*Hjfihw 

infuis em- 
blematis 
f&pe hifte- 
ricee&m- 
plis reige clevitan^am effe , ne ab.illa occupatus in commumo- 
uem fceleris veniat. In MutioScaevolajCxempl.gta- 
tia , idem clarius proponet ur. Hunc fi dextetam roga 
kitrepideingerentempropouas , fuadeafque , hoc 
exemplofortirudinis , Martyri , fortiteipro Cbrifta 
ignesaliarveetiam pccnasfubeundas effe;idem pror - 
fiis Martyri fuadcs , quod in Mutio obfervafti, adeo- 
que translatione , ad diverfum attionum genus , non 
uteris. Si tamen adolefcenti, libidinis ignibus «eftuan- 
ti, hoe exemplo conftantiam Jniis perferendis , vin- 
cendifaue fuaferis ; jam poetam agis , asquealuid 
figurata imaginc di£num,exempIo teEum geftarum > 
propofuifti. fcxquibus>opinor>intelliges,nos prius 
exempli fignificatum , quod ex arte poc tica non ha- 
bet , verum natura tantum fua , ab iconologia noftra 
amandare,quimccircoquoque fi&ioncsanteresgev 
ftas, hac in arre, ducerei qu6d illx priori facultate re= 
praefentandideftituantur, acfblum figuratefignifi- 
cent, ex ptimo afpeclu notx j cum hiftoriae incertum 
faepeintuentisanimumrelinquant i figuiatene, aa 
propric ab autore ufurpentur ; 

Quocirca ut exemplorum copiam atiquam in 
hacfacultateiuggeram,nonfaciJeddducor :tuquod 
infinita resfit,atqne ubiquc in libris ©bvia: tum qu6d 
jamante id prarftitttm a Cauffino uoftro infignide- 
lectuvideam; fiverationisexpertium, fivecompo- 
tttm txempa poftules : quem tamenhiftorkeidnon 
minus, quam poeticeexecutum animadverto. Ne- 
qu€enimhanc»amepaucisnurictracricam,atquein- 
fraitabiliendam magis , legem obfei vavit, ut transla- 
ta fignificandi virtute exemplis ubique uteretur ; fed 
in eolem non raro aelionum genere perftitk, ut apo- 
defisaprotafidiverfanoneiTet. Exprincipiolib. $, 
cxemplapetamas. MemoratexPlink) Saguntiinfan- 
tem natum Matrisurerum repetiifle, eo anno,quo ab 
Hannibaleurbsoccupara & everfafuit.Haccprotafis 
eft. Additapodofin : omnesin uterum marernixn re- 
verfuros , fi miferias vita? pras viderent. Sic de infantc 
JUfcatino in uteijo ploranre arguraentatur. Ita Sicu- De cxemplis vari», 199 

los fratres, parentes eflammiseripienres » pietatisj 
Alexandrum, thus profusc E>eum focis ingcrentem, 
liberalitatis in fuperos ty pum facit. Quoa ef t in eo- 
dem genere a&ionum , fine translatione , periifterc, 
qujecuivisetiamrudihac fignifieandi ratipne ohvia 
funt i quia ad hanc illationem faciendam rcs ipfa coe- 
oita neceflariam viam prajftat. nempeAlexanderiq 
[uperoslibcralisfujt , viciflimcjueiilosliberalesex-* 
pcitus eft , igitur & nos in fuperosliberales cfle con- 
yenit. Unde,utiomnisingenioiaunvcntionis,& poe- 
feos eftexpers, pec loeum dp&a: conje&ura? pra?bct$ 
ita ab hac imaginum poefi eft rcmovenda. Quajve- 
c6 cum translatipne eodem libro idem au.tor ufur- 
patiUtdumAuguftumcumaquilisludentem OJa- [*) •™*- 
iolefcentiblanditiasfaftidienti , atqueadgenerofa tejcem ge- 
mimumcogitatatransferentiadhibet:dumeundem neroja, Je- 
\ uoque ranis filentium imperantem (2) in protafi ex- ^tur. 
:iibet, atqoeinapodofiregum filiisapplicat ,quiim- LyLoqua^ 
Jtobis & loquacibus terrori funt , ea in cxemplis pro- c$tas **' 
?o i quiaj\quila? nutritio , adgenerofas meritis cogi* t*$** 
:ationes,ranae loquacitas.ad improbitatem aialorum 
:ransfertur > adquamftgnificationemresnon cx na- 
:ura fuajfed ingeniosa fimbolifta: inventione adhibo- 
cur. Hac igitur cautione adhibiti ; tum ctiam illii , 
^uod obfcuriora exempla^iequaquam confeclanda 
Snt , ut alibi de materia imaginum oftendemus , ad 
Caufinum hiftoriavum curiofum ablego. 

I^efaWofaimaginum poefi , inqua autores ac 
ftqdia multorum defiderantur , pauld nobis agcn- 
ium fufius ; ut quae hujus omnino loci propria , neqj. 
ilio fine repfcrtaeft, quam ut per veritatem in imagi- 
aevclutpropofitamnos inftruat. InJiis GrazxfinvcK 
ucris potifrimam fapientiaz pattem coHocarunt, In 
lac Romani Latinique omnes non parce olim vexfati 
funt , ut proinde utrorumque nobis bibliotheca? exr- 
:utiendaj fint , tum, cui cmique fi&ionum generi ma^ 
c,ime inhaeferintjvidenclum. Atque ut rem ordine ag-v 
>tedMnxur. ^Primo quidem de minus obfcurp flc^io^ 
aamgenetca'|LoxngQisjamolim , i.anumis, ra&£ 
J. &• it. K 4 fetcimr ^oo C A p. xvnr. 

fertim, ufurpato, principium ducemusjinde ad diver- 
ias fabularum & poefiog exercitationes tranfi- 
tuxi. 

C A P U T XVIII. 

Defingendtartificio aRomanis ,in figuran- 
dis iraagmibus, ufurpato* 

X /"\Mne fingendi artificium aliqua rerumconve- 

nienti&nitidebet , ut in libcrali difciplina lo- 

cumreperiat. Quod ab omni rctro erudrta artate, 

quatquealiquod infapientia acfcicntiarum palaeftra 

aomcnmeruit , obfervatura video. Obfcuriustamert 

illud,rcmotinfqueabhominum fenfu Grarci, quara 

Latini conau funt. Etenim fabulofam illam poefim, 

<j lam acnigmatis atquc implexisfigurarum ambagi- 

bus plenam exhibene , tamremotarerurnfimilitudi- 

Grteotx gj.^ imaginem aliquam veritatis aptaHt,ut a Sphin- 

.*r ,J*v geomniaprofe&avideripofHnt» & Qedipo opus fit» 

f 0e J ls °i e adlucemtam denfistcuebrisinferendam. Diemma- 

jcunor y . gj^ araaruntLatihi imaoinum artifices $ & minus fa?- 

?? ** pe haberi cleganres, quam aperti malu6re,pro natio- 

ttHtrum. num v j^elicet ingenio. nar» illi,aut animo te&i,mille 

artesreceifufqu^adfraudem tegebant , itaratioriem 

iifdem latebris implicatam impeditam^ueamabant : 

hi explicatioris animi , virtutiq; contra fraudem 

aftumque faventes , propalam magis ; ut orationcm, 

ficmentemferebant. Romani hxc ferc fingendi ra- 

tio: utres, tamnaturali, quamethica:cognitioni 

fubftratas. v. g. regionum , fluviorum , ventorum* 

virtutumquoqueacvitiorum, nomina , perimagi- 

nem oculis objicienda,fpecie aliqua hominis fi&a^ve- 

lut in theatrojfpec^andam proponerent : eb veftium 

corporifq, habitu, iis fignis atque inftrumentis actio- 

num, quibus 3 cajteris diftingui , fuaqueadtionum 

diverfitate ab eruditis internoici pofTent. Qua artc,uc 

viam Pvomanam ( quam Trajaaam ab autore voca- 

bara Defingendiratione. 201 

bant)figurataiconeexprimerentj Matronam lapidi- 
businfidentem finx£re,qua: altera manu ferulam at- 
<ju«arundinemialterarotam,qua: videlicet quadri» 
garumeratfajpeviamobteientium , fiftinebat, (1) (\)yU^9» 
Iidcm ut PoitumGfticnfem m Tiberi adumbrarent, tnana, 
Portumnum Deum ponubus apud iilos praefectum 
exhibebant,aleramanupifcc:m, quofemaiis Deum 
oftendebat,altera clavem, veletiam ramum pra?fc- 
rentemjCjuo feaperire navigantibusaditum, paccm- 
cj^eacquiercmamaritimisja&ationibus ofterre o- 
itendebat.(z)Hasver6 fimilefque veterum imagi- / t % Portus 
nes cum ad perfeclam figuratarum imaginum & mam i mHS 
cognitioncm,& conftructionem magnopere inteifit 
nonignorare,pra?terireminimedebui. Ex Goltzio» 
fuperiorimelibrononpaucasdediflemcmini : nuuc 
ordineidagamcopiofius ex Iacobi JBut Numifma- 
tis.& Ant9nii Augufiini Archiepif Tarraconenfis m 
NumifmataDialogis, Ioannis itcm Pierii hierogly- 
phicis i Ioannis Borbiiinaugui ationc PP. Alberti &i 
Ifabellae magnoingenio judicioque,tum ex vetetum 
difciplina,tumartepropriainhac imaginum fi<5tio- 
ne verfantis,cui alteriushaud multum imparis,C*/rt- 
ris RipA laborem adhibui:denique & loannis Paep,<\ ui 
ex veterum officinaad artem memorias facilitandam 
complures imaginescongefTit.In quibus illa antiqui- 
tatis potiffimum monumenta,ut digniora fuis exp©- 
fitionibus breviiTime,idc|iie ex Auguftini ferefenten- 
tia,illuftravi.Cetera ut planioratranfiijinquibusrp- 
fe titulus,virtvitis,aut vitii nomen facile fymbolo- III. 
rum expofitioni viam rationerncjue aperiet. 1» emble- 

Nequcomninddifficileeritimitationefimiliaef- matie, aut 
fingere:ubi obfervatumexipfaexemplorum varie- Anigmatii 
tate,& natura faerit,quibus potiffimum fontibus kx coceptu ae 
imagines nafcantur, quodutfacile aiTequaris, ante forwmio- 
omnia ld cbnari iconographos animadvertes, ut per- ne,primo 
fonam fere hominis,illi,quam cogitas, rei fignifican- fingendt, { 
daemaximeaptamreperiant, ueque tamdenomine, apieperfi- 
quamreexprimedalaborent.Itainvenies Virtutem, n&haben> 
licetnominc femincum quid prarferat , tamenviri daratio. 
Lib.IL N s ima- ioa Cap, xvin. 

imaginejcontiiHonorem feminea exhibirum fpe- 
cie. Nam,utiadvirtutemanimivirilerobur, fecus 
quam in honore accipiendo referendociue exhibe- 
tur;iicincorporibus iderneft adumbrandum. Has 
vei6 perfonas.aut tuopte licebit ingenio fingere, aut 
ex rerum feu geftarum , feu fi&arum antiquitate de^ 
iumere,ut fi Hercuiem viribuscorporis pollentem; 
autGigantemaliquem,tuoincerehronatum , pro 
infigni auimiroboreacvirtute exponenda ufurpes. 
AUcrum eft,ut habitum corporis illis moribus, quos 
fymbolice adumbrare decrevifti , idoneum aptum- 
cjueefiingas,atque,utmembrorum iirum geftufque 
taceam.quirem emblematicam minfice extollunti 
ipfietiamveftiumcolores , modo exprimf queant 
fjt in th.eatro,& vivis perfonis poflunt,) figuris im- 
primis ferviunr.Quibusapteufurpandis, prarter illa, 
quarfupradocuhAlciativerfusex embl ii7.oppor- 
tuuieruut. 

Indexmoefiiti&pullwi color &c. 
Ubi nigro colore,triftitiam ac funera docet fignifi- 
c.arijalbo,fidem,integriratem > acpuritatemanimi: 
viridi,fpem:flavo,cupiditatem, & amorem : rubro, 
ferociam&cajdemirrmilitibus, inpueris verecun- 
dinm:canuleo,nautas&aftrologas , quddmareac 
ccclum iitca?ruleum:gilvofeu rufo,vilisconditionL 
hominesifulvc^meticutolos, ac religiofos & zeloty- 
posiVioJaceo , fua fortecontentos. ha?c Akiatus. 
Quatuorcoloresquibusfa&iones ludorum Circen- 
iium utebintur totidem anni partesreferebant. Praii- 
ni,viridicolore,ver:Rufl"atiirofeoa;ftatcm ; Albati 
albopruinoiumautumnumiVeneticasruleo , geli- 
damhiemem (iJuthabetRicciardus, Veriim hic& 
Perfonarumhabenda eftrario , &morisgentium: 
namRomanasnuilieresin funebribus allpatse ince- 
debant 3 atratisviris : extrafunusinviris, hiccolor 
olim erat reorum,ade6queinfamis. Ceterum aureus 
,color,l2titiam,& Dei amoremjauro intertextus,virr 
tutes diverfas:varius, jiiventutis inconftajitjam dc- 
Uotat. 

Teruonx 


De fingendi ratione. 20/ 

. Tertiumeft,u.t fymbolacuique perfona? tribuas • 

convenientia / interquxillud' primumefledebet, er % 
dextrasqucplerumqueinfcri (nili in capite aut peclo- ™ . 
re aliquod (ignum emineret) quod figurama,cete- 'f 
risrebus»per(onifcjuediftiuguat t atqueillipropriam *™ n . 
faciat,,cujus imago eft.ante eni.m natura , 8c rei cu- cove ^ te ^ 
jufquefubftantiaconftituendaeft, quam adjunftis. 
aliis,& communibusrerum qualitatibus exornetur. m ***' 
Quo femcLut neceiie eft,obfervato, muhorum ico* 
nographorum,tam veterum, quam recentuim erro- 
res,& deprehendesfacile,& cortiges,ita Pietasinnu^ 
rais Dtufi caput velata ac coronata, figno illo diftin-- 
&ivocaret,quodilliin numis D. Bruti per atculam 
thuris additur : iiquidem illud agendum anteomnia. 
erat:utnotouiltat6quefymboIofefeeruditis. oculii 
manifeftaret,ita Paci oleajbilanx iEquitati \ Abun- 
dantia? cornucopia? ofFerendum, aut cette > virtus in- 
ducnda pelle Leouina,Fraus vulpina, Fama? dandas 
aJa?,Forruna?rota : quibusdeinde cetera ad expro-* 
mendarrnnenxis fcnteutiam fpe&autia adjungi pote-* 
runt.Nunc exempla aliprum ordine digefta infpicia* 
mus,(ma2 & bicSt alibideinduftria copiosc ftudio,- 
sequecongelli;utmultoram, quilibrishifeecarent» 
inopi#fubvenirem;aliorumetiam labores levarem, 
aviditatemque pafcerem,. 

C A p U T XIX. 

Regioftum,Ftuviorum,Ventorum, Tempo* 
rum, & Artjumimagines. 

Regionum & terrarurnimagines* 

pUROPAinruimisL.Valerii Acifculi, rautoinff- ■• 

dens reperitur : quodex fabulis Gra?corum de E fm ?*« 

Jove tra&um eft. Antomus Auguftinus Archiepif 

WpAs Tarraconenfis de vmv,nm nwnijmatis&ial.yVvl 

monochromate: adumbrata, & tauro vecla ,. cornu 

v Lib.lL dextra^ 2©4 C A P. XIX. 

dextra,finiftraalcyonisnidum fuftinens, Europam 
pacatam fignificat, apud IoannemBochiumininau- 
guratione PP. Alberti & Ifabell&. Vel puella veftc 
Jumptuosa,iaCidc2t gemino coinucopiajjdextrajcm- 
plumgerensifiniftra, hincjacentiahumi fceptta& 
coronasnnde arma,ec]uos,& boves oftendat. Q&far 

Hjfanta, HisPANiAinnumisGalbxImp.matronahabitu 
militari,cumfcutoiteladuoiiniftia gercns , dextra 
binaslpicascomplexa.indicatmilitarcm gentis ani- 
mumiauamLiviuslib.i8.diutius,ceterisnatiohibus> 
reftitiileafierit : & copiam provenientisillictritici 
Velin numis Hadriaui Imp. Hifpani, femina fedet 
pacificsc olea? ramum praeferens,cuniculo (quod arii- 
mal in Hifpania frequens) ad pedes fito. Augtijiinus. 
In iifdem fimulacrum tnceps hafta? innixum,quoP/>- 
riusin Hier0glyphicislib.5z.cap»! 4. Hifpaniam in^ 
telligit,ubi tncipitis Geryonis regnum fingitur. 

GaUia* GALLiAhabituquoquemilitarifemina, haftam 

aut fceptrum Iseva fuftinet. Augujlinus. Gallis virga- 
ta fagula,torques aureos,gefa feu haftulas duas , 8c 
oblonga fcutatribuit Maro, qua: Gallias diftinguen- 
dx adniberi poflunt. 

Gcrmanta ^ ER MANIA > m Hadriani numis, matrona erec"ra 
eft.haftam dextra tenens, larva fcutnm. In numis 
Domitiani.feminafeminudaclypeisinfidet , juxta 
1 tropamm;adftat vafta mole captivus, manibus poft 
tergumrevin»fris,quodargumentum efteo tempo- 
re Gcrmanoschdem a Komanis fuftinuifle. Augu- 
Jiinus. 
JI» Pannonia, innumis DeciiAuguftijMatPona; / 

Tanmwa. dux (na duplex haec provincia.fuperior , & inferior^ 
• cohcitis infignia finiftriscomplexa», dextris in eoe- 
lum elevatis,quafidcditionempeterent./»*umisL. 
^liifemina eft pannisfufTulta, contra regionisfri- 
gusjtumbuscaputrevincta , quia urbibusfrequens 
cft,dextrahaftam cum vexillo,finiftra, inlacinia ve- 
ftis pilas fa&inct.AuguJlinus. 

T>aci*. Dacia, innumisDccii Aug.marrona vcftibus 

com- Imag.Regnorum. zoj 

compra,deTtrahaftam,invertice , afiniautalterius 
animantiscaput gerit,finiftra veftis finum diducit. 
I»alionumo,Ggniferiformacuditur, pellc Lconis, 
aut aiini caput obtegentis..^//£«/fr;ztf *. 

iTALiA.inTiti Vefpafiani,& CommodifeuAn- ttali*. 
i on.Pii numis,Virgo eft otb»s terra» globo infidens, 
una manu iccptrum,altera cornucopiaegerens, capi- 
te turribus ac muris cotouato. Auguftinus. 

RoMAinVelpafiani Ca:faris,aliorumque numis Rem** 
habitu virtutisac Minervar,cum parazonio,exprimi- 
turjeo tamen difcrimine,qu6d victoriam manu fu- 
&neat.S/?//tf/»quoquecollibusjuxtafiumen, Tibe- 
rim icilicct,infidet EademLupx fpecie, Romulum 
acRemumla&antis.exhibetut, Alihi fpectaturficus 
ruminalis(arumafeumammaficdidta)fub qua la- 
dtafTe parvos icttm.Alibi picus Martius vifitur,quod 
RomulumMartis filium fingerent,cui hxcjavis facra 
cll.SApe ad Romam fignificandam caput tantum ar- 
matum proponiturjcum Roma fit velutorbiscapur. 
Auguftinus. 

SicrtiA,inNumistribuscruribusdivaricatis rc- Sicilia, 
praefcntatur , qiubus tria Infula? promontoria, tres 
angulosformantia,defignantur./zz aliisnumis, femi- 
na; forma,cum fpicis apparet , quo fcrtilitas loci in- 
dieetur. Augujiinus, 

AFRrcA,inHadrianiCa:C& aliorumnumisma- Afrkik. 
trona fedens fcorpionem dextra ftringit:ad pedes ca- 
lathus eft herbis plenus:capiti,loco calanrica?, impo- 
fitnm eft caput clephanti,probofcide,dentibus & au- 
reoblonga eminente : quiahxcregio elephantorum 
ictzxcft.Auguftinus. 

MAuRiTANiA,innumisHadriani Carf. femina IfiWWi* 
militari habitu,dextra equum ftrigofum,acmacilcn- wtt * 
tum,curfui aptum,ducens;ilniftia vitgamhabet,qu«e 
illis pro calcaribus ad equuxn impcllendum ufitata» 
Idem, 

AsiA,in HadriaoiCarf nurnis,matrona eft finiftra /11. 
navisgubernaculum attollens , dextra ferpentern te- Afta, 
neM,Alibi inruryo yafi cornu copiap iramitrir, in fi- 
tih.lt, nu pi- io£ C A P. XIX. 

nu pilas ferens (q uar ve&igai deriotam) puppiq > ria~ 
vispcdemimponens.quoindicaturper mare adeun- 
dzmctte.AfigHftmus.velPueMaCotohata. floribus & 
fru&ibus;vefteaureagcmmeaqi : variosramosdex;- 
tsa.finiftta thuribulum gerit,C*/^. 

lud&a. Jub^ A,ih nurhis Vefpafiani & Titi filii, matron* 

adpalma?tadicemiquodPhcfenicia:vicinaiit, apal- 
inisfreqiientibusriomenfbrtita. /»arcu triumphaii 
Romavcandelabrumfeptiteps Hierbfolyrriam e*- 
^nmit. Auguftinus. 

MzvPtHS* -^GYPTusinHadtianilmp. numis ihatrbhaii- 
* ftrum manu tenens,quod crat inftrumentum mufi- 
cum itgyptiis faeerdotibus ufitatum,in facris Ifidis> 
Harpocratis,& OnoCephali ; qua*numina etiamih 
numisexhiberitur,& illequidem,ut SilentiiDeus,in- 
diceoriadmotorlhccapiteafinififtrum quatiens, Ut 
inValeritiniahiriumis Quin & Ibis avis fpeCtatur 
Ciconias fimilis.quod clyfteris ufum, fiioipfaroftro 
alvum fibi purgans, oftehderit, &.fetpehtcsnecarit, 
pto numine cuha.Auguftinus.Apud Ioannem Bochiti 
fingiturmatrohapcdibuscrocodilurh premens, in- 
t£rquepyramidesrOcata,mahu papyrum tenens. 

JkleXan- AlexandriA (ltafcribiturinhumisM. LepUi) 

dria. pcrfaciemmatrona*turrit£ proponftur. 7» numis 

Hadriani,matrona fedens, cummbdiis tritici,fpicas 
manu getit. Alibi fiftrum deXtra. , finiitia fcapham 
ptxfazns.Auguftmu*. 

Arabia. ARARiA,in tiumis Trajani.herors perfbha, altera 

mauuparazonium.altera ramum arboris bdorifera» 
fuftinetj<*#£i cajpfulam lohgiorem teriet, cum ramo* 
ad pedes dromedariu5,feu camclusiliis ufitatum ani- 
mal Auguftinus, 

Armenii. ARMENiA,irinumisM.& L.Antohiriorum, ma- 
tronainfidens armis,inquibusarcus & fagitta? ,pileu» 
in capite,qualem Veneti Ducesferunt.jrf«^«/K»«^ 

Cappado- CAppADOCiA,muliet, in Hadriahi Ca*f numis> 

€ta. turribuscoronatarpilam, tamquamve&igatis pro- 

vincia,maou una c^ncr, aJEexa vexillum erigit. Augu- 
JiifiHS), 

India, Ifl^g* fluviorum. 107 

lNDiA,muiiWufca,gemmis&mare;aritis cultif- i n fa. 
fima,tigridiinfidcns, circulum merioianum manU * 
cenet,cum circino aftronomico > utrimque JE thio- 
pes,hic capiti umbellam tendit,ille ventum ei flabel- 
lofnkixit. Iom.Mochius. 

MfiSOPOTAMiA,in Trajamnurais,inrer dUosflu- M e fo ota . 
vios TJgrim&Euphratcm,fedcccapitemitrata.,if«- m j a 
guftinus. 

America puella nuda.fufca,terribili vultu;velum ji mr ica> 
dcfcendat ab humero ad genua,quo tegatur, corona- 
«a variis.plumisjdextra fagittam > liniftra arcum ge- 
ratjcumpharctralatcriaccindta , &capitchumano 
humijaccnte,tel6quccransfixo.Cx/*r2tf/'.*. 

Br asili A,erinaceum incuecur,calcansZodiacum Brafitia* 
Brafilura,aftance Yiro & femina,plurais> ut folent, 
vmitis- LBochius, 

Fluviorum imagines» 

F t uv 1 1, univerfim in numis Ipe Aantut,lcnis fpecie V« 
urnae incubancis,quaj angufto ore aquam fundat jca- 
put arundineredimirur.qUameciara manu prxferr. 
Senexcft.quddab orbeconditooriginera rluvii du- 
cant. Hydria,fonresfeucapirarluviorum denotat. 
jiliquando vifuntur cotnuco piae manu tenere ob frii- 
gum,quam caufancubcrtatem .cornibus quoque ad- 
umbrancuri quia fiumma crebro fecanturvelutm 
cornua,unde cum Achelooin tauri fpcciem convcrfb 
Hclculcspugnaflcfingitur.^i^»/fw«jr. . . 

TiBERis^nVaticanopalatio^om*, ipeclatur ** w * r *** 
cum cornucopiae, lupamque juxra habct laclantem 
geminQt.Uxrmet Patp de arte memoria. . 

Achelous (ut & aliii fluvii) ut hifpidus fenex,al- «f*w#f£ 
ga arundinibufque viridi in habitu cinctus, fuper ef- 
fufum urceum inclinacus,& uno tancum prae ceteris, 
cornurafrontepingicur,alcero fub Hercule amiflp. 
Io.Bochius. 

ERiDANUsfluminum R« tauauafacicpingijur. ^WwMjf 
Btfhius. 

tib.I§. Athesk 208 C A P. XIX. Athefis. VI. 
Danuhius iherus. 
MAander. 

Mcfa. 
Nilus. Rhenus. 

Scaldis. 

Tagus. 

Tigris. Vadm; 

Gceanus, ATHEsisargentciscomisauro immixtis inPa» 
dum fe exoneret;circum Nympha: plures cum urnis 
fuis>h l uviolosdenorantes.i?0r&/«s. 

DANUBiusfenex,veIo caputobtegcnsjfinif&a ux- 
nam efFufam fuftinet.mTrajani Ca?l.numis,velatus> 
quodforteillotempoieipfiusongo, &fonsprimus 
obfcurus d£zt.Augufiinus. 

TBERuSjHifpanise flvuius, viri forma ore aquam 
cvomentis exhibetur,quae imago in Hifpania? numo 
reperta cftjdem. 

M^ANDER,tauri fpecie,adcujus pedes veftimen- 
ti fimbria! fluerenrnam ut hae pcr terram, fic & flu- 
vii profluuntjtauri vero fpecie,obcornua, qusefluxu 
crebto refluxuque,per agros>veluti aflimilat, propo- 
mtm.Auguftinus. 

Mo s A,cum fcito hederaceo & &lmone,pingitur. 
Bocbius. 

NiLUS,in Hadriani Ca?f.numis> cum crocodilo> 
&■ quandoqueHippopotamo exhibetur,iWfphingis 
ipecie,qua;capiteviigo,eorporelcocft, quam bra- 
chio fenex tenct,quo indicant, Nilum crefcere dum 
lol in leone eft,deciefcere dum in virgine exiftit. An- 
gujlinus. 

F henus pampinis redimkus acipenfcrc vehitus. 
Bochius. 

ScALDisin cetarii generis thynno equirat. /<&/». 

T A gus auteas arenas ex urnaprofundit./dfe;». 

TiGRis.inTrajani Aug.nurno, abanimalitigti, 
cujus velocitatemexpiimit,cognofcitur;cui fi fluvius 
jungatur,Euphratemdefignat, nequeenimaliahic 
forma apud veteres repertus tfk.AuguJiinus. 

PADUstaurina facie pingcbzzm.Ioannes Paep. 

OcEANUseumcurruftatuitur , quem quatuor 
balcna? trahant. Tritones oum bu.ccimsprKceduat, 
«rcumftant Nymprue.Prf^. Vento- 


*. Imag/Venr.&temj&orum. ie^ 

VentbrUm imigines» 

Ven t| pinguntutalati,tuhi^fi;eiitibus buccis fpi- yj* 
rantes. I0*fl#*j faep. Venti 

Au s t £ R alis madidis, vultu caligindfo -, barba ^ u aL 
nimbosa;pennis & capillis rdrantibus exhibetur, J 
toanftes Paep.VelAno capite,velatus , rnatenam fu*» 
manrem prasferensjmauuaquas Ipargit^ foannes&o^ 
thius 

BoRe As,prd pedibuS ahguium nabet cauda's>bar £b>eaSt 
bam infuperi& alas nive confperfas.I. ^aep .F£/,hifpi- 
dusfeneXjfollearmatus, feuflabro aerem agit-ante, 
fpinis aridis Coronatur.i^lJtafcwi . 

EuRusnigeipingitur > ^cfupra taputfolaureus ^Eurm, 
fplendct^^.nigias addit alas>curnfolcrubieundo. 
Bochfius. 

^EPHVRusfaGie juvchili & pulchra,tempora ha- Zephy^m, 
!>et pukherrimisrlortbUsredimita./.P^/'. Inrer^um 
ilashabet,^/flabcllumplumaccurn.geilat. aut ie- 
aiter buccas inBat. loanrit s 'Bochim . 

Temporum ifnagines. 

TEMPus,halbet cdmpedes, cum alis dcplumibus, VltL 
& horoldgioadpedesfra&o. Applicatur reitempo- Tempus. 
renontohfumenda: o;«/gtemio veritatem fovet> 
quamtcmpuspandit. w/SaturnUs faleem manu, 
alepfamftiidioncapitcgereus.^^mx.Ftf/ fehex ver- 
(icoidr«Tfcititu,variisnoribus fpicifque coronarusj 
ie*tt& feijpcntem taudam ore mordentem> alatum- 
ijue; finiftra Zodiaci ciiculttm gcm.XZ&Jar. 

^ETERNiTAs,VcftcviridT)haftamlieva, gehium Mter^ 
iextra.bafilifcumauteUminrapitegeftat. Itainnu^ ias. 
misteperitUr,additaiiacinfcriptioiie Clod. Sept. 
Alb. Aug. Virg. His ego nec merasrerurrVnec cempo^- 
ra ponOjW.Muliei- triccpsfihdoneamicta,an»ue;ni 
circulaicm,otbem,folemJunamc|uegi:emlQ , balif- 
*um eapitc.haiftam gcrir dexrra > cu i appenfa ichcda 
Uh.ll, " O curn 2IO Gap. XIX. 

cum hac infcriptione :*»*## immota,vel ea?rulea,au* 
rcis ftellis diftincta vefte. /. Bochius. Vide infra de 
Virtutibus. 
JEtas au- ^ TAS AUREA.Puella formoia,in oliva? umbra& 
medio alvearium.unde mel effluar.quiefccns, capillis 
aureisnaturalicerfparfis, vefte aurea , cornucopiae- 
floribus,fructibufque plenum prseferat dextra. C«- 

jEtas ARGTENEA.Pucliaformaprioripauloin- 
• ' ferior,vefte & ornatu capitis argenteo, minoribus o-- 

creis induta,& finiftra ipicas gerens,aratro dcxtia iu- 

nitatur.I<fe/w» 
JEtat &re* J£ t a s & r e a P uella fupcrba>armata,galeataque, 

haftam dextra tenet Idem. 
JEtax fer- Atas EERREA.Puella armata,oreaperto,in«af- 
rea. iidecaputlupividetur , vcfticu coloris ferruginei, 

dextraenfem vibret.iiniftra fcucum monftro horri- 

bili mfignitum iercnsldem. 

IX jEquinoctium vernum. Juvenis vefteaperta 

JEquino- textaque.ad infimum alba, finiftrorfum nigra rcingu- 

Hiumver lortellispictisornatoiamodumarcus. Dexttafta-< 

num. teramteneat,finiftraflores , pcdibusalasvefticon- 

colorcs.fcfc;». 
JEqulno- -^QEiNOCTiuMAUTUMNAtE.Virfimilemvefti- 
dtium au- tumpriorigcrit.&alatus cinguloquc prascincrusi 
tnmnale. uvas fiaiftra,dcxtra bilancem complecratur.Z<fo». 
Solflitium Solstitiumastivum. Juvcnis vcfte rubra, 
afiivum, brachia& pedesnudus, coronatus fpicis > circulo 

ftcllisornatocoronasfupcrpofito > dcxtra globum, 

quarta partc nigrum,finiftra cancrum fuftentar,pedi- 

dus fingulisamxarfuntala; dux , quarum nigracft 

Soldkium altera * I 'k ,w - 
»JL ' SoLSTiTtUMHiBERNUM.Virpclliceaveftc,pc- 

dibus circulum ftellis infignem premat,globum dex- 

rra,paxte quarta luminofum , finiftro brachio ca- 

pram tcneat,pcdibus alae quatuor appictae , quarutm 

una eftalba.Lfo*. 

V**' VER.Pnella vcftcfloribusplena,iifdcmque coro- 

nata,finiftraaviculam , cuicoliudic, flores dextra 

fzxkttfdem. Jistas. Imag, Vent.& remporum. zn 

-/EsTAs.Puellarobufta, veftc ilava,cum cornu e * *' 

fpicis,dextra^acemaccenfam2eiit.J^w. . ^ , 

a n ii r - a r ■ » t Autumn 

AuTUMNus.Puella vjnlis,veiteproiixa, uvilque 

coronata,cornucopiaj fmcubus plenum oftendit. 

Idem. ; ^, 

H i i m s . Senex carius, pellibus , vel craifo panno Htem *> 
veititus,adignemfedet./^»2. Alii fciteper Puerum 
floribuscoronatum tfpr.per Jurenem robuftum JE- 
thiopem fpicrs c'mt\um } j£ftate*n:pct Virum Bacchi- 
cumpampinisrcvinctum^^«w»«w:perfeniculum 
incuLvum]cumbaculoH?>w^intel!igunt. Ita Otto 
Venius, 

DiisARTiFiFiciAtis.Puerinfignisjalatus^coro- x. 
natus fioribus,vel heliotropio i dextra circulum,in Diesartiji. 
(Juo fteil£,finiitra facem accenfam, vefte alba ami- tialis. 
ftus,fuftinet.itfez#. 

DiESNATURALis.Puer etiam prfcclarus, alatus Di es na * 
Sc coronatus,utille,dextra iimilem circulum,&fini- turatis. 
faa facem accenfam gerens , fed veftc partim alba» 
parrim nrgra iCUttu vehituTiquem ttahant eejui ami- 
ctu concoiores.iWwj. 

Nox. P uella velte c~a?riilea,fteliis plena , corona- ** 6X * 
ta papavere,alatacj[ue:manu papavcr compledtitur. 
Idem. 

HoR^.Ttesvirgunculaflepid^eadcaeli rqresex Hor&> 
cub an di fer vant V ices. Prima efi Aurora v efte rubi- 
cunda^clepfammidronjCjuodfluere incipiat, tenens. 
LBoehitts 9 velPuc\h vultu liberali, capillis anteriori- 
busaureis,pofterioribusnigrisihabitu rubro,& ala- 
taidextra iolem,finiftra flores.feic cxplicantcs, gcrit . 
C&far.Secunda meridies candrda,fcrotericum : Tertia 
Vejpera fpadieea,hororogium ponderib*as devolutis, 
rcnet. I.JBtfrfc*»* .%te/,alata,capiHis anteriotibus nigris, 
vefteverficolotcheiperum dextra*, uniftranoctuam 
fuftentet Cafar. 

CrepuscuIum diei. Puellus fufcus , alilque £>#»*«- 
ciufdem coloris,volatum fingat, caput ornantc ftcl- lumdm. 
lajfiniftravasingens unde aquarum guttula?deri* 
dant,dcxtra facera accenfamteneat:ipTendeata po- 
Xib.lL O % fteriori UZ C A P. XIX* 

fterioripareclumen » hirundine pec aera volanre* 

Ctfar. 
Crepufcu- CnsPuseutuM NOCTis.Pucrcolore& Vcfteni- 
lumnocfis gra,alatUs,ad occidentcm Volans j ftellam in ca- 

pite,finiftra nocluam oftcndcnsicelum jaciat dextrav 

Cijan 

XI - Artiurri acfcientiarumimagineS. 

Difciplin*. Disciplina, cum circino & ftcno pingitur /. 
Bochins 

Seientia. SciENTiA^uellaaiasin eapite,dextrafpeculum. 
finiftra glbbUm eurri triangulo habet. C*/*r. 

Gramma- GkAMMATicA,Puellaparva,quarindcxcra«^« 

ttca. tabells infcriptas prairctac cum fcrula,finiftra pfirta* 

eumfuftincat. 

Syntaxis* SYNTAxis,teguiam unamann Lcsbiam tencat, 
^fittacum altera. 

Poefis* Poesis,Mulier,hahicuftellispicnoiiaUreata, eo* 

gitabunda,& enthufiafmo inflammata.nudis diften- 
tifauc uberibus.quam genii trcs cum lyra,fiftuia,tu- 
baquecircum volitent;cygnoad pedcsfuo. Bochius^ 
'Uf/casruleavefteaureodiaaemate coronata, alata- 
q je & ornata ftel 1 isj ci tha r £ 1 udat. CAfar. 

Poefisfyri* Pocsrs LYRicA.Pucllaagilis habitU verficoiore> 

ca. lyram finiftra tenear,& pulfet.cum infcriptione: brt* 

*Vi tomfU&AY omnia cantu. C&far 

Pcrefis Pa* PocIsisPastoRalis. juvenis veftefimplici, ba- 

ftoralis. culum manu,bcreas pedc nudo geftat , cum char ta, 
cui inicribitur.-PA/rflr carmind ludojdem. 

Satyric*. Satyr/ca. Virnudus.audaci faciclihgUam cxfe- 
rat,Una manu thyrfum,alteri chartam comple(ftitur # 
in qua Dotzt\itn:irridens cujpidefigo. Idem. 

Heroica. HERO/oA.Virraajeftatepienus,fumptu6ia veftc* 
& lauro coionatus: tubam dextra , finiftia chartam 
prehendar,in qua fit fcrivt\im:honnifigra*didcanto. 
Idem. 

Mlegi*. ELEGiA.Pueilaclaudicans » fcu alter» pedc brc- 

viorJaurocoronata>veftenigra> iparfis capilliscum 
«thata. Cd« Imng, artmm. 11$ 

XII 

Comoidia. MulierveftevcrficoloredextraGQ- :. 

ronam,muiicum inftrumcntnm finiftra. & larvam ir^ 
capitc gerens,cum hae epigraphc. defcrjfa mores ho- 
Wwum&Afar. 

TRAGOiDiA.Puella,ocreataveilenigra» dextra Tragmata. 
gladium ianguinolentum, prarferens,juxca 3 ve(tes re- 
gias humi jacentes. Ca/^r- 

HisTORicA,purpureo& viridi amictu,tabellam HtftntA. 
exhaitapenfilcmgeftar,inquaillud Ciceronis ex- 
preflimr.Tp/fo femporumjux veritatis vita memoria, 
fftagiftra vtta. ,»untia vetuftatis. Bochius vel. P irel la 
alata,amic*tu can4ido,retrbfpjcicnsi bafi innixa qui- 
efcat,& calamum dextra conrinec , finiftra librum 
qucm pulpito imponit.lcribitqucC^r 

RHETORicA,Puclla cultuve{liuminfigni,finiftra Rhttorica. 
librumapertum.dextrafceptrum c^ompleetitur; ia 
fin^briav^ftisJiajcinfcriptiQ? omatHsperfuafio. C«? 

( Mr * 

lNVEKTiQ,Pucll^yultqlir;er^i«in capitc aUtaj Inventto. 

ad pcdes urfa lambit fajtum imperfe&um.C//4r. 

Ei,oo^ENTiA,ex jantj|iinav,circ,nuda exferitbra- "Lloauetta. 
ehiajhaftile dextra,fu|men (jniftraMrit t B<^*«;.Fr/, 
amictu rubrc» aut purpurco , caflidcm aurea corona 
infigncmjfii dextTafuigur^finiitraverd librumapcr- 
tum pr^fert. Wpjngatur Amphion canore cxcitans 
&xz.Cafar. 

pHiLOSOPHiA,Puellavcftefubtili,de?tralibru, ** *™ 
finiftra iceptrumtenetrinpect^remagnumT.infrae . .' °'° m 
veftis JP. & intcr utramque litcram fcala; pingunrur. ^ 1 *- 1 
C^far. 

J,OGieA,PueUafacievelata,eandidaveftc, claves Zogic*. 
«Jextra.finiftra pilum acatum pixitx^ vel utraque 
conetur folvcre nodum.Ca/ir. 

PHTsicA,PucUa dextra. (ph^arn^niftra clepfy- ftyfi**- 
dramfuftinet.Zffc»?. 

MATHEsis.Puellavcftcalba » alas in capite,in Mathefis. 
dcxtra circiaum,horologium folare in finiftra, in ye- 
fte notas mathematicashabct.2i^w. 

Arjthmet icA^menfasaiTidens numulari*,in cu- Arithme- 
Ltb.ll. O 3 jus tic*. 214 Ca P. XIX. iu$Rnc\emma:farimpar.Bochius. Wftrxeo ftyib ta~ 
bcll^ &\bx,par impar mfcribens. C*/ar. 
^fkrotogia AsTROLOGiAjCjerulea vcfte,&iertoftellifero or- 
uata.humerisalasjfpha^ramcgdeftemdextra,. heva 
feepti u m ofteotat .Bochius. 

G eo METRiA,circinum dextra , Gniftra triangu- 
lum fuftinet,e*/ar. 

Th e o ri c Ajhabitu flavo veftrta»tjiangulnm dex* 
tra portet.pedibus duos calcansglobos.Ca/Sw. 

Mus cA,Puellaveftevaria,indexcratubam, cui 
hifeinia:& cithaiam,cuicka<iuinfideat,finiftra pra> 
ferr. 

Med i ci n A,pmgitur cu m bacuf o,cui fcrpens fpi- 
rarim involutusfic.^/?J«/. 

E th i c A.puella perpendicuiuna dextta , finiftra 
leonem frcnet, vel contiz.C &far. 

THEOLOGiA,PueMabinafacie.unacoelum,aite- 
ra terram afpiciat,infidenfque globo cocleftij dextra 
pectori admota,.fimbri.arrj finiftrafuftineat,juxta hu^ 
mifitrota. Qeometria. 

Theerie*. 

Mufica. 

Medicma. 

Ethica.' 

Theologia. 
XIV. Artium afiquot ilfiberafium Imagine?* Ars NAuTicA.Puella alata»& anchorxinnicens 
pyxidem in manu nauticam gcrat. 

Mer c Atur A,PueUacumIoculis,caduceo,& alis 
Mercurii. 

PiCTURA.honefta vefte.dextta penicillum, fini- 
ftra bacillum cum pictoria cencha gctens.Cdfar. 

PiscATio,PuclIaveftecaeruIea, cumhamo, ex 
quapifSspendeatincerccptus, alteramanu aaferem 
fuftinet. 

V e n a t i o, Diana fuccklcto habi cu,cum aicu 8C 
cambus.-femiluna in capite fpectecur. Rcliquas artes 
ii hane facile rationem farmaveris. fifcaik. Yenatio. CAPUT Ji$3g.virtutum,vitiorum,&c, ^15 
CAPUT XX. 

Virtutum Vitiqrum.que,tum aliarum his 
afRriiuna re,rum imagines. 

A. 

KBVNDANTIA, fignaturapud veteres cornuco-* . *• 

pia? nummos efFundentei nam hoc loco crumena m ** ur &*i* m 
illis eiat,& oleo admetiendo lerviehat, Augufi. vel ttg(% 
manipulum fpicarum, & cornucopiar prafert. Bo- 
cbius, -ye/ T habitu magnifico gemmffque ornata ,«- 
dibus fplendidiflimis aftans , cum cornu Amaltheatj 
comitem habet Gloriam^Luxum , Contemptiy Vero- 
Gitatem i Bettu,PoemtetitiamiTemerit0.tem,&> Pauper- 
?*re;w,quasomniavide fuistituHs./afcw/i/*/, fplendi? 
di vefte.utramquc manum fifcellae admovet, fpicis 
frugibufqueplenae./afe/w.Wjami&u flavo,& rubro, 
fpicasdextraclavumnavaiemregitfiniftra : fcilicet 
& mari & terra imperans. ldem. Viridi & apio interr 
textavefte eandem ornat .C#/ft- 

-rfDrERSIT^fS.gilvicoloris aaiiduf inverfum Adverfi- 
cornu Amalthesc dextra ,la?va corvum tenct.Bochius. tas. 

ABSTINE^TIA . P uella dextra; fibi os claudens, Abjiinm* 
finiftra difcurr* cibis plenum praetendit:cui»hac er> j- ffa m ' 
grapherpo» utor^ec abutof.C&far. 

AZQVITAS.yitgocte&i, quac dextra Wlancem jEquitau 
pondere ajquatam tenetjasva fcitMonem aut virgam. 
ut hac velut menfura aequet orania. Vel difcin&a q ua- 
fi ftringi nelensj vel cineta vcfte, tanquam ad lcges 
compofita & adftricta. F*/,generofi equi fymbolum, 
CuiReges Neapolitaniallusereinnumis, quicabal- 
lini dic?i,cuminfcriptione.^Ef uitas regni. an iceirco 
qudd Dominum fiepe fubditi.ut equi efFrenes k(Vo- 
rcm,exeutientes,rrenocohibendi fuerinr? an, qu6($ 
pcnesnobilitatemcqueftrcm a?quitatis effet admini- 
ftratioanccrtum» poftetioribus certe farculis convc- 
niacquibus Hifpania: Rcx pofTeiTor, equu Pontifici, 
quodama:quiutisjurc,lolverccogitur. Augufiinus, 
tib.U % O 4 MTEEL- 1I<£ C A P, XX* 

JEttrnitttt ,-<3Sr£SK/r^5,ianumis Titi Jmp. fpecxatur for,« 
mavirgiaisjongocapinuio»redga.lca tedto,^ prolU 
xavefte,altcramanucornu.copia?getit hafta? innixa» 
alteropedeorbemcakat. Virgo» «terniratis incor-* 
iuptioncm?longacoma &; vefte,longitudinem i co-» 
pia?comu,fcUcit.atcmbanorumiuthafta x pocnam 
impraborum>no«t. 0rbem,ideft>pentura & fluxa» 
pedibus calcat. Augufkintu -ln Damitiani numis , al- 
tcramanu caput radiatum,folis nempe,alteramulic- 
brccumluoafufUneriijuodfcUicetomnc tempus a> 
tettiitascoraprehendat.&few.Vifituietiam velo oh- 
longo caput involuta,ut oftendarur ptincipium a?tcr- 
oitarfs nos larere. ldem ■ Vel hac manu orbem rerra?, 
haeccciumfuftinet > qudd utrumque fuo ambitii 
compleetatur. Idem . Vel globo ccclefti iofi det, finiftra 
haftamcompiexa.dexuavelut ad impcrium expor- 
te&ajut fubfe.taquam Imperatrice, resomncscrea- 
tasoftendat. J*fe/».7# Philippi Auguftinumis-, jungi- 
tur cum crcphante,diururn« vitar animantcjcui puer 
dire&ot iofidet-jquodnumquam fenefcat ajternitas. 
J^w.K^PhoBnixexfc renafcens , cum Ula fociatur, 
perennitatisfymbolum. Idem. In numis Alexaudri 
Severi^PieriusnotatJib.^.c.iy.fimuiaerum dcxtra 
lunamfuftoliilejquodLuna fempcrrenafcens quod- 
dam perpecuitatis efTet fymbojum, Vet.in Fauftina? 
numisjMatronaftans, amiculolato capitehumero- 
rumtenns amifta.Je-anne$ Paep VideTupiain Tern^ 
. . r > poribus. 

jiaoLejcen? ^oOZESCENTT^.Pueilula f ac i e pulchra & ri- 

***' .... dcnte,vefte coloris vatii, 8c floribus coronata. Ctfar. 

Amatoti- AMABILITAS.Vitgo hilari vultu,veftc candida, 

■* floribusinfperfa.fertocoronatamytteo,, cor huma- s 

num,cuirofainiixa eft,gerit. £*£&*«*. Fe/Puella flori- 

busredimita,&initjru#ateloalbo:roiam gcrit dcx* 

tra. Csfar. 

Atnbith. ^Afj?7r/0,veftibusfuccinc*ta, nuda pcdibus, & 
oculisvclata,invetfas coionas maoibus apprchen^ 
dziC&farr 

Amicitk. AMICITA M;rro coronata cam malo punico? 

oam, Imag, virtimjm, Yitiorum 5cc, 217 

eam harum arbufcula? ita fe amanti ut pcr tcrram ea- 
rum radices perreptantes fe invicemcomplecl:anturj 
quiapropinauacarum infiria > nqn parum facit ad 
feracitatem. Bochius ex Tierio.. 

AMQR P£I. Siniftram aperto admpvcos pe&orj ... 
cuminflamrnarocorde; , dexcrjeindiceminccplum '„ 

c\cva.x\s. Bochius.vel. Puercoelumaipiciens , quqd mer ™"° 
linrftra oftendat , dextra vcrd pectus, 'QtfAf. 

AMOR.DIVINVS. Alatuscapitecoronam,cuifu- Amor di~ 
perfit fol , manu arcum & fagittam inautatam gerat, vmus, 
Bochiiu, 

AMOR INVICTVS. Cupido adamantem cqx& Amor m* 
impofitum tenet, Brachio c. nubibus eidcmiclum, vi&ta. 
ininante cum lcmmate :#«//* m#f amor.Boehiu*. vel. 
Puelladuasapchoras per cor humauumdecuflatas 
j uxta fe habeat , critque firmitudp 2mc1us.Jdem.1ieL 
oblonga 8c candida vefte , ferto rofifque utrjufque 
coloris redimita, dextra accenfam £*cem Ja:va arcum 
geftat, pendenteex humeiis pharetra. Idemvelcumi 
vehitur, quem gemina? nahaqt eoin.ices* mutuis of- 
culis indulgentes, Idem. 

AMQR VIRTVTIS. puer nudus , alacer, corona-» Amor 
tus, lauro tres manibus coronas pra?ferer, Cdfar. virtutis: 

AMOR feu CV?WO. modo cum arcu & fagittis, Amor fett 
modocum facibus,autlaqueis, & cobcus velatufquc cupido. 
pingitur, vide qua; dc Riis in Emblematisnotavi- 
mus, 

AMNESTIA, armata virgo exuit arma. Nam in\ amnefiis. 
jufti eft , air Cicero pro Marccllo, pcriculo libcratum 
arma porro geftare. Bochim, 

ANIM X AB$ATA, pueUagratiofain vultuvclum . . 
tranfparens , alara, in eapite ftella, vcftc lucente. Ser- , ™ m * 
•t/«^proanimadamnatacontrarium. Ctfor. et '*" 

ANNONAtin numis, cum trif ici & frumenti mo- 
dio, eam comucop jaj, fpicis,navibus,& Dca Cerere. ■ v - 
Wcumanchoraautnavisguberoaculo , &cumin- -Annon** 
fante prope aftantc , quifrumentummenfuraret,fin- 
gebatur. r«y*eti|<umramis©lea?. Et pro tritici ipicis 
ftequentius, papaverum ferre capita, quod in panem 
UhlL. O 5 olim £!g Cap, XX. 

olim denfata,ut Dtofeorides lib. 4. e. -$•& M. Maro K 
l.Georg. ubi cereale papaver nomimt Auguftinus. 
velin Titi Vefpafafiani numo, dextra figillum, id elV 
patvam ftatua; figura, tum Iibellamialtera vero cor- 
. . aucopiargerit,navi,cu^alatho,&fpicis,apofita. /<&»*. 

2** AfiTXLETAS, Upum auribus apprehendit..B^W, 

AJtrt,a. ASTREA, aligera> regulam in manu Lesbiam te- 

Det. Bochius. 

Arianif* ARlANiSMVS, Mulietarmis rubiginofis,vefte ni- 

mus. gratalari,ferpentibuspleua,capillitiolongocumlar 
certis, faculam manu prartendit. C&far. 

Avaritia. A VARITIA. P uella macilenta, triftibus, laceris, 
nigris crinibus,cum hac in fronte epigraphe: tfAfcVoc. 
manucjue burlam tenens, retro ftantem puerum,ma- 
crum lacerumque, rejiciat,C*/4r. 

AucupiU. ^KCFP/rM.,GeniusaccipitremiQ pugno, iuga- 
lericulo plumas geftat. Bochius. 

Audaeia AVDACIA. Virundiquearmatus lemmare : /w?* 
telaperenfes,$cutoinfcri$t\im:unafalusnullamJpe- 
rarefalutem , dextragladiumvibrar. Bochius. 
. AVCTOR ITAS. Matrona gravis vultu expeditam 

Autorttas. manum cumautoritateattollens : fceptrum ex quer- 
no ligno cqelatum ramis fuperioribus ica complexis , 
ut oculi lpcciem rcddant imperii firmitatem, deno- 
tat Claves , qu* cum laureo fertp ambiunt capur» 
lecutitatem. Equus inbaficcclatusejufdemfymbo- 
lum. Tf/auream veftem induta , fceptrum dextra,fi- 
niftra duaselaves fuftiner, Bochius. vel initdensfedi 
rnagnifica» , egregio veftitu, dextra claves,fceptrum 
finiftragerat : hinclibris interra jacentibas ; illinc 
armis. C&fm. 

V B * 

7* BMATiTVDO PR1MAEVANGELICA. Puelia 

Seatttuao \y tcv i t paupere facie parum inclinata & coclum in- 
prtma e- tucns , habeatchartarinfcriptum: Regnum coelorum 
vtngeltc*. p au p er tativenale. Bochius. 

SECFJNIMBrachiisangnellum complexa,quem 
Secunda. demulceat , addita hac mfcriptipnc : Manfueti here- 
ditabunt terram. Bochius. 

TERTIA. Imag. virtutnm, vitior. Scc * 219 

TERTIA. Supplex &gemenspuella ,cuieadem 
atione ut prirais ,. jdonea ex E vangelio infcriptio ad- &****• 
iitux. 

QVARTA. Puellabilancem^quaiemfuftinens, §* art *' 
Ixmunculum , o^ui eandem depirimere conatur , gla- 
diorepelht. 

§VlNTA. Panem fraugens & diftribuens parvu- §£****. 
is. 

SeXTA. Lacrymis rigans cor, quod manu geftat, Sexta. 

SEPTIMA. Manu taraum olivar , pedibus arma Sqtim** 
:onculcans. 

OCTAVA. crucem gerens dextra, filios trucidatos Otiavtt^ 
intuetur. VideBochium. 

MELLONA. Galeata, capillis paflis, fanguinolen- 
ta, fl3gellumdextrafuftinet, clypeumlxva, inquo Beltona. 
lupus. Bochius. 

MELLl GENll. feptem, primus, fecundus, tcrtius, BllHgemu 
quartus , arma diverfa oftentant : quintus , ardentcm 
facem. fextus ,fpicasirianestritici : feptimushulgam 
vacuam cxhibet. Bochius. 

BENEVOLENTIA. candido habitu liliis coro- Bemvolh* 
nata . alhnte % blaqdicnte cane. Bochius. tia. 

5Ei^/(jN/r^5.amidLicajruleo, ftelhsaureisor- Bemgni* 
nato , utraquemanulacparvulis.eircumftantibusex tas. 
ubet ibus exprimit, Bpchius. 

BLASVHEHIA. Senexmacer, pallidusoreaper- Blajpbe* 
to, terram verfus, quam baculo percutiat. C&far. mia. 

BONITA S, Ccclum fufpiciens paffis manibus,gre- BoniM* 
mio pelic^num fovct , puilos fufo de pnecordiisfan-* 
guine nutrientem. <vel ca^rulea vefte & ferto ex ruta 
confeclo , caftimoniau & antidoti hieroglyphico, 
(nam fcrpentesfugat,) confpicua > aitante pelicano. 
Bochius, 

C. , - VI, 

CALAMITAS, pedibus hominum cervices cal- Calami* 
cat. lo. faeb. vel. ami&u pullomulier cannseinnixa tas. 
fpicarum ruptarum falcem brachio renet. Bochins, 

CALUMNIA,apud Apellem Muliet ornata,vul- Calumni& 
tu inflamato.iram fpirans, la:va facem ardentem,dex- 
Lib. II. < tri Ctdes, Candor» 

CaptivU 
tas. 

Charitai 

annoni. 

Charitas. VII. 

Cltmentia, Cmuot* 
dis. 42,0 C A & XX* 

ttk adolefc«ntcm fruftra deprecantem pcr capiHos 
trahens. Pra?cedebat pallidus vir,lafcivufque fixo ob- 
tutucontuens ; poneduaialiajerantmuliercscalum- 
uiam dirigentes. Perfidia , &fraui : Posnitentia fubir 
batcverfacapiterlens , & Veritatem venienrcm in- 
tirebatur,/ Paef.vel. Puel!aindignabunda,fioiftri 
torrcm accenfum, dextrai puerum ma.uus ad ccelum 
tendentem apprehendat, C&far. 

CJEDESx Mulicr vefte ferruginea.dextram dexrro 
la?vam lajyo laterj injiciens ' anlaro geftu ) intueatur 
in fcuto cadavera in languine vc\\iia.za.Bochiu4. 

CANDOR x Adolcfccns hliis coronatus,candidum 
manu lilium puefert. Bochitts. 

CAPTIVITAS, Manuspedesquevin&acatenisi 
t/f/paiTis capillis, difcalceata , sum fervili ad| cojlum 
unco. Bpchiui, 

CARITAS ANNONJE.Mulict macilenta,fordida, 
vcftc » falicis ramum dextra , punieum iiniftra com* 
plcHitur , aftantc vaci a macil€&ta»Bockius % 

CHARITAS , Mulier rubro habitu,flamma in ca- 
pite , dextra cor ardcns, finiftrapucrum ample&kur. 
Cajar. 

CZEMZNTM* & moderatio. In Vitelli Aug. nu- 
mis, Matrona (edens, lauri ramum dextra.finiftra ba- 
culum fuftinet j ut quietem peiDetuumcjue y igorem 
cum authoritate defignct. \n Hadriani Aug . numis 
haftx annexa,ut qua ad fevetitatcm non utatur; dex- 
tra patinam velqt ad largiendum yxxtctuAugufiinu*. 
vel Lcone vceta ( domito puta )tclum £ manu velut 
abjicicns. vel inLeonecitrium ramum geftf t. vel 
olearo prarferr, armorum acervo ad pedes iftrato. vel 
aeervu/n armorum calcat , olese innixa , ex quafafces 
eonfulares pendeant, Bochins 

GONCORDIA, peneeadem fperie vifitur qua hu- 
manafides , dextrisiciricetnexis. x^/duplcxetiam 
cornucopiaj. vel Matrona fedens deiteta lacram 
pateram , finiftra cornucopia; fuftinet. vet Matro- 
naftans haftarinnititur, ranquam abellootinm ef- 
fet, velaxx accenfx vicina > quod Concordia pieta- 

ccm Imag. vfrr. vitiorum &c. i%& 

teminfuperosalat. j» Fontei Capitonis Sc P. Lepidi 
numis > lancere cotdibus plcnam haber , quo nomen 
Concordi* proxime txplicatur./J«j«///w«/.i/f/,dei- 
tra eratcrem, la?va cotnucopise, interdum & fcepttum 
tcnet : faeie decota.^f ih Nerohis Cxf. numis , dua- 
busdcXrriscopulatis, cum ftella expiimkut. Ioannes 
&aep. vel duo Turtutcs fceptrum uohnihil diffi flum 
duobuslauriramiscolligareconentut j cUm infctip- 
tione : fevintiavirebunt. WmalUm punicumdex- 
tra, ebtniculam finiftrai virginisipfa perfonam fufti- 
hens , pertabit. velcum jaculotum rafcrculo colliga- 
to, cui par columbarum infideat. vel dextra malum 
^unicum in patera > tornucbpia; linift ta , cui cOrnix 
ihfideat,geftabit,additahacepigraphe \ velleacnol- 
le ambobut idem> Sochiui. vel. P uella oli v a coronata, 
dextra fagittas. albo fune colligatas , corn Ucopi x ge- 
ftet finiftra C&fat. 

COGNITIO RERVM. ^uella affidens librb apcr- yI u 
16 j q uem mbnftf et > fihiftra facem ptartendit. C&Jar . *- 
VidelupradeArtibus. ogm w 

COELmjoVisfiliuSiVeftetajrUleaftellispieha* ^ j j^ 
retto(apphiriuo redimitus, & m yafeflammispleno 
cot non confumendum cxhibens. Bochitti. 

COMPVNC 770>Mulier ihduta ctlicio/oreapertb, 
eoclumplbransfufpicit, indicedexttarcoclum verius Cotnpun- 
clato, fpinis corohatur k C&Jkr. clio. 

CON^CIENTlA, Puelladecbra facie, fuperiori Confcien- 
vcfte aiba, inferiore nigra, limam gerat deXtta : in pc- tia. 
dtorc cor appareat a feipente morfum Q&far. 

CONSERVaTIO» Aureo ami&u, & oliva eorbna- Coferva- 
ta, deXtrafafciculummilii, finiftiacitculumgcftet. tio. 
BochitM 

CONSECRbTIOfiveAPOTHEOSlS. ih Antoni- Confecrs- 
niPiinumis , peraquilampila?feuorbiinfidentem> tiofive A- 
aliquando eumfulmine , aliquando cubitularem potheojit, 
leclum attollens , intetdum ipftim etiam Impc- 
ratotem inter alas fuftines. Vierim lib. 19. cap. 4. 
Pavo confccratibhemfccminarum defignabat. Vnde 
«l Fauftina: Augufta?, Antohini «onjugis,numiscrat : 
lih. II. aaxa 2&% C A P» 3LX. 

Pavoin harum confecrationc, Ut in virorum AquilaJ 
etecltifaftigio^inccelumemittebatur. Fieriwsinlib. 
i + .cap. g.Ita caput mulicbre luna; infidens cornibus 
furfumverfis» exoppofita veroparte Pavo rotata 
cauda reperitur , cumhacinfcriptione : D.Maxim*. 
jpieritts ibidem. JE* inaumisaliis D. Paulina; , Pa- 
voiniidentem dorfomulierem occipitio velatam fu- 
flollit, ibidem. 
, * , CHOLERAJuvenismacilentus,feminud<2s,fla- 

*' v i coloris» manu vibrat gladiam. C«/5Kr. 
y CONCORDlAMARtTALIS, Mulier&Vit 

' . colligati catena aurca , ex quacorpendeat j quod 
Concorma u£ manu tan » at • a mbo vefte purpurea ami&i. 

tnantalu. ^ « 

. .„ CONJUGlUM CASTUM. Mttlicranimalex 
Conjugm muftelarum genere ( armelinumvocantltali^) con* 
taftum. fte&ans f & amieulum exhibens. Boehius. 

CONTUGlUMCONCORDANS,punicum 
C«i/«p» malummanucxhiber. 7<W 
tnstotims. CQN juGIUM f ECUNDUM,Leporemcurn 
Co W» l e p U fculis grcmio fo vct. Bocbius. 
fecundu. CONSILIUxM , Senex torquem aureum ecollo, 
ConpLmm ^ eX -jj o cor p en j u l USll gerens,deXtra librum, finiftra 
nocfcuam prasfert liachit^. 

CONSTANTlAJnnumjsClaudiilmperaforis,, 
Conftan- moddftansmilnaninhabitufagoinduta , acpalu- 
***' damento in tcrgum rejecto , capite galeam , fceva 

fceptrumoftentat? moddfedens ac inermisindicem 
dextras manus , uti & illa ftans facit , faciem verfus 
mtendit : fpecieaffirmantis.UIa militiac -.- haeedomi 
in bene coeptis eonftantiam fignat. k&guftinus. vel-. 
Adolefeens brachiisnudis , deXrra coronam ample- 
ttens , finiftta gladium , & eundem igni imponat.o/*/ 
alba & rubra veftedextram elevet , Enrftrahaftam 
complexusinbafiquiefcat. Cafar. 

GONSUETUDO, Senexbarbacana,baculo in- 
CcnfmtH- cumbens cum epigtaphe : vires acquiriteunio » ia 
do, k humero fafccs, varioram inftxumemorum . Cafar . 

CON 


Imag. virtutum , vitior. &c. 22$ 

CONTENTUS VIVENS, coionatus oliva, CmUnm 
biachiis & pedibus nudus, veftealba & flava, pe&ore vivtm 
gemmaornaro : dextra. , pannum aureum , finiftra 
florescontittet C&far. 

CONTINENTIA, Puellaftansfimplicihabi- Continen- 
CU, finiftr& teneat armeniummurem, C&far. tia. 

CONTRITIO, Pu^agradofaftans , pugno Contritio* 
continens pedtus , bracruocjue finiftro extenfo flens 
coelum afpiciat. Idem* 

CRAPULA,Muliermaleihduta,ftomachbnu- Crafula* 
do, capite ad oculos male craclo,orcque aperco , ma- 
oibuscaput Leohiscomprehendat : juxtahumipar- 
res carneae, placentse^ue jaceant. C&far. 

CRUDELlTAS,armata,tigriincaiTideforma~ Crudeli- 
ta, gladiurn dextra caput humanum adhuc cruentum tM% 
heva fuftinet. Bechius, 

CuPIDITAS,Puellape&Qre&uda,alata,& o- CuPifUtaf 
culisvelatis. C&far. 

CURIOSIT A S, Puella alata , capillis , capitc, Cmiofttm. 
tnanibu^ue arre&is 1 vefte tum rubra cum catrulea , 
auiibus , ranifcme pi&is fignata. Ctfar. 

DESiDERIUM, Puellape&orehuda, velo varii *r_ 
coloris , & in corde flamma appareat. C&Jkr. JJiJtaenu. 

DESIDERIUMDEI, Pueralatus, vefterubra f _ 
& flava, finiftra pec"tori admota,elatis in coelum ocu- ** e y ( * erm 
lis, extenfa e latere dcxtra , c pecTtore flamma proten- * 
datur. C&far 

DETRAC TiO, Muiier fedens,vefte fufca & ia- P*****»- 
cera, linguam exfcrens , pedibus tubam premat, dex- 
tra gladium vibratis , in capite velurn geftet, quo fi- 
niftraoculospaulum obtegat, C&far. 

DEVOTIOinDeum, alata, coslumintuens, T>evotb> 
inflammatocjueverticearamuha, peclusalteraran- 
gat. Bochius. Wvefte prctiofa coelura fufpiciens,deX- 
tra lumen accenfum teneat. C&far. 

DISCORDIA. Crinesviperisimplicitoshabet, Difcorata* 
fupinocapitejabris livcntibus, oculis ftrabis , pu- 
tridis , humef aftis » lacrymis fl uencibus \ maau utra- 

que Dilfyentia» 

Divinitas. 

DoBrina. 
Dolot. Dotniniu 
fui. XI 

Eeclefia, £14 C A P. xx. x 

ijuc in cbntinehti gladium ad pe&us ferehs , tertui- 
bus & obliquis cruribus, pedibus verd reti,& Caligi- 
he involutis. loannes Paep. "vel fciilb crine, & cohcre- 
to ore,fuiofanguine j ocuiis 4 eohtufislaerymabun- 
*ia, dentibus rubiginofisi lihgua tabo fluente > Vcfte 
lacera.facieierpentibusobfeila ': dextra facem qua- 
tit. Paep. ex Petronio. 'i>*/MuIietcuma'cccniafate,& 
vcntofo follc. vel habitu Veifieolore, igniarium curft 
filice manutenens , & ighisfemiha eliciens f fecUn- 
dumLud. Ariftum ) pcdesimplicatotsfeti (fecun- 
dum Ariftidem ) habet. vel duobus in fronte corhi- 
bus pingitur. Bochius.velPuelhtiuiia fit infernalis > 
•vefte coloris Varii , telis fanguinolentis cin&a , ta- 
pilitio ipario s & ferpentibus fmmixtis horribilis , 
dextra cumfilicechaiibem, fihiftra fomites eomplc- 
&atur. C&fat. 

DlLlGEtiTlJl., Puella veftcruDra, calcar una fU- 
ftiheat, altera horologrum Cafar. 

t)lV iJlTAS, Puelia veftealba, rlammam in capi- 
te, utraq ue mahu globos tenet, Uhde flammx erum- 
pentoCtyar. 

D6CTRIN\» Puella habitu aureo > Puero cahde- 
lam accendentf finiftra ardentem flammam praeten- 
dat i dcxtracidemviamcertaminlocotehebricolb 
oftehdat. C&far. 

D6L0R, Vir femihhdus cujus pedcs tatcba? COn- 
ftringant k peclus a ferpente rhordeatur. C&fat. facem 
addit fumantem > & abfinthiiramum in manu Bo- 
chius.. 

DOMINIVM SVl, Vir ihfidens LeOni , deX- 
tra ftimulans , finiftra euhdem freno moderatur. 
C&fat. 

ECCLESlA, crucem brachio > lertum liiiisro- 
fifcjueconteXtummanutenet : coronata diademate 
Pontiiicali , adjacchtibus utrimque Mofaicistabu- 
Hs. vel JEx Hebraico Dei nominecoliimbaaureo 
vinculo ad Virginem ftelliscoronatamdefcendat ♦ 
quas utraquc Yinculum apprehendt. vel Matrona 

graVis Imag. virrurum , virior.&e. aif 

gravis vultu , quas finiftra mnitatur (acrarum litcra- 
rumcodici ( cui inicriptum; Gredo*) Pontificiam 
tiaram fuitcntaus,<lextra crucem geftet, cui-hinc Ido- 
lolarria , inde Harreiis fit alligata. Bcchiut. Colum- 
bamfupernc imminentcm Tiara: , & -binas clavcs 
pendulasaddic. C&far. 

ELEE MOSYNA,facicoDvelata ,totocjwc tecta E / ww# yt 
corporc accenfam in capitelucernam gcftet , Sc ma- ™ 

nibus iiib vcfte abfconditis ftipem egcntibus infanti- 
bus wdget.Bochius. . 

ELEMENTUMiGNIS, Puella manibnsvas f /ltfW »'* 
igncplenumccnet, hiacialamandra, indephornix, % & nti% 
fol , aut vivaxpuet,capitevelumtubrum inftarflam- 
ms compoiitum geftet. C&far. ., 

AER, Pucilaveftealba& flava , utraqueTnaii* Aer ' 
eirculum,in<ju©iitirispi£ta, fuftcntet. Cajar. 

AQUA, l J uellavefteca;rulea» iuftar unds com- 
phcita,caana»innixa, torallinocorc|iredecollopca- •«£**• 
dente , peclori duas eonc-has uberum inftar appidtas , 
C3piti ver6 naWm-aut pifcem impo^itum geftet. C&f. 

T E R R A, P uella veftem plenam flor ibus , in ca- Terr*. 
pite turrim , dextra coraucopia: exhibeat i adpedes 
varia fint animalia. \dem. 

ENDVMION Lunaramafros, ftellis in ami&n Bnfyafik 
cxrnleo pi&is illuftris , iphasra manu geftat. Bochius. 

ERROR, Adolefcens virum pictum inicuto pra> Hrror. 
Ferens, obvolutis oculis in tAvio viam baculo explo- 
tat. Bochius. 

EllBtlLIA, ami(ftu rubro, crnaiacollcm aurea Eubufia. 
catena, e* qua pendeat cor humanum, aureum librum 
dextra, no&uamgerit ilniftra. Bochius. 

EVENTUSBONUS,ipccieAdoiefcefitis, dc*- . 
tra pateram , iiniftra (pkamcumpapaverete&entis. ^ ventfti 
hPaep. v*/JuvetiisMatia!fpe&u,pateram ctfmftel- * onHS * 
lain capitedeferr,additdcornu Amaltheae iptcistri- 
ticeis plcno,& papaverecereali, Bochius. 

EXILIUM , Vir habitu peregrini , bacuhim de*- "Ex&Hm 
ttas finiftra falconcm geftat C&far. 

Uib. tt. P YAMA n6 Cap, xx. 

F. 

x ... FAMA, Mulier pannofubciliinduta^fuccin&aqj 

' tubaminflat,vcIociter hacillacalatadifcurlans, W 

Monftrumalatum millelinguas ,oculos& aures ha- 

bcns, in domorum culminibus degens. l.Paep. ex 

k Virgilio, veUhs & veftem, oeulis , auribus & oribus 

undiquerefertam gerens,duas flmul tubasinflat,hanc 
furfum, tilam deorfum , vel habitu fuccinc"to & cir- 
cum crura fluitantc, auream manutubamcumnlea: 
ramo getit. vel hac tubam , illa fchedam fccundi Au- 
ftri flatibusfurfum delatam exhibct. Bochius. vel Pu- 
ella vef te ex vclo fubtili , ufque ad genua, 6c auribus, 
naribus, onbus plena.difcurric alata , & dextra tubam 
pra»fert. C&far. 

Fama bo- f AM A B0NA. Puellatubamdextra, fmiftrao- 

na * livam, torqucm pe&ore aurcum , & corde alifque al- 

bis pettdulis infignitum geftat. Ci.[ar. veL 
tigridi infidens , habitu rubro, ferico ami<fta, buc- 
cinam inauratam manu tenct,de qua camilcum vexil- 
lum ( cui infigne,autnomen cjusappinges,quem ce- 
lebras) pendeat. Boehius. 

Tamama- FAMAMALA, Vefpertilionis alis induitur , /. 

la. Paep. vel ad pedcs jaceat fama? bona? cum buccina Sc 

labaro nigro . Bochius. 

Tames. FAMES, Macietabida, in celpitem gramineum 

morfura, Boclnus. velottz rodens exfangis vetula. 

Tatum* FATUM, Ferma virili,candida vefte ad talos de- 

mifla,cceleftemmanufpha?ram, & fupereaftellam, 
cum catena aurea, humurn ufqUe e fphsera dependen- 
tc, pra?ferat. Bochius. 

Tavor. FAVOR. Adolefcens alatus , coecus,vultutimi- 

dus , pedibus rot£ infiftens : comitante Adulationc , 
pone vero Invidia. /. Paep. 

Fauftitae. F AUSTIT AS , Virgo tenens icunculam auream, 
Pluti fciliceC di vitiarum Dei , & cornucopia? finiftra. 
Bochius. 

Ftlhkas. FELICITAS. Matrona dextra caduceum,flniftw 
cornucopia; fuftinens , & illo quidem cccleftia , hoc 
ic» eca bona hgurantur , loco coraucopi* > nunc Imag, virtutUm^vitiorum cVc. HJ 

fcie a», nunc , ut in riumo Anronini Pii , lauri ramum 
gerit , quod in pace ac vi£oria petpetua fit felicitas* 
Wfecptrumtenetalibi , WutinCommodiCaef. 
numo, duplcx cornucopia: in medio caduceum cora- 
rile&itur, Auguftinks, vel , ut Juliae Mammea? Nu~ 
mifma habet, fccmina folio infideas, dcxtra caduceu* 
finiftra comucopia* prafeit , vel alto in iolio conipi- 
cua & corcnata ponitur, adqiiam multifruftra co- 
nantur afccderc./.Pi*e/> Wgemellosiinu fovct,duo- 
busairisputiouibnscxfukim lufitantibus Bochius. 

FECUNDITAS, hinisjuxtalibcris,tertiumui' Tecttndr* 
nis gerlt , tfc/etiam quarturn ut in numisquibufdam, t$u . 
vel, Muiier fedens mammas la&anti praebet, vel , ut 
fo numis Julix Mammea:, ftar Matrona, finifttacor- 
nucopitE tenens, dextra infanti bhndimi.Auguftinut. 
vely Marrona finapiifloribuscoionat , polfetvena- 
icm proporiere , quam gremio fovet , gallinam pui- 
los exdudettrem , & lepotem ad pedes jacenrem ■, vel 
cornucbpia; c quo fpicae , & gemelli collo tenus emi* 
neant , aliisgrandiufculis Matri ad pedesblandienti* 
bus Bochius. 

FIDESHUMANA,lnnumisveterum,per^ex^ -^ . 
trasimplicatas expofita eft,i/e/fub dextris flores,fpi- ^ 
Cas,aut cadmreum reperieis, quibusfiucftusoftendi- 
tur , ex Fide , Pace, atqiie Concordia exiftere folitUs, 
vel, utnumis Heiiogabali, fcemina ledens turtutem 
fidei fymboium una manu, haftam altcta fuftiriet,cui 
Hdes exercitus , infcribitur. InDOmitia^ni Aug.numo 
i. MuIierftansfpicasbinasUiiamanUj altera lapcerri 
fruftibus & cordibus plenam gerir > cumepigraphe * 
fideipublic*. Auguftinus. vel, itt veftecatellosdepi- 
6tos, &pra?fertfceptrum , eujus inapiccmariusim^ 
plexas. Bochius WPuella veilecandida , dextta fi- 
gillum , clavcm firiiftta gerit ; j uxra aftanre cane. 
C*,Jat. 

FIDESfeuRELIGIO.oblongamcrucemtenens F/V^, £#- 
ano ped,e Ethmcum Imperatorem calcat, altero Hx- %*• 
reticum^feudoe?angelii fui librum attollcntem. Bv- 
■hi ns.vei Puclla habiru albo, dextra crucem ,- firiiftra 
l*b. ll. P % ealieem 2l8 CAP. XXi 

caliccm , quem fixo obcutu afpiciat » vel Icgem Mo- 
faicam teneac , vel uua claves , alcera P y ramidem ; 
hac epigraphe : S«,p*r &a»c petram t compledtatur. 
Cafar. 

feftivitai. FESTIVITAS, Virguncula cum dchara & Mu* 

« ficis imf trumentis. Bochiut. 

XIII. FIDUCIA, Manufceptrum geftat, incujusapi- 

Tidujcia. ce dux manus implcxa? , cum candido ad pedes ca • 
tcllo , fpe&antur. Bochiui. 

Ferocitai. FEROGlTAS.equinopulioerrrcniiafidctpueU 
U.Bochius. 

TlageUum FLAGELLUMDEt, Virrubraveftc, dextia 

!**■ flagcllum,finiftrafulmcnvibrefc Cafat. 

FORTITUDO, quernofertocoronata, aftanre 

Tortiiudoi, camelo , qui indefcili laboris eft : clavam manu, ri- 
(ftumquc Leoninumincapitcgeftat, vr/Cupido vc- 
xillum militare prolpcra? forturue f ubmitcit, la? va fe- 
rociffimo Lcoai caput mulcet, juxra navis inmcdiis 
procellis cum infcriptione : Kec bonafors tumidum, 
ntt malaforstimidum. Bochiut. 

Tortuna. FORTUNA. in omnibus fcrc numis, dcxtra na- 
visclavum , finiftra fcrt cornucopia;. a/#/, innumis 
Gra?cis Antonini Lcclo incumbcs , dextra capitetur- 
ritamcoronam, Gratcis Ti^^WTcA/cdicebatur, 
lc&o infidebat , qu6d iecure pofleiTores q uiefccrc fa- 
ceret, In aJ iis n u m is , rati paflis vcli s infiftebat , q ua il 
proipcro curfu ventifque delat X. Harc imago ctiam 
Tortuns, reduci, uti alia fedcns manenti infcripta vife- 
featur. Seddchacinfra pluribus. Auguftinut.velm 
cubicafede, cum duabusanchoris, o/r/globo infiftcn- 
ti ventus comas in frontem difFudir, cum y elo lunaco, 
& vencis curgido. vel cum roca partim nigra, panira 
alba, venco agicata. Bochiut. 

FRAUS , vultu benigno , ceterismembrispilofis 
r m * &iquammofisfcrpcBtcmrefcrcntibus, varioqucco- 
loreinfeftisdcicribkur. /. Paep. w/larvam manu ge- 
ftct. vel bifrons, hinc anus, illinc juvencula manipu- 
Jum florum,ex quofecoluber exerat, dextra praeferr, 
Bftbius. v*/birroasucantc\ veftitufUvo, pedibus 
_^ aqui- Imag. virtutum, vit/or&c. n^ 

aquilinis j cauda fcorpionis , hina corda iu dcxtra, lar- 
vam in finiftra oftendens. Ctfar. 

FR E QU E N T \ A . fcrto cor onara formicis pleno, j rt a Ue n^ 
napa vera manu gerat . Bechius. tta " 

F URIA, Vetula capillo horrido , nigreque, vefte juri* 
mgra etiam, & uniformi,dextrafcuticam,iiniftrafa- 
cem prxtcndat. C&far 

FUROR. vultu terribili , & ianguineconfpeHb , 
qui armis , gladiis,gaieiique infidens fremerer', revin- * i4ror ' 
cius poft terga catenis, I. Paep. yel, vir armatus, mi- 
nax enfcm ferens dextra, fcutum imiftra, in quo Leo 
depingehatur. Alciatus , WJuvenisminax , lauro 
coronatus , cin ctus hedcra , al acus in capite binis alis, 
fremat obverib in ccclum vultu. Ctfar. 

FURTUM. Juvenis pelliceo tedtuscaputtegmi- lurtum. 
ne, una lucernam verfatilem , alterafcalasefunibus 
confed» fuftiner, ad pedesculrro jaccnte. Cmfir. 

■ G. XIV. 

G AUDIUM, viridi puella vefte , florido ferro co- Caudium. 
ronata, thyrfum geftat. Bochius. 

GRATIADEI, Puellavcnufta, coronaraauro Cratm 
gemmifque^dextralibrumcumolrva; ramo.finiftra p^ 
clypeum aueum comple&itur. Ctfar. 

G L ORI A, imaginem auream coroUam cum pal- Qlor\tL 
mageftantemferrdextra , Ixva (phaeramcum ilgnis 
zodiaci. Bochius. <uel Adolcfctnsgalcatus haftam fi- 
niftra, dcxtra fceptrum geftat,camdem prcraens pede 
dextro. Vel» brachiis & uberibus nuda, aligera, & co- 
ronatadiademate Puella , buccinam dextra, cornu 
Amalthezgerirfiniftra. vel lauream , gramineam, 
quernam & aurearn corollam , virtutis militaris prx- 
mia geftabir, cum fphxra & fignis zodSaci. Boehius. 
t/e/,Pueliafronteauroein<fta , & vefte coronaque 
itidem aurea inlignis, dextra palmam , zodiacum vel 
rubam lxva fuftinet. Ctfir. 

GRATITUDO, Lupinorum manipulum dex- 
rra.finiftraciconiamgcftet. Bochiut. <vel Puelta una Gratituio 
Lufciniam , altaamanuramumlignifeufaharum 
complectitur, quo Lufcinix campum , in quo funt a- 
litx , impihguanr. Ctfir. 

Lib. II. V i HiERE- *}Qk XV. Bilaritas. Honor, Hvjtititts. 
W. H. H^ERESIS, Adolefcensaimatus fclopo,equoh> 
ber dependet, veftc colonbus partibufque variis con- 
iiita. Bochius. a/e/extenuata vctula , raacie horrenda* 
capillitio fioe ordine fparfo , fumum ex orc ja- 
ciens , larvageftabit libtum , unde ferpentes varii e-? 
rumpane^ dextra etiaravaiio&ferpeniescoraplc&i^ 
tur,C*>r.. 

HI L ARIT A S, Matrona intei pueios, juxta pedes. 
collocatos» in numis fpec^atur , alter puerorum pal- 
mar ramurn offert y altcro veftis lacioiam fuftinenre < 
ipfa cornucopia:geftat. ln numo.Fauftina: %/[. Anto-- 
nini Conjugispueridefunt, matronaverd dextrapal- 
mam in terram demiflam , l«eva cornucopia? praeferc. 
Augujlinus. vel radiisaureiscircumdata , manibus 
ipeculumtenet. Bcchius. 

HONOR, inM*. Aurelii Antoniui numis,toga 
pacifica lata , clavo & habitu fenatorio inflgnis , fiou 
veftis lplendidae ,varias habente plicas, attamen pel- 
Iucidacomucopia?ferebai; j utcum utilitarelauda.- 
bilem hoiiorem conjun<ftum ofteaderet. Augujtinu* 
W,Virgodextrahaftamhabeteretftam , tx eaquc 
parteadventremufquenuda > eornucopia: fertiini- 
ftra, capiteflavaacoma ornato ,galeampede procul- 
cat. I.Psep* Purpuiea vefte ,. laureo ferto redimita 
depingitur#£ AlciAtQ* vel, Adolefcens venuftus>lau- 
learushaftasqueinnixus , cujus aureus collura tor- 
cjues , aimillae brachia oment , altera pcdc galeam 
calcatcura epigraphe: In omne aurum. vel cunu ab 
elephantisvehetur , cui a tergo diaderaa imponet 
Gloria : Bochim. Vtl Juveni purpurato»laureato,ha- 
ftam dextra gercnti , pra» ter catenas aurcas in collo 
brachiifouc , iofuper cornucopiann linjftra additur 
a r C&fare. 

HOSTILITAS,paffis capilusurticarummani- 
pulum dextra bafili fcum finiftr a fuftiaet. Bochius. 

HUMANITAS, in fcuto elephantum geiir, cui 
JEthiopsinfidenscanem contre&at,faciem ejuslanv 
bentem : quod utrumque animai homini amicum 
habeatu^ Eochins* HUMJ«* t Jmag. virt. vit/orum &c, 3tji 

HUMILIT AS, Puclla vefte ex faccocandido,o- jj um ;fo a , 
eulis in terram defixis, agnellum brachia inrer , faccu 
humeris, corbem pane plenum manugeftabir. C&far. 

HYPOCRISIS,Veitita pcllibusovinis,facie,ma^ jjyp oer jff s 
nibus , pedibufque leprofis , manu cannam cum ftris ™ J 
foliispra-fert. Bochius. 

HYMEN-^US, fldribus & amaracq coronatus, Hvmen . 
croceis fbccis induirur , & finiftra flammeum , faeem us 
dextra comple&itur. I. Baep. 

!• XVI. 

J ACTANTIA, Puella fupcrba.yel habitu gem- j a ft an fj s 
tni s pavoniis texto,dextram elevcr, finiftra tubam ter 
nente, C&far. 

IDOLOLATRIA, Puellacceca, taurumfup- jd 9 i u* 
plex incenfat. C&far. ± ■ 

IGNORANTIA, deformisPuelia,cccca,fum- j*' orm „ 
nuosc veftita , papavere coronata % nudis p cdibus in- ft 
ter utricas ineedit, Jdem, 

IMITATIO,Puellainf^arfimixveftira, dextra 7 -, • 
pemcillum, finiftra iarvam prajfert. C&far. 
» IMMORTALITAS,Puellaalata .dextralateri Immorf ^ 
irmiteradmota, finiftram circulo feiendooccupet. ,. 
3&far f 

IMPERIUM, MuH€r,triburjitiQbaculo,figngi 
aquilae & ferto laureo ornata. WSeptem planetis fer,- l*nf mum 
tilocorcdimita,ca?ruleoin i pe£lorcami(au , quem 
zodiaeus ambiat, vefte alcera ufque ad genua «y mati- 
ii & undofa, tertia ad pedes demiflaj mon tibus civita,- 
tibusque depictis.infigni.- fcepcrum dexttajclayum.fi- 
niftra navalem fuftinet . Bochius. 

IMPERIUM ORBIS , per Julii Ca?fariscquurru, Jtnperium 
pcdibus propc humanis , ungulifque in modum digi- erbis. ^_ 
torum fciflis, defignatur. B&chius. 

INDUCL/E, pervirgincmcaduceum gcftantem,, JniucU. 
duafcjuemanus fefe jn clypeo eomple#cnte> dcfi- 
gaamur. Bochius. 

INDULGENTIA,innumisAwonirii, finiftra lndufyen- 
feeptrumlongmsafercmotumtenens(quafirigorju- t ia. 
wtiss feraovcndus sb indulgcnte fit ) dextra pate^ 
UA. U. P 4 sa.m, S$fc C A P. XX. 

ram exporreft am , velut 1 lbera li, offcr r* In G ordiani 

numis,itatinterleonem&tatirum , feroccs demul- 

cendo mitigans.edomanfcjuc. /»numi6 Scveri Aug. 

& Caracalla?, MatronaLeonevc&a , csocarum aut 

cymbalum cenet ,ad Cybeles Dcaefpeciem, juxta 

flumcn , quo fcilicet ftatuar Dea: Cybeles ablui Ible- 

bant, qu z pio tcilure accepta m^ulgentcr filios alir, 

patiturcrue . Augufiinus. Vcl ,, ulmo nixa * quam vitis 

cum uvisambiat. Ito&Mtf. 

, /t • INDUSTRIA, Caffide armatapuella, pcdibua 

u fi nA * nuda, veiVmagnifica i gladium dcxtra x arcum fini- 

yvtt ftupra?tendit. GUfar. ' 

j~r INFAMIA. PueHalcprofa,alisnigtis, veftead 

infamta^ einguium^pkmisreferca , cetera flava,€ornuinflac» 

cum infcriptione,frontiaunotata. Turpe. Cdfar. 
lnfortu- INFORTUNIUM,Pueltapailida,. maciJenu» 
ntum^ capuc, brachia, manus, pedeiq, auda cornucopia: 
immenfiim^ed vacuum dextra,corvum (naiftra gerat, 
vefte obfcura,in qua depingatur domus fufFofia?. Ca,f 
tmpietns IMPIETAS; Puellaferox, vefteviridi,finiftra 
* *" feippopotamii i facem dextafuftiner.quafubje&um 
Imratitu peH caBum cum fa»s comburat .Ctja r . 
2* H ~ INGRATITUDO, Puella vcfte viridi exhedc- 
ra, tcrpentem fiau * flammas orcmaim utracjue vipe- 
rascontinet. Bochtus, 
Inimicitist INIMI CI1T I A, Puella vefte nigra , ftammis ple- 
" na, ceneat anguillam dextra ; canc feleque j uxca p u • 
gnancibus. \C&far. 
\nnocen~ ■ INNOCENTIA,veftefuccindaalba,coronara 
*'*• caprllitio fluentc aurco, ocreas induta, in capitc agnu 

& par columbarum fibijun&arum gerit, cum lem- 
. 4 matc : dabuntur armapoftea.. Bcchiu*. 
lnjnria. IN JURI A, Puelia tertibilis , vefte rubra, ore fpu- 

mantc, linguam exferat , faicem ipinarum dcxtra o- 
ftendat , pedibus calcans bi lancem. C&far. 
Injufiitia. INJUSTITIA, Puellaveftealba.fanguineopj 
pleta.dextro bculo privata , finiftra fchyphum aureu, 
quem imucatur , dextra gladium prarfcrat , pilco tur- 
cicoornita , kumi jaccntelibra cum tabulis Mofai- 
cis.O/ar. INOBE- Imag.virtuturojVitior, &c* %ft 

INOBEDIENTIA, Puellavefterubra, capuc S**" 
plumis ornata pavoniis,dextra clata, pedibus frcunm * 

calcet^humi alpisaurcm unam ad tcrram premens,aU 
teramcaudaclaudatCx/ar. 

INQUIETUDO ANIMI, Puclla triftisftans, XVIII. 
vefte varia volanteque , dextra cor,cui horologium Inqutetu» 
arenaiium infiftat,longam chartam finiftra complc- deawmi, 
£tatur,C*/*r. 

INSIDIiE,Puellaarmata,retcdextra, finiftraja- \nfidia. 
culageftethabituvulpeinfignito : humi ferpens cx 
herba caput potrigat. Cafar. 

/NTELLECTUSJuvenis aurea vefte,corona- \ntelle8us 
tus auro vel finapi:c capitc flamma egrediatur i feep- 
trum dextra oftcndat, finiftra Aq uilam. Ctfar. 

INVIDIA,Pallida,macilema,t*rvisoculis,den- \nvidia. 
tibusrubiginofis,lingua vencnata.virenti pecl:orcde- 
pingitur./^»»« Paep.wl coma colubrina cor exe- 
dens .vel vetula,ocuhs retortis,cambus in vefte pielis, 
capilliiqueferpentibusimmixtishotnda, dcxtra cot 
tcneat,quodoierodat,(erpcnteaduber (iniftrum (i- 
xo.Ci.far. ' 

INVOCATIO,Puellavcfterara , dcxtra&orc \ n voeatte. 
flammam contineat.C*/ir. 

IRA,Puellamaxillistumida,oculisrubris, nari- j rA 
bus apertis,humeri(queelatis iracundiam fpitans,ar- 
mata cailide fiammam esrhibentc eidem appidam, 
obfcura vefte,gladium dextta , finiftra facem accen- 
fam praefett- Ca/Jir caflidi utfum zddit.Pierius. 

JUD EX, Senex veftegtavi,bacillum dextra fufti- ludex, 
neat fcrpente circumvoluto fpe&abilem • hinc apciti 
libri cum Aquila, illinc horologium & lapis lydiusj 
cordependenteexcollo , ino^uo puram imaginem 
intueatut. Oy*r. 

IURISDIC TIO,Vefte putpurea,fafcesconfuJa- lurifdi- 
res penes fe habeat, Bechius. #; , 

JUSTITI A in numis Tiberii CxC ea forma eft, lujliti*. 

qua Chryfippus,teftc Gellio , finxit. Virgo integra, 

fiheaultu & fuco nimio,ievera & vivida , fronte ro- 

fiscoronara,ut virtutum Rcgina, & odore velutfuo 

Lib.lL P s ftagran^ Xuventus, 
(ive Hebe. XIX. 

Zabor. 

Zacryma- 

tio. 

Z&titia, 2$4 Cap, XX. 

fragrantiffima.I»numisAntonini Pii & Alexandri 
Severi fedenrisfpecie,finiftramanu virgam,dextra par 
tera,illam imperii,hac diuturnitatisnotam fuftioet. 
Aug Juftitia & Injuria in Cypfeli arca fic habebatur. 
Mulier fbrmofa aliam deformem obftri&o collo tra- 
hebat,ac fufte male multabat.I Paep. W.Iofidesbo- . 
vi virgo,qui ab Aarone pro juftis ofFcrebacur, dextra 
libramtenebat,finiftravultu*em :quiahiccadaveri' 
buscontentus,ani»iatisnonnocet. vel papavereco- 
ronata,fafces,fecuriculam,& libram finiftra oftendit> 
ftanteadpcdesvulture , quem abHcrcule juftitia; 
fymbolumhabiruHerodotusteftatur. Wlytam cu 
cornucopia? gerit,a/e/monili 8 collo pendc te,in quo 
oculus fit infigniS; Boehius. Woeuiis velatisauteo 
candidove amicl:u,diademate coronata aureo , unde 
pendeatoculus.dextra gladium , finiftra bilaocern 
prseferatiCe/ar. Vide fupra Mquitas- 

IUVENTUS,fiveHEBE.inM.AurefiiCa?fnu-~ 
misMatronajunior,patera affundens foco altaris a- 
rom ata,cuiD ca», j uvenes ex ephebis excedetes facrifi- 
care thure CoXtbznt.Auguft F*/Puella alacris,vefte & 
corona aurea,manu calices florum oftentat. Ctfar. 
L. 

LABORCoronatuslauro,bovisexuviasproami- 
&u,gruisalas pedefqjproindeferTotolerantia? fym- 
bolo habebataftante ligonc. Jioehius. 

LACRYMATiopafliscapillis , fertum apii detra- 
hir, fr u ticem faba? geftans,cui hirundo infideat. Bo- 
chius. 

L>£TITIA Virguncula floribuscoronata,in nu- 
misvifiturjquod haecartaslaetior Interdum corollam 
dextra,&finiftravirgam,fceptrumve , aut clavum 
globo impoficufuftinebatjUtin numisCrifpina»AOg. 
lnterdum &anchoram,ut in Philippi numis &Taciti 
Impp.Tw/^etiamdextrapatinam ofFerre. Augufti- 
nus. vd depicTis candida vefte floribus infignis , una 
manu cryftallinum vas vino helvolo plenumgeftaf, 
alterapateram,B#^«^, vel Pirellavenufta&gran- 
<Jis A alba vefte,pi&jfque fqhis|&[floribas ruhris fla- 

vifquc ht\ag.vktumm,vkiot,8cc. ijf 

vifquc decor^floribiis etiam cotonata , & feltui in- 
dulgensjvas cryftallinum rubro plenum vinodex- 
tra > crater.em finiftra aurcunipra?ferat . Ctfar. 

LASCI VI A rribus Satyris pleno.hauftu kfe invi- Lafcivii, 
tantihusexprimitur I.Paej». VelVqclh vefte fum- 
ptuofa,finiftrafpecuium quodincueatur.dextra co- 
mascaptet.C4/4r f 

L.ASSIT U D O Puella macie confeaa,fubtili ve- Lafttufa 
fte pc&ore detecto,finiftra baculo innixa,dextra fla.- 
bello fibi venfulum faciat.C^r.. 

LIBERALITASSiniftracornucopia?, quadra- Liheralk- 
<am dextra tabellam punclis,inihr pilarura utrimque tas. 
pi&is,fignatamexhibetjqu2evidetur congiarii mili- 
tihus pendendi fignum £\x\LXc.Auguftmus. i«?/fundes 
c cornucopiae numorum cop;am. vd Leo frugifera 
exarbojeungulisfuisconcuilapabulurn prajbet re^ 
liquisanimalibus.^i:/?i«5.a/^/Puella vefte alba^ a^ 
quilam eapki iufideutcm , & circulum gerat dextra* 
|loreTquefpargat,finiftracornucopias prasferat. C^ 
far. 

LIBERTASinHeliogabali numis , Matrona Libertat. 
p ileum dextra,cornucopiae finiftra geftans , q uafi ex 
libertateterum omnium copiaconftet. w/dextra 
pileum quo fervi rnanumifli donabantur , & viroarn 
(vindiclam dicebant ) qua percuflus a Pranore aut 
Confule fervus in libcttatem vindicabatur K ut in nu^ 
mis Sergii Galbs.i» alio numo libertas quafi ferirc 
parata,diduclamanus volainam,ut in pandectis eft,, 
i&u palma: ctiam raanumiflio datur. In Caracalla? 
numis,pra:tervirgam & pileumfteKam ante fege^ 
rebat. Pierius lih.+o.ei. ™l Juvenis honefto ami- 
c"tu,frenurn manibus fraefcum gerens, & zcki mu- 
cronisinambulans , Wjugum fractum cumpileo. 
oftentat Bochius. Vel Puellacandenti vefte, dextra 
fceptrum & pileum (iniftra pra?fert.C*/&r. 

LIBERUM ARBJTRIUM Juvenislaur^ coro- Liherur» 
natus,aureavefte,fceptrumprafcendit dextra, nota,- *rhitmm 
Sumhaclitera:Y.C<jir t UbdL m LU. 

Lubentia. LuBui, 
Luxut* 

Ljmpha. XX. 

Magnani- 

mitai. Magnifi^ 

cetitia. Majeftas. 

Maledi- 

centia. 

Manfue- 
tudo. 

Matrimo- 
nium. hlelancho. 
lia. ** C-A P. XX. LIS, Puellaamictu verficoIore,dextra vasfufti- 
net,undeaquam igniinfundat.C*/ir. 

LUBENTIA.candidavefteflavaque fuccincla, 
nuda btac|iiis,alias pedibus , dextta malum aureum, 
fimftra manipulum florum, moailegciit in pe&otc. 
Bochius. 

LU C T US,vefte lugubti adolefirens. /<&;». 

LUXUS.ComipeiJwbituex Philofttato pingi- 
tur.ldem. 

LYMPHA,Habitu coloni Veneti, pifcem ia ca- 
pite geftet cum haipagio.id cft , vafc fora minofo a- 
quali,hoitis irrigandis apto. Bochius. 
M. 

MAGNANIMITAS,tic"tumLeonis pro galea, 
fcepti um manu auteum getit. Waquilamfohs ta- 
dios irretorto vultu intuentem manu pra?fctens,glo- 
bumtcrra?calcat.B<^M«. vel Mationa vefteaurea 
militari,coronatadiademateimpctiali. Leoni infi- 
dens.dextrafceptrum , iiniftia cotnucopia? autum 
effundens fuftinct. Ca/*i\ 

MAGNIFICENTIA, ri&u Leonis pio caflide 
tec*ta,ecotnu Amalthea? pecuniam pqpulo fpatgic, 
dextia ovalem citculum tenet, in eoque Hneas arcis 
exfttuenda*,feu Icknographiam. Bochius* 

MAIESTAS,Muhercnmrulmine,&tamolauri, 
velcum oibisglobo & fella cuiuli , gloiia & acda- 
matione lateta ftipantc.Bor hius. 

MALEDICENTIA,Puelladeformisveftepnlla 
feuviiidijlinguamexferens, utraquc manuaccenfas 
faees complectatur.O/Jw. 

MANSUETUDO, Tenellum ulnis agnumfo- 
vet.oleagineo coronata ferto Wdemulcecagnum in 
Pofteriotes pedes aire&um. Bochius. 

MATjUMONIUM, Homo compedibus vin- 
&us,collum jugo fubmittit, J.P^. w/Juvenis vefte 
pulchia,annulum dextra aureum jwmeris jugumfe- 
ret.C^r. 

MELANCHOLIA,Vetulamalcveftita,fedcn5; 
faxo genibus'innitatut ,£&manu mentumrulciac 
'Ctfar. MEMO- Xmag.virtuturrijvitior. 8cC. Z)? 

MBMORlA,fulvavefte,&gitofrontiappofiC0, **»«■»*• 
indaganris fpecie,librum manu evolvebac. Bochius* 
v«l Puella vefte nigra,capite arcula gemmis plenam, 
dexrra fibi vellicet auremjcanem fcrac finiftra.C*/ar. Maturi- 

MATURITAS,folisfilia,coronatafpicis, ariftas tas. 
vcfti affic1;as,quaJ lucea fit,mel6pepohem dcfccra, fi- 
nif fra raccmos prorcrc vinaceos. Bochius. 

MENDACiUM,Puelladeformisveftc candenti jggrfp 
& nigra,lar vis linguifq ue confpicita, mahu luccrnam f j H m 
lumen occulcancetti pra.fcrac.C*/kr. 

MiMlCA,Pueliavefterionefta,larvam unama- Mimicu 
fiu,alas alccra gerac. Cifitt. 

MISERlA,Scucum ferat,in quo Muiier pingarur, Miferia 
ftramineoiniidensfafciculo,cujus ulcera lingancca- 
Dts.Bochius. 
MOLESTIA reci involurafpihasnudipescalcat.f*/. Moleftia. 

MOMUSmacilentus»pallidus, orehiahs, adcer- Memm. 
ram deipeccans,quam baculo percutiebar t.Paep. 

MONARCHIA , Cyrushabicu militari,cujiis Monar- 
fubpcdibusXcrxcm, Afiam navibus iiuropa? con- chia. 
juhgentem,ThemiftocIesfuperat. i/t/Julius Caffar 
cum litUo & ftella,fub his pugha Pharfalica depingc- 
bxut.hochiui. 

MONETAjDeaolimtempium Romac habuic. Montsn. 
In numisDomitiani dextra bilancem oftencat,finiftra 
cornucopix,uc cum ajquirate ubercacem juhgac. I» 
numis Diocleciani aliorumq; cres matroria? cria me- 
talligenera$aurum,argentum,a?sferebant criplici A. 
A. A.defignaca,quae metalla cum Hando & .feriundo 
aptarentur,F.F.appofita eranr,inrerdum forfices, in- 
cus, & m allei j ungebantur. Auguftinus, 

MUNIFICENtlAfignificabatur, perAncorii- Muniit* 
num pium,elephanti fpecic propofita 1 forte cjudd lii- . * 
dospcpulacommiftiselephantisdederit : aliaenim * 

ratio adhibenda vix appazct.Augtiftinus. 

MUNDUS ferpente caudam fuam admhrdente ._ 
reprarfentabatur /.?**/>. ^/longoviramuftu, capi- ******** 
:e fpba?ram terreftrem auream fuftinet,B#rtW*f 4 
MUNDICONTEMPTUS^rma^Tfr^oroha Mundi 

«j&a* cotemftn^ i*3 Cap, xx. XXI. 

Natura, 

Neeejfitas, 

Negligtn- 
tm. 

Kobilitai. Qeeafio. Obedi- 
zntia. Qecmo- 
mia. 

Qpulentia. 

Qbferva- conculcansecclum intueturjhaftam dextra,palmam 
fmiftra compiexu5.Ctf/ar. 
N 

NATURA Mammofa, accurrentibus hinc indt 
infaucibus \zc^ixbtz.%ocbius. 

N E C E SSIT AS,malleum dextra,fafciculnm da* 
vorum fiiiiftragcnr,B^*«5. 

NEGLIGENTIA,Puelladeformis,jacens, ca- 
pillis fparfis,veftelacera,manugeftac horologiumirr* 
verftim noi>Huens. C&far. 

NOBlLITAS,In numis Commddi & Get* Imp. 
Matrona eft,finiftra manu Palladium.id eft,ttatuam 
parvam armara; Palladis,quam cum Naute ^Eneas a 
Diomede SZ Ulyfle ereptam poft Trojafe evetfionem 
recuperavir.Albamquctranftulic. UndeRomam de- 
laca,a Proceribus ex Trojanis originem rrahentibus 
pronobilitatisfignoufurpataeft Angufi. vel Puella 
veftedecora,obl0nga,ftellamincapke > dextrafce* 
ptrum pra?fcrat.C */*?-. 

O 

OCCASIO,pi£tain vefte,variisco)oribus , aut 
(eminuda, capillis frofitem operiat, pedibus alatis 
rocas infiftat,occipitio calva : dexcra novaculam gc* 
ftec. C&far globum pro roca ponic Bochius\ vel Mu- 
liernudipes,comicem habens poenicentiam fronce 
capillaca,poft calva,pedibus alata, rora* vel pilaj in* 
fiiiat. I.Paep. 

OBEDIENTIA,Veftepiaa,diverfigenerisjuga 
& fafcesconfularesmanibusgerit,Bof///'«s.W Puel* 
lamodefta,candentivefte,ceeIumafpiciens , dextra 
crucifixum,finiftra(ceptrum,cui infcriptum fit : Sut$» 
*>£,pi2eferatjradiodeca:lo defcefcdente. Bochius. 

O E C ON OMIA. Matrona caput oliva redimica> 
temonelateriadha?rence,aratrum finiftra, dextra ba* 
cillum fuftinet. C&Jat. 

OPULENTIA,Vafisauro argentoq; pleniscircu* 
data,fceptrum gerit,aftanre lanigcra pecude. "Bochiur* 

OBSERVATIO,Puclla veftenigra, nubecaput 
circudante,manib 9 caput afim apprehcndit.j Cdfar. 

OIU* Imag* virtutuo),vitior.&c. 139 

ORATIO,Pucllavefteviridi,&alba, genufle- Orfttio ' 
&es,flammaexoreprominente,corfiniftra , e quo 
fiamma fimiliter erumpat.fuftinens, dextra incenfet 
coclum intuendo.C*/#r. 

*ORBITAS,Armatagladioinfantem nudumpe- Q r y tAi 
deprehenfumdifrefturatrucivultuexpiimitur» B0- 
ckius. ti 

OTIUM,Puerjacen$,male>eftitus,manuscom- Q . 
plicetj& humijaceant mulcarubiginofa. C*far. 

P XXIL 

PAUPERTAS,fra<ftummanu corgera U aftante p au p er ^ 
Patientia,Modeftia & Humilitate. vel laccra vefte tM 
ftramentisinfidens,junclismanibus pedibufque no- 
dum dentibus centat Colvere.Bochius. 

PATIENTIASaxoinfidensPuella, veftcpau- Patientia 
percula,manusvin&a cdelum aipiciat.C*/4r. 

PAX,In numislmperatorumiaccenlafacearmo- * ax - 
rurn cumulum inflafnmat,juxta illud pfal. 4 j.arcum 
conteret &confringet,arma fafcuta comburet igni In 
plurimis eft Virgcaltera ramum oleae, manu altera, 
vel cornucopiae vel caxluceum prajferensiquodomnia 
h«ec pace defenfa bello violentur. In Claudii Impp. 
numisjvirgo caduceum afl terram demittit , ut fer- 
petitem furiofum (quo bellum defignatur ) compo* 
nacvelatismanuoculis , ne anguem intueatttur, 
quem Pierius fugientis fpecic defignatum notavit* 
Z»aIio ejufdcmlmp prartercaduceum &Palladium, 
quasmanuc.enet,pedibuscalcac fcrpencem. Pierius 
lib.i$. cap, 46. In Gra»cis Locrenfium numis, feden- 
tisipeciealaca,vificur,caduceumgeftans,icdet , u£ 
quiecem in pace jucundajn denocet, alataeft , ut 
cgBleftemfefeelTedefignct, &facilcab hominibus 
difcedere,cum infcriptione: EIPHNH, lacinepax* 
quoalludituradnomen Irene Irnper. quar pacem 
orbi & Ecclefue adverfus Leonem virum Imper. &y, 
Iconomachos molita eft, Auguftus. Pacis Genii 
feptcm.i.Marfupiumamoturgiduro.i- manipulum 
frumentoplenum.jviiidemramum. 4- capitcpam-* 
piais rcdimito ip*mantem Yiao pateram offerat* Pack 

/,cor- Genii» *4 d A;P. XX» Peccatum^ 

Farfimo- 
nia. 

Perfidia. 

PerfecU ■ 

tio. 

Perfeve* 

Yantia. 

Pertina- 

tia. 

XXIII. 
Peftis, Pietas. 5.Cornucopia? variisfrugibusplenum. 6, Tenelluro. 
hardulum geftet. 7.Apum alveario incumbat. vel 
geftet hac manu oleam,ilia caduceum » compofito 
adpedesarmorumacervo, atque fortiffimo Leope 
cumagnocubante,i/*/redimica ferto fpiceo > cum 
daudicanteopum Deo Pluco ad dexcram j (inu fiu- 
gibus pleno.oleanigenam lasva «oiollam geftet, vtL 
Lepida Virguncula ramum oleardexrra,raculam lar- 
va , qua armorum ftruem,acccndar. Vulcanus cx ar- 
mis vomeres cWficiens > pacis proximam ipcm e- 
ftendic..B0f&/tfr.Puellx veftemalbam, lupo & agno 
juxtafeinticcm cubantibus ia ca depiftis induic. 
Cafar. 

PECCATVMJwvciiis cdfccus vdte nigra, fcrpentc 
dn&us,alio cor rodente.variis viis gradiatur. C*far. 

f^RSlAfON/.rf.Puelia vHis.habitu iimplici,dex- 
tra rircinum,buffam la?va prarferat.cumhaccpigra- 
phe m charta.I» melinsJefvat.Cafar. 

PERPIDlA. P uella vVfte nigra,umqUe manu fer- 
pentcm tctoei.C&far. 

PJSRSfCVr/O.Pueliaalatajveftefiibn^gra , pedr- 
bus crocodiium calcans.fimulat jaculari. C&far, 

PERSEVERANTIA. Pucllaveftc alba#mgra» 
manibns ramum lauri oitcntet.fc&7». 

PER27N^C/^,Puclla veftenigra , Captit galea 
plumbea armata,cingatut undique hedera.C*/ar. 

PES27S,PueHapallens, nigraveftc , &iniatere 
aperta,unde fanguinolenrum|i»duiium appareatrfro- 
te velara,biachiis & pcdibns nuda , turpcgerat dex*- 
traflagellum.C*/&\ 

PZET-£S.InflumisDruiivciocaput opcrta, fupra 
quod ornamentum diadematis fpeciegerebat. In nu- 
moDecimifiruticapillatacxhibetur. In Caligular> 
fedens prQponirur , dextra cratetem (eu arculam 
•huriferariafn ferens. In aliis numis,altaribus vcl pre- 
cantis habitO, vclcumarculathurisjungitur. JiHhi 
interfacrificantiuminftrumenta ,* uterat feeefpita. 
cukervictimisfecandisapcus, vafculum, qttod pro 
fanguinc cxcipiendo erat>& afperforiujn uade aqua 

affun- Xmag/virtuturnjvitipr.&c/ 141 

aLffwndebatm.Aiiqu*ndo & puer miniftrans (Camil- 
losvoeabant) juxraaderat.6£«Hxf#* "Metellus Pius, 
Ciconiam pietatis fymbolum femina? adjunxit. An- 
frw##*Pius,feminam parvulos amplexantem pro- 
pofuit. Pompems duos apud Cataneufes celeberrimos 
juvenes PhiJonornum& Calliamamavit, quinato 
illic ab iEtna vieinomontcihccndio, dumreliqui o- \ 

pibus fubducendssintehduntihisneglcdis, utrumq, 
pareu tem. fenem humcris extulere.hos igit ur proprio 
parehtiufNeptuhi habitu pfopofitoadjuhxit, quod 
Iq Nepcuni fobolem per adulanohem quorundam no 
in v irus ctederer, cuj us fefc defcnforerri bcl lo rnariti- 
mo profitebatur.^%«yf .vel Puellamodefta,alata,& 
vefte rubra: flamma capiti imminente, 'dextraeffun- 
iat cornucopi&;& iiniftra ciconiam oftendat.CA/«>. _ 

PHLEGMATIC"US,Vir^'flus,fedens,brachiis * h H™*- 
u mium complicatis/vefteuigra,capiteadoculos ve- tlcUi * 
ato.humum afpiciat.C^r. 

PLACA&iLiTAS,dextralupum& agnum eo- plac ^li- 
lem (ubjugo,iamum olcas la?va fuftinet. Bochius. ta *\ 

PHILOSOPHI olim utebanturtogatalari,pro ™ l °fi m 
n iila ba rba, t iara i n ii ghcs, al t era m anu fp hasram, al- ^ * 
era iibrum coinyXcxx.ItaClemeris in bibUoth. 

P L A N E T ■&, S ol radiis coronatus eum hafta, in. ™ net *> 
nahu fin ftri,radium dextra porrigit ; Leohe juxta 
odioVel MulierAgligenter veftita, radiahte capi- 
ejzodiacum a dextro humero finiftrum Veifus obli- 
uegeftat,&fceptrumdextra.u!S(?r^«f.. XXIV; 

L II N A tenui veftcacceniam faccrh larva , Vetbe- Luna. 
am dextra,prope cancrum gerat,W fuperiori vefte 
icl:ea,inferi'orica:rulealunarcmcapitc , terrcftrem 
>ha?ram fiuu pioYett.BochiHS. _ 

MARS Vultuferox,haftamiiniftra,bafim dextra Mars. 
meamtehet/cumiiguracubica.-juxtafcorpius 1©- 
xm.ldem. 

.MERCURIUSalascapitepedibufque, caduce- Mercu~ 
mgeratdextta:juxtaVirgo.J^/#. ^»*? 

SATURNUSScnexcumfalcc, ferpcntcrnftrin- Saturnw. 
ms:juxtaaquatuis,j^#k, 

LibJL ' CL VENliS Vtrnts. 

lupiter. 

Vojfefto 
tuta. 

Potwria. Trtcts. 

Plaufas. 

Trojperi 
tas. 

Providtn- 
tia. Vroviden* 

tiaDivi- 

na. 

Vrttdtn* 
tith 14Z Cai>. xx. 

VENUS Adolefcentula venuftiffima cum fcrco 
rofaquejuxtalibramcollocetur./</e;«. 

jUPIT£Ra?tatcvirili,olea coronatus juxta fa* 
gittarium cum aquila & fulmineponatur. Idem. 

POSSESSlOTUTAinclvpeotirardium, cui 
virgo braehio incumbat.frfe*». 

POTENTlA,cumdiadcmate, feptrum dextra, 
pomum aureum la?va geftatjfceptris confertim vefti 
affi&is/z/e/brachium enubeexfertum , gladiumque 
cum fcuto proferet:nam omnii potejtas k Deo , per me 
TLeges regn*nt>ut David.Bochius . 

PRECES,clauda^mceftovultu,ftrabisoculis,ab 
Homero finguntur. l.Paep. 

PLAUSUS. Adolefcens elatis manibus crotalo 
five rrepitaculo & arneis annulis tinmens. Bochuts. 

PROSPERITAS Virgo, & oppida & regiones 
reti tizhens.Bochius. 

PROV/D£NTIA globum virga aut digito mo- 
fttat,tanquam a fe gubernari oftedensrut in Hadrn - 
ni&Trajaninumis.^»ro»i»«f Imp.fulmcncuaqui- 
la,aut ut alii,columba exhibuir,quae fceptrum roitio 
reneret Alii caducei felicitaris aut cornuc opias uber - 
ratis fignum tribuunt.-4/w columna? innitentem Alii 
orbem dextra fuftinencem adumbrant. In numis A n- 
tonini Pii Ixva eontum,dexcra radiam tcnec,quo an- 
tcfepofitam vcrfarpilamPrrr./.^*- 19 /» numis 
Conftantiirepericur rcmplum titrJ.+g.e.x} caerera 
Augujt.vel bihoQS, conchasfeu naviculas infidens, 
dexcragubernaculum, finiftrageminas clavescom- 
plcctitur Bochius.vely&z flava & bifrons,ut antc, 
dextra circinum fuftinet C&far. 

PROVIDENTIA Dmna,haftamlarva,fcepcru 
dcxrragerit.cum mundo ad pedes,cui aquila infidet. 
are/haftata cum clypeo,infiften sglobo in quo aquila 
depingatur . Bochius . 

PRUD ENTI A,Mulicr coronata, fceptrum mori 
ramo circumdatum laeva tenet, glebodcrtram ad- 
movens genibus impofito.aftante ad latusgrucquas 
lapidcra unguibus gerat. vtl, icrcp coronata ex ar- 

bot Iipag.vimnuro^itiorum,&c. 245 

boremore,fagittamdextra, cui echinuscircumpli- 
catui,&ipeculumfiniftragerit. Bochius. PuelJa bi- 
frons,vefte,anSc}ismorifoliis»infigni , dextrabacu- 
ium ferpeoteciicumvoluto monltrec, ipeeulum in- 
fyiciens.C&faK 

PRODIGALITAS. Puella, vefte &corona ™%* 
fumptuofaburfaseliundauCf/Ar. ^* . 

PUDICITIA in numis , Matcona fedens velato *"»*«*"? 
capite>taeinia veftis,dextia velum feu calanticam, fi- 
niftra fceptrum kabet:Nempe demi acjitb vejietutita 
latetyia cupiditati impe ret . /w n um is S a bi na? A ug, 
Opetto tapite ladicem j ugu lo aimovet, Pierius Itk 
4o,c.zl. 

PUGNA Vefte macuk>fa ferpentecin&a, tubam Pugna» 
mflat,& in ea flammam .Bochiys, 

PERTURBATIO Varioamiau,cumfollepia- P*nurb*- 
gnm.Bochius* tio. 

CL xxv, 

QUERIMONIA manibusbiachilfqjcomplica- Gjuerimo- 
tis,cum bubonecapitiinfidemc dcfcribirur. Bochius. nia. 

QVIES,SaxocubicQinfideus,manugerit perpen- Sjuies+^ 
diculum. Idem. 

R 
RAPiNA»LuptnapeHevcftita,aptato capitiriifju R a pj n4w 
«dextra pugionem,la:va bulgam exhibez. Bochius. 

RA riO,ScutuminquovirgoLeonem, cuiinii-^^ 
det freno regit Bochius. 

REBELLIO,calcansjugum,acinacemdextra,fi- RebeUio. 
niftra aneile gerit. Idem. 

RECONCILIATIO. Pingitur cumpalma & Reconci- 
lcuto,in quo aradepi&amanus jundtas, cum cadu- Uatio, 
ceofurtinet.fcfc;». 

REDEMPTlO^Sertocoronata-queino^cohinv Redem- 
bam eandidam,quam tenet,dimittit.M?"#. ptio. 

RELtGlO,inM.AureliiImp. & Dccii Junioris ^^ ;p 
Aug.numis,in habitu ac imagine MercUrii propone- * 
batur.quod Per MerCurium nti per Religionem,ima 
fummis conciliarentur : ifquelingua* accordi huma- 
noprajfeduseflet^quibusmaximc exerceritt in Su* 
tibtl Q^i p«o* 144 A P. XX. Remorfus 

conjcien- 
tu. 

Reforma- 
tio. Reprehen> 
fio. 

Rifus. . Ros. XXVI. 

Salus. perosreligio Auguft. w/armata Mulier, piohafta 
crucemferens,adlatuselephas,galerus Cardinal & 
mitra EpifcOpalis pcdibus adjacet, & capici columba 
radiansiniiftit.r^/genibusflexisangularilapidi,bra- 
chio crucis figno innixa,alrera manu librurh apertum 
gerir,euiinfcriptum fit VerbumDei. Bocbius "jelVi\- 
ellaveftetalan alba.& paludamentb cajruleo ftcllis 
confito,coronaca floribus , iri pe<ftotc fblcm & lon- 
gam manu crucem pnefert. Cijar. 

REMORSUSCONSCIENTIiE, Puellave- 
nufta,(uperioriveftealba , interiori nigra, in dextra 
luna,&cor a ferpente rofum appareat.P^/>/«/. 

REFORMATIOMatronaveftebrevi&fimplici 
dextra forfices vel cultrum furtivumj finiftra librum 
geftat,ia cujus una facie : Arguejn altera : Obfecra, 
fcribatur.Cf/ar* 

REPREHENSIO, Puella horrida & armara, 
corpuseaputquejigncmdexrrajcornujquod infbnet, 
finiftra pra?ferat.C*/«r. 

RISUS Lepiduspuer, plumis verficoioribus cb- 
ronatHS,amhftu vcrficolore floribufqueornato, ridi- 
cufam la?va manu larvam bftendat. Bochius. 

ROSgramineoferto cotonatus puer , lunarem 
manu orbem tenet:Nam plenilunia rore fecundiora. 
. Plutarchus. 

S 
SALUS in numis veterum ferpentcm dextra fu- 
ftihens , aut altaribus ferpenti impofito dicatis adfi- 
ftcns.Serpcns enim jEfculapioacfalurifaceri quod 
innoVetnrqHbtannispelledepblita , velut a^groti 
motbo.NottnunjuMm fedcnSy quafi ferens quietem 
pingittfr , Stans etiam velut robur iirmata valetudine 
reducen&ffe numis Hadriani unamanu hncsm , al- 
<$ra clavum tenet,orbem pede calcans» infcriptum: 
Sa[uspublica,m fi hasc,illo imperainre , prbi reddita 
eflct Virgo in numis , <juaj fcrpenti cibum prasbc t, 
non tam falutis » quam Lanuvinas virginis imago 
eft^uaj cibum quotannisDraconfpra:bebat,a quo 
«iScaftacfTcr , intcrimebatur, alias falva. Vide 

frepcrr. Imag.virtutum,vitior.&c. - 245 

Tropert lib. 4 eleg.S AuguftinuA. vel Mulieris foima 
in folio fedentis patcramqi tenentis, juxta quam ara. 
eui anguiscaput attollens involutus erat. 1. Paep. vel 
Mulieraraeadfiftensjpateramdextra fcipente circu- 
plicatam,haftam lasvatenet/i/e/in folio fedens pha- 
Tetram dextra, aram tangens finiftra ferpente etiam 
circumplrcaram.cum epigraphe : }$on aliunde falus . , 
Bochius. 

SALUTATIOincIypeogeritclephanrem, qui Salutatio. 
probpfcide flores contra lunam ejaculetur. Boc hius. 

S ATURIT AS Virgo pateram manu tcnens, ca- Saturitas. 
pram mu'getdiltentis la&e uberibus.Bochius. 

SANGUINEUS Juyenis alacer , rubicundus, Sangui- 
coronatus floribus.citharam pulfet fibiq* fingar fo- neus. 
purapUcere:hinclibermuficus,inde capcr ftatuetur 
tenens ore racemum .Ctfar. 

S^APJENTIA Puella vefte coloris Tureici, dex- Sapientia. 
tra accenfam lampadcm,finiftra librum apertum fu- 
ftmeat.Ci/*r. 

SECURITASinnumispaflim, Matrona fedens Securitas. 
capite in finiftram incljnato,dcxtra fceptrum praefert. 
Auguft.In Neronis tamen nirnio,ia?varadium, dex- 
tra occipitium tenet.arx s'\c\n^Bier.l.^yc.6.InGot- 
dianinumo,ftanscumfceptro columna: innititur. 
Auguftinus In Neronis, tropaeum finif tra fuftinet. 
Altbi ara foco fuccenfa additur 3 q uia Supcros pie co- , 
lenti maxima eft fecuritas.I» Othonis Caeiar.numis, 
erecta corqnam lauream dextra,fceptrum finiftra fc- 
teb&tfahnamin M. Antonini prasfcrebar, quod poft 
triumphatum hoftem Refp. fecura refloretet. Atiam 
defcriptionem vide apud Pierium l. 4 3 x 6 . & l. 3 o . 
c 9.ri/eapiteincubitum, columnx innixum , in- 
chnato,dextra palmam,Tultu hilari, oftentat. Vel 
tenellafhabituNympha;,finiitiacolumnaeinnixa, e 
qua pendeat vefpettilio : in capite columbam lau- 
rcum ramum ferentem,dextra jaculum fuftineat , & 
filicccpronetur . w/curmnavis gubernaculo pingi- 
tur.ve/dcxtra clava: Hcrculis mD\t'\t\it.Bochius. 

Lib.ll. Qj SEDI- 24* Ca p. xr. 

Seditio* SEDITI£), Quemam in capite coronam diftum- 

pit,manibusfingulispugionesgeftat»mcdiainter fe- 
lem & ansem.Bochms. 

Serenstas. SERENlTAS.Virgoeieruieo vuftu,coiumbam 
candfdam capftegeftat.Wcarruleo & candido vultu 
eolumbam pxxftxx,Bcchius. 

Servittts. SERVITUSPuelfamacilenta.vcfteracera, ca- 
pitebrachiis&pedi'iusnuda,humerisjugum , alas 
pcdibus aut compcdesgerat.C*/ar. 

Simubas. SIMULTAS,armata ftrielo enfe, fcorptum ma- 
rfnum & crocodifum fnter colfocettir.2fc>£/tfW. 

Silentittm. SILENTlUM,Juvenisorevetato,velindiccpref- 
ro,vefte auribus oeulffque picnainduitur. Cdfar. 

Sors. SQRSPuellacacca.amicfu verficofore , dcxrra 

• coronamaureamburfamquc&laqueumfuuftragc- 
wx.Cafar. 

&**- SPES.in numis vererum Virgfnrs Juvcncubefpc- 

cfe (quod hasc actas bona? (it fpeOhilari vultu vefteq $ 
demiila,pellucida ac diftinclra.quae vento facilerapi- 
atur,herbam tribusfolicufis pulfulante' fuftinetjquia 
in herba fpes ff ugum eft.finiftia faciniam veftis attol- 
lens fummis pedum articulis niti videtur,qudd facifi 
impulfu fubvertatur Auguft.In numo Tiberii Clau- 
diibeva pallam fuftinet,dextra filium pracfert. Vier.l. 
af.r.^.ve/aiataanchota: innititur.W floris calycu- 
lum,cum numis,&triumphalefcrtum manuprehen- 
Ah.Boehius. w/Puella vefteviridi , coronataramo 
florido,& anch©rar innixa,dexrralilium geftat , fint- 
ftra fpargcns f* rumentum Ctfar. 
Sterilitas. $TERILITAS,maciIenra,triftis, manuramum 

fali c is oftcn dir .Bochius. 
Synceritas, SYNCERITA8 ami&univeoliliisredimita, in 
' vefteaureaslaciniasgerit,hafta,fpccu!o , &reliquo 
ornatu rmmda.Bochius.vel Puella vefteaurea,cor fi- 
niftra, columbam dextra complectitur. C&far- 
T 

XX VU. TELL US irtftar MatrisBerecyi thia? turribus eo- 
Telluf. ronata,ccrrnuAmalthe* penes fe habet.inferiori vefte 
coloris fcrruginci,fuperiorc viridi induta. Bochius. 

TEME- Imag, vlrtuturo,vitiot,&c. *47 ; * 

. . femeri- 

TEMERITAS, per Gigantes exprimirur, qui f-J , 

montibus fuperrmpofitis hellum Diis inferebanr. TetnperM- 

TEMPERANTIA, Pucllacapillispendctibus, ^f 
veftc alba vel purpureaivinum aquae immifceat, vel 
palmam praeferat dextta , fimftrafrenum. CAfar,vel 
lerto ex capnfico ftellione feu rerreftri locufta,freno- 
que dignofcitur. Bochius. 

TER,ROR,inAgamemnonis clypco Leonisca- Terfor. 
pitc fuit expre{£us. !.?**/>. 

TIMQR.Vir pelle ami&uscervina, leporem pc« Timor. 
nes fc,ad pedes alas habcr, Boehius.. 
TRANQUILLITAS.in Antonini Pii numis,dex- Tranquil* 
tra clavum navalem,finiftra fpicas (uftinct, ut fi mare titae. 
ac tcrra tranquilliratc parta naves frugefque admit- 
tetcnt. Auguftims.vel Virgo in fcuto navcm fln&u- 
antem,cujusmaloflamma adhaereat , manu gerit, 
mdishalcyonismcdiisin flu&ibus natantibus. B*- 
chtus. 

TRIBULATIO , corhumanumiuper incude Tribula- 
malleo tundit. Idem.veL? uclh vefte nigra,fparfisea- tio. 
pUlis,cogitabunda,dextramaileostres , finiftracor 

^erit. C&Jar. 

" TRISTITIA^a-usiuumapciicris^oriotuetui Trifiiti*. 

ferpen tibus iavolutum .Boc hius* 

V XXVIII. 

VASTITA$Ilavo&cacrulcoamic^u> infcuco vafiitM. 
incendia & mundationes geftat. fychtus . 

VERlTAS,ab Hippocraredeicribitur 2tfulier.vc- vsrim, 
nufta.veftearqueoculismaximeniteHS. Yel eadem 
alphabetodefcribebatmhoc modo:ut caput ex*& 
«jcollum ex $. & ^ conftaret, & fic deinceps I. Vaef* 
WPuellavelo cin fta fubtiliflimo, mali fcrtum pcr- 
itcigeftat f v//amica,vefte candenti virguncula, fola- 
resmanu radios complexa, cojus capiri columba in- 
$dea*,Divina: typusVeritatisjWmalumperiicu pc- 
Gtoti admovens cum unico folio,quae cot &liuguam 
humanam rcferunr,lacva horc#ogium arenaiium fu- 
ftin«t,quia vcritas tcmporis filia. Vel cu fpeculo mq- 
eilibus circumdato delincatur. hochius. vel P*ueIU 
tib.lL Q 4 vefte. Vertttu. ?4$ C A P. XX. 

vefte alba & divite,capillis aurcis, dextra fpcculurru 
finiftra ve! bi!ancem,vel folem gerit Ctfar. y 

UBERTAS,ifetervimineos calathos fedens pler 
nosfrugibus,florida: genifta? ('gratiffimi apibus pa- 
bu!i; ramum prasfert Bochius. 

Veloeitas. VELO CIT AS,De!phino vehitur B^iW. 

VtclortA.. VlCTQ^IAjpafliminnumis alata virgo.dextra 
lauream coronam,l«eva palmam complexa repentur, 
hxc fortitudinem , utquarponderinoncedat , illa 
prarmium honoris expUcar perpetuo virentis In Se- 
veriacCommodinumisclypeoinfidet, alteruqj vi- 
c"toris clypcu finiitraoftecar.y*/?& bjgis aut quadrigis 
prsefe&aeit.ut Circenfiuludorum vic^oria denoret. 
Alibiia prora navis,aut juxta tropaeum , in quo cla- 
vus,anchorjjremiquenavalem vi&oriam defigna- 
bant. Augufiinus Fe/faciedecora virgo , lauream 
dextracoronam, la?va palmam gerit : accipiterin 
capite,gallusadpedeslocetur : nam utrumque vi- 
#oria? nieroglyphicum eft, vel globum pedecakat 
cumpalma & coroHa laurea. Vel Leone vehitur 
cumlaureo fertOj&tamo. Vel malum punicum 
dextra,cai1idem cum caduceo fuftinet Vel finealis. 
- depingitur,etfi laureata palmam pra:ferac; fcilicec ne 
avolaret, /<?/?* Paufaniain Atticis Corinthiy & Ro- 
mani Hario'i cum fulmcn vidtonae alas afTumpfif- 
fer,'perpetUam eam fore divinarunt , Velia clypeo 
tres accipittes rafltris m volatu concurrehtes : alas 
inter& caudam fcriptum gerant : JEternum irtfto- 
res , quo'd Darii fyvnb. ait Vierius hoc nomine: 
V/X>)T^oT<tToc, id cft, vi&oriofiftmus , inter alas 
notaro, : Bochius. T^/armatayirgovultuhilari, fed 
"pulverulenro.manibuscruenta fpoliagerit , Velc- 
tiamvic^oribus^captivosdividitj^/vitgp pexo cri- 
ne,nudo pcde,ftrophiocin&a , papillas habens rc- 
Cl:as.fluitantevcfte,rP*#>.vel urin Aug.Catf.numis 
videre eft,dextta fertum,finiftra vcxiHamltencns gto- 
bo infiftebatj Vaepyel l*cvapalmam,dextya eornu- 
cppias gerit.C*/ar. 

VESTA Imag. virtutura >, viriqr.&c 249 

VE$T A, feu TELLUS fella: infidens, dextra pa- jr^,j f cu 
ceram fuftinebat, finiftta contum terrar infigens. P/>- Telltet. 
riuslib 4^c.4.7»numoFauftinaj Augufta; Cybele 
turrita i'd\x leonibus fulta? infidens orbem intra ma- 
num & genua cqntinebat. Pierius lib.i.c.^i, Vidc fa- 
bulasDeor. 

VIGILANTIA , librumdextra.finiftrayirgam XXIX. 
cum accenfa tenet lucerna , iWcaput armccur galea, VigiUmtiet 
cui grus infideac,dextra gladio,finiftra face,cum anfe- 
re juxtappfito. Bocbius. vel Puella yeftealba, gallum 
^extra.facem accenfam virgamque finiftra praeferat , 
tapide pedi alligato. C&far. v'nd'fl 

VINDICTA,armatapugionemdextragerat,ih- Vtn " tiia * 
dicemla^vaj djgitum. mqrdens, aftantefaucioleone. 
Bicbius. - . . 

* VIRGINITAS, Puella floribus coronata, ve- Yvg***™ 
fte aiba.citharaludens, fequaturagnuminpratoyi- 
enti. C4J0?. 

VIRTUS Amazonisgaleata: fpecie cumlancea& Vtrtu *< 
5arazonio, id eft, latoglad«o,cui acies defit, quod de- 
enderepotius , quam pffendere ac pungerc yirtutis 
lt pede altero gaiearn calcat & glpbum : ut in variis 
jumis Impp. In Galba; numis Minerva? non diffimi- 
iserar.fo aljislmp. ejufdemcum vic1:oria?fignofpc- 
itatur.Z» Vjtelli numifmatis, cum rnilitgrt habitu e- 
at, exparteaiteraHonoriseffigies : illa'viril#s , ha»c 
cminea. In Augmento Pierii legimus yirtutem galc- 
itijuvenjsfpecie J»roppfitam,qui haftamfiniftra,fce- , 
»trumdextrapra?ferrct , turri fub pede dextro , ut 
ratocreatuSj teftudincm premeret s acHonorem 
nuliebrifibi fpecieoppofitum intueretur.M. Mttrcd- 
us cum utrique feorfim temp 111 ? 11 #dificarecon- 
tituinet , intereefs^reaugures, qui unp templo jungi 
oluere, ita utperVirtutisbafilicamadHpnorisfa- 
ellum tranfitus eflet. Virtus in Valentiniani nurno 
lextra vexillu , finiftraorbem terrje fuftinet , laryp^; 
»edemacipiucalcat.7»GordianiImp.niio,Heicu!es 
ludus pro Virtute ponitur.7» Maximiani-ide cqrnib* 
ervum artipit Aug. w/alata peregrino habitu fvla* 
Lib. JI. Q^j trona? 2>fo Cap. XX. 

tronxfpceie, quadrofaxoinftdentis cotumnat lacvo 
nixa cubito, dextta ferpentem tenet. vel Mas fearba- 
tusftansclavanunixus, Leonis pellebrachioobvo^ 
luto wfrcperitur etiam ubi haftam dextra ftringcns 
corollamoleagineam fmiftta fuftinec . eodemque 
pedeteltudinemcalcat. vel Matronafaxoquadrato 
uno oedeinfiltens , anguem dextra, fceprtum l*va ; 
oftentat! ' vel rupemafperampra?ruptamque afcen- 
dic, cum bovis cranio, atq ; olea? ramo i haftam manti 
tenct.quamrupiinfigerevidetur. vel curru niveise- 
quis tra&o vehebatur , coronam auream capiti im- 
ponentcatergo, vitforia. vel fignificabis virtutem 
per Olympum mediam aeris regionem fuperantem, 
auemtorrentibus& prarcipitiisimpeditumhotreant 
muiti afcendere , aln fuperaiTe lartentur , in cujus fu- 
perficie ad aram virtutis & honoris athleta: facrifi- 
cent cum epigraphe: Supra hiemes bore&que minas. Bv 
(hit€4 <v<?/Puellamodeftafloribuscoronata, dextra 
laurum gerat , finiftra haftam , vefti infcribatur mefa 
tutisfima 3 v cl in mediofiat, C&far. 

VIRTUSMILITARIS, Mulier Gorgoneanw 

XXX ' pedus cinfta, clypeum heva, haftam dextra comple- 

V% \ tm . aitur: caflTidi, plumas inter,fphinxinf!det,cufertoo- 

militarU. j ea< , me0j g r yphesutrimquecarlatifpeaentur, inha- 

ftafcufpide gallus, & circumplicatus (erpens : in feafi 

eiconia militia? fymbolum collocetur.ttf / Romanum 

fientimcum aquilageftet. Bochim. 

VitaafH- viTAACTIVA,Puerlongocapillitio, mnixiK 

va. aratro, & magnotecl:uspileo, onusaliquodhumert 

impcni t, cum hac vefti adfcripta epigraphe zanathe, 

maprofratribusmeii.C&far. m 

rr',M *„»- VITA CONTEMPLAJIVA, PuelJa elatisn 

temUai caltrm oculismanibufq^humilifacicalasgetatct 

m* " pite,radiodefcendente ecaelo. C&far. 

Vitium. VITIUM. Puerturpis,parvus, vefteDigraram 

ple#aturhvdram, Bochius. 
rr^niml UNANIMITAS.cumfafcieulojaculorumcoUi 
^ gato, ae duobus Amalrhe* cornibus fibi impexis. J 

quibuscornixappareat.^iw. v0 luN Imag. vtrtutum , vitior,&c. zfi 

VOL UN T AS, P uella cocca, alara, coronata re- Volunta*. 
gio diademate» manus extendit quafi quaerat aliquid» 
Cdfar. 

VOLUPTAS,Muliervenufta,IafciYa , fucata» ptf^Z 
ftraba, diftorta pedibus, mutila maaibus, colore pal- ^ 
tida > qua; Amore alloquente ei ctta novo fe ad pul- 
rhritudinem ornatu induat. /. faep 

Z E L US>Vir facerdotali vefte, flagellum dextra*ac- 
:enfamlampademfiniftrapr2eferat. C&[ar. Ztlm. 

C Q N.CLUSI O. 

Dediuniveifimilla, quaemihiinhacfingendira- ^XXl, 
:ione,autcalamo , autlettoredignavifafunr, non 
pdd omnia figuratis imaginibus idonea cenfeam j 
"ed ne, mutiio labore, illam iconographiam neglige- 
em,quae ab antiquis ufurpata . arte minus, quam ufu 
>robari deber. Cum nullis olim legibus ejufcemodi 
igurascondcrcnt , neque magnopere difpicerentj 
>ropriis , anrlguratistropicifque imaginibusanimi §)***dam 
onceptumpromerent.Nec ianeBochio,autCaefari, veterum 
a cu ra perpetua fuit. imagines , 

Iileenimcume. <*. Adolefcentem inveftelugu- f*** fign* 
^riexhibet^ acpenlfum LufluminteUigitihictumjiyto&oIic* 
xtulam,malecultam,faxoinnixam, caputquema* carent, # 
mfulcientem propomt, ut Melancholiamhocfche- porito Ir#- 
nalc adumbret : quis poefin aliquam , figurata di- nographo 
;nam imagine. his ineife typis dixeriti fiquidem nul- fant corri* 
o fignooftenditurpoetice illa potius , quam na- gend*. " 
liiaiiac propriaadhiberifignificandiratione , qoa 
ug^ntemilludfchemajuvcuem , hocmoeftamvc- 
ulam tfejignet. Quare ut pcrfona utraque ad huma- 
ios atTedus translata videretur , bubo utrique, 
unefta fcilicet ac triftisavis : vel alia quajpiam figu- 
ata? imaginis nota,adjungenda fuerat. Quae quidcm 
lotar ejufmodieiTe debent,ne exinftituto,aut natura 
>eribnis compctant , ut fi laboris figurandi gratia,pa- 
am hominiruftico tribucresi hoc enim fi feceris,pra?- 
er laborantem rufticum aliud nihil expones, Quocir- 
a alibi , magis ad rem noftram opportune , Bochius 
<abori bovis exuvias & gruisalas pcdefqj ,a laborio^ 

fis £$Z C A P. XXI. 

fis & vigilantibustradu&asanimantibus partes , at- 
tribuit. Qux monui,utficubiha?cfignadeeflent,tu- 
optefacile, cum opus, ingenio fufficeres. Ego opera, 
illud eadem, qua cetera, pr«e{htiflem,nifi integra fuis 
quaequeautoribus maluiflem relinquere. 
_ Ceterum, anfi&sperfona^adafFe&uumdiverfo» 

rumrationerr? exponendam (quodtumin hac, tum 
fabulofa Gra?corum poefi controverfum videti pof- 
fet)redeadhibeautur? libroiequenti,definiemus. 

CAPUT XXI, 

Fabulas Poetaiumapud Graecosnatas , fi^- 
guratis imagimbus abundare. 

UT de Fafrularmn, intcl Grarcos, origine ac ra- 
tione paulonobisceitioracouftent, nequealias 
Rescreata derabulisfabulasconderc videamur i veterum 

eb uttlita- nobis hac in re monumenra ac fententi<e explorandae 
tem fuam erunt.Atqueimplimis Oceronemde naturpeer. 1.2. 
Deorum c nac de re diflaentem audiife juverit. Mult& } inquit,a- 
lim a qui- 'UnaturA Deotum ex magnis beneficiis eorum,nonjine 
busprovc- caufa,&a Gr&ci&fapienttbusy &ama)eribu4noftris 
nire credi- confiitntA nominatAfyfuntyquidquidenim magnam u- 
U , nomen uluatem generi adferet humanojd nonfine divina ba* 
acceperut. n itate erga hominesfieri arbitrabantur . Itaque tu illud 
qHoderataD$onatum,nomineipfiusDeinuncupabant: 
ut cumfruges Cererem appellamusyvinum autem Libe- 
rum.cxquo MudTeretii.Sine Cerere & LiberofrigetVe- 
Viri heroes n ui. Tum autem res ipfajn quavis inefi ntajor aliqua* 
cb benefi- fic appeUatur, ut ea ipfa vis nominetur Deus, ut Ytdesfr 
cia divis Mens, quas inCapitolio dedicatas videmus proxime aM. 
annume- JEmiUe Scauro Vides Virtutis, vides Honoris templum, 
rati. bello Liguftico a QMaximo dedicatu . Quid Opis ? quid 

ConcordU\ Libertatfcl Viftoritf. quarum omnium rerli 
qu ia vis erat tanta, utfine Deo regi nonpojfent , ipfa res 
Deorum nomenobpnutt. Quo exgenere Cupidmi*,& 
Voluptatts, &Lubentin& Vetnra vocabula confecrat* 

Junt* Imaginesex Fabulis. ift 

<unt. Sufcepit au tem vita hominum confuetudoq^ com- 
munis, ut beneficHsexceUentesyirosincceiumfama>ac 
voluntate tolle reni, hiric Hercuies> hinc Caftor & tol- , 
lux. hinc MJculapius,hitkC Liber .Htnc etiam Romulus, 
quem quidem eundem ejfe GHiirinumputant : quorum j j 
cum manerent animi.atcfc &ternitaiefrueretur,Di) rite ^ phyfi^ 
r unt habiti, cum&optimi effent,&&terni.Aliaquoqi ca$ rerum 
ix ratione, <& quidem phyfica > magnafiuxii multitudo caufa ex . 
Deorum. Nam vetus h&c opinio Gr&ciam opplevit:exfe- prifn^ds 
BumQoelumafilioSdturno,vtnBumauiem%aturriii £>/; quocL 
hfili§ Iove.Fhyfica ratio nori irielegans inclufa eft in im- corumque 
bia$fabulas\ccelefiemenim,altisfimam&thereamq;na- >y ar i & a , 
turam,ideft,igneam>qu& perfeje omniagigneret,vacdre fti ones c ^ 
voluerunt, eaparte corporis, qu& conjunclione alterim fift A ^ 
fgeret adprocreandum. Saturnum autem eum ejfe vo- 
\uerurit,qui curfum, fe> converfionemjpatiorum acte- 
)orum contineret,quiDeus Gr&ce idipjum ndmenhabet, 
ypovog enim dicitur ,quia eftidem ypcvog actemporis 
(patium. Saturnm autemefl appeUaius,quodSaturetur 
znnis, exfe natos cdmejfefingiturfolitus, quia conjumtt 
itas temporumjjjatia, annifqipr&teritis tnfaturabiliter 
txpletur : vinftus eft autem a lovejie immoderatos cur~ 
r uskaberetaiq 3 ui eumfiderumvinculis aUigaret. Sed 
pfe Iupiter, id eft,juvans pater a Poetis, pater divumq 2 
hominumqrappellatur,quem converfis cafibws appeUa- 
mm ajuvando Iovem. Hum Ennius nxcupaijta dices. 
jijpice hocjublime cadens,queminvocarit omneslove. j j j. 
Huc etiam augures noftri y cum dicuni,\ovefulgente,to- 
<iante,dicunt enim ccelofulgente tonariie.A*rautem,ut 
Stoici dijfuiant,interjeclus iriter tiaregp coslum, Iun§~ 
tis nomine conjectatur , qu& ejiforo r & conjunx lovis, 
juod&fimilitedoeft&therisi&cumeofummacvnjui- 
yio<H4.cCtcero.^myzi2 } \t,&. Neptuno,velutanand6 f***^** 
liao,5quasjDuifeui?lutoProfeipin«,ideftfeminis ^* wri " 
aprori terras tribuit, ac poft alio rum N nrainum fig- ** um «*" 
nenradeniqj ficcoacludk.Videtifrie^giturjitaphyfi- hic * m * 
U rebw bene atp uiiliter invetisjracla ratiofit adcc- 
nentttios &fiftosDeos; 6}u& res genuit faljas opiriiones, 
rrorff% turbulentos^fuperftitionespene aniles.Form& '3Lf4 Cap» XXI. 

»_ ^u&- enimnvbisDeorum &&tates,&vejtitus ) ornatufqjnt 

& rJr^ funtgenerapr&terea^coniugiaycognationestomniaqjtn 

€am ^ duftaadfimUituddnemimbecittitatishuman&: accepi- 

v * mus enim Deorum cupidttates, agritudines, iraeunditi 

nec Verl, ut fabul&ferunt\ Dij beUispr&liu^ carueriiK 

, £i:qaaCiceronisfententia,tumfabularumorigo,tu. 

. u . * . * earum qusedam divifio in ethieas, qu* virtutes vitia- 

ptrittort- ^ ue | lom j fiUm rjeorumq ; : & phyficas, qua. res na- 

hua f#-^ turales compledlantur. fecirecolligitur.Denique Sc 

■it&oceuto diftin£tioearum , quxcumratjonealiquoveritatis 

verttatem fig n in* ca ta.£undamentoju nguntur : atque illarum 

contment. ^ u£ e rrore vulgi ac fabulaodi quadam liccntia jacta- 

nonjemper ^ m if cer iq Ue cum a lii s ratione fidtis cccpiere, ut pro- 

$U& quas -^j^ |j cut i m p er j t i fi r , omma Tcllc,velut futilia com- 

yulgus men ta,nul!oabditaeve_itatisfcnfu inftruda > repu» 

tmpentum ^ ztt: ( ic quoqueadmittereuniverla,canquamarca- 

tf ' na. fapientiae & myf reriotum plena,fit parum intelli- 

gentis. C um vero Plato in Alcibiade fentic , on.nem 

poefiu efle aeniematum pleaam,in qua rerum veritas 

'quibufdamverboruminvolucrisaclcnodriiwpropo- 

natur , dciisita fentitfi&ronibus , qua;aperitoac 

tapiente virononavulgoimpericoproficifcancur. 

jy Cerc e ftudio id veteres egilTe fapientes , ne conce- 

Vetcrum P taaD, '^ STerumco g n ' clo > vulgo manifefta eilec, li- 

r *; „_„, <:et fcripto aut oranone propouta conftaret , nerno 
tapientcs, _ ._» . . r *• . , « - * *> 

ne fuas di- Clt > mn annquitatis ignarus.qui dubitetcnoc ___gyptft 
fcillinus Hieroglyphicis, Ha.br.ri omnipenefiguracarumi- 
tatfimvul ma g mum g enerc » Gr^cifabulispotiffimum atq; x- 
ent p_» n, g ma " sconat i mnt > ne 4' a lioteftimonioop;js.nifi 

*_ _*„*;- utfcripta nobistaceritibusloquancur. Qjanquam & 
ut gratta .. ..\ . ~ . - . ~. ^- n r, ,. 

.... n- alioillud hnepraecipuosrabularum aucoresroetas 

1 tio Mrtximta7yri*s*gg[eff6smemtitet Aurtlas,u-\c\\m, 
ma Uia bumanis infidias quafdamfunt eommenti > ij quidem n 
ipfa Fhilofophi, nomine autempoeti : rem irtvjdiofaM 
{ hib l *d eiirn nrtemrevocarunt , qfu& popuium admcdum 
K A ,. demulceat. 

jgnt ,f s enim medici falubre contilium dulcialiquoB* 

■mltarunt ~ J -, J % r 7 r_* 

. quore afpergunt , nt aeterreatur &ger faports autjutto 

acrioris amaritii : wde m ptam modo de Vhilofophit , Imagines & F.btiliV. i?f 

iUaveterifentiendum* ■qui.fententiufuufigmentorum pbjfofa. 
*c carminum, tanquam vefiecukufy magnifico tectu , pfa ^ m 
prifcorumhominumanimoseepitacdelinivif.neqifecus cum p ~ 
id quidem quam diffimulata difciplini modejlia , adin- j; ^ 2 ^. 
fhtutionem&morum feritatem cicurandam , itiexit. ^ 
tieceftautemquedindubiumrevoces* vtrimeiiusde 
divinistracJarint , Philofophine an Poeta ? qumpotius 
ftudium utrumque , tanquaminitofedere, mutuofefe 
compleBi deprehendas, ut eadem non diverfaputes,cum 
enim Philofophum ais> Poetam inteUigu ; & cum Poe- 
tam, Phihfophum quoque comprehendis. H&c Platoni- 
cus ilie , re ac nomine Maximus j cui non diiTImilia 
Arifioteles lib i. Metaphyf. dum Phy lomy then, id eft, 
fabularum amatorem , aliqua ratione Philofophum 
cireafTeritj quodfabula ex mirabilibusconftituatur» 
UndeChriftianusille Philofiphus Albertus Magnus, 
Fabulas, ait in Met. traSt. 2. Toetafingit, ut excitet ho* % 
minesadadmirandum $ admiratio excitatadinqui- 
rendum , utfciatur caufa e)us de quo mirantur. Qua* 
re fictibi, aut Cicero, aut Scneca, aut quifqnam alius 
iHosfabularumartificesaverfawisfit , nihil in his 
piseteranilesineptias & alienas a veritatis imagine 
fi&ionesdamnarunt , qusenulloingeniocondita?» 
nulloque emolumento ' vulgatae » ftultorum juxta 
ac tapientium eiTe poflunt. Certc , cum docli/fi- 
mo Alciate interpreteClaudio Mim in embU 4 loq uor» 
inepti , $» plane etux&oi funt , quiinpoeticisnarra- 
tionibus & figmentis explicandis , ipfas tantumvoces 
n udaquevocabula , aut etiamfimpliciter lyvtaucci 
confiderant , nec ea potius eticiunt , qu&fenfumali- 
quem abftrufiorem contineant i ut qui inpicJurisdi- 
iudicandit colores aliquos , aut operum lineas quajdam 
conjpiciunt : aut , ut qui mercibus involutis appofitai 
imaginunftejferulas admirantur,nec quidintus lateat» 
aut inclufuntej[epoJpt,animadvertunt Habetenimdu 
vinii hocJiudium,nefcio quid latens fy reconditu, quod 
&queomnibusperviumnonfit,&apertumifedeitatum 

\ngenium cuifit,cui mens divinior. ut Hcrat* 

Ad 2,f6 C A P. XX. 

Ad diverfam fabularum vim,fignificationemqj .quoc 
V. attinet NatalemComitemMythollib. i. dode copio- 
T a buU sequehac in re verfatum audiamus.^ fabuU natu- 
non tantu r&fecretacontinent ; utiUaquod Venuse fiumafitge- 
adfcienti- xitdrfUodPhccbusCyclopasocciderit, quod%tlUfulmt- 
am, fedc na Iovifabricarint Alt&fortun&inconftanttamdecla- 
tiam rant, nofaadeam fortt dnimoferendamtnjiruunti. 

virtutem ut ea qu& de Phcebo diBafunt , quodarmeniapavertt 
trudiunt. Admeti. Ali& ab impuris opinionibUs , & a crudetttate, 

At4abomniperfidta 3 &impuraiibidtnenosretrahunti 

utXycaonisfabula Ali&, ad deterrendos hommesare- 
busturpibus,Junt mveni& ; ut Ixionisjuppltctumapud 
inferos AH& cohortanturadfirenuitatem ; utea qu& 
traditafuntdeHercule. Al:& ex avdriti& Jordtbus nos 
erigunt j utfiusTantali. Ati&addeprtmendamtemert- 
tatem confinguntunut calamitds Bellerophontts & c&- 
citasMarjy&.Alt&advirtutesnosdUiciunt , adtnte- 
gritate vit&.adfidem , ad &qmtatem, adreiigonem>ut 
mhifica Elyfiorum camporum amoznitas. Alu ab emnt- 
bus dehi^fiagittis revocant > utfevenfftmt Triumvm 
apud Inferosfingulorum animas defunttcrumjudican- 
tes; & iravifftma confieleratorumfuppltna. Equidem 
exifiimo quafi fuavisfimu?nhnman& vit&condifnentu 
' exijterefabularuminvwtionem.Hanctantamefabu, 
lis utilttatem capere minim e poffuni */ ,qui atitorafitbu- 
Idrumjenja non inffexerint Ha-c in hac fententiam « 
natah fuffecerint : modo illa e fabuli&velut putridum 
exfano corporemembiumrefecenjus, quaraparum 
cafttspoetis libidinum vontagia fiibjicmntur.Quan- 
quam aliarum rerum oitus progreflufque hac fere; 
humanx propagationis imaginc expreflerint , pro- 
pofito, quam fcnemate, meliore. 

C eteiim in his fabnlis ad folam veritatis figura- 
?*• tefiphificanja; imaginem inventis verifimihtudo 
hiftoricanonrequiritur , qualis in fcenicisfabulis 
(de quibus multa Arifteteles de repoetica )poftulatur, 
namC«*r<>deillis/*£. i.delnvent. Tabulaeft inqua 
neqjver&tfeq, verifimiles res cmtineantur: cuj ufajodi 
& ) Anjues ingentet aUm invicli jugo. Veri tame re* - Imag/oes ex.&bulis» 1J7 

i^taefentatio fempef eftnccefTaria, heinutilishabea- v , j ^ 
•tur . Hinc ^lut^nhui.^uemadmodulris nibileft aliud **?%*. 
^ukmrelucentMfoiurefraBi in nubibuA /; itafrbuU ?■ Jr^ 
qu&dZeft veri repHfentatio. E x q uib us tam en non co - * ?S 
'cladesejurcemodireramfabulamefleoebere, qu*, b *>! t ***f 
autfaa* niinquamfint,autfietinequeant. Quidte» V\9"~* 
Tnotiusa veiifimiiitudine quam BacchumeX fefrrote "jjj* 1 *? J* 
JoYisnacumpro«fciiTe? ! huic taftien Mioni pctqtum *">*&"* 
fimilrseft ptodigiOfusillc viri inBelgiopartusEii^ii ^ : > 6r ' 
RorserexDroeceriBrugaruminVladzeei; crui^utn '*"£L -. 
uxoti Elifabethfc ^pattus doloribus gr#Vitet ino-eme- pl im * 
tnlluaetet : uxorisimptecationebeiquevotuntatc 1 /f \ 
tumefactoienfimgravidoque ex rnafcula ptole jb- £* C 
mote> ^oldemfehtire ^c gemeredolorescoaduselb^^ ° 
aetandemparenvfiliurm , fuih9mihis, : baptffm0iae 
paulopoft t'a;io : obtujit,anho parta? faltftis i y$ t. Aa- 
iiverfatiirc, defunfti( poilgtavem rn loticafetrca EIx- 
5» ptfcntcentiamJdies^UotaUDis m Ecclcfia Vladzee- 
enfi fe5fto S. Thotnfc recoIifur.Hes a mecx Atberti 
OomhudeBergejuslociVomino , &Iitetisapudil- 
Urfc yariorum tef cimohio fignatis, excepra eft, hifbo- - 
i*quefidemmerttut> Aiibietiam de monftiispatia 
ttc dedimas.tlcfacileappateat ifcfabulis, aequehi^ 
toricamrequkiveritatem , nequeteiptQtfusim.ppf- 
ibilis commentam j illad tantamfpeaati , ut figura- 
a vefitatisimago habeatUr > q uod , hifi defic veri, & 
liftofi* fimilitudo > minus prsftaturtumeprm au- 
tientisfive ihtuentisanimus inter hiftoria? ac fabul* 
afpiciohem medius incertufque fluauat : de-figurata 
HagiflenihilflatUefe ac cognofcete potefit. Keli- 
uamvidetuf .j, utinteobfcUra atque^nigmatica 
raecipuatum fabulatum inter Grxeos fenfa mvefti- 
em us .Clementem AlexandrinumyWul^entium Aibrt- 
um>PaUphatum,WerwmPaleMhum 
fyinum&Khodiginum^Gyraldum^ 
mdum.&c. atqueilliusficleplures hacdereeon- 
iluihe autoritaKdeftitutuslec^or 'flu&uarer. 

Noninfcitehanc vctcrum Pobfin firv^ehdo imira- Vllv 
isefthujusanati&FotJea., 4 qui folem, ilfuftriquadti- .£#. 11 .& g ■« 2f8 C A P. xxu. 

px impoficum,duodecim Ny mphis,velut horis toti- 
dem,vcaum in theatrum produxir ; eo Nympharum 
habitu, ut alis quidem fagittifque omnes , celentatis 
ndtainfignesparelqueirent , fedrfiolecorporispror- 
fiis difpares, alix omnino pufilias , aliae contra ftatu- 
iaprocera?,mediaealia: ; Hisobvius Mcrcurmsci 
fingulis, quxnam eflent, fcifcitando didicrt,- mimma: 
fcfe Orationishorasdixere, mediocrcs, negotiorum : 
maximc proceraj prandiorum , ludorum , compota- 
cionum. Et vero potuerunc fuisquaequeiignisfynv 
bolifque,or*cioni,negociis , acludoproprns , haj 
perfonas , ad Emblemacisabfolucionem,facilccx. primere. CAPUT XXIL Figuratsc veterura fabularum imagines e* 
ponujitur* 

I OAturnus apudvetercsMytholo^oscalvusbat; 

0°atufqfenex , mod6 nudo , modo obvclato ca 
pite fingebatur : cujus dexteram falx armarer, fi 

niftra ferrctferpen2em,qui mordicuscaudam accmcn 
lt)Tempus docircull fi guramre p r *f en tatec. Necquicquamho 
Mttfmj' rum ft eriacaru i t . Pei fenfum tempus defignabant 
fimumre- interrcsca . teras hujusorbisanciquiffimum fi): nan 
rtim ' reliquis intereuntibus , tempus manct. Modo obvo 

[i) Tem- i utum)mo a^deteaumcaput(i; oftendebat, mulc 
pus multa tempore ve l ar i,ac velut oblivione obtegi , multa a 
<velat , - etiam tempore , quae diu latucrunt.Faix llli, ve 

multa re- iuta a res na f cente s prarpucandas, cribuicur, {$) cur 
vel *'- omniacempoteoccidanc. Serpcns orbicularis addi 
[j] Tem- tur / 4 ^q U0 ai e buspercuncibus,&cemporanova^ 
ppre omnia rcs '^ in orDem , vc l U ti perpetua revolucione,fucc<: 
cceidunt. daQt Ita p ar timTulgent.injuo Mythologico.parM 
[4] Diesy /#I Nata LComes,&Ricci.deSaturno. 
mefes,an- D iatuz Vr ani, Poli vel C«// rllius jquodcempus 
niredeunt CQi[o gi ena tux.Ica Gjraldus de mcnfibus.Quacuori 
inerbem. &6 l«tf Imagmes ex fibulis* Zf$ 

mth )iberoshabui$e, teac lunonem,Plutonem ac 
Neptunum memorant , qm totius ihter le orbis impc- 
rium divileriht (i) quia Phyficainterpietatioaeex 
quatUorelementisfubcadoaibiscomponitur. Ce- L*) *>£* 
teras Ver6 proles iccirco Saturnum devoraile fingunt : eleme ntis 
[z] quia> pta?terh*celementa , reliqua creata ■, in ri &* Hr \ 
temporenata, temporeconfusnuntur. li-acommuni- *> 2 * Senilk 
ter Mythologi. torpor* 

Stellam quoque irtter plahetas fupremam ejus 
donarunt homine ; quod ejusfiderisvisfugidafenili 
ingcniohabituque noninfcite exprimeretur. 

Regem etiam faciunt,qui a JoVe ifilio Graxii reg- 
noquepulfusad/^«w Itaiia? Regem veuerit,gratus 
holpes, atque in patrem iegni admiflus,poftquam a- 
giicoltnaiiatiohemeamgentcradocuiilet. Unde & 
Falce, tanquamfertilitatismediumqi ihvehtbr, o^o- 
natur. ($)Cujusdeindefalccmin Siciliabceultatam XS) terii* 
feruht,quodh£cregiofrugumiit fertiliitima. Cane- titatisjutr 
tum aurei iccirco fecuii repertbi dicitui , q u6d ho- tot . 
minesabello ad pacis artes traduxerir , adeoquere- 
rum ornuium beaverit opulentia. Ita commuhitcr ^ - omnes. PlatOnici veroquimijhdumabahimaquadacoh- ,"'&#. 
tineri acregiexiftimabant regnum Saturni rationale t+lRatio^ 
imperiumintellec1:us,reghum jovis,(4Jregnumahi- nis &7$^ 
mx feniibilis dicebant. Quia verd plures Videht ad petitu* itn- 
:>onum fenfibile cOnverti, aut regna, hiii per vitam a- perium* 
ftivam non poile adminiftrari, finxeiiint Saturhum a 
f o ve regnb pulfum. ita Ficinus ih +. de legibus Plat. 
^arra inTheoUgiaOrphicA.ficus & Cartarius apud 
fc*mW«z»,qubrurh aliqui per SaturnUm intelligen- 
riamCbsleftem , alii vitam cbnteihplativam ihtelli- £j] vit* 
»unt, uti per Jovem a&ivam. {$ Unde & regnum Sa- Cotewpla*. 
turni auieum, JbVis argenteo propofitum , figmficat iiva & a* 
bohuminteIi!gibiie,invitacohtempIativa , pixtenicliva. 
Peniibili in adtiva. Eadem decaufa dextera? auri Sa- \6lnie Mi- 
:urnurh^ra:eiteifiniftra? Jovemfingurtt. Georg.Vene- gentia jj&L 
■us tn Armonicamundi. & fupremus ihterplanetas cellit inter 
ingitur, (6)quiaiacelligentia , bonaexcellitcetera. bonfi. 
f* 1* K z Tian. l6o C a p. xxii. 

Tranfiile ctiam ex Grxciain Italiam , quia hucmde 
/i) Partus trans ^ ata el ^ Saturnum per annum laneo vinculo co- 
trolis vel ^ogiySLinteEtfiumGbidkm folvi, (i) fignificat 
frMum ^ atusm u tero,velfrugesinterrajantcvelutnodisa.c 
J vineulisadftringi,dumtemporelaxentur. Ricciard. 

Phyficeetiam iignificat tardum iftius planetx mo- 

tum : ut Lucian. in dialogde nftrolog. 

Saturnum m tartar6aJovedetineri,fignificat ip- 

, fius ftellam obfcuram vix obfervaii ; a Jbvc veio vin- 

(2j ono ft um en r e,defignat(abappQluioue& conjuhctione 

wa um Jovis, x ) vim maligham hujus ftella* ihfringi ac mU 

tppnmi- u - . Nata i, s in Mytholog.l 2. c.i 

mr jUPITER, 

E lementurh ighis iignificat , ut Tulgentm in My A 

. . . . rW.veIutaiii,fuperioremaerisre£ioncm ; utijuno 

IV gntf(? juf^ojena, ^) & ha?cquidem foror dicitur, quia co- 

er ' dem patre ac tempore nata : &cohjunx, quiavicina 

& mollioris natura?, cum eodem ad rerurh generatio- 

nescohcurriti 

Jupitcr, ut Rcx, in throno eburneo, fceptrum fini* 
(4] D««* ftra , dextra fulmcn , Gigantespcdibus fubftcrnens* 
Judexpro- AquilajuxtaGanymedernelevante(4) (utAlbricu* 
borutn @* fa t ma.gmibu4 Deorum) fignificatjDeumjudicemim^ 
improb, probos fcntentia mortis fulminantem j dignos ad 

calum cxtollentem. 
[5] Deus JupiterMeragenesParcarumdux, (5) fignificat , 
mortipr*- illum moderari rata.Ricci.inVoce Jupiter. 
e fi- Jovis Trojani ftatua , cum tribus in fronte oculis 

{6} Deui (4) fignificat, Jovem coelum, mare , & terras curarc. 
wnniacog- idemibid. Forte & quaedam imago Trinitatis eft , ac 
nofcit. I- vifus omnia intucntis i praeterita fcilicet, prajfentia, 
mago S. Scfutura. 
TrinitatU. Jovisiimulacrum in Creta fine auribus eHc, (7) 

[7) ludex fignificat , illum efle judicem incorruptum , quionv 
incorrup- nia fciar,ide6que nec auribus egeat , munerumvero 
tw. corruptclam 8$ excufationes non audiat. Vulerian.lib. 

33 . & Calcagninm de rebus JEgypt. j 

(8) Har- Joveminter tympanorum& cymbalorumftrepi- 
monia coe- tus eiTe icrvatu, W figoificat, juxta Pyxbagoricos,*- 
kftis. . thereain Imag. ex fabulis. i£i 

theream regionem, ob motus celeritarem , harmonia 
efficere. Natalufupra. IV. 

JovemabapibusnutiituminterMe!iiTk& Amal- (i)Eleme* 
thea^Nymphas^Ofignificat, elementafeiuvicegig- torumge- 
nererut apes.qua? Mas & fccmina non Cunt.Natalisib. neratio. 

Jovem dejeeifle Sacurnum patrem regno, pqtefta- [ z ) Caeli 
temcjuc gignendi iuftuliiTe, (t) iignificat, a?theream incorrut- 
rcgionemnoncorrumpijUtcetera, tempore : acde- tibiles. V~ 
inde, alia elemenfafqua^ velut Saturno genita & fub- n us tantic 
jedta) mundiimque pofthuncaliumnon futurum. orbss. 
Natatif ib. 

Perjoviscaputomniainlucemprodirc, ut efta- [ 3 )DeiSa- 
pud Orpheum,(5)(ignificat,omnia creata per Dei fa- pentia om 
j>ientiamabipiotanquamcapite acfonteprocedere. n ium ori- 
Qeorg. Venetus Armon.fol. 57. go. 

Jupiter in, throno fedens , finiftra in fpha?ram fub- £ 4J Deus 
jecla ( qux duo in medio capjta fe invicem reipicien- noctu diu- 
tia complediturjincumbenSjjuxtacjuearmataPallas queomnia 
(4) iighificat,Principis in orbe rcgendo. Vrovidentiam gubernat. 
& ptudcnsconfilium. D>uoautemcapita,quorumal- ' 
terumcorQnatumfemiluna,aIterumfoleerat,quod (5) %ol& 
diu nottuquevigiiantiPrincipi attendendum eflet. fidera hu- 
Erizzus apud Ricciardum in voce Iupiter. moresMa- 

Jovem cum ahis Diis convivium Occani adiiiTe -is attra- 
(j)eft iblScu ftellis terra? humorib 9 paici. Erizzus ib. hunt. 

JupitcrintempliporticucoUocatuscumhafta,vel \6) Deus 
fceptro in manu finiftra, & fulgure in dextra, (6) fig- ^» regit& 
nificat Jovis ftabilem virtutem tam in regendo,quam corrigit 
punieado.fuperiori corporispartenudus. 8c te&us puniens. 
infra, f7)indica{fetantumccclcftibus,ncnmortali- (7) Deus 
bus ,co nfp icuu m . luUus lacobonius apud Riccard. coeleftibus 

Jupiterapud Thebanosatietis pelle, indutus(qua patet : la- 
illum quotannis toga , aricte ma&ato , honorabant.) tet morta- 
[8](utHerodot.l.u.) fignificat,qucmvisfceleratum les. 
jfuum fibi fabricari idolum , fuis conforme moribus : V. 
immundos quidem atietem, aut caprum, voluptarios [8] Tmpius 
(uem&cVide Cauffinl.z.dcDiis. fuofibiin- 

Jupiter CentJjuros in nubibus ilepingens ( 9) ut genio Deu, 
Pkilojlr. invitaApolion. /i/.r.io.)fignificar, vitos fingit. 

Lib. U. R 1 pria- (9) Labor 

($• oceufatioindignavtr*. %0Z. C A P> XXTI. 

prineipes inutilibus fefe nugis occupantes>q ualis Do- 
mitianus,q.ui captandis muicijsinrentuserat. 

Ganymedem a Jovis aciuila ir>ca?lumt:aptum a 
fil Con- % n,n ^ at * *^um a Jove fut? aquila? ,fignis aufpiciifcjue 
\re(Tu6 im- P u g n * nc * iuterceptum>(0 ut Fulgentiuil. i. vel De- 
*-?*r- *~ umla?tarivittuteStprudentia,. tanquampulchrku4 
r« Dea dineanima?,ornatis,iIlolc^ueincoElumextollerc, ur 
tlacent 4fchijles Bochiw,$c alii. 

* Jupiterindextrafulgurtenens,&^niftramapplu 

cansvafitfuiinfcriptum *#Acv : & Satuinus eontra 

Kabens faleem,, ac finiftra tangens v.as, cuiinfcriptum 

[%)Volup- komw •* & i.n,tetutiumq.ueharrens puer injiciens dex- 

*a* hujus tfamiudextrumvas > finiftram infiniftrum, tare- 

viu mix- quam prompcurusex utroqiie aliquid : ^JligniScatj, 

ta dolori- dolorem voluptatibus i autamaradulcibus, & ad- 

hus , vtl vetiaprofperisconjungi.y<^/&x£tfc^«^>w^. 8. 

trojpera Jupiter C uftos> in cujus finu Domitianus Impe* 

adverfis, wtor($)<{ualem ipfc infigni templo veneratus eft,fig«» 

VI. nificat,tutiflimum eile»quiinpei proteclione acqui- 

\f\ jyefi efcati cui «quurn, fit,ut Reges fe committant: qui, ut 

trotegente proteftores Nationum , Deum fibi prote&orem ha,- 

Regestuti. heant. Sueton in Domitiano.. 

Jovem deglutifle uxoiem Metim , gravidurnque, 
[+)Confi- PaUadem ex capite pepeiitfe, (4) CgnScat, ex conuV 
lio fapien- ^° (quod per Metim iutelliguur. ) nafci Sapientiam, 
tia nafci- V*taUiU.e.\ 

tur Jo.vem.in varias fbrmas commutatunv ut ierviret. 

(<)Libidi- libidinixO) eft , hominem huic vitio deditum beftia- 

ne homo rnin affc&us & figuras animo induete ; ^d dum ad 

fobeftia. cuftGditamDaneainaurummutatusillabitur , (6) 

(<n Auro fignificat aurum perrumpere omnia , Uatalisib.ex 

totijfimu Horat. Homerus dumin fua Iliade Jovem folum vi- 

cociliatur gilantem >ceteri&Diis doimienf ihus Jnducit, (7)0- 

#m**. ftendit>illum qui praeeft , ceteris quiefcentibus , vigi- 

7)Frinci~ lem efle deberc. utRicciardu*. Idemdum Jovemat 

pis vigila- k"* » nanc ^ us cctcr * s > potentia; , virtutiJque often- 

ET tanda? gratia^poreftatem feciflc,ut catenafieret, qua 

lpfe inccelo, reliqui.omnes inteira*apprehenderent, 

^tque Ula pars cenferetur dienior , qua: aliam ad (e 

pcr- Jmag. ex fabulis. *6$ 

pettraxii?e«,fi)oftenditfummum Numen inferiora Vf . u * 
adfefacileomnia viftrici manu attraherc. Quio ommpote- 
imagoqu^dam eftincarnationisDei ad fe omnia tama f cr > 
trahentis uffirinui&.aliifcripturAinterp. perhanc . , 
vero catenam (i) lul. Camillus intelligit liberum in W ^* 
hominearbitrium,NaM/#avaritiam&ambitionem, " 

per qua;DeuscccIoextrahi nequeat » egoamorem * 

dixerim, qui in Deo , quam homine potentior. AmorDH, 

Ceelus paterSaturni tria vafa in co&lo condiderata 
Themide & Prometheo raris muner ibus repleta. Ex 
his unum, quod erat pienum iapicntix . Saturnus fibi 
vendicatum P alladi cuftodiendum tradidit : alia duo 
Joviconceffit , unum voluptate fimul & doloribus 
plenum Venusaflervabat; alterum laboreac virtute W Vtf * 
Juno euftodiebat [3] Hacttiplicisvita?interhomi- cofem P ta " 
nes,eontemplativa2acfolitaria: , voluptaria: deinde f*t. *7, 
acfenfualis.a&ivaedenique ac civilisqusedamima- J ualts * 
gofunt. Farra apudRicciard.be. cit. 

NEPTUNUS, 

Aquaselementum fignificat , vclpotius , vim V**« 
efrcctivamejus : uti Amphitritevimilliusgenerati- W M*W 
vam. [4] utGeorg.VenetusinArmon.ait.DeMcpie &visejus 
potiffimum fpiritum, vel mentem divinam, qua; pet g e nera?t-! 
omnia maria diftufa eft.uti eandcm virtutem in anhe- va - 
rc Jupiter jin abrc Juno deiTgnat. ut N*t*lisLi.c.8.& 
Ricciard.in vece Neptuni. Neptunum quiuque pattu- 
busfecundumeiTe,atqueexiisdenosfilios , feraper (*) ^% u * 
geminos,protuliflc.*[j]fignificat, abeopQtifUmum *d qx*n£ 
quinque corporum , lapidum , raetallorum , planra- corporum 
rum, animalium , tum ratione carentium, tum uten- cempofitio. 
tium, formas componi ; nam omnium rerum femen ,' nem coa " 
vej liquidum , vel liquore macerandum , gcnerationi curnt, 
aptatur. Deinde res quaelibet duabus partibus , ceu 
gemellis , materii fcilicet 8c for m a co m ponit ur. 1 1 a 
FicinusinCritia. 

Neptunifilii crudcles dcfignant pifciumintctfe, 
genufquefuuminclementiam (4) Sc voracitatem. tfj * *J ct ' 
WuUsU.cS. -l Z a 

Neptunusraediocotfercnudo fuper aquasemi- »«»*»*•*- t€4 CiP. xxi i* 

nens, equisvehitur * quosexterrapercuiTaexcitaife 
r "tfA/f d fi°g ir ur >r0 <\uod illorum ufummortales docuiiTe fe- 
kijjAio c~ iatur,,cufruvchitutaccia#usTrjtonibus, quodun- 
rator t- disnaves,utiroriscurtus,.cum ftrepimpropellantur; 
quorum ^ Nata fci^ t.$. Neptuo.us.cumPalUdecertafleme- 
vt&mmm moratuI AthenispraprincipatuiUicobtinendo , at-. 
^"■x*** ^ uc ^^ unx e S uum ^ anc olivam produxiiTej (2) illunx 
yk ?*v helli, hanc pacis fymbolum iillum oegatiatioois,hac. 
e < opoior* Mufaturo* acpioindepe^eshancvictoiiaroftctilTe^ 

**t ? . * " Ttidens Neptuni,^ ) veLcripUcis. in aqua aiFe6tio- 
r * w? D * s u § num elt>quodliquida piicibus ferviat , fecunda 
r iTtibL i §P*»P ctt -bifo hominibus:«/ fulgtntiu* memioit,vel 
L*j ygy ^j^pjjn Wlim ab qodem feofu abelt) triplicis in Nep* 
t't*T tuno poteilatisargumentum in pifces , quosalic,ia 
?° *J *f* terraro,quamauttiti & aquaiiipfas,quibuspra>eil;, 

VideRft*. 
r .j Neptunus,Ceres>& Veous)un<Cti»de(ignant,pifces 

L4j Fre * olera & paoera,, (4} juxtailIudN*vii:coquusedit 
gaiuapptt^ Neptuoum» Yeoerem & Cererem Kicaardm. 
*£*?*'* NeptuoumaliquandoNudum fiogi: (j) iignificat, 
*9T* aquasdulces,quod finecolorc & quafi nuda; Jint, eA 
t**»m- fe,(alub«rimas.N^«/,t^.s. 
p>m L Neptuuusapud Platonicosi(^) fignificat,eam vuv 

l J ww* tutemquaeeenerationibusprajeft, Ficinus inCritia^ 

* A Neptuno Thefeum impcttafle mortemHip- 

. „ polyti, (7) quemmoxextinclumdoluitjignificat! 

V\tulta ^oCTvj^esfep^aOeopcterei qua? impettafle noceac, 

»o,xvutm MtaiHvtppr^ m vM 

vot* P L U T O. 

-_■ T&) Infcrius terra? clemcntumdefignat, etiam 

18} Terr& j UX ta illos, quiattribuuotPlutonidivitias,5.F//4^ 

nlementit. ttm / , ^-^jetia&izzMS&MimHi&c Dicitur au* 

dtvttU . tem ^iviriaram Deus, quia tefte JXtodeea $ic¥jk p«cu> 

uias coaeervate docuit, Deus verd infcrorum ^iftus, 

quia in fortitione regni cum ftatribus oecKkas, &, ut 

memoranc, Hiipaniarum tellus illi obttgit. Uti con* 

tra Jovi oriens , & Neptuno loca mai*t*ma atque/n- 

fular. Qmarim fel. 237 . Pluto^ Imag.cxfabulis^ %6f 

Plutonem filium effe Sacurni, fratremqj Jovis ac (nMvitia, 
Junonis(i)iignificat, omne divitiarumgcnustcm- ^ c ^[ j^ 
potcaafd&cosUacrifquebonitateactemperiepro- vere fien _ 
creari,Nata/w/.j.<r. 9 , <&»*. veU 

Paccm nutricisfoco habuifie,(z)dicitut:quodpax j) e0m 
divitias maxime alat, habere claves inferorum dici^ / r \ p ax _ 
tur,qudd hasfedesclaufa^uulliadreditum pateant. p e$ aHt.\ 
HapuiffePj;orerpin.araCererisfiliam. (3} Ideftfe- ( 3 ) Semen* 
menafrugibusnatumiquodfeminadiutiusterraob- t i St 
Cegantur,priufquara faccicfcant^Natalisib.eicCyc. ^')Mors, 

Oichis $t Rex mottuorum eft, (+) quod primns £#*?«/*. 
exequias & fuuebrem pompam rcpererir. Unde c\ 
:upreilocoic)n4Lus,quod,ucilla i«cifa nunquamre-* 
drefcit, licmortuiuon red?antad vitam , quin & 
Narcilfq, mortuisgtarorlore ob infelicem Juveoi§ 
safunwvinc^us efc Qartarius.foiz' > 6, 

CerberusPlutonitncepsadaicituriquodteireatac X- 
pmineturomnianimali intcaa t aere, mariqueoito, ($)Mors 0- 
redeuntic]ipermoiteadterras.(5)C4r/^r/^}o/. *7j. tnni^ ter- 

Tresfuti^adjunguntur.^A^^ S ua # ao ceflans ret. 
jaufanfqucnimirumfurere^^^ov»), quafi ultio, 
mtpoEoacasdis^ey^^ , id eft^magnacontemioi |SJ^_ 
td fi cum, vel cum aliis (6) hae vidclieet damnatos natorum 
naximecrnciabunt^TreseidemH^rpyia^f?) (&n> x ^ 7 ) Mors 
r£ #Q7rot%etVi id eft, rapieudo) a Virgilio affignan- rapitom- 
:ur:uti& Parca?totiaVn,dequibusinrra,ubideDca- mam 
jus agetur. Inter hunc comitatum Albricius eum de- 
3ingit,hominern terrihilem in fulphureo folio, dex- 
raiceptrum.finiftraanimam ftringentem,quatu6r- (%)Lucife- 
jue inferni flumina de throno emanantia, Cerbero, ri&infer. 
Prcferpinareliquifque, fupra comitihus adjundis, ni,eiujg? 
>%)yide deimapne Deorum, p&narum 

Plutus,quiaPaufaniaa Plutone diftinguitur, a tmfigo, 
Gyraldoconfunditur , apud Laceda?monios carcus xi. 
cperitur,& .claudus.acjacensrqudd. fcilicer,aliisja- ^)op €S 
;entibus otiofifcjue obveniat,claudus autem fit,cum prtuit^ 
id probos veniendum.cascorum vcro more bona di- obveniiit* 
/tribuat.(9) vel, quod hominis rationem exca?cet, ve [ fj 0m i- 

^f 11 ' \ * S ™l«n- nemexc*?. 

:ant,aa bom tardum* %66 C A p. xxii. 

voluntateminbonoclaudicare.vitam otio difEuerq 
faciat:apud Rhodios tam.en videns,& cum alis repe- 
ritur.quod illa fpecie ccclo delapfas credatur , & ad 
homines vcni([c.Cartariusfol.}83,& 4. 

EiTcveroPlutum in numeromajorumDeorum^ 
(i)Ma/4r (ijfignificat , divitibusquamvis ficariis & latroni- 
cpibut. bus,majorem quam virtuti ac fcienti* honorem tri- 
qnkmvir- bni.NataUbid. 
tutihono$. VULCANUS.' 

XI*. Ignemomniumfenfudengaat,quiaJ«ve & Ju- 

noae in cqelo nacus, ac denique deturbatus in Lem- 

numinfulam,obdeformitatem,dicitur, quod ignis 

fulmineus in aere nafcarur , & cotitrita. fuperiorum 

CQrporum,denGrateacfrigoreconftri<Scus, elidatur 

Vi)Tulmen interram.(z) Lemnosautemlnfulaimpiimisfulmi- 

naerena- niobnoxiafertur.Claudusvetofingitur , velquod 

tum terrs, obliquefulmendefccndat » vcl quod ignisinterra 

illidttur alitus obliquc fur fum feratur j vcl.q u 6d,ut claudusfi- 

ebltque. nebaculoBoninccditificnccignishic , fineliquorc 

datm.CartariusfolZ$.&feq,Vierius, vdetbiee, ira 

(sfCelm Dci.qua: pedeclaudo venit.ut Hor.fcdferitgraviter. 

t& fulnn- valerianus,Natalis,&alii. Albricus zidhjuxta. deci- 

nis.vel. denrem eeacloofficinamfabrilem depingi folitam, 

Imperator adfulmina Jovicudendaintadam,&aquiIam vici- 

proDec, narT1)Ut Jovidef3ratfulmina.(3; 

mundum Vuleanum habuifTe uxorem Venerem , fignificat 

terrens. (4)« calore & humorercrumgeneraciones fieri. ita 

(4) Gene- yalerianus & Natalis.vcl, quddpukhritudofitpo- 

ratio rera tifiimumefFeduscaIorisvitalis,^Gr^wWi»H(er- 

excalore matkltb. 6. EiXc vcrd nutritum a Thetide& marinis 

&humore Nymphis/r) ignemuliginofohumorepafci.Jfctfa- 

U)tg»" c * li*l.2.cap6. 

ligmofohu Vulcanum Jovicudere fulmina inlemno per fa- 
more ali- rou l os Brontem.qui tonitra,& Steropem quifulgur, 
tury$\. acPyracmonem,quiincudemigneam defignat. (6) 
Venerem facile\quidiignificct,inte!ligitur,ex loco fulminibus 
/ilfvino, obnoxio,& famulorum ctymis, cnm tonitru fulgur, 
XIII» & excuffio ignis cumrulmine fintconjuncta. Vide 
(6)Twpe- Natalemfupra.E\c^asq\io^\xc hominis ex ira tn- 
fiasfiumi- ' multunn- 

tf a vcl ethiccJr* inflammattti. 'imagex fabuKs.. 1( $ 7 

muhu'atttisimagQ<ft:jn,quo appetitus Pyracmon, 
*teropesinn , ammatio,BrontesvQxeft. /.. . 

VulcanumJubuiflearamcum Pronietheo com- U) £*'*?* 
fnunem,(i)fignificat,iilum. ouiaPromemeoprimu * m W* 
mventusjeit > iguis > f&utfinguntPoet«ccclo fubdu- SKJT 1 
ttusJperVulcanumdeindeaclartirKiofa quzqueo^ **&**" 
peraadhibitum,^/^^. * * "**,*■» 

Vulcan.usincellaaurea Junonem vinculis ad- ^f''***' 
ttrinxit^indi^causa.fi^gnificat , aerem terr» f ?*£' 
vicinumtojpere , necfupcnorum corporum motu ( **~*T 
Circumagi^continuarKN^^i^Ethice, Amoris ™™"*«* 
divimignisfupeibiamcoercetScobruit. Vulcanum ^iT-r- 
irrito conatu Palladem ad conjugium follicitafle/3) 
[ignjficat,artesliberalescummechanicis, &fapien- ^*™ *' 
Haeftudiumcumfcrvilibuis occupationibus parum "£*&*** 
iJB codem convenireifed monftrum hinc nafci. Unde, btam .*P' 
& Vulcani & Minerva? fimulacra uno in templo, a- P??^ 
[>udAthenicnfes,conjuncta,fignificat, ftudiafapien- [ V S f pt JT 
;^,&mcchanica&artesflorere Athenis. Cartarius "*■?"?"* - 
H l8 7 .V*krianutfolxs S . cum Me * 

Vulcanipilcuscarruleus, igoem efie cseleftcm de- jfifT^ 

Gff«t.utCarta«iis,tuncYcrolauro£cdimitum»fie- **—&* 

aificat,lauiovimquandamignis occukam inefle, "*W ' 

Bamficumhcdcrasramocon&icetw, fcintillas fun- , .„ 

hH+lIacofoniutdeC&fwrumgentScap.i* Ethice {A } Fo f tA '> 

Poetarum ingenia fubtilia,c«lcftique igne incitata ™ m !"** 

cenfencur,praffertimubi3acchoincaluere,p C rhede- ?'* * U ™~ 
tamugnificato. **£• 

Vukanum fccuri Jovis capur apcruiir e ,Unde Mi- 
nervaprofiluent,fignificat,labore& conatu artesac 
tapientiam parari.&*»A«* f* Alciati. Zmblemjs ($) Labort 

VulcanummurcsadverfusSennachcrib, Arabum *™ & f** 
Rcgem,cmififleeotempoie,9UoSetum Agyptioru pientiapa- 
Prineipemobfidcnat A quiarcuumchordas, clyfceo- ******* 
rumqueloraaccoriaconfumpferint, (6.) fignificar, 
ex mmio aeris calore ac ficcitace hoc murium Penu* *)' Clades. 

ewtumeOc,utCir/4ir»itfj6A»o.£thic^conteSptus '»*** * 
hoitis farpe ingens dammim intulir . vtihfed 

VuIcanum,Venerem, acMaftcmnulluminurbe eontempto 

**** Komx hojle. 2^8 C A P. XXII. 

libido & Romx Templum nabuifle,(i] fignificat, ignem,li% 

bellu*funt bidinem,acbellum procul ab urbis te&is removcn,- 

muitaru, ^ um * Eauicola lib. p . de natura amorit. 

urbium ' ' * M A R S. 

exitium. ■• J unone " ne opera viri natus (z) fignificat bella 

Xy t utplnrimumexdefiderioregnorum & opum, qui- 
(z\Ex wgh ^ us J uno p ra?e ft> nai ' •' »■ Cartarius fit.lp$\ M A R s ir^ 
norum &. cul ? Iuec | u i s ':rac*to^tmatuspingcba.tur, lupoanteil- 
cpumcu. - um ovcm d e poicantes(5yquddis veremavors,velu> 
piditate ri maresv oraBS,eflet,acdiceretur. Ita Albricutdei- 
bellum tnagine Deorum.qui additfubejufdem eurru Romuli 
f- 4)Mars R cmum occideotisfimu!acrumpingi ldlitum; (4) 
fraterno S uo ^hosM3rtisfiIiosfinxerint.MartemiotetThra^ 
etiam fan- ces Dar baras gences.a Thrafo.id eft ferocitate educa- 
ouinevau- tum >[5) fignificat,gentcm illam maxime bellis addj- 
•V ' 6t zm.Cartarius 599 & Natalis lib. z.c.7. 

(<\Martc MaitcmfortifTimum & celerrimum Dcoruma 
feroces ani c ^ au 4o VuIcanoimplicatumretibus,figriif. faomines 
mialunt. m 'Hcaces libic|ini dediros ab imbccillq etiamhofte 
faMilitem fapexzzi.Cartarius, Marspeclorenudo,utquand6qj 
intrepidu P m g»turf6) fignificac, virum militarem fortem kc 
efTeconve- imr epidoeHeanimo deheie.O*r?*rw.f 399. 
rj> Mars ligatns apud Lacedsemonios,fignificat,mar- 

tialem huDcpopulumeiie , quique hpcDeocarcrc 
nolit. Cartariusfol. 407. 
(-j)Miles Marti Canis,lupus,gallus,vulcur, & picus facran- 

fidelis.fe^ tur.(7)canis fidelitatem neceflariam bono militij 
rox,vtgt- lupus ferocitatem & rapacicatem beHis familiaremj 
lans ,pro- gallusvigilantiam,vultur prxfagam providcntiamj 
vidu* ty pj cu8 conftantiam ia labore & oppugnatipne fignifi- 
coepttper- cat,nam pictis diKifiimumlignutamdiuroftropcr- 
tinaxa- cutit,du perfringat,& pctforct.CartariusfoI.40S. 9, 
matur. BACCHUS, 

XVI. Nudus,(8)fignificat,ebrietatem & vinum occulca 

(8) Vinum g celanda detegete. Cart.in imag Deo.fol. 4 14. 
arcanum Bacchusmodopuet.modp Juvenis , moddvir, 
detegit. modofenex, (9) figmficar , puerquidem, iolem 
{9)Duo jn a*quinoc"tioverno ; juvcnis, folem in folftitio 
aquinofti* xftivojvir^lblemiaa-quinodtio antumnali , fcnex 
&folftitia fol em Imag.exfabulis. %6$ 

folem in folllitio hy emalijitaCartariusfol.+i?. . 

Bacchusjuvenislaetus & exulrans, (i) iignificac, \^y nu ^ 
homines moderate bibentes, la?tos, jucundos,inge- f^ 8 ** ■ 
niofbs ef !e. Cartarimfol. 415. Alciatus iUi : emblemate. J ares 
lj.fiftulam & tympanum addidit, ut la^titiam expri- y c ' f \ 
meret,Torvus ver6>hilpida barba,trucique vultu fe-' y-) Vmun ^ 
ncx,(i) fignificat,homines per Vihurhimmoderatum tn ^ i0li ^ 
ztTctari,Cartar.fol.4i2.Scnex Bacchus calvi eapitis, e My**' 
[}] fignificat,vinumacccierarefen*&utem. Bacchus w Stne &* 
cum Mufis,aquibushutritur,& quarum duxaPoe- f ro f er **' 
tis fingitur.^/«^«nilumcu Pallade juhgitemble. . 

L3.&cumApolline995figmficat,[4]vinummode- *$?$?*, 
[atc fumptum doaoru ingenia aeuerc, ut Cartarius. moier *- 

i3acchusinveftefeminca,[5]fignificat,ebriosmol- * umtn g'- 
les&efominaroseiTe.C*rta^/.4ij. ♦ **#&*«- 

BacchiaracumalteraNympharum, inhoraturh c j ra h 
templo,jhnaai['6] Vmumaquafalubriter tempera- V$~$fi, 
tumdefignati quodAmphidyon RexAthenienfisi moUes r 
poftquamdiluendiaquavinum ratioherhfuispra?- i 6 )^>*»/» 
fciipfiUetjideoquecompluresfbcdeanteacurvan.re- *2 ua **m- 
£ti ingtedi iheiperen^Bacchorecl:© aram ea ratrone $ er * n dum 
erexerit. Athenk l.ip.zl. XVII. 

GorhUa dant,[7J velobau<Jaciam,vei ob iram,ad ^) v *num 
quampbtitbhckanturivcl.quodVcteresfoliti bibc- iram t:n " 
re ex corhibus; vehquod ille bbves docuerit per cor- fi* mi >"*t. 
nuafubjugariaratro , atqueiccirco eiderh quahdo- ( 8 )tytw* 
q UC & fa lx addi tlir. (8) Cartariusfol. 4 ip . Quam fal - 1 H *que 
cemeiadjungidicuntjCjuodVitesputandasfiht. Co- ****** /tf- 
ronaeidem daturaPoetis,velexhedera> bbmemo- r * n * u r. 
:iam Cifti hueria Baccho in hederam converfi: vel ex 
irire,obmemoriam StaphylarNympha^abipfo inyi- 
:em converfae , vel exficu ob Sycam Nympham ab 
ipfoinficumconverfamifedrevera, obrefrigerandi (9)Calid* 
:apitis virtutem,(<?) fignificat, calida f "rigidis tempe- fngidu t$- 
mdz.Cartar.fil. 4io. u peranda. 

Bacchum admareconfugifie,autjunaus illidel- 
>hinus,(i^)fignir]cataquam matinam vino mixram (**> 'Mari^ 
Ilud fetyate>VaIerianus lib. 2, 7 . nt aqtm 

Bacchum viignei fulminis a Semele niatre,ima- vinum 
Lt *-H* turo f< rv*f* *7o C A p. xxiT/ 

turof<xtu,profufuta,acdeiude Jovis femori atlma* 

turitarernufqueinfertum, hinc natutacft, quodifc 

montis Men Jovi confecrati fpecuta tradu&us> ibid. 

fautricusfueric jUjf£ojenim Gtarcis femur defignat, 

Ut non imperiteconjecit PompontUt Melalib. j.rap.Si 

& Plin.l 6 r.zi.Cetelum Bacchum rolmine partum 

t:*terreftriSemclc,idcir, deterravinum naici, fca 

nondum matUrum & pbtui aptum, nifi du (ut t hor- 

nutm putat)pedibusacfemore intorculari preffum 

fit,vel potius,ut mihi placctjinfertum utribus , pur- 

gatumqucfenfim fecibusfuerit tth ex parte SanBim 

in AlciatiEmbl.i.3.^* 15. 

StVtft. Bacchum provehi curru a panthcris & tigribus du> 

(i)Vinum &o,('r)u'gniricac , vinohomines camquamcurruuta 

furiofosef- rotascircumagi,acVeluttigrides & pantkerasferoci» 

ficit. rc. Cartariut 4 5 1 foi. 

(2) Multa Bacchus a G igantibus in metabf a' difeerptus, co= 
OinumpA- &ufquc&integerrurfumgypfo tinc.tus,(i)fignificai 
tituran- uvasavitedifcerptasprefsaique liquorem funderCi 
tefylam deindccalorefoliscxcoctum denuoBaccham, nvis 
'■Vafe coUi- reproductis.irttegrari yc! potitts vafi colle&umiu- 
fatur. cludi.Cnrtarito.\ 

InBacchiorgiis bacchantescoronari ferpehtibtrs, 
tjf) < E r 0& a fifraucurulare, crndafqaecamesintcrcompofitanl 
Serpente iufaniam devorare,($)Eva; aferpente decept* qu£- 
4eluf* dam eft m emoria, & adum bratio . Clem.Alex in ex- 
imago . hort.ad <Sr*cos. 

(^vFeruia Bacchofeuladatut,quddeoTre'pt'ionem rherean- 
dighusaui tur,quieomaieUtantur {+)Valerianusifa>Cart,iriu4 
*vino at?u- Bacchdsa4iquandoaatamnumanniparcemiignF 
Htur. ftc3Lt($)CartafiuscdeIano. 

(^Autum Bacchifaciem in vindemiis maito & ficu tingi fo- 
nui. litam.(6) lignificat.earn virts 8c fici ih ventore". Rho- 

%6'Bac'ch* diginu4.l.+.c.i$ antiq 

•virit & fi- Per Bacchum Noe intcllcdum cfle, ( 7) Goropius h 
tuuhn- /W^^VwlatcoftenditJYerutaconjedturis potius 
jpertoi. quam argumentis. 

^IK. Quod Bacdai Thytfus pinco Vcirite terminefui 
- (^Natper fignifi 

Sacchumm&ttfHr. 

i Imag^exfabulis^ 171 , 

GmiificatirubBacchicarremoniisoccultalarerciquia » « . 

Nux pinea,c6,qu6d concludat frudtum, (1) rem & ^ 

vieamoecultarniignar,ade6qu€& C^belaefacraeft, cu j t . 

quiavimfemiruintusterratribuir>cum foi%& fterilis 

apparear.G0fr£ffef f» Hieroglyp Uy.fol. 104. 

Albricusdelmagmihus Deorum tic Bacchum de- 

pingit,ErathomonL7duspeciore,iupertigridem,fe- 

mineovultUjcapitecornuto, vitibufquecoronatb, . , .. 

manu finiftra poculum comple<ftens, dextraracemu [\ J* f 

iBilludexprimens,juxtaillumlimia,fus,&Leoj (i) ,. rt CM *' 

quorumanimaliumfanguineNoeplantatam primd ,* . e J or " 

■ /i v c i_ t ° i \ r l- dtdtsvel 

vitemirrigailerabulantur,verumdelignatur his po- - * a 

tiflimumanimantibusebriosallimilarirutpote, vel *, ° ce ?' 

ridiculbs>velfbrdidos,velferoces. Bacchi vultusfc- J y. J" 

mineus,(5)Viroserreminarivinodemonftrabat, ce- rtHS J e ~ 

teraexdietishabes, ™ na ; 

Silenus fenex ebriuSjVentricofus,trem uiufq; Bac- *£) Vin * 
choin afinoeftadjun&us: (4) quia cbrietas & ncr- "° m% net^ 
vostremerefacit,& vitamin fenium finemque pro- brutefcut t 
trudit & mentem,qua velut corpus provehitur,inftar tremu nt, 
brun afirii hcbctaUta Natalis &alii. fenefcunt. 

MERCURIUS. X X. 

(f)Modoeioquentiam , modonegotiationem> (j^E^- 
moddattemfurandifignificat. Unde tam Oratori- f&affi** 
bus & Legatis,quifacudiavaleredebeht,quam mer- Hegotia- 
catoribus &furibus Deus praefigitur. Quamquam **•»« & 
ad diftin&ionem ea fpccie, qua. mercatonbusacfu- firocjtatif 
ribus pratfieitur, erumena illi non rar6 additafiierit. /**/'«• 
hi,c Ricciardus ex communi omnitimfententia ; ( 6 ) £1°-* 

Mercurius juvenili crat facie,te) qudd eloquehtia, quentia 
tamtogataj quam palliata hiimquam fenefcat. Ita nunemam, 

Mercariigalerusincapitc, [7) fignihVat i juxtafenejciti 
CkoHlumapudRicriarrf.pei • elbqucntiam nos defehdi (~ J £ ^- 
& protegi contra injurias. Item legatum fecreto quentia 
P nncip&m negbtia tratfare debere,7«#/v* Fulgentium defmdit 1 
/*£.i,velMercatorurnnegocia tecta potillimum ha- vc\. Neg&^ 
bcnda,ut idem exiftimar tia Prin- 

Talaria inpedibus,[X)juxtaSebaft.lirizzum, ve- ^pttm/aui 

Libll* Jocicatem Mercato- 

ejfe debere (t) Sttfnonis Yclnegotiationis ctleritai. rurn^ tetfy 27i C A p. xxii. 

locitatem famotiiStjuxtaCartar&Fulgent.Li. ttfc 
t \ t a gotiantum celeritatem defignant. 
(x)Efo?«?. Mercuni caduceas/feu Virga ferpentibus iraplexa 
ttaarmts r^^^ e l quenciam,pr*dentiafn dominari ar 
dommatur mis> v isauten ifoporifera,qu2huicvirga: tneflefin- 
(*/ -E fo - situr,mortu6fque exeitandi, (2] viseadem eloqueU' 
qujntta u^cft^dibpiendasmentium affediones, &: mdr- 
afieau* tUQS ^ f cc i etiDQS a d vitam homine dignam revocan- 
immbdi- di,excdmrriuniori fententia, quamquam juxta fuL 
ratos fra- g^ d; „fignificetah'quandopct negotiatiotics mel- 
pt, tacen- ^ acorUm p es ^uibus dominentut aliis,parari > ali- 
US xi*f' quandoiifdcmabinFelicitate , tanquamafetpcnrc, 

■ "?. » Vulnusinflig^.^^My//?o%./.t. 
ll)EloquS- Mcrcuriiis gtandiori artatc barbatus,($) eldquefr 
tti. itM tiamfignificat>cumanate«>nj^^ 
pondutad- fa VakrUmus ii h ^ 

** , Metcutius cum tribus capitibus ideo forte propo- 

U)Triplex fi tu$> [ 4 ]q U 6didemcum ifcgyprio illo Ttifmegi- 
inunafct- ft oce nferctut;bonusSacerdos, bonus phi!ofophus 5 
entia,vel , DOtlfls Rex> ^^ ut santlius apud Alcimim loq uitut, 
perfonara- q uiaDO n US phyficus,ethicuy, logicUs, quamquam 
tionaUho- j^c 0rivatum un ius hominis feniuiri tedolet. vcl, 
num ut in fignificat vim magaam efle ornati fermonis , in tri- 
Eloquente ^j? c j nimirurn cau f a ru m gerfcre : vel in tri vio d ucciti 
e fi «**»*' oftenfdteftiquevi^cujuslibet Mereurium elle, ul 
rtajngent- :Ricciar j t ^ & na . c imago quardam fanaifiim* 
um^ocu- Tlinita t ise Tt, 

tie.&c.vel Metcurii ftatiiis veftis ldtigo fyrmate circumpoh- 
triafn 0- t a/[5]fignificathominem mollem gttla; acluxuri* 
ratione ^ditnm.Valer.ls). ' . 

caufarum j^ercUrii figura q uadrata cufn uno fol um capite. 
generavel r 6 j fignificatfokmfquam ei fignificationem «iant 
SS.Trini- Er i zzui rribuit,qui alas Mctcurii, Solis velocitatem 
***** indicatefmtat) diftribuere quatuor anni tempdra pei 

U]Homo qnatudrmulbdipartes.C^^f»!- 4ib. deimaginibta 
do0*sfid beorumfoLrt*. 

tnellx. Mercutii adjviam ftarua;,juxta qnas cumuh lapi- 

0)Solqua dumaviatoribus^rojedliC^Jfignificant, haccertius 
tuor anni iccrc (T c , ubilapidcs aiiurgcbant. V^, lollcnda i ttd 
partescon- dio 

fictens. ( 7 )DeoduHiteraH#ifandnm: Imag/nes ex Fabulis. ij$ 

dio v iarum i mpcdimenta , o e fequentes viatores of- 
fcndant:Nam rranfituri fblebanr colJeclos e via Japi- 
des in hunc cunaulum afportare. Cartar. in titulo 
Mercurii t utfupra VyiY 

. £*demvei6quadratsinr€hoIispoiita?,(r)figrii- -f T \ M ' 
ficant,MercuriuminveniiIeGrammaticam, Mufi- }J Mercu ~ 
cam,Geomerriam,pala?/tram. Mercurius, dextram '•"■ -*• * r " 
breviobarmatusgladio,& capUtgaJeachJamydeque -^- ' *?' 
cum brevi accinaus tunica: qualis Argam oceidriTe ./ 2 W* 
fertur J^yfigtfificatMoquentiam armis junclam pJtr- „l e J^ 
nmumadveriushoftes,quira5peratione folaacvoce |LL1"" 
3on moventur,vaIere. Didyfriusinlibro 1 6;Oayfd\eit fl™ e a po . 
Wercurium ajunaneinjudidum vocatum, <)u6d u 
llrgo occifb primus earde manus inquinaifet , fed a 
>ns illum abfolutum.proje&isad pedesipfius fufTra- / t \'cad 
;iorum tefleris ni veis atrifque.eo qu6d «quumfue- .lil J\ 
it joviobfequ«.(5) ^Ugttim^ 

McrcuriusA^umperimens folern defigna*, ( 4) W* 
^JumCcujusfreiiasrunroculi) fualuceobruere, ut f?^)^ 
ella-excfccetur.C^m^/^veJfignificat. aftu- fV«an? 
mn Krrem cenrum ct.acuftodes hUzie.Fulgent U. T t l 

Mercnriusriudusfupracancrum riiarinum confi»- Jri t 

ens.galerocaduce^quemftruaus, ae 'finrftra che- f u l 

im prcheridens;( 5 ) figmficat,Mercat0res jC iie^ riimis {<) W&n 

r*cipites,ncc taidos in negociis efle deberejfed con- K ll, „; 

ierateagendum.e^w/^^ feligiohe antiquorum eLMer ' 
0m% J catorvt- 

GallusMercurm^ Wr* m t 

)adeloquentiam afpirantium,veleciam Mercaro- yvvft 
rnadopes/vigtfantiam.O^ &<Zh$ulSup. i^ypf^ 

Mercutiusapud^gyptiosfaere, partim clata & ivf f 
rea,parrirriatra&obfcura;(6)fignificat, eloquen- n *r olns 
imtamadrescccleil:es,quamad res retren as i iilic T- T pT °~ 
r^itluftriotiglori^quamhicacmiberi : vel eJo- y*£ V ": 
entiam in probis & improbis reperfri tafra & klii \ V r£~ 
MercuriUmfupero5infer6fqueadire,(7)quodeaH. Zr ' 

mfigurafign,ficabatui,eft, ut Fulgeritiusl rnquit, C y ' 
rterra: manfqucvita; mowifque pericula merca- / *** & 
ipergendum, ****** 

lih tr c u': mercatoy 

,uutu pergtt, C A P. XX, l7 4 ■ ', <^ A P. XX. 

i) Ars bo- Mcrcuriushilari adolefcentis fpeciebafi quadrata 
na.nonfal infidens figDificat,artisftabihtatem(i) mgenioseic- 
lit y autde- c i rc 6.^/<*^nllumhacformacum fortuna conju- 
fiituit. x i t> utmoncret, atti magis, quam forti fidendum 

quod illaftabilis,hxc inftabilis repenaturje^/. 8. 
2) Sapien- Mercuriiantium,abOrpheo,plenumomnirerun 
tiAJunfta cop ia,depi&um,(z)fignificatfclicitatem provemen 
felicitaseft. tcm cx fapientia. Farraintraclatu Mercuriif.6. Mer 
S ) Pruaen- cur i um CU m Herculc prxefle palarftris. (3) ngnificai 
tiaviribus p ru dentiam cum viribusconjungendam.N^w/«/.r. 
jungenda. Mercuriiftatuaante Januamlocaca,(4 ; fignihca< 
*)Fur fit- Mercurium,furumDeum,abilla domotures arceri 
remcavet. fjatalisib. 

$)Eloquen Mcrcurius tcmplum in foro coHocari,(0 figmfica 
tia adreip. c l qucntiam in foro maximc ad ialutcm civium 11 
defenfione fmpandam. 

udhibenda Mercurius,five,ut alii,HcrcuIcsgalhcus, aurea* 

XXIV. orccatenadenuente,auribusaliorum implicira.hj 

*)Eloquen miaesadfetrahere.^] eft,cloquentia, & viconfili 

tia animos aliosinfuamadducerefententiam. 

hominum Mercuriolinguafociatur,tanquam Deocloqua 

trahit. x \ x manibus pr*eft,tanquam D eus Mercatorum- 

7}Memo- f U rum,portulacaipfifacra, (7) memoTiam indic; 

ri*. Deo eloquentix & mercatura? neceilanam. 

$)Eloquen Mercurio ficri facra,non vinojfed lacTe, (3) fignt 

tiafuavis. ca t,vinum eioquentibusinimicum efle; quod ling 

9)Dulcis i m p e diat,eloqUentiamvei6utlacdulccmefle. un 

nteritsu. & mc ll e & ficu apud jEgyptiosipfi faerificabanc, ( 

fimulcjuc elata voce clamabant.*fo/c« eft verttat.V 

lerianusl.il. , t r . . c . 

i6)Muft- Mcrcuriuscumfiftula& cithara,Cio]hgnifacat> 

taperitus. rismufic* Magiftrum,cu]usipferepertor cred.t 

< ■ 2txt>utSambucusJLmbl. 40 arte naturam pcxf 

quamquam h*c fignificatio univerfahs nimium&j 

n)Medi- definitafit. ,./.,'''• /, i^ 4 

tuseiufque Mctcmms(ii)apudIofephHorokg*umUM** 
proprie- O^.fignificat Mcdicum.Virga ferpente impla 
taits. fignificat illi autoritatem.cum P™^ 1 * c °°^ 
ncceflaiiamcflc.AnimasiUum ad mfcros mittc* Imag.exfabulfs* xyy 

mqrbis jamdeiperacos,& quandoqueenam non de- 
iperatosad orcum mittere TaJaria fignificant Medi- 
co celeritatem in curatione adhibendaai. 

Mercuriusetiamlegafipacifiei exemplareir> (*) XX V. 
^uia rncdius JpfeimosTummofque beosconciliare z \ Lemtm 
«ft di£tus,& pugnantes inter ie terpentes virga inter- J ac j s 
pofita^pace,&amkitixcomplexu curfum conjua- 
xiffe,Haial.&a!ii. 

Mercurius^umqua?damAdmeti Regrs armtnta 
*n fifvacon^idiiTet,Barco paitore'Cpnicio,& fiientiu 
pollicente» ut fidem faocfti n is expl oraret ,tn u sata per- 
fonaadBattumtevcrfus,preciofacil«,& fidem & fi*- 
lentiumextorfit.iiicujusperjunicauiam eu inlapi- ^ 

dem,qui index vocabatU£coVertiflefingitur.(zJquo ^ $**$&& 
fignificatur>periridkm , pra^ettimin Deumgravicet ^ /lor «»* 
puniriadexempinm aliorum^vide.O^/^.zw^. txempfam 
Atbrkm PhilofJeimag.Deerum pleracjucconjan- ?** mta ' - 
grl,atqucitaM«curiumdefcrii)it.Erathomoinca- XXV *- - 
pite>&pedibusalashabe^s,(^inmanuixvi virgam $¥H enio 
(oporiferamimpkxam ferpcntibus , &gladiumaa- & opere 
curvum.quem hacpea dicunt, (4) fiftulam fyringen i HXfa P^ 
dextra ori admovebas, eloquentiam deiignantem, P* HS ' 
galerusincapitepartimalbusnigctcj^ & utriuf- 4-) Se Ji*& 
^uc fexus,quem plo Ubicu afl*ume&t:gallusjuXta,& Z**'**»**» 
proftratns vJdtukiueArgus,m(H:eatoresitem, quibus e tyuentiA> 
ocuhprajfecabantur, A$<$k nonnullos cum capitc i) Inte ^^ 
:anino eirfiuxifl € /ance*mque pro fexu vitili, & pro ' w ^ & 
Tiuliebricolum tribuiirej[6j quod cloquentia apud '&&&* 
mos j uxta feminafq uc dominctur.C aniaum illi ca- nos de fe n ' 
)utvigilantiaminquov!s,fivemercarorisi» fivcora- ^**ty$* 
orisorrlcio,neceflariameileoitenm't. ' *** 

APOLLO. $)$cle}ufi, 

fixcommuniomniumTentcntiaXolem deiiguat, 1"* P™' 
.ujuscapilli prolixi ftflavi,folaresfunt radii,eiusfa- P™**"** 
5itta:,radiia?ilivi > nonpaucosfuo<:alore intetimeo- veI ecn *c^ 
es>fivcctiam tcrraevifcerapenetrantes juventus,et> Rafio ?** 
olis vigor.poft ortum re&tumque idem exi(tens,ne- komi nem 
|ueunquam fenefccns,omDia veio inFeriorY etiam illu & rat - 
M.IL , § 4 vege- -XXVHv " 2.76 C A P. XXII. 

mSolintet ^g^ * alenfque Cartarius ,]Xatalis> & alit. I%f* 
fdera ex- «menfoIemfubnomineMithra colebant : quem 
Uit vel Leonisvulttfcumtiata&perfico habitn exprime- 
Ratio inter bantjquod Sol in ter fidera,uti Leo inter animalia ex- 
mentias celleret.(i)hicutrifquemanibusboVis cornua <qux 
bomiw P«lunamintelligeba'nt)comprimebat, quodlunaa 
\-L\Solqua *° le lucem hauriat. Vide Solinum dejole l. i . c. 9. Ea- 
tuor anni dcm Rationi hurnanfc ethree facile applieabis. 
tartes mo- Apoll&ctirn ly ra quatuor aut trium chordaturh, 
deratur gravi,acuta>itfedia : fignificat, fol e quatuoi anni par- 
U) Mufica tes moderari,& diftingucre (i)ham gfaVis hiemem, 
tnoerorem acuta *ft a tem,media inter utrafque, ver & autum- 
abderfit num (°» uae teperaiie anni fuht partes)defanat,qudd 
EtRatio. fiquatuorchbrdislyrailatoitur.nondirHcilisqao- 
jASolorhi- °« ue ^utura eft applicatio. tacobonius de pifca Ctfib- 
busnovem rum£ente.cap.i. 

calefiibus Apollinem cithara canere & Mufas juxta voce, C?) 
trae/t vel ut a P ud Hometum eft,fignificat, muficam eXp urgarc 
eth. Ratib animimccrorem.A>to/.i4-^ 11 - ; v 

, Apollrnem ttdvem praefideie Mufis.eftjteliquis fo- 

tmtus in Iemorbibuscxleftibustamquamilluftriorem, & vi- 
ternisZ riliefficaciapr*e(Te, quiorbesjuxtaPythagoncos 
t - • harrhonicocohcentumodulantur {\)Ricctardushic 
XX VIH ex * ltis *n£hribui.Wos eadem R ationi adhibemus. 
« wL Apbllinem crypeum habere rotundum,C5) fignifi- 

a!u '- cat,nbftrurh Solem hemifphafrium fimul illumina- 
SI!, tc quodinftar clypei extenditur. CartariusfbVci. 
*"": ; Apollihem haberein dextra manu Gratias. ih fini- 
***m ftraarcum&fagittas^^^fignificar/olem&falute, 
il^Sov' & gratiam rebus inferioribus tribuere , ac fimul ilhs 
IttL X nimio calore nocere Iacobbifufira, & Georgius Vene* 
trodT /«5.r^.;.quitameniiludfummofoli,Deo, appli- 
*jl CJ cat,nec immeritdrnam Ut apud Platonem eft, Apol- 
Ve\xt m Imi & foli «ledicatum templum.ubi ille lucem incre* 
nohhlT tam %nificat.Fr«»« s in iz.de Ugibus Platon. 

£t Z Apollo a Lacedsmoniis pidus puer nudus, qua- 
"Azl- tuorauribrs.&quaturmahibus. (7) fapientiam dc- 
ji^nfS fi2nat,obquamaequirendammultanobis audien- 
\TJdL dlmu\uhckndz.VaUr.&Tarr*i»Pfich*, Iktoti 
IVjiaja- qnatuoi 

? en m M^mrtndammHltanohiitmdicnda^cUn^mHlfa. Imag^exfabulis, 277 

quaruordafa?,quddvcitotoanno , vel omnia;tatc *)&ty#- 
audiendum. tredinem 

Apojlinem fu is fagirtis Pyrhonem inteifeciffe, '(1) terr * **fif~ 
%nificar,Solem fuisradiis de rerra puriedinem,mor- cat;Ratio t 
bos in hominibusgeneiantemjCuiiuiiHe.C^rf^r/a^e^ vitiorum 
Natalis. 4 c 1 o .. vel fignificat vanam creduiitarem, fentinapl. 
Py rhonis oracujo aiitam,! uce mamfefta veiiraris op- X XIX. . 
fliptiutFulgentiusli.Mythol. , z)Solpa- 

Apoliinem patrem i£fculapii fuiffe, unde Hygeja rens )'***- 
nara eft. (%) [id eft fanir^ranquam a medico penrif- tatis.Ram 
fimo] fignificar,fo!em gcnerare aerem puium , & ex virtutis . 
iiio confequi &niratem.hiac Apolio mvenroi medi- })$olnu- 
Cinaja^udPoerasdidtujseft' Cyclopasvcro fuftulif- fonebu- 
fe,iccirco dicitur,quodhi Jov* fubminiitralfenr ful- l "l<h <&f& 
mina^quibusftUus^fcLiiapiu^inreiiir.-fj) ideit,nu- f***" &**** 
besnebulafqUefuiminisairrices , aerifque puricor- igwrantiX 
^ttiCQsCu^k.haCartarius^Natalis, 4)Solisbe- 

Apc^IIinis 7 liberi exRhodo Nympha,' (4)feptem neficio 7. 
arresiiberalesjfblisbeneficioniri confervarrque de- arfes &&& 
%ntt'fywardusJntituloApollinis, rales/vi- 

Apollinem cuna Cupidineconrendiffe arcu & fa- gent\ 
gittis,atqueabcomperatumcfle.(r)fignificat, utili- s)D*! e &a~ 
^teracumdelcc^atipnccontcndeierfedhanefupeia- tioutilita- 
re:potcntioiesenimfunt amorisradii , quam folis, iemjkpe\ 
Tofeph.Horolpg. vincit. 

Apollinempaflorcmcfle,(6;fignificat,foIemom- 6)SolaUt 
aia,qua?generat,pafceie.Eri^«5 in numo Heliogah. omniain- 
fol M^ . ' firiora: 

ApolloJupiter&Minetvalegibus pra?fidenres, ratio om- 
V^fignificantlegespotentia, (qusin fole pr* rcli- nibufpo- 
juispUnetis,maxima)_clcmentia, &iapientia niri. tentiisprt- 
Ficmusinlib.deiegib.PlatBn. , . ^ 

n Apollinem& Ncptunumintcrpenatescoli, (%) XXX. 
lenifica^apud Phyficos;, calorem & humorerri duo 7)Ltgesja* 
!lleprincipia,quibus,maxjrrienituntur,&confervan->?>»ra j 
Bireshumana:. Undefontibus igne&aqua. tan- potemti, 
juam rebusmaximehqminineccflariis.interdiaum. &clemen- 
iMoboniusdeC.fiorumgente/ tm nhun- 

Apollo ligatus amea carena ad fimulacrum Her- tur . " 
LibjL S $ culis 8)Calor& 

lumor daoprwipi^confervmti* rerttm. *7* Cap. xx«. 

rfi*~ cuKs ^Tytios,(i)figDtfeat,i!lii populam, Apol- 

(T * ~ iinem,neabsfedifcederet, Herculi orbistutori ob- 

firtTitur fa* a * i &-C* r **rius{upr*fol.6i 1 

) I D o Apollini tres infiderc Gratias,quarum una Iyram> 

n . ' V, aJteratibias^tertiafiftuiamtenecfijiienificatjinDeo 
omntsom- . , • , .' <? 

• mS omnempulchrKudinem, eaudium&amcenitatem 

ntum reru a - -, ' , m g. * 

. ene Gsorg.Venetus ArmonCant i. 4. f . 

*. ' ._ Apolliuem apud Syrios barbatum fingi,(|) fignifi- 
Ll d £- cat, DeumnullaiureimperfecT:um;Sedomnibusau- 
-. merisabfolutum.multorum aonotum > & prudca- 

*° - Z «tm Natalii \ih 4.C.10. 

* j (t Apollinifacraseflecicadas,(4)ifTgntricat , Mufica 
^XXXI ^ e( ^ ar ' Natalisib.Lzutiim intutela eius efl*e> pe- 
. •- rennftatemfolisindicati«fC/;^/«*/^. i$8.vel,utNa- 
' Jf4r/«il>aphnenNymphamfluminumamaflefingitur> 
^ . qua?deindeinlaurumfitconveifa. [5] quod laurus 

rv ^ti t J BXtaa, l ,us a ^le maxime ■a\axm*Tuigent L i.MythoL 
foegau e Corvus Apomnidicatuseft, quodintermediosse- 
j / - n^tis ealores fbltisab.cxvts foecttoi ezcladac.L-Upus ei-. 
aez? tn fe m addi&useft „ qu6dexLatonaintupa:fpeciem/ 
alunt r*. HCt fa ti&tvtm fabuleotur. Gyral lih.de menjihm. Septe* 
narnis Apollinifaeer efbvel ob feptem planetas,inter 
6jSeptem q :llos e ft princeps. vel>fcptem acces liberales, (6) qui- 
ptaneu hus prasftdef :vei obfeptrmum menfis diem, quo na- 
**** ^).f m tus eft. Ricciardm bic ex ¥autin* 1 Poxib unitas ApoK 
^^/ri h a emapudPyrhagoricosdefignabat> (^quod fol 
ysoljolm q us& uniK jj t ca.irta fo rebus JEgyptiacis. 

Cr-unm > ApoUini quadripam dari,r8 .) fienificat>.quadripaE*i 
tta /%» De • * V • r- j n. t • ' * - £ 

\ ^- titeab ipio annumdiftribui.quatuor vero equi Ery- 

8 j s t-feraeusquafirubens.tresprimas rubentis dtei horas 

2« l g* figoat.i£thon,relutfpfendens > tresdiei horasfe- 

iun ir-an- Q^^^^^m^osrAchi eerufeans, tres amediodie 

mpartes k oras phifogeusterra?amans,tres hoias vefpeitinas 

j? m t: indrcatjPetrus Bongus de quaternario. & Yufg. /. r. E* 

tettottde q v1( j m€r .diverfis aliquanto nominibus cenfentut* 

farjes. ^ Eousquafilucem fercns,i£thon,ideft, fplendens, 

qu alis fol afFm gcns. Vyxok igneus,q uajisin mcridifi 

acdeindePhlegon id. eftinrTarnmaiis. 

XXXll fc ApoHincm tugodc habere fub capite, velpedibus. Imag.ex fabulis. 27£ 

«. r -» r , i)s*tohf- 

acdivinationisefleDeum,(i)fignincat, Solemom- rartf w ^ = 

aiaobfcura.lueemanifirftapateracere. Fulgent. l.i. yfijfafaL 

Tripus vero illi vajicinanti fuppofitus eft, [ z ]propter ^ em ^ 

primumnumerumpeifectumDeodcbuum ut Ric- cu i tA 

iardus. i)SS.Tri~ 

^/^w«4multahorumin Apollinis imagine jun- nttatts 
>it,quam plertimque juvenili exhibitam fpeciedicit, tma ~ 
:ripode fupercaputaureo,quodcindtumeiTet coro- *)solduo» 
aagemmarumduodecim, (i) inmanudextrafagit- deeim Civ^ 
:am,arcum,& pharetram , infiniftracitharamtene-'^^^*^ 
?at, (4) tnceps monftrum fub pedibus , corporefer- con 6 c i tt)tr 
>cntino,capitelupino,canino& Leonino. (f)juxta mnum ss 
triridislaurus corvusfupervolitans niger. Sublauro xhnitas 
Mrufac,Python(erpensnaudprocul confixus jacebat fl j^ a ^ 
nterduoParnaffijuga , imagofedensexhibebatur. ^ 
mxta Caftaliofonte featuriente,quse ex mente<5wr- A^solra» 
riiVeneti,&FiciniwCratilo s aedelegibusVlatonis t fa- j- . • 
lileDeofummobonoadhibebis: namipfiusdivini- « t /*af- 
catemfimul& Trinitatem extripode, afternitatem «. . ** 
ex ftabili Apollinis juventute,& viridi fcmper lauro ™ A " . 
colliges,corona Deum.menfium 12. omnilque tem- *rf _ 

poris,& creaturarum auctorem, fignificat. cithara, 5? * v 

"••• ,. r • ° - ... concupii- 

amicis concordiam & pacem j lagijtx & arcus.inimi- . r y 

cisbellum(6)&hoftilitatem denuneiant . triplex % \ 

monftrum fub pedibus, triplicem concupifcentiam, ■:..•" 

catnis,ocuIorum,& iuperbiam vitae.lupus,voraccm, , „ 

canisjVigilantem} fuperbum Leonis caput defignat. '. • ' Z 

Pythoneftdiabolusfuperatus. Duojuga Parnafti JL*- 

duplex(7)Chriftinaturaeft,undeCaftahusfonsma- -\ N ' t 

nat derivatscin nos per Chriftum gratiar, quat ex fu- J, -a-j 

pradictisfacileafTequeris. tU ^* 

YYYTU 
Ventisimperans,(8)homincm flgnificat juftum, . 

quianimalesappetitus,inclina«ones,motufquetan- tb t -l 

quam ventorum turbulentiam frenat imperio. -d£olu ." ,. 

carcere a Ncptuno claufura regnare,fignificat, appe- . f. 

titum hominis infetiorem a fuperiore cohibcri. Lan- ? m C0 * 

dinus in Camald. 9 . Georg. Venetut. 

E ffigicm eius Albricns exhibst ftabar. inquit,ho- 

Likdl, S 4 moin i8o C A P. XXII, 

) H rts mo * tt ^* 10 ^ ucc ^ us cx uno vefte,fub.pedibus fia- 
V "T bra,&fabriliamftrumentatcnens , peradmotaoii 
Tlkatfe- eornuamanuutra q uc > fex ventosciHarevidebatur.' 
"Swww juao.[quae reguum ei afteruiHe dicitur,)a dextris ad- 

}°£ e ' ta £ftens coronam imponebat,a finiftris N ympha fc- 
minuda ejusconiux. 
<&«*« »< iEolum a Junonc ficctix ut vcnros tempeftatefq; 
d linetur ^ 0173 ^ 1 )^ inferiorem animaj partem honoris cupi« 
Areeatur ^ ltate anCe &i° ncs imraoderate laxare Lctndinusfuprk 
fj\f * ^olumveptosinutrcconclufos Vlyilidare, [i) 
X <foo<fc- fignificar,j£olumAftrologia;peritum,ortumacvim 
cim men~ ^P* 1 **^ 3 ** (J Q CUi d fe Vlyflemim , ve'ut in poteftate 
^ l ventos haberct,ita iis ad opporrunam uavigationem 

XXXIV utererui " p '*kM- 

4.J6) 4*11- -AolusRexventorumcumii.filiis, <|) fignificac 
M dr«;*-„ auuum & ii.eius menfes.r*/<?*w /.14« 
oranmpar T A N U S. 

Mo,dd.bifrons,mod6,fedrarius,quadrifrons, (4) 
tuor mun- , . . „ c " • i#* 

,. , hac ulnma rorma quatuor anpi partes (lanus cnim in 

* *. cafloSolcm,intcrraaurum,velPrincipcmfipnificat) 

5) annt . ,. «. , •• / 

'. . . vei,utauqui,quatuormundiplagas,quibusimpcrar- 

fafLi el fec^di^^elignat.Bifrons. (^velquodPeusCa- 
*^ , lendarumanniprincipio&finepraefidcatjvel, quod orr«j * fol dicm in ottu,inoccafu noctem aperiat , in hicme- 

j^ ' . claudat^quocuca&uuafaciesjuvenis, altcrafenisj 

. " ,,• vel,qu6dtempuspraneritum&futurumfignet,quae 

f\ duotemporamaximeetiamPrincipiprudenti,quem 

*6\ 1 *' J anus defignat.obfervanda. vcl denique, feeundum 

ve p- pJatonicos quod duplicem in nobis appetitum,intel- 

j. U J m , w lectualem.cajleftia fpecl:antem,&fenfibilem terrena, 

,. r ryu indicarct,( 6} utRhodiginus lih.i.c.+± vel,quod Su- 

\ n \M '' P erum &laferu Ianitor diccretur.Cy) ut Crinitusl.4. 

7jve ors .dehcneftadifciplina. t)eeeteris leeeCtfrfa* 

( * «# f ww ®" Rtcctardum tti lano. 

4 H t ero% a Janus cum clave eratj <8) quod tempus diei, vcl 

/f* anni,vel belli.velpacis aperiret,& clauderer cum vir- 

XXXV g ai (9)q u0 dterra5uui,verfa? imperartt. Cartar. fol. 

*)Bc tpa- janusbicepsjfincmanibus ac pedibus quadrato 
*J*Pf' J Y iflfiiieus 

fiatem a~ ^ ens g) j m p tr j Hm utriufque orbis. Imagines ex Fabulis,. 281 

infiftens lapidi (i) fignificatjDeurrunequemanibus, -j D ^ 
neque pedibus egere ; fed verbo e&cere , acrepere J *l 
poinia^r, " ' ^. ; *'**'*'*': 

Jani lub pedibus ara? duqdecim, (z ) vel menfes an,- t eratHr 
ni, yeUignaZodiaciindic4iK.C^rM/'/5/.52. omnm. 

Janushabens mdextra manuindicemcumpolli- 5j nnus 
ce excenfum,cetetis digitis in volam concradui , iu fi- f? r *™ 
nifhapoUicemindicetorrpieaens , medio m pal- men J, mm 
maminflexo[3]fignificat,ariUi4ies:namdextra eara- -f\. 
*ione 3 o o fimftra 6$ .md-Qat.CortariusfoL+p . Ra cio- S * - "*"!*' 
nemnumerandiapudRoiinum iovenies. Jani rem- S 1/ J™ 
plumapertum,beilitempusilgnificac , Depveluti J^T^" 
contra hoff.es piofecto $ claufum vero [4J pacem o- f R ' 7/ 
ftendit.quafipeodomirefidence AlexancU,i.c.i+. +V* Uum > 

P A N *' 

* n l " XXXVI 

Excommuniprifententia atquc ipfo vocis etymo " 

univerfum fignificar, ejus pars fupcriprhominisx- -j Q /• 
jheracccleftenioimundumdcfignacubiomniacum ^nJ l 
;anone adm iniftrantur : lnferior pai s hifpida & capri- k^ , " 
la , inferiorem mundi parrcm hcrbisaiporibufc|ue teYt Hm 
iifpidam,& (enfuum afFedionibus , generationicjue „ Je , '**/"'' 
utpeiHnciIafciviamindicatur] & putori ac cor- mi °T 
upnoniobnoxmm.[<]PardiinducuspeIle,varietate-, m l d ' 
;um in coelo fiderum,tum in tcrra vi ventium mdicat, / f" 

a anem cllcDcum Paflorum, aleredemonfrrar mun- '?' 
lum creata. Siiveftrem ac folitarium eife, ac proin.de -J^ 
.inucoronari[qmcfolitndinegaudet]Solumefreac m u * m 
;nummundu[6]indicat.Cornutuinfronteefle,luna2 f" '"t" 
ornuadefignar[ 7 ] ut cjua? fua potiffimum viinharc ^ 
afenorainfiuic, acpenuscju^damcecciorum-voca- -j r " 
ur fiderum , in quam virtutem fuam circahajc infe- 7 * LU ™* t * 
iorarefundant. Prolixa ejusbarba folis radiosre- m *'~ 

r^fcntat[8]cjuscumJ.un3,CQnjunaiocritmutuifi- ^ T* 
cri^irradiaticHM Baculu S ciuemmapugeiit>retum Z*%: r 
loderationem, [10] fift u l a cum f ?ptem cleutiSj to ri- ):T* g T"' 
em fpharrarum coelcftium harmoniam oftendit. Ita T^ , 

tminBucoticisYng. Gorop' m & V^rianm.in/uis ^ , * 
f^/^^Harc^w^ejusimagineconfirmat. ho- ^Munih 2 Si C A P. xxn. 

mo,inquit,comutus erat.in cujus pedorcac pelle va- 

ria-eUccbantftellar: femora herbis&ftontibuscin- 

&a: pedescaprini! fiftulam ori admovebat , Amore 

juxta fe proftrato. Quia natura Amore propagatur & 

confervatur.j ~ • ", , 

wwf . Panetiamapud Arcades folem fupra mundanum, 

XXX\ II. d p hj i f op hos caufam caufarum feu univerfalem 

1] Caufa d l^ zn ^r{\ u tGeorgmsm Armon.canti. ton i. Ejus 

*»fc/tr/4- , * itccomil a regnum,quodDeushabet,fuj>erom- 

/* Deus. nia ' infenor hlfpi(ia , res creats in terra funt : fu- 

periorlenis^Qclcftia : virga, poteftas Deifuperum- 

%anem cornua inflantem , ad cujus fonum turb* 
t]Panicus fueiantJilAlciatusiutroducit.utfignificet panicum 
terror. te rrotem, qui fubito quando^uehorainibusinciiti- 

^^M^rcurii filius apud Platonicos fermonem u- 

mverfum dcfi$nat: fermonem quidem verum , dum 

*) Sermo vi.eftrfalfum^umfccminaCjl^F/Vm.wCr^^vel, 

verus,faU fermonemverum,uthomoeit:utcaper,falium. It* 

fHS - C ^:cftdmemprovocans,atqueabeofuperatus. 

4) Amor r4 i mniaabamorevincirepracfentat. ItaServi Ju- 
cmniavtn U velccrtenaturam Amoreconfervationis produ- 
ch ccreuniverfaqu^&illuddeSyringeNymphareferr, 

,] Amor pote nt(OC^r./yip.qua:G^^ nonimperitc 
naturam P C hnftoadhibet,uti&iiludPams , mlana candida. 
confervat. luuam a mantis.id ert,in carne immacu.ata humanam 
6)Pe«"»-naturam-.[6)utlexvctusabeol^^^^ 
carnatus. ^jtainHieroglyph.Uz. *» D ^P a ^f 
TiCkriftms Lftium.f 7 ] Chriitusfpirituahum.r.^.tf. Pana- 
raftoruni | nus dudusrmagisChriftusagreftiumDeus ,mtc* 

verfalU. a fi D um & bovem paftus lfe. 

*;C^ panCcclumpatLemhabuit^TerrammatremagJ 

mtivitas. chnftusex c«leftipatre,terrenamauc. G*r^«*^- 

cit quamlicetfignificationem ex primo conceptu 

inter Ethmcos nato Pan non hateati accommodcra. 

menhaberepoteft. 

JAU« Imag 4 ex fabulis. ig^ 

FAUNUS 

Sivc^^^cornibus&caprinispedibus.fiJfigDi- 1] LibidU 
Gcarjibidwi deditos: ut etiam Satyri faltantes potan- nofus. 
tefque (apud Cartarium in imagine Jovis \ & eruca 
herbaVenerisprovocativa, coronati; mAlmtksEk 
tnwitEmbl.-jz. . i]P«&- 

iatyrusignem compleclens, (z)fignificat, vulga- nusS.firi- 
reshomicesScripturam fuo libitu exponentes : qua pturam 
licetpulchra& utili,maleipfi 3 & a dfuamperniciem exponens. 
utuntur. Cafialius pegm. +3. Ereaisenimaunbus 
Satyrusindicatdivmainveftigantem : utGoropiusin 
Herma.l.f.fol.$ . 

PROMETHEUS xxxvm, 

3) Divina 
Variam apud varios explicationem habet , apud * rov Men~ 
P]atonem?r0w^«jformanshominem[j]divinam tia ere *" 
providentiam%mficat,omniacreantem.C^r^. in trix ' 
Prologo imagintim. Apud Plutarehum, rationem , feu 4 ) Mens 
mentem figmficat,qu* corpus lutciim informat, (4] fi ve mi ~ 
& deccelo nobisopesvitamquefubminifrratP/«^r. ma - 
ml.de utraquefortuna. in quem fenfum e tiam Nata- ^ Tem P^ 
lisl.4c.6. loquiruriquamquamOrpheustempusef- omni *P ro - 
ledicat.(j)quodrerumomnium artiumqueinventor f ert ' 
eilecenfetur.ib. Bud&u$ ver6 in ftudioinftituendo 6 vhi M°~ 
[6 J hominem Philofophum Uojephli Metam.Ovid $ hus ' 
virum Principem (7) intelligat. Ficinus deniquein 7 - * >ri »' 
Argum. Protagort, fuperiorem efle Angelorum ordi- ee P s - 

nem[8]velit.Sedisdementcfeofuscommuniorve- *~ An £ eU 
riorque eft omnium. vide Rhodigin.l + C.20. /upremi. 

Fiiiumjapeti [ quem Euftatiuscceleftemfphar- 9 ) Bon * 
ram mterpietatur j&Themidis Prometheum & Epi- mens * 
metheum efle [9) fignificat, a ccelo & ajquitate bp- De0 & Iu ' 
nam mememregi':Prometheumquidem,(i ;ideft, fi itia in ~ 
provtdentemfutura,Epimetheum(n) poftmalare- P Ui W- 
b? l ^™tem.Rhodogin.&Natatisfupra.Pwmctfc^ 
lgnem Minervse & Vulcani ope ferulaadfolemac- dm fi***ri 
cens£;rapjiifre,interram , eoque animafTeforma- n) ?deni " 
rum ante de luto hominem » (fz) fieniii- tenim *l*~ iz\Amma coslefiis 'oripnlt ; c rum. 484 G' A p. xxiu 

car,juxta primam Fulgentii iententiam,Dei fapientia,. 

& virture infpiratam homini formato animam > jux- 

raalteram,iignificat , naturalis fapieutia?acnatur« 

j!* en ~ beneficio Phjlofophiam , fcientiam atcjue artes ccte- 

tta & ars ra s J [i]cjuibus,velutigne& fpiritu , vitacivilishomi- 

° m ? tS n num.animatur,nondecaplorAabuifle, \idc Rbodogin. 

€ ^rv\r\r ac ^ ata ^ em f u P ra '• tum tycinutn,& alioz. 

AaaIa. PiometheumadhibuilTehomini abs fe formata 

2J Uomo, p art i cu i as (inguIotLf-naniraali.um, [z] lignifiAt, ea. 

ceterorurn ^njt i^*Ailim^ibjJ^fii^A]isexcelliinc , quajcjue funt 

ammaUu arr eftj ones & Y j na) , fl homineeminere univerfa vide 

perfeffto- ^^ 

yes cople- PandoiamqiudamPrometheoattri^.uuntiH^- 

^ ur ' . ^#jaVulcanofingiteflefabricatam,adcujuselegan- 

V ^ nm ^ temornatum Dii Dearcjue omnes fua quifquedona 

aDeocon^ contu ] et i t . Venusfpimam,Pallasfapientiam, Apol- 

ita vei | Q fyluficam.Mercunus eloquentiam (jjvel fignificac 

caro bu- animama Deoconditam;»f E»/^e»^.7.i. yelterram 

mana. rerurn pmnium parentem a Deo crcatam , ut edapud 

vel Eva. f bilon.de mundiopif.N ^i^utValerian. Evarhiftoriam 

iiilan- re prazfeutat : cui i(lu.ddepyxideomniummaIorum 

ooxA[ne- pl C na ah Epimethco incaute referara facile etiam 

glecta py- corn p et i t4 Vel carnem fignificathumanamad Dei ii- 

xtcle] p militudinemerFormatarn , & exquaruorqlementis 

Virgmu compofitami nam & inillam.poitp.cccatum ,omnia 

autEccle- nnalaculpas & pcena; , velut expyxideinofbemre- 

pA tdeam d un( j antt Rhodig.lib.+. cap.io.trs.ter quemvifleNa- 

factunt. t( d.&Ricci. ' 

Prometheum Joyi obtulifle fub pelle.bovis ofTa, 

4)J Dete- aD f con {i s f ub altera pelle caruibus , atcjue iccircoTub - 

rtora male ] atIS aD orDe jgnibus punitum, [4] fignificat, homi- 

Deq fer- ^eSjquo^DeojexcojitemptUjofrerantdeteripra^ne- 

vantur & lno e j us viciflim donis priyari. Vide NAtalem. 

offeruntur* Saxo alligatum in Caucafo monte,& ajovisaqui- 

jjPerar- l aj j ecur p er p e tuprenafcensarrodi j eo quodignfm 

tei cum i- C0C j o f u ft u lifl e t:nee;nifl ab Hercule,liberari,[5]ugni- 

gne reper- fi catj j ove m hpmini ob artes curn igne. repertas, qui- 

tas,bomt- pus maie ad fuam perniciem aburuntut,curas inflige- 

nesfibt ip- re perpetuas,anxiamque ejus mentcm in corrAis vclut 

fisnoxii. lrl Irtiagines cx Fabulis. igj 

in carcetcm damnare: ur.niii gcnerofb-mcntiscohati* 
velut abHctcule quOdamliberentur,falvi eflenequc- 
atiiMdcRiccidrdum. 

. I)eucalianPromethei filius poftdiluviuminarca ^ 
falviis , hominesrurfum firigiturcum Pyrrhauxore, J~ Duros 
jaaispoftfelapidibus/excitadep] /ignificat , virum ??"**', 
pruderitem j acvclutPrometheoortum , homines *■. hum ** 
dtfros ad cultum humanitatis & Xelioionisinltitifle. nttat * m 
Natalis. ■•; ^w^ 

Apud Py thagoricos hominis in bruta transforma- ! S5>^" 
tionem exprimit, [ij fedapud Clementem Alexcmd. ■% ■ mco " 
?&dag i.j.c. t'eIeganriusmfi£rioremh'ominem,accu- ^f?*? BS 
piditatem jquajVelut in &uta,transformamur: [3J vel ?**• . . ■ . 
hominem verfi pellem,ut arVud Afctepium eftyq uin Sc } ^ Srut */' 
kicciardus exiftimat Reges ^Egyptios , iridies vefti- *$??**? 
nienta mutare>& velut nbva apparereforma folicos, ob M uen *' 
iignari. velhominem politicum , & pruderitem, qui $, Homb 
omnibus fervire poteft.f 4]ut Cartar.i ff. Vel Sbphi- ^erfpMis 
fticUm,qui veVitatem rriille artibus velare,ut Valeria. P*. P ^' 
Vel faltatorem mimicum [>Jt ad eXprmYeridos Vario- CUS .% 
rurfi flcxusacimpstusidoneum.WRW^» l.^c.3. *J*P ru &s 
velcertemateriamprimam [«] Omries ad formas ,3 H ^ om " 
idoneam . Alciat . denique Embl. 1 sz . primum feeu- f t S em ~ 
luminceiltgit , cui quifcjUe Poetarum quamlubet mae ft' / 
formam induit. jr)Vel,A#- 

Vsrtumnm idem ciim iProteb Deus apii^ Rofria- muS ' , 
nosho€nomineCultus,annuradefignat,[7j quiva- 6 l M ** e ° 
riasformas a'c praecipuc q uaterrias induit, Cartarius , ft *P rim *> 
fol. i68. & Phantafiam aut mentem, [8j qua? iti om- 7 l Annu s> 
nem fe partem vertit rledtitque ih. tam varie de Deo 8 UW^, 
tamvariolbquuntut. tafia njel 

O S I R I S & X S X S. toens m+ 

t)ii ^gyptiorUm:ille,utmcmoiant ReXjhic Re- ntUmim %~ 
ginaca?1^9)aqu«businreligione , pblitia & artibus % tnum ^ 
sxcultiferuntur. Variasftabeiirapudeofdemfigniri» ?*%-■* 
:ationes: namfupraccblos illeDeum , ha?cejusfa- . ^ L ^« . 
?ientia 3 ex quibus Horusjioc eft mundus,& natus fit, 9 > Si>l ^ 
k-guberne«ir?m calo, ille folem, h»clunam %nili- ^ um * . 2,86 C a p. xxir. 

cat, quoseas gentes pro diis venerati funt, hae figni* 
ficatione, & iile cum radiis fuigenrique amiculo , & 
ha:ccumnigriseornibus& pallaobfcuroloco pinge* 

batur. - 

I n terris apud ^gyptios Ofiris ' i) Nilum rluviumi 
ijNtlHS. ^gj^ j t erram five Cererem irtdicabit : aut O firis for- 
iJTerra. mamretum j{i S materiam:(3) vd,Ofirisintelle&iii 
*y orm *~ Ifisfapientiam (4] quos matrimonio copulabantj 
&mate- ^ qcc in ^j^ j una g ne fo\ Q h lccre t, nec in terra 

m ' » CeresfmeNiloproveniretj neemaceriafine forml 

4) Intelie- cou ^ fteret & mentt C unveniret fapientia, qua figni* 
clus&Ja- g catlone al r £etiamforma?exhibebantut. Cdius 3 & 
pxentia. C afcagn Mb. de rebus JEgyptiis. q uorum primus diciti 

Ofiridemomnem vim ac principium generationis 
iignificare,Iecundus Ofiridem etiam Dionyfuim,feU 
Bacchum, appellari^aflerit. Ofiris capite pictus capil 

5) S«/ unu i at0) 4imidiatantumfacieapparente:& fi apparct-.al- 
tantum t ^ derasa,altera prolixe barbata, ( f ut Annius lib 
kemifpha- fo mtt q. &reb. EtrurU. figuificatjopinot/olem u- 
riumiilu- namtantum mundifaciem , feu hemiiphasrium, fi- 
fr"'^ mulilluftrate. • J\ A 

ALil * * ® firidem a Typhbone m arcam conjectum,ac denr 
^Sol te- confcifum iu partes, revixiiTc, fignificat , folem ; 

nebris op- teneDr i SO ppreflum, neenifi perpartes feuintervalh 
prejfus. re d eunt em.f6; vel,«*C*/ctf£#..lunaeifolispotiusdi 
7)W«</«- xent )deliquium (7) fcuNi}i,amariablorpci, defe- 
tiquium. fc QtUt Rhodig.lik $.cap.z. fiveetiam,defignatmed 
s)Mens i- Ccm ab ianorantia obrui,(S) formam rerum per coi 
gnoranua ru p t j one m deftrui. (?) atque aliud fieri compofituru 
r#J ita ex fupra didisauaoribus, & Riccierd. in O firidc 
9) Forma & j fidc co lligi c ur. Typhon (10) enim ut Cateag. fupri 
djtrufla. defignat,qukquidinrebusimmodicum , & ab ordi 
jc)Excef- ne { e j UDC i; U m,vel caufa excelTusaut deliquii efl. 
jusrei. ofiridisfepulcraornarivariimateria, qua?inlu 

11] Luna natem Formameffiaafit, (11) fignificar,qu6dlur 
tott pro- f ji propinqua nobis lucere definat. Calcag. fufa 
pwquanv- ofiridishumatio, (iijeftfohshiemahtemporedi 
lunonlu- ccffioj atquccl i am fm(auurafubteKaconditoru 
<et . ^ * fepti 

s l%)Hjemt * Imagines ex fahulis. 28? 

Iipultura,ucirevivirccntia,fignumveri3fclif4uepro- 
prioris.actiuduum pulIulatio.UndeiEgypni Sacer- 
docesin fefto, quod |)jT»j<r;c., &u inquifluo Qfindis 
amiffi dicitur,ciim bovem circa templum*circumdiL- 
cebant fepries , feptem a folftitio a?flivo , quo fbl de- 
dinare incipit,menies defignabant. Idem. 

iEgvpriietiamhunc Deumfuumperfceptrumo- 
culatum in capice exhibent, (ijquodfcilicet videat, jlr) eu4 
& moderetur omnia : per accipitrem quoq ue, acutif- <videt &» 
fimivifusavcm, eur-demvelut omnia videnrcmde- re gi t om _ 
pingebant. Plut. in ijid, & Ofiridt. Vide hierogliph. n j a a ve 

*&f- inteUigit 

Iiidisirnagomuliebrisvi) m Gyraldus l.de annis, fap ote a 1 
annumdefignat.utr^/m'^».hemiiphaerinmfuperius 2 ] j[ nnu4 
utCartarina, Deamfortunam(j) alii Thetin.auce- f^ortund 
tiam Proferpinam. 

Ifidis f rolae variegata? , fignificanr -juxta Valerian. XLIII 
Materia?,adformasvariasfufcipiendas , indmatio- + 1 Mate- 
ncm.Y^jeadcm, eumftolisnigris, lunamobduftam naprima. 
fignificat. 

Ifidisfacerdotestotumcorpus capillis & pilisnu- 
cbre, lineis tantum veftiri, repudiata lana $ abftinere *« « 
carnibus, (y) fipnificat. impuram actinpere nefas efle. \ ' *" r " 
Rhodiginuslib%>c.ii.. . d0tes "»; 

U> , vel Argi & Ifmenes filia,vel Inachi fluvii fingi- *!? rts *** 
turjqu6dmodoperillaBtiluna,modp cerra, qu«e vc- J tmen *' 
lucexaquisemergic,incelligacur. Hxcajovearma- -, 
tanubibufcjueobfeptadicicur, (6) quddterram va- /^ 
porjbusnebulifcjue obfepcam ad rercilicatem , fol e- f ert1 " ta *' 
tiamambiatfoveacque. Ceceruminvaeeammuraca *._ 
fingitur i (7) quod terra homines,canquafn vaeca , u- 7 J Terr * 
benbus& Iacl:eaiac,quamramen Juno Jovifivefoli * Ut omi ^ 
fubduxic & Argocentoculo.ideft , noctipluiimis nes ' 
ftellisvelutoculiscollucefcenci cuftodiendam tradi- ., 
dit:(8,hisenimterraetiamfovetur.SedJupiter,Argo -* *- 
per Mercurium occifo , ( fol enim ftellarumlncecn w '* w /* 
fuaviopprimitjioinlibertatem afTeruk, qaot 4em- cmaat ? 
quein iEgyptumdelacafquia iliicrerra fecimcfriiima 
eft) iublfidisnomine eukadiqcur, videKatalem 238 C a p. xxu. 

1. 8. cap. 1 8 . & Ricciardunf> qui ex PaUph dto& Ho\ 
Ugionlinm apteexponit, 
XLIV S E R A P I S. 

beus Jigyptiorura [quem cum Ofirideplenque 

confundunt ] capiticalathuminfixumgefcbat, cui 

fignumtricipitisanimantisadjun&ttmerat , capite 

1r • tt Leonis ■, quod a dextra caput canis , a la: va caput lu- 

IL trtf piferret. [i] quibus folem exptimit tria temporaTC- 

tZLA fpicientem: pra.rens,qu6dvigi^nsLeo,pr«teritunN 

F J ■ qu6dlupusvoiax:futuruTn,quodfagaxcatiisindicat. 

\ 1 Terrk Calatttsfolisterram alentis naturam, Ijis autem Sc- 

rL inco. ^d^oumammofa 10 tc^ocorpc^fiftgitiin 

/11/T *qu6dtrtraomnes,velutfuisub e ribus,nutfiat.J/^ 

Af*rr;/.i S^r. tf .2 5 .Cultus ver6 5*r/# [ficut^) 

bovisimagineadudiEgypuoseiti Tquod Ofinspoit 

mortemea fpecrcapparuifie Cfedatur. Duphcem ta- 

men Apis imaginem, alreram Ofiridi.arteram IfiJi , 

tanquamSoli & Lunartributam coltterttttt >, forte a 

-*¥ %£s2 Tofephd.cuibovesvififunt.duaadrigihe. . 

IJIoJepbus Se r r3 idisfimu i aGrumC umrriddio in capite , [3] 

JamtJE^ T f e phttmtoti:£gyptofamistempore', fuppcditato 

fttjubv* £ am r tnco>C onfulentem defignat. Valefian»?. Ifidert 

Tp : /' v ihriburnahavigioapudSuevoscultam,[4]utr^r^ 

-4? iWrgi* trfw fi jfi^^jciigjoncmpcrliburaaminSucViam 

2" ^ "*~ ad vedtam cffc. A tirct refert Apuleim : tllam ey m- 

bam, fcu liburnam, ad pdcutieffigiem,latva tcnuifle; 

qui fignificabat^x Nilo.fiveaquis terram bibere,ut 

fruaifera tttct.vide Goropiam inKermath.l.$. 

\ * ANUBIS . , 

^ L ^- Quem alii cultodcm , alii filiurri Ofiridis faciuhr> 

haocbat eapur k collum cahinum, & faciem, modd 

rJisiam,mo-d6aurcam,fimftramanutadttccum;det* 

*S)Eorizo. trfpalmaeramumcomplexus : quernMetcuriuma- 

6) 0m p u a i£gy ptios fuifle aflerunt, '[$• Jfigttificat apttd lllam 

tqfejii* pentem homontern , qui in utriufque hemifphaerii 

contem- rfjeditullio eft. Undc & prO tttroqtte herriifphfcrio u- 

plans vcl farpatur , quod cattis interditt juxra ac noctu videar. 

Migiofi ceterummoraliter ratiohemindicac, {*] quoeaeli 

bominisi- 2aturara , fpatia ambitufquc expiicat. inquacapuc 

— k * canrs Imag. ex fabulis. ig^ 

canisfagacitatem, & oculorum perfpicaciam , cadu- 
ceus paeem & quietem,palma viftoriam fui & rerum 
mundanarum defignar, qux ci necefiaria funt , qui cit 
frudtu in rerum cceleftium contemplatione verfari 
€upiet. porro Hermanubis , uci Hermes, ad viam col- 
locatus,(iJ iigmflcat^ationemfeuprudentemmoni- -}*' R **'* 
torchr, viamnobisinrebus inferioribus & terrenis Vei con fi" 
rabnftrantemjunde & ^#»&gaHUscahdidusi(i)cGe- m m 
li,Hermanubicroceus, rerrasfimbolumimmolaba- terrents 
cur. Itaex Khodigih.L^c.ir. Cdlcdgnd.de JEgypt.Go- Utrt & ens - . 
*opiua inHerntdth.1.6.. " "*" pRatiom 

XntMs triceps, homihi$,canis & equi* eapite, forte dtvtntsdt " 
iincufurpatis,qu6dutC^^«'«iin Mercurionotat, rt S ens - 
\nubis,in mifiria parris Ofiridis;ad galeam& vexilla, 3 J Ex P eat " 
ignanda,can r is fit ufuscapice; f jj ita enim expeditus tu f acvt " 
c vigilans miies adumbrabitur ; namequicaputmr- j tlans mt " 
iriam,canis vigilanriamexpiimet.quamquamG0><r- ' 
iusfupral. &. doaoremhacefBgieexponat:(4] hu- ^ D°&*r 
lano videlicet capite , in quo ratio nos dirigens praj- P rt<dens 
detj cum cane, qui notitiam % equo, quigenerofum vt ^" ans 
nimumfepiidentet. " Vgenero- 

T Y P H O N. #& . 

Quem alii typhoeum vocant a Junone fola , ad XL VL _ 
mulationem Jovis, fine viro paritura,terra percufsa 5 Y entor * 
roduftus, prartei aliasfignificationes, dequibusfu- vtsmotu f 
a in Ofiride , fignificat, ventorum vim Ut vaporum ? m '- 
cendiorumquefubditosmotus, ^jacincendiapro- ^ Tert& 
mpentia caufantium,1&ndefub vSiciliahismalisob- mot \ >JEth 
>xia, fepultum & ighem ore fingunt vomere. (6) n , A mcen " 
3rro multisfinguhtcapitibusattingerefidera,(iex- mm \ 
iQrientem,finifttaoccidentemcontihgere, pennis V r ^ en * 
tocorpore veftirij quad ventiquaquaverfumper celerrim * 
hera velociftime ferantur. ( 7 ) crura ferpentibus cih- f ertintur - 
1(8) venrum fignificant terris fepe hoxium. Ethice ?^ Turbo 
c6 ambitio fum hominem , & fuperbe Ceft efferen- m terra 
n jaaanremq ue: (9) aut etiam cacodxmonem to- 9~\Superk 9 
orbefuriose dcbaccantem exhibet. (10J Georg. Ve- *? ambi " 
w Problemate +0$. Natalis I. 6 . c 1 1. ^ ttofus. 

HoRusquempleriqueOfiridis&Ifidisfiliumvo- lo ) D * m ° 
lib.ll. T lunt, orH tur " 

b*t. ij ?rim% 2.90 C A P, XXII. 

orbisCha- lunt> Horapollo etiam diftus, mundum,ut ferunr ,ft- 

w - ve orbem terraz fignificat , fine oculisdatum ferunr * 

2] Homo ^^^judisinaigeftaqueTiriclucemoleSjinprimo 

inortucA- ortu> f u i c aliiperHorumintelliguntcompofitumex 

CHS ' T materia&intelligibilinaturas [2] ideft,honlinem» 

XLVII. de ^ uQ facil ^ inte Higa tu t , quomodoin primo ortu 

$}Rehgto- CXQ us(\t,&fac\xf\ii*uonK.vi4eCalcagndeJEypt. 

fusvela.- HARPOCRAtEspuei[j;baficircutatiirtfidens(4j 

iejitumco- dcxtrxmanusindiceoscomprimit^Jin finiftrohu- 

templator, mcrocu mfagittis,Phatetta,(6) arcusremiilusadp* 

humtlts & j es>ve n;e talari obtcgitur i brachiis tamen capite, uti 

innocens ^^ extrcmo dextri pedis nudus , in manu finiitr; 

tjfedebet. facem a r d ent em,[7>& tfia loti capita fuftinet^S) fut 

4 yprbem ia , yo b tac hiogallumcompIeaitur, preiTo gutture 

Juperare. ^ , ^ ft feno&uamhabet,qua? incapite aurem afi 

*) 5torw ninamerefom, (io]uti & ipfe infincipitevidetti 

amare. f crr e,(quamquam aliqui dtacunculi folium huic au- 

6)Varatus^ r ip er f irn ii ee ncvelint)ferpensinvolutUscapiti.- [n 

etd pugn* - n fiont£ limula eft Qya» ornn j a myfteriis non va 

nrmisamo c a nt:nequeimperit£G*r^»*/.4.>. & 6 . Hierogliph 

risDet. ftudio accontemplationi rerum cccleftium applicat 

yJCoeleJlt puerenimeft, utpuerosparvofquefubmilTione efl 

gratta dt- ^ eDere tta d at cos , q U j huic fc dcdurtt fttidio , fedeti 

**&' orbe , ut a curisrerum mundanarumquiefcendui 

$) Volun- jocc^ CC ckftia meditanti. Silentiu indice ori admc 

tate Vei t0 poftulat:fimulci;auremincapitehabet><quod di 

**&' ccti meditantiqj divinaimagisaudiendum^quam h 

5>) Infili- q UC ndum.lunula in fronte,proficiebdum , dum pl 

tiovigtla- numimpleat orbem , moner.no&uaa tergoauri 

re * . folitariummaximcDeivocem ac fapientiam audi 

*o)Seltta- intel iig erc , tr adit. ferpens iricapiteveteremjufc 

rttitn ejfe cxuerecum peccato homiriem (utiferpenspellem* 

&Dei<vo- tercm f i et )quidivinisintendit. gailus fub bract 

tibus in- rc p rcl f gutturevigilantiamfilentiojungendam. s 

tentum. cus afJ £ ec j es , & i n humeris pharetra, omnem rere 

it)Veteri cecleftiumfpeculationem ad amoremdivinume 

txuereho- re f crerK ium.quo&roti capita referuntur,qua: ad( 

minem. j em tancmam Heliotropium aguntur,uti & volut* 

-*i) Trofi- (apiemisDeiqueamantis :c\uiatamencorpusqu 

tiendum * corrui 

frdies. Ymagines ex Fabuiis* 29T 

eorrUmpficUr, animunj aggrafar , finiftrafacesgeric 
timinis cccfeftis<& graciae , uc hoc purgerur a vicciis,& 
illuftreturin virtutibus, necefeia? 3 irafere Goropius. 

Cartarius, de imaginihm Deorum* llli perficam ar- XLYllh 
borem facram etfetradit; quod hasc aibor , cum fru- 
dushabeachumanocoidi fimiles & linguee folia, j] VerurA 
(i)doceat, linguam debere eife cum coide, id eft.cum effe.feu re* 
prudentia& vericaceconjun&are. C&hns CaUagn l. cJum ac 
iereb.JEoyptiacis > additimperfe&umillum abilide f im pli C em. 
prarmaturopartuiijlucemeditum, [1] quodfignifi* 2 ~\ R es 
cet, nulla in re pto.perandum nirms : nam u: iu pio- p rAC eps & 
veibioefti canisfeftinans coccos pariccaculos. cum i mma tH~ 
dcindeprasfidem lJlum faeic juventutis, (3]in oratio- m 
neetiarrinumrudis , cuifilendummagi5,quamr0- 3~\i n firu- 
guendum: utadmorooridigito indicatur quareve- ftor iwvZ- 
ceres dum facra Harpocrati leguminibus oblatis face- t&. 
renc, incercinebant yhcoccot, Tc'%*j ^yhu&o-oe, Suiueov, ^.)LinguA 
id eft lingua fortuna, lingua da? mon : fignificanreSjin honum & 
linguabeneufurpatahominisfelicitatem vera : nam malum. 
utrumquctamfortuna» quamd^moninutramciue 5] Sapiens 
partem,bonam malamcp ufurpari potetit, Idem Q&- multa vi- 
fev^deSileutro, huncDeumfacrt totocorporeocu- def&au- 
leumauritumquei fedaitomon fineore,[j] lupinain dit :paue4 
pelle,laneisindutum crepidis : (6) uc quietum & au- loquitur . 
diendiavidiifimumdeiiguet. 6~\Vigilai 

&t*citHSi 

C A P U T XXIIh 

DeGigantibiis , Heioibus, aliifquequibuf-v, 
dam Diis inferioris ordims* 

GIgantes vaftasftaturiean^uinis & diftorcisr j 
pedibus, (7) fignificant . nominesimpiosre- - =» j^ om 
cl:um nihil ac.fublime cooitantes. Petrus ;—«;,.<. 
^nmtm itb.2. capiteu. de bonefia dijciplina. xon- jj^ fW 
tendifle cum diis , ($] eft ■> eos ex lmpietatc J 
deosnegafle, , Mdcrob. & Gjrald. inHercu- 
le. montes impofuifle montibus & fulmine disje- X % u p tr U 
&os. (i) fignificac , cy rannos fuperbos a D eo puniri. J m fa 
T t tafeph F ■ %^i C a p. xxnr. 

lofeph. Hcrbl.lih.z.Metam.Ovid.&buh haccaturris 

Babylonicatconftru&oiibusorta ut Francifcus Georg 

Armon.i. capi. 

\j/i g l m Titanem SaturniacSolisfratrem, Ccehfilium 

' * ' lumliberisTitanibus Jovisregnuminvafifle,(i)fig- 

* ' nificat,illostemporumfiderumqueimprimisperuos 

, —a- -.» fuiile, ut Paufanin Corinthiacii.Rhodig. I + C.14. 

•P BRiAREuscentumhabensmanus, (z) hgnificat. 

* tempus arftivum,quod variam rerum copiam mundo 

x f fuppeditat , quadeindeconrraDeumhominesabu- 

tuutur . ur Gigas centimanus {)) Hibernum te^mpusi 

• quddcolle&ainufumnegotiacjuediftribuir.abHo- 

2» ' u - merofoletiamcentimanusdiftuseft,qu6dmul:aip- 

, * 1 _ fe in homines & orbem beneficia diftnbuat , Valeria~ 

ht mni- nus * SS-QuzRquamhuncittumieftimappliccsR*- 

a 1 gi,quiraultosadbeneautmal£facicndumminiftros 

q uimulta^ h ™ z ' i ... - .. 

inhomines Centauri exnubegcniti,contra Lapithaspug* 

beneHcia nantcs » m f e "°« P arre equi,fuperion homioes, f 4)fig- 

difiribuit nir * cant » hcllatorescquires , & taurorum abadtores : 

tL • * nam qudd homines primum obfcuro loco nati, equis 

vel eth a( * bellum fint ufi.huic fabula? oCcafiouem dedit.Ce- 

BeUuino terum mora ^ interpretatione homines belluino mo- 

more vi- rc * ^ ecun< ^ um inieriorem partem vi ventes, indi cat j uc 

ventes < rere,n belloreperiuntur. vldcNatalem I.7 c.+. Pala> 

pbatusfabulamcxeonatamp-utats qu&dlxionRex 

ThelTalia? ex Nepheles (quod cft> nubes) pago juve- 

nesequitandignarosadhibuerit ad tauros oeftro per- 

,. T citosinfiringendos, Lapithis imminetcjamiamcafu- 

' r " rum filiccm , (5 ) ut eft apud Virg. fipnificat tyrannos 
nus fem- c v < j r • f- - s v*. 

. * lempetinmetuimpendentismali vivere; utiDiony- 

y m . .■" fiusTyrannusDamocli , fubeniediftidto admcn- 

famopiparamaccumbemi, oftendit. Landinns, 4. 

Qamald. 

n C H I R O N. 

Centauruscx Saturno (fe in equum fubiro convcr- 

tente, ut Opem uxorem fupervenientem fallewt ) & 

.... Phillyra Nympha conceprus dicitur : quia vidcliceC 

' cf&enislibidohomincm equolafaYiermfimilem 6) 

confti* Imagfnes ex fabillis. z$$ 

>conftituit , & degeneresquandoquefcerusprocreat : fi ro falibi~ 
\xt Chiron inferiori fui parte cquus extitit. (/Jquam- M e a 
quamhocilli,utireliquiscentauris,propterequorum % 1 Mari- 
ufum affictum,credam. Ceterum in filvis diu verfa- fi er M edi- 
tusjierbarumcjjillicporentiamcurioscperfcrutatus, c in& A- 
prajter reliquas artes, quibus excelluit, nomen medi- firologUfa 
ciprajftantiiTimituIit- undeiEfculapiuminmedici- Muftu 
na, Herculem in Aftrologia, Achillem in licreris mo- 3 \ ScientU 
nbufqj aclufu cithara?erudit.(x)Natus veio aparen- g, bont 
EibAJsimmortahbusiingitur,qu6dmedicin^pcifecta artes <vi£ 
cognitiovixmoTtaliingqnioconcedatur,ipfetamen ad ccelum 
deindemortahtatem a Jo ve exorafle dicitur, atque in pandunU 
li.derapoftmertemtranslatusjfijquodartesacfcicn- \n Va po- 
ti^perintervallaintercidant, benetamenutentibus reseterra, 
ccclum aperiant. <vide Natal &Ricc afcenden - 

Cyclopes Nepcuni & Amphitrites filiiunoin , es , e ~ui- 
Fronteoculo, qui Vulcano infulminefabrieandofer- busfulgu- 
virefinguntur[4)perhasintelliguntvaporesexmari ra . 
&terra afcendentes, quiinaeretonitrua&fulgura ^Ebrius. 
gignunt^ uti ipfanomina Brcntes* Steropes. & Vyrac- U J. 
w^indicanj:. t ceterumP^^«rinantroebnusab 6) Solfa 
tIlyfle,ocuIoerToiro,delufus,fr)/ignificat,inebrieta- aer purus 
:e4>ropenfos,menteexc«cari.w^W &fupr.inVulc. Sfanitati 

A ir-x T Gl i L APIUS - Pridefi. 

ApoIIinisexNympha€oroni<refiIius,iIIcvimfo- 7 )Deus 
arem^]ha?caeremfignificatinamexfole,cumaeie autor fo m 
>uroconjunctp/alubreexiTirgit in acre temperam*- nitatisyel 
:um,quodinhomine fanitatemcaufat,undeJEfcula- Medicin* 
Jiusj» Deus& repmormedicinaffanitatifqueprs- p er itik. 
Iicatur.cxquoHygeia,ide{t,fanitasutexApolline sMedieus 
3arafertur,Virgaferpenteimplexautitur,[g). &fer- vigUasef- 
>ensquidemvigilantiammedico neceflariam, virga fidebet m 
lodofamedicxartisdifricultatem & poteftatem in difficili 
lommisyitam denotat. Paufanias in Corinthiacis caufa t ubi 
mfculaptum exhibet , altera manu baculum tenente, de <vita 
iltera Draconis caput prementem , cane ad pedes de- hominis 
lumbenteif^Jquofignificarur^medicuminftardra- agitur 
onisvigilem,&canisfidelemrequiri. AlbricusPhi- 9 ]Medic* 
e/^^fedentemhabitumedicifacit, unguentarias vml&fi- £?4 CAP ( XXHrK 

flrtu pyxides gerent€m,dexteraq ue oblongam mutce^ 
tem barbam,.finiftra virgam cum fcrpente amplecte- 
2\Medicu.i t em 3 [i]quccirigmficat,medicumaftatematutum,& 
Jenex & ftudipvigilantemmaxime probari.Lautoillurrico- 
vtgil ma- r p n ari fignif. Laurura medica? arriutilem, Corvusei- 1 
xtme pro~ ^^ ^c^ futurorum prasfagum efie indicat.fi] GaU 

n Ur J' lura i mmo ^i^^ cu ^ a pi J e ^ v igil anc i am i m g ratara " 
zj M^to c{ fc # fc a f cr £ GyrJ ddrynt. j.de JEfcuLNattlislik.+.c- 
futuxfipr* ii&dtL 

Vtdenda, "£ i r e si a s. perculTo fcrpente ex viro in foemioam j 
' & rurfus alio percuflofnam duo concipiendi funt, 
3J Annus ce ,-np ra,vens & autumni,)ad priftinamrediiflefor- 
ex <ve,rem ma nH[3]eft, annum ex verno intempusaeftivum 
Ajtatem , q uo d fr u cl um m or e fs m inar um pari- ) Sc r ur fiis ex il- 
tx hac m i invernumquaiivirumdemierafle./r^/er^F«/^^ 
htemem £.2. Cetcrum figura Adami lapfi&refurgentis clYe po-. 

W \\i' v te ^* Qld9^ ver oJ u ^ exuEr ^% le g ener * s ^ xumex ~ 

veletnice. p Cttus *rirefia5, inter Jovem v & Junonem de amoris 

Adampojt a rdoreadhibitus, noveamoris unciasfcemina?, viro 

lapjumf*- tantumtresadjudicaverit,[4j ideocjue ajunoneex 

tntns, tm- c ^ ca tus»aJove conrra. terum futuraru cognitione do 

bellt Jtrnt- natur> fignificat, interignem& ae'remjudicaiTeplu_ 

bs.y pojt aerem confeire, ad flugum generatione •■> nam & aet 

Chrijhtn- mar i tat m gl € fc,is, & producit in foliis ; & gravidat in 

carnatto- folli cu lis:ignis vero tantum maturat in granis.Exca>. 

nem rur- catur ^utem annushiernis tempore ,ae're aubibus ob- 

fuvtro. fcutatoijupitet verofuocalorcperoccultosvapores 

4-jAer f utur i germirus conceptionem fubminiftrat. rideFul-- 

'W? gentMz. 

*d rerum L A R E S. 

generatio- I D p e lhbus caninis, canejuxtaadhibitoinaedibu! 

ne confert. co i l0 cati, [sjfignificant , fidelem larium cuftodiam i 

V * Diis efle Pilas veroiifdemintriviisfufpendi,[6]lig- 

a, n '£ Gum mortalibus familiarirer illos vefut luderej 1* 

froteftor nci p OE i 6. mafculi ad arbores iifdem fuf penfi, [7 ] fig 

aomuuefi. n ig cant , homineslaribusfquosputabant defun&o- 

6 J -*i n gcu rum animasj mollia faverecorpora , inquibusacqui 

homwhus s f cant proigneeriamLaresponumur , undeinnu 

jamtltares mis (ignari, quodbiiineignenon cuderentur-. Car 

tarih 
7} pefun-clis animahus concilianda fuies> us Imagines ex Fabulis. 195 

tariusfol. 4 4 8 . & laeobonius de C&fiorumgente ca. 1 *. 

Genius Jovis & terra^filmshabitus,fignificabat, 
vercribusDajmonemvelmalnm , velbonum.qui 
ldeasacimaginespiofequifquererum perfuafibiliu ^j n g e i u$ 
objicerent. [1] unde improbi maloobfequi genio, y ontti ve i 
probi bono cenfebantur , apudquofdamGeniusf*] w „/^ a 
etiam vim influentiumplanetarumtapudaTTospro- ^ y^i^ 
priamcujufqueanirnam, deindenumen,quodrebus A uenttum 
procreandis pr<eerat, defignabat, itARicciardusintit. {fanettru. 
Genius ex diverfis 

Mero,lautifqueepulis,ac floribusgeniofacrifica- \ j auM 
jre, [$] fignif. jucundam&lautamvitam agere.Ge- ac i a tayi- 
niusquidamLyeusAthenisinforolupinafpeciepro- fa 
pofitusaSycophantispecuniacorruptistriobolodo- \ Q a \ft„ 
«abatur. [+]ut Zensh.centur. s.Proverh 2.fignificar, ntat0res 
calumniatores lupina rapie in aliorum famam graf- fa mont 
fantes fxdo dxmoni fervitium deferre, ferviunt 

ADONIS. VI. * 

JuvenisaVenercdileetus, [5] fignificat in coelo , * Venerti 
fclem a Veneris ftella perquam lucioa amari : in terra - ^ foU 
fignificat , femcn jaclum. Quod cum fex menfibus^^ ^ 
hiemalibus fub terra latcat, finxerunt, ex Veneris pa- 
<5to Adonidem mortuum, icx mcnfibus apudProfer- xic^^^. 
pinamfuturum,fexrurfumcumVenere, [6]quibus ry^ r em §y 
fcilicet , veris & seftatistempore , terra viret. Idem & i atet r ex 
(blifexmcniibushibernanti applicari poteft. Cete- rur r um 
rum moraliter AdonidemaVenere amari,eft,vel pul- vt ^ t ur, 
chritudinem , vel dele&ationem , aut libidinem, in ea 
feclari. Adonidemigiturabaptointerfici,eft, folem, 
aut femen ab hieme j aut a leaio delecxationem, tolli. 
unde & mos mulierumdeplorandivirosmortuosin 
fefto Adonidis. Ant. Ricciard. i» titul, Adonis & va- 
riis Natalis libro ?.e. 16. 

In Adonidis templo feras manfuefien [7 ] m Mlia. ?] Divmx 
Ulf.it. eaf .z j. aflerit, fignificat in tcmplo veri folis.id fapientia 
eft, fapientia: divina? , feros hominum animos man- f eros ant ' 
fuefcerc, mosemolHt 

CUPIDO. VII. 

Sive amor putus ac di vinus, ex Metcurio & D iana 
Lih.jL T 4 gehas i)J)efide- $£g C A P. XXIII, • 

rtu If? te " genus ducit: (i] adedq; fignificat, defiderium fapie- 
tt& &t>tt- t j aB g C p U n Cat i s . q U f a Mercuriusfapientia.Diana puri- 
tif ~\ f W " /? tatcm defignat. alius impurus & carnalis ex Vulcano 

arnis / &Venere, (a) ideft,igneleucalore&puIchrtudine 
. , , . cotyeptu%dkitur. Eguitakii&.d*wat&\ jiiMHwiii iiQ'A*L 
y ^. • " Orphcus amorem bigenium dixir. 

meijnf>u-- ^Amtwot. ex Marte g» yenere eft Ampr continens ;, 

-. . .' pugnanfque,&contrarius,ErotifeuGupidinivolup- 

M u / ^o.(i)Eauicolal.i. Hiti€ 3TpudAlciatumEmbl.no. 

" Cupidineadarboremligato,ejustela&arcumcom-v 

' burit, quo, fiVnificatut amorem cceleftem terrenum 

'i^? yincere.ahbiEww. 109. una caputvinctuscorona,, 

z) ,. ° tresaliasmanibus.tenetiquarumiUaeprudentiampio 

, " conteplatiouererudivinaru:h3e,tresieliquasvirtutes 

A moru,ad vita acliva potifljmu fpecl:arcs>(4)defignat» 

5 , ~ L Amor natusex Porq.quirerum afflentiam,. & Pe« 

• / -2 niaquaeindigentiamfignificat : [5) nihil aliudcft, 
- r" quam amorem nafci ex abundantia rei,quam appeti- 

? -*"* musi & inopia noftra , Georg Venetus Prohl.$ si.tpm s> 

. "• . Gupido velAmor,apudOrphcum,piisomnjbus 

jj " antiquioii[<>japudAgathonemcontrajunior,[7]fig- 

". •• nificat , lllequidembenevolentiamquaDeusindu- 
creaturas. « ~ , , . , . ^ , , 

-j ctus,creaturasam^ndoproduxit:hiccontra benevo- 

i~. lentiamquaviciilimillajDeum ut patrem ample- 
t/truamor ~ \. . --* iSZ 

n \, ctuntur. Ftctnut cap.i&.orat. <. convuPlatonj, 

8* \a **' Cupidopuqreft^slrumc^uiaamantescjuafiarna- 

* r U tesfaciledecipiuntur j tumquiaamor recensferver 
Quali a- • " ^ , • / . ' . 3 r 
JL 7r maxirnej deniquequjainterjavenesmagisquamle- 

" " nes.Inter flores ac Gratias in Jovis hortis nutritus di- 

f i" citur.f 9) qudddeli^atisamorrebusac pulchritodine 

■T \ gaudeat:vernanritempore&a;tatevieeat.Nuduseft, 

maxtme. p -, . ,. F • %» j u « 

VIII t IO J tum quia canqidus & apertus el.te amor debet ; 

9 ) Amor tum 9 u i^ non opes,fed perlona amanda efti tum. quia 
rehus hla- P*ofufus eft * & fafpenudosfacit :tumdeniquc, quia 
dis nutri- nu ditateaccenditur.Ccccuscft,[ii] tumquiamente 
tur. excascat reiamatjeintentioneoccupatam, necfinit 

10) Amor periculaanimadvertere:tum quia fa»pe ingraviflimos 
apertus eft Grrores impingir. Alatus eft, ( 1 z ) tum quia lcvis & in- 
profufus ' conftans, 

ett . 1 dmorpericula non videt. 12) Inconfians & levt s 

homimtm Amor. yelexpeditm&celer.veleoeltfti*' Imagines ex fabulis* z$ j 

cx>nfl:ans,brevi fxpc tcmporecum expletacupiditate 
evaneicit (uticcirco Propertius conftanti Amori pen- t \ jimer 
nasadimat)(i;vel quodAmot amanti [utitimor] cm ft anSa 
alas addat expedito ad omnia : vel denique, quod A- 
mor cadeftia magis,quam terrena appetere debeat.«* . . 
£^»/W^/^.i.Arcumhabet,[2] quod Amoiimpu- .}. mor 
rus conlcientiam vulneret. Pacem quoquecum arcu r ■ ~ 
[i]quod ardore pra?fentesaceendat, abfentes defide- -.Jf'** * 
riovulneret.Ahquando (utC^r/^nV no tavit)&ful- s . 
men eidem donatur,[4]obampris& ictuscum yehe- **, ° r 
mentiam,tum celeritatem. Ab Orpheo Amori claves *[ J , 
tribuuntutjfj] quodfynceroamori &animihomi- r \ Z 
nis fecreta,& dpmus pateant. Ha:c fereRicciardus ex K ■ *y m 
yariis de Amore & C upiditate. "^ Vu ~ 

Ex tot, Amorisproprietatibus,Amorem mod6 fa^ . ' 
ciunt Spphiftamjraodo Magum imodo Venatorem, ' t 
& Aucupemrmodd Artificem feuMachinatore:mo- . ^ 
doluctatorem &Panaiu v tjeranterci(namp.mnesvin- jv- 
citjmodoMuficumcantufuo demulcentem fupe- \* 
tos: (me[iapjadj4gathonem)mod6 imperaritem fa- m ■ r 
tis ac Escceflitf ti,[ 6] (ut in cqxvivio Vlapn, Ficinus.) r - f * " 
Cau/a ha?c fingendi cft,quod Amoi; omnia fiat omni- ,* \ 
bus,omnemquevultumi ) nduat,colligesexRicciardo . • r 
fupra^namut^ophiltainiplicatiutMagusfafcinatjur *> • m 
Artifexmolitur&cogitat j ut Ludtatorfuperatjut ^ r ^* 
Muficus dele&at, ut Rex animis impeijat. r fj££ 

Eodemfpe&atAmordm(7)mo,d6a?grumacme- Jriu' • 
iancholicum:mod6Ja;tum&diffolutumimod6 ege- r eartt ' 
auminyiajacereimod6fuperbirediyitemjmod6li- 7 \\f mor 
ae domoacte&oefle, atqueinterfordes ac alienas emnem 
acere foresjmod6 in floridis yerfari hortis,modo ari- Labitum 
ium macilentumqucfqualfteimodphabilipingui- j aifeSiii 
ijuenitete corpore,qua» in Convivio Platoniscr^.y. i^a^U ' 
£• <J.expendit Ficinus,& nonnulh Eyuicol. lib. %.de 
laturaamoris.xxzm Amor modo aeger deflderioimo- 
16la?tusobtentojmod6velutegens mendicat , nec 
ratiaturimodoinreiamatas poffeffione fe creditha- 
D^reomniajmodo peregrinatur in via, idefV, rebus 
peritutis inter fbrdes ac flagiti.a harret i modo dolore 
Lib IU T 5 & fe- ip2 C a p. xxiii. 

ferociffi & rebusadverfisconncitur : modo. amatiscopiofs 

fubmt. C u P ldo n ve Amor curi umLeombus tra&um Icut 

x) ,4>w*r t! " ca & ^ aDer "sregens/i figni(icat,amoreisa potentif- 
T>eu etia. *i mtim " e tiaLeonesfreoare,& illumexprimit. Alciat. 
infleclit. ^ m ^ J oy .qui eundem depingit fraogentem fulmen; 
%\Delor S 110 ^ amor vi fua fit fulmine potentior.d ) Eundem 
*voluptate aDa P 1Dusim P ec itumatqueadiinum Vencris confu- 
feauitur g leruem exhibet,(3);Ewz6/.iii.qudd voluptatem fe- 
' - quaturdolor.EundemcumMGrteexhibetenabl.154 

Xv permutantem tela,de quo infra. 
4-) Amor Cupido cum cithaiccdo & Methe , feu ebrietate, 
impunue- (4)utP^yi»;/»C<»W»?/7./49.iignificat,cupiditateni 
brietate in amonsalufu & ebnetateioflammari. 
fiamma- C upido,apud Romanos,inter Herculem & Mer- 

tur. cmium,iignificat,virtutem,feufortitudinem>(5) ycI» 

$)Fortitu- utAtben.l.ij.c* ^.eloquentiamfortitudmi conjun- 
doEla- dam.amicitiamconciliare.Amorcum Apolline, u- 
quentia terquepuer, ($;figDificat,ftudia juventuti maximd 
junclaa- convenire,Amorvetomediusinterfapientiam& ig- 
morem noraotiam,(7)figoificatamaotem fapieorae verfari 
gonriliat. mediuminterfapientiam & ignorantiam; quiahanc 
6) Amor vuItdeferere,illamnondumhabet,fed appetit. Fici- 
fiudiorum nusorat.7.cio conv.Vlat. 

in edoief* Amorem cum Fortuna conjun&im apudiEgiren- 
cente. fe§ coli,(8) fignificat,utrumque nil habere ftabile,***- 
•j)Amare hr.l.ig.de Fortuna.\z\>ia conjuge deligenda non mi- 
fapientiam nusfortuna*quam amoreopusefTe.Et7«/W.^.4. 
feeiusini- Amoramicitia»erar adolcfcensintogarudi, corde 
tium tamen patente,cui in fronte fcriptum : &flaf & hiems^ 

s) Amor quod amor,in adverfis & profperis florere utjuvenis 
eumfortu- debeat.In tog#fimbriafcriptumjm0rj^o«>*iUtfit 
nainflabi- perpetuus.In cordc aperto,/0»£e$»^r4p*,qudd fynce- 
Us.vtlfor- rus tam abfente,quam amico prxfentc duret.(9) Gy- 
tunaAmo rald Syntagm.hb.de diis. 

rmn etnci- Amor pro Jove fulminator.cui Neptunus, pofitc 
liat. tridente,fe fubmittat, ( 1 o)fignificar , amorem omnii 

XI- vincere, & fuis etiam ignibus in undis rcgnare, uc e x 
g)AMor purop&antiq.CaHfinnsdeEiis. 
*verusin Nar- 

emn* fir tunajnter abfentes etis cofiat .1 o)Amr omnia vinck Imag.ex fabults. i^ 

N AR CISS US. A 

$u^imaginis.[quaminfonteconfpexit ] amore / j*!* 
*aptus,ac in florem fui nominis.d ) qui fine fru&u ell >. r r0 P rtM * 
^rfus.( i )figniikat,illos } < 1 ui velfu.i amorepeccant, C0 *™™P tp 
■efquefuasalienis,quamvismclioribus, caecoamore J r * um 
proponuntrvel.cjuicorporisfui pul.chritudine (qua? *?*£*' 
sftumbraquajdamDeiafqjetiamanim^plusquam 'L^l __ 
Jivina^gratiafatqjanimiefpecieideleaantur, nimi- ^ niih0 T 
rum flores illi funt,at fine ftuftu.Ficinu* orat.6 c. 1 7- fn~- 
sonv.?laton.Alciat EmM.69.Eft verdetiamqusda j J^f 1 
imago Dei amore hommum captiatque incarnjiti. vwlam 
Endymion paftorfuit,quinotfugreges,lunain inUr ^ iu> 
ca;!omorante } pafceret } ii>terdiudoimket,C3) vel,A- ^ rmiens 
ftrologusinterdiu dormiens,nocru ob contemplatio- velAttro 
nemftderumvigil.undefingitutlunamamaiTejactri- loim J 
ginta annis dormiiTe,interdiu fcilicet,dum grcges ip- XU 
fiusklunapM t itaFulgJ.2.&ltfat.l 4.C.8. 4)Semnus 

SoMNUsnigrohabitu.alatus ; acpapaver manu tem y is fo 
complexus No&is filius,f4) fignificat, No&urnis te- humMita- 
nebrisachumiditatefomnugeneraaacfoveri. qudd te f ovetur 
fororemhabeatLethcn, fr) fignificat fomnum om- J S pmnul 
nium terum obliyionem inducerc, vel fratrem etiam lr f-,-^/' 
mortis eife.Hunc vero Deum a Junone inducl non in ^ ucit 
potuiiTe.utJovemfopiret, (6) fignificat,ilIos , qui f raier * 
murtis fmperanr,diffi culter fomn.um admiftere, kge Mortis 
kic Ricciardum, Natalem l.yc 14. . * * 

SomnumeiTeRegem.quiDiis&hominibusprseT J fll 
fideat,(7) utOrpheus ffngit^eft.omnes omnind fom- f um j or ~. 
nofubiici.Itafomnusapud Cotinthxos ufPaufanius £-•* 
wCorinth,f.$}.Leoaemfopkn$: (%) etiam fortjfli- „. "' 
raos ab illo vinciindicat. omn Tb 

Somnusanima^apudPlatonem, fignificat,anima; ^# ° 
ipfius cum corpore conjun&ionem, ut Clemens Ale- > ' 
xandUStrom. %\Somnm. 

Mo r pheus fomni minifter , quofcanque vultus t° rti JJ mos 
dominiimpcriofingensProteo&Mimofimilis,^) ettcti ' . 
figmfi at.variasper fomnum rerum imagines dor- 9j lma &~ 
fnientibus obiki.quodGvid.l.ii.Aietam^expreJpt. ne W> rt * 
SENTiNusqaihominibusfenfum tribuere abin- P^J ™"^ 

LrUl j , fcntU ""'^ 

1 ~- V* H.ntHr. 300 C A P. XXIII. 

i)Senf» & a tiacredebatur,cumaraiea,fimio t vultute, apro, 
poU en s. tyncepinPebatur:quddha?canimaliapr«hominibus 
i.)Dem ^ eniu polleanc. [1] ut S.Auguft. de Civitat.Det t ]uzia 
viulargi- carmen. 

tor, & Dif- N os a P er axditupr&eeWtjiranea taffu, 

fimu ator Vultur odoratujynx vifu,fimiaguftu. 

inpcena, ViTUNus.yitaslargicor alterum oculum claufum, 

3)Fortuna perir.jux-aque caput infanris ac fenis,accipitrem paf- 
magis qua ^ s alis,pifcem & hioporamum haberjquod omni ani- 
virtuem ma nti vic-m iax^iatur.ac faspe,mortem nobis prome- 
favorfe- r ent»b.us,eonniveac,& pccna diflimulet. (i> Vide D. 
quitur. ~ Aug.de Civ Dei. & Plucarch in Ifide. 

XIV. FAvoRaforcunaautritur,ccccus&a!atus'tota:in- 
4)R.idicul 9 "ftens,(r)n"gmficar,favorem fortis magis, quam vir- 
& ir.iperi- tm * s beneficio conferrijalis,ad fublimia loca conten- 
tuscehor. 4 cr e»ubinechumilesillumaiTequanturj necacaccq, 
$)Reprehe. videantnt.Fifdfo Lil. Gyrald de diis 

dereinre MoNusexNoc1:eacSpmnopatte,divinoruoperu, 

magna le- non artifex,fed cenfor ricficulus, (4) de quo in Budan 

vicula. Philologo eft,quodVenerem aDivisomnibusformae 

6) Corri- grati^laudatamipfereprehenderit,obfcridula, qui- 

gere qut, bus uterecur fandalia,(f}fignificat, rudes plerumque 

reBafunty &fce!erato$noctisfilios illa reprehendete in aliis, 

fr Cm qusenuJlafunt,utfandaliiftridprem,quasfuoipfiin- 

jtjCor ho- genio alTecjui nequeunc,vel deniquepraspoftero judi- 

minisoc- cioea ftatuere,qu«erifumprudentibusmovcant: uc 

cultum. Momus de taurp cenfuit.re&i us actum, fi cornua in- 

g) Montia, &* oculos gereret,qud eis certiusacrocurpru du&um 

incola vo- uteretur.U) utLucianus. Iderrr in hominis fabrica 

luptatt & carpfo,quoddeefletin pe&orefeneftra, qudoeulis 

mundi fo- receiTus illius abditi peryideri poiTent, ( 7 )quod mul- 

cietatem tos alia loqui,alia fentire exploratum jam elTet. 
perofus, ut A T L A %, 

cdeftia co- Promethei frater Rex Mauritania?, Aftrologiae pe- 

fideret vel riniTmus,aPerfeopbje&o Gorgoniscapiteinmon- 

Chriftttiin tem altiiTimumconyerfusfingitur, cum, infidiarum 

folitudine, metuensJiofpitiumperegrinisnegaret.(8) Indenata 

XV. fabula, quodexmonteillo vim auri ingentem efFo- 
9 )I)iveseft diiTec, (9)quamPerfeusexGra?ciaarmatUsfuperv 

%m mun~ nien 

di opibus non indiget. 1 Imag^exfabulis. jor 

niens fuftulerit, uti Jafon cum Argonautis, fpoliata 
Colcho,aureum fuftulifTe vellus diciturrta* Agricol* 
lib. l.de veteribus & novis metallis. Porro in montem 
converfumfabulanturjquia mons ab eo nom5Atlan- 
tis obtinmt,qui fcilicet illum latentem vulgo fubdu- 
xerat.Unde huicrnonti VirgiUus viri imaginem tti- 
buit. \ Afi r 

Coelumhumerisfuftinercfingituri quiaAftrolc- V ftrolo- 
giajperquamgnarus&fpharrar primus adumbrator ?'JJ. VC ca ° 
creditur: (i) ut paffim notant Mythologi,vcl, quod 9 " Sa P*' 
monsiftecaputnubibus,acvelutcarlo,inferat. ontiaferi- 

ClypeuAtlantemhabuifie,quoobjecl:o vifumhe- tuslt ^ m 
betarethommum,(*)exaltitudincmontis, opinor, ex l uv *~ 
natum,quam vifuncmoaiTequeretur. Vel potiusex J!f f .J 
fecciI"u,quohominumfefeocuiis(bbduxit. . > r '/ 

Clemens Valvafirus apudRicciar.appeuiui,noffci$ re cm P tor * 
mentesoffufcanti/ymbolice ha:c tribuitcuti &illud, z ) Soltta rt- 
qu6d Atlasiilamcuique obiiceret,reiimagine,quam u ° 
maximecuperet,verumnunquamaflcqueretur,($)ad ■ *f* . 9 
appetitum, variis rebus per phantailam deludentem, V A PP etlt 
applicat retcupti. 

Gemina:ATLANTiscolumna?,(4)poiosin ca?lo l Tf^ ne 
peminosar&icum&antardticum defignant , quod e * aa **r- 
His mundus fuftineri videatur./ta Nataiis 1.+ r.7. ^ rolus 

CADMus,Phacnicum Rex,Agenonsfilius, m Cre- ffHKff^ 
taSbroremEuroparn confecutus, haud pracul de- ^Xft 
inde a ParmaiToThebas condidilTe feitur,RegeThe- 
banorum Dracone,ut PaUphatus inquir,vel, ut alii, 
Lattoneinfignioccifo.undcrtatafabula, quodDra- f)vi&oria 
conem ferpentem fuftulerit.(y) Cujusdeindedentfes metuentU 
fparferitperagros, (6) idcftfbciosvicTordisjeccrir, hoftis, 
quicollecTisviribusfortiotesadarmaredierint, vc- 6 Hoftis 
rum orto diflidio mutuis fefe armis opprcilerint, ut dijppatus* 
iccirco aenigmaticc" fabulati fint, ex fparfis dentibus 
enatameife atrnato.ium aciem, (7)qu2efemutuo 7,2*«/«» • 
congrefluoppreflerit.(8)CadmeatamenvieToriain- ter gratg, . 
felix dicitur , ubi nec vicTor quidem laetaturj qu6d vires. 
Cadmoharccladesparumprofuerit, nam Amphio- f)Vi&ori4 
nem ipfe & Zcthum ajmulos concitavit^a quibus de- infilix. 

nique $oi C A P. XXIH. 

niqnetegne deturbatuseft. Hermionem fiveHai> 

moniam,«* OvidiuSyiWi uxorem tribuuntj quod bo«- 

VdifcipH- nam R e ip-difcipliQaminftituerit, religioneaclitte- 

na& lite* r i s <relebrisi (i)nam litteras gtarcas fedecim(quibus 

tarum re- P a ^ arne ^ €SDe ^°Trojanoexaviumvolatu adjecif- 

pertor. ^f erru i.|o9-^ / )ptimum ex Phacnicia in Grar- 

ciam tranfportaHe,eradunt vetereshiftoricij unde& 

Cadmi nigellse filia: dicuntur licrera;. vide Natalem 

XVII. & Ricciardum, 

AMPHIONEM ET 2ETHUM, 

2) MuficA Thebanamoeniaad citharse fonum faxis coo^ 
vel eloque» fluentibus condidiffe,^ fignificat.eos viros extitifli 
'iU vis. Muncos,quiuulli cecinerint , rrifi faxa pro muris ex- 
ftruendis conferret,Jte PaUphatas,Laudinui ins Q& 
3)Concor- w#M.exiftimat,Amphionis eloquentia hominibu! 
dia &pace perfualumiUt hzc mocnia conderent.ceterumCtf/fo- 
urbesvi- litu Pegmate ^i.non ma!e per cithaiam (3) moraiirei 
geht. intelligit,concoraiam & pacem, qua urbes maximi 

4)Theba- extolluntur: 

rumporu HYGiNusfeptem Amphioni> Poetica?, feu Poly- 
feptem vel hymni£e,adjungit filias,(4)tanquam,totportiscon- 
feptem ar- ftanteSjThcbasexprefTuruSiVelethice artesfeptem 
tes elb- quas ornaut eloquentiam. 

yuehtU Orpheus nanc filius Apollinis ex Calliope,nun< 

crnamen- exPolyhymniafingitunCO&nuncquidem Orato 
tum. rem,nuncPoetam difertum fignat.qui feras & filvaS 

^Orator ideft, hominesincultosacdurosad excultam poli 
*ut Poeta, limfysitzmxxz&xixznt.Horat.wartePoetic 6}uint 
aut Mufi- lib.i.c i<*.& alupermuki.quamvisCkmeM Afexana 
cusdi/er- in Adhort.ad Gr&cos Orpheum Thracem, Amphio 
tus. iiem,Thcbanurn,& Arioncm Methymnz-um viro 

muficos.fcddeceptoriosad orgia & limulacroru cul 

XVIII. tum homines ttaduxiiTe exiftimct , cuiconvenir, u 
>6}Princeps PaUphatuthabet , quodBaechasfrondibusinftnJ 
fortis & &as,tanquamiilvas,traxcrit> 

$rudens HERCULES, 

-Ueros in- (6 ) Mod6 potentiam,virtutcm,acrobur viri fo, 
*vt8us mul tis fignificat,<jui vel extcrnos hoftes, vel anrmi etia 
Otobjecim a ffeclionesaciflipecus>domajcpQflii:i moxjofapiei 
f&l> 9 ,&. tul Imagines ex fabuiis* 305 

tiam,prudeiuiamjeloquentiamquedefignat,titpro- 

inde imago fit abfolutiiFimi viri Herois ac Prindpis, j\ Soleiuf 

unde,opinor,etiam pro fole,(i ) inter fidera excellen- que (igna 

tiifimo,ufurpari;& duodecirn lpfius labores duodc- ^ HOi ieam, 

cim adhiberi Zodiaci fignis, quae fol cjuorannis perer- 

rat,ut,pra?terdiverrosalios,Gyr^/^;»Hfrf«/e,C^ 

iarius,Eriz.zus. \ n 

Herculem a Jove & Alcmena . nafci,(z; fignificat, ^ - *)L 
tamvirtutem,quamfapietniamaDeo&hominisco- ' *.££ 
operationenafci./f*/ereF///£*»f./.x & Gyrald. J*F ientt ** 

Herculemevomuiifelaca Junonefu&um, inde- ^* . 
queviamelfelacleam,(3)fignificat, folemhuncfuis " jf™ 
radiis accalore in coelo candorem efficere. Gyraldw ™ ts 
inHtrc. ae * m,n 

Herculem,Leonisindutumpelle , clavammanu c * lo,vl * m 
ferre/4)nudumcetera. fignificat,illum fortitudine J actt ' # 
fuadefenfum,tamanimiquam opens, Cartariusde A* oriltu do m am- Imagin.Deor.da.\a etiam,juxta Gyraldum , Plulofo- 
phiam figmficat,quahoftes vindmus. mo Jimul 

ClavaHerculismadituSacelli, (r)ut eft,inroro *\ *™- 
Boario, Roma^j quascanesac mufcasillic terret, 5/f w /*^** 
quominosingrediantur. quodprecatus DeumMy- mtem P t0 
jagliim Herculesfacrificaturusdicitur j (6)utSoli- arcen <* 1 ' 
nus initio P0/y£z/?ora,fignificat, virtutem impuden- 6 \ Gaium^ 
tiacalumniantiumkoftiumnontetreri,nequemacu- nt&virtu- 
laripoiTe, tem non 

Herculemtdtmonftradomuilfe , veldevirture maculant 
heroicafortitudinis , velRegumpotentiaintelligi- XIX. 
tur, vel,de fafpientia ac prudentia viri Philofophi, aut 
oratoris>quibusvirtutibusautaliosmoderemur, ac 
vincamus, autnosipfos. Sichydram ab Hercule 
domitamefle, (7) velfignificataPrineipe popU- 7)¥rincef$ 
lum,qUihydramultorumcapitum dieitur , perdo- rebeUem 
mitumeiTe, idque vel robore &armis> velconfilio fofuium 
ac fapientia.Deindeidem fi^nificare poteft * fapien- jubtgms. 
tem Sophiftas,i!lorum artibus illufis , verirare fupe- vel Soj/h$~ 
•*raiTe;autcupiditatem illum propriam , qua? etiam fit a japi* 
perhydram totiesrepullulantem,intelligitur,fregif- entt vtflu 
fe» qua? cum fingiilis ipfius facmoribusfacileappli- 
Lib.lh ecnturj $04 C A P. XXIII. 

^tfdomita centnr,modd ipfius operis naturam fymbolice inter- 
x) CuPidi preteris jfupervacaneum erit fingulis prenius inha?rc- 
tLJrna re.Rapaces Stymphalidisavesfuperati/i) eft,avari- 
l^fuZrL "a vinci.Amazombus viaisabftulifrebalteu<eft,C*> 
^Mcitt femineosaftusillecebrafqifubigeie. Taurudomare 
amplextb 9 eft,r3)illicitispromifcuifqjabftinere complexibu*. 
abfkinere lta Centaurifuperati,{4) funt hominescarnalcs ; & 
Jubido Antxus Gigas,ex terra fcmper exutgens fortiOr, libi- 
domit* do:&:CacusfurGigafqueunoculus(^)fraudulenta 
<)Frandu- mzlmwideAlbric Pbilofoph.de Tmazin.Deorum. 
lenta mili- Leo occiius {-6 ) aut furiofum homine, aut afredtio- 
tia corre- ke animi impotentem domitam,idq i vel vi,vel f api- 
$ a entia-,indicabit.ItaA'ugixperpurgatu ftabulum (7) 

£X urbem auc familiam>aut hominem vitiis hberaturn. 
6)Furiofm Draconefuperato poma aurea eVHefperidum 
homo, vel li0msfublata,pr^miavRtutum,6ppreflisvitrtsdeiig- 
animiafe nam.(8)Cetcium,utValerianu*,Alciatm &altthxc 
itio&ivel fapienniaj;ita Gyraldm cum plunbus ea fimul fortitu- 
fapienti* dini tribuunt. \ \ \ ? 

frawitur inter mulieies Herculem amore Omphales penfa 

7 ) Vrbs ducere,r9)fignificar,virumfortem amOris gratia ad 
famili* \ infima fe fubmittere.^/^.d' GyraU.fupra. 
velanim* Herculisfacroarcebanturmulieres,tauquammoI- 
njitiisex- liores;fed Theban*,tanquam fortiores, f 1 o) admit- 
purtata. tebantur, q U 6dha.deficientefune,quonaYis,[inqu.a 

8) Sutera- Hereulisfimulaerumerat]attraheretur , ex capillis 
tismit\ fuisfunemilliattrahendocompofuerint.[n] 
virtutum t Herculesclavamfiniftra,dextrapioptraIuftmes, 
trimi* A*x hincardentem,indeexrinaamlucernamliabeat, 
fberes. (ii]fignificat,vrrofortimottem ac vitam juxta ha- 
l)Vtr&rtis bendam.AchillesB0chiusSymb.14o. 

Imoread Herailesfenex*, catenuhs ex ore defluenubus ad 
imafelub- a ure $ aliorum,quibusauditore S traheret,(i5) figmfi- 
mittit. cat,fapientiiatqueebquentiahominestrahi.i:«^ 
10) Molles nm & Gyraldusfupra. r - > 

adforttal Coturnix Herculi immolata fortem fapientemq; 
inePti. virumrevivefcerepoftfatafignat. w/, mf ?™™™ 

"' ' mum,quodDeoprAfiasm*gnHmeft.ii)Virfertisnec 
<vi<verenecmoritimet.XXl.i3) Sapienti* *taue elo- 
anentta hemimm animos occupat. Imag*ex fabulis* 305 

auxiliam miferis:nam Jolaus Iphidi filiusx cotuini- 
cisodorenafoadhibito,eumamorre excicaileaffin- .- • * 

r\ j r ri »• n. t IjFortlS fr 

gitur [1) unoe ferunt Hercuh polt mortem,a Junone foj e -. sPo jx 
datameifeHeben , Juventutis Deamcujusbene- J rJ * f, y 
ficiojfuaqueapudDeasinteiceflione, Jolausdeinde •* \ (h - 
&nex etiam \ uvenilibns anj|isieddicus fit, Quo figni- ratumau ^ 
£catur>magnos viros ) ara lenes poft moi tem fama vi- x ifmm 
laque velut aova')\iv€neketcvideGjraId/up..foL6p. z yfyi P i ex 

H erculem fetre in finiitta tria mala,Dracone fub- conc ^ pt ce - 
ado(z) iignificatyccmcupifcenriavicta ir;e ardorem • ,- f a^ 
'comptimvhabendi eupiditatem temperari. <&volil- £ onum 
ptatisticillatiofles fedari Rbodig.l&.**.i\. 

Herculemommapriusmonftra^omaTe >> ejuam a Amliti» 
JunouisfeviriamcoiTiptimac: (s\ omnes iignathu- jLr uPer y a 
manas vita? cupidkares anre rtaugipoife, quam ven- ,-L • , 
tofaambitiolquaj-acmju-aoelbdometur. Landm. ^E^ mr ^ 
iniCamald. qua<vitii 

Cerberu'stticepsf4)triaimprimisviria,'fuperbia:, J. ■ 
avaritiae,libidinisdefignat, per <$ua? hominesad in- 4 f tw/,/-! 
feros devolvuncur, haxcsrberoeductoabHercule; ' ^ £/ 
aut,uc a forti devicta,aut ut fapiente hominibus ma- per ^- £ J^" 
nifeftata indk&titut.GeMgius Venetus Vroblpi .tom. rjar ^ £ ij 
■4.&atii. Ubi'1 

N-on pauca inHercule tantumliiftoricayidentur, j omt ' n 
utThefeus cumCerberoab Orco (loco 4ic dicto) vvn 
eductusfj) hunc enim Molofforum Regi ablarum: . n K " ■' t 
illumabeodemvinculisliberatnmeire , hiftoncum K J 
putatuiGeryon tricorpor.tres fracresm Hifoama i" 
abeo iuperatos<ieiignac(6)itaadexcremos Hripa- .wv 
niaj^neSvAbilam & Calpen momes proereffus eis '««•■■ 
nomenrecit,ucRercuhs columna? uicerencurfquod ( ^/ 
columnaruminftaraiTurgant(7) videGyraldum. 4u^* 

Hercules in bivio, (8) duplicem vimuisac ritio* . x «•? • 

rumfemicamyiro FoTciapevtam 'oitendir. 'Caflal * ott& ' 

. m , r y Aternum 

Herculeus nodus (9) araiitimas aefignac a mici- f^^® 
tias idemnodusinzionafponfa;a{ponfofolutus(ro) ' T \ 
fecunditatisfperatae argumentum,^ orn^n cftwirb^ L W **' * 
Lib.ll. S V S^ $otf Ca P. XXIII. 

Hcrcules 72.libcrorum parcos feratur. Qyraldwfilio 

XXIII. Herculcs una cum Mercurio&CupidineinGym* 
i)Fortitu- na(iis,[l) iignificat , in certamiuibus pneter robur 
diniinpu- prudentiam&amoremrequiri.Gyra/rf/! 77. 
gnando a- Herci.lem fuftulifleta^um humeris, cumgigan- 
morjungi tesconrra|Deum pugnarent|(i/fignificat,interfcelc- 
dus&pru- racosceterosunum hunc virtute caelos, five religio- 
dentia. nem fuftinuifle ac defcndifle. Gyraldusfol.31. aut in- 
2)Religio t elligeAftrologumfuifle,qucm ab Aclante de ftcllis 
nis&fidei i n ft ru dtumferunt.r</. 

defefor in- Quod fi per Herculem Soiem intel!igas,nonnulla 
teriUius ex diclis applicabis : aut aureis traherecatenulis, id 
hoftes vel e ft,iadiishominesobleclarc(j) inhorto Hefperi- 
jlfirolog . dum aureama^afublegifle(4)ideft j ftellas vefperi 
$)Solradi- luccnresabeoextinctas ; hinc& populus illi facra 
Isfuisho- fuit,intusalbis,forisnigrisfoliis,ranquamdie ac no- 
mines oh- & e ,diftinc'tis(5) lege Gyraldum & Albricum de Her- 
UStat. CU U. 

4) Solftel- T H E S £ U S. 

Ists extin- poft multas dc Tyrannis reportatas victoriasXa* 
guit. byrinrhumingreflusAriadnajfiloadjutus Minotau- 

S)Soldiem rumfuftulit(6)Quojignificatur>virum fortem , ut 
<J» noBem (poft cxternos hoftes fuperatos] hujus mundi fal- 
efficit. lacesacperplexasambicionis,avaritiar , &libidinis 
XXIV. circuituspervadat,acdenique concupifcentiam ho- 
6) Sapien- minisinferiorisopprimat , id finc prudencia duce, 
tiadivinu vcl gubernationc Deinon pofle. Goropius in Her- 
duceviA math.Ub.i.Natalisl.io.Mythol. 
hujUsmn- Perfeusinftruclustalaribus,enfeMercurii acPal- 
diperplexs. ladis ciypeopeilucido,inquoGorgonas intueretur, 
fuperan- averfus(quodhaeomnesre<5ta fpe&antes in lapidcs 
tur. converterent) miflus ex Deorum confilio , unam il- 

7)Virfor- larumMeduiamifiterfecit^) Significat virum for- 
tis divina tem.divorum ope,adverfus tripiicem concupiicen- 
virtute tiam,opum,honorum,ac libidinis feliccrer dcpugna- 
toncupif rc.qu*e concupifcentia ferpentino capitcomnesle in- 
centiavi- tuentes inlapidesvcrtat,idcft,duros& intradabiles 
mfr ad virtutcm cfficia*. 

Phorcy- acce-~ Imag.ex fabulis» 507 

l?horcydes autem five Lamia» aut Grarae, aliafc tres 

ibrores,quarBata?fueruntanus> & ufco oculocom- j)jv„ *j 

Hiuniufie.viamoftcnderunt Perfeo > (t) uguificat> ^ 

ttes anima» rationalis pocentias, quarperfeclia? a Deo ^- , 

infundufltur, nequeadolefcuntcunjcorpore > uno • - 

. . . n * f ** r tt&yVtam 

«oculcid eltjTneme ac racione, quam lequantur M\», , . . 

viam«cmodumfupeooda:tupicHtacis oftendunc. , 

Orcideinde> iivePlutonis -galeairw (i) [quatectas JL- 

Gor^onesinvifibileseiancjabftuliilePerleum, Me- • r 
j <?■ c o' i- r r j V •vtrofcm. 

uusa inceirecta,rehq uifque ioioribus domTtrs, ugni- ± \r t l 

ficat-,dete*ifleil]uiT)iacebras fcelerum , & occafio- , / 

Bespeccattdiafnoviiie. Medufa? dcnique capucam- *, „ 

putafie,ugniHcat,cupiditfarem vi&a v m. Mrnecv-a? ve- 

loilluddedicafleclypeofuffix-um, uci & Orci galfc- , ^ ^ 

am Mercurio.fc) fignificat.beneficiorum a Dmsac- > " 

cepcocum gracam memoriam,fea7c/<em'»2 ex Fulgen- ~ 

Uohb.i.&i.Equicolalib.i. partim exValeriano & 

2fr*rd#>fediaobfcura aucorum femenria quihufdam . 

nonnihiilluftraris.^»^/«7^«^£r<»/»/»»?in Gr- 

ci galea & Pahphatus apud Ricciardum hi f totice i\- 

lud exponunt de Perfeo adverfus Gorgonas pa- 

gnante. 

BELLEkOPttON. XXy 

Glauci RegisEphyra; filiusa Scenobara Prdeti Re 

gis Argivorum uxore ad inceftum facinus poftula 

tus,& quod recufaret > iceleris mnocens apud Proe - 

tum infimulams>ad Jobatem Regis fbcerum in Ly« 

ciam amandatus,vanishoftibus,utmaicperirct, ob- 

jet~tus eft,in pericuiis tamen illuftrior , contra Chi- 

ma?tammonftrumtoti Lyciae formidandum Lco* 

nino capite ac pc&ore,cauda draconis, ventre capfas 

miflus.triumphaffe fiugitur P«gafo,alato equo> pet 

Neptunumfuppeditato. Quod asnigmavariis cuftv 

Phyficistum Ethicis intetpreracionibus cxpofitum 

tfo.Plutarch.inclarismulier. ■exifthnat Chimasram 

navemfuiflecelebnsinLyeiapkata? , ouaHnprora 

lEiigne leonis, in carina caprs , in puppi draconis 

pra^ierrctraliiillumpopulis, hisnorninibusadum- 

bratis,armaincu!iffememaran:, ut Solymis , can- 

£&//• V * quam $o8 C A. P. XXIII. 

quam Uonibus;Amazonibus,velut captis. cumipfb 
Jobate infidiantctanquam dracone,depugnalle, re- 
&iusPal&phatus&ServiusmLib.'6. JEneid. Chi- 
masram Lycia: montem habitabilcmaBellerophon- 
teredditumaflerunt.Hicignivomuslicet, vanisca- 
men animantibus abundabat Vnde Lucret. 

Frima Leo^poftremadracOimedia ipfa chim&ra. 
Etclatius Ovid.6. metam. 

Quoa\ chim&ra jugOimediisinpartibu* hircum. 

Fecim & ora Le&jcaudamferpentis habebat. 

PerPegafumaNeptunooblatum, humoremafolc 

elevatum nonhulli intelligunc,P/War* interpres attri- 

bucum Bellerophonti putat , quddis moderator e- 

XXVI. guorum & freni repertor fuerit. 

i) Caftus Ethice Bellerophon (i)hominis virtute ptaediti, 

frfortis adeoque a Superis in omnibus adverfis defenfi exal- 

adolefcens. tatiq;,deinde (quado cum Pegafo in ccelum elatus, 

2] Superb 9 deje&ufque fingitur) fuperbientis rurfum & elati (i) 

& elatus itnagOelt. quicumefTerrefe,vclutPegafo in aftra, 

ffavirtu- cupit.ajoveprjecipitatur , utineoverum fuerit, 

tepr&cift- qui fe humiliat, exaltabitur, quifeeialtat , humt- 

tatur, liabitur. NecmaleF#/g«?f. lib.3. ineocaftihomi- 

nis imaginem repriefentat , qui dum libidinem con- 

tinentiafuperat.ratione ac prudentia velutPegalo 

eveclus, Amorem tahquam chimseram vincit, Amor 

$)Amor enimcapiteLeoeft, quiaprincipioferocitcr inva* 

imfarus dir.in medio capra , quia in occupatojamhomine 

thtm&ra petulanterlafcivit , infinedeniqueeftdraco, quia 

eft. mordet ut coluber , (5) ac confcientiamaffligit jam 

4) Sapien- male perpetratus. 

tid&fama Pegafus>velfapientiam> utFulgent. ibidem, vel 
laudisfcri- famam,utcumilloEraz»^//0 274.fignificat: qui 
ftionifque Yolans,fontem in Parnaflo cxcitat ungula, (4) id eft, 
materiam materiam laudis & fcriptionis fontem Poetis ac O- 
Poettsfup- ratoribusadrerumpra?clare geftarum-fuppeditat e- 
peiitat. narrationem.Pegafum vero ex Medufa? natum ian*.. 
f)Famaex guine(y;famamfignifieatcx Hereum prasclatisfa- 
faclis he- cinoribusnaici.F#/£«tf ./#.1. 
roum naf- 
titur. ACHILa Imag. ex fabulis* $09 

A C H 1 L L B j> wvtt 

ExPeleo&ThetideJovenuptiasconciliantena- * 

tus, (i)fignificat hominemcx terrae atque aqua; J 

commixcione Tove, feu igneaerequefimulconcur- 

r • a j 1 _ ° • »H *V rumcon- 

rentenalci.AdhasveronuptiasjQvemPeos omnes ^- • 

invitafle,fi_;nificat , inhominisprocreatione Deos^ _ 

omnescollaborare, Jovemordinarecaput, Miner- .p.. 

▼amoculos,Tunonembrachia,Marrempc_lus, Ve- " »._ 
i ■ _, j / s t- 7 / nes adho- 

neremrenes&uiguen^Mercunumpedesi-.) kulg.l. 

, . P * . - - _> . r/imiscom- 

Achillem a matre ftygiis merfum undis , folo pedis r 
talo.quotin&usnonfuerat, manfiflevulnerabilem, , >j/r 
acdeniquea ParideTrojanorum molliflimo acti- ■■l-L-a 
midilfimoinappetitis Poiyxen_enuptiis,periiflejii- *' . 
gmficat.viruminbellocontra adverlarios fortem & r ,... 
infuperabilem,pedes tamen , ideft, aire_tus habere { ^. :. 

1 . 1 * • r rr r ■ • PrOtrtlS 

proprics,quibus. vinciacfuperaripoilit,pra.ie_timin Vv ,-._ 

talis Vene_idicatis,qu6dven3. exillisadreries& fe- ^Ji ,S Am 

mora confcendant>($)adedqueii£mificent Achillem r . >, ." 
r ■ r ,.;',. j • • b r • ^ / ferttmltbt- 

ieuvirumrprt-emlibidinedecipiacluperari. kulgent. j- • r 
ibidem, inijuc* 

AchilleminLycomedisregia femineo in habitu JJ* ,/ 

interpen(^cnutritumY4)fi?nificat, illum molliter . • . 
_ • F j J> / & ;j • - mluxu 

& in luxu educatum. tulgent.tbtdem. ' , 

Achillisclypeus,inquoVulcaniopera,ut Home- .«- \. 

rusinquit,terracumoeeano,&_a,lumcumftellisex- '' . r 

hibebaturi(5)muut}icreationem indicat,quamHo- ^ __»_> 

merum ex Gencfi Moyfis fumpfi-fe exiftimat Cle- v?-l. l '.. 

_/ j * /1 ' _ v DtVtttS 

mensAlexand.6firomat- f * 

Tatroclus Achillisarmisindutus,atque'ab He_to- v r ^, 
reoccifusfpoliatufc[ue,cadavereGra_cisreH-to, (6) ._. 
iignificat,divitisfortunasabheredi|>usdiripi, cada- r * 

vere facerdotibus ac terra? reli _to, Alciatus Emble • v n -.^ 
mat.j.i. XXVIII 

Paridi judiciuminterMinervam, Junonem& * St i t 
Veneremde pulchritudine eontendentium deferri, 7 i . ' 
acVener^primasabipfodarijfy^) fignificat, homi- '*. . , 

nis arbitrio & ele&ioni triplicem proponi vitam. Vt * ~ 

_-, i • r • r a. - \- • mtnu vo- 

Contcmplativamfapientum,activa_n pohticorum, . ;, jio C A P. xxni. 

& voluptariammplliu^ftultos vero< judices vi amoris 
j)lnfecej[u impuUbs,voluptatem eligerc negiect :s ceteEisj veiiim 
gb.hommu iniuajtndcuiqifcrniciem.F«4./»'^.*,^f«iwiii2^. 4- 
tumultu Vlyffes in loco eminenti hominum mores, ur cft a- 
refiedevtr Dud Homerum.con:emrdans(i)fignifkar, prudcnce 
ta deltbe- a vulgo feparatum,prius rcrum agendarum naturam 
ratur^ ucioneabafFe&ibusievocara , con&emplaudcbcre» 
i)Volupr quam aggred*. Iulius CamillusfoL.6 \ . 
tates. ne- ijlyfles auribus, lana obturaris., Sirenas prjctericns 
gletli.faci- ( ,j illi s deinde exdolore monentibus , fignificat* 
lefuperan- qu6dfapieasfpretisvoki.ptatibus , illarum tandem 
tur. yjjj, ^ impetum infringat H-ulgtvitMb. i. 

hVoluptte ulyiV-s t u to &cy i lamp-i a:terv ecfc us Iupis ae canibus 
impudes a cindtam^j^fignificatjvoliiptatem, quamimpuden- 
fapiltii. ca- ces tancum ambiunrji fapientc ecntemni. Vulg.ih. 
temnuur. Glaucus Scyllam amafle dicitur, U)id eft,coecus* 
4)Amat€s fi Y ela(civus,ut voxiudicat,quia amantes carci» Yuir 
etcivdlAj gentU. 

fcivi etm Vfyjfem babere Pcnelopen caftilTima conjugem,qua5 
fgdat a- retcxtaaftutctela^proeiseluderet^j fignincat» vir£ 
mant. fapientem , caftitatemomni Philofopica. rationeii- 
j)VtrJapt- muL^arte: cueri fulgj x.lab Paulinuslfrbd ' I.7 c? 
tnscajftta' M l D A S. 

tem omm Ab Apo'iine»mpetrans,utquidquidtangereE, in 
artetue- anruro vertLK*£'matquefccirco fame &c inopiaccte- 
* Hr ' rarum rerum pretit t ;6)fi_Tifficat.avarurn divitem ia 

XXIX copiamagoamrerjrn penuriampat\.F#/g.j,2,Afy/£. 
6) Avarus M'i'las vori poeiiitensatque ab ApolJine rurfum 
m °P s abfolutus,calege,uttercapuf inpactolo, quiexinde 

tyEx va- aureas ccepit arcnas volvere,abluerer, fignificat Mi- 
ctofotna- d aiIia urumaRtede?ofitum, exquonulluseratfriiv 
grosderi- ft^ s ,- p a £fcolp pcj agtosderivandoimpendiiTe,^) 
vatur tn- un( j e ma g na illorumfertilitas & rcrum copia. vel,fi- 
gensfrucl 9 g n jfj cat)av arumaurumutilker impenderc damnata 
veletb.«- ° variti s Tttlg.ibii. 

tilter au~ M»' J as iudcx intcr Marfynam tibicinem.&cantan- 
ruv^ ?..%rit r ,.. n c , r h.4\a Apoliigem,ctim pcrperam Je iis judicaf* 
coienivs feE,v!ctoiia Marfya? adjudicata , aures ei alininas A- 
Wpendt* poiloijvaoratn ftoliditatis artrikuit, {g) figniricjt, 
tm. divite* 

s) Divit et fcpeftutti & imperiti judices. Imag, cx fabulf*. yi 

divices plerumq; & folo aurp celebrcs, in judicio ac 
fentcntiis ferendis rudes, graviter hailucinari & fto- XXX. 
liditatisnotamincurrerc.Wignorantempro igno- i) Alpheu 
rante.conttaperitum,<enfeie.F#/g./t, fluvffub 

ALPHEusFluviusfilidisin Achaia,fubterramer- terraneus. 
fus,inSiciliarursu\apudSyiacufasemeigit in^onte tjjfconfi- 
Atcthufam,atque inde mare influens.undas cum ma- derattone 
rinis non permifcet (ij uude fabulantur, Alpheum n0V jjfi m o. 
adiuferosdefcendiife,& oblivioneindetraxiife, quia r % M v j 9 
nimirumfubterraabditus latuit, (i) adha?c amafl'c ^u^. 
NymphamvenatricemArethfam, quam per cuni- tum&c 
culosfubterraueosfugietemiitaflecutus. Quiaveio ^Baptif- 
undisfuisvitiiiginismacuIaspiugaE,[3]utP/r»«^di- mate m %. 
verfis locis m eminit, a voce # Act)oc>id elt, macula no- ^ amM r. 
men traxit. Arethufa porro cum aboiviTil} vittus di& a 4.) Vera 
videatur.ille hominisfiye anima? imago eft, quae vir- virtus m. 
tutem taqquam bonum fuum confedtatur.Qu^d ve lorum co- 
rointermirefalfum integerdecurrat , (4] fignificat, fortionon 
veram virtutem c6fortio malorum no vitiari. Qudd corrumpi- 
abinferisoblivionemtraxifleferatur , fjj fignificat, tur-. 
animam oblivifci malorum polt mortem : vel in hac $)Poftmor- 
vitavoluptatisexconfideratiqnemortis,JegeF#/£./. tem malo- 
%.k quo nonnildcfie&o. ru obhvio. 

AcTitpNEM Uianavisa.aprppriislaceratvl cani- XXXI. 
bus,vel,fignificatjuvenem venationi deditum (cui 6jVenato< 
Dianaprafifiertomniafuacanihus abfumenda »m- omnia]ca- 
pendifTe,(6) up Pa Upbatw.vel ab adulatonbus aii- nibus in% 
licis dominum fepc perdi & confumi:»* Val. I 7. \- pendens. 
«ftasonem verd in cervum efle convcrfum fortc inde 
natum,qu6d,«f Pfin.fcribit Ac"teopi & Cipponata 7)TimU 
fint in fronte cornua Idem. vel certCj quqd timidus & fugai 
ceiviinftarfaeritjfyJarFfc/jr./.j» $)Vigil t 

Tif Honus Laomedontis Trojanorum Re^is fili- ftudiojus. 
us.ab Aurora amatusraptuftj; fiugitur;(8) quod vi- 9) Mem. 
giladolefccnsmatutinotcmporcTaborcm ftudium- ria matt 
quecumauroraaufpicaretur.Mcmnonemex ea fuf- tino ftua 
cepifie filium,dicitur , (si)quiamemoria hoc tem- vegets, v 
poremaximcvigeracralilaborecxcoiitui, fiveeti- Mekwrik 
am,quia memoriam fui hac arte, apud poitentatem adpojter S 
HhdU V 4 / relm- propagai $i Cap. XXII k 

XXXIII. retiqucttf , q Ua decaulatongiflimamabeavitam 
i)JEternt- impetrafleferturfi) tanquam aeternitate digausj ac 
tateatgnus deiiiqueincicadam(ijvigilantia? atqueeloquentiae- 
*)Vigtlans. fymbolumconverfusfingitur,quamquam& cicada* 
tylnnava,,- yeteribus exuviis tanquam icrpentes exuta? ($) longi 
rt \ xvirmtcxcmplumsVideServiumtit? 4.&wid. Na- 

4)Senex talishinc fabulam natam credit, quddTithonus in 
garrulus. orienteuxoremduxerit , acdeniquegarrulusfenex 
j) Igneus c iczda> j D ft ar ( + jf uer i t : u bi & Memnon reenaverir* 

6)Terr&. Phaethon alucedoficdiaus,filiusfoJis&Cly- 

tnotus. menes>(f) quiar ignei vapores in acrea fole & bumi-* 

doaluntur.Cum Epapho Jovis & Jfidisfilioconte- 

diiTedcexccllentiaoriginisfertur, ' 6) quia eiemerj- 

"^ rum ignis & terrae aliquandojnon fine orbis concuf- 

fionccolluctantur.. 

Phaethon igJtur,ut(blciegenitum probaret, cur- 

7)JEJtu$ ruspaternosobcinuitifedjterritisa fcorpione occur- 

Jo arts. renteequisdeviantibus, excuflus, terramerlufistg- 

8jlncen- nibusfuccendirCy.iquia omnisinflammatio cseleitis 

dium<uri- afoiedependet,a;{tufquetuac prajfertim vehemen- 

cx& " tioiesfunt, quando iol exgradu ic. libra?ad 10, 

9)^k/. f cofP i oms tranfit.cum (ciiicct herba: exarefcunt, 

ojusregnt q Ua mquamiucendium Grarcia* (%) ca;Iitus mifium 

patermiu- tem p 0re Cecropis Atnemenfium Pvegis ( de quo A- 

vev:s pr&- rijioteles l.de mundo.Eujebius & Orofius mcminere) 

tipttatur. hu}usfal>u!3eoccafionemdediirevideatur.HascPhy- 

l£) Incon- fc£ tx jpjepfa RoroLl 2 Meiam. Ovid. Sed ad mores 

tsnens. r-.hta rabiila>inj; eo ett ambitiofi & temerarii prin- 

ujSupra c ipi S , re gnum patemum immatureadfuam ac fubdi- 

viresau- toram ru j narn 3 prereDtis.(9 Jita Embl.i? \Aleiatus & 

** e ' xommuniteraluClem«Alexl.$Jlrom.iisad\iihQt, qui 

XaaiV. propterinconr»nenriam,(io)veiute curru re&as ra- 

i^Vtrtute tioiiis^ciduDZ.Goropius inHierog /./z.homrni , qui 

animt f e u res arc ^ U2S fi.praque vires pofitasf 11) temerecum fuo 

JctpteKtm, a jj onnTiqueexitioaggreditur, 

tycorpwis AdmetHrn^afzm , ut Alcefte potiretur, currui 

Jeu rfbors lecnemabApoIlineacceptumj&aprumabHercule 

palmam j unxi {] c ( x rfipuifica^virrute ammi & corporis Al- 

merert. « eefUn Imaginesexfabulis« jij 

c^emconjugemmeruiiTe , & iltarn quidemvirtu^ 
tem,qu6din(apientiapotiftimum confiftat, Apollo j) E x 'pi e „ 
«:iamindicathanc,qu6dinviribusHercule%F;«/g / 1. tate mor „ 

Alceften. ver6 fe morti pro Admeto a?grocante ob- tuiamor- 
tulifle, illumqueper Apollinemfanitati reftitutumj te a 4 v j t £ 
hanc ab in&iis per Herculem liberatam,[i] fignificac nanfeunt* 
Phyfice utinquitFal&phatns , Herculem Alceften 
pto maritoimmalaadamlibera#e> moraliter vero , XXXV. 
ex pietate occumbenres , non mori , fed a morte tran- z \ Homine 
fire ad vitam virtuti debicam. fceleratu 

T Y T I U S« ' prcpriaaf- 

Jovis& EiarajNymphxfilmsjnatusffubterrala- p^ cm _ 
fencematre) Gigas: jovisfulmine & Apollinis fagit- fdentia. 
tis» ob vim Latona? lnteotatam , confeclus, ac per 9 , 3 -1 ^ mot 
extenfusjugera, vulturi aclerpenti rcnafcens jecur di- trn p urus 
laniandumpra?bet, [1) Jmagobominis terrena & t0 rrnentu. 
carnaliaiectancis , cuivei exindomitiamorisa^ftu x 
corafliigrtur, (^velexconfiicntiadeli&orumapud r\ j^ at f 
Infetosaccerrimemensdifcruciatur. Utraque figni- nofiraap- 
ficacioneufus dtLucretiuslib.g. petitm & 

MiNosrationalemanim#par^m,fivcfynrerefim c0 ^ C upif- 
utiRhadamanthus & ^acusappemum iraicibilem ce ntia de 
6cconcupifcentemdefignanc,(4) exquorumdenicji nqbhsin 
fentenciahominesin finevitaj condemnanrur&ab- morte . u „ 
folvuncur , unde hi judices morientium dicunrur. diciumfe- 
TarraraveroPMegethon, Cocycus.LethcAcheron, rent "* 
eosindicantmcerores,quos confciencia fcelerum ge- ,\ oblivia 
nerar: ut contra campi Elifii gaudium bonorum,nam bonorum^ 
Phtegelhon ab ardore, Cocyrusagensitu, Letheab huiusvi- 
oblivione , Acheron a trifritia dicitur. [y] ipfeeriam f&Jttiftitik 
tricepsCerberusfpeciesquafdam eft rriplicis poten- apudinfe- 
ria?,memoria^fcilicet,intelie&us& voluntatis, nos ros ■ 
apiid intetos velut allatrantis & fcelera exprobrantis, 6 \ jrf emo _ 
( 61 Cartarius 276. & Natalis li.c.9. fia i nte n gm 

Ch^ron tempusfignificat,quodnosdenique a ftus&y,o- 
mortead alteram vitam transfertfy) uti illi tauquam l untm d£„ 
nauta,ac lenex iqualidus, animasrranfportare,ad A* natos ac- 
cherontem fertur. Cartarius cap. de Piutone. cufabunt 

Sisyphus ^olifiIiusLatroinAtrica,aThefeq XXXVI* 
Lib. II. V s eccifus. 

7 ] Tempore ad mtrtem transferimur. * j*4 C a p. xxm: 

pccifus,damnatusad volvendum lapidera in apicem 

mc-mis apuajnferosrlngitur:verumirritplabore,re- 

cidcntefemperlapidepnufquam verticem contigit, 

{\Netn$ jmagoeft hominismundaniadopes, velhonorcs af- 

honoribus pirantis(i)uunquamapicemfummum, inquobea- 

& optbus titudipeacquietefpedatafruatur.obtinet. 

inhiansfa- Tautalus Rcx Phrygi* pater Pelopis,avusAgame'- 

ttatur. nonjs,DeosconvivioexcepiiTedicituti& ut lllorum 

i)Fallttur divimtacemexperiretur, Pelopcnfiliumdiicerptum 

quijuperos coctumqueappofuiirefi} veriim averfantibus Dii$, 

vultfalle piaster Cererem(qua?humerum abfumpfit)tedditus 

re ' vit*,membrifque : ac pro abfumpto humcro fufFe- 

(ftus aliuseburneus fuit. 

Tantalus ver6 ad acpas mento tenus damnatus, 
fub ppmo arbore fame zcfiti perpctua conflictatur, 
\)?erquA pomrsaquifqueinhians fugientibus, quod licet in 
quispeccat vindicram intempeftivi crudelifque convivii fuftine- 
per eadem ax,(j) ad avari tamenriominis pocnam communi 
pumtnr. fententiaadhibetur,urquiin copia plerumqjegeat. 
4)Avar 9 [_$] Sitamenverum efhquod Callirthenesaitexfof. 
quamyti fionemetalUrum ditiifimumfuiiieTancalum, haec 
abundat, rat io fubeflvwWe TulgJ.i. 

e Z et - PELOPstamen imago illorum eft.qui pro fuperis 

XXXVJI detrimentacummagnofoenorepatiuntur, (jrj cctc- 
$)PrOjUpe- rurnpuerillemorbo invalidusiatvir deinde fortiiTi- 
rumalum m usa diisadvitamrevocatus fingitur eburneo, id 
nemofufiv e (r 5 fortidonatushuraero , tum deindeufqucadeo 
• net nifi optbus au&usj ut Pelopis talentain proverbiis cen- 
wajortbo- feantur.HiccumOenomaoElidisRege, proHip- 
&*• podamia filia, curfuquadrigali certans,poftquam 

Myrtilumalteriusaarigamadcurrum domini fub- 
6)Fidem vcrtendum pecunia induxi(Tet,doIoji<Stor extititjied 
nomeretur (] e i n( J e p e rfidia3pra;mium rogantiin marc praecipi- 
yuifejeltit, tern d e dit,(6 ) exemplo ttadens , qu6d fidem fallen- 
vt\?erfi- tibusnullafidesdebeatur. 

di&pr&mi- \ XJC N> phlegia; filius , cum Deioneium focerun 
umperfi- i nv it.;tumLethaIi fovea? fraudulenterfuper ignd 
diaefi {t:a:a:irnmerfiiTet, (7) zcvix demum poenitensa 
7 jVerfid? ]oveexpiatus,imer domefticos etiamalereturi Ju« 
amictts. n0 ni Imag*exfabuh's. }i| 

ooni ffagitiumintentans,objec'tas proilla «upesco- ^ i nmem 
plexus,(i)centaurosge»uit, quocrimine etiamex- glormm 
ultans rotae infernali perpetuoimplexus , circumar p r ovirtu- 
ctufqueac ferpentibuslaniatus,flagitium luere fin- teawPte-».. 
gitur,tllorum hominum imago (ut Plutarchus in^E - ^ 
gidememinit)quiinanemgloriam,provirtutis ima- x}i m agi- 
gincvelutinubem amplecluntu?, {1} monftraqjrc- nationeiU 
rumanimoerTormantileddeJufifuis deinde cupidi- l A fingere 
tatihus miferecireumaguntnr,quin & illorum exem- qu£ non 
plumeft,quierga benefa&orcs fuos 8c liberatotes j ua p, 
ingratijmalefitiumprobeneficiorependunt, veriim 
Deivindiclamnonfubterfugiunt- Quod ver6 Cen-= 
tauros ex nube genuifle dicatur,^) iignificat , illum 3 }Eq ui- 
equitum inftru&is copiis,vi occupare regnum ftatu-r tum cofriai 
ifle,denique Ixion rot«e damuatus/^fignificat.Ty- injtruere, 
rannum,quiregnoviobrento, tanquaminrotafor- +)Inregin. 
tuna?,mod6iurfum,mod6deorfumvelutad tortu- tanquam 
ramvolvirur fulg.lz rotafirtu- 

n& cirefi,- 

CAPUT XXIV. «si. 

Dearum,aliatumquehujus ordinis fabuja- 
rum figura?, 

VESTA. 

rAEa,modoterram,feuvimillam,quaekerbas frur ' 

"^dufquee relra producit, (5) modo ignem feu ^ /* 
ealidostera? vapores.undepleraque gignuntur, de- ^^ r * ', 
fignat , ita Cartar. Eri&zus & communiter alii. 
Quamcjuamha^cillidiftindioadhibenda fit , qu6d 
Vefta femel pro Saturni matre,femel pro filia acci- 
piatur,&prirnaquidemterra , altera ignisdicatur. 6)Ignisfte^ 
q uarum h#c virgo fuit,quod ignis fterilc fit elemcn- ri '' e *kmt*> 
tum,[9} " *"»»• 

Veftae templum rotundum,a Numa Pompilio e- 
re&umive^rotunditatemterra^ui Vahxianw , vcl, 7)T$rra-9C 
cadellium orbium (7;igneaccaloieiuoh£cmfenoi3 c&lirotH** 
fovennum figuram exprimit >.jut Qoropiw inl\er* $. 
ptath.likg- Veftac DW '}i£ C A p. xxiv. 

immorta- « . . 

fo«. Veltangnis a?ternus(i)in ara lpfms aflervatusDeo- 

2]Dehra- tam ^ r ^ c ^immottriit2itcm,mCartariHsfol. 222. 
jrii» wijt veI ' Dei g rat,am cuique ad aram digneaccedenti , 
ficmprAseS P aratam (2) «* Choulusfolio 1S2. vel , quod igne fuo 
a)Fww »*»- CCCium coniervet omnia , ut Goropim fupra. porrd 
corrupta. ' vir gincmefle Veftam(^eft,utdixi,abignenihilpro- 

\ TerrA cXZMU utEquicoLlib.z.denaturaamoris. 
revna co- Veirampingifedemcm,eft,terramquicfccre.Sce- 
tinens. P tru minmanu habcr,!4j tanquam Regna& Princi- 
s\Terraa- P atuse ontinenr. Paitim velaca, paitim teda [j] 
Itbifierilis, °i uo&terra » partimnuda, partimte&afitfrugi- 
alibi fruci- ^ us > Iu ^ M Iacobenius c. 5 quamquam Albricm eam 
fera * u P ia tem P^ pinnaculum virginis fpede Jovem in- 

n fantemiinufovcntisexhibatamaIierat,(6)^/'w^'». 

6)Yirgocu Deor. noa inconveniensexemplum Vhgjpis MARiiE 
infante Deum finu complexa?. 

Chrifiotu-. Cybele(Ops,TeIlus &Rhea etiam, dicitur)Vefta: 
teU teplo- ex Ccclq filia,Saturni foror & uxor,(7)fignificat,tet- 
rum. raquoeijjfedjamoninigenere floruacfruAuuorna- 

7]Terra ta,culta urbibusacarcibu$,unde viridi pingitur cycla- 
mnigenere de floribusafperfa,turritdq;capite, pileus& baculus 
fiotum & paftoraiis(g)pafcereillampecudesfigniflcat. Aperta 
frucluum manudextera,[9) velutadfubfidiurn,finiftrapaupe- 
ornata. tibuslargiebatur panem, Leo juxtamanfuetus & fb- 
sj Terra lutus,quodindicat,nullamade6terrameiTefyIveftre» 
pecudes (10J qux ftudio ad fruge edomari nequeat. Albricui 
pafcit. eamcurruLeonibustradroinfedifrememorat.Cym- 
$]Libera- ba)a& Corybantes laboratores agricplas defignant 
lis inpau- [n) Ita partim Varro apud Solinum , partim Qabriel 
peres, Sitneonh in Ef>ith . & Equicola l. x . Diodorus Siculus di- 

zo] Terra tiz illam docuifte mortales choreas , cantucjj in tibia : 
laborered cymbalaite.actympauaquatere, quibusejuseffigies 
difrvgife- exornatur:[n] deinde mcdica facit multoru pueroril 
rapotefi. [ijJatqj iccirco magna matre di&a«xiftimat:deniq. 
fi)Agri- amaflepuetu Atym.ejufq; fubdu&iamoreinfaniifle 
cota. fparfifq, cnnibuscu fiftulaac tympanooberraflTe.[i4) 

iz)Chore- J U N O. 

tu docere. Inferiorem aeris tegionem fignificar, fbror & con • 
l$)Mede- JUX 

ripuerisy infiruere. 24] Mater filiorum amere mfamens, 
tos alere, Imagines ex fabulis « t\? 

„ ■ ... XII< 

jux Jovis (i) quia fuperiori aeri ,'aut etiam igni con- i)lgnis vel 

juncra eft. Ethieeambitionemdefignat s quod am- fuprema 

bitiofi & inflati faftu, velut aere turgidi incedant, un- airis regio 

de & regnorum, &,qu2e in illis conrinentur,divitiaru "Ethice a- 

Deadicitur,(i) quaranimosimpnmis inflant. Apud bttio&fu- 

Romanoseamquoquepronubam, & partuumfacie- perbia. 

i>ant prarfiderri (j) Hti Diauarriapud Gra?cos, ut Cic. 2] RegnW , 

lx.de nat .deor Xucinam di&amferurir,qu6dlucusil- dtvitiA. 

iifacerinEfquihis: vel.quodlucem daretnatis,unde i]Vartuu 

Scciliis oculorum yixezat.Cart.c.de lunone.Landin.$. prtfes. 

Camald.&Iulg.l.z. quiaddit JunOnemfignificare +~]Vitaa- 

vitam aftivam (4) ficut Minerva contemplativam, ttiva>con- 

Venusvoluptaiiam. templati- 

JunoKorasnutriceshabuilTedicitUr,^) quodaffi- va. 
iueiecundumaliquaspartesaer corrumpatur,fecun- 'volupta- 
ium aliasgignatur. Ab Oceano vero& Tethy educa- ria. 
ca ; quod aer ex aquis raribus gignatur. Varia: item ;] Aer a- 
JunohiNympha?dicunrur adha>rerej(6) quodvaria tiu parti- 
in aere rnodo feieno , modo nubilo niveoque muta- buscorru- 
liQ.Cartib.Nat.l.2,c.4.. piiur t aliis 

Junoni templum fine teclo & foribus exftru&um infiaura- 
fuiire>(7)figniflcar, aereineludendumloco hoh elTe; tur. 
fedhuhcomnibusdebere elTe communem. Id. 6] Aer ' 

JunoneexJovepeperilTeVulcanufsjfignificatae- variemu- 
remcaiefacluprocreareigne. Hebenprocreafie,f^] tatur & 
eft ex temperie aerisreru abundantiam proVenire , & mutat af- 
Martcm gehuilie,(i o) eft aeria? ac inflata? natura? ho- fectus. 
mines ad bellurh maXimcprocli ves ferri. Natalisfufr. l\\Aer in<- 

Juno eX aurea, ut Homerus fingit.catena, de coelo cludendus 
pendens, duobus ad pedem utrumcj; pohderibus - 3 ita u ni loco 
tamen>utpesalteraJtero magis deprimatur, (n)fi- nonefi* ^ 
gnificat , quodaerignifbciatusduobusinfern^ele- S}Akrta- 
meritis aqua? & terras mifceatur , ac mox gravior de<- lefaftus ig- 
primatur.F#/£./.i. Cartar.&alii. " nem pro - 

Junonem JoviirratameiIe,[iz)fignificataUtane- creat. 
bulishumidaminnubesaquamqj verti. Cartar t fu- $)Extem- 
pra. illam ver6 Herculiadverfaii , & rot monftra do- perie aeri* 
omines^ bello apti.l V\ 9 i « ~\Aer tgni conne- manda rerum co» 
xus infra qu& &terr&mifcetur ac deprimitur {12] A- pia eft. " 
ernubilishumidusin nubes&aquamverutur , unde /0] Aerik\ 
&fulmina. natm* £l8 C A P* XXIV* 

ij NuUus mandaobjicere, (3) figoificat virum egregiuffi > anrc 
dtgne altti joQfdinatas animi afFe&iones ira? voluptanfqj fupe* 
imperat rare ^gjjgpg , ^ ua m regno & honoribus dignus habea»- 
ntfi ante tur . idem de ^Ehea apud Virgilium dixeris, Trojanis 
P~ ,m . illam cum PaUadeadverfari,(2)eft imperium & fapi* ? 
ej MoU.es cnt j am a p U j molles iocum non habere dignum. 
regno 0* j uno obvelatum caput panno gerens, cum fceptro 
f*ptentt* m manUj ^) (ig n ifi cat , divitias cuftodiriabfconditas 
fiudio pa- Pulgent.l.z.^Cartar.Jupr*. 

rum aptt. j uno moneta Roma: hoc nomine colebatur > ejuf»' 
^\ m queintemplomonetacudebatur » qu6d Rorhaniifl 
3) 0?' es magna a*ris mopia ejus feeuticonfilium cum Pyrrho 
magn* & j u fti t ia & fide magis, quam armis certarint. (■+) a- 
recondtt* <Jeoque vidorescvafeiiqt.Significat juftitiam,seris & 
multupoj- armorum precium ac potentiam vinccre-. Svidas de 
Juni. V momta> Rom* 

4jNon ia j un0 m pavonem, facrum ipfi> adjungi, 'fignificat, 
iji <£H*m (^porentes ferefuperbos effe , &alienisfefeoculis 
aquitare fpecioscornare Vulg. 1. 1. 

pugnandu. L i r i se idem variis coloribus addita , (6) fignificat 
$] Prude- (plendidamvit^forrunammomento,&Iridisiniht 
tes pleru- fept&aGefc&etFulg.ib.&Cartarfapra. 
que Juper- Albricus de imag. Junonem dicit foeminamin 
**• chronocollocatamjiceptrumindextra, caputnubi- 

6)Splendt- DUS ^ - rl( j e cn3Ctum t ancillam juxta ad obfequium 
• a** paratam&mulietemparturientern , quiapartubus 
vtt*. Jpe- p ra ;erat, pavonesavesillifacrashincatquchincafti* 
ctes me- tl fl* e g ig n ifi cat ionem ex di&isfacile adj unxeris. 
mento e- D I A N A. 

'vanefcit: £ x j Q ve ^ L atoBa , cum Apollcne fratte , genita> 
(7)fignificat, lunamcum fble , eXtenebrisprodu* 
?j L«»« clam. Laronacnima A#v$#v« kiteo oftum videtur* 
*** £ e Nat*UsM $ .c.t& 

** f ^ nc D ianam virginem at venatricem cetvoruTn,(8 )de* 

*T Y * P' B g' ac venationi pra?elTe,eft , Juna vcnatoribus no- 

) un* c ^ umax i m ^f u i sravcrcr adij s> q lIOS> velutrcla,mittiti 

*ven*tert- a£ j cc j rc0 cum f a gj rt i s ct i am fingatur ,vel eriam , ho* 

iuc t* X» m ' nes > S u ' ^* tcftl P«*atnetitufti humidum fortiti 

UC ,y t . funt,maxim^arevenereala?di,&nodturnisvenatio- 

^^ nibusjuvaci. Nataliffupr^ D«* Imag, eX fabiilis; 219 ) 

DiariimLuciaam^parcuikhiibiisihvocarijfofi- -. . 
gificat , Iunaminnoviludioparturieutibusp^ciTe, -J*®*™** 
humorumrciiicetfacilitantiumcopia. Georg Venttus nia P artu ~ 
Arm.folzu. rtemesfa- 

puna^cui.utriuci*, Metcufius, jovemanclahte ctlitam - 
veftemcbnficit,[i)fignificat, mutabilemhommem,' 2 Jf lut *' 
cui nihil fidehdum, lulius CamiUusfol. itp. ejkfitnptt 

Dianasveftisaliquandonigra (3) lunam defienat, i amina ' 
exfecarerelumine .• ahquandoalba» ferenicatemih- rLun * 
dicat,uti, fubea vehtbscroceapiuvias, (4) Eriz.Zus^ r °P rt0 lti ' 
folioytt, quddluna aens mutatiohem hisaiFeaibus mtnecare * 
prxfignet. 4]Pallida 

Lunaalata, fiveetiam ih eurrucervis candidis ltina P ltiit > 
proveda cjus celeritatem indkax.katalisfupra. ru ^tunda 

Adaram Diah» Aricina: jierfuga Sacerdos ciim^**' alh * 
ltric%gladioco]Iocac* [quopriorein faCerdotem in- J erenat • 
terfecerat)ad propulfandos irruenciumimpetus(j- Jut- VIL 
S^cS^^^/^./^.^^.fignificathominemconici- ^ Scelera - 
ehristerroribusftimulatumnufquam fuiefTefecuru. tHsnu ^H 

Diaua Cvndiasfub dio pofitanequepluvia xit<\\ij e ~ urmnt - 
nlvibus tangebatur. (6) Potybitul. i6.fol. z jz . fighili-^ D '*' w 
cat ammam cafti & perfefti vir;',ibter medias adverfi. recurrat - 
tates.iisnohtangi : VelpropiusrtiamD.Vireiriem 6 ] Anim * 
Manam,qua?ci cOmmuniomniumlabtnihil macu- mnocenti * 
Iarcciritiaiit.[7)utpie & e\tgzx\iziCausfinusdet>ijs & ?**&*' 

Hecate triceps, canino, equino , & medio humano * uUts a *~ 
[feuut aliifuilIo]interha?ccipitei (8) vimtriplicem ver f lstan " 
luna?,in ccelb, terra,& fub terra ProfcrpiW (9) efle 2 ttur - 

fin^itur.Itajuftustripiiciappetitui,irafcibili,concu- 7) . Div * 
pifcibili & tationali inlperar. Virgo a- 

Veftibus lnducabatur modd albis , & itmam fipni- muni *** 
ficabacaccrefccntem: mod6fufcis , & decrefcentem taltUmI *' 
indicabat. (10] cum caniffro fignificabat [n)profV Deint ^- 
ftum ftugum , quem poft 7. diem accrefcensfaceret * jLu * a *• 
papaverinmahufomho iliam favere,- (ti) faiin cttl ° ***■* 
Utera,tenebrislucere%riif7cabat.AliiHecates illafn &J ubur + 

f eu r * °P er *- 
^uftusapetituitnphcidominaiur. jol Luna accref- ***"* 
tem &d*trejum. i 1 ; Fmges promovere, / zT LuL > mde & 
ommfavet, . * J toomen, 

mniat* 3 Z o C A P. xxiv. 

vttt feulun* varietatem invuitu, moraliter addiverfas 
V anima? hurnan* velut facies applicanr, (ut Fab. Panl. 

Bebdom. lib. i c.z. ) aut naturas s ut ajunt Platomcis 

rationakm/iiafci^ilerhvconcupilcibilem. wide Car- 

tari.de Dian. & Natal.l.i.c.n, 

Hecate quereu coronata , multis ferpenrum fpiriS 
jj Incan- I on ge Gapillata,manu^haicamcomplexa,(i) fi.gni- 
tationum ficatincantationum venefiearUm amuletum. Nam 
venefica* V etei e sHecaten hac fpecie ante fores collocabant, 
rum amu- £> eam venefieiorum contra venefiiciajut Mercunum 
letum. adverfusfures, licetfuruKnDeum(a) Hecateemm 
2) Uulti m ulietmagica?attisperita, Cirres & Mede£ parenS 
fibipermit dicicur { j)quie fluvioium curfus fiftere , transfeire &- 
turit qus, gcC es , montes dejiccre , aitra decoelo detrahere 
prohibent f ere batur i foriitauquodMagi no&em & lunam 
aliis. ament. Significabant vero hac fabula nihil non pa- 

3] Venefi- r £ re f a torumneceiTi[ati& voluntaturafo**». m&. 
eiiperit«.. Nata U. h . • * • • 

4) XSpes ab Hecaca: in tviviis facra fieri , ac meniam mitrui ifl 
alwpara- n oviluniisadivitibus , quam deinde pauperesclam 
tur,corifu- iapeteut, ( 4] C\ga\ ficat.bona ab aliis fere magno lafeo- 
muntur re p ar ari 3 abaliisocciipan &confiimi. 
ab aliis. Quod vero centum placaretur hoftiis Dea, [$] vel 

5] tteea- auadmfcpuki , annis ertare centum poft mortem 
tembe. credereatur, hinc dicitur Hecate. si&zhic Riuiardum 

&-auttoresfupra. 
IX. M I N £ R V A. 

6) Sapien* < Si vc , Pallas> excapite jovrs nata (6.](ignificatrapi» 
tia&fci- - en tiam&confilium , fivefcrentias& artes ex capite 
anfiarum v i roiam nafci debere , quod vero armata prodeat & 
fedescaput ; am a duka Minerva(7) fignificat,virimilitaris confi- 
bominvs. j mm> non n ifi maturum & abfolutum in lucem pro- 
7] Viri mi- ^ {Q debere, vel, fignifieat , viros militiae excellenteS , 
litarU co- f a pientia fimul , acbonis artibus debeteefleinftru- 
filiumnon clos.Arma, £8] fignificant, fapientiamfeipsamu- 
nifimatu* n i ta tnefl*e : necquicqUammetuere,nonvinei; non^ 
rum cog- f u bigi t Orcigalea.qua uri dicitur, qua;c|} teddit invi- 
nofci debet f 1D ii es [ 9 ) fignificat» confiliamajorum tecla eiie , ut 
$)%*pien- tut afi nt .Ctifta?ingalea [10] fignificant,non tueri i 
tia feipfa n i tUr ^confiliamae]feMcr^.io)SapeffUa lei 

fam mm- Jefmdit & ernat. Imagines cx fajbulis. 321 

fed & ornare fapientiam. Sphinx in galea fignificac , \ v y 

fapientemnon femper apercc vericacem prodcrej [t] r l ■ 

fed aliquandofuba?nigmatistegere; noctiiain gajea, ^ - 

[2) iignificar, fapientiam'etiamintenebris& adverfi- ^/y ^ 

tate efFugium fcire. Callus ihgaleaj (3) fapientesac A~ ' '• 

milites vigjlances eife. Clypeus , q ui ,' ut cryflallum f - ■ *J 

penuc'idusX+)ruEiilloPer(eusufusfih2itur)veliieni- ~, r 

■e. r u •-. ^t -■- r?& ■ verjistuta 

ncatmentemlubGorpoie ,tanquam Clypeopelluci- < * 

do latere;pei quod res propofitas videre, ac veritatern _{ '» .'• - 

polTitintueri. velfignrficat ; in fapientum vitaalios tes y *' 

vitia fua contemplari 5 illos autemhon pofle inficere, r f ,• 

Quodfi clypeumcierat cum prarfixoGorponiscapi- ■ •/ 
/^- - 1 -j v-j-- , fV c r vtgtlantes. 

te,quoomuesmlapidesveiiidfcuQtur,(fJ fignificat, .• f _ M 

(apientes fuis hoftibustsrrori effej illofque ftlipidos ac t i k ■ 

velutfaxeosviden. Hafta [6 j fignificar, fapientem v j/V* 

noii niodo ie fuofque defendere ; fed & hoites , dnrn morum opus,oppugnare,acdifEcultares obftantespcrrum- r p 7- 
pere, tjide Cartar.de Minerua & Fulgent. lih.x . . , . 

Minerva fub peplo apud i£gy ptios culta* cumin- € 

fcriptioncmbafi:F.gofum%uicqHidfuh,eft,&erit:nec mur. mcumptplum quijquam mortalis unquam retexii. [7] y<..\- 
fignificatfapientiamdivinam, qua^mottaliingenio . jf^** 
eCiinkmtabilis.Georg.Venet.Atmon. foL'36. Calcagn. Jw ,v^' 
UerebmJEgypuach. . ^^" 

Pallastriphci coloiis pallio,aureo,purpuieo,& ca> ^**vf 1 
ruleo , {%) fignificat phyficam , MaVnernaticam & , - ~ / 
Thologicam feientiam rillas fcilicefqua; ad Theoria / ^ ien " 
fpectant: nam omnis arsac fcientia qua:voce,autra- / wm* 
tione abfolvitur , ad tria gehera,iogicum[quod Gra- im P e p crtt ~ 
maticamjRhetoricam ac Dialecticam continec(echi- - JL\ \ . 
cum Cquodmonafticum, OEconomicum, autpoliti- J ctentia 
cumeit] & denique Theoreticum , dequo diximus, lP e€H *** 1 ' 
revocatur j uhdenovenarius mufarum numerusf?) J* ^f ~ 
diductus videtur, tribus,videlicet, triplicatis. Petrus € p> m " th *~ 
Bongus c. de ternarh. p>Tbeolo- 

Minerva femper Virginem eiIe,(ro) fignifieat,pru- %*!!*' 
dentiam nofenefcere,utait Heraclitus Ponticus, ad- 9 Y Mu { £ 
ftare vero ad pedes dracone,(i i;fignificat,vir|ihes per n0Vem I ut 
vigili cura cuftodiendas.»^ Calcagn l de rebus Mgyp. *?*'. 

Lib. II. X Miner /^' 

ita autfapientia nonfenefcit .11} Virgines cuftodiendA , 10 ^ de ' i] fttf&fe Jll C A P. XXIV. 

teslibidini M i nervame0 ntra Vulcanum virginkarem fuam 
nonfuccu- tuitam e n c ,Ci)rignificat,nonruccumbercfapientes 
***** . ardori libidinis.Fa/g^. / zMinerV*. Erichthoniurn 
2) Sapten- m0 nftrofum £ ter raVulcani partum in eifta abfcon». 
tei altoru ^ ,^ fign ifi cat , pru dentesaliorumetiamcelaK 
vetantde- dtdecus j^ m Erichthoniusverdpartimhomopar- 
decus ; . t i m f e rpens(5>aVulcano,idcit,libidinisardorena- 
3] I***<fc- tuSj h u j US vitiidefQrmitatemproponit. 
nvs defor- M i nervama pudMeirenios coinicem habere in 
mit(ls ' manu, ( 4) fignincat,prudentes fermonem in manibus 
XI * quoddammodoterre : ut eum pro libitu ftringerc, 
4) Sermo au tlaxarepoilint. Cartar.fup.fol. 379. 
prudentts M i ncrv2E ft a tuaaturbinedcjecla,manibusacca- 
efictrcum pi teav uir ,proftrata,%nificat,CiceronisRoman* 
jpetlus. e i quentiiE Principis exilium : namillud piidie.&nte- 
s}Eloque- quam ejiceretur.faaummcmorat. luliusObfequem 
tU ciades l prodii „, [5] 

& °PP"f Minerva Athenienfium in cujus clypeo artif.* 
f t0 - Phidias fuam tanta ai te imaginem exprefferar,ut h*c 

6) Imago f ine illadeftruinonpoifet:(6) fignificat , Deum .ta 
Dethemt- hominifuamimpremfl'eimaginem,utalterafineaI- 
^tmpreffa ter iuseladetolli nequeat. 

e fi' Pallas & V enus cceleftis fe invicem complexae (7; 

*] Infa- jg-nigca, , infapientia acvirtuteveramcflevolup. 
pXtiApof- taiem AchiUesBochiusfymb.10 
f e F tone Minervacum Mercurio junda, (8]fignifkat,elo- 

<uera vo- QUentiam non pro deiTe fme prudentia . Cartariusftt 

lH P'* s - pra. 

S)Eloque- olea Mincrvae facra,cujus&inventtix dicitur,tiHr 

tM f me qvtbd fapientiaoleoacvigilantiadeledetur : (5>)tuno 
prudentia ^ uod m amet> nec arma aliter , nifi pro pacc im- 
partl pre- p Ctran d a g Cra t, V el,qu6dnihilpracpropercagat,ut o- 
TT livatardcfuccicfcit. vide RicciardumtnMmerva. 

9] Sapien- Mus As e fl c Jovis & Mnemofynesfilias, [10) eft,s 
tiavrgilia, j^ofc no ft ramen teacpraecipuememoriaartespro. 
pace # la. vcnire>effe iH as v irgines, (11) eft imprimis,amare illa 
hore dele- continent i am , a libidineabhorrentem. unde&Pal- 
#*S las, cum Mufis , a Cupidinis fagittis immuncs ferun- 
X1L tur,u: fcrihit 1^***0*. Mufasfeinvicera mambus vc- 
eo^ADeo lui 

&ratione no ji raarsomn js. u]M»f* cajtis animis g*ude*t. Im agines ex Fabulis, 32$ 

Im ad choreas fi).complex a?jfunt artes iiberales inter i 7" /-• 
feconuexa^eoronataspalmacfle, (2] fignificat, vi- • ' * * r 
ftiiceseiTe cupiditatum& affedionurn pravarum in ' %? 
homihe. Incola: montium funt i vei qma fublimes C °™£ *?*' 
funtacardua^quasvulgus iners non capit rvelquia V & 

doctiaciviIitHmultu ie abdere infolitudinemcon- ■* ttat ** 
fueverunt. Alata: funt[$]quia docti fi ipra vulgusgre- ™£ r *2f ' 
gemque animos extollunt. pennisetiam excorona / « 
viud* caputj [4] quod viarices Sirenum,id eft, vo- 7*° h °' 
lupratum, easpcnnisexUifie memorentur, !;»&?.&*>•- '* num 
fhol.TAgium.l. z-Je arteinfigmum .Cartarium & alios. •». gJ r 
Mufas&fomnusapud Connthios habebantccrnu- *K {? 
3emararB,[fjfign!ficat,pofHomiium bene fiiccede- ™ . **** 
reftudia: ham auioia mufisamica.Gtfrf./i»/.^. 'V^afi 

Apollo Mulispra;fidet.[6)quiaDies&Deusftu^ 5 J f ^>- 
liis favent, lumenque ille oeulis ^ hic menti fuppedi- num,vt Z et 
^idem ** dm ' 

Habere illas nutricem Euphemeh (f) kt Pauf. ih J- **i& 
?«£/£. ait,fighifieat, hcnoremarresaiere. Efieillas j- U f **" 
lomaefubtutela (8] Hereulis, ut Lur.mmlib. 38. T\*%% 
ignificat, forres viros artes defcndere: 7 f Honor 

C E R E S. % o artes 

beafrugum,autvisteira;feracis,aliia!ftatis foeam J/^T \ 
aciunt, hxc aceenfis facibus Proferpinam filiam rap- J% 
amaPlutoneperteqmtur, quzefemenrerrasmahda- ^yj» 
amdefignar, quodillud.ut citdgerminet, accjuafi 
*ducatur,ardentem foliscalorem, fimul & pluviarrij 
erfacem & ludtum Cereris fignificata,(9]defiderec. .. .«. 
'orroferpe»tibusprovehifingitur,&currualato(cu P -* ^f* 
Jsgratiamufumc|ueTriptolfemo EleufiniRegisfi- ^ rrAm y 
o.obliberalehofpitiumconceffifiedicitur ] qudd "* tum f 9 ~ 
:men,uti ferpentes.humorcmamer, acdeterrafuc- " , ™ 
refcendo ferpat. Porcus Cereri facer eft ; quod ut fe- *J P ** 
len, luto acterri deleaetur.^ - ^ Cartarium&Ric- ^^*** 
ardumdeCerere. Alkricus eam in bove collocatam 
flerit, [aratorefeilicet] dextra ligonem fuftinebat 
: calathum , pro femine, ex brachio pendulum , fini- 
rafalcerri & flagellum trituratorium interarbores 
amis onuftasfefebat .• & hinc Tuoo imbremde- 
*'*• U. X Z JQUbibuS, 3Z4 C a p. xxiv. 

y IV iwbibus > illinc fol ApoMo radios fegeti afFurudebat 
i\Amor V ENU S. 

codedis "^* a C ^* ^ la abfquc matre procreata eft : Urani 

virtutis fiveccclcftisdida(i) quasfignificatamoreminDeu, 
tatrU /w P atr i am » vu " os bonosi& virtutem. Et huic Veneri ne- 

Fas erat in facris vinum afFundere , quia in vino luxu- 
il Humo- r * a - A ** a cl ^ Ve «us Jovis & Diones filia ,quod astheris 
re&oflre- Ga * ore & ma*eriahumidaelementarialatur, fivc ex 
u Venm marihataatqj in concha ad littus provecta; (2) quod 
alitur humore & oiheis potiflimum Venusgaudeat. Atqu< 

haec aVulcano& Matteamatadicitur,^uodignisii- 

bidinem accendat,Mars libereexerceat.Huic currun 

> , , • tribuunt,mod6acygnis ve&um , quodmunditiei 

, 1 corporis, aut etiam fuavis mufica, amorem conciliet 

.t r - (3)mod6acolumbisacpaireribusducl:um jquodfa 
Mupcaa- ,-" , r r r% c -i -Vr ■ ■ 

J g^ laxhocaviumgenusviiumlit.RoiaeiaemVeneriat 

... tribuitur,qu6dfitgratus&pulcherflosillei fedqu 

n " - brevi evanefcat & carpenrem farpefpinispansatjlV 
4j JBrevt* , , - .* r l / * w 

J utbrevisvoluptasanimumiaspevuInerat.Myrtusei 

^Tfita* ^ em ^ acra ^' °, u °dlittora aquarum acner, & humo 

■C ' resj unde Venus nata dicituri quodque,ut Myrtus vi 

^ ■ ret> [5) fic viridem a»ratem Venus dele&et. vide Cat 

jpinu. tar.Fulg.& Natal.de Vehere. 

*J Venusaliquandover(6) fignificat, quodhocanc 
tempusprocreationirerum maxime' ferviat. Cartat 

j™ * ApudiEgyptiosaeftatemdefignat, qu6dha?cmaxi 

* • ~_L meferveat.Fa/eh 

v. Venusnudapingiturj vel , quodamatoresfacil 

! ^ fuis faeultatibus exuatj(7 ) Vel quod fecreta etiam anj 

' * mi denudet, utinSamfbne : velquodnuditatema 

amatores ^^ . . » 

, .. , met.F«/£./.2. 

*?,- Venerirres quandoque Gratiie adjungebantu 

/ i aliquando Pitho, feu Suadela: vel Mercurius,(8) al 
* nt . ' ' quandojocus,Rifus&c. qu6dforma, eloquenti 
^V lepiditas & c. amorem conciliarent. Equicola l. z . 
. * VenerislacapudAriftophanem vinum ilgnific* 

/ -. ' quiahocvenusalitur, .*#/?<?».//£. 10. cap. is. 
/ ydlas * Vcnus aliquando ut puella, in concha mari inm 
Imorem vl ^ eDatur > aliq ua ado ut mujier >dcxcra coacbas fu 
cenciliant. Imagines ex fabulis. j£| i)Amorin 

nens,rofiiquerubris &candfdisfercumincawre2c- ^ ac£ ' 
rens,columbiscircavoIantibus. (i) juxtaillam Vul- fT r >' l *f 
canus& (?ratia!&CupidoApolJinemfa2ittans,rx) ,um ^ e ' 
aquomaiametuensadMatrenyconvertebatur Ita ,u * e & vt ' 
^r/V«5^i w .fignificatVeneremkumoie:&tem- 4/ * # 

pore vernanti,calida deinde a^tate & pulchritudinc.ut ^* 
diaum , obleaan. Sapientes etiam p er infidias asere- V r Am ° r 
dijapudmilitespafrimdiverfari. • W tdtat ™ 

Venusfubpedeteftudinempremens, ( ,) fignificat /^»"'*» 
feminamconjugatamdomitacitamefledebere, & ™ lt,es ™- 
ronsjncognitam. Ita Alciatus ra $* lam 

yenusapudLacedarmonios armata colebatur; a % edt,ur 
quodLacajna?mulieresarmafumpferinr.virofqipro- .**}' 
pnos MelTeniis fugatis defcnderint.( 4 )F^^J.A- 3 J^^ 
pudeofdeVenusTvIorphopedicasinpedibuseerens, domt ma " 
^quaseiquondamTynckriisinjeciflefingitur.pro- mr€ . COn ~ 
P^miaruopprobriaVeneriscausa^^^ 

^uJieresvirisfuisdebereinfidetorieiTealligatas, vel +\ Am °! 
contmentiamlisneceiTariam. Valer. Veneris imago ' ra "$"' 
apud Paphios umbiliciformay6]fipnificatmulieres mM ™ me ~ 
incontinentesilliceiTerqu^dezift^ntmulieresl^ 
iuria?fedeminumbilicohabere. Zartar.fol.%32. e fl>™ X Mu- 
VenusapudC^priosbarbaprolixacrat , inferne «""^- 
Velt^oEminca^yJfignificatamorem utirufquefcsus tes ' 
Wc.Georg t VenetArmonfol. 7/f .. ~ ftAmot 

Venerem&BacchumprocrealTePriapum,(«)fie- «■**«* 
nificat,ex cupiditate& vinooririluxuriam.E*«^% mt ? tr ? 
l.z.denaturaamoris. ■ ■<.... 4 ■ adjirtctus 

Venus cum Matre retibus implicata.ac Tovi a Vul- 4 edeheU 
cancr&fole propofita.f9)rrgnificat,nullumelTcfce- $'*&#. 
lustamoccultum,quoddivos latcat&lucemacju- tncmttnU 
dicium illerum fubiturum non Cit.Fulg.l z.Cartarfa 7 - Amor 
«///.Vener^scingulum variispiclumanimalibus. AV ****»&" 
mficat, vim, quam habet libido diverfa inter fe colli- &£' . 
gandi & rociandi.E^.> / r.Ve«eristemplum Tut & *&**$'- 
Martis&VuIcanijRomxnonelTe [io)fipnificat,a . dmte 7 & 
ce^isnoftrisdebereabelTeintemperantiam(utibeI- vtn0 lu ~ 
lum& incendium; ^uicolaU.denaturaamom. xurtes ' 

., ??£/?-: ** Venus^^ 

et. ^LtbidotUtcitaproeulamovenda. crtmen 

Divos //*- ^%€ C a p, xxvi.' 

j ' Ve-HisAndrogyna efle confiagitur, QuofigniSr 

r. r ' ■ caturVenerisgratia^iverftimfoaaii iexum. __<p'_0-- 

,- * _ t lalib.z. unde& lacra luna; tanquam YenerLspatro-v 

j xum , naB f; e baBi tj inquiWis viriveftes__uliebreSi muliereSi 

^r i "_£ V"°^ um induebant;(i] utidemautor. 

*' y Venusetiamftrabafingitur, (2) & defignat amo.-r 

ferverja. fem l^^pjfy^ elle perverfiim.R/Vf iardus de Venere, 

r\ ■ VenusnieraapudMeliaitas,deiienatturpeslucenj 

»^/"^'f u gere.( ) ]^fer<W 

fugtunt. yenus calva Rom_e CQlitur/4)qu6df<_emin_Ra- 

4-)MM te- mana; j n ^ello Gallico, pro funium Dece_utate,crines 
res fortes* fjj^j tondcri fiat pa^l^e- E^«*^/«y«^r^f. 
$)Homtnes y enus j 1)tcr Parcas/jjfignificat, generari homines 
generan- ^ rnoriautur, quam ob cauiain Venus Libitina quo- 
tur aa queRomz cuhz cft.Cartar fol. §03. VenusAdonira 
mortem. ^^ crurum % mter l era , morruum fepeliens ,fignifi,- 
6) Nox 0» C at C ibisfrigidioribus, qualesla__uca; funt, araoris _.• 
L?°* _T~ ^ um ^ixi.Equicolafupra. Venus_apud Sicyonios, 
mo(ie ~ a _tera manu pomum A altera papavet fuitinens. [6 jm 
ratum gnificatjqo&em, quam papaver fomniferum indieat.. 
juaaent. & amorem nihil moderabile fuadeic. Vide Valeriantk. 
ve Venus q U jp au l aJiterexpoait , cirni pet papaver fertileu 
cb propa- D^ ;ur a ra iatelligit, 

^ yvttT* Venus Paridis judicio Junoni acPalladi in pulchri- 
xf , tudinepropofita(7] fignificat, plureseile,qui volup,- 
' rlures ta£€S cor p 0i j s ( quam opes , aut arte _ ament, ac fe- 
voluptate, n\ia,ni\XL.Nat.ltb.+.c. /3. & alti videfupm in Paride. 
quam opes Venus {tdla 1Q calo folem pra . cedens & L ucifc| 
_*_. artes di^a^sjfignificat, defideriumiIveanior«mveritati! 
amant. ^ fapienti*. qui pra. ced ere debet, ut fapienriam con 
8J Amor f e q U aris, eadem ftella folem fequens, & Hefperu: 
-verttatk ^- ^ , 9 jf^gnfgcat amorem,qui,ex veritate ac fapiea- 
a£ fapien- t [ a j am ^oiieiTa.habctur. Ita Georg. Venet. Armon.fol 
it& , ante^ 7 ^ BarthoL Tagitfs. de ane infigniuzn.Venetcm Solen 
faptentta f e q Uentem . ( IO ] C um 'mfctyptiotieifequitur deferta c* 

* _. ' . dentem,mte\\isit mulierem, in amore viri etiam mof 
§}Sapien- _„• '. — ^ ?_..__ _.-j... r.'_ • ^/r^ tuieon{tan.em,quemviduafequatur. 

r ^H^ G RA TI_E. 

Tres Tovisex £urynomeiautfolisex_E_4a dicun 
10} Vxor^ J ~ ■' -l & ■■ |K | 

.™^- ?* mariti mortui am&ncmftans. XIX. Imagines ex Fabulis. $ij t)Gran* 

tor filia?,quod icilicet ex moribus animi, aut fplendo- 

"^ > c s r ■ ' • • ommum 

iecorporisfereiitgratia.tres,tanquampmniumtem- _ 

poium&perpetu^,(/]funt:Aglaia,qua:ip]endorenv JJ-^L^ _ 

Thalia,qua2viriditatem i Euphrofynequailamtiam tMA 

indicat , qucVdbeneficium debeat efleimefordibus, v^ ^ 

lp]endidum;finedefe#u & fenio, fempervireusjfine • rL 

moroiicatejaetumif^jutvidelicecgtatiacnomeme- G ■ 

reatur. Una gratiarum averfa.quafi a nobisdifcederrs; ^i , , 

aliar dua?,vultuconvecib, quafi accedentes piugun- ■ n * 

tur : quod prp unagratia aliis exhibica , plutes ad nos ^J r ' 

ab ahis redeant ( 3> vel datorem oblivifci debere be- ) J t' 

neficiiiacceptoremver6duplicifenorerependere.(4) c j- t 

vel, wt, Natalis lib.+. r.iy. pro femine in agros profu- J. • , 

(6, Deibeneficioadnpspmraredire.fs) connexa?in- \j{ at - 

ter fe dicuntunqupd ex unius beneficip , alterius fe f ^ ?** 

quatut.Virginesfunt,&velnuda?, (6)utconfteteiIe ^^L 

incorruptas , &exfineeroanimoacfinefueo .* yel ' t ' 

cransparenti pellucida,quae fine nodp eft, vefte tegun- gf j 

cut,[7) quodgratiafacla abfcondi vejaiique non de- r "* n € ™ 

beat j finevinculoetiamatqueobligationeremune- 

ratoris maneat Talus uni Gratiaturn datur; [8 ) qubd -1 ' * 

gratia ire & redire rnutuo , ut tajus jadtus , dcbeat. fj^ D * 

Myrtusdatur,ut,femperxireps, nuriquam defrciat. * {-^;* 

Rofa,utl^tadele<aet.Talariapcdib.usjungumur,(9) • 

lt expedita & prompta finna qui.cit6 dat,bis dat. Ve- ^f^Li 

rumhaec^/a>/##fuopedibus ingento annexuit. Vi- r J* '* 

ieCartar.fol.s91. Iacofy4eC&f.gentecap. 3 Valerj.7. fa-\ 

Dua:area:Simonidis,unaGratiarum,quae inaois f^rl 

eft;alteraprarmiorump!ena: fto) fignificant,non 7 ^*fX 

juemvisadgratisdandumeiTeparaturmnamSirjao- V - 

iides promittentcquodamrelatarunifegratiam, fi nfkituedd 

ehcomium pcrfcriberet Gratiarum , inquit , arcam. X x." i 

nanemrepctio, cum accipiendum eft.Ita querebatur $) Debet 

Theocritns Gratias fuas femper nudas ma.nere, fr o) tamen effe 

m^dindotatacaPriijicipibusadfercdirentWe Sap- mutu*. 

ftummEmhl.Ahmtiidi.Gr&tisLium remplainme- 9) prdpta 

liisplateisfieti, (ii)fignificat,homincsdeberepaflim ejfedebet. 

id gratiam & beneficium promptos dVe.Cartfil.s63. io)§ui 

Grattaspofitasipdextra Apollinis& arcus fagittasqj gratU fi- 

/£'*•# X 4 infi- dam,fat 

ml mtnfrai} ddgrmHfmmddfrom^U ejfe debemw . $zg C A P. XXIV. 

|* > ... infinifl:ra,(i]fignificantDeummagispronumeflrcad 

j "* - benefacieadum,quarn.punicndum:7^f/»Gratiasfive 

.'*,*, horas aperire & claudcre pottas cceli , fignificat , an-_ 

a\ n b num in vere & a^ftate aperiri ; unde caniftti duo , alter 

p p mp. fl or -^ us f a j ter fpi c i s pl e nus additur. Easdem vero cae- 

, ■ * . . Iumclaudentcsautumnum&hiemem[t)defi2nant, 
^lnntum CanarfolssZ ■ L _ ' * i 

^*W» i O R T U N A/ 

* XXI '* QuafiFortunaavertendoprimum dicta j quod 
' vertat omnia , hanc Homerus Oceani filiam Tychen 
SjFortuna didam appellat,credo ab inconftantia maris adduc~ta t tncer • a. f aDtl I a . Ha:c, velca?cafingitur,c2ecisincurru equis 
4.; /»*wj- tran j. ut o™W. C a?cis caeca triumphat equis: (j]qu6d 

\ R* ' V cajce ^ ac temere progiediatut & mutetut. vel in iota, 
j) om& mo doinaItum,[4)mod6adimafertui:autcertcdex-_. 
ma t inve T tr a fl ammas jfiiuf t ri a q Uam orTert j [5) tanquam bo- 
* r ' x ' norum malorumcjue inventrix omnium. Pro variis e- 

J Y " ventibus,varias fortira imagines, templa , ac nomina 
rvs rottu- a p Uc j R omanos f u j t> utnotat. Alex ab Alexand. lib.i . 
? a V !J1 ? c * M* XWH S f°rtuna? templum Romana? erat,ad quod 
t ave a '. nuptuia^piocedebant,[6]votaquepiomotbisvitiif- 
Muiie ris . q UeaG0r p orc aver tendis"faciebant. erat & muliebtis 
mdtgna-r- f or t una ,ppft Cotiolanum ,amatreacmulieribus ab 
Uamvira- U rbeRomaaverfum,cuIta: & Calyafortunacoleba- 
rum pla- tur> eQ p mor t i tu l 0) q UO & Venus calva.-hancfub te- 
cand&. q q ne f as nom j nare> Foituna item Parva, cui Servius 
L ltyi " "^"^'H?' ^ ex . Romanorum iccirco,qu6d ex ferva na- 
na bumi- tus a( _j re g num p erve nilTet ,(ua ornavit prartexta : (7) ■ 
«##? />™- g cut aj profcllionen\ . luae humilitatis Fortunas Seiae 
r/are *w- tem pl um a cfimulacrum etexit, fuamcjueTelato jux- 
Borum. ta vu i tUj ft atuani collocavit. Alia Romae bona For- 
^Bona tunaj aliamala i alia equeftrisjalia bonae fpei, fs)alia 
$ es ' , . obfequens (9) quam idem Tullus per fenqftram ad le 
9] P*f rr» delahi ferebat,«f P/«*. alia fortisjalia redux,five refpi- 
votu. ciensjfio) aliaconyertensi (n)aliavifcata, (it)leu 

10] Reat- q UOC Jdolosecaperet, Teuquodftabiliseflet , atque 
fereamtfla a dh^rentemfibifimiliter adftringerer. " Vide plttres 

iijMuta- a p Hf i : j4i exan fi m l Cm qnarum fignificatio fuii nominibus 

^iortuna. m> .lottunalaqueo fufpcnfa, rota etiam ex futca 

lz] l°) m - 'penden; 

*a aolofa. Imaginesex fabulis, 32^ 

pendente/i) C\2.mnc2Lt t utiAu7uJiinw ait, fortunam X/ orruna , 

nmiieite. . ... . 

Fortuna fpecie feminel,pedibus globum calcans, "JJZj - 

oculisorbata,manutamengubernaculo incumbens, ■ *. 

cuiexoppofitoMercuriusquadratofaxo, fivecubo J . 

infidetJ z)quod emblema Aiaatus ex Plutarcho, aut /' 

Ga/£#<?exhibet£/#£to.8s.fio;nificat , artc aliquem * ' a JJ°. 7 ■ 
v > -„ . . «? -• • u tuna mti- 

certius,quamrortunanitij alteramramen mvaiiab 

mur 
ahera.Vide Galen Orat fua$o.adartes. Fortuna tan- -' , 

qaamnutrixPlucumgremiofuftineus(5)utefi:apud . f /. ~ 

Xenophfcnt.fignificat.omneshujusorbisdivitias, m V. 

fortunasgremio &manu,omnin6incertascontineri. .. , .. . 

Fortunx fimulacrum cum Amalthea2cornu,& eupi- ■* 

dincjuxtaftanteX^figninlcatjConjugia&amorefor- ■ v 

lunama2is&opibus,quam v'utmzniu.Equicolal.6, i, ..." 

Bupalus ptctor SmyniGis t oitunx hmulacrum pn- • r _ 

.f " , r ., .' . ' . , n , r maqisqua 

musitaexhibuit:in capitepolumreiebat, inmanu ': * _* u 

• / \r c c I* /r- virtuteco* 

cornuoopiaMfJiipmncansrortugam mundi pocifti- ... 

..'... y c (x " - ■■ - - ■ ciiiantuT 

mum m div itns connitere. _ • . , »' 

- j /v ,_:•'• • nuptisL. 

Fortun„:aurea?domeiticaei„2jes ? inprmcipum .44 ■■• 

.. * r c . .' <?". -,. r J . tjtortuna 

aulisuiurpataiuit,quammontunad ahos tranlmit- -j- r 

tebanr . [ 6 ] #? habet lul C apitolinus de Antonin. Ph. ' '- - 

%nificatomnemdeniquefortunam&opesdefere_- j\ r * . _ 
... , r • j ' . r . ^jrortuna 

daSj.aliisquetranimutendas. , ./ 

Foituna,^ Di?nMb.ss.hafot>Ser\ii Tullii a Seia- „ ^J a r m 

nofacrificanteaverfa, [rlfieniricat , adverfos cafus • • r ' 
. .... . \'J C f . ■ r\ ■ - ostranfit. 

homini lmmmere nimia rehcitate mlolenti. Y YTTT 

FortunaDomeftica Severi Imperatoris irafiliis _^ „. •* 

relici:a,ut alternisdiebusinalteriuscubiculoeiret(8; W, • 

fi2nificat,fortunamoberrareincertam,acfa:pecIedie *. n 

. &j. . ... ... j . r . tnperato 

\ndiemmu.t2x\:nuncmwt i nunc altis bentgnam , «* JX - 

. - • • .... . • .-• ■ - ° -. ■ ■ .i - avera. 

Horat.att. q\v 

Fortuna a quibufifam conficijavitr€a,ejusfragili- . *,. 

catemin.dicar^f^^Ar/^^. W^//f. 

ApellesyUt indicaretfortunam nunquam ftare, nec )p orfuna 

diueodemgraduftantestolerarej Sedentem pinxit. J ... 

aliiiccircqiinepedibus,veriimalatam, pinxcrc [10] ^Qj' tu . 

Timotheuslmperator Athen.in fomniovidirFor- a 
Ltb II. X s tunam J y y o Cap. xxiv. 

l)Fortana tuuam m rcte a f c CX p a nfum urbes compellerejfelici- 
quandoqg taremignaviimpeiaroiis(i}iigaificat:istamen brevi. 
jgnavts omnibus exutus in Chalcide exulavit. Alius fupplex 
ohventt. aa - aram f ottuna > (zjexempla^apttd Pltttarch. eft Ni- 
i)Fortuna cias Athenien.felicitatem iignificat ftabilerh fortis& 
ptetate nt- pii viri.quodii, quifortunam picactimide venera- 
xapterum rentur,pierumquefeliceshabiri.i;/W.^x./.i.r.ii. 
quejlabilis Nemesis vim illam.feu poteftatem divinam indi-r 
XXIV. cat> q U 4 improbiac fuperbi puniuntur. Platonici An- 
3)4ngelus g C l osma l os bonofqueagnofcentes,dicunt, hunceffc 
ponus. Angelum (3) in malos advertentem per furiasj bonos 

contrafoventempergratias, quidamaSynterefi feu 
4) ynte- nia i c re&eve fa&orum cofcientia(4)vix diftinguunt. 
r v 1 ?- abaliis vocaturluftitiapuniens.pingitur vel cii fre- 

no equotum,& menfura cubitalij qudd refra&arios 
$)Deusre- domer,ac menfura arqua dimetiatur (5) vel cum alis 
fraclartos ) j n tota> f U p p C dibusabje#a>qu6dcelerrime nocentes 
pleftit. premat.omnemquemundifortunamcalcet. (6) Ita 
6jDeu6p- fere Valerianus Georg.Venettu.^icinusin 4-.de legibus 
ne rejpeclu phtonisMnclms inAlciat.Embl.17 & 44 
pumt. Nemefisab AthentenfibuSjpoftdevidtosapud Ma- 

fathouem Perfas,ereCta,ex iisipfismarmoribus,quae 

collataaderigendacontra Graecostrophsea fueranr, 

Coronam ferebat in capite,fraxini ramum in finiftra, 
7)$upcrbo. p ma i am i a dextra (y) cui Aufon.hoc fenfu carme ad~ 
rum u.tur i cc it.Qrtcistrop&um&PerfisNemefis:figmfi<:atmpct' 
ejt peus. DOrum uitorcm atergo Deum infequimam fraxinus 

haftas.phiala effufionem fanguinis defignat: corona, 
r aiiorum vi&oria^prasmium. 

•-- ' Mani a Dea & mater Larium habita eft, cui cum 

ApollojuiTiffet, capitibus Tarquininm facrificare, 
4) Superi ^ Qcll mac ^ at i f untj f c d Bratns cemfal capitibas allii & 
humano p^paverisrec^iasfappli^njanii^g^tatusitatefpon- 
fangutne f G Apollinisfatisfieri. fafpenfa hujas De« effigies 
non aele- ^ l<£ fonbus ( 9 j pericalum ab aedibus avettere crede- 
mntur. hztm. ItaMacrob.lib.i. Sacrificiam Bruti fignificar, 
^jlute.a D eu , Ti non deledlari hamauo fangaine, Dea prasfo- 
Admm op- r ibus>figniricat,Deqmnpftratueri,cumipfiqstutelac 
ttmaDeus crc d 1C aintegrefutiint. 
# Adra- Imag^ex fabulis, 351 

**ADRAST/AapudMartianumin ouptiis Philolog. 

feminaeft,quaeurnamin Jovisaulacelerrime in or- 

bemintorquet,exquadecidentesfpha?ras Dea fato- 

rum inpeplo finuque excipit,ut videlicet.quodAdra- 

ftia:,ideft,providentia?divina%vi(umfuerit, fanciat ^py^i 

acproloauatur.(i)unde haec duo confilium & vo- r • ', 
, r * ,. • . v : , - aentia n» 

luntatem divinam circa homirues eJtprimunt. Rota . 

item.&gubernaculum, & al«eDeae adduntur (2] D • 

qu6d orbem totum moderetur,& celerrime exequa- / 

tur,liveinpra;mianao,iiveinpunienaoomnia.Quo- v 

circa&cumNemefianonnqllisconfuuditur.F^w J *..' 
, _ . . , tum orbe . 

hacvoceRicctaraum- /-„ //• l> 

HARPYIi. ttUL, 

Phineo Regi excoecato a Diis,ob crudelitatem in v vyi 
filiosexoculatos.fuafunovercas exercitam,ade6 infe- 
ftxHitcomcdentieciamcibum de menfa auferrent» 
(3;fignificat,avarosparentes, dum filiosvitiis excae- s ^ 
cari patiuntur,bonis magis augendis , quam filiis in ? . , 

viitute educandisintenti,plerumquerapacesacpro- * % 

digos heredes fortirijqui male parta,male dilapident : j£> 
nam Harpyiajrapacesacprofufosdefignant , virgi- v "f 

neaquidemfacieiquodfpeciemhoneitlprxfeferant: r 

\ *. -j n. -j* j- fortmntuf/ 

macilentatamen,ideit,avida cupidaquemeote* un- 

cisunguibus,idefttenacibuseorum , qua: femel ra- 
puerunt:ventre ptomiffo ac voraci,ideft,profufo,five 
etiam(quodavarorumeftJnunquamfaturando.Un- 
de&avarosfignificant. ceterum & volucresacplu- 
rnis circumdata»,«f rapta celeritet fubducant.Ipfa no- 
minahuic etiamfignificationifavent:namAellota- 
quamalieuum.OcypetevelutceleriterrapiesXelas- 
no obfcurum,quo obtegat,explicatur. Harpyias illas 
Calais& Zetesventorumfilii fupetaiVe finguntut, 4)lntegri- 
quod^/«W«*,nonmale,interpretaturintegritasf4) tas & ho- 
S ua ^«7r«T^JWtA?Calaisj.&animus quxfitor ho- neftiftudt^ 
nefti, velut a ^ T « v qua!rere:quasduo & profufio- »™profu+ 
ncm & avaritiam facile in nc&is fuperant. vide Ric- * lortem & 
ciardum in nominibus Phineus & Harpya , tum San- avafltxan * 
Bium in Alciat.Emble 31, j»p*r&$. 

GRYPHEsfabulispotiiis,quam hiftorias acceofen- 
Lib.IL dri,uc $\2, LAP. XXIV. 

\\Tyrannt di^utP/jr» /.10^.45» eapiteaquilinojfed valdeaurfro: 

autmdues T - • c i \- j- / , u 

j-eoninocorporesfedalispra»dito(r)roburcumrero- 

rapaces. ci^fuperbiajacrapacitateconjundumdefiguantjfe- 

^; r 1 puicris actemplorumforibusadhibentur , (i)tan- 

PVx quamauiiti,ideit,bonivi£iles , quifacile audiant, 

crtsmor- S n r /r ■ ' • r 

aduncoroltrOjUtcommiliatenaciterretineant , alis 

*. pra3diti,utceleiesfintcontrahoftes&iufidias,mem- 

7 ' brisleoninis,utfortiterdefendant.Tenentver6inter 

letiaacra. , r , , , ,-J ' c< 

7 pedesla?pe,velfaurum,vela2num,velferpentem. ai- 
paatasab- r j r «■"'• r & r •. j- • 

F d h t ve LU ^*" 110 " 1 Vlltu tem ahquam rortitudinis tcmpe- 
> ' rantiaracprudenciasdeGgnent , fiveutviolatoribus 
» F - •♦ minenturintetitum , quemraptisanimalibusGry- 
,, \ f>hcsin£enmz.videlacobondeC£fiorumgentecap.9. 
>p ' \ GryphesinnumisGalienicuminfcnptionc Apol- 

. ■ //W,cuftodiamdefienant:quiaGryphesfolieifefacri, 

pesrapaees -, ., rc & ~ , /r ■ , /• 

*J r • . ($(eiuique nn2unturcurrumtrahere./^<?00»/«/>r/*r. 
cu avarts ^ *, v ^ , * *•"■'/*.•'* i" 

• tv.' /- i4.quodvcro ea?demavescum Anmaipis populis, 
fubdittsjA- " r ' , j. • , ,, r Vj- • 

'. y • ■ uuointronteoculopra^ditis, beuareproauritodmis 

JLf , ' dicantur[4]*^P//»wj /.7.^.2. fignificat,Principcsra- 

v - pacescumfubditisavansrquiunum tantumin terra 

f . /, • intentumoculumgeruntjcrudeliteriaipeproopibus 

eerni7.' -? c 9 ncen(1 ere. 
XXVIII P A R C ^S. 

^\ta :' Tovis&ThemidisfilixdicunturM quodomnia 
6)Becreta J . , . .. . _l- • - • ri? r • 

_. . ,. evenianthominibusaDeoproutexiuftitiaspraeicrip- 

, r to mereuturj vel ex Nocte & Erebo nata? > quod ob- 

i— . ' fcuranohisnoftraiintfata(^)qUaeperParcasintelli- 
n>Tnano- ■ ~ r \ N , r . . r . . 

n~ •+ puntur. Tresfan2untur;veI,quodtria vitazreipicianc 
ItrA vtts. & p :•--. ■ « . ■ .... *• r 

J - , tempcra,pra!teritum,Acroposimmutabihsjpr*iens, 

. • '• Clothovertensomniaifuturum , Lachefis fortiens 

j- ' pcenamautpra;miuniexDivorumvoluntate(7)vel 

- . ■ '■ w ' quodresomnisfecundumfataDivorum fuumpnn- 

j , cipium,medium,&finemfortiacur,perftamen,quocI 

2) P ** " * ranunt >& continuatio & vita? humansE fragilicas m- 

. diccLtui.videCartaxium,Natalemlib.ycap.6. 

omneextg j u ^j^ ve iNo<aisfilia» dicuntur (8")quodomnIa 

YXIX fcelera.quorum confcienriaexagitanturhomines,ab 

> , * ignorantia?tenebrisproveniant:velPlutonis& Pro» 

"' j .' ferpina:,(9)qu6dexabundantiaauri,&frugumcopia 

un .r \ v fccleta 

m * xme mttitiaefi. ImaV. ex fabuUs. 33$ . 

._ -_ „ , ' « . i)?eccato- 

fcelerapotifhmunafcantur.veLexSatuino & Terra ^ ^^ai 
a)qu6dterreninominestepore deniq; interlabente, ^ c ^r c - ten . 
atq; ad mortem deducente,pra;f eritoru fcclerum co- ^ [ C ele- 
fcientiaexagitentur.Eaeci^Evonyrrieshatas dicuntur rummoe ft' t 
perantiphrafin,uti&ipia?vocanturEumenides, & z)Tita!i& 
AtroposcuSororibusPar^A)appellantur : utqua? fr ont f a i m 
minime deducant ad bona,minime parcanr. Tres er- j^ 
iamfuBtFuriarjTiiiphone, Megarra, Alee/to(3) vel ^xnjitiis 
quodextriplicipotillimuvitiojiraicupiditateilibidi' tr n, us p _ 
nenafcantur, velquodtriainterhbminesrnalataU- t iff imum * 
fent,pefto',famem,& bellum.Fingtintur alatar, quia tr i ama f a> 
cito adfurit,a?ripedes,qu6d,cutarde vcnianr, gravius p e ffc t f am i s 
percellantacferiantj^tasdasrrianibusferre acinte- foy e in m 
tareferuntur,qu6drorqueantexurantqjvelutflam- . fr&Dei 
misaieoccupatariiconfcientia '($) ut eleganter pro tar ^ a r e £ 
Rofcio Cicero.Habitareprasfonbus inferni dieun- q rav i ter 
turjquod morientibusimprimisinfefta? Cmt.Cartari- f er j tt 
us & Natalts de Furits. C etera videfupra in Plutone . \ Q^f}i enm 

LAMi^[dequibusfuprainPerfeo]qu;e proditura: t i & p xn(i 
uno bculo in fronte utebantur,eundemquedorni in ^ ra ^i $m 
ciftadepbiitum habebant,(6)fignificaht, hominefcad XXX. 
aliena vitia ocuIatos,ad propria & domeftica cascos. £» in a n e _ 
Plutarchus de curiojitate . n ; s ^i tus 

Sphingem PalasphatusCadmi uxorem Amazo- ocu i at ' it m 
nem facir.repudiatamiquae ex morite Sphintio The- troirium 
banosnodturriisexcurfionibusi^) velutasaigmati- cmc ^ 
busimplicaverit,fingiturfacievirgirica, alatocanis 7 n/^/J^ 
vel leonis corpore : iignificat corijunctum robur leo- c i rcum .y e . 
nis,cumingeniihurrianifolerriafuifTe(8>#? Clemens - rr . 
.^/*x/,j.yZnw7.Poteft&dujplicis naturze in Chrifto %\i n ^ en i gt 
velhomineetiamimagoefie.(<>) Jus&fortis 

Sphingesiritemplorum foribus apud JEgyptios g) Duplex 
«ollocata;(io)fignificant,velqu6dmyfteriafacra oc- nP , tura 
culta,& velutfubajuigmatelateredebcant.velquod (jhrifii vel 
Dcushumanavelutfaciepra?ditus, fitamandurj & a u plexko- 
lconinovelutcorporetimednsmottalibus(ii! Idem. m i n j sa p., 
A Sphingis «enigmate de homine [quod fcilicet, ani- p et >tus 
malbipestripes & qaadrupes] plerofque morrales J0 ^»f£* 

; L r h ' U ' n • , r . C T° S *>***#& 

occuuajaerorum myjtena\ii) Mtferttors Deus &ju- 

f i)Homo 

feipfum 
ignorans. 

XXXI. z)Diesan- 
norum uti 
etiam beb- 
domades 
aliaabaii- 
is interi- 
muntur, 
pr&fens td- 
tum tepus 
noflru eft. 
3 Animm 
incotinens. 
^Ebrio/ 9 . 
j) Garrul 9 
€\Eifcus 
Principum 
?)T)eoma* 
gis quhm 
parentibus 
obfequen- 
dam. 

XXXII. 
8)VoluptM 
inptricula 
frjducit. 
p Lihido 
in k-Uuas 
transfor- 
mat. 
xo) Yuga 
nmxime 
P^ratur 
cnftitatis 
Viftoria» 134 C a p. xxrv. captos intelligit (\)Alciatus non infcitc mulros ho^ 
minesfeipfosignorare;pra:cipue,quiingenioleves,& 
voluptatis amatores,corde veio fupcrbi>alis> facie, & 
peclore Sphingis adumbrati effent. 

BELiDEs.a Beio avo^elD«##Kfo,apatieDanao, - 
cjuincjuagintajealege^Egifthifratristotidem fuiisin 
nuptiascanceiTifledicuntuiiutprimanocremar-turA 
quseque fuiim feiro armataoccideret. quod & factu 
uuaHypermneftraLinceomaiito parcente , a quo 
Danaus (Truftra oraculi vaticiniueo fcelere declina- 
reconatusj vita & regno apud Argos fpohatus eft. 
Filiajadiuferuu damnarse perpetuo haurire aquas 
dol io pertufo finguntur.(2)Per has quida annos intel- 
ligunt (ut Lucretius lib.y Carm .)in q uibus,q uantiim 
a terrafrudluumafFunditur , tantum apud homines 
confumitur,ac velut profunditun cbngiuit ver6 et- 
iam numerusquinquagelimusutcumquecum antri 
hebdomadisquibusnocies tanquam fccminae viros 
intcrin-iunt,unotantum pnefenteexcepro. Deinde 
Danaidu dolio (3 jPlatom Gorgia animum inconti- 
nentem aflimilavit.Aliusnouinllite ebriofum , qui 
ut pcrcufum dolium,infundit,ut effundat. [4)Paradi- 
niMfymb 157 reclegarruIumcomparat,qui, ut.apud 
Terent.eft plenusnmaiumhacillacqueperfluit ($) 
DeniquenTcusPrincipum pleruqj inexplebilis boc 
doliofciteadumbratur, (6) Bclides vero etiam (ut 
Natalis obfervat)\ta puniras,argumentum fUnt magis 
Deo^y^quamparentibusobfequendum. 

Atalanta poma fpargens curfii certantibus au- 
rea,utremoretur,vincacque,atqueinpcrieulumcapi- 
tis adducat:(8)eft voluptas qu£ Venere ac pulchritu- 
dine viftos,in varia pericula pudoris,opum, vita? de- 
nicjueccniicit Natalisl.y .c.s.Myfbel Eadem , curti 
Hippomeneamatorefacrolocoinlejonem , acleas-. 
nam converfaC9) fignificat,infanos amotores in bruta 
transformari,& feriratem Leonum induere. Idem. 

Daphne Apollonisfocietatemfugiens, atque ic- 
circo in Iaurum mutata ; (io)fignificar,De libidine vi- 
etoriam laurumque nulla faciUus arte,quam fuga re- 

porta- Imagmes cx fahiuj$. ';>$< 

portati. vel, caftitarem debere ranquam laururil 
j>eipetuaeuraacdefenfioae virere. Ita Fere Iofephi 
Horolog.lib. i. Metatn. 

Andromeda CepheiiEthlopum Regis&Caffio- 
pesfilia,Nympismarinisfeforma? elegantia prarfe- . 

tens,atque iccitco a Nymphis ad faxum ligata, ceto- l ) Su P er ™A 
q ue matino objecla^r : fignificat,homines Dei donis homtnes *n 
fupetbeelatosvariispericulispcttnifque velut mati mun "°>ye 
monftrifqueobiici ltz Natalislib.io. cuifiPerfeum lutmari 
liberatoremaddas,(Mecujusarmis fupia) Chrifturii ^wfp*' 
humanamnaturac&liberantem commode intelle- rtcu " s °bt- 
xeris. %ciu 

De Pandota confulefupra de Prometheo didta. ^ 

PENELOPE: XXXIII. 

Intcr tot procorum illecebras continiiata retexta- 
quetelaeotumcupiditatesdeludens, fignificatjani- 
rriamminim^otiofamfedcuris honeftis occupatam 2 )^" l M ' 
acupiditatibusavocari.vel (ut e/t apud Ricciardum) ptoitftudi- 
Philofbphiam,(i)qua?texit,&rcfoivit argumenta» um &Vo- 
veluttelam,qua adverfarios vel reneat, vel deludat. bf 1 ****** 
HaneiIlyflidatamuxorem,(5)fignificat,' prudentis avoeat - 
virianimurandnfacileillecebris expugnari. Itafer£ i)Prnden- 
Natal.Qubd vero fabulantur hanc calcuiis interpro- tesm °de 
cos lufifTe,eaq; excufliflerationcut nulluslapis pro- rate &"°- 
corumattingeretur.^fignificat, nullius illam cofl- Hefteyolu- 
jagiam appetiiffe,%<? Catcagri.de Indo calcUl. ptntibu* 

HALCYONEsavesfantinquas CcyxRcXTachi- frwntur, 
norum,& Aleyoneeiasuxormatatifmgaatar, qao» 4>Cafta- r 
ramilleopibusacnobiIitat£eIatas,cumfeJovem,& eonjunx. 
axorem Janonem faperbcja&aret,in marittmpefra- 
tea Diispanitasinteriit,qao Uxor Alcyone intelle- 5'Scelerati 
£to,ultro in mareac mortem maritum efteenfecuta fi™ *Pfi s 
($) qrii deinde Tethyos cotnmiferarione in aves illas S u PP^ tctuni 
converfi,(6)exemplum punitae fuperbia? pofteris 6 )& e9 f*p* 
facrunt,»* Natalti. miferetur 

Sunt tarncn & pacati inaris bmmali tempore fym- ettam cu#* 
bolamjqnodperdies 14. quiruspulli exciuduntur P Hn *t- 
quiefcitjqai diesHaIcyonriappellantar,f7)/</ Vale- 7Wr*n* 
rianu?lib.x$. deniqaecurn pace ubsrtaEem coujun- £»*#*#* 
Ub.lh 4tam mfire > '3$6 C A P. XXIV. 

1 ^'TnHa fta ™eiTedefignant [i]quiani4um?ampinisvitium 
faci]un & ^ yzv& trici,coronac tranquillo mari irrTponunt, ut 

"XXXIV &k***»& n &k'F7S' 

* Philomela Pandionis Athenienfium Regis filia^ 
\Jum a fororis Progues marito violata eifet , prascisa 
lingiia,necuifacinusindicaret:iila proprio fanguine 
exaratislitterisrem Prognse fignificavic, qua: lccirco 
fihum Itym, ex Tcieoluiccptum patninter epulas 
appofuit.Diis verd raciriusulcifceiitibus, Philomela 
r . . ■ Inlufeiniamavem.ProgneinHirundincmiTeifusin 
2)lAktvM U p Upam j tysiap h a r ia nfivcrfusfin g iur(i)at exem- 
&crxdel- pfo^ihanbushitec, fincaetcrnumlevitatis \ qnod 
tMfumt*. ^^^^^cin^ii^^uibusinvifum fuit,quclulo 
eamu gemere ac fentire videntur. Quamquam hae ii- 
mileiq; fabulae Metamorphofis "bvidianar,faepc plus 
licentia^poctica? i quarh «enigmaticae fubtriitatis 
compledtancur Quocircaomnesnonperfequbr,cum 
3] Bonus iiiiiisplerumque vitiiauc virtutis exemplum mane- 
aermites anr,cu)usg£atiamutaUofa<ftaeft. . v - . , 

creat her- ij_j e b e a J unonc fine patre.ut aliqui , ex ladtucisj 
bas. abApollineinconvivioappofitis , concepradicituj 

vSuperi (3) quia,«* inquit Cicer.3. Tufcul.quAft.cx fehcimma 
nunquam ae ris tempsrie omnia herbarum arbommque geneta 
fmejcunt. p U Uulant,& pubeicunc.HaicPinccrna Deoium fingi- 
Spnbu- curC*)/**** Homeritm><\ uia Diifem per j uv enes.nun- 
detitix ni- quam fenefcunt, ut Carmr . de Imag.Deor.fol. 19. 
htTtn Vir- Eandem,quod honefte minus concidiilet,ab offi- 
£iLstur- cio & confortio Deorurn remotam , ($) figuificat 
piw,Et nihil inpulchtafeminaturpius,Dc6que magisexo 
Principum f um ,quamfitimpudentia.veW A T ata//* , femina 
inrorum rurn amorem , praefertim apud viros principes 
ergafemi- brevem effe, ac facile eas contemni , qua: ant 
nai amor placuerant. 

{ife brevis H E L E N A M. 

XXXV. Cum PoUuce fratte, & Caftorem, cum forore Cly 

temneftr* ex ovis geminis Led& (a Jovis cygno grav; 

dael provenilTe,ob pulchritudinem illorum , fabul 

6) Formo- ac proverbiof quoformofascxovoprodiilTeferun 

forum na- 6) locumdedic, quamq uzm AtheH&Hslib.i.cap.i 

ialis. Imag. ex fabulis. fty 

:J»Di5»WJlccircic6nfi(aam dicit. quod<$i;, apud Mf^f 
veteres.idemquodjzr^av, ideft, iupetiorem tha- *M ■ 
iamum, fignfficarit. Dicitur illacum-frafr.buspoft „*«%!% 
«ortemtranslataad fidera : „)yerum utin terrisW 2« 
|t<al I smult.spalchritudiu e f a i t ,fic&lucein csloaf- ,7cw£T 
fulgeutc naum rrnminentes-tempeftatesdefienat (!) rfi,"lf' 
m, conttaCaftor& Pollu^tranquiiKtatem lunt ar *&&. 
(l)utWm,Mlih.i* j7.& alii. Sigm-ficatur icitur ner lf',1 

dera,aux,l,um ( 5 )Itaif^« s ^/. 4 j. p ft ■&*#. 4 1 «S 
t.atecnavwdeft Beclefi^fideta (^arolu q| d . £f|f 

nempoftbellafanti(rentr«rt^>&£»«v i We &.«. . V,. , £5 
$W«**/ ^lcgaiiterper Cafto^. fS &£§L 
ftatt.busmorta!,s«at.,mm6ftalita te 4a.iq : aPollu- tfv^r 
secoramim.catadonatus.intellieitD. loinnemBa- % i? • 

.ucemCr.r.ftumr 7 ;q U i& altttiiirvmbrtantatcmtri- |3fej 

'^^«^«tNatutahumana^ 

Angerona^fimulacrum, quod obfignato obliga- faZrT 
oqueeratb^mcntiam denotatDivisiceptumfLi ll^t 
: tate„,mfccapra : fe ns filentii.ftV«r/.^c.5. Eandem t«r M 

ibAngonbusartimipropitiataiibetet. vel, utTuli J" T 
*-^.qu6dabartgi n apop.„um«om "ubemv*i £ ^'f' 
lode ^*««1&* ^edfeari «gmfica^ VXX^' 
berantert,,,elabani m ivclc0rporismor4 f9) An ffiSi 
erooa.n tetnplo Volupts 4 Rfcraanis colehatu^ TJtrT- 
uodfigmficat(i ;filentioVol a ptatematqueanm :f,7 ;*• 
:anqu.li,t 3M mfovefi.Ca/.c«4»MV^ 

^'^^^'^{Aurorar&Aftrxinliamviparen. "T/7 
busobbelh, mcenftaDeosfuf bm P a ^ 2»^l 

gn.ficarjuftu.neq; paretttummorugraria aWoui^ ZT"" 
.tedebererecederi.(^avcrdahALofivecslo. ? ^ 

jM , UlamaDe, grat.S & P urbanimoprofi4i l „ ' -l* 
^averodc.,,dealo,eobfana.tatem ( t*„, m ^f 

WmtiDvtuHsaninis mfiritur. '^ ^ /W - #8 C A P- XXIV. 

/ ftitia ' ttan slata,atqucea locata partc Zodiaci , ubieJri-fteo* 
Iribuitcui fo1 omnia «qttaliter^iubjcfta iliuminat, (y) fignificac 
V' Ui JuftitumomDibustribuerequodfuumeft ItaRtc- 

QLjbus *• ciar( lus intit lufiitia. 

Juftitiam a Mercuriojovisimperio, hommibtts 
zSlufittU dimdcntibusiDterpofitam, quyubitadeindeamici- 
Pacis eofo~ tia coalucrmt « i)fignificat, pacem tranquillamque 
latrix viramjuftitiasinteivcntufacilcpoiTidcri. Rujcel. i* 

a^ lufHtia infig*G*»*-*g*' * 

tam in ExJuftitiahomJncsnarciAndiogynos, (3)ut cft 
*. apudPlatonem>indicatduasJuftieiim partescom- 

g omi r plecUunamaaivarn & vclutmafculea, agerequod 
hnttonfi- «quumefl-alteramvdui fcmineam & negativam» 
&it noccieticmmv.Ticint.Sorat.A.conv.Plat. 

* ' Juftitix prajmium efle ebrietatc MuJ&us aflcrii, ve- 

A)lu4iin- rumillam,quxfupraluDameft , &neaareiuebriari 
tbriantur dic ">(4) fignificat , juftosinebriariabubcrtacedo- 
cdeftibus musDei:altera enim.quarfub Iuna collecatur , & 
XXXVIII Lctheodiciturpotufatiari , (j) facit ebriam terra 
<)Iufiitia mentem divinerum oblivifci , de utraque ebneta« 
mundi Ca- Ticinuslib.i.deRepublicaPlatows. 
Pw oblivifci Juftitia formofas mulicris fpceie apud Pauja». t* 
facitcale- Macislib.i. aliamfxdafpecieinjuriam dcfignan- 
\ iHm tem,obtortocollo,finiftrarapit , dextra vcrof u ft< 

4) Iuftitia maWmuiut(e)Nimiruinjuftiti*cumiDJuriaauih 
veranon * ocl etas. 

ditiimulat VaxutefiapudPaufan. inBmot. Plutum in ulnii 
injuriam. pucrum fuftinet. (7 )qu6d fignificatreiumopulefl. 
7 )Paxopu tiam apacc fevcw .ut Valerianus Quocirca & fpica 
Itntiam fuftiBcrcmanibuseftvifa^^quibus ftugum<fcfig. 
fvixt natcopiam.01ca,lauroautrofiscoronaatolita ( 9% 
8)Paxu> quibusartiumfcicntiaiumquc rlorcm pacc fovcr 

hertatem dcmonftrat. ' ,. , 

tlit Vauurm &indufiria,i?ud Gaditanos , m eaden 

9)Paxatit colebantuiara,rio)*rP^./M. quod paupcrta 
Jrjts. hominumingcniaadomncsartcs cxcolcndas im 

X perta7in- ^Yuadam* Violcntiamjundas feadferrcThcmi 
dufiriatfl. ftodcsauAotkioslegatuj fcrebat, ut, ll vocc noi 
poifr Imagines ex fabulis. ^ 

poflet, vi flecleret. (i) Vlut.in Themiftoc& nimirum % A ?? e 
vi antc utendura non eit,quam aequa vcrbis fuadcre, Jjjf** 
& impetrarc conatus fis, Veriim de his Diis Deabufq; N ™*» 
ejuae nominc vitiorura^y irtutum,icienriarumq uc oc^ ^**** ^ 
curruntjjam fupra diiieruimus. !JWPHP. 

C A P U T XXV- 

Detertio fi&iomimgenere, qmod parabelas 
& apoiogos comple&iruc. 

A Ccedimits deniquead illud fidionum gemis» 
quodcirca a&ionestanram,fermonemquefami- 
miliaremver(atui:inquog€nerc^£ib|>um feiieitct p^.i^ 
ingcnioftq; verfatum accepimus. Eftq; hnjusfiaio- i mer %* 
ois uius,nonintetprofanosmoddrcriprore* pervul- mm JJ*~ 
gatusjvcrum&infacrisvoiiiminibus ceJebris. Du- tkJJiJjs* 
plcxisporiflimumcenfctur.Veieuimliomini affin- pot J C J~ 
gis tttouifquenumanam a&ionem vocifcpie earmfn /' ' ?*' 
xerum,qu«cumratione : geridkique pocuere (fada ter y m ~ 
tamennonfuntjadrei cujuipiam vetitateraiimmra- i r aJ H ** 
dineadumbrandam-&parabola, receptojam voca- Jj^ tH *' 
buli ufu,dicitui,vel brutis animaaribus.,aut cuicunqi 
cciam rei iuanimar,humanasa#ioaes voceYquepoc- 
tica faculrace,induiges;non tam ut fingendo q uaa- 
damveritatisima^inemerTormcs, quamuteamia- _ , ,„ 
tcntemmrerum, aut animalium natura. cruas, ac Jf****? 
vclut infigurataJconcptoponasi inqua familraris &&°J°- 
corumiermo , lemmatis atqueiniaiprioaislocum &***"/*' 
obtineat, expofuio verd fabularapodofovicemfu- ***£***. 
ftineat. Ouod fiaiomsgeaus apoWi nominc ceo - t"J* n K 
femus.Parabolaram fiaionibas facrs lirera: abun- * ter ***- , 
janti quodinfigutatwbifceimaginibusduldqua- ■"***'**• 
oamillecebra^acv^uricolornm pigmenris veritas 
adumbretur. Chriito Domin6 mhil famiiiarius. 
tfaamperfiaionesfarabolicasfuoserudire , utiila 
o vis pcrduai L uc. i f. & ibidcm fil.i prodigi . Seminan- 
:is Luc 8.0pecai,orumin vinea Mac.ao.Prophetise- 
ciam uiitari apologUi arborum inquireatia Rt&A 

****> : y % juH c , .J40 C A P. XXV. 

Tudic. 9 .Cardui& Cedri 4.Reg u.Verumfacras i- 
roaeines hoe loco non bbfervamus, ahhi opportumi- 
usrorte^expendendas. 
TT tlnam tameh alteramqj prob£a piis autonbus ex- 

"' cogitatam parabolamfabjiciemus. Iacobonus Fran- 
cifcanx familix vir integerrimus^r^r. R*denf.i. 
de coniemp.fui c. 3 .bac imagine Virginitatem ., feniu- 
um periculo ac volutatibus, facilime ad laplum tra- 
duci fciteadumbravit.Virginem afferit fuifle , qua? 
gemmx,quam fervabat, prctio,multis carahabere- 
nir. Erant imprimis quinqj hujus gemjiix cupidim- 

mi fratres In his primus artis pidorwe mtcr fuos peri- 
tiflimns.Hic omnera pidurarum elegantiam,fua ar- 
telaboratam,obtinends gemraa: caufa polhcitus, 
nihiltamenalTecutuseftaltermuficaT artis gnarus, 
aurium lcnocinio Virgihem fibi fruftra devincire co- 
natus.tertius Pharmacopola.ex Arabu delitiis,quid- 
quidfragantixodorifqueexquifiti eflet, liberaliter 
obtulit,fed 8c repulfam tulit. Coquus fubinde omnes 
menfarum cupedias,palatiqi obleaamenta Ipopon- 
dit.Caupo deniq jlenonum cbnfortja carniiq; lllecC- 
bras fua 6pera fuppcditandas promifu , modo gema 
cederet Virgo.Sed irrita omnium fu£re ftudia. Unius 
tantumviri Principrsgratiahscgemma feivata eit, 
,. cuiusillafefethalamonuptamaddixit. (l/Verbo re 
yMundt ^.virgoanimacft^emmavirginitas , fratrcs 
^ L quinque,totidemfenfus,'& Princeps Chriftuseft; cui 
ffiretts Deo M £* ^ vi ioitat g dedicat,mudi dehtiis fptetis. 
fuamVtr- * HuC & lU adeVitaleeiveVcnetoAfaf/*. V^ruxn 
VfMim ^^/^parabolavciius. quam hiftoria fpedat. 
defponde- ^ {q f oyeim d>lapfus diris animantibus infeflam, 
re \ T1 i am quelethoproximus,iufticumexvicinia , lignis 
l CE cndisintentum,percipit, orat,obteftatur , pro- 
mittit,impetrat,utcaptumfunedemiflo educat ob- 
fecutusrufticus, cduxitptimd adhxrentcm runiii- 
mium,leonemdeinde,denique draconem , ac ter- 
rore penc exanimatus poftrem6 Viralcm.qui ja hbet 
hominemfeconfequi>nbet,ingentia promiila inur- 
bcfoluturuSiYerum ubi adfHicadlocapletcshominis 

aedes» Imag. ex fabuf/s. ^r 

#des,necoftioquidemacceptuseft , ut proinde a<f 
filvasregreflus,gratiores repererit feras (1] - oiiecta *]**&**'- 
enim a umio ligna.a ieone fera? z\ix venatione occu- " 
pat#, aDraconeiugentispretiigemmaprofufaeft, numm *' 
quamdumrufticusysenumcumriaudeolFerie cen- 1 ° r {*P e * 
fereturfredeunte ad dpminum,quae venierat gemma) * uam f e ' 
ad fenatum delatus caufam fa&umque expofuit , ad r * mm * 
quam Vitalis accerfitus,& conyi<ftus ingratitudmis, 
fuas ruftico sedes cedere (ux prpmifla ferebant) coa- 
clus^didicit.brutarefuiireprudentiora , qu«e ultro 
grata f quam coacte eiTe maluiipfent, 

^cclefiafticisquoqireriptoripus apologi placue- IV. 
re Ita Nazianzenus pr^ma fua epiftola ad Celeufium Magn* 
prasfidemjUteua vanaglpria abducerer,decygnis& perfuade- 
liirundineapologuadfcrt. CyrMus, Gerfonaiiique di visPa- 
iifdem fic^ipnibqs ad veritatem exponendam dele- rabolis & 
c^ati|Tunt>qu6duti rara.fic fida adalcndam memp- Apologis 
liamimagihealtiusfuaviufqueinfidere animis hac ineft. 
arte fapientiam crecjerenr, Neqj ijlud Themiftocles 
ac Demofthenesihic Oraterum , ille belli Ducum in 2) Prmei- 
Athenienfiu Rep.facileprincipes,ignGrabat,«* Plut. pibus & 
»»Z>m^^e.qaorumhicPpilippb,poftThebasfu- Cuftodibus 
petata^ab Athenicnfibus poftulantc,ut fibiOratores populifub- 
wbispopuIurn.adarma. defeijfionemqi eoncitanres latis facil* 
dederent, spplpgp luporum cum ovibus amiciriam Rejfr.ever- 
fpondentium.toodd canes dederent, ( i) facile diffua- titur. ... 
iitalle fuis perfuafir civibus.ut ne yeterem, magiftra- V. 
rum excuterent , perapolpgum yulpis mufcis fan- Cumvo- 
guinem trahencibus ob£tar,qua? eas excutcre noluit, tytate e- 
ne aliisadhucimpaftis locum faceret(^ex quo prp- rudiunt, 
ptumeritintelligercquajyisrfioanimummo^d pe- velper- 
netrandi.fed & perfuadendi his fic*tionibus infit. Nec fuadenU 
minorifarpeypluptatequam, efficac-ia fenfumferi- SjVeteri 
uat, QualisillapauperisadRegcm Neapolitanum Magiftra- 
Alphonfumcenferipoteft. Supplex ilkkzgi acci- tu jam 
dit.atquein gravi,quam fibi cum quodam creditorc -ditato ma- 
luolitemeifefcrebat, ejusopcm intereeflionemque lealius v 
poftulabat.Memorabat fuofecrediroriirerum iteru- fuffieitUK 
cji abundecxfoIyifle,idcntidem tamen importunum 
**« Y | jj exafto- 24* C A p. xxv. 

exactorem redire, arque ejufdemdebrtiiolurionem 

» x ama exigere,ut fibi denique ad folvendum nibil lehquum 

imt&rtu * mafr ^ r * t C I ^Qsl s ' D ^ u ' E Rex.impudens ille,crudelif- 

a j,- queexadtoreft?Domioc,inquitpauper,meushieve- 

ter,quifingufrs diebusfolutionem urget Et mihi,ex- 

cepit Rex.fimiliseftcreditor.Verum fubjungit pau- 

per,habes unde ilh abunde fol v as, m ihi defut omnia. 

Delectacus Rex hcminisoranone atque ingemo, li- 

berali a fe munere recreatum dimifit, Nimiru apca& 

. v cl egans neceftiracis in figurara imagine expofitio,hae 

jf rtm graciamoratorifecerat.Habetpraeterea hoc fabula- 

cuts >ve- nimgenusfacultacem rem veluc ©culis fubjiciendi 

utt* fuoii- fi n gulare^IraMeneniusAgrippa**£ri/.fc//r\/.i. fa- 

ttunt . jj u j£ jg numar ,i s nie mbiis adverfus ociofum ac pio- 

'• v diguventtec6fpirantibus,nequodfubfidioelTec (i) 

z)Ple£s * clanilirrre expofuit ftultu plebis confiliu,abotio(a li- 

nobilitate ccc n obiIitate feced6tis,acqj in ucbe" ab A ventino re- 

fuetotiofa, W axic.Icaquoqj Galliarum olim Regi Comano ut 

confcrv*- iuftinl.43.no nemoProceru fuafit apologo canis. 

* Mafliliam,cui urbi condenda; Rex paterlociidedc- 

rat,finitimis pop ulis exitio fu turam . Cane fcrebat, a- 

liquado partu gravidum locu a paftore precario ob- 

tinoifle in quo pareret, quoobtento iteratd petiiiTe, 

ttt fibi educare eodem io loco catulos liceret : ac po- 

ftremum adultiscatulis, rultam domeftico prarfidio 

f)Nimtum proprietatemlocifibi vcndicaflc, (3>non alicer Mafc 

indulgen- filienfes,quinuncinquilinivideantur, quandoqjdo- 

doimbeUi r*inos'regionumfuturos,quaeofatio tantum valuic, 

hofti mubi ut Rex,intelleclis periculis ftatucrit MaiTilien fes infi- 

dentfy op- dij s prajoccupandos efle. 

primutur. 0ixi in parabola,homrnibus acliones vocefq, in- 
geniopoetaefidasadhibetiiinapologo, feris ceterik 
q j rarionis expertibtrs rebus, ut iceircd illa? fictiones, 
fint rerum,quae pofliint fierijhac, earum quar neque- 
ant:adeoqj verinuliamfimilitudinem,uti illa, habe- 
aot,quod tamen veritatem in repraefentando , q ua? i- 
maginis propria eft,non imminuit modo,verum eti- 
am iiluftracuccujus folius gratia,reperca fic. Quod 
fiigiturhomines cumanimalibusin eadem' fabula, Imag.exfabuHs, 34J 

autDii fi&i adeoq; tationiseipertesinrerfe,aut he- 
manamembra utfuperioriexemplo conftar) com- ParaboU 
jjonantur.ita ut omnisabfit verifimilitudo,ad apolo- verifimi- 
gosipcdabitfabulaiutquifuntrerum verifimilitu- lium§fi t 
dine deftitutatum.Ita illa quar de iene & fllio afiuom w # apab- 
fuccollantiumeftfi&io,apologispotius,quampara- * m y\fe 
b6lisaccenfendaerir,namparal>olauthiftoria accipi kipr# eap, 
deber abauditore,dumc6ftetdeniqjveritatistatiim j # 
repraefentanda? caufa propofitam , fecus quam in a- 
pologofiat,qniinipfanarratione,fua fictione inno- 
tcCcix.Sc tanquam imago veritatis dan agnofeitur. 

Talisilla de Mercurio eft fabula. Hunc enim fuis y™ 
clatum fapientiat ac eloquentia: donis,aliquando fta- 
tuarii ofljcinam fubiiiTe mernoranrjut guo in prerio, 
ante Deos eeteros.inrer homines eilet , intelligerer, 
De Iovisigitur ftatua,a#abreeIaborata,rogar, quati 
fiat?eentum, inquitftatuarius, aurcis aeftimatur, 
quanti Mars ? o&oginta refpondit , quanti Vcn us? 
quadraginta,ait,itade Neptunoaliifquc fcifcitarus, 
deniquefimulacrum Mercurii quantifacerct? poftu* 
Iar.Parvi,excepitftatuarius,nobiseft,cetera ementi- ij$«**jfi- 
busleviculnsillegratisadjicietur. //«deceptusfui mationt 
opinioue.acconfufusabiit.didicnque, nihileflefu- tnagnus» 
perbis defpe&ius. 4/fo jgp} 

Porr6,ut aliquam exemploram copam hujus poe- %n minitms 
fiosfigurataeamatoribusfuffiriamus, prarteririsferc* efi, 
^Elopi apologis,ut paffim ob viis, notifq \ rari ores ali- 
quot Ex Gabria,Ph£dro,Flutrareko t CyriUoy(qviem in 
manufcriptisreperturecens «etas protutit) Vineenth 
BcUH*cenfi,Abfiemio,Tympio t *liifq s {ub'fungimsu. 

CAPUT XXVI. 

Diverfe inapologk figuratarum imaginum 

exempla. 

BELLUACENSIS ex JEfopo alnfa. 

T EocumLupo& canibus venatum conceiTerat, *« 

■-^a quibus cervirs in faltu interceptus eft , mox di- 

/isa in panes praf da. Leo inquit, Ego priml tollo pai =■ 

l *U Y4 \tem, 244 C" A P. XXVK 

tem.quia Leo fum,dejndc & akcra pars mea'efl:,qu!^- 
i)Gfuicum WW* denique & tertia, quiaplusceteriscucurri. 
totentibus Q u _ arram pon&qui tetigeiit,me feqtiet inimicu. [i) 
otes dwi ^ m P e cum potenribus opes paKiri,res eft. plena. dif-- 
dit facile ^WWfe *- c g e ,n fr a apologum fim ilem.. 
amittit Sejrutifricla, adarbor.es homoor.atum venit, nt. 

conceckrentdelignpmanubrium », quod.cumobti- 
. nu!iTet,benefiv.ii immemosi,fecuri deinde ad multa- 

\}y, treSi r lumar.bor.urnexcidium ufuseft. [i),Nempe- cavcn- 
Jpojttnju* ^njp^.ne hoftiropcm, ncijrelque luppcdiemus! , quibus. 
Mmpernt- j^^g a <j V eifus nos utatur. Vide BuUuacenfem quiex 
ctemjup* JECopOynlufa ae hos & lequentjcs apolooos, nene ad. 
t eil ***> CyriUumu^uewllegiV 

ApesJovcmaliqua.Ddoconxenere orantes.ut fuis, 

aculeij>vim,la?dendi venenatam inderet.. /ndignatus 

. Jupiter,quddmelli5cio..u.atauam.dignaparum. ge- 

^Vitwtfk nereluapoftuIaient.5ta.tuit, ujt quoties aculeum fi- 

autoxem. gerenr,amitcerentcumaculeoYitam (jp ^w^eita. 

mtdens.. vindiclaexerceockeft i .ne teipiam illaopprimas, 

* " ■ Afinus cum v,idin£t cajellumpoft blanditias & ob.- 

fequia Elominoexhibitaliberaliuspalcij. occurritSc 

iplc J elatifqi.inDominum.pedibusin(iliit^linguaqu C: 

demuJcerecccpitjV.erumexclamantedomino accut- 

^Non.mu rens 'famiiiaR7ftesaclapides. in eurn. congeffit (4) 

vm quoa^. £r em p e nort cuilioet quodvis officium competit., in- 

*vjs o Si ,cin ^jg n j procul ab,aula,.& facris amovendi*. 

cjWipeWy Rana.cumboveminprato.confpicere&.pariiecrc-- 

dit magnitudine poflfe exceileie ; ippd^ rugofamim-. 

p!eretpeilem.$r^oinflata, inrerrogat natos $ nun- 

quid parbovivideatur,illisnegantibus , rurfumin- 

tumuitjacdeinderurfum^diumjEupta denique pelle, 

j)Nimmm mor.eretur^New^humilis conditionis. liomines, 

arrog.intia, u ^ rK5ya ,aliqua forteplusxquointumefcunt, cxitio, 

inptus proxjmifuo^ 

mmpttur. p arer d uat ,j m filiarum alteram olirori- , figulo al- 
teram nuptui dederat,illam. ubi conveniiTer,. &. quo 
ftat<i res e0*ent? poftulafiet. ofnnia,£efpondit > be«£ 
cederer pijviam .fetantum pro, horto aDiis exop- 
tare Subincie cum idem pater, apudn*gulum,§liara, 

inn^ Injagtnes ex (a buh\ 5^ # 

mvjfei:et,ac de rerum.farceflu. fcifcitaretur. Omnia 
t.ette vcrtercrefporjdirjunura optare, ut ferenum efle 
pergat,quo vaja facilius exliccentur. Tum parer-So- 
ronmbremapiispoftulatjtuferenitatem, cui&Z- % 
P^esmeasapudpcumrcaeconjunga^ 
contranapIerumqueinterfepuPnant t hom,numvo- r -" W *. 
ta,utnec Deus, quid.em omnibusfansfaceret " mm VoU * 
, AccipKcrnidum. Lufcyii* cgnfpicatus advolat necJ > eu * r 
jmplumesetiamnum.pullos.raptuius, nectenerail- W tdem 7 m 
br ara a.tare,nec parentis intergement.s queftibus "*{?*' 
ro.otus. Aucepsigitur ubi pra>datricem hanc vciucre 
exitepituobferva{let.adfuir,r4p C or4ra qi intercepit. xr , 
f ^^^quifraadibusalms circumveniunt.non f >***«*'■ 
xa.ro iikiem eircumv,enti pereunt. fc»r«» r«- 

Graculus pavot^um fefe penois egregie exornave- &***&*■ 
Xa.t.jamqigenusfuumafpernatusadpavones fecon- ****** 
tulit,utinterpu!chcrrimas volucrescenferetur, veru 
%IIicdefpcdus,acmaIemultatusadfbosrediir,aqui. " . ,. 
b.usnonminoEirad.gnat!onerejeauseft. [>)j»L '•.S?'*"? 
^fupragenensfu/conditionera alienisfefe bonis *?>*"*' 
Cfterr.etiara propriisiarpe exeidet. ****** ?"' 

Similfcfere 4^ Cornicuia eft fabufa, apud Gabini- *?" '*"" 
am & Horat in epift.qu* alrarum ayium pennis pr- ' 
nata & mox nudata,cornix man(?t. 

Lupus cum otfa devora(fct,atq; unum tranfverfim , 
med«isinn^rcretfaucibusiope,m,a SO alucri promif- 
tioneorabat,quamubi ? rusd c niqnc, ir nmif1binfau. ,„ 
ceseollotul!flet,acmercedemdeindepoftularet Q y ?otenm 
mgratam.inquit lupus.an fatis tibi non eft, quckrin- bene fi ctH ™ 
coiumiscaputdemeisextnleris faucibus (l)Nempe ******$ 
potentes &irap.robipencficium purapt,fi cuiminus W ""* 
noceant.E*^>/>a. f noceant. 

Vefpernliocumgraveintci quadrupedes & aves *„ 
Muro exarfiffctia^hoftiles quadrupedum pattes fe 
deniquecontulit.Vemm AquiJafubfidio avibusve- 
mcns,vi&onarn cum fuis, rcportavir, Legibus de- O^tri 9 
mumcertispax coaluit , fed vefpettilio exclufus inh ^ t^ 
penm(quef P Qliatas,nechis, nec illis gratus, larcre tliUtr H 

profugusintcnebriscoaauseft. (j) Significat illos P lerum & 
Ltb.II. y 5 . expofui 

^ funt. ■ '-. u6 Cap. xvi. 

qui duabus fe part.bas ,n bellb obnoxio, faciunt , u- 
ttobiquefaeiinpingere. _;„_,_. 

Formicacum byemeedua,.mdecvei «*«"£ 
tnm ficcatet. cicada efurieus 6rabat , ut . hq» g» 
menri concederer. Cui Form.ca : Qmd fec.ft. ^«- 
,]EmW*. Cecmi.inquit.illa.Si.eftate.refpond.t tf mlcl ' c " 
*»«»- raft„h.emefalra [,] H«fatoU-^°^»» 
pori. tempori&sratejuvenili. necumaluabundent..ple 

^SpelelaUQnandoindignativentri.iccitco 
quo M dor^ruTcTbum\uppeduar!nolueru« verum 
ot.opar.rerfruiifeddeniq; membra «^«T™ 
defecire Ergo manus fafti pmmtcmm dafe c.bum. 
,)r.B-. offerunt. valmferiusoblausventerdende refpu • 
ZlJ: [t]D««Quafdam ^F^^Xjtf 
/«,»,*» ofasdebere alerc[ar fubd.ros «^ *$*£,, 
fles a- «otamRemp.vel.nrmalemtercdee.K.*/»^ 
Uttia. AnnusUoniquondamoften(urus,&iean.man,. 

V. buseeterisrerro" eflbpoffceonfcenfo mon , hot- 
tendumc«pirrude l e.moxquevulpeslepore<q,con 

2S2 S-^aSfijP. nonUmvirtute 

*«*#<?*>. timoremincutere. r j *.,;*« i«r*< 

Leo efurienslanguorem fingebat ; «?■"»"*" 

advifi,andum 2 gtu D meavem 3E fuccedftesdevoraba^ 

Vulpeseodemdllata,.ngred.r.olu.t.Rogaracau.am 

4] M. curnoller iQ uia, iuquitTveftigia ™7jg m 

*» W« video, fed nulTatcdeuntium, [4] D»"' oon flc,le,U 

■uitandi,. beundaspotenriumaulas. . - .»flrtni 

Afinus aliquando equflm m " a / oc,um ™ ' " 
larc.na.graviffir.xexfepartemfufapete^quoreeu- 

fanre,cumJeniqu e fuccubuiTet afinus.to mmonu^ 
flS*.«* dominocumafinietiampele m equun. «««« 
fU»V e (t[5;ltaquirecufantf« P iex.leonus, coguntutde- 

treHaxto- niquead^ravioiapetferend.. •*(*»*• n„ m i Mer ee- 
5». . ad LeoclmraftieiWamfubnflet^.e.n^ ««ee- 

graviac prurusclaufiradirum. Ig^mj^ W"« 
\«ntur. ikinde & atmenta cn.del.tm gtaffatus . i»ft.cuw Imagines ex apologis. $47 

iua? jam vita? confulentem tcrruit , ut is proinde libe- 
ram aperiret viam fugienti. Egreflb leone flens ad vi- 
rum,uxor,inquit,merito tam indignapateris, qui illu 
quem fugere & fugarc oportebat,inclufifti( ]Nempe , A . 
noiti potenti via etiam ad fugam aperienda eft. y^fit 

Hireusxftivotemporeimpensc/itiens , c\imm' ugtenne " 
pr*cipitiumfefeprofundumadhauriendumdimifif- U * m p0m 
let,neq; deindeinaltum conmtirurium potfet, opcm fi ernendMi 
implorabat. Cui vulpes, fi taotum mentis, quantum VI * 
pilorummbarbahabuifTes , huc digreiTa non efles , 
antcquamdcredifoprarvidiflTcs [1] Scilicet eb oio' *]*'«*»- 
giediendum ncn eft, underegredi nequeas. diendum 

Lupuscapramin pr*ruptopafcentemintuitus,ut &»$*&- 
potirieafaciliuspoile^defcendcinquitjprarum hic de re Z redi 
tibipinguiuslongc patet.Cuirurfumcapra,[j)Non «"f***. 
utme paicas,fed urteipfum,Lupe,foIiciuises. s]ConfiHS 

Galh duo gallinacei atroci certamine coacurre- * liis li hn- 

rant,altcrvi(ftusfubrcao fepudoris plenusabdidit.- terd»mus t 

slatusalter , tediverriciinfeditcanens viaonam , ^odnobh 

jucm ubiAquila pra»tcriens confpexiiTet , ut prar- utile e fi- 

damabnpuit ^N^^rroeansviaorfafpcvinci- 4) Arro- 
'Mi.JEfopw. ? r - gMns vi _ 

Nonnemocum furacem intcrcepiiTct vulpemut a&r f A t* 
^amlongodoloreaffigeret , cauda?ftupas, aliaque vincitur, 
gntum ahmenta connexuit/uccenditcjue.ItadimiiTa 
npropinquosfefehominisfegetescrTudir , inflam- 
navitquc fcro homine ulcifcendi amenriam deflen- 
x(S)Nempe Vindiaa fa?pc in autorcm rcdit. VH, 

Vcfpaaliquando cum ferpcnte eongrefla , ejus in- s) Vltio m 
edit capitL quam cum difcutere ferpens non pofTet , autorem 
:aputrora5venientifubjecit(<?] Ulcifcar, inquit. li- recidens. 
:ctcumhoftemoiiendumfucrit. 6) Vlcifii 

Leoquidamamabatvrrginem,prohacimpetrarv- hcfiem fi 
ia parentem adiit.Is vcrirus denegare,leonem monuit **n* p er . 
k iivellet.unguesunacumdentibusdcponerct, ne dendo. 
nrginemterreret. ExarmatusigiturIcore(fit,fcd)am 7> Arma 
»arurntimcndus vcrberibus ad mortem multarus, non teme- 
1) didtcit, armanontemcrcinrer hoftesdeponen- re mter 
,a ., hoftes de- 

ltk IL Urfus ponenda. 548 C 4 p. xxvr, 

Urfus de fua humanitate inrer cetcras animante* 

, ,. slotiabaturiquod in mortuos nunquam feviret. Tu 

^Crudeln -^ipesfubriiew, mquit, utinam mortuos potius 

fc«***»* a brumcres,quam vivos [ij Nempe gravius nacer, qui w ^ parcit " *'£'"- ' Mater cancros filios reprehendebat,qu6d obliqua. 

viMtm- p otiu6,quamrea^incederentvia. Tumilh, pran,o 

*** mat e t,utdircamusei:teredcingredi. Quod cum 

z)Exem- f ru ^ acouaU€i r e t,v^ebatur,(i) N*m/* Exemplq 

floparm- parentump eccatfoboles. . 

tumjoboks r Corvu$ubicyeaum vidiflrctco»ore mveo omnibu* 

**%i, £rauim,ratuse* aqua ubi crebro.lavaretur, hunc m, 

n Vl11 ' . roicmprovenire,aquase t iamco2pitincolere,ubide- 

3] m ta V liitutus fuo paltu,v,tam pnus quam colorem amifit, 

fiif neque ^ omma non conve niunt omnibus. 

^ vcl ** Equifpavenamequolubduaamvendebat, mre- 

nia n T rea ut comptum haberetequum.fedulo ind.es come- 

cmmbus b atiiicabacqueSed equusad curatorem verius , u, 

eovmtnnt lchrum vis , aven am potiusadhibe , quampc^ 

4)leiunus. ^^ . y^ /l>f , j e ,unusyenter blanditus no* 

njente.r , ■ * 

blmditiis ^^^^«^i^^ebellumexarfetat, quomui* 

non paja- , ^ q - vl ai'fuccumbebant,,gitur, coniilio inito,, 

tur ' LfumVmunumducescornua iibi aptatent. Fa- 

aum:ventumin pra,l,ururfus,ubicufuperat, mures 

1« * * terga vcrrerent. fuafque cavernas ^.~^ n "" 

&"**% ancris exclufi>imi omnium prsda. fuere (5) ***** 

V, T % q»« fop« vires audet,fuccumbit. 

Midsndum *1 Gr r culuscuma quilamvicr«iret,agnot a pto, cvo- 

lafle )X mulationefac,nori S duausanetemimpeti,t: 

, . verumimplicitusvinish^fit, &ruftico pr*dafu,r, 

6 \* tt0r t qui praXamaJisdomumadfilias detuht Ro- 

^"» w ^utibufqucqua.namaviseffetJRcfpondit. fibiv* 

#'«*- l eru -raquilaefie,mihiverius ? taculus.(^ N^«al- 

'"TJ tioratcnetentaveris. 

IX * P*dixca P ta vitam deprecabarur, polhcta fepiV 

yri ... lesaliasperdicesvenationecaptutam.Tumvcnatot. 

^Pw^?. IcC uc6di2nioresmorte,quiaconfangiune,sinfidiatl 

nmprodt- , 7) ^,raroproditor, licct ipfa procht,* 

""■"*■ amatur. .^" Lnagines exapologis-, fap 

. Lapuscaptamovemlatibulo intulerat,fupervenit 
leo,& depoiitampra^damfuftulit, lupus id alonge 
obfervans,<juereDfqUe:meum,inqui*t, injuft^ abftu- 
liftiXeofuDiidens-Nimirum,inquit,tibijufteaba- ^ 

mico ddnatumfuerat (i) Nempe maieparta, male dr- ^ M 
labuncur. partamaik 

£icahumanofermoneedocT:a vinipretiumemin- dll * hun ~ 
tjare.cu aii«5to deniq* ob difficulcarcm annona: pretio tur ' 
folita proclamatione uteretur,ab dsnopola iadigaan- 
tcin fimetum eje&a eft : ubi cum porc urn in mediis 
fordibusvolutatumconipiceret:aatu,rogat, Vinum 
quoque proelamafti?(i ) Videltcet Tempori fervien- 2 )Servien % 
dum»&inaulisRegUrn,quodplaceati loquendum, dumtepori 
hifiejici,atquc adporcosredirecupias. uthene&t 

M ulus a Vul pe ititertogatus, cujus originis eiTet : min&fet- 
reipbudit,fe Dci creaturam efle. Vulpeshoc, dnquit, vias. 
fcio,ac qtiibus parencibus es natus. ? Tum puduu fate- 
ripatremafinum ei1ei& memor, mattem in aulare- 
giafuifleeducaram: Affinis,inquitfumcquive<3o- 3) XZeneris 
risfuaereeismajettatis -, (3) &?/»/* generismultos mnnuUos 
puder/ceTerumnonpudet. ~ m a g u pu - 

, y , , ^YRILLl Apologi teqmkm 

Vulpes ramdica>uc corv um famc laborantem ca- fcelerum. 
3raret,femortuamacveTut ; cadaver in cerram pro* X 
fterrut.Verum nonufqjaded vitalern animam intra 
f ifcera continere potuit , ut ne corvo aliq uid fraudis 
uooleret.Cimqueiccirc^defraude fa&a expoftu- 
arec (4) Fur,inquic vulpes,furi fidem non habet. 4)Turfuri 
ZyriUmantiquus autor in manufcripto hac dtate reper fidem non 
ttttdequo Corn^ialapidet^alihnosso.fequentesapo- hahet. 
ogos ex eofelegtmus, 

Porcusaliquandobovem poftfumptum jaeibum 
umi&areiterata mafticatione comperic. Et quin in- 
juitarumpcoquiefcis-cibo,nec devorara recoquis? 
^uia,refpondit,bos tecum inter impura & lege pro- 
ubitacenleri noto(s) Nimirum qu* mencefiepius 
uminaveris,*ltiusinfident.C^/'tf#i. " s)$*peru» 

Eq«usafinoexprobrabat,qudddivisa ungulafuh #wM 
nerctardiusincederet.Atru inquit afmus , folid» alti ™ 0** p ro a rent. ^o C a i\ xxvi* 

• • ptogrederis citius, ied fa:pius offendis [1] Nempe prtt- 
iy**ty- densfcftinatiente CyriU. 

faOtit Corvus ut famenti m morbo vulpi confulcrer, gal- 

XI linas adiit ' fuaciere conacus vu^pem dcpofita fentatc, 

* monafticammanfuetamcjuevicamdelegiflc\jam^u« 

fecure adiri polTe , perfuafiflet curiofis credulifquc , 

nifiinterveniensgallus , O fimplices exclamafler, 

an corvum vulpcmcjuccredetis fallaciam , naturara- 

• 4 U « exuifle. Cavetc nifi incaute perniciem veftram 

j, mta ametis. Ita detiauit fcrvavirque , fua crcdulitacc & 

credulttiu alienapefidiaperituras, fil Xempe Fide , fcdcui 

/W* vidc. . 

"^ Lupus ut folutum ajugobovcm,ad(blitudinem, 

otiumque fuis infidiis opportunum traheret. Quin» 

inquit,majorilibertatefolutusabis,tecjue<juicfccndo 

3 J Labot p a fcendoque oblc<ftas.'Cuiille,ha:ctua fitvita,mihl 

corporti 1Q i a b ore major quies, ac fecuritas lefe orFert ( 3 ) Sci- 

qutss am- /rf^visanimoquiefcere. &a multis repericulis fe- 

mt * curumfubducere»amalaborem. CyriU- 

Cum longo faris labore corvus pauca faii didiflet, 

ranaeloquacitatemaudiens. Unde , inquit, foror, 

hjcctibiloquendicopia? Natura,inquit, rana, pro 

cauda mihi linguam difcrtam elargita cft. T u verd , 

(ranaviciflltninterrogat ) undc deimprovifbelo- 

qucnsfactus ? Artc , refpondit corvus , & Iabo- 

rc , hine ctiam carius mihi iermo conftet , parci us il - 

lo , cautiufquc utor : Tu mulra fed imperite blateras 

jf.]$q>iens (4) tfimirum fapicns vcrba bis ad limam , an- 

minui lo- tcquam ferael ad linguam adhibct , & prius 

quax quam loquacur , digna ioqui difcit, Ci- 

fsU. 

XII, Afinus leoncm mirabarur folo contuicu luporura 

grcgcm in fugam agerc , quem vix magnis ip fc cla- 

moribusterruerat. Cui Lco. Ne mirere , nam fola 

vhtusconfpectaplusvaler , quamclarnofacinaoefcjj 

$"\Res ma- voces. [ j ] Nimirum verba inania parum raovebunr , 

pLquam ubiadio,virtufqucnonrcfpondent. 1: 

iJtrba mo- Vul pes I eoni fbciar a , cum aliquando obvium de£ 

:w, pexiflcc mufculum , leonc tilum faluwnte , Cvenir, ur 

uta- ImagineS ex apoiogis» 35 1 

Urerquedeinde ia laqucosvenatorumincidercc.Mus 
igiturhumanicacis a leoOe fibi piseftica? mcmor ad- 
hnc, arrofoqueillumlaqueo in libertatem vindica- % P • 
vit ,Vulpeinvinculisfruftraadblandiente. (1) Cui''. m mmimttt mufculus Nefciebasjinquibfuperbarebusetiamirii- » , 

nimis fuam incfle virtutcm > nequenosquantumvis •'. 

«^r «. c j ^ •» amtcttsno 

parvosafpeinandos. Cyr/ff. 1t V - 

Aertumefactusahquando terram aiptrtnabatur, / j; ^*" 
tanquam pun&um obfcurum abjedumqjfub pedibjs ^ r * 
calcantium. Cui Tena.Mea cg© in humilirarequic- 
tem poflideo, hominefqj ac brutas animantes varia 
trugummetallorumcj; copiadeleclo & alo , cum tu 
dacusinflatufcj; inquietis fempcr venris, rcmpeftati- 
bufq;obuoxiusturberis[i] £e «/>* demiffionisma* v . 

gnus eft fm<_rus,fuperbia fteriiis & nquieta. Cyrill. y ® em *f- 

JFormica a: ftacis temporc aeq uifitis recens alis aera-v^j? mz ~ 
pcrebat,acphiIomelaj fe,apibufque lociam,fimilem- J* r / r *«#* 
que ga.udebat. Verum hieme ingrucnte pluvia , Ac^ €r . 
.^empcftateappetita, tum fame urgente,cavernam re--' '*' 
vifura ab aliis excluditur.Cm Formica? ceterae refpon- 
dcrunc. Nullumillicalacumgenusincolerc, neque 
adfru&umaliosadmitti, quam qui fiuttumcolle- j| S)u'a 
gerint [$] raahena & magna petens, propnisetiam, fowfo r 
paiviique non immerito excidit. CyriU. maiora 

Cannaaiundinea,intercannasmellcasoriens, has a . j- 
ridcbar, fefeque efferebat, quod anno uno plus incre- tu f 
menti acccpiflet.quam illa? duobus $ fcd tu,refpondet trepri ' 
fine fru&uatqueintus ftultcintumefcis.fij Melior ' me \£> 
eft fru&uofa exilitas,q«ana infrugifera elatio,nec aliis ct ^ t ° *** 
uci lis & fibi noxia , cum omni ventorum injuria: eX- . , *l >* 
ponatur. Cyril. (ionis fr 

VulpesaJiquando f gallum cahtante audiit,ifimuic]5 ^ JT?~ 
cognitionemfidcrum,rerumq;futuraruminillo mj- 
tincc extulie , accaatanti Veluc applaututa coexfiliit 3 
deniquc ut ajnicum , ad ofculum dererendum poftU- • r 
lavit,cuidumfecredulusinclinaret ^ailus . capttisa A t i?r~. 
vulpeinteriit, ($) Aliena nempe fimulatione & laudc • * lien * 
propriafarpcdecipimut. Cyril. ntmium 

SttuthiQiatetaYcsalaxumfuarum amplitudinem f™ *'.** 

jacta- xiy: JjfZ C A P. *XVI. 

ja&abundus ©ftentabat/rogatus verd ab aVibus cett- 

ris,ut volatu pr«eiret,vano m tcrris conatu hafit , re- 

i) fruftra Jiquiscvolantibus.Tuncadillum cbrvus.ubiinquirV 

ornatut fratcr ftruthio nunc al«e iftas tux,hunquid otiofum 

quinilpro- tantumfuntpondus?(VFr#/fr/jvidcrieupis , quod 

defi.vel -uon es,& ja&itaSjquod inutile &>Cyrill. 

GHiod es Spmafloribuspulchreexoruata ad fleum verfa. 

videaris tlbi,qua:rit,fuutrlorestUi?cuitlcus,ubi(unt, ofpina 

ejfe, fructustui/nondeditnaturafructus, refpondit fpi- 

ha.Tum ficus,uec mihiilla floresdedit. Verum curft 

flos deriveturinfru(ftum,fatiurneexiftimas fineflo- 

'7.)Melius re fru&urh producere,quamfru&u privaram florere? 

tfiutilem [i]Nif>»/>Awmeliuseftuciiern <& kugiferum effe 

ejfe qukm quamtantum Videri.Cyri/. 

taritum Simial-eta.icretiocxlo, onagrumre^eritin foli- 

videri. tudine trifterh dejectaque humi facie proftratuicau- 

fam fcifcitata,intellexit nimiam'ca?li lucem oculrs 

caligihem,anim6quemcciorem affundere. Tum il- 

la.Merito harc pateiis,fi fblis Iu£em omhibus gratam 

$)Invidia ferrenonpoflis.(3) N/Wr«w Invidus, alteriusrebus 

txceecat. marcefcitopimis. Cyri/. 

XV. La?tabaturlutum,qu6d cblumbam hivearn pul- 

chraqjinfcciflet fordibus.Tum illa.Nifi te in tfcfce- 

dumimpurumq; efles^me noft ihflceres. VerumegO 

4.)N(miri- fontelavabor,eroque,c|ua?fui, candida : tuluturh 

famans fbrdidurh manebis(4) Videlicet non in famant detur- 

alios nifi pantqueafios,nifimfamesipii turpefqUe. Cyril. 

infames > CorvUsaliquandoeicvulpeartemditefcendi fcire 

,4*£ cupiebatjuradmajoresopes perveniret. Refpondit 

VulpeSjhanc attem in tnbusconiiftere vitiis , & uho 

tormentq.videiicetin tupiditate infariabili, inquie- 

ta rapacitate & cohtinua illiberalitatc, t um deniq ue 

in timore perpetuo amirtehdi quod aequifitum eft. 

Quainftruftionecotvusacquiefcens maluit vi&um 

fibi providcrein dies fingnlos, quam hon neceiraria 

S)l>itefct» cumulare(*) CyriL 

refine vi- Talpa aliquando apudhaturam querebatur,qu6^ 
tiisfa pde- iibi oculosnegaflet.ciim taraehbafilifco tribuifleci 
nararum quibusaliosintcrficeret. Tura illa. Ncfcis mifera 
eft. cojcaa Imag. ex fabulis. ijft 

ttecam tc eflebpottere, qua; fub terra degis,ubi nutlus 2 \ ^var* 
oculorum ufus [ij Nimirum avarorum exemplum ^ terrer £ 
ttlpa eft> qubrum ankni tcrra; immcrJi «xcajcantur. /^- 

Juvenis fimia er<at,<k ; eaucia fibi negata dolens,qua vVl. 
natuia tam Jiberaliter vulpi impendiiter. hanc ut vul- 
pes erudi'ret> eXpericntiaecauiaperegtinatum duxit. 
Occuriit primum elephas, icdedentuius? qui euma- 
miflbtum dentium caufam rogarCcur >illosfe abjicere 
licet pretio^fos, dteit > ut venatotum manus iubterfu- 
getet. 'Occutrit&hyasnajVerumcfccajOcXiJosfibi 
agemfharum cupidis erutos aiferebat. Caftor obvius 
aaturam mutilatat > neprfcda aliisfieret. £avo deni- 
fit fine cauda repcifUs,hanC fibi ab avidis tanta: pul- 
chiittfdinisaDlatamqueftuseft. Tum fimia. Jatne- 
aimvctdintelligo > naturafn mulralargiriquainos „ y- . 
n infidias & pericalaconjiciant.f iJMafoigitutfine J nom 
:auda paupet & tuta , quam cum tanto pcriculo cau- &* ?" nos 
l«ahiberi.CrH-A .*"*?*£ 

MacilentaVulpesinpingueJielepenaatium > per T! c ? w 
nguftum ihfinuarat aditum , ut curaret cuticulam > * f? *v* 
|Uam utmuftelaconfpexit» rogailetqueeujusbene- 
icidiubinttalfet. Maciei> inquitvulpes. Qurid hic 
&ura*$qua?rit. pingui hahc pabulbmacilentiam> 
afquit,>curabo,iedqua via,rerertmuftela,jam pihg- 
lior redibis vide ne depellc periciireris. Qup expettfo 
ecUus, V ulpes ctcpi t viatri maturc rekgere, ttec tattti i) Eamiq 
oluit pinguedinememerejjj bfimirum multi dum curamul- 
arninutriettda?ftuxJent,malcintcreunt.(^r*7. tos perdit 

Simia ut btttatioteilet , tergumque ihfotme tcge- five Guia 
n hifttiohem , qucm vario in habitu fpettarat , pro noxiaeft. 
eftecommodahdaadiit. quam illebbtulit,rttbd6 fi- 
j in fcenafamularetttr, accepit conditionem. Verum 
eihdefepiushudatapropalarfi ad verbera autlUdV 4] Liber* 
ria, doluit faa* fe eupiditare in hanc iervitutem vett- tatem exi- 
jtarh [4) Wmirum ftultorum eft libertatetn pro exi* pu> ffem 
uo pretio & lucro vehdere.Cyr**/. vendere 

Arahea nonhunquam fua: infidehs ad captiohem ftultum 
:la?,rifit apem vago laborcobertanterh per prata flo- eft. 

W. //» ^ Z refque> XVIL 554 lap. xxv r, 

tefque. EtquamftuItum,inquit,ptoftillaroristento 

circumvolare opere.Quanto ftolidius,refpondet apis,* 

Henefci- P r ° ^ 021 ^ 3 mu ^ ca te cviieerari,ac fxpe irrita exfpeclra- 

/ bo- ^* 011 ^ dcludir£i)ijs?»ae^e exrapiais viverc avAros curpc» 

auam ** ^ a ^ ax : ^ x fru&u operis laberiofos, certum hone-< 

avi- ^ um 4 ue ^* ©*& 
T Cucurbitajuxtapalmamortu iuBito ihtumefcens 

ex vetuftajamarborefcifcitatur» quanto ternporea- 

doleverit? Cumqueillacentumfeieannosnatam di- 

ceret.elata, gratias,inquit,natura? habeo,qua? ccncum 

me diebus ad hanc magnitudinem educavit»Cui pal- 

ma. Mifera es, nam cico te perituram auguiror, qua» 

i iJ?s % c * to accrevifti(i) NihiUaim. fubitum, diuturnum,ubi 

jtibtto a. f u bitoopcsafrluunt,brevirelabuntur. Cyril. 

natura Vagus rapaxcjue lupus,cum bovcm poft toletatum 

aut arte^ jugum,gramine ie tenui alentem cerneret j 6 te mife- 

laboratu rum exclamat , cuiprauergravimmarfervitutisju- 

xn. honore g Um ,tam victus tenuis eft : ego fi parens natuia vires 

autfortu- dediflet,pra?ter iibertatem laute eriam pafcerer,& vei 

najltutur- a £ijj came s averiarer.(5)Cui bos refpondir. Malo in- 

nutn. teriaboresjurevefcifoeno, quamintefotiumhxdis 

3) Tenuis inj UI i4. c ^r»7. 

vifius ju- Sanguifugapoftquam hunaano a»gtotantisfeim- 
re partus , pleffet fangui»e , verum noxio, cccpit & ipfamorbe» 
quam Uu~ l ct ] ia ^ contnftari. Tum formica prajter-ambulans, 
tus tum granumqj adcavernamtrahenscumaicribentccau- 
tnjurta, f am ma jj mtellexiiTet (4) Malo, inquit , labOre meo 
meltor. parce.quamalienoexianguineprofuscvivercj nam 
XVIII. CJf a ij cno immodicc vivere, multisiethale fuit. Cyril. 
*t) Gttla Araneavcrmemiericumaliquando teptehcndit : 
feratt. quod fe evifceraret in ufum aliotum , hne ulio fuo c- 
molumeuto. Ego.inquit, utilius meum in ufum,ve- 
j) Bonitm nationemcjuemufcarumlaboro: tu aliistantum nata 
fui diffu- videris. Cuifericipaterrefpondit. An nefcisbonura 
fivum vel omnediifuiivumfuijadaliorum tranfire utiiitatemJ 
laborReip. (5)qujfquis fibi tantum natus eft, prbi inutilis eft . A- 
impenfu* liis apes iaborant,bovesque, aliis vellera o ves geruntj 
laudabibs poma arbores>vilis eft, qui fibi tantum letvit.C^riV. 
*fh C um poft cfFufioa em pluvw: aer calcfa&us rursu 

cifufos Imagfoes exapologis. J5J 

•fFufos hufnores artraherec , cellas queri ccfcpif, qu©4 j-j fy^ 
iufe¥ret>qti£pauJoante deditfet. Cuiaerrefpondir* * rAt uii± 
ccirco dediifc fc, ut reciperct jfroc -, ercepit celJus, iili- jf e cmve ^ 
acralis animi eft : riam 'omne-doaam coovcnit efle ^ 
naturtumuJC/nf. iji^ 

Dafiubiumm leeiundantemOceafius aliqaando Utatinutk* 
nterro^abat : quando ilto iuoinfluxu-ceifaturusef- quam ,fa~ 
et (zj Ttfm/inqaitjefTunderede^namjeumtureci- f;f 
>cr6. N »m ut cnpiditati ntrnl eft fatis, ica nec liberali- -XIX 
tati. CjriH: 

Gravida vipera rWtufh , morfu pet Vrfcera rnacris 
! ii aperta<^cdientem, ita affata dicitur. Ergone irr- 
;raci vitann,quam'l'ed*,matiinaft:endoadimitis ! Ctfi 
>roles 3 cin igitur delec^atacoftceptione ventriscoccb 
ros^arc^Kinc^u^ftiJluxnoctsdebetuTihancquseri- §g*oil ti&* 
nus. Tum mater, qtrod in msaudetrs maiumTeftm* non vis,m 
{etur. Mafes ex vobis inconceptuprsemotfocapite ficeru al- 
'oluptatem luent, fceminarpafimdcam cladcocci- *>"^veiPrt*> 
leut ( 3 ]Nepe quod tibi nolis fieti,alreri ne feCetis.C/K vevitihus 

Canis ubi gravius k Domino vapulans lamentare- ingratus 
uv>acce$it lupus : Etqtiid, inquit , hominem amas,£ ingratos 
mo poftlabotes. vigiliascmeetiam verbera dcvo.ratc cxperieiut 
ogcris. T um eanis , (i bona de maou amrei profecvca bberos. 
lccipiojcur non etiam q uandoq ue mala? dignfcs ami & 4]&># «£*■ 
:o noo eftq ui ad quam vis oflenfana refilir. ( 4) Cyril. firendus ' 

Ficulnea fuie flore in frudtus protrufa ? cikm juxta *>inicu$ % 
evidifletlilium to0fqueclegantirlorum fpexje ar- %*** *£*■ 
jueodoie vematia: quorfumjinquitjfloris illa amcfc- f u#&k*9of- 
litas , quse linefructuin Vobiseft? Cuirofajiliumcij findit. 
elpondit. An nefcistefloreomni deftitui/dumfru- l]f*W%im- . 
itumparisrnobisijiemipferlosfcuctuscft/cujusrra- tasfios c&. 
»rantianonhominesmod6 , fed & ipfe etiam fera?, fru8u.Ce± 
>ra?fertimunicorncs,deledantur:(5^Nii^r>»?»V*irgr* jugium 
litas flonfimilis, nonabfquefructueft i conjugium fruftus /£* 
iuctusjfedabfquefloreeft. Cyril. nefiore. 

Viperaaiiquando Phdenicem folitarium mirata de 6 VhginU 
:halami focia inquirebat- C ui Phccni*, folus ego m VB /olita- 
neofumgenete,& folusmihifufScio.(^)0 vitami- fiabeatior. 
,cra, exctemat vipcfa, quas & guftu & frii&u conjugii fecundo 
Uh.llt 7. * ' yQ<X&>&n)Hgw, Jf£ C A P. XXV4. 

poftcricate deftituitur.Contra Phcenix. Tui vero mi- 

fereor,q ui aut concipicndo , aut p ariundo intciis , in- 
grata ad vcrfum te pofteritace. Ego fic moxior , ut ez 
funerefuperftcspro omni pofteritate meipfumfub- 
ftituamjvicamque , quamtuinaliostransfundisin- 
gratos> mihiliberalicer reddam. Cyrillus. 

xx • Abstemii apologl 

Senez mOrtem vcnientc/n orab ac , uc fibi cancilluni 

cemporis nedenegaret, quoteftamentumconderer. 

CuiMors. Totiesamcadmonitus, curnoncondidi- 

fti?Nunquam te,ienez inquit, ridi haclcnus. Annon 

vidifti, refpondit , cum ajqualcs, juvenes ctiam, pue- 

rofque e confpectu tollcrem? nonne admonui, q uan- 

> -j. ■ do oculi hebefccrcj auditus roinuiiCererique fenfus ac 

mortisad- ^ 91 ?^ 1 ?^ ^ ^?^^^^ 1 } Abftemius. , 

monemur eS ^ e piu^W^gi' 0115 eligehdis confuhabanf> 

quodfola Aquila minus fufficcretanca: mulcicudini 

regendasviderecur. Sed corni*incerceffic,decerruic- 

. , . > que. Caufam rogata, P^ures , inq ui c , difficilius facci 

1 ' . . '. qu*m UnUsimpleri poreric. fejNemfus Itcges mulci s 

tnuUt tm- mu j tis iuijian,- fubdicorum bonis; Abftemius. 

* efa . . * Agrieolajoviqueltus quod pecora ipfi fegetes 

™utt ra- piafllmdepafcerencur. tupum«3,inquicjupiter,da- 

* * n ' ko, qui eompefcac evagahCiS. Vexurh lupus ubi dehi- 

qiie ruftico compluies oves fuftuliiiccjupicer rurfum 

imploratus venacores confticuic, qui hipOs caperent. 

$)Nemofi ($)lta nihil immodcratum diu finc poena c&.Abftem . 

ne adver- Mulier qua^dam viro defuncto ad nupiias tranfirc 

fario vtvit alteras cupiebac , hominum tamcn irrifionem verica jj 

• ancepshatrebac. Cummacer, uccimoremdisjicerec, 

fuafic, uc, quem habebat, afinum viridi eolore cingc- 

4] Homi- rec,ficqueperurbemdimitcerec. Trazic hoc lpedta* 

num fa* culum primkdicbus aliquam multos, verum dehi- 

ma, nifiin que hicconcUrfus^drhiratioqi hominum defiitU) I- 

vitio diu- dem,€omrhaterinquit,detefuturumputcs. Aliduot 

turno non dicbusfabuiavulgieris,deniqiconticefccnt. Abfte- 

fft- mius. 

XXI. Vir uxori merulas dabac ignc ezcoqucndas. Ec hos 
inquit mihi turdos coque.Erias>inquit ilia , funtmc- 

1 Imagi nes ex apologfs. ^j 

f ulaj. Tum vir , ego vero turdos e/Te a/Tero , negant* 
rurfum uxori inflexit verbera, dum conticefceret. Re- 
currentepoftannumeodemdie. Ha?c,inquitadma- 
ritummulier.illa dies qua ob maledi#as merulas fu- 
fuperioriabs te anno vapulabam.Adhucnegas, per- 
verfiffima,tardosfuuTc, fimulque repetiit veibera 
Ita revoluto tempore , muliereque fa?pius eadem re- 
cinente,& verbera quocjj a viro iterata tulir. j Abft. *]D«W**-' 
Nbnabfimilisillafabula de muliere cpntehdente ris *»&*& 
cum virQpra?umnoneiTedemeiTum \ fed tonfum, P ert 'n*ces t 
quamcumirraquas yir denique pra»cipitem legiiTet , '/«*»»«• 
Jamqueyoxundisintercipcretur , illaievataadhuc 
manu , digitifque. in forficem aptatis yiro illufit , ne 
viaavideretur. (i]N^«ilIadocetfabula,ftultum *] $tuU& 
eflecontendetecumfortiQribus,ha»cmuliebrisperti- cum fo r - 
nacia? egregium, exemplarprQjponit. tioribus 

Afinus plunbus annis inoflenfQ pedc domino fub c °ntende- 
onerjhus fervierat , femel via falebrosa gravi farcina re ' 
pteflus, offendentfjue concidir, mox duris yerber|bus 
rrmltatus. G ingratum exclamat het um , qui nec Ur 
nicam quidem offemam pro totofficiis prarftitisig- i\*0Unn$ 
nofcit.O)N«OT/>epotentcstamfacilemufta beneficia p*fi*nultn 
accipiunt , quam cjiflfoile y el unam donant injuriam, bmeficia 
Abfiem. ad unam 

AquiIainceteFaiumayiumcomitio,poftulabata-/«^ '»/«- 
li^uasceterarumfiliasforrnofiortspedifTequarum in *wn» ' «w- 
aulaloco. MoxbuboiRcgina,inquit,measaccipe. pl*cabibt. 
TumAquiIa,quaformafiliasppiTidcs?quafumego, *> Suum 
refponditbubo.C4)Quasresceterasavesinrifumef- cu '& pul- 
fufiflimumfolvit..Njw#* cuiquefuumpulchoimeft, crum t qttia 
(juia fibi quifque placet in cetaris. Abfiem. quifynefi- 

Virquidam dccrepitum parentem domo ad Xeno- bi p»tier 
dochiumrcjecerat,hicafilioorabat, duofaltemlin- *ft- 
rea, ex partisa feopibuspatri fubmitterct. Exoratus XXII. 
perunamdefuis prolibus ad avam deferenda lintea *] Exem- 
deftinat. Paer ad patris ingenium natus , alterum de p&> dnci , 
Imtasrcrinuit.Increpitusaparenteredux dc curfer- ycl Impius 
kralTetaltenim?rogatus cuftodivi, inquit.illud, ut tibi pietatem 
iliquandoinXenodochioagentimitterem.(;]N*«f/e non mere- 
&• W. Z 3 q uod tttr. $5$ C A P. XXVI* 

tjuod tibi non vis fieri x parti ae feceris. Et , ducimui 
excmplis, Abftem. 

Lupus efurieus by. ftricem arnbiebat K fed cautebi*- 
{utum foxmidabat. Igitur yerbis cum burtvaais adiit » 
fuafitcjue ne pacis tempoie inutile telorum pondn* 
corpore traberet , cirm aliiiagittariiextrapraflium 
lagir*as deponerent. Cui byftiix. Advciiiis lupurri 
. femperpi^liandi tcmpu&e(le.[i)Nempe adverfus ho 
y , „ ftemfraudulentumfemper muuuutn cife convernt 

jrau - Vulpes a ruftico ob gallinascaptasiuurcerccpia 
tum jem- c ^ m ,-^q^q p to Xibcrtate omnem fidem prornitteiet 
fer munt- £)j mKtcrem inQ.uit ille , nifi mortua: , quam vrva? fi 
tum ejfe dem inefle majorem crederem. trj Hcftiblandieot 
eonventt nQQ sSend^Afffm 

-U" Servuscumafiriicircuixiagendi tardio duccretur 

cxpti b. a- C3C altar;upepra;cipicern egit > oienticus,donciino, cafi 

(Uttts non decidifle. Is verd coa,&us afini deindeonuspeiferre 

pMewmm, Tumdeniqueanimadvertit , fuodeflagitiomcrirc 

, plecli. U) #empe quisquisfortuuamicelereasnbjt 

^eelere Mures coraitio indi&o confuirabant > qua ar: 

#m&ttae- f e jj s m g mas poflent fubterfugere. Fuit in cetcris, qu 

xttu trifi- f ua<leret}Vtt ex collo felis tintinabul um fuf penderetur 

yyttt ' lt3L ^ acl ^ detegendasinfidias.. Itum ab ommbus i 

AAlU fa QC f etlt cntiam vclut fapientiflimam. Veriim» non 

nemo aetate grandior ; quis , rogat , e vobis, tintinna 

#) Confi- bulumappendet l Quodciim ordinefubterfugeieqi 

humrn [^J InteUedum futt,aJiudefl"eeormTiumdari,, aiiu 

arduisfa- exequi. Abftem. 

cilius da- P<)rcumovescriminabanrur , quod ingratus dc 
muA , qua minoviYcretjCumlautiilimebabeietur^ feveiola 
exequimut nam, lacagnofcjUe refundere alteri. Poft mortemj id 
5.) Multi quit porcus,gratiam luculentiorem referam. ( i\New. 
divitum p e tales muki ex divitibus , qui njfi mortui aliis no 
filiis, , nifi pcoGint.A&ftem* 

pwrtui, Bosnondum cornutus,a^fove comua, ne inerrj. 

9Pri. p'*- eiTct,arabat,^ditusdeindecum(ecornibusadfervJ 
/unA tutxm & (ugum, ante fine conubus litKWpi fenti Imagines e* x apolog. 359 

vetifeiopcenicebat (i) Hempe illa tantum aDeo s „ \. 
petendi, qu*ipfenobisprofuturainrellipit.^/fo# ^ Non *?' 

Mulusaureo frena phalerifque^nfignem conipi- *"** nos 
catusequum,foitemfuam querebatur, cumipfefub *?***, 
male dolatis cJitellis fervne cogeretur. Verum ubi '"*"? &' 
multis vulneribus faucium ex pralio equum vix a- per ° htme ~ 
niraamtrahereconfpiceret. Melior inquitmeafub '*' 
cluellisfervicus, quamtam pretiofa difcrimina. (z] *) ? 0ten ~ 
Nempe nouinvidendumpotentibus, quiacummag- tlhti $ le - 
nisopibusmagnafubeuntpericula.^yfow. ' dida. pe%i- 

Vuipes galliaam ovis incubantem reperit,qua? de- cula ft ult * 
giecari vitam coepit,puIIos quos exclufura erar, orte- *******- 
rens.( 5 ]Tumvulpes :ftultafim,fipr*damtamcer- w < 
tam pro mcerta deferam. Abfkm, XXIV, 

Vituluscumafinoineodempafcentespratohofti- ^ Fafic4> 
|em fentiebat advemre exercitum. Tum vitulus,hem- opes certA 
frater,fugiamus ? Cuiafinus ,tufugias;nammea?vi- ? r ° ^ cen " 
ts nihil metuo .clitellis vero me etiam amici onerant. tts non de " 
[4] Abfiem. ferendd, 

Lupuspifcisdiuinamnedominatus,muItorumqj ^ Temis 
pilciumcladefaginatus dumceteram pifcium ple- f 6rtuna f e ' 
bem.amnemqueanguftum , velut exilem niraium, -**H&t% 
deipiceret,ad mare,ubi latius deminaretur, c6tendit, 
verum illic a Delphino appetitus «egre rurfum per fui 
oItiumamaistutusevafit,(y]didicitc 1 uefupravires, '1 Su P r * 
rortunamquenoftramnihilappetejpdum, Abftem, fortunam 

Teftudohumilenterepensorbilsfemel exaltofoe- mhilaflpe* 
Ctandi cupida,aquilam,utfeIevaret,exorarat.IHaubi '?*Mfc 
m aera fuftuliflet, denique eeu fatis fpcclatum, m ru- 
pem dimifit, ubi confra&a volucri pr,*da fuit, digno 
ambitioaispraemio,(6) N^emultitollimturinal- <f Am ^' 
tum, utlapfugravioreruant.^/f<fiw. tio multos 

But^lcusftabulumingreirus boves lastitia exul- *>&"* » H* 
jantesvidit. caufam fcifciratus lanitia: .- iatellexir, ohrwt. 
lomnialle lUos^feWieadpafcuadedueendos.Tum XXV, 
bubulcus. Moke,inquitcredere. Nam egoccn,:ra ?] ■**» 
lomniavi vos araturos,hominum autem (o mi „ a ve _ multomm 
:iorafimt, quambrutorum. (7) Nempe mortaliim #" /'«• 
ipes plerumque ium Somah.Abfiem, niumfunt 

m ' * Z 4 Af t - 36& C a vl xxvi* 

Afinumbrevimoriturum er morbo famatulga- 

vetat, Adetant. mvifendiin morbo gratia,lupijcanef~ 
' qucquibusabafelli filiofcifcirantibus > utfepater 

i\ Mgros haberctJpetrimamisre%onclit.Meliusquamvosop- 
multi Jpe. retISiK ^j 2^>»iV««imulti(i)epr*edaEa?grotanusin* 
firtd* m- yifunj. jiBftem. 
vifunt* tfofus laefiis ab uua ape totum alveare indignans 

laccrafcit > disjecitc^ue^tumfuictadeapes univetfa? 
' • ^ commota^urfumpeneaculeisconfecere^Qwinge-* 
%)Tmpati- mifcensdixit,[i Tquantofatius etat exiguam perfertC; 
entia fr injutiam,quamarHi6tionemtantam5il^/f#»». 
ulm ma- Vir lapidibus gtaviter appetkus, la:fiifquc,cum de~ 
li feviori* nique togatetur > quilapidesmaximedoIuiiTent^ 
malumft- Refpooditjab amicoiutrcbar^aclijieet me nenatti- 
fe grave gerint [i]Abftem. 

peperit* Ita ovis a cuftode cane Ia»ia balabat , k tupo poft 

$] Amiei coireptaconticuit» Caufam fciicirantibus > mquit» 
injuri* qudd domefticus melx deret,gravius doluit » quam 
gravm* quddinimicus. Abftem. 

(entitur. Infanusquidam urbes peragians ,. venalem le ferre 
XXVI» (aptc6tiam afterebat. C uidam vcro, oblato argenteo, 

eam petenti, colaphum incuffit, tradito dein longio- 
4j Stultos iifij.0, tanto,inquit,impoflcrumfpatio,quantonoc 
vitandos. filum extenditur, a ftultis abfis » & fepientior erisJ[4) 

Abftem* 

Carduelem puer fuavibus largifcme in cavea cibis 

aluerar, illa tameaopportuneevafit , ftuftraadredi- 

tum puetoprovocante,ac interrogante,cur tam laute 
sjliberfas habita redire ad delicias nollet? refpondit, ut meo po- 
gratior o- tiusmearbitraru,quamtuopaicarft. [j)N^*liber-i 
pibus ► tas opibus dulcipr eft. Abftem . 

Leocum ceteris animantibus advetfiisvoluctes 

pu^natutus etat, quem urfiis interrogabat,quid timi- 
^ ) Nihii dis^eporibus , & ignavis aiinis in bell o facturus effet? 
tam eon- Illis inquit, pto tabellionibus ob celetitatcm j his pro 
temptum tubicinibus , ob clatam vocem, ufiirus fiim.[tf]NiM»- 
quoprudes pe nihil tam vile cujus a p&udente ufus non reperiatut I 
utineque- .Abftem. 

*t. , Merijia cum mil vam magao videret ambitu aera 

vire* Imag, ex apologis, ' 361 

«ircioaDtcmjiogcntef^uecdeAtcrnft^pcra voccd^ ' \ 

ixioresjexteKitahsefit.cuiturciuSjnetrepida, inquit, 
foror,tantos pugn* apparatus mwafque ia exigu um 
rnurem,autii\pullumgallina? eiFundet. Cayendum 
nobisabaccipitre, cujusprius unguesquam vocem. 
kntiws,(i) Nempe verbof* minacefque adverfarii gSfS 
minusplerumquetackispertimcfcendi CunU&fiem. h *T* m *~ 
Ficedulacuminlocodefertoapudturdum labru- &%EF 
fcis^baccrsfilveftribusviaitantem cxcepta cfTet; ****#" 
nortataeumeft>utreliaacamfterilihabitatione fe- metum " ' 
cum adfertiles vites,ncufquedivcrtcrct.Paruit,lautc *5„ IT 
ctiamfupra votumhabita. Verum dum circumfpice^ AAY11 '' 
rec,aliafqueaveslaqucis,alias vifcojinifq^ ah>s im, 
plicitascernerer,,relcgiciter,maluitcjueparcc, quam *) pauc * 
pcriculosevivere.fc)^/?*,». ■ &tuu 

Afinusporco cmfdetn villa? cjominfque plurjmum ff* ma &~ 
invidebat,qu6disotiofustamlautcindies?uraretur, n' s { € * '»-» 
CuminterlaboresgravirTimosvixpaleisip/e,tribuli(; *"!&tfki 
4U(panimamaleret f Verum ubi contubernalem fuum ft"W* 
denique ad lanienam rapi videret, (^mutata fenteq- *)&*&** 
tia,jam fatiusinquit,video afmum eft,qua.m porcqm v '^« *** 
ZgncAbfiem, plerumque 

Rufticusquidamgravilitiimp!icitUB,cumfruftra morte ^ au / 
faepius adicum apud Jurifperitum tentaifet, nt patro- $*»*>& 
numcaufa: haberec,denique hicdo piogu/ oneratus. € &&*ik 
adfuit,quem cum ad oftium balanrem pcrccpiflenr, 
fubico ad domum & dominum aditus patuit. (4jRe, 4-) #«** 
ceflurus igitur ruftieus non domino, fed ha?do de be- wanibus 
ncvol«ntiaconciliatagratiashabuit.^^/». Fatronos 

Paftorutcaprarumgrcgem adyerfus lupum ani- t*uf*rui* 
maret,16ga oratione hortatos eft,ne quid metucrent, i»ve»ies. 
pluresefjQnumero.omnibufqueplusvirium, quam XXVIII< 
uniiaeiTe lupo,pr*feitim cumarmata5cornihusc6- 
cra inermem iucedam Jnpum. Eredta: hac laude nug- 
quam fe lupo cefluras promittunt,verum ubi deinoN? 
inconfpcclumisveniflcB , in fubicam effuf* fueam $)tfmidus 
abjercpaftoreftuftracohibente. ( f ) Nemp* meticu. animusni- 
lolus ammusnihilandetcgregium, nullaq; duciso bUaudet 
ratione ad 1 coultantiam induratur.^m, egregium. 

LtUL 2 5 Aranea \&% C A P, XXVI. 

Aranea in hirundinem excandefcens,quod mufcas 
captando,fuum /ibi cibum prasnpereci quare in fori- 
bus ubihirundiqitraniicus,adavem incercipicndam, 
telamtontexuir. Hirundo ver6incaucetranfiens& 
telam&. araneam fecum maeraabripuit.Tumaranea 
i)Vltioin jam.peritura.heu doiorexciamaU quam ftulce meis 
fortiores / vinbusmajoraaggreiTafum (/JJtanempeperii,(ium 
autorem mefortiorem perdere volui.Abfiem. 
ferit. Culex ut hiberpo cempore a fame ac frigore fe tue- 

?ecur,adapumconcelTicaiveare, petiicque admicti, 
poHidLusarcem muiicam fefe inibi junioresapcse^ 
dodruiam.Sednonnuliaapumrefpondit.Maloaliam 
prolesmeaartemdifcac , quafein famisac frigoris 
%) Qptima neceiIiracccueripofiit;(i) Qj?timaaisel\qnx pulta- 
ars qua res tuc6 aiic.Ica muhcus Jiic exclufus eft. Abfiem. 
fuos culto- Aecipitres aliq uando inimici inter fe aeerrima con- 
resalit, tentiQnedecertabant,co!urr\ba2 pacisftudio, Jegacis 
van&ca- eo fubmiffis,diilidenriumodia comppfuere. Sedilli 
tera. amiciciainica,uterantingenioiqquieto, eeterasayes 

XXIX, acmaxiinecQlumbasinfeftisodiis, rapiuifcji djlace- 
l)Mali,no- rarunt (jjTijm Columba?,quant6nobis utiliprillo- 
centiores tum difcordia,tjuam concordia QXtimtAbftem. 
funt ami- Opiliolupicaculumruriceperatj quemdomiinter 
ei,quam eanesalebat,utcumiis manfuefceret. Sed hicmore 
fyoftes. fuogregeminvadere & lacerarefojitus, canesadean- 
dem focietatem rraxit. Quare a paftore occifus.cam- 
busin mala confuetudine perfiftentibus. Merito in- 
quitpaftorha?efero,quicanibas lupummale focia^. 
\)Vnus vi/^N^^z^faciliusunusmalusprobos complures, 
Malutplw quamprobi muitiunummalum fuis moribujim? 
resfacilim buent Abftem. 

probosper- Arbores procerac,erecia;que uno fuecrevprant lo- 
<uertet, ccquaehujaiilemjuxta, nodofamque deridebantar- 
qudcon- borem.a;dificaturustumforte!oci dominus omnes 
vertetur. exfcindi jubet,reli&a una illa defojmi. [5] Tum fe- 
})¥ormofis cumilla,quambenemeturpemrjaturagenuit, ciim 
formaf&fe fprmpfis tanta immineant pericula/^£/?«w. 
fgitium. Similisapologus,de pinguibus caponibus. rnaci- 

featos jrridentibus>quorum illrdeinde,qui reliquis H- 

ludebanr. Imag. ex apologis, 36$ 

ludebant,adlanienam ^ofhthxi (i]Sempe egeftasic- i)Qp**c* 

rum copia.plerumque eft tutior .^.bftem. ■• p**icub 

Lupus fenio canJfcSps, poftquam fame preiTu$a f Hnt * 
fuisfruftraopemrogafletjfilYam mceftus adiit , ubi «XX X, 
cafuin bovisdemortuicadaveriucidit,cmodum frui-* 
tur,acJfuerevultures,coivig{ cornices,quiin amici* 
tiamadmittj ferogarent.Tumlupus.-Enquena pra- 
prii nuper filii negfigebant i hunc alienigena: modo 
amicu'mexpetunr,non mihifane s atbovihunchonor 
je exhihent. (i) Nimirum ollares funt amki.Abftem. z)Ollar9t 

Aper nounumquamcumafinocertamenlastusini- amiei. V 
bat,qudd fe,melioremdentibus,vicl:orem fore con- 
fideret Veritm afinus verfo velutadfugam tergo,fer= 
ratis cakeis apium ex improviib proftravit. Ut hic in- 
termortuisvocitjusquerereturjnefciille fe afinurifiin 
eergo. arma ferre. (3} Nimixum holti etiam tcrga v er- $\H»fti ter 
tentinondumcredendum.-^^^. ga verteti 

Mulier qu*edam nucem vig propinquam,fed mul- ncndun* 
tis verberibus laceram prseteriit. Et 6 te ftukam, in- fidendum* 
quit,qua? totiesvetbcnbusappetua, copiofiusetiam 
frudusrefundis Cujnuxrefpondir. Jgnorare parae- 
miammihivideris: , 

Nux 3 afint4s,mu{ier i crebr0fine'verbere,eejfant. (4J V tnev< * 

Venacoremadfilvamcpriariusfequebatur, atque . ert . M a " 
3viduspellisuriin£e,hancave^atoreemit Quiutfa- !£?* pw- 
tisfaceret, cognitam urfi foffam adiit , ; eanibufque ^t^yv* 
immiflisexegit.Urfusavenatoreappetitusdeclinato ^ * 
i&uiUumaggre{Iuspioftravit,qui gnarus feramia 
cadaveranihilfjevire.comprefsa intra anima 3 mottem 
fimulat.Urfus expjoraturus, . admptjs ad caput nari«» 
bus,an viveretJdenique abift delufus' Coriarius,qui 
cx arbore rem fpe<5tarat,accurrit , rpgatq ue q uid fera 
inaurem dixerit 7 »(f)Cuivenator.M©nuitneppfthac s)Spi*f*p* 
Mrfipellemvenderemjantequamcepiflcu^^^^iu^ f*®***** 
Certaprocertishabere,fallaxeft.^^f«?/w. Nondum 

Vulpes in agro refupina fe mortuam flmulabat, ut t*$ e ff*> n $ 
ares,vclut ad cadaver advolanies,captaret. Superve- v W a Q*s 
nit canis,eamquemprcUcusinvam deRtibus. Tumje 
delufam advertens.D Jgna,inemit,£audibus meis fum 
Ub.n % pafla. 5^4 ~C 4 p? xxvi. 

i)Iraude 

fuadelu- Bxmcrito capior^dumficalioscaptavi.CijNtf/w/ein- 
/«/. fidiasqnifacit,fepcpatitur.^/?««. 

Potcellus,ingenti lamentatione,parentum mortem 

profequebatur Verum cum Ie&is teftamenti tabulis, 

magnumglandisacervum atquealiquotfarinasmo- 

diosreliquosintelligeret,conticiiit,Rogatus,utquid 

7.) Matna ce fl arcr aIacrymis?Farina,inquit,&glandes osmihi 

hereditas c <> nc luferunt. (i)Nempe amplas harreditates facile 

brevts lu- In&umfiliotumconfolantur. 

Btts. Columbacamapicarogaretur, quideaminduce- 

XXXII. rcr >Uteodemfemperloconidificarer, ubitoticspulli 

x) Simpfcx AuferrenturfSimplicitasreipondit (?) Nempe fimplt- 

malum cesdecipimalunt,quamdccipere.^yfc?7«. 

patiauam Erinacius,hiemeadvcntante, cum viperacg»t,ut in 

inferre iuamfecavernamadmitteret,quo admifTo,cum c6- 

mavult. traclusprimumeriqaciusdeqiqueplus locioccupa- 

ret,necquieteaccumberet , viperam gravitetlxfit, 

- qqarcumaculeisfauciarct,ur>utexcederet,orabat,Tu 

■pj-. crinacius:hincfaceiTat,qui manerenon pote(t(4) Ita, 

ctea mt cxclufavipcradidicitnoufacilcadmittcndumliofpi-' 

f"«V _:J tem.quemeiicetenequeas. Ali erinacium divertiue hofpes, q ue ad leporem fingunt,parieventu Abftem. ettcere n - viratqueuxotbigami, haecquidemmaritumde- 

* funclumiilleuxorempra^habitam vicifiimadoppro- 

briummutuumprxdicabant.Evenitutpaupermefa: 

aflidentibus fuperveniret.Tum ut erat in mensa pin- 

guis capo,hunc dimidiatum uxor egenti porrigit. In 

gratiam,inquit,prioris mariti,accipe.Vir|ut taiionem 

rcdderet,altcram partem arripit. Et hanc. ait.in me- 

moriam uxoris defun&ae.Sic dum alter alteri nocerc 

$)Aliorum cupi^efiirirecogitur.C^N^^ftulteirritatut , qui 

lite & dd- p ar j te p 0tc ft yindicH piemeicAbftem. 

nofruhur Aquila cunieuli catalosmpradamfiiispullisap- 

alius vel f cre bat,matriscuniculiintercedentis preces minaf* 

Udendo q ae cfendcns.Hinc cuniculas arborcm, cai nidasim- 

Udi. pcndebat , radicitas fafFodit, qa*e deindeimpfal- 

6) Heftem fuventoramdejecfca, aquilinos fimal pallos cgie 

licetimbe- prse«pites. ( 6j Nempe hoftem, qaamvis imbecillem,. 

cillem noli no \^ p ro rfas contemnere. Nam , & mafca? faa bilis 

*ontensre. i^ A bft tm , Rtrfti- Imagines cxapologis, 3#5 - -- 

Rufticus Ccrerem exoraveirat , ut triticum deihdc 
fine fpicis nafccreturiue mctehtium,triturantiumq ue 
manusla.deret, verum ubidcinde ab ovibhs parfiirn 
carptumvidit.(i)Tum'ru{ticus;qalmftultaspr€ces ^p^ - 
fudi,quipaiv£ecommoditatisgrani ihgentiaeom- . i *. 
modAamifi.jihftem. /> 

Lufciniaaliquandoabaceipkredeprehehfa, inter r £ -\ 

unguesviramdeprecabatun Tui3aaccipirer,quidda- , 

t>is,ut hinc te dimittam incolumem? fuaviiiimo, in- 

quit.cantuaures wbidemulcebo,fedaccipiter, ven- -v T _ 

trem,inquit,dcmulcen eupiam, (2) hic vcro aures . 

l l *ta aures non 

nonhabet.^jfow. , , 

Lupusutfecurusovibuspafceretur.perfonammu- 
ravit,& ovina fe pelle induit , ita dum inter gregem 
latens damha inferret ihgehtia,Paftbr ovem tam no- 
xiamfufpendionecavit.Miranribusvicinis, quddin . v . . 
ovemitaanimadverthTet fojPellisquidera;inquitii- Ujjy 1 S 
le,ovem/edopctaluhurnoftcndcbant._4^/?#w>«5. *\ rf 
PH_£DRt, AVl£Ni *^**" 

AUorum^ue Apologt. XXXIV 

LepusaLeoheDo&orinterahihiahtespromove- 
ncupiebat.Leoexaminis atqiie experimenti gratia, 
illum fequi ad filvas jubet,ubi venatiohe inftituta a- 
per cum vulpe a venatoribus exagitabahtur , aper cii 
fifus viribus lefe oppofuiflet, tandem telisplagifque 
impeditus fuCcubuit, vuipcs periculum omnefuga 
declinavir,& latcbris fepta,facilefeinfequcatium o- 
culismanibufcjuefubduxit. Pr*crer opinionem hsec 
leoni cvenere, quiapro jam ante vidtoriarataciteo- 
minatusfuerar,utquemviribus facile fupcraturum 
credctet.LepuscOnrrahoceventul-stusad contetfi- 4jMelior- 
tum Leonem verfus.(4) An non melior eft, ihquit, t fu ™n*i* 
prudcntiatimida,quamfortitudoihconfulta? Quo- ^®^*' 
circaLcpusjhactamopportUnafententia dignuseft % u * m for- 
habitus,qui m Doctorum numero cenferetur, titudo m- 

Lunaquondamamatretogam poftulabat. Qui c °nfah*> 

verd dare poiTum illa refpondit , iiquidem omni die* *} In ?°ft** 

mutaris,nunccornuto, nunc orbe femipleno, uunc ^ w *"** 

rurjhm integro?6)%«i&-** hnmini vano & incon- P acet * ut 

L&IU ihnti»»™»^ P6 C A p. SfcXvh 

ftanti nihil diu necplacere,nec convenire pofle. P&« 
4a'rch.in cohvivio iapientum. 

Cyrusjonibuspacemccrtis conditiohibus obla- 
taimpoftquam femel repudiaitfent , dcinde ncgavit> 
iioc ufus apo logo: Tibicinem quohdam ad pifces al- 
liciendosfuavitertibia concinuifle Verum nullo ap- 
pareT3te,fapenadcindeinmareimmifsa, multoseo£ 
que palpicantcs atttaxiOe, dixiflecjjferdjamacfru- 
tJMMjft ftra faltatisiqui me concincnteid ndiuiftis/i ]%»*/£- 
ntlniji co- f^ 1 n U ltosnonflecli ) autfaperc,le y nitateprovocatos, 
mSha^unt. ( e(J UDCUm coaCtos.H*>W./.t. 
XXXV. Noctuaaliquando cicadam orabar, utinterdiu 
cantucempeiaiet,quifoinnum(ibieverreret, verum 
precibusfemperinjtis.Igitui di(Timu!atodolore,vo^ 
cem ejus laudat,& poft cantum ad ne&ar Palladium 
fibi a Minerva obiatum.invitat, cicada ubi advemf- 
\)Nemin$ fet,iniidiiscircumventa,petiic.(i)5^»/y?f^charitatis 
l&dai , qui ranonemhabcndam,nectemere la^dendos alios, fi 
Udi non abfrpJe difcrimme cupiss vivere. Ph&dru*. 
vuk. Ineademarborenidum collocaverai fupernea- 

quila,inferueadr.3dicemapercubile,in medro felis 
educabatcatuIos,harcfraudeprimumaggreflaaqui- 
lam.petniciem illi fibiqueab apro parari afl"erit,ut qui 
poft fuffoiiam & ruituram arboiem , urriuiquepro- 
lemavideexfpectet Moxeademieiisclamaprum 
convenit.atque aquilam ex frondibus advigilare fin* 
git,ut prodeuntes fcctus,raptim aggrediatur, fibicjuc- 
acfuispullisincibamexpendat. Ita nec aquila fuos ' 
i)lmmici- au(adefererenatos,necap€i,flndefacl:um, atinedia ' 
tiainter ucrifquepercuntibus,fuisdeinde felis catulislautum ' 
amicosut- apparatumexeorumcarnibusinftrueret.fj)fr*varer ( 
rommque iniidiator autcalumniatorinproxirnosilepemaicdi- j 
calumniis ce,ob ptoprium emolumentumgraflatur. idem. 
fiructz. Afinum in prato cuftodiebartimidusfener , qui 

A^Hulti hoftium clamore territus afino fuafit,mfs fuga fub- 
curjmt>nK duceret.Tumafinus. An putasgeminasmihiehccl- 
cui do-,ni-. fe j m poficuroshoftes?C§TBquenegarec (cnex. Er- 
*'~Vi'^2 t ^iaa'.lil^mus,fiunasferredebeam , quidreferc 
tM$* llis^ntibifcram? (4) »-f nil «tcreft paupc-- Imaguieseiapoiogij* ^ 

tis,quem dominum faabeat , cum utriquc fervieri- * \ 
dumJdem, XXXvi 

_ iUfticus quidam anfercrri na&us qui indies aureum 
ipfi ovum parerecciimque ipfe moiar impaciens,to- 
tumintusaurorefertumcrederet, maclavic, verurh ^. ■ 
iaarii r^petto ucero.(i) O me ftulcumiexclamavicqui W mul 
cum ambirem omnia.omnia amifi/ ttsJ A pe m- 

Mufcacumcalvohominnrifultarer, Fauder^tch, hi . mt > mul 
quddfmftratoisf^piusidtufeipfumferuer. Calvus S****" 
aic,f*pius deludor,& me ferio,fed ubi te feme! feria, **' * 
cades. (i) Deeet temcn certamen frequentandum ^ Temer * 
nonefiecumforcioribus. extremum 

kufticusfuem^quodfegetesinvafifiet, una atire {*^*f 
multavir,redeuotem alterf , denique ad furta reeur- ? ertculum > 
rentem,ma6racam fUfpendit,exquadum coquuseor 
iuituhflec.rierufqucillud indignansquarrerecf 5) ari, i) tlexum 
inquic,exiftimascorhaJbuifle,qua? coties plexa rion- nm co ^t- 
dumfapuic? %is fiulti 

Leo,lapus,ac vulpes fimui veriatum coriceCerant, e ft> 
Bavecaptb,divif6que triparriti'm,primam /Tbi par- 
tem horions & pr^rogativa? graria veridicabat iecv 
alteram quoqueimpenii pnte reliquislaboris,virium- 
que causa^Sed liipus indignari ceepir,acque ex ajquo 
dividi poftulabacicui impaais in caput uri S uibus,in- 
genti vuinete iliud crueritavit Tum vulpes rogaca a 
lconeicmadjudiearetpartemalceram? Totum, in- 
quiccibiexmericbbovem deberi ccnfeb. Quiste, 
^bju« X uleoifaIoquidocuit?Tui,ref P oridic^edes, * )7W 
& lup, caput.(4) Xempe cum imparibu* pr*d/focie- %£%. 
:ateminfeIiciplerumqueexirujuriPitinferior. S 

Simiaexnatiscariorem ante fe in ulms ferebac, Jl 
namus carumindbrfumrejeceracfediuter difcrimina xkXXM 
cumnatumexulri.sfugiensreucereMltervelinvica, S/' 
indorfopependit, &fervacusderiiquefohis macris •&? 11' 

Afinus cum voce,fe leoni parem crederet, peilem Z^ 
Forceleonis reperic.qua «.fluws.lconis perfonaS^^ 

' tifquc* K. $% C A P. XXVl. 

tirquejfedabiillumtufticus exaure agnitum depre- 
liendiHet jmifere verbetibus mul&atum fub clitellas 
j)Quodes> itiniCit.(i)Avienus. 

ejfe velis R u fti C a fuo indignata, ob fletUm immodqfatufly 

<vel Perfo- p Ucro>m litacereti<:omminataeft,efeam feillumlupo 
naimperi- datUram.Forte^wpusiriaudieratjurantis vocem, ac> 
tefifla. fpeaiitus.prxforibusdudumh^fitjfeddetiiquemora 
&famecoadus difcedere,domilupa: qu* ftaseftmu- 
2 Matris i ieris fallaeiam>{i)qUa: irrifit ftolidum^uod mulie- 
in filies ira ^ gd em habuiilet, Avientis* 

placahilis. caprea in Fonte fuam fpeculata imaginem, tenuei 

XXXVIII carpebatpede^amplisver6gaudebat cornibus.De- 

indelebncipfaminfeqUente.cumcoraua & oncri& 

lySdpeuo- impcdimentoiatcrfilvasvideret, pedesfibiprarcor- 

xia nobis mDUS ut ili ores intellexit. ( i)Nempt juvant fa?pe ma- 

pr&habem 9 x i m ^aua:minimipendimus.G^^rwi. 

Miilibus. kan*,qu6d intclligetent folem nuptias celcbtatu* 

ram,magnoperfeexfultabant. Verumqufcdafapieu- 

4)Incvdio tl0l ^6s miferasiinquit.hifcenuptiis : fienimiVniUS 

fipe dele- rac i IOS foH s f erre fxpc vix poflbmus, cum genuerit fi- 

aarriur , ii os ;q Uom odo plmiam feremus?[4-] Nempe iis faepd 

quarmlis £ au <J e mus,qu£nobisfubtnoXia Gabrias. 

noxiis , vel 6 L e pores ciim fe ubiqUe pcti,tanquam imbelles,cer'- 

Vnum jfe- netent.defperatioue vidi fefe fubmergcre ftatueranfc 

tilito ty- cumoue i cc i r co lacum acceffiflenr, ranafqne higien* 

rannum tes con fpicetetit. Etnos, inquit nonnemo > aliis 

quamplu- tmTeU di fumus, adeoque defperationis confilium m 

res tolera- au a a ciam verfumeft.(r) ^;«nonfacile defpctan- 

*»«*• aum.cumtimeripoflint.quitiment.^^ 

<Yrtmeri Quercusa ventis lacerata calamosjuXtaarundi- 

loffUt aui- nefqtremirabatur^qu^dillarfeadverfustancamven- 

BSa torumvimperfifterent. Cuiill^nosventis fetv.mus 

sZeffus & opportune cedimus.(6)N«»/>« cedendum fortion- 

Animosfa- bus,necadas.-rfw«Mtf. v . 

tmmosj* p aftotcapra , f a2C otnaabaculoimpaao£regerar. 
4\&kmU acfubindecapramotabatinedominohancinjanam 
forttt quereretur. Tamil^etiamfitacaeroaoqueturcot. 
CX. na. ( 7 )N^dimcil € eftmanifeft«mfcclosobtc- 
XXXIX. gete. Poet 

7)Mamfe- ».*. .» * 

fiamin}uri4mtegered$ffictleefi. tmag. ex apot £&$ 

Pucr flens ad puteumconfidebat, fureaccedeuce» 
accaufam;dolorisrogantc/vasaureum,inquic puet, - 
mihi in aquas delapfum ploro.Tum iJle auri avidus» 
^eftiique cxurus in puteum fe dirmiit:Dec mora.rap- 
tis puer veftibus illudic improbo , qui aurum frtritia 
f:ctatus,veftcs eciam perdidit,digna nfroi<e cupidita- « ,. 
cis paena.fi> 6}ui cnim fe&atur iiuena, merico etiam J~, 9 
imittitpiopua. Aviews. rit^ "t*" 

Sol&Eurusventus.ubihcrmincmfuperbe pallia- °p ro pr*° 

tum obfervaifent.certamen ineunt,uter (uo ingenio, \ 

prius homini pallium decrahcret.Euxus igiturinfo- 

lcnti flatu infurgere>ac quaqua verPum.dimcci-e chla- 

mydemcaepit.Verum tanto vaatorar&iusfeiep.-vlli» 

implicabar.Soldeindefuasagerepartes , radiofquc 

fcnfim acriores afFundere.incipit,ut homo calore per- 

fufusdeniquejexplicarefeacliberareciilamydefitvi- * T .. 

fus.(i) Significat vioJenco impecu f«epe mala non cor- *. ** 

riei.quaiienicaftipatiGnecorripuncurJtaP^rj^ZJi»- "£">" 

mmushb.i.Ep.i6.8c Avienu*. u , f . 

Trestauriin iblicudmeunanimesvivebanc.fruilxa y*->*" L ^ r/ - 
-. i . . ...... tate carrt^ 

tccirco a leone impecin.quate egit uc iDrmscJUis pug- , • , 

ni(cjueincerie,cor.grederencur,tunc iioriimadortus ~* lt °~ 

fmgulos facile iuperavir.f \)Aphihomus . ""xx' 

VulpesIea?na?quondamobjecic , quod iilauno . '. 
pattuno nif\ unumprofundat.RefpondittfUnumqui- v , &rtiAr 
dem.ied leonem parere,^^ Significat non tam nume- /- * Kj 
rum & muicitudinem^quamvircutemattendendarr* Ust nt.erjg 

Voluptasquondam&Dolorlitemutua exarfifle com J at - 
feruntur, Joveadhaoccaufamdelecliojudice , qut *****?*&• 
ciim non poiTet diilidentes componere, uexuillos in- 4/ ' VtrtKS * 
diiroiubilicopukvit/^Itavoiupcas qu*/itadolo- mn ™w 
rem crahic confequentem,dolor comra ^oiuptarem. r ** s jP e - 

Quidamra ponteamnis ve&igal k dcfc&uofis vj***' 
tranfeuntibusexigebat,caiege, utrprovitnsacmor ~$'Dokr 
bisiinguHsriingnlosnummos pender£t,fc:?biQiiTS ubi VeiU p f "t* 
adveniflet.recirfavicpro icabie tmmmum pendere. nexUi ° 
ErgoportitorpignorisIocotHleunjabflrahit , cum 
alternm in calvo verricealopecia? vitiurr> apparet, ac 
procodem jubetur folvere.Enamtrorn resiitit,utpro- 
tih.ll. Ai radc f]Q C A P. XXVI. 

tndeintenam a&ustettio, herniac vitiolaboraie vi- 

deietui, Eigo,inquit portitoi,jam teinos nummosc- 

xigo,ill61que coa&us eft pendere, qui unum princi- 

i)Propar- pi° cc cufabat. (i) Significat excufatione pierumque 

*vo deliBo v i t i a >damnumqueaccrefcere,& propalari , non rai- 

treftans femina conjugem protuse fiebat tumulo mdivul- 

craviora ^ a » nanc fitibundus eques reo ad furcam cuftodiendo 

fdpeluh. rc ft& u sconvenit, atqucexfonteproximopotumo- 

XLI. tat,fimulquelacrymantemfolatur , verbisadamo- 

rem captandum opportunis. E t vei 6 admifit illa non 

rnodo folatium,ied & noviholpitisamorem.Quoil- 

ledetcntus , cumintereafurdepatibuloiublatuscf- 

iet,rediitquerens,do]e^fquemilcsdearaiiIofure.IlIa 

viciliim folatium coniiliumqj fuadet, ut defunttum 

2,)MuHtru mar i tum f urism lo c umadfuicamfunoget, (ijquo 

pro defun- accc P ro >P crac ^o9 uc eonfilio.oftendit muliei , quam 

clis maritis ^ 01 ^ ficcenturpro defunctis conj ugibus fufae lacry- 

facile fo- mae > nov ° licet iiagitio extergenda: . Petroniwi Arbiter. 

canturla* Lunafubnomine Titanisorbi dominari cupiens, 

cryma, vel f UDllcnum reliquorum fiderum fibi comparavit > v«- 

Mulierum rum * *°* c cum ^^ eri ^ us vi&a^ad perpetuas tencbras 

affecJtesin- ^ amnata J^^^ fupra vires nihil aggredicndum. (3) 

confians Obfeivavit aliquando vulpes tufticum in cuiru gal- 

z)Supra' ^ 1Qas a ^ ur bem defercntem , itaquecumlupoconii- 

vires nihil Jlum mit>defallendoruftico,lupumquc,opportuni- 

afeclan- wwcapta^equumjubctinvadere. IUa igitui in via, 

dum, quarufticusfeiebatur,ccu moitua.decumbitjut pro- 

inde rufticus illamarreptam in currum,velutoptatarn 

fibi prazdam deiiceret.Sed hxc gallinis propinqua, iis 

4 )6)ui a- ca P tls lcle fiibducit , quam dum infequitur rufticus, 

lienaraPit lu P use( l uumin curru adoritut, proftcrnitque. (4J 

r aJ ni t [ Mifet auiiga dum utrique fubvenirc nititur,utrumq» 

titpropria. ami " lc - 

XLII Herus quidam leivum domi alebat , ingenio tar- 

dum,quemiccircoregem ftultorum per contemptu 

nuncupabat. Indignatus denique fervus, Utinam,in- 

f )StuItoru 9 ult » rcx ellem ftuItorum/latiiTimum in orbe tenereni. 

plena funt im P erium > tu 9 ueminict,am icrvircS. (5) tfftfpf ftul- 

omnia. torura pleaa fuat omaia. Mulicr 

1 fmag/hes exapologis» 271 

Mulierfimplicemnaclamaritum.illum, abienfc 
pulliscuftod.end.sprrfecerat, verum qu6dm,lvu S 
unumfuftuhflecverberibusegreg.emulaatum.ile! ' 
Mtoprs&cit Tumis.colligatisadfilumomnibus, 
ca««usprov,dereftatuit,,ta miiuvs red^ns unofut 
latoreliquospoftfetrax.t. Quo vifo dcfperabundus 
nomo.de mortefibnrroganda, ante rednum uxoris* 
cog.tabar.Ig.turvafcuium , inquobeneeonditsfi* 
cus(gmsuxorvenenatas finxeratjuc maritumab- 

Iterrerer.rotumexbaufit.iriorereduce.jamquever- 
beraintenrante, parce,inqui t : narr) fubitdmoriturus 

^m,toturnen,mvafcu!umtoxicatumexl,aufi : (,) ,)$»„&. 

qu.ddecreturn P ac,s. 1 n t erferasconclufe, acceperir* c7rZL' 
rehabet,depone mcrnmom„ e m,atquehuc n0 s C 6- «ST 

contendunt S^S^^gW ^ 

adr!; a mff V , P f ,&afinaSin J 0dic,nm * dd ^i» D c,de^w e i 
adm.ffisfcelecbusexaminati.pa-nasdarent Lqcus 7. 
qmdem fafias e ft, pingaemabsft devoraum Tffe -fc* 
luem.fednon.mmerir6: qu6d fueulas dom fle £"*uST 

.l^ n at0leranda, ' bcraret - v °'pes fubindeeal- 
«mfegal lnace0mfuft0 ) iire; cooftflieft> "ff^ 

nfintLT 5 eft i Da,CIiEaaa faclorom c « afa - 
t.o.Alinnsf b ln d e ;ulTus «imina exponere, cumfa- 

«ccrphile p vehoa omnibns fic . nBs £~ 

■•"■ Aa » Qooa ifj% Cap. xm. 

qudd invit o domino rcm tantam aufus fucrir,fub&l # 

&ifqueftiaminibuspedcsfervila?ferit , atqucinvifc 

retardatit,ut iceirco itcr,atquc opera hero debita , cx- 

l) Mtgni fo i uta non fcfcfe.f i j Quocirca lupo & i ulpi ad p«- 

furesjtpe nam datus,mortc dcli&um expiam,mifcrc ab us dc- 

mnorcs Yoratus.Nimirum. 

fleclunt ^ jy at veniam corvu t vexat cenfura columbas. 

ydHumi- Senex cum filio adolefcentcadnundinasfrequen- 
lium error tcs antcfeagebantafinum.rifi abobviis,qu6dafino 
flerumque Q tiofo neuterinfideret.Confcenditigicurpriorfenex: 
capitalis, i n dienatimoxobvii,quddpuer , poft tcrgum fenis 
magnori. curlufatigaretur.Igiturjuveni dclccndens fencx lo- 
venindig- C um fecit,turfumobviifaau»reptchcndunr, quod 
nusjudi- n itaturfenexftipite,adolefcensafinoh*rcat Ergou- 
**tur. t^rquc afino fedit,nec vitant tamen reprehcnfionem: 
pam,miferum,fort£obvii,cxcIamantafinum, quiu- 
irumq; ferre co^itur!Quareccrtiexpeririomaia,afi- 
Bum humeris ipfi fuis tollunt.atquc ita infiftunt vias 
Occurrentssad tamnovumfpeclaculunarifu foluti» 
alibi, inquiunthominesabafinisportantur, hicab 
hominibusafini.Scnexdeniqueindignatus.qu6dar- 
tcnulladevitarecalumniantiumlinguas poilct , ia 
praeteriabentem fluvium afinum praecipitcm cgir. 
i)13emOQ- (i)N^^,Quothominumcapita,totfcntcntiap.Nec 
mnibmfa- J U pir«quidesnomnibusplacuit , quipublicuma- 
9is\facit,st\ mat,cenfuram quamlibet ferat neceffe eft. 
Jiihiltam IKEITAGIl 

reBum, Apologi. 

^uod Mq- Habcs ftudiofc le&or,copiam aliquam cum dclc- 
musnon & u a mc fuppeditatam,carum ficlionum, qu* apo- 
tarput. Jogicc" tibi vcritatem,velut in imagine figurata cxhi* 
XLIV. beut Licet omnesejusgenensnonfint,utapt«fatis 
penicillo exponi & adumbrari queant. Ciim tamen 
plerseque omnes aliqua naturx propna afFcdtione ac 
iimilitndine.ad imaginem ftylo,aut calamoforman- 
dam,idonea fundentur,adhiberi nonimmento pc*e- 
runtreae pra:fertim,qua: vulgo notiores,ut illa dc aii- 
co Ifidis,eiufque apud Demofthenem umbra, de ca- 
fic '«mbram prard* is aqua naaiorcm captante; vulpe 
* corrunr 4 Imagmes cx apologis* 37$ 

eor vum,rapta ex ore prarda onuftum, ad eanrum ia- 
virante&c.quales aliquotapud Alciatu reperiesa- 
pologos,ut mfra patebit lib. feq. Reperi & quendam 
Arnoldum Freitagium inMythologia ethica non im- 
perirc hasfi&ionesemblematisexponentem. Pauca 
delibabo.utargumento fimul & exemploaliiselte 
poilint. 

Equum oneribus fuccumbentem verberibufque 
iccircomalctractatumexhibet , quideinjuriaDo* 
mini meritd qucratur. Qupd fchemagraviilimis tri- 
butotumoneribusfuccumbentibusapplicat. d) fub- , r , . 

fcripro illo PharaonisdecreroE*<K/.f.i8. Ite ergo & *)§&'/**- 
cperamini.palea non dabuntur vobif % & reddetU con- f tOS tr ?~ . 
[uetum numerum lapidum. bHtt * ***£ 

Afinumquoqueproponit, leoni ad galli cantum ummer ** 
fugato,inftantem,qu6dfegallumvoce ac corpore 9 PP rtmunt * 
fuperare,ade6que facilius leonem propulfaturum 
crederet,fedaconverfoleonedifcerptus.(i)Illud Ec- y 1 **** 
clejiaftiei g. obfcrvandum oftendit.Nw litigescum ho* mni *P*f" 
mnepotentetneforteincidasinmantuiUius. f um om ~ 

Simium exhibet prolem frcquenti arcloq i nimis *"» . 
«omplexufufrocantem/ubfcribit.^ArP^i;. 15. 14. &«"&* . 
G&iparcitvirg&iOditfiliumfMm > qui autem diligh cnpotenttm 
iUum>eonftantererudit. ~^hY' 

Equusleonimedicinam oiFerenti pofterioribus 'jNtmioa- 
pedibus[quibusfedolerefingebat] excuti cerebrum mote M*~ 

(4) &c.fo*dolus majori faepe dolo eludirur. terfiboli 
Arundofraxino,ventislacerae,fuadet cedendum, }**&*» 

( 5) fubfcribirur.L«<r. i.J)epofuhpotentes defede & ex- 4 JZW«i 
«Itavithumiles. deUdelu- 

Serpensincudem dentibusaggrefla, illinillaesa f us - 
detotes perdidit U) fubfcribitur exaclis Apoft. durum ^ Cedenfr 
efttibicontraftimulumcalcitrare. vtnchur. 

Bubulcus,cumprccibusapud Idolum fuum pro ^Laden- 
snopiafublevanda,nihilagerct,fra&oex indignatio- *° '**** - 
nc fimulacro.in vcntrc thefaurum reperit. (7 ) Nempe 7)Nonnu- 
cxtotto ctiam beneficio aliquando gaudendum. <wam m • 

Teftudo,cumnimiumfiiopedibusleporedecele- *'S natt0 
$i^tccontendit>acnegligentedormicntcque lcpore, vmc,f - 
LihU. \ Aaj conti- XLVL 374 C a p. xxvi. 

„ contifluato no^diuquelaborc, prior mecamatti- 
i) SsdHk- git; (i j Nempe fic currite, ut comprehendatis i. Co- 

tmpetupo- GaHusnegle^oinfteiquilinio adamance. grana 
i /i l fi S* t,ut credebar preciofiora. (2 ) Nempe. Quidprodefl 
zjFrujtr* fluitohahereopesi cum /apientiam emere nonpo/ftt. 
etpesquibua pyoverb.ir.iS. 

uti ne- Bosadftivam.felicioremiflpafeuis viculamprac- 

gueas. dicat,(3)hancver6arar cernens admotam , fbrcem 
$)Nemo f uam pra;fert.N(?w/>e felicitatemexitusptobac. 
antefinem n xc fa t i s opinor avido,fiftidiofo plufquam faris. 
******* , Qui ver6 racione apolpgi emblematis fer- 

viancinfradeimaginum matena 
prefliusaliquanto cxpen- 
dcmus., FinisLibriSecundi 
Lib.III. 177 

Uber m 

Resimaginibus excuttse & ornatae, 
CAPUT XXVII. 

;I>e vexillis 8c. eorum figuratis imaginibus* 

1N vexillisufitatajarm pride acccpimusfymbolica, 
lnhgnia admilkares ordines difcernendos.per aux '• 
lua quoq> nar ioaes fingutx.aue vexillationes ma- ! ma g'**i 
gnammKate fimilemve profiteri virtutem funt vi- m ve *&* 
ix. Certc horum ufum ad gence retrd Ifraeliticam co H ^h^ru a 
pauci reducunt.Celebrantura/ ViUalpwEzech.t.i.p. 
zJs.ez9.rract0B0nf.Corn* vexilla Jud*,Rube,Dan 
H Ephrairnina hx rribus media: diguiflimarq j cetera- 
rum^ungula cafkorumlatera obtinebant.Colores ve- 
xillorum ex gemis Rationalis deducunt,in quib» fin- 
gularum tnbuum nomina pe&oriPontificio appenfa 
lcgebancur,ade6q; vexillum Judx viride faciunt i ul 
cujus nomc vindi fmaragdo infculptuiRubcni puni- 
ceu eflc volunt,adSardiigemm X fimil t tudinem:Daa 
veroad Iafpidis fpeciem candido punice6que colorc 
pcrmixtum:Epbraim denique,adChryfolithi imaei- 
nem,aureum.Neq; defimt emblemata quibus vexflla 
exornent.Jud«leoncmtribuuntcx Jacobi morituri 
vaticinio.Ruben hominis icone aflignant, ut qui ca- 
pntgctisacftirpisefletiquanquaa patre ob inccftw 
cxautoratum,adiiciuntquc mandragoras, qua* matri 
pucrdcagroobtulcrat. Iphraim bovisficura adfcri- 
but.quiajofephus cx obcfis bobus feptem totidemqi 
extenuatisfequcntiu annorum copiam ac deindefte- 
Hlitatemcollegcrat,quofadtum,ut fciEeyptii Dcu 
lu«m Apim (qucm Jofephu m exiftimant;bovis fpt- 
«cco uennc.IJcniquc aquilam colubrum unguibus 
^omplexam »Danobtinuit,exJacobiparentis verbis, 
Jicminit & Iofcphus.^.^iz.r^/Jiteraruquott» 
wm a Rege Lacc d*momoru obfigcataxam hac ico- 
#*•» Aa 4 ee . fl% C a p. xxvrr. 

ne,quibus ad Pontificem Judajorum datis, amicu fe 
ac confanguineum profitetur.Quae fi non fallunt,co- 
itat myfteriorum, & fymbolica; virtutisgratia fuam 
C ! ique triburam imaginem»dcqua re confuleS.Scrip- . 
tj CJrseInttrpjetesinc.49 GeneiisEti.Numer. 
hn/mnes ^ c R° manis iua vexrlla.figuratasq; lmagines fuere». 
in vexilli' W^Wiffo^mAmfou* tantum ex inftituto confta- 
j> * bant,#? Alex*nJ..4r cz.xxt eum focni manipulos pras- 

Ibngseilligatosiiaftajprarferrent, undc manipulares 
dictimilites Aucllo moximperio ingenioq; militari, 
aquilse,lupi,minotauri,equi I &apii feu porci fimula- 
craexercitibuspr;darafunt,itatamen ut pugnaturis 
folaaquilapiasiret.reliquisquaruorfignisantcPra?- 
torium defixis.Illa cnim Jove adverfus Titanas.inde 
Crecenfes.demii Trojanosatqi iEneamin Latio,po~ 
fteaRomanosinbellisufusmemorar. Quas quidem 
animalia a labore ac 'vicendifuperandicfo eerta-cofuetu* 
«fozeRomanis placuifle nemo ambigat. LupaMartios 
Ia#avitjuveuesRomulaRemumq.i Equus &*//<?: A- 
per/>//g , #*natus:utfuggerenda; virtutia aptiora vix 
reperias fymbola Dc Mjnotauro Vegetius,/..?.r.6.in- 
quit, Tutiffimuinexpediuonibuscrcditur,^«>»*te 
nefciriiob hoc veteresMiaotauri fignu m legionibus 
t) DueU K<)bucruti(i}ut quemadmodu ille lninnmo 8c feere- 
tonfilia oc- citSmo labyrintho abditus perbibetui r i ta Ducis cofili- 
(ultanda, umfempere(Je?occultu Dcaquihjo&phu&inqmtyhac 
ariu vaientifTimaji/^m^ habens omen,erat vexil-- 
him legionu & conrlabatur ex auro , aut ex argento. 
Neqjenim primo tcpore,penicilloac caloribus adu> 
brata?,veruim exjnetalfo erficta» imagincs , atque hr 
perticas ere&x prx&rebantur, cujus quidem infetius 
haftile acutum erar,ut terrae infixum,ubi opus,lubfi- 
fterer,»* Alexzr.d.ibid. Confuetumq, fignar Bon nifi 
aufpiciis capratis vellercqua; fi deinde facili duclu e- 
vellercntur,leviaqj traoslatu forent, indnhis. victorit. 
emen cr edebar urjecus «bi di fEe ul ter feq a erenror . In* 
ter pugnandum in media focabantur acie, quique ea 
praecederent antehgnani dicebaotnr. 
III. Turpiflimu deferuiflcfignaerat,ut profndein me- 

dias nonurjq^iam hoftium turmas projeeta,Romamr 

tficica- Vcxillomm imagines. 179 

jncitamenta fuerinr, pcr medias aeies ad fignorum de- 
fen fio nem p enetra n di,«* C&far li.4. helligal. acfioro- shnis am- 
neminiisforrunam virtutemcju fitzfcn haberent.Uiud mR timUi- 
n0nomifeiim,quodnotavitLipfius,^ ^i/.2l^7:4. f 
dial,s. pro manipulo foeni , demde ufurparam fuper 
vexillu manum feito coronotam, tanquam fibi mantt 
parandam viftoriam derignarent , ncc ni fipugnandi 
eororamfyeiaxcttt. quod iiallufroneetiam admani- 
puli vocem,ex Lipfii lententia,facl:um fuerk,apparer 
per mwaifulu mftrenuas mania defigcatas, qux ho- 
ftem fe velut fcenum conftri&urasominarenrur.Ve- 
ium hoc demque,uti & cetcrisanimnlmm fignis e ca« 
ftrorum difcipiina eliminatis , fo!a aquila C. Mario 
adverfus Cimbtos pugnanti , tanquam ceterisaufpi- 
catior,placuit. ut Alex.&Plinl.i$.c 3 quammilites 
ea religioue colcbanr;ut,fefttsdiebus,unguentis,ve- 
lut propitii Numinis fimtrlacrum, perpluerent , de- 
mulcerentcp. Quanquam poilea addiffinclionem Ic- 
gionum,noii modo Ca5ianim,Confuium,Ducumvc 
rwminajfedalra? etiam effigies ufurpata; fuerint. tfn- 
deDio,de Craffo adverfus Parthos pugnante, agens ^ 
Vexil!um,ait,quoddam ex magnis itlis, quaj velorum 
fimiliafunt, & quajpuniceasliterasinferiptashabent, 
ad notkiam cxercitus & fumi ejusImpcratotis,in flu- 
men ex ponte in verfum decidifle. E"t Alexander loc* 
cit. Draconis effi&i imaginem adhibitamrefert , dc 
cjuibus Claudianus. In nuptiisHonor. 

Stent bellatrices aquiU> fiviquedracones. 

HincDraconarii milites nomen accepere. Quod fi- 
gnum, uti zdterrorem hoftibm ingerendum , proponi- 
tur; ita ad mem&riamegregiifacinoriis ^uMusCxfa* 
utAlexanfupra.ohm quinta» legioni elephantum ccl- 
ceffinquod llla, contra Jubam Regem elephanris in- 
ftrudtum bellaroribus, infigni virtute triumphaiTet. 
Sed & Auguftus. ut Ifid. /.iy.inrer peditum figna pi- 
lam, five fphaeram tereftrem,conft!tuifFe dicitur, qua 
ierrarum orhem Romanis militibm perviumfubje- 
Sumaue teftaretur. 

Recentia non tangarri vexillorum emblemata } fed J Vw 
nonulla veteru a Romanis diverfbrumexempla.quaf 
Lib. UL Aa; adjicio. $%o Cap. xxvfr. 

Iptatwis € *°' P c *nsnoauuqua folis fimulacrumsnonunquam 

diverfaru * ^ CCL *g n * s » plerumq; tamen aquila pacentibus cx- 

in bettoee* P ucata a »s in bello placuit. Athenienfibm ut Alexl.4. 

f»«l», c# *•**#**» Thebanis Sphingis effigiesi JE&& infuU ma- 

rim turtunCimbris taurus &neu*i EumentCensfaA- 

iexander : Cratero & Neoptolemo Minerva, militi&fi- 

gmiminbeilo notabatur.Cyrus aureu gallum affixurn 

Uncea, militiinaciepro vexillo dedit. Fertur Ofiris cane 

geftuffe proinfigniarmorum-y & Forus IndorumRex 

Herculisfimulacrum , quod deferuiffe militare flagitiu 

habebatur. utVellejusPatere, Germani effigiesolim, 

Iucis filvaru mbdu&as efferebant: quibus tamcn poft 

fuperatum Varum aquilafcj; Romanorum gcminas 

£ teitia cnim reperta non efV]obtentas,ad recordario- 

qem victoriaeinvi<ftis gentibusextorra?,aquila? eardc 

placuere, magno omine, Imperii aliquando ad Ger- 

manos transferendi. Quanqua, Tacito aiferente, de 

morib. Germ. Germanis ante etia fymbolica? animaliu 

figurse negledt* in vcxiilis pra»Iiifq; non fuerint.H/»c 

air, veteranaru, cohertiumfigna, inde deprompt&filvis 

jugififoferaru imagines,ut cuicfegeti inirepr&liu mos eft. 

V. Hicvexi!harumufusaChriftianispoftrem6occu- 

Imaginet patus,exeu4tufq; , no in bell© tanrum,fed facriseriam 

diverft, cerenjoniisIocumreperit.EtdeConftantinoquidem 

Chriftian. Imperatorelegimus.^>WSox./.5. illi, poft profanas 

tflvexiUis. Ivlartisa.quilas,facrum inbelloCrucis fignu placuifle, 

fuperisformam titulumqj monftrantibus. Siquidem 

ubiadvcrfusMaxentiumTyranum ad pantemilviu. 

pugnaturus eflet,n6 fine formidine amittendae victo- 

ria?,ad ccclum converfusjut numinis.etiam getilis,o- 

ncm impIoraret,crucem intcr nubes auream obferva- 

vit juxta quaftellisha?cepigrapheexararalegebatur. 

Jn hocfigno vinees,quo animatus fpe&aculo,Maxen- 

tiurnaggreflusjproprioincogitance dolo opprefllci 

cum is pontc milvio dolose fuccifo , ut hofte falleref, 

den jqjfacli imemor pcr cundem fe recepturus,inccrie- 

tir,adeoqj Conftantinus C*uci dcinde inter militaria 

vcxilla primum dederit Iocu , feliciflimis ea^aufpieiis, 

non ad vidoiiam modo.fed&fide orthodoxam fccu- 

EUS.Quje deinde y exilla Juhamis. apoftata revocare ad 

imagincs VexiHorom imagines. $J* 

imagines antiquasgentiu. conatus,in populatibus vc- 
xillis Jovem prngijuflit, cailitus fibi conona purpur 
tamfylmfernfymboUi exhibcntem. Martem deniq^ 
& Mercuiium « iereipicietes,& velut oculoartefta- 
tes,utSozomenus,/.x.^.i7.memorat)qu6d,&e/o5f«ia a 
& beliandi induftria valeat. H arc aurem ,& q uarcun <\> 
ad paganifmi perfuafionem facerenr,fymbolicis ima» 
ginibusadmifcebatj ut fubditorum animosaChrifto 
traduceret,SedreftituitCruce vexillisiteru Arcadius, 
utProJper.p 3. promif. i4-.de Martj/r.aMo divinitus por- 
tento provocatus : na cum adverfus Perfasin bellum 
contendcrct, fparfaYin mukoruveftibusaercaeciuces 
vicloria? argumentu fuere , quocirca & nurnis aureis 
Cructi effigies imprefla,ut animis ej 9 infidefet meoria. 

Saxonibus laudabilior olimeriaoa vexillorumu- YL 
tandi ratio,quaJuliano ruit.Illis enim cum familiaris 
imago equi nigti ante baptifmu eflet,#/ Cranx.ius l.z . 
Sax. c. ^..placuitCaroloMag.poftquamM; tenebris - 
trroruveritatis lud aJpexiJfent,pu\\o equinoatro fub? 
rogare candidum. Unde tntelliges fua etiam colorib 9 
vim efle fymbolica.Sm;/»* l.g.JEn eid.inprincip Ne- 
queenimabsrefuitquod Romanis olim equiribus 
casruleum vexillum tributUm ef t,cum pedites rofeum 
poffiderent, quod tame, nefcio, an Cartariusfit afle- 
cut\i$,ciim.*pud Rieciar. in tit.vexil. aflertr: equites 
planos fibi a?qualefq;capos depofcere.qualis fit ocea- s 
nusce.ruleus,malim enimper ca?ruleumcoloreJovi 
proprium,& per fanguineum Marti,ha»c dbiNumina 
Romanos ad belluprdpitia conciliare voluifle. Quo fa- 
cit llla quocji in monumentis Mediomatricu hodie 
Metenfiu obfervara hiftoria: ut Gregor.Tholof.de Rep, 
/.tf»<r.i7.hucenimubi Metiu Julius Caefarcumjpart* 
Copiaru,adobfidendaurbe>deftinafrer.ifq;deditionrs, 
&recipiedorum in urbe Casfaris infigniu admoneret , Lj 
RcfpodifFe,ferunturj no aliafefeadmitteredecrevifle 
infignia,qu*m albi & nigri,id cft, vit& &mortis,(ym- 
bola; quod coftitut u apud fe haberent, aut mori , a ut 
vincere. Sed infignia^haec quide obtinuerejveriimMe- 
tiu victore atq; faeternas memoria: causaj ejusnome' 
urbs deinde Metae di&ajaccipere coacta eft. Po rrd in,- 
L&iJlL tercoloresalbus $gt Cap, xxviiiT 

^j v bus pleiumq; bene eminatus habitus eft. Mart. Chr*- 
merus l.2.dereb.PoI.Itz&\ba Aquila.expaflisalis co- 
ronata Polonorum infigne eft , a Lecho regui primo 
autore natum,qui fedem urbisregni quarfiturus anno 
t)omini5fo. fextoaVartafluminemiliario , inter 
paludcsnidum Aquilamm reperitjubi excitatoop- 
pido illi nomen a nido,vewaculo fcrmone, Genefno, 
fccitjaquilafqiad vexilla tranftuIit,furvo colore in al- 
bumtranslato ItadumFridcricusI.Imperator. Ula- 
dislao BohcmiseRegiejusnominis II. gratiamho- 
noremq; , ob navatam contra Mediolancnfes egre- 
rumoperam^Dw^ritf /. i^.decrevifletrependere; 
pro ni^ra, quamin vexiliis praferebant , aquila,fulvu 
leoaem, ccuperpetuufortitudinis argumentum, ufur- 
pare juflitjied ufci pi&oris ingenio Leo in vexillo ex- 
Iuberetur,contra&a^nterfemoracauda,quodf/;«m* 
ej}fig?wm,Bohcmide cauda fcifcitantur, atqueaqui- 
lam repofcunt.Tum Ca;far in rifum folutusjut magis 
cmineret leonisfpecies,album illum,binifcji in altum 
porrectis caudis confpicuum,in vexillo ruhro, adum- 
brarijufut, qua Bohemidelec~tati,quddpr«ecipuum 
in cauda robur leo circumferat > etiamnum «tuntur, 
zmquampriftinA "jirtutisteftimonio^aXbo etiam inufi- 
tato leonibus colore uti maluere, utfeliciter ufurpat* 
frrtitudinisimzgincm cucumfcrrent. vidc infra de ia- 
itgnibus. 

C A P U T XXVIIL 

Declypeis,eorumque notis tjrpicis 
vfiguratis» 

I. W O n in vexillis tantum militum cohortes , Terum 
Meroes ' 0- & armis.fcutis praefcrtim 6iypeiique,'hafce virtu- 
lim in cly- tum uotasf/mbolicas,optimiis quilq ;fortiJfimus% o- 
feis infig- iim bellator oflentabat. Hinc Virgilius de Aventia» 
*ia imagi- H ereulis filio : lib. 7 . Mneid. 
isum pr&- *» . . < Clypeoqueinfigneparentu , 
jerebanty Centum angues eentum^gerit ferpentibus hydram, 
XilimnimiiukipAtewA virtutis&tnulus. vnsfortifu- Clypeorum ltmgmes 3$j 

argumenta prbponebat . neque verd cuilibet olim ig- ceterh 
navohxcvirtutumiymbolaufurparelicuit. unde u- pnrma aU 
lis, qui nulla repr&clarlgefta eminerent, albas taatum fa era ; 9 
parmse atque ab omni nuda? fymbolo conccdebantur» 
ut idem Poeta de nonnemine: 

■ Parma% inglonus alba* 

Qua?verdmilitiasegregialaude excellerent , his 
dypeusfuisimagitfibusinfignis ofFerebatur , qudd 
caslitus olim, vel inventum , vel probatum ex Paufa- 
nia*wM(fj[7<p^.conftatifiquidemAriftomcnesMeflcni- 
us,dumLaceda:moniosvi&orinfequitur,amifitcly- 
peum.quefruftraqujcfitumApollinisDelphici mo- 
nitu jufllis eft ex Trophonii antro , Labadeas propin- 
quo repecere. Inventum ad aras gratitudinis elg& 
Delphis fufpendit , inquoaquilapaflisalisvi&oria: 
argumentuilluftriseminebat. Plinius huacimaginu 
in feutis ufum ad Trojano: il tempora rcvocat. /.35 -c. 
g.Scutisenim, inquit qualihus adTrojampugnatum 
eft , continebmturimaginesynn^e (? nomen habuere 
*lypeorum,non,utperverfa Grammaticorumfubtilitas 
*voluit,a cluenio. Origoplena vinutis : faciem reddi in 
fcuto cu)uj(f 3 ,quifuerit ufus illo. Nec modo imagsnes 
pugnantiumjiedetiamfymboiicKsexhibitasconlbc. 
EtenimAgamemnon,in bello Tiojano,caputkonis 3 
ceu terroremfuis viribus incuffurns ho(ki,ut Paujan.l. 
j.cuhacinfcriptionecircutulit, q'vt(& y>lv<pQ0<&-e jt 
iflCaoruv. Ampliiaras,»/ Pindarmin edfc,inexpedi- 
tione Thebana pi&ura in clypeoDraconem geflitj 
Capaneus hydra;Polynices Sphingem.tllyflemDel- 
phinisimagineusumemoiant : Hippomedontem, 
TyphonefumosoreexhalantejPerfeumMedufaeca- 
pite ferpentib 9 crinito,unde nata fufKxi capitis Gor- 
gonici fabula. Alcibiadi cupidinis effigics>fulmen c5- 
plexa,placuit,Cadm©Draco,Of]ridi&Clearc|joTy- 
canoaquilaaurea,Antiocho Regi leo cti caduCeo fa- 
miliaris erar, quopacemftmular^ arma hofttdefere- 
&at.VidePlutar.locisdiverfis& Akxand.l. 6. c.zz.ac 
TiraqueL ibid. Annbisi£gyptiuscanem;Capaneus 
RegisLigurum Cygni flliusoloie habuir,quo/>#/<rr;p* 
nminisvirtutif^fefeobfervatsrem declaravit. The» 

feuv $8 4 C a p. xxv in. 

feus bovcm, Sefeucus taurtim j Idomeaeus Crctcuf. 

Hex gallum gallinaceum j Lucius Papyrius Curfox 

Pegafiim : tcttatusreacnomincie^##f#;»futu- 

rum. Lycutgusgtuem, Pompejusenfiferum leonem, 

Auguftus& PyrrhusRex & & Parchenopa»usfphm«< 

gemiqud J eccnlta difaanttjfeducuw confilia. Argum 

ecHtoculum Turnus quidem ufurpaviti veram ab &- 

nca hic Argusdelufus clt.Caefarmodo fphaerammu- 

di,cum Archimcdc , quodtotumfe orbemmoderatu- 

• rum ipetaret>aut capricornum ,feiix nafcentium fidusf 

aut Gorgonisiconem.velut hoftium terror , amavit. 

IH Et leminis fuaolim m re bellica yirtus ejuiqi pro- 

BeUatfi- fcflio,Ifisi£gyptiorum<dominalunamaimvir,utO- 

cesf&minA firis,virejus(olem,Semiramis Perfarura Regina fo- 

imanni- W* eolumbam pra?£erre:illius tamen Regina? imago, 

bus dele- quara Polyasnus. lib. 8. Stratag. Rhodogunem ap- 

« t funt. pcllat, fparfo capiHitio,a Perfis memoria. infigni culta 

eftiquddaliquando.ut illaeratincompto, dumlava- 

ret, capite,nunHumaccepiflet , qtaarundam natio- 

iramafidedcficientium,fimulquejuravetit, nonante" 

capillos revincturam , quam perfidU ultionem kdefe- 

cforibus exegiflet, di&umcjae , nulla cuadtatione , fa- 

TStoajquaUe , ac poft vi&oriam primumcollegiflc 

criucs. conftat tameo Perfarum Regesaquilaetiam. 

aurea dele&atos , tum aptugnocapite , per os aper- 

tum, fagictaconfiro, quo, barbarum hoftemnon ali- 

ter traclandum,ofteudebant. Eft & inter antiquos ce- 

lebris Phiygia? Regum, ut C#rtt'#*,(alias fuem pras- 

ferentium ) nodus Gordius, quem a Gordio agricola 

trax&e ; ille enim eum pra»ter fpem ad Regnum aba- 

tatro vocaretur, profamfliajfcbemateararrumreri- 

nuit , ad generh ^umiktatem fimulqucYiitmismx 

profitctidam, exfunibusverdnodum compofuit in- 

diilolubilem i quem velut anigma, regno poftetis in 

prarmium ex fatis dMnzto,folvendum propofuit.A- 

lcxander Magnus, ubifupervcnit.nodumcji atcji ora- 

culumexponiaudirct, exertoprotinusgladio, difle- 

cloq; vinculo, fata dijfoluto nodo firnul & Anigmatt 

jmpic vit. Neqj illud negligendu, quod de Lacone vi- 

;c orciPlurarchus.^/^. /. ?. Inmmin. mcmimtz 

Tuliifc Clypedn imagin^ l j|j 

eumifi clypeo,pro infigni,mufcam,eamqj norimajo- 
rcra vera,quibu$am vero irridentibus,|ve!ut homine 
latendi cum mufcis ftudiofum : refpondit, tam/w/2 
conveniamhcftem , ut hanc etiam in fcuto mufcam 
obfervare liceat. Er fane,reprehendi eodem j ure Lace- 
dsCmonii poteranr , qui primam fui nominis literam, 
Uti&Meflenii M.infcutisadumbraverant:tum qudd 
faciemfacilefpeclantiumerTugerenti tumquod»*- 
mtnttfui nimii veneratotes haberentur.C«£/*'«* i.i 8 c.u 
Ant.leH. Ubi illius etiam Demofthenis clypei in mca- 
. tcm venit, cui aurcis infcripferat literis, ^yuHrv^, 
Ytiumfirtua , aut certe audacik inprdiodeflitutus, 
poit tergum , non fine doclorum hominum nota,de- 
touit 5 led&ilIipromptaeratacuIpapurgatio,cum 
dicetet : Virfugiemkerumpkgnahit.Plut. tn-vita. 
t Leoms inter Principuminfignia, infigniseftglo^ Yt , 
na. David illo jam olim celebris habetur,!^ eum vit- * V ' 
^mzm^utRahhiAbrahaminCahalahifkor. qui L( * nis *' 
& uth & leonis vitfor eflet. AlemanUo etiam HereV ma i c P^' 
H undeamo Germanorum Regi, & Boiorum au&oti vihm &** 

Bo J orumPrincipibusfucrit,Leonesalere.ItaaFerPu- 

t°Xl l Vf **?*•*' P " mo Sc °™™* Albio- 
neRegieleausLeofanguine^aureafacieiquiprofe. 
rs mgenio cauda tergum verbtraret, ut foiet,cum fe- 
Jead^^/^i^exftimulat. Rarumeft.quodde 
Marganta Fiandri* coraite Villanus refert. 1%'c S f 
Hxc poft Ferdinandi patris obitum, fub tutela Toaal 
i»s Davenes, fpeaata.prudentia? clerici,relia a ,ex iU 
to Joannem filmm fufcepit : ut eluend* macul* £ ra- 
na,is abd.cato clericatu , matrirr>onio fibi Marsari- 
tam;unxent,atquealterumfllium Guldonem Matri 
ipiemoricnsreliquerit. Bilii jam adulti dePrincipa- 
tusfuccefiionecontendebant,acreadPhilippumPuI- 
chrurn Galloru Rege delata, cum is fentenda matris 

«pofceret,aperteha.cprofeflaeftGuidonicbmitatu 
^cberi, Joanne propter illegitimos natales , pra:teri- 

to.quavoceo&fusJoannes.T a rninquir ) opuIenti 
ko«imc£li«m efleignorabam Tum illaj&tttomr- £6 Ca p. xvin. 

tatu Hannonix fpoliarete neqneam,jubeo tameB,ttt 

prohac Ungu& petulantiako niger hayreditario jurc 

debitus,unguibus a* linguaimpofterummuuletux. 

*] lingua [0 Quamfententiam & cenfuram Galliarum ReK 

petulam probavit. Majori glorii , Magnus S phortia leonem 

plexa. na<ftuseft,quam hic retinuic. utlovius in vita Sphor- 

V." *** Venerat in Itaham Robertus Boica? fainili* Ger- 

manus, que cum Sphortia, Florentinis copiis obvius, 

xnagnopere in rebus alioquin ardtis confirmaflet, fpe- 

tfatoin armis wexilhCi]i infigni Attendula? gentis p«- 

tnocydoniojleonem,inquit,mereris,p©miejuslato- 

zycortir iem r n« quis lmbelli iilud manu atttectet^ t] cofedis 
tudo Bw#- deinde tabulis.Leonem «reda cervice,altero pede ni- 
rum* 3tum, Ia:vo cydoniumfuftinentec,contulit , atque m 
Boicar familia? pacrocwiumrecepitvBarcolusDcT^r- 
bisjuris.ubidc infignibustractat. aCaroioIV.Impe- 
ratoreLeonem fibirubrurn , duabuscaudis ornatum 
gloriatur^honorcsgratia conceflum.Ut mihi )am non 
injuria [fiquid ventatisfubeft,) Gallus.illem bello 
Anglico cum Januenfi pro infignibus decertafte vi- 
<Ieatur i qu6d hunc bovis effigiem fcuto gerentexn 
cerueret, fua?q; hanc tantum imaginem genti vendi- 
caret.Verum tamen,cum ad duellum provocaflet Ja- 
n Jenfem .jnagnoq; jam apparatu inftruchisadeilet, 
xogabat Januenfis,/^ Pcggita infaceu proqua re cer- 
tamen iaftitutum efiet* procapire bo^is excepitaltet; 
quod male cibi ex noftra familia vendicas Fr.uftra, ut 
video,ait Januenfi^, convenimus addueilum^meum 
cnim nonbovis, fedvaccarcaputeft. Ita foluto, cum 
ri fu,certamine,ucrirnque difceflum eft. 
vl Ha? fimilefq; clypeorum imagines ab omniren» 

r~,*«w« anciquitate paffim m veterum monumentisextant,a- 
ClTrU nimadvextitq; jam olimHomerus, du Athilhs ciy P eu 
mZLI Vulcani opera itasonftruk * ut imaginem quaiidam 
*?*%"*>- 01 . bis a € mentorumq; 4iftinaam in Alo cxhibetet , ut 
Clement.Alexand.Ls.firom ac fi viro fortitottus **| 
verfi macbinam. velut minoremfubjiceret. Germanis 
olim quoque cerera arma negligebanrur , non lorica 
ctat ,nongalea; nt Tacitus de moribus QtrJPJM. 
isuca tantura diverfis iifque lecWimi* inumbrata 

kolo- Cfypeorum imagfnes. $$7 

fcoloribus, ncc fine ferarum infignibus bcllo ufiratis , m 
pretio crant. Tanta? vcrd ignominias plerifque eft cre- 
ditum,fcutum in bello reliquiffe ; ut patriie virtutifque 
defcrtor quifqUiseiTetifimuI crederetur. UndeLacama 
mater,#r Plut.inapopb filio ad bellum abituro clypeurn 
porrigens, aut cum boc. inquit,»W/; aat in hoc. nam cajfi 
exacieinfeutodeferebantur, maluiriguurmortuum , , 
quamignavum, & patria^rortitudinisimmemoremre- 
cipere. Neccerte' parum inglorium videri debuit, viros 
forres ea propalam virtuns heroica» profeffione ufos, de 
quibus illud Claudiani in belloGeticojactaripofiet s 

InveifijcljypeoqHe animofiteftg leones. 
ufqs adeo degcnet i timore percelli; ut cum armis ani- 
mos projiciant,fugaqueignaviam apcri ant , quam ipe- 
ciofo tantum mendacique clypeo obtegebant. Quan - 
quam diffidendum non fit, excitarc has imagines & fe- 
renrium fuirecordationepe<3ora, & occuirentium vuU 
tushoftiumterrorepercellere ; utnonimmerito Agi* 
mcirmoiiXerrorem in clypeo exhibiturus,»? Paufan.l.s. 
alio,quam Leonis.vultu ufus non fuerit,& fcite dc Per=- 
feo finxerint Poeta?, Gorgonei illum capitis , ex fcuto, 
objedtu in rigidos filices lpcctanrescommutaffe. Quod 
non faEisattcndit Lyfander,cum oraculo monituseffet, 
ur exrtialem fibi Draconis conjjpeclum fubterfugerer, \\ Term 
[iJpriufqualrmiliteDraconis in clypeo imagine prefe- iL^ui 
rente.cajfusoccumberet.DehisinfrapIuribus, ubide 
infiguibusmilitum tradtabitur. CAPVT XXIX. 

3e figuris imaginum quibus corpora , veftes, 
ac praefercim annuii %na ti, 

flT miji.tia», ita & dom.inter pacis negotia, tami- *• 
L| Iiares mulris nota: illa» fymbolica* in veftibus , fi- - l™*g*rui 
gfllis,atq i annulis inprimis, fuere. Imo de veteri- ini pfis.ko- 
us Britannisw* Solinus c.$5.mem'oratur,ipfis corporib 9 *»***»? 
nimalium flguras inarare foliros,fucrco mordaci colori- cof ^ihus 
ufq> percicacrkeslineamentorumfuflsi utcumsecare e ffi&*' 
» I , pigmsn^ 6 A i». xxix. 

pigmcnta acaefoerent. Qupd Indis hodiedum ufurpa- 
tum , non modd expreflis graminum fuccis, verurri 8t 
infertis.ad ornatiim gernrriis unionibufq;,tanquam ver- 
miculati operis cute fuperbi. Sed & nativa? quibufdam 
ciufmodi in corporibus imagines & quafi ab occuito 
quodam gcnio fucurorurh prsefago , adurribrata; fuere. 
SiquidemSeleuci«^/*x U.c.i9- ufurpata ih anriulo 
ahchorse fpecies , ejus^pofterisnativo erriblemateinfe- 
more delineata Itettt. 'Originem ufurpati fymboli Ap- 
biarius Alex. In Syrac. exporiit. Matrern,att, Scleuci m 
fomnisadmonitam, utrepettum primo annulum fiho 
darct, futurum ut ubi illc fortc fortuna. excidiifet , ilhc 
rcgnum aufpicarctur! Illadeindc ferreum invenitan- 
nuium anchorainfignitum , qui aSeleucocircaEu- 
prlratem amiifus, regni aufcicium fuit. Juftinus addtt /. < 
i S . frClem AlexPtdag.cn. MatremfuifleLaudicen, 
quar ab Apoilinc per fomnum acceptarn fe hafettamq i 
ut fponfam.filio prxgnanrem fenfentievigilantem vero 
fomnumqj ancipiti cogitatione revolvemem , pro &&! 
veritatecognofccnda,reperiifcinieao arinulum, noc 
jJ^««'^fymboloinfignem,qua?deiridefilio, cum 
Magrio Alexandro ad bellum ituro,illum,obculent,/<r- 
Ueitatlsobventur&pignus* certc & ipfe Alexandcr ut 
Tlut.&Curtiusm Alex. Draconis,autferpcntisima|i- 
ne, velut Cymbolo divinAoriginis deleclatuselt : quod 
matiiAmon Jupiter hac fpecie per noae cocipicriti fer- 
retui occurriflerut armatre accepit ipfcaut credi voluit. 
•II Thcbarumconditorescorumqucncpotestanquarn 

fallicofaprogenieS, natalem in corpore tul&e lancea: et- 
fiaiem,quod U cuidam Spartanorum famiha: tnbutum 
JiufAlex.U.c.i9,Plinl.7.c.ii. Ferunt & in brachio 
Dacorum notam originis quarto quoq; parturcgencra- 
ii,& Auguftus,corporemaeulofo,iri modum & ordtnc 
cceleftis urfa; notas hahuifle dicitur >ut ficut illa comu- 
ne fidus cft in mari fl u&uaritiurn , fuoqj eXortu tempe- 
ftatcm diiTipat,ita fatis dcftinitibus Auguft' ahquando 
mun4ofaiM\istr*quiltitatisautor , copofltis bcUorum 
proccliis,vidcrctur. Cineinati.Roman* geris no mtn* 
cincinnos pro Cymbolo generofaftirpt* circumtulifle rc- 
tiintui , poftquam autorcrn hujus cogaomcnti natura 
1 \ curu AnnbJofum imaglhes j§j 

fcurn cincinnis enixa effet. De figuris vcrd animaiium * 
veftibus virorum principuminterrextis, Atienxusac 
Polybi* memintHcdum Antiochi aulam magmficum6 li 
apparatum depingunc. Siquidem multis illic purpurea 

Fuiiiepaludamentaauromemorant.animantiumqjva- 
rns ima gimbus piauraca,hodie ad eq uorum ftra ? ula & 
parietu velamenta.hic etia emblematu oUnat 9 accefiit. 

Deahnulisfymboljcisnonnu/Uadjiciorinhisbmniu 
bropehteriscelebracuseft Pyrrhi fipiiocarumReoisan- IlJ * 
Ti\x\\is,ut Plin l.ij.c.i quim gemma Achacenatunear- 4 nn *& 
fcificiofiiprahumanumelaborataingenium, diftinctis diver fif '" 
ApoIlineMufarq,novenasIineamentisexhibebat,qua m H in &u* 
fe f?^non armorkmm^n^nkmMufarumcuLtofe in fig ne *'> 
^?^/«r.PoIycransquo(|iSamiiTyranniannulum. 
quem in mare demerfum mter vifcera pifcisreperit, ge- 
ma Sardonicheilluftrem mific~conftac:inquo,C]emV- 
• te Alexand./ §.p A dag. rcftc.imago Lyrx vduew» cordU 
jyrnbolumireperta eft , diuq, Romar in cdhcordia? de- 
lubroaflervatusfuic. Ferunt & Ifmcnium choraulem 
mulrisruigcncibuf^ gemmisdeleccarurr^cumcv, Sma- 
ragdurrlin Cypuo 4 cui Amymcmeiuna cxqumquaciafa 
pana«fil,abus } infculpta cffet , pretioccrroempturus, 
duos cjenis oenatiSs attreo^ecepifiec,indoIuic,q UeftuA 
queefttam vilipretiogemx dignicate imminui. Plm. 
/i^i.BartusCyrenaroium parens,«*C*/./;6.<r.i 2 .in an- 
nuIofilph.urrinerbamexprefTkrhtulir.quampoftquam 
Cyrenam condidiiler>cives HUgratitudmis&honoris er- 
&> , tanquam herbarum intcr olera prarftantiilimam 
detuIere.Quod tanti &ftim*tHm, ut Comicus proverbii 
loco jactanr;Ne Batti quidcm illphio adduci fe ih eam^ 
quamrogabatur* feiuentiamfatfumquepofle. Ariui 
Rex Laceda^moniorum uiiofeph. L iz c. j. ad Oniarri ' ' 
Poncificem Juda?orum fenbens, Aquila? flgno Draco- 
nemunguibuscbmplex^ufus , alierum fefe viBorem 
iymbjehcc reftatuseft Aliis vigilantu fignum m annu- B 

IigemmapIacUK.IcaAmphitrucapudPlaucumfolcm IV ' x 
exoncnrcmquadrigisveaumhabuic. Tale & fiVil Annuli 
lum Locrorum,quos vocahc Hefperios , cUi ftella Hef ^ mhUs 
pciusinfcuipraerat* utStrabo l.g. Ecforcd iderfcCa- ******* 
aisillc Galb* Imperatoris,ex prora navisprofpetfansi J^O C A P. XXIX. 

dcfignabat. J>h l%h . y r . Multi etiam fecrett, tacxturmta- 
tis confiliique occultandi , fc , aliofque commonitos pcr 
cxpreiTasannuloimagines voluere. Ita Mecarnati pla- 
cuic rana,ut volunt, feripbiajw* Plin. /.9.r.63.muta llla* 
& arcanafidei jj/mbolum c\ux blirn Romanos,ob coila- 
tioncm pecuniarum impcratam non rard tferruit. A ugu- 
fto ver6, cui a iecretis aderat, fidem fpopondit. Ita & 
AuguftoipiiSphinxlnitioplacuit,«#S^.«^«f.quod 

ecculta magnorumeonfilia ejfedebere ,propalam non dif- 
fireretur.qua cum amici, eo abfente, ad edicla quocji ia 
vulgusutcrentur, nbn infacecodeindeaceipicntiumle- 
pore ja&atum fuit , Anigmata hane fphingcm adferre. 
Eademex caufa Harpocrates^/ew Apud ifcgyptios 
faumen,multorum annuliscircurhferri etiam apud Ro- 
rhanbS cccpit,«f Alexand.Lz.c19> Hcet Gabinibfc Pi- 
fonc CoiT.iEgyptiorumNumina,ob pernitiofos colcn- 
diritus,Capitolio RomaqUetxelufafuerint. 

Ahi vel Philofophos,quorumfapientiam , vel Prin- 

V * . cipes , qttorum vitam fcrjjuiarentur , vzlutfimulacrum 

r Annult ^v^^v^^.quammenteconcepfffetit, oculisexhi- 

bominum bebant,^^*.^ M.Tullius definibus. ficmukiumz- 

illujfrium OQ gpi cUt i g rata erat , boniq; ominis nominifq ; exifti- 

imag.fig- ^ at tocft, hancinannulTsaliifei;utcnfilibuspr«ferre. 

**''• Sic Stoiei Zenonem , Pcripatetici Ariftotclcm exhibe- 

bant. Ita & Auguftus poft Sphingem abdicatam,ideam 

AlexantIri,Prmcipesurbis,Augufti,ComodusImpera- 

tor bellicofse Amazonispropofitam habuit.Ita & mte- 

*ra Macrianorum familia,**^/** .>/>»-* viri juxtafe- 

minaiqi, Alexandri Magni iconem m annuhs compiexa; 

funt. Aliis vifum eft , fafto aliquo abs fe generose deii- 

Enatctum ad fimilia fefe audcnda provocare, tum po- 

fteris fui etiam memoriam relinqUere i vel certe\ majo- 

Tumvirtutisrecordatione animumfuccendere. Itz Sylla 

Tu2urtham,fibi a Boccho traditum,in figillatorii annu- 

li cflisie fubjiei voluit. Lucullus fupef atum a fe Ptolo- 

meum Regem in annulo tnumphari. ^^&Magnus 

Alexander Barii a fe deviCti imagin/per fubjecta Ah- 

am ufus fertur.Ita deniq; Africanus figuram patns.Leti- 

culusaviefFormavit.PoiTuntcii, adprions etiamordi- 

nis revocari Galb», & Syllx aaauU , quorum illeo 

gemma ^nmiloram frmg/nes. ^r 

gemma vi&oriam, cum tropharo,pra?tulit': . hietripitci 
fuifle illuftris trophaso memoratur , ut Suet. de Galba. 

qualisiniagpannuIp^oHipejiietiafna Dione lih. 41. 
tribuitur. . -. - ■ ~ < 1 *. 

Suumquoqj nunnulli uomenoccultisnotisfymbo- 
lifque cxararunt , ut ejus ubfque memores nequaquam VI * 
^«era^rQuarationeM. Tullius, ut Plut.in vita, Annul * 
poft exprefla pramomina, ciceris grana cognomenti Jo- P ro P r " s P" 
cofuppofuit. FIoremveroufurpayitL. AquilliusFIo gn f l n0 " 
rus. C.MalleoIusmalleum, AccoleiusvcToLarifcolus. minibus - 
obfcuriorialiquantp fchemate Phaethontisfororesin 
lances mutatas adhibuir, utFulv.Vrfinusdefam.Rom. 
p.i i.Ant.Aug. 4. dial. Obfervatuqj a mefuit in legaris 
Suecicis,hoc tempore Ofhabrugi degentibus, Joannem 
AdlerumSalviumnigram aquilam , quamGermani 
Adler dicimus,Scheringum a Kofenhan , Gallum rofas 
furculo innirentem, denique Jo^nnem Oxenftirn ejus 
legationis Principem caput bovjnum infignium loco 
accipere,omnibusad eognomenti fignificatum repcrtis. 
Paul6aliterQJ4eteIlusPius, adnomenin flexoac- 
eommodatdque fymbolo, Ciconiam dclegit , nifi foit£ 
afingularipietatiscultumagis, hoc npmen obtinuit, 
quamimagine repraefentavit. 

Denique gentiles non raro Deos fuis afTeaionibus VII. 
©pportunos annulprum imaginibus exhibuere.Ita £le- Annuli 
archusGrarcorum, quiCyromilitabant,Princeps,«f Deorum 
Vaufan.inLacon- in annulo Caryatidcs Nymphas,in imagini" 
vicoLaconia: Caryis diao,cum Dianafalrantesreprx- busnotati. 
fentabat,ufitatoilJicfeftodieiritu. Ita Venus anriata. 
quoniam multum illa ia armis valet , Csefari in annulo 
familiaris erat.D/0 Cajfms Ub. 43. Nero verd , uterac 
adlircraria muficaqjia Tragoediis Comcediifque cer- 
tamina propenfus , ira Apolfinis effigie Marfyam tibi a 
fuperantisexcoriantifqBedeledatuseft. Scd& Profer- 
pinairaptum «aSporoAdoIefcenteEunuchp, infamis 
eonjugiitejferam . non eft averfatus. Laudantvercres 
quoque ut Platius lun in Gr&c. epigram. illam anmili 
gemmam,qua:mirifico artificio Phaethontis currum 
cquofquc , ipfiufque fim u l cum rlagrante mundo ca- 
fum expreflerat. Vifus etiam non infcha arsethy fto 
Lib. III. # B b 3 j g€rn - y)% Cap, XXix. 

.-. • „ gemma€xpreffiisBacbus(i]quadmacumnamiaefiKx 
p Vtm «- ^—^ ebiiamjfive ahebrietatealienam,fe efle figmn- 
fu6 mo(U~ cet . v j nitamcnco i ore & imagineinfignis ,vini»J*m 
r *VTTI iwifer^wwelegantifchemateiuadeat. 
. , NotisetiamHieroghphicisannuhiuaratiolirH lunt, 

AnnuUex n^atkx eemma annularis, apud Heiiodorum //*. 
SfWf 7 p. S92 . fienata iegitur in lapide pantarpe nuncupato. 
/rrffiMtt.. | cafe ^ &aBnu i ima gicinoratifuere , quos fub ceito 
Zodiacifigno& cecerorum afpedufidetum figunsqui- 
bufdam defignabant , eoque harum latorcm perpetuo 
fclkem,viaoriofum, mulieribus , vinfciue Priueipibus 
amabilem fore,inanitei jaaabaur, atque hodiedum in- 
|ellexi,ejufmodi bonae fortunz, ut vocant, annulps, ur- 
/ bequadamImperiali,cujusfamasparco, cbmmagna 

pecuniaparari.feliccfgueeoiumpoifeilorcs > verum 
diabohcaillufione,& arte cenfeti. 

Tatesolim Apollonii Thyarvari , ut Phtojtr. mvit* 
lib x e>\3. magicelebcirimimemoraturfuifle,quosab 
JarchaGymnofo.phiftarumPrincipcfeptemtirantium 
fiderumnotisinfignesaccepiilefetturrquibus ad omne 
njemmfuHmfortunam^s^biUS quottdie vicihus , atcu- 
sdfecretorum explar ationem felicitet ufus dicuur. Apud 
Arabeseorumhodiedum annulorum frequens ufus . 
quosTalifmanospatria lingua nuncupant , qtnbuf- 
que fibi fortunam ipfam miferi defpondere false exilh, 
rriant. Sed & Alexander Trallianus, medicus nonigr 
nobilis,hac opinione delufus,aibitratur conirndolorem 
colieum , ab annulo digitis inferro remedium efle , U in 
illoimago Hercuiis fupine jaccntis leonemque ftran- 
gulantisexhiberetiir. Verum nos emblematicis bii- 
IX ce figuris vim folam fignificanda? , non procurancte va- 
Annulith letuSinisineiTe credimus. Atque iccirco , ^quod a4 
imagin* iuperftitiofasmagicaique artes ejufmodi ohm annu- 
Wdm. losadhitterent , Pythagoras fuisprscepto caviffev,- 
dctur : araumannulumnoneflegeltandumj neque 
Deorum infculpendasimagines ut Clem. Akxand. uk. 
c Stromat. EtPliniu* lihi\.csi . magnopereindigna.- 
lur aliis, nulius, inquit , Deoium eft refpeaus i alus 
aodendus., externis famulantur facns , & digitis Peps 
ge-shnr I4em *amen TraHianus arm ulum ? ex *re con- Annulorum imagines. $9$ 

fcftum Cyprio, adverfus calculum valerecxiftimat:cui 
licet ratio ahqua fufFragaretur, illud tamen probare ne- 
quepiquodilledeHerculis, quodque Empiricusdepi- 
fcis imaj;ifie in annulo tradit , cui grarce infcriptum : 
feo§ Kitevet py kv&vkoAov 7rovng , contra dolores mor- v 
bornm meiicinam ejfe , ut Marc. Emp . c. 1 6. 

Cujufmodi & ijlernjhi Gygisannulus #/?/*&> lib.z,. 
flrtf^.nififabulpserantumrabrefaftusrit , videtur: M .. 
quemrepercumipfe infepulchrofubtcrraneodieitifcjj Amt t l \ 
infenum,ubigemmamin manum cpnvertiilet,/»^- amat0 ^ 
bths. apparuit, quoilleprafidioad Regina? Lydorum, 
thalamum, ipfamqueedam Regni pofTeffionem dcve- 
niifefertur, Ubiillius etiam memoriaanimumfubit, 
quoddeCaroIo MagnoPctrarcharetuIit^. i.Epift. %, 
(hcetfabute magjs , quam hiftoria? titulo referaOaudi- 
tiiaiqucafc Aquifgrani, rcptrtumquc inter hiftoria* 
aflerit , laudatiflima? ceteroquin memonar virum , an- 
Quhmagicisutiquefigurisatque incantamentis muni- 
ti , quam focmina q uardam amoris conciliandi grati^ 
circumtulit , vcnefici<9 ufque aded amenteperamo- ■ 
remfcdu<3um , utvivap ; ac demum ctiam mortuas 
pcrtmaciter adhajferit. Pum Antiftes Colonienfis exi- 
tnia? virfanaitatis,amatorrodcnjqucannuIo fub lin- 
guarnuliens repertq fubtra<36quc omnem Cxfaris 
iltcctum improvisa. metamprphofi a fcemina in fe con- 
rerterit , uticcircdisre animadversa , abdicandi a fc, 
itque ap ahis averttndi fafcini causa , annulum m vici- 
\x paluchs vora^inc demerfcrit. Cum verfo in paludp- 
alocaaftcctu Carolusranroperchxcambireatque illa 
edc capi cocpit i ut npn modo Aquiigranenfem nrbem 
eterispratferrelocis,, fed etiam paludem illamxdif!- 
iis importunam , tamen mutis palatioque ingenti fe- 
•ire, atque extollere cqcperit i nequando locigratiilimi, 
>beaamentispr«fcnsfruinonpofrcr. VeriVm harc fa- 
>ula hac a:tate Aquis ignorata , neq ue vcterum illic xi 
iteriscottfignata, immeritd tanti viri exiftimationem" Annuli 
onyelht. Ejufmodi tamen annulis nilnl ad vim fimi- BiiscertU 
miima^nisWaconferret,cujufcunquetandemilIa jnfcmti 
)ei fuent. Ufitatum tamcn fcr£, ut Dei illius culuspa^ J * 
rocimufn lmplorant , auc affecius amu^ntur \ in an- 
M-UL Bb 4 nulo J94 C A p/ xxix» \ 

annuto imagioem habeant. fic Eucrates, apud LuciV 
num w Philpfeud.anvulyim tulit , cuj us beneficio res ot- 
e:ultaseognoJceret,A\)ol\im$Pythii tanquam fatidiciNu-. 
minis imagine infignem. Et ut refert Muretus inorat. 
, Cicer.Catilinanas ,vir literarHmamans.VigliusZuichz* 
mus Jurifconfultus Palladis effigie literas Fuas obfigna- 
bar. Erafmus ctiam Roterodamenfis Termino Dea 
. cura infcrip tione arrogantia plenifTima in literis fignan- 
s) Arvtr ^y^seftr^ffi^ia.tiJQuoslicetabincantationibui 
gantia. ii Dcros £aiff c exiftimem,nihij tamen C hriftianum ej ufl 
modi fymbola redolenr. Mitius laudabiliufc[i in hae 
aj Am$n ma j cr £ rofeti f U nt,qui fictam. Amo«j perfonam leoni 
"? w ? moderando,habenifcji rcgendo impofueruar,f z)ur fig- 
vsnat. n i^ ciX€Qt fortiftma qu&^abAmore stiamfubjugari. 

Re&e Clemens Alexandrinusi*£ j, ?&dagc % \ i . Chii- 

Xlt ftianosdefigurandis anulorum fymbolis initruxir:cum, 

Annuli aur co lumbam»aut lyram, arf manfuetudmis aut concor- 

Jfacra ima- fa & reC ordationem j aut pifcem , aut navem , aut ancho-. 

gineirifig- ra m } autpiieatorem t in memoriam Apoftolomm ufurpa- 

Wfc te juffit.Idola vero atcji.amicarum iimulacra,belliqi in- 

ftrumenta, arma,aut ebrietatis pocula abelTe voluit.Ita! 

Romanus Pontifex exemploprajvius,alterQab inaugu- 

xationecjie annulum fibi f>roprium fumit „ imagine D, 

Perri pifcantisinfigaem .; atqueiccircd,annulus pifcato- 

ris vocatur , (ub cu jus figura Pontificia diplomata atcji 

indulta confignantur. Mortuotamen Pontificehican- 

buIus quafi officio fatis funftus, difTringitur. Ubi & \U 

lud , coronidis loco de Mofeoviae Principibusadjun- 

eam,quodin rcbus Mofcoviticis habet Baro Sigifmun- 

lus B. i.de rebus Mofcov. Olim lllic reges tribus circu- 

lis,intrianguloinclufis, profigilli imagineufosjprimo 

hscepigraphe circumaddita ^DmsnofterTrinitas^uA 

fuitanttf&culafater, & Titius, & Spititusfantlusynon 

tamen tres Dihfed unus Deus infubftantia. In ultirac 

circulotirulusMagoiDucisMofcovi* erar , inciuofi 

RegemacDominum rorius Ruffiac nuncupabar. , Ir 

medio titulus Regis erat ad quervi fcribebatur addita in 

feripdene : fratri aoftrch * CA Numerum imagtn esi $9$ 

CAPUT XXX. 

Denumis,e0rumque,apuci veteres* 
imaginibus* 

A Dnumorumftudiofosvenio , ut ilbrufii fcrinia *• ' 
abacofquc magis infpiriam » quam exhauriam. ^ umor * 
Equidem noaomnes illos avaritia? condemno, qui in- tma S, tnes 
ter numorum ftudiaoculoscurioseoWe&antjfiquidem frt&t**** 
infcriptispotiusimaginibus,quam atrispretio ariimum 
affigant. Sunt enim in his fa?pe reperta Doelorum ha- 
minum fymbola,ne aere, argent6queacauro,inrerum 
pretiis facile primo,tanquam bruto furd6que , tantum 
uterenturiled huic , velutinternuntio, animi fui cogi- 
tata,ad optirnorum ingeniorum paftum rrudumq, in- 
fererenr, Etcertenulla refrequentius , has animorum 
ideas fubjicere aliorum oculis poterant.cjuam sere,quod 
palTim in negotiationem offineoi ufumque hominum 
incurreret.Quanquam antiquiilimis H ometi tempori- 
busnondumharum imaginum insere cognitio: cum 
vcl mutationibusrerum commercia agebantur, ut Plin. 
lib.}}.ci.&Alex.lib 4.c.$. velrudiseris ferriqjmafla 
expondereajftimati negotiatio abfolvebatur. Bobus; 
pecudibufque etiam tranfa&um,atque ipfis coriis,. ali-r 
quandoetiameertaimagineaut infcriptione, figuatis; 
PrimiLydiaureumargenteumque numum reperifle H, 
dicuntur.^Egineta^veroante reliquos Phidone invenr Corium 
tore lignafle. Apud Perfas Darius,«* Strabo lib.8. exau- p r *u* $**% 
ro primum monetam formaffe narratur , familiare for- tsfigna- 
taiieiplifignoequihinnientis,qu6d,ut apud Juftinum '«/»^?-j 
e(t,illius beneficio,hinnitu arte proeuraco ( ubi certa- 
timincamposomeneleclioniscapturi , eonveriiifent) 
Rex ipfe defignatusfuerit.eiantque Darici jofim numi 
celebres,quia ex purgatiffimo auro conftatu In Latio 
Saturuusaereumreperiffe numum creditur, fignafle 
tamen JanumpnlmOjMacrobius/. 1.^.7, notavit, qui 
cum a Saturno navi|illuc advec~to ruriscolendi periti- 
am aceepilfet : in altera quidem numi parte effigiem 
hominisbicipitem, utrumque opinor, fe, illumque 
Lib.IH, Bb 5 Regem 396 Cap. xxx. 

Regem,defignaturus;in altera navem exhibuit Satui- 
ni Uofpitam. Romani primum lcortea ex corio pe- 
cunia ufi, auod Numa Pompilius congiarium populo 
fcorteis ailibus numerafle fertur. Dcinde Scrvius TuU 
liusRex notapccudum xs fignaffe proditur, undc 
peeunia di&a fit. Quarein numis ctiam vetuftiflimis 
Boyis,Pecudis,aut Suis fignum impreflum eft , quan- 
quamaba?regravi,five ad libram appendendo , io 
rranfaetiombusdefitumnonfuerit.* donec poft Atti? 
liumRegulum Tanimonetaargentea cum ufitataejus 
imagineexpieflaeft , ut Yeftm invoce Sextantariu 
ac denique exhauftis Punico bello Romanis bigis qua- 
drigifq ueiniGulptiuumi, nopjam pondere; fedfigura 
a?itimaiico?perunt.LiviusDrufus, utPltnius &AU- 
*aW./#/>r/i,intribunatu , tertiam seris parrem argen- 
to inifcuifle, & figno Vietoria» numum inferipfiflt 
rertur. 

In triente & quadranteraresRomaniincufsere. Apud 
Athenienfesnumi Ciftophoriabinfigni.ur apparet.ci- 
{tzmfercni\s>ut Rhodig.lib* .e.io ahtlecl.Cicut modb 
: J** " corouatiacoionadicuntur. Philippei itern boyisfma- 
* gioenorati,a Thefeo,utferuntreperti,quohomines4£ 
armis adargrorum culturam avocaret .(i J Unde natum 
ariagi um in oratorempecuniacorruptum. Bovem habet 
in lingua. Alexandrei quoqj#^/«t.y»/>r/* ex auio cudc- 
bantur,inquibus mula^cumcurru videbantur effi&a?. 
Poftea Noftua cumMi.ietvz facteAthenis cudi cceprar 
UDdememoratfervumGilippiEphorisdetulilTe:muI- 
tasfobtec^iscubarcnocluas , qu6d fciret Domipum 
fuum Gilippum Ly dndnpecunias depeculatum, eafjue 
j*b teftum condidijfe. Perficus verd numus fagittarium 
incufumhabuir.adqueallufir Rex Spartanorum Agc- 
iilaus,cum ex felici contra Perfas expeditione revocatus 
a Senatu eft ut Plut.invita&apoph. Agefilai. Interro- 
gatus enim abamicojcurumimportunerediret?reip6- 
dit,anmiraris ? metriginta millium fagittariorum im» 
petum fuftinere non potuifle ? Tot enim corrupti ali- 
quot Senatoresa Tiflapheroe Perfanumisaureis.fagit- 
tarii figura impreflis,fueranr,qui aurontate fua alios a<! 
teyecandi cocfiliumimpulerant. 

Intct Nu.morurttiroagines,, $<y? 

Itt*er.Germanoscelebresnumi, qiu.aue krram, Q erm ^. 
aut bigam proferebant , ruftica; ferereiinftrumentaj n oru nu* 
£u6dlaboreporius,quambellicis arrnis rem opefque m? CignAf. 
zlicicdctQnt.utTac.de moribus Ge%m. Dardani duor ti. 
bns i.nter fe Gallis in pugnara commujis ufi, bella in x- 
re rigurabantdivcrio confiJio.Rhegyni,#r Alex l. -f,c. 
rj.leporem & currum,Cephalenesequum, Argivimu- 
rem,Locri, & Ozola? Hefperum ftellaneffinxere: Pe- 
loponnefiorurn ut Erafmus.Chil.z.E&t. 4.C.57. numif- 
maTeftudinisfiguramhabuit Unde in proverbiura 
iMicvcifam-.EtvirtuiteJludiziiktti , &[apentia cedit. Ap^ff^ 
'iJQupfimileadagiumfpeclat, de Tenediafecurio- • 
txiniaperfringeme:Tiquidem Tenediinumos fecurisi- y 
magineinfignitosufurparint. ut jilex.fupra. Corin- 
:hiaci,qui Ppli dicebant;ur» Pegau in <ere imagine de- 
ie(ftatifunt,AfpendiisPalaeftraj placue?unt. Cpij, qui 
magnopere pro Homero fibi veudicanda laborant, 
.Tiouetamhabuerunt.qua;, abeffigie, Homerusdicla 
mit. Ua^tityleAseiSapphus inaaginem ambie^unt. Ger- 
githiiPhrygiajminoiispopuli Sibyllannaerefimula- 
crum, velut apud fe nat32,adumbrarun.t. Non paucis. 
Deor .me(figies,acnomina>innumis,placuetej(inqui- / 

bus Cyziceni,aitera parte Cybelem, altera leonem ex? 
prefsereTrccceniis Neptuniamantibus, familiaris in 
aerc tridens fuit Tarent, ini Neptuni filium Taran PeU 
phino veclum exhibuere. 

RonaanorumquoquenumiapudGoltiumpleraque "*• 
Numina veteturnco^tinept.Sedinval^itdeindemGisil- 4^* **-?' 
le,in xtc Carfatum effigies una facic numorum propo- "*?fW* 
aendi.cum aliquofereab adverfa partefymbol»,quan- ^d^yn» 
quam & llli faepe aliquo fchemate ornati fuetint,non fi- ^ 8 f w i'* 
nefigurataierum latentium fignificatiQne; quorurn a- Z**™ rar 
pudeund.emautorempluranumifmatareperies.Cete- UOt cun * r 
rumilla,quaspra!cipueiBterfymbola emincrent , hoc aumistf-. 
loco prastereundanonduxi.uhi pertotiusretroantiqui- M te & 
tatis veftigia ad abfolutam fymbologia; cognitionem U m ?™*k 
enitimur.Veriirn ad eruendam ex imaginibus autotis 
mentem.aliquando cpnjccliura ppus ent. 

CrFabius maximus una numi facie Apollinerri cum 
lyra:alter| coraucapia; cum fulmine , decuiTatirn 

imes 39$ C A f\ XXX, 

i)Refp.ar- itHereorooame xi aur o,quercu, & fpinis compofo 
te&mar- tain(upern ^ taineri apertam propofuit,ut fi diceret. (i) 
ieaejen- ^^^^g.^kumMnk^e^fivnhMUim^m 
auntur, & .folminc) Refoublicv opulenW , ( tanquam 

cornucopiai j contineri. m cum vi<3oria cives ubertatc 
VII p Q tiantur,velutcorona. Inqualaurus triumphumi 
JmaXtes quernajfrondes.dvesferyatos, fpicaeannon* affluen- 
n) »rioYu.m tiam denotant. 

Wa imagincDianacmcujiis capite femiluna. Ex advenq 
i\Ven*tio iatereaper trajec^ush^reeatcum venatico. ^ 

^^LT M.Per P enna,utfignificaret/^^«^^f^^' 
bertnftfc "*> ejfeinpace & abundantiarerum.Coimcovix & ca- 
n A duceumorbiadjunxit.fo) 

■ Sext.AlliusAquilamfulmini infiftentem exhibens: 

oftcndii.RomammimperiumbeUismaximenstt , acm 

attum extolli. 

Aueuftus C*far Aquila fuper quernam eoronam, 
4 )D^- iqterduas!auros,u{useft>quoderat, prefitertfetmperta 
fio civium viStoriifaue $4 civium defenfionem ujurum .( 4J 

VIII. C.K.nton\ns^osfortemadpugn*ndumadverJtu 

tfortis. hoPsanimumdeclaraturusiVmkHnculiSyd&va, areu» 

& phafetra ; (;)tanquam cminus commufque paratuSj 

inaue^lotiatuscft. , 

M Tullius CicexoyfeadaUorumpertcUtanttumepem 
6) Terfu- ^ ? «w^^wiCaftorc6cPolluceequitibas,pen- 
W«tw. dentibusfupercapitaftdcribus,utebatur,(6) 

M. Tunius Pera eofdem pedites . teftis ovorum ex 

7)Amer «uibus prodiifle finguntur)pro pileis mftroftos, lteilis 

fratrum. quQqU e abditis habuit; (7) qu6d,opinor fraternum *- 

moremmterfmilesJifdemiparentib^nates t expmmeri 

voluit:qno fe ad fratrem amandum excitaret. 

Cn.Domit.CMnnsreUgioneinprimisRemp.fervart 

J, JL yumentaadhibuit(S) Diffimi is Calvmo fupenoTO 

IX. ^tatis.qurareligioneeverfaRefpubhcasaufpicatus^l 

C. Afinius Pollio Semilunam cum fidenbus fepten- 

9) Auxiliu trionisiexoppofuaveropartefolemcapite radiato ex- 

Imtuum. P remt,va g umquide,fednoninelegasfymbola', modfl 

aHquwiiptionedefinit^^^ Numerum imagines, 3^9 

fuo Calrino tanquamfotem lunamq^ in confulatu.Ma- 
giftratum verhp&dpuumperfeptetrionespropofuerity an 
(^)mutuum auxilium.vel noftemdiem%pro keip. cura 
frlabore impendendum flbi duxeritjan diverfom alicjuid 
mcnte complexus fit. ? incertum. 

M.AntoUiusImperatorexercittis,^wy^/«rtV ere- 
xit.quam fc populo futurum vane augurabatur. (i)Ta- i)5afa* 
lis autcm ara, vel Apollini,vel ifcfculapio facra (ferpen- 
tis fimulacro infignis) erat,qudd ab his falus homini- 
bus proYenirct. 

L Flavius Sx vinus vbertatem cum paee cohjunffdm X- 
hoctypoexpofuit , caduceus lMterduocornuacopia? 2)?axc& 
mcdius,Iauieofcrtoincludebatur, tan^uam viQoris ubertate, 
fru&us,aut fi malis, ccntrum ( 2.) 

Q^Fab. Maximus Servilianus cum viBoriapacem 
conjungendam afteTens,vt\ certe virum fortem pacis a- 
mantem orbipr&ficiendum exiftimans.caduceum &pal- 
mamdecuflatimfuperdrbemjunxit.fj) * j) ViSior 

CasfarAuguftusfubCapricorno,felici, utominan- pacificus. 
curjmperatorum fidercnatus. Huicfideri orbcm cum i)Feitxg* 
gubernaculo & cornucopia: addidit: (4) ut fi divis vo- bernater. 
lentibus ad orbis imperium } dpef^poJfidendds natm ejfet. 

P.SempioniusTuditanusduabusmanibuscaducett 
comple&entibusufus,/>/wrfc vel concordie, ar^umento <r\Ca 
dele<3atuseft.fr) b j£ 

M. JuniusPera, hic in bigaCereremierpentibus 
rraclamiindecaputipfius fpicis coronatum exhibuit. 
igrkulturA ,ut nppaict,ftudio deleclatus (6 ) XL 

C.Aureiio Cotta? Pegafus Africa* typus arrifit, cum 6)Agri- 
n fuo confulatu anno urbis condita»554 : Hannibale & culinra* 
\milcarefuperato,Romaili Africa?rursu Domini eflet. 

C.CxciliusMetcllusagriculturajamass, Cereremj 
iincfacesgeftantem,indec'apite fpieis ornatamexhi- 
ixxiuprim&fementis & naturs, mefpsfpeciem. (7) ?) Semetis 

M.TQTentmsViinoMuKnaVenationisfludiohmc & mej/is. 
3ianam in a?re,inde Cetvum canibus exagitatum tulit. 

T.StatiliusTaurus<juerna,ideftcivicacorona,ufus 
aterduaslauros,™^™ fymbolis: cum infcriptione, 
bcivesfervatos.(B) - $) Cive* 

P jEmilius LspidusClemeMk capwtpropoiuit in cly- defenji* 

peo: <on:or~ ^65 C A p. s$& 

^* peorveluthacvirtute^r/j^w *<<*/» pugmurm 
fuofauedefenfurus. . 

AueuftusCsfar & T^bntifet Clypeitm exdecullatis 
haftisfufpenfumtulit, interlituum & catiedunculanu 
five parvum hauftrum/acroiumitiftrumenta,«rw<)r«?» 
i)K*Ugto j ux ri acR eligi0msptdi»mproReipMfen^ 
armis dfc- t u H us c ae(ar D i&aturam aufpicatus. clementt *,iibn 
«Bfc que.commuae tempram in xre propofuit : ut civiurrt 
animos illius opinione virtutis tencret. 

rt PediusNepos hinc Concordia., mde corona: olea- 

tfnatbaccats ima^ine excidit,cum infcnptione Salut 

z)SalU4m % n erisbumani.J\ Rcdc.Nam;N«&)W«**f&.&c. 

#**. Auguftusduoqucubi^mcum Antonidimiiletk. 

hincC^rarto,indeduas manus caduceum amplc- 

i\ContOY- X asdcdi«.(j) . . ^. .* 

m. o.CsciliusMetellushincElephantcibdeCiconiaj 

XIII. ^^ m {^gmviuutfeprudentiavelf^tttHdtntacpte- 

■4)¥orm tatedefenfufumpatriamtign&c&tet.i*) 

acpisi*. C Norbanus Flaccustafcesinterfpicas & cadUceUnt 

erexir.dele&atus ayn(Mhnimpm pace& ^ertate ot- 

Cfl O^aviusNeposfulmenmlaurea tulit corona* 
V i. ^ttt^UViaoriamcumvi&eeleritatevoluite 

fiCelert- :^ r/ ,.(aVel,qu6dJovisfulmine. feu opem bdlo» 

thto&vt J aureasvi<a6l ibusparariaederetmagis > quam arma 

vtticttur. virib&fque humanis. , 

O Servilius Vacialfauiicusfulmenra querna coro- 
natmpofmt,ut/*?w civiumdefenfiomkUifulmwaa- 

t) BeUum mart fig n ificaret.W] . 

defenfi- Cn CoineUus Lentulushincgenium populi Roma* 

vum. ni ; n derernumeUmorbe,& haftam cumlaur.s d«cug 
XIV - fatishabuitiutoftenderet^^tewR^.^ w*w*/fr 

7 ]o£/j t tiimperareorbi.i7) / 

/****«. Aueuftus Csfai Pontifex Maxutras XSemmwm^ in 
D umoledit,nudamviriformain murali corona _cra* 
aam,dextranucempineam ? finiftra cornucopiar fufti- 

l^ nentemiWquod^^ 

|KMi. tilem^copiofamiamaret. Ia aho numo praeam «t 
. i Sermaniz typam ufurpavit. ^ . ■ Mumonim iniagines» 4<di 

I) Juhlus Silehus Gryphem Apollini facrtim adar- ^ 1 
dentematam proponebanut refumfacrarum cuftidiatn 
jProfiteretUt.Sunttnim Gty phesimago diligpntis cu- 
ftodia?:auriti, utfacilcientiantralati , ut fintcelereSi 
membris koniriis,ut fortesrroftro aduncb, quo mordi- 
tus fibi commiiTa teneaht. (i) i)Cuftd 

Cn. i*apirius Carbo Herculis caput in ztc habuit desboni. 
cumclava,&populeain verticecorona > qua rcvih- 
c^usadiiil'eInferosdicitur,albaantepdpulb in m>ram 
Versa (i)profeilus,opinbr,y* non inglormm' mori&crt- ^)Mori 
*#• . gloriosh 

Pocicus Vaierius Meflala ad clavam ciiiri Herculc 
malumadjecicHefperidum, (3) ut doccttt firtiiudinis 5 )virtutis 
$r&mtum ,aut opes } aut bonores ejfe. pr&mium. 

P. MutiusSeajfolaMerculis ieonem bpprimentis 
lmagiae ufus [4] bftehdic virumfirtemBerdicisfaoino- 4)Fortis, 
tihmagnofcendum. 

C Julius Casfarriifpahorum vi&or,effigiem Hijpa- 
»fc>mulicrfe fpccie exhibuic, illiq j trophxurh curh fcu- 

M.ValenusMeflalarir^m^H^hVcapitaiillud 
galel armatum,hochudum ufurpavitmam Virtuti hd- 

LJUliusLiboJatiicaputbifronsairi incidir:«*f* hdnorju* 

^Uoacpaciprudehtiam^qu&pHteritaJimulikpenditac 8te. 
pitura)proftteretur.[7l XVI 

M.£opilioL*n*,Junofofpita , ju*ca ferpektem. ?)Vrud$- 
cumjaculoadja<aumdiredtb, & prbtehfo clypco pla- tix 
cuit,ut fi Deorumfavoh,&fuola$ore armifquefalutem 

; C.FabiusfidtorJoVcinbrgisuteb^ur, acfuliiw* JrmU 
tnutraquefortunaferegipioRzctQtm. Ita QJOguInius 
GallusIbVein <juadrig;a ufus,qu6d^«, anniftuqne 
*iAnsquadripartitumiovicommitteret.(9) ' . % 

Cn.CorneliusBlafibJoVemhabuitaPaliadecbrb- 9 '*S^- 
natum, curex altera parce Horna addita, quodW *""'■ 
Ktmpfomii&,fed $uam Mpiehti* &arns chm liheralel, 
rHtoetUtMirnareht,maximeftrerecrederei.(io) 

L.CorneliusDolabeliaLibertatein quadriga ufuc T V S f** 
f^dRommARiipirdin^piehm^qmtl, Sinatumac "*P**#± 

Magi- ^oi C a i>. ^xx. 

Magiftratum libertate maximA,abomniferWtoexHr^ 
femotd.fruiexijiimaret. _„..;<: 

C Juhus C xfcr lituum.urceum, & fecuam poacifi- 
\)Religio- cacU sinfieniaamavit.^) ^ .„ ]L| 

i* *»". M.^miiiusLcpiaus^auftnimparvu^mqi vic^- 
tnarium adjecit,ut d^mojefeobjequiodeleaart ojhderet. 
XVII. M. Aauilius NeposDianam in bigis,quz femilunam 

%)Venatic i n frsntegent^ttibus ftellis prsviis ahib»ww»aa€wus 
wsjludia» no auiaaeamoi-emprofeirus.(i} . _[ 

L.PofthumiusAlbinus lunam mret, (eptentriones 
pofuit,forte.^/Z/«W«^ Xm*n* nohlttatismjign* 
i)Nobi.li- trawferricuperettQivcvi&omsoccuptte^) 
iasRom. ^i&mil.LepidusMartem.galea anxiatum, nudu^ 
cetera,nifiqu6dbacuiumdextra,fini^ av flagellupi^ 

+W™- ferret,ina*etuliM4)qu^ 

cepsbeUi fumeJledecear.reltqHumcorfm vulnera nmerenonte- 
€u(hodien- b e t ttn ec<u*careab*rmismanus. 
Am. Cn.Pompeius mercunum in quadnga pomdebat, 

*uem viftotia advolans cotonat . c-uo arte nonrmws* 
OArs buam marte -vicloriam obtinen docmt .($) 
^rtem ^ M.FulvioFlacco Neptuni caput cum mdent,* 

Tdjuvat. Delphino placuin«V maris non ^J^SfS^ 

' mmumejreRomamoJhnderet.lizCzM 

ADomi- izquzdn&viaoriammariobtentamdefignabat^) 
JiumZ- C.Ttebonius Afpei ovemadarasimmulanda cun? 
"L fubieAocultroftatuit^uofchemace vel^^^ 

mJfiinfecuram.-velfrrteetiamfuam^proDns^tam 
7)Refa' eferendipromptitudmemadumbravit.(l) 
tfio / M.^miliusLe P idusPull(«umt.ipud»Hm.maugu. 

"xVHt ri»scumtripodefatidico,cuiferpensimpendere^ 
Jxu&i- lituum&hauftonumhabuicquodjudicaret^»^- 
candum confultis aggrediendumSQ ;; 

c„m Viis. Nl.JEmiliasSca.Kus Pegafumfepra ^m.Iunam, .c 
' M««» eft«»i^«« Pegafiinftar,^fi^'»/'»^/ , '^^ a - 
excelfus. tabiUmorbisfirttm*mtxmhu,tt.(ti . 

\o)Libtr- OFufius Calenus pileo hbertat.s.fecur. & pugron, 
)Jm »r- uru^docerer ) opinor,fiW,-«> W «WYW«.io 
Zs. C . Attilius Regulus Romam quadt.g.s ^Zn 

Zlmmi. inf.dentem propoTmtmtoftendetet.Afacam .elephan 

■ jtit* ■ Numorum imagines; .^03 

Claud. Drufus Cermanicus xxiGermunorumfevitio- 
wwglonaretWrR henum vir,,in alga fuper urceum de- 
cumbencis,fpecie,tanquamfuumeihibutt Cx) vWiii 

S hallf P ecicfru ' turus ^^^clypdsfubjeais,nfi. ™*" 
dencemtui,t,quamViaoriacoronaret/il ZTt» 

L.JuliusLrboroftrofeu j*6ra navis ufus: Fuitque limZI 
«onpaucsdeinde fam,J,are,autpartemnancnavis,aut J r t 
totam ? toKep,Rom*na ufurpare/qu^dillahancin mul- 
tJsfymboSicereferac.ft) 

QX*cil,usMetellus Sacerdos jugunH boum,exm^ *£T' 
ce,,n aracro,pro defignandis fiova.ColoriU pomccriis agir, Vtv 
m granffimum fibi hanc in officio laborem oftendefec» 
juo Romanorum pluresColoUiasdueerer,^) A Cnhtvl > 

C. MamHmsTurrinusSell^curulilaurjramumfa- tom 
CibusRom.h,ncappQfuit:qUoteflaturfer«^/^ M ^ *"*' 
\tJtr*tHmvia(friofumhabuifle.{ S ) .„ 

L.AntoniusPcctusfellamcUruiemflelia infiVnem SfSET? 
;emr.qus urceum inter duaslaureas coronas fuftmereti 
i uod eratjro?/* adeptitsbonortsjum diviriisfacrificiis(m- 
eusen,meratfacrificaleinftrumenrum) vi&oriam at- 
ribuere.(6J 

P. Vatmius Nepos Sellam cUruiemlauroectfonatam, SHf 1t 
nercaduceum& ol^ramumcollocavit. Magiftratu aecAloe ^ 
"pfftaort*m*bhoft e MpKcemquiet*mufurU*. ( 7 ) „s Pv , • 
'arfeieM-.LuciiDrufiinaerefymbolum.quifellacu- 7)P4W 
jlemcumpulviUointercOrnucopia? & laurum collo- ^ 
Jret.firC.FIamineiNepocis, quiadfellam& eornu- 
apia? aCcaduccum,biIancem,tanquam^rWw^/^ vv 
tf**adjecerac!Et Rutilii Lupi,qui inter fpicas fellam * 

epofuerac. 

L.CaI P hurniusPifor8)felIa Jovis,curulifimiIi, cum ;{£ 
i!m,ne,mpofitoutebatur:acfi drcerer: Xonfemperfe- ' 9 > T ™*- 
reXovem&leUaaliquandoquiefcere. q*MtM. 

C.NorbanusFlaccusfellaJcuruIigaleam impofue- 
r,par,,utreor,fententil 

C.Caninius GalJusfellam intergutturnium & lituum 
)facrum,fubduobusaftriscxhibebar, utoftenderct, ^tton^rk 
nortm omnem a Divis *ft,ab iifyut defendi fuperis* 

Lib.IIL Cc C.Nor- 40.4 G A p. xzt. 

C.NorbaQusFlaccusfafeesquoque interfpicam & 
&h / caduceum tulit :uc optimum ejfe imperiumpacis, &uber-~ 
i)Vvenas tatistempore declararet,(i) 

■ A Gabinius Nepos Tauri caput feito ornatum tulit: 
an forte.quod in Tauro caelefti nztus,fiderivusfuamin 
%)Deogra ^ a v ig or i am i m p ut aretHi) an qudd velut armenti re- 
tosjacnji- ^ or m €on f u i atu>ac <vi3or adverfariorum triupharer. 
ta ^f^ r L.Manlius TorquarusTorquemeumRomajgalea'- 

\r.} 1 . tacfacieinnumotulit, (jjillumfehoftiinbello" ade* 
5 ) Vtitorta m [ff Q glotiztusfortitudinis & honoris argumentum . 
glortaft Auguftus Caefar Tiaram Parthicam cum arcu & fa- 

4) Domt- ^ lti2ilu \i tj ^) monu?nen t a partborum Romanisfubieelo- 
wumtn rum.uto^i\ in horum manibusarmareliquetint. 
Farocbos. t T.SemproniusLongusrripodemlaureatum > intci 
. lirnum & fecurim facrificantium ptopofuit,D*0 §mnem 
<,)Veo}UC' ^ ofn fortunam 'vi&oridmquetribuens. ( j) 
cejjumtrt* c.Servilio GeminoNavis fublaurea coronapla- 
buere. cuit>utRflw*i»t/«flnV«wiymb<rficcproponcrcr.(6) 
6)Roma C.Arxilius Calatinusrnpodeufusfupra urcccolum 
victrtx, ft a nte,ad dextram Ipica/uperne duo Iauri iamufculi e 
. . minebant.QuodtratDwwfxwR*»». nec copia rerum 
7 ) Dm nttt nec f orte „ c viforiis defiitui. ( 7) 

M.Coccejus Nerva in tripodeaftrum.duafqs lauro 
compkxusfottc quodfapientem hominem & ccek dig 
namproxim&mque,&interrisjamfHirfU*mhoftiu t/« 

$)%apiens ftoremeJfecrederef(t)TripuscnimfapientiA no minu 
fefrhojtet quare%w»«&t;m/4/«iymboluefr>qu6dolim repcf 

itincit. ta,fapientifllmo deftinara fueiit, Atq j intei gentiles no 
du nipocbs myfteriu enodatumfuir,licet illi perfc&iiTi 
mumnumerorumrriademin illo inrellexerint fiquid 
cu trinitate ita unitate complec7stur,ut Dei uniustrintA 

5 SS.Tri- jfymboliinoninckgznsreperiatur fejllndc mcrito olir 

nitas. adApollinemrediithujusmyfteriinoignarum. Paifc 

re M.AciliiGlabrionisrripus,inter duoiidera gurtui 

nium (u&inensit anquampietatem coelo dignam credete, 

\ XXII. Sex AppuleiNepotistripusfuit cum fulmine int< 

hauftorium,afpergillum,liruum,& patellam, uc fi ft* 

1 o)Religio mina & offenfiones Deorumfola relighnt hominum cm 

Deurn ponerentur.ii o) 

placat. M.iErniUusLepiduspropofuittrjpodemimer fafcc " Nuraornm imagirije^* 405 

frnrn ferpente & pullis inrer lituum & hauftorium, ur fi %«»•>. 
teligione &prudentia Re#. niti <cenferet,(i ] x ' *' *&** ' 

Ttopaeum victorias fi^num multi /tatu^re. Julius ■ . . £** 
CzfatdeGallis,uti&deliifpanisvi&or ereclum feic mtttur * 
in truncaarmis veftiro. M. Fulvius Nobiliot de iEtolis 
triumphans,inreranchoram&cIavum,(i) navalerro- *)VtaoriA 
paeum ftatuityfimile Domicius M nobarbus in ptora fu- f**# 
ftulir.S.Sulpitius pro tropajo vexillum mter renram & 
•anchoram eiexit&tmaritimJiJe viftoria fuperiores ofte - 
derentjclaviimque,ideft,w?^w*^m'«Wj anehorafn- 
tjue.id e(i,pojfcjfionem hofti eripuifle L. Coraell.Sulla ut 
T>iismagis,quam armii Victoriam adfcriberet* intet (a- x jt m( ^ 
■crorum infttumchta erexittropseuTn,, tlrrenter 

L.TuliusCajfarVenereminbioisa dtiobosCupidi- ■,*,.*> 

nibus,majore& minorepcr aera vectam exhibuit : utii , a- e rr t 
itmore c&lejii terrenwsminor eJfet,inferiorque,(})&primo J e u e i 
•quidemfe Deorum,dem<££ bominitm amoredignum cye- ^ vVl I 
aimquetuperet. ^AgriiUi 

M.VinciusNepos.Vex!lIum,aqullam,aratrumacde- beUo 

x:cm^dsimcon)uhxiz:quiaaftembellicam ita exercen- ~ Wda 
damputavityUtrufiic-aconjungipoJJet.i^) y^ ft- 

}A. Anrouio Nepoti Urccolus & Gallinaceas,4UgQ-- j m * 
i^mm(\gn\z^\zc\x^iQ\Beorumarbitriopiamfortunam ~ 
moforaturusXs) 6)Adpaie 

C.SobusNcpos^uzadpacem&eUumqueparattts vide- . , \, 
ieturjaquilam cum rulminc & caduceo figuravit.(6) ™ 
'-MyifanmsA^nyy^mMgyptodeviclagloriaretur, ' . '.? 
Crocodilum palma? alligavit (7 ) m tt 

L.Cornelius SulIa,forte" de#«/>?/Vjdeliberans,Cupi- o\ctlda 
dincm cum patma propofuit (3) ' *. U ** 

L.CalphurniusPi(oinecjuite^»/»«/f«^f^>»^ 9 ' ■/, 
^«««•«wr^wfr^^equiremhudumexhibuitJ (6)(ed .' 
t&mcn fecymdedhjUtvimanimiardentemurjteret. ? 2** 

CXlaudiusMarcell.Dianamultrmammamfeupory- ^ e w * 
morphinamavit.cntridenteutriujquemanfbusjUndto x ?' n . " 
(1 o)ut (cVenationti omnispifcaiuf^ am anre oftendcret. 'y?!^!* ' 
M.CalphurniusBibulus^cnm Delphinum laureatu , '. 

(upra tridenrem collocar;dec larar celeritatem fnaritiml U ' f ?." ' 
txpeditionisviclcriam attulijfe (u) "* . ° 

C.Marius Neposcontra ; Hum Neptancliat)e!piimb Vf X * 
Lib.UL Cc 1 ancoff- '4°^ C A P5 XXX t 

$ )o eircii- ^nehoras implexo exhibct,( i)oftcnu\ic eaut* mora viffo- 
(uSta, riampartam effe.Cum verd fupra S<tbrpionc Neptunu 
in biga ponit,/*r Mare Africam fcor pionibus abundan- 
tem a, Romanis dtviciam fignat . 
Coronse etiam iri Rom.nummis fr.fquences.QXuca- 
zSCivium " us Cercq querna cbrohi quae civiufofervaiofibus da- 
fervator. hatut,navim brnaVit.d) Aul.Pofthurhus Albinu$,tan- 
l)VbertM S u */*#* anhonAprdeurator,(})coioa.a fpicea ufus eft . 
*nnon&. ^abiusMaximUsexlauru,quercu,& fpicis, quod 
• folioacpacecives iuiiuieWct,couicxutti 

M.Cbrn.Cethegusincorona bleagiria juvenemca- 

pr«e infidcntem,cum olea? ramo tanquarri pacis fertili- 

4)Pax a- tatifque dreumentum habuit (4) 

bundat. ^. A nt ° nms m corona hederacca palrriam exhibuir, 

ah qudd vi&oriam ex unione AZgyptiorunkacforte unus 

Cleopatra amore acfavorepolliceretUrtan quodab unitis 

s)Concor- dijfentietiuRo.Viribus de drbeioio vi&oridm Jperaret. (5) 

diainbelld Verumha:cdehumisieor4mqueimagiriibus cx Hu- 

bertb Gbltzib delefta/uifqi explicationibus fhidtim 

ex diverfis,utkiccidrdo,Pierio,aliifqi illultrata ad pr«e> 

fensinftitutumfdfFecerint.Cumaliajfigarajab illo ex- 

hibita?,vel fymbolicaj non firit^vcl firiailes aut affines iis 

«juasmodd tradidimus,velalibi traderidxoccurrant. 

CAPIIT XXXI. 

Ete VcfiitUitiabitii armifquc veterum& 
eorum Bguns^ 

*• J N veftitu habituq j olim Vcterurn figurarum ufus, Sc 
J lymbolicaa?tatisordinffqueac virtutis factommque 
profeffioerat.IllaHeroumapud Grarcos Latinofque 
celcbratafecula.pletofqjiftaru ferarum pellibus indn- 
tosfpectarunt.quarum ipfi,vel naturam armulatentur: 
vel artesvircfquemajoriinduitria virtuteque fupcraf- 
(ent.Quis enim nefcit fortiffimum illum virornm Hcr- 
culem pelle leonis ami<ftum,non alio fortitudinis fym- 

*)TortL bolomagisdele&atum?Agamemnon codem quoquc 

ikd$. habituapudHoi»eHjracclcbrisi(£) vmctt. Nuiriortam imag* 407 

— ■— - zeofotro Szgpec, a«ovt@- 

• Humeros ciycumiecit pelle inde Leonis 

•ArdentismagniiCrurumtenus. ■ ■ — 
Ita & Virgilius jfcneam weRit.S.JEneid. 

Ducuntexfortem JEneA^uemfulva LeonU 

*eUisobit,totumpnifulgens unguibm aureis. 
Et Statius ^.TW^.fuum illum bellatorcm velocitatis 

ymbploexornat,,(z) 
•~- Quemdifcobrambit] 

T)£™»&wratisiidverberat unguibm armos. 
Evandrum Yirgilius.8.^.Pantherainduit/^«ie ce- 
leritatifque notz($> , 

^^iJfaabUv^PantherAtergaretorquens* il&rm*. 

Orny to yero bovis corjum, ? 1 .JEn. tiihuit pugnachmi- 
mi laborifque argumentum. " 

CuipeUislatoshfiemerosrfreptajuvenco 

Pugnatorj,operit — - ';,*""'/ 
Sed & ferrunisTua olim in bellis virtuiis ex habitu fn* 
«gmarltapamiltoVirgiliustigridis U) ornatexu- 4)C'l«*' 
viiSj&Heroidemaliam. ! **• 

SuccincJamfhavetra&maculofi Ugmint Lyncis. (s) $ ^»". 
Manavitquehinc ufus yocabulorum metaphoricus, 
quo teonis$Apri,Tigridisnomine,w«w/^i», fero- 
eemjexpedituminrigmtcm.llndc8c Adraftus oracula 
juflusfiliarumaltcramLeoni.alteram Apro defponla- 
re:illam,Polynici Thebano Heroi,apriexuvlis indutoj 
hancTydeo,leonispelleornato,tradidit. / 

NcquealiundefluxitilleDiisetiammodoattrroutus H * 
tantummodo ferarum habitus,modo forma tota in bc- 
ftiarumfpcciemcommutata,quodcum ccrtam Deo- 
lumimaginemnullamhaberent, illarum animantium 
nguraproponcrent, quarum fymbolicas afFe&iones 
Deorum natura repraefentandie utcunque rdoneas cre- 
dcrent, Nequeenimtaminfaniunquam prudentiorcs 
mortaliumfu&e, utipfasvere brutas animantcs pro 
Diis habcrentiverum in his tanquam in figuraquadam 
Numenveneiabantur , qujetamenres fimplicioribus 
ingeniisfajdamerrandi, brfltaquecolendioccafionem 
dedir, Et,nc Pectaiura incerebro hax tantum nata de 
IdkJU, Cc 5 Herounv 4o8 C a p. xxx i. 

Heroumami&u putemus.CorneliusTacirus Germa- 
aicum Carfarem ferina conre&umhumeros pel.le , ca- 
ftraaduiTcmemorat. Itaquoque Polyaicem & Ty- 
deum veftitos fupra memini.Ita figmferi olim inTraja- 
nicolumnapropolitiyLipfiotefte aejudice. Demilit* 
R0/«4».MauriIeonum,pardorum& urforum tergori- 
bus,aiiiferpentum&pifciumcoriis velantur, Scythiae 
parsmagnavulpiumacmuriumpetfibusoperta. Sed 
l) Truces. Gclonis$cyrhifquehicferarumhabitusnonpiacuit,(i,) 
ut Alexand. itb 5 c 1 8 . Herod. iib. 4 . Plin Ub . 7 . cap. 1 . qui 
ue trucis ingenii graviora argumenta relinquerent, ho- 
ftis peremptifefepelleinduebantj quo fe habitu maxi-* 
KieiIluftrescenfebant,utiohm Getmani juvenes nup- 
tiisindignicenfebanturiniii,velut arrham fortitudinis, 
i^Tortis, *P u< ifponfam devicli hoftiscaput deponerent. (1) Ve^ 
xumadeotruculentas virtutis atteftationes merito a- 
verfamur.Re<Stiusillifiguratis iconibus veftes ornant, 
qui fineornni vitio virtutts ftudium profeffion^mque 
ample&untur.ItaDeusipfeefectum populum Moyfe 
rotefp*ete.## /j.inftruxit. Faciantyin^uiz.Jibifimbrias 
peranguhspaMorum,ponentes in iis vittasHyaeinthinaSi 
quas cumvidermt ,recordentur omnium mandatoriiDo- 
inini'.necfequantur cogitationesfuas i & oculosper res va-? 
Vtas fornicantes. C ui limbo,at S. H ietony mus . In cap . 1 $ 
M^.ailerit.nonnuiiifentcsfpiuafque innexuerunr; ut 
fcgis.affiduo punctionis fenfu,admonerentur. 
XII. Nequeinprofanis liferis infrequens ad fymbolica 

argumenta coloris ufus.placuitque ante atios maximis 
quibufque viris color in veftc albus.tanquam innocentit 
\j nm _ cmdidsique,vit& teftis,^) ut iccirco ipfos Deos ut Plato 
lib.$.de Repub Deorumquc filios, inter fidera teU? 
tos,candido donarent amidu^unde illud Hqratiijib. f. 
od.i. 

Nube candentes humer»s amiftus Augur ApoV.9 . 
Et de foo Daphnide,id eff,Ca?fare Virgilius.Er/*g<* / . 

Candtdus infuetum miratur lumeh elympi. 
Quaeftores Romani ut Appian.lib,$. itdiles, Pra?rore$> 
Confules albis ufi funt veftibus. Judicibus quoque Ro- 
manis,uti Sc Athcnkn&buSjUtPtutar. niveus habitus 
ariifit.Uo4e faufta Martialisapjnecatio $1% 

Viva* iens. Veftium Imagines, 400 

yivat & Vrhanisalbudinofficm. 
Hinc & olim,utj hodiedum (acrorum Anciftites niveis 
gaudent coloripus.Nam utTu\liui.de kgikuslib. i.ob~ 
fervavit:coloralbusmaximedecprusE)eo.Et^eroura 
eandida veftis fuit,ut de Amphiarao Statnis. 

Ipfe habitu nwetMynivei dant co.Ua, jugales, 

Concolor efi a,lbu, & caffts, & infu{a crtfiis, 
Ufitatus etiam fuit honorem djgnitaremqueinRom, 
l^ep.amhientibus,qui,abhahitu, Candidati diceban- 
tpr,&hoc,velutfymbolo , teftimoniurn integritatis, 
quaofficiummun&fqueimpleturieflent , profiteban- 
tur;Servos libertate donatos vefte alba,annuloque infi- 
£nes fuiiTeTertu|lianusmemorat,EtVefi;alibus candi- 
aa,acquead calosdimifla veftis , pfidrciua? quasdam 
eratimago. Quicolor.utfauftaquajque &heneomir 
aata adfeireific contra colpr atei,infaufiavirtutibuf%ue 
vdverfa adumbrare eft creditus. 
Unde illud a Poeta decancacum ; 

Hic niger efijhunc tu Romane caveto. - 
EtPorphyrionadHorattum^Z^.-?.^.! Aur^varium IV, 
hominem exhibet. Ater,inquit,& albusimalus,& bonus 
eft r Qupcirca & nigra» aves,ut cornices,eorvi, bubones 
inter^/ea^i^f^habewur^i) fecusquamciirididas jpnau- 
Columb<e,cygpiqii«.(>) fpicatus. 

UpdecarrnenOvidianum: . zfftlix» 

Sligraquefunefium condid.it omettavh. 
£ uit quoque intctabjblutionis plim inreis nottu eandi» 
duslapillusiinter^«?»^f*fl»tiVat.erealculus, ut Ovidius 
obfervavit./*£. i$.Mefatqfah.i. 

Mos erat antiquis niveis atrifqw lapiUis. 

HisdamnareteosJUis abfolverecylpa.' ., 

Ita etiam niger hapitus n%orttm acfunerXj alhus vi#A rt 
riam ac larta quaeque nuntiabat. quare currus trium- 
/^ewrt/^ijvefteSjequi^iTecla?, ut T>empfterus ad Solin, 
/.4,«.7.vic^imjeipfa:DiisoiFerenda2 nivei coloris ejrapr; 
jfceus ubi ycl lugebant mortuos^cX x^apparebmt rei:sz\ 
Dns inferis viEtimai confecrabant Uci enrm infaufti omr 
nia Qrairus.fic nigro apparatu agcbantur. Deniq; in fe- 
ftis Beorttm folennxtatibits nivcis fpta^ Rpma veftikus 
otnabaturjuti & ludisamphitheatrahbus 3 aut fcenicis, 
LiklU. C c 4 aullo 4^fc G a p. xxxi^ 

nullo inter Patiicios plebciofcjue djfcnmine, De illq, 
Hpratius./*&. z.Sat.i. 

Cumpleb$,& minor ordo y maximufque, 
Sa»cl$ cum Duce cmdigmfederet. 
Poft album color putpureus ad magni animi virtutiftfc 
fignificationeminveftituadbibitus ,. five ut vivo hoc 
cojotefanguine6que,nobili fefcortos fanguine profi- 
terentunfive illump.ro patriajfefe defenfione profufu-. 
ros.teftarentur;fiveiili,quicum imperio erant, fufo et- 
ia.mfanguiocd) lujtiti* Cefepr&fcriptaexeeuturoi pollU 
cerentur.C mkprofefftofundendi intrepide fanguinis pro, 
%ccleji& jure defendendo eaufa fuit Romanis Patribtts af-. 
fiimenda? purpura?,quam illisInnocentiusIV Pontifex,; 
Cu.maFridericoU.Imperatore Rom. periculum im«» 
£cndcret,I,ugd.uni primum indui.t.. 

?uitYeroinprimis pra-texta, Ixabjtus adofefcentum 9> 

purpura J utvidet i u^pra:textus,ceteraniveus Akx. Ge- 

mal.dier.l f.c iff.quanquarri Alexander ajiquando pur- 

pur.eum fuiiTe dibafxq.uem iccirco patritiis adokfcenti-. 

bus olim attibucruQ.t.^iJ/^.i.Sii/^.c^. 6cx Macro- 

bii fementi^mingtnjiipudoris exputpura. meminifient, 

ucdc Papyrius adolefcens ingenua tacendi loquendique. 

ornatftsmpdefiia.(^) Prajtextatinomeu. mem6rj£mque 

virtutisadpoAeros trarAfrnjfit.Ferun.tque infignilaude 

adolefcentia; han.c primum veAem,Ptegib.uspropriam« 

ifti a»tati attributamjcum Tarquinii Demarati Rom^ 

Rcg'sfilius,quatuordecimannosnatus, Sabfnum ho- 

fiem inpr&liofua manu confecijfet^x^yit iccirco, virili fu* 

pra ajtatem, habitu aparente ornatus incederetipraetex- 

ta.ac bulla,aPj:incipibus viris,ad.pueros,eo fac1;Ojtrans= 

\^x% i A^xand.l.^.cap.i%.'Eizx autembuUa.aureaj veluc 

4)8obili- cor^sexpreflaipecie,afque ante pe&usfufpenfa, (4) 

tas. nobilitath quoque infigne, &\candoris aliyuod fimplici- 

i)Hmplu tatifq^ inpneris lajidau argumentum>{f)x\x qui fine fuco 

ttttUm propalamcorge(tant,quoda4ultiores occultiori con- 

filio teconduntjquatiquam & MaCrobius,fiipra,iccirco 

fa&um exiftimetiutrcor intuentes.itayff demum bomines 

cogitarentficordepr&ftarentM) Bullam tamen , exa&a 

olirn puefiti^poft an«um feptimum decimum plcrum» 

queadaraSjdiisLaribuSjfoleonifefta fufpflidebant to- 

gam Veftiunv Iraagkes, 'jfik 

gamfumpfuriVqueHiadnioium puelja: Argiv*Veneri\ 
tMquamfecundiconjugii.avJpicium, jam vifomatur* 
^dicabant.frjp. GermanorumadWcentiapaulum r > r ~ . 
d verfaTacirus„^M^. Germ Inip^ .inquit, Ua£ j£ ^ 
^Prmctpumali^yel Fater.velHropinquus, fcuto g l **' 
trmeaquejuvenemwnmkAcapudillostoga, hicprimm M tcatum > 
iHvent&honos.Togzm vcrdRom* utAltxanderfuprk* 
teitisprarfertim Bachanalibus fumeremagnificoappa- 
ratu,adolefceni;ibus religio erat, qua liberioris vit&ob- 
lM*f*wltMfignabwux : ut non immerud Statius.fi* f . vt 

J^. 2,, j . VI, 

§Hemnoncorzumpitpubes effrena, npv&vue 

LibertasproperataTogA} [ij 
Hanctamen & purpura prafrextam, Alexan,der,jnno- *, 
3iIiadolercentia,3iTerit,^ inquit, kj^rimusj^ventA 
P bonA indolis fra bitus eft honos.omen^futura virtutis, 
ym*gninommis&ftimabatur ( .(ilLzxioxcthm nobiliu f S W "?" 
oga^uamteuuiorumfujt^erturAuguilusC^rarlibc^ '" " 

lsSenatoj.um,utidem meminit,in quibus ejftet vjrtu- 
uJffecimen.quQ frequentius fenatui aiFuefcerent,fump- 
a virilj toga laticlavum protinus dediffe. Erat vcrd la- 
icla vus veftis purpura.aut cocco t jn&a,fenatorio ordi- 
l propria j quae a fignis purpureis.claYorum fpecic pa, ]c 
eftemfparfis,nomei*habuit. (VJquanquamcrefcente +W»**** 
ixu,auroformati fint.Ulpianus /.««** aurumi*. §. fi- 
riliyff. de auro argento & legatis.QVLQ<\u% infitaslvis ve- 
iibus piauras cenfeat, ita de aiio habitu K in Caligula,, 
mtonim : pic^is enim illum,gematifque pennulis pub- 
icum fubiifle mcmorat.Nimirum veftes fuas de fe, ve| 
icentcloquicupiebat. Tunicaveto palmata, (o\\\\% s) Conful. 

3nfuIis^«ornamentum,[5)purpureumdipha^um, 
nt etiam triumphanfiu indumetum erat,palm3e ramis, 

inquam^^/»^^{yrnpoUs,exfextiIiauto , (61 fyTrsum* 
t Feftus putar,eiFormatum . Cindus porrc\ Gabinus, & phator. 
>feex purpura,togactatconfuiarisi qua : cum bfiliim 
idiceret, induebatur , Ut una lacinia in teigum reducH 
ifpenderetur/7}tanquam^w«« adpacempHgnam? T )Adbet-> 
•^r^quemmanafTehabitumaGabiisServius/^.jt. l H m veL 
Eneid jefert.Qu64facrisoccupati,cum hoftem adeife p M em **, 
:cepiiientiitautetanttogatioccurrerint,acmemora- ratus 
Lib. IIL Cc S bili 4 X * C A P. XXXI, 

bili victoria oppreiTerint . Hi colpres,q uos dixi, albus- 

purpureufque pace belloque faufti ominis, atq ue inter- : 

ptetationisfemperfuere infeticisstxb aujpicii habitum% 

quoddeCraiIb.F*/.A{4*.££. i. cap. 6. advcrfus Par- 

- thosituro refert : ci pullum traditum efle plaudamen- 

*J BeUum tum,[i]cumin praelium excuntibus album & purpurc- 

*u#icatu. umdanfoleat. 

Manavit hie ufirsad fcuta, balteofque deinde milita- 

VII. res, neque tan tum fymbolicas iignificationis , verum e- 

Color in tiamdiitin&ionisgratiaufurparicappif.Defeutis Alex. 

fcutisva- \.6. Gen. diei.c 2i.C\cCctibit.Gr&cifrequenterruJfatis, 

Tms obfig- Carthaginenfes albis , nonnunquam clypeis diverfa infig- 

nificata niaferentibus,utebantur : Corinthiirubris. Mbavero 

divvja. ftrrejcuta Romanis erat ignominU loco : na mfirtes ute- 

banturpiclis Foeniexaurofculptisimaginibus. Germank 

Scuta le&isfimis coloribus difiinxere.Gr&ci quoque diver- 

fa infignia & Numma addidere,quippe Gr&corum cfypeis 

Neptunus inerat , Trojanorum Minervajflyjfes Delphi- 

pisinfigneinJcutopr&tulitiAgamemnonformidinemca- 

pite Leonino cum epigrammate. Nici& Scutum aurofulge- 

fr bat& purpura,Lacad&monii A,Mefienii u literas dejcri- 

psere. Alcibiades cupidinem eumjagittis , Neocorus Ali- 

archus Draconem r Demofihenes in Jcuto aureis literis £ou 

nam Tortunam infcripfit ( qued in praelio fugiens reli- 

quiiTc malo omine ac nomjne dicitur ] Galati. anitnalifc 

formas &neasfcuto effinxerei ficut Laced&moniu* quif- 

■ fiam in ingentifcuto mufcam ejjiclam habuit. [aflcrens uf 

Tlut inLac. hoHi fe , donec lllamvideret apprqpim 

quaturum) H«ec Alcx. 

VJII* Et in veftibusdifcrimeu in colore (ervatum cft.unde 

Colar i» ScipioAfncatmSiUtAlexandJ.s.ciZ. purrnireo ufus 

vefiibus fago,eiim Jubameodem habicu utentemvidit,album 

"V&itit* ipfc habitum induir, Spartani tamen rubro iccirco delc- 

&ari feruntur , ut minon liorror^ pjofluentem pd vc- 

ftcsfanguinem tntuerenrur. Germana;ho4iemiliti* 

vir$ cpmplures utrurcque coiorem in veftibus (ponnul- 

li etiam in balteisJcpnjungunt.Thorace albo braccilTjj 

rubentibus , an forte quod caufam ie quisque bonam, 

magnumqus adpradia animum,ac fanguinis prodigum 

afrerrefjudicet ? Scd denique ab earum rerum aut incn- 

nofijj Veftium imagmes» 413 

tjofis,autimperitis, neglecH fymboIicaMmaginisgra-, 
tia diftinguendas magisnationes , aut exercitus milita- 
rcs, quam limilitudine virtutum animandcs , ea eolo* 
rumdiverfitasadhibetur , nigrotamenferecoloreex- 
clufo,quafi funereum aliquid pra?fagient£ Quanquam 
egregiibellatorisDemetniPolyorcetis ut Plut.inDe- 
meu chlamys fubnigro colore fpeftata fueritj fed camc 
in^uocalum , aureisluceretfideribus , ac duode- 
ms ab ipfo exoinatum fignis , velut ab Ariante circum. 
tetKim i orbifiuefefe<viaoremfir« l aoc fchemate tefta- Fuerunt pra?tcrea,quiiHo bicolori Germanorum fl- 
tmlive habitu jam olim funt ufi : ut de Alexandro Se- 
vero Imper. Frontinus meminit,qui albo fe,eroeeoqire 
inPrmciparuhabituornaverir; utilloluna?, hoc folis 
C oloremrefcrente,^^^to WjlIti hxc f ldclkia t) m „ e s 
Dtbem, beneficio affluxurumpollicereturfiJi quos etiam fiw. 
id militum fcuta colores^afTeaioiTem^non diffimilem 
Jdanimos transferri volcbant. Trabea etiam Regibus 
Confuhbufque Romanis ufitata , albb purpureoq; eo- 

orevanataerat.-aliatrabeaauguralispurpura&cocco 
:ontu ahut, folis tantctm Diis injedapurpurata trabea 
anico.or | qubdhimmimhngemovariimutabilefque *] Cm* 
.1] cenferentur. /* ^ 

AHynommutAlexfuprZ . quoque tunicapartim IX, 
>urpurea,& partirrralba. Ita & in Perfarum Regum 
:u\tu,utStral,oLis. triplicis anaxyridisufus,& tunica?, 
rujusfuffultaraeandida .- parsexteriorcoloreinfe&a, 
lanc.quidempretiicultu , ut duodecim talentorum 
niluaquandoq; arquaret.In quo Curtius /.j. meminit 
tdumbratos accipir res , velut roftris inter fc concurren- zlBeltic*- 
cs. Lj] ^uihusexpeditumgenerofum^adhettaanimtim fa. 
rofiterentur fubfolis, Perfarum Numinis,aufpieiis:cu- 
nsha.carisfymbolumhabcbatur.FaminisRoma-ve* +) Levi < 
itum,ne verficolori vefte uterentur,lege Oopil. quod 

eyitat,saliquodinhocfcxufitargumerum.r4)Eratq; 
uis ilhc matronishabirus, meretricibus fuus i nubenti- ' 

"»etiamyirgiiiibufqucprQprfus:prim*flammcovc- fitodM 

Iamm e ovelut M ^ m ^ a W p u ll ob reviquecum dens 
Ub ' UL habku, '' £T± Cap. xXxr. 

habitu,wnquamlue"tuofam vitam agerent. UndeA* 
mprum dottor, lib. i.dearte. 

EJie procul vittA tenues, mjtgnepudoris, 

GjuAqut tegis medios infiita longapedcs. 

Nuptae pura fine re&a dabatur toga, tironibus quoq ue 

miluibm ufurpata.Cyclas, Palla, & Crocoton honejta- 

rum Virginum ac matronarum cultus crat.In ipfis adeo, 

calceis,quod mireris, varia? olim fpecies & figurae em- 

btematica: albos ; hederaceos, aliofquereperias, Deme* 

tiius Antjgoni ep progreflus vanitatis eft,ut aureis fefe 

calceis indueret.Diocletianus & Heliogabalas ut LatTH 

pridius invita , gemmas in caleeamentis circumtulere» 

& hicfiguiisquidem exaratas, utrifum non paucismo* 

/ yeret, arbitrantibus , y anas efle Jbas arnficum imaginesi 

/ qu^fuislineamentis oculos fpeftantium cfTugerent, 

,\ No l:i: s NobiliumRomzmos, «*>*/<*. l-S. c.io. innignscal* 

' '• ceamcntislunulas (i) exfibuliseburneisadornatasfer- 

re,ut antiquitatemgeneristmo ab Areadibus du&aro 

( qui fe profelenos » five antc lunam ortos dicebant J 

publicphocfigno, a Nuraainftituto , profitercntui. 

Undejuyen.iatyra7. 

/ ..£/ nobiUi r, &.generofus 

v jippoJitamnigr&lynamfubtexitalutA. 

\ i t, Ap.udJEpwtiosinnuptApuelU pudipedesincedebanf, 

tflnnup^ xj uteva g an dilicentiacohibereturiCumnud6pede 

**" extra fep ta prodh e nefas haberetur. Servis inter Roma- 

nosnulluscalceprum ufus, ut abingeuuishacnota , uti 

& nudi capitis figno, diftinguerentur. Quanquam gra- 

viprimihi/^^^m nota Syracufani famulos fignafle 

.,. videntur,[5]cum equi characT:erem indelebili ftigmate 

fpervil» inu fl crint:uti s am ii^^^Athenicnfibusfiguramno. 

homo. ^ ujb . ^ AthenienfescontrgSamiosnavis fymbolo 

4) Captt* ^^ftodefo^maverint^apudquosinfcriptiontsetiamli- 

*""' terarum in frpntibusieryprum ufurpatae. Ad quas aliu. 

ditAriftophancsinCpmicis:P^«/«^,tnquit, Sam+ 

rumvaldeliteratusefi. ■ r 

Arabum, Tyriorum, Romanorumquematromsin- 

-Jjrirdf, jeaumvelamen, feuflammeum [quodficdicl:umi 

d& mttUe- Haminis uxore volunt,oii foli mconceflum divortiumj 

r« ( ; )continentia;jugalisfiguujn,acveluthortamcntuiii Veftium imagines. ^tjf 

{rac.Tertullianus vocac Armaturampudoris, verecun- 
Ut vailum, fexusfdeminei murum , qui necfuos emittat 
tcuhs,nec amittat alienos. E c pauld poft . ludicabunt 
%os ArabUfoemini, EthnicA , qu& non caput t fedfaciem 
\uoqueitatotamtegunt , utunooculoliberatocontents. 
tntrfimidiamfrui lucem , quam totamfacicmprojlitue- 
'e : ma-vult enimfoemina videre, qaam 'videri. Res intcr 
3ermanos infblens Aquifgrani tamcn impcnaJi in urbe, 
k Caioli Magni fcde, propcad Arabum imitationem 
ifiratarhuiienbusjfiquidem , pra?ter nafumoculoiq; 
ixaliam vulcusparcem fub veloeminenrefln bbferves.- 
liveifjeabillisingenio , qua* probrofo fpeftaculo non . 
aod 6 caput» (i)fed nuda etiam ubcra proftituunt. ylnveri* 

iundia, 

CAPVT* XXXIL 

)erebusdiveriis imaginum iocum ac vim iil 
hominumuluoccupantibus , ucicepcrisj 
c6ronis>&c. 

1 Efieries in Ufu precioque apiid nbmines quarn muj- f . 
■* ca , quibus fi graciam fimbolic«e fignificarionis au- f .' 
:ras,nihil admodum relinques , propter q Uod amari u- ?%**'* 
irpariquepofliuc. Ejus generis apud Omeris nationCs T* H n * 
Statavidemusiquibusperfonarumaurdfgnitas , aut l gnt ***1 
flScium potillimum cmiueat. Quid enim incalceis ®* ? 9 W** 
omanorumlunar fquidin digitis annuljfquidfeeptra ***** 
i Regum manjbus? eorona? in eapite ? aurea? iii collo 
.renul* ?penderttesexauribusgemma?, & plura ejuf- 
odi;ni(iauc j»ft/f;^;auc*rj#0tf aut cfficii ajgumen- 
? verum non homiuibus modo ; (ed <k rebus ceteris * 
*nificationistancurilgratia , fignaadhibcrttur.Ulud 
limquodbobuscornupetisfccnum excornibus (zj 2 1 Fur ' 0t 
fpendicur,«f P/#^r. inqutft Rom. quem,pra:ter fiV- / USm 
icandiinititutum,habebit ufum ? fiquiderh ex paftn 
nio infoUnum ferocem% befiiam cavendam admonet. 
«Ccum arbitratuhorainUm,& fumanturprimum,* 
nrard deponanrur fy mbolajcorortarum ramen,fcep- 
wnuli . inauriumquc fere peryuteatus coaftanfu ue 
**• W- apud 4i£ C a p. xxXih 

apud omnes ulus extitic . qnanquam nonnulla deniquc 
\im inftituti primum fymboli amiferint , durn a vulgo 
«Jitiore ufurpata , folius,utquondam fuere, nobilitatis 

i tf h'L' ^ e ^ etun . r e " e i^dida. nam aurum in auticula geftare* 
x] Nobt k. ^ j ut ^ pi at0 ne nocavit Apulcius,C*/«> iefit Lg.aut UH 
f.i9.»o^"A>A/«oliminiignefuk: ucietiamelenchesbi- 
nis ternifve unionibus inferereaifcibus » fi Alexandroj 
I.3.C.19. credimus. De annulisveroRomariaitantuin 
hobilitati primo conceitis » nemoanciquicatisgnarui 
x 2»-«^ ambigat. ARegibusquidemPeriarumj'£,*..2p. donari 

fJmitiares ^ Qniu "> C 2, ^ erat adintimam iUorumfamiiiaritatemgra- 

* tiamq, ceu vinculo quodam,obligap. At fuperba divitarn 
infblentia ac teraentas , -ut nobilicacis opinionem occu- 
parec,h«ecomnipenc a?cate fymbola violav it. Summu 

■ |j # tantiim dignitatibus parcitum , &fceptriscoronifc|u< 
tctPtrum fuusferehonormanfit , dequibuspotiiiimuminpr*- 
infcntre- ^ Qatl difleramj, ob fccundam variamcjue fymbolicse fi- 
vtur» efi gtiifitationis virtutem . De regalifceptro, inq uit Alexan 

* * der, l.\x.2Z.iUudmemori&proditumeft,externorumre' 

gumfceptra , infummo ciconiam , inimohippopotamun 
k)Rex i»- babere cffiHum : quo argumento regem j ultitia: obfequ 
V r t oportere, ( $) atqfferitatem, & indomitas libidines, nt iri 

* ' dcfa,viai,emoUirefignificabant',quod ckoniafumm&pie 

tatvs , hippopotamus violentisfimum animalforet. Lydu 

verb rigesfceptri locofecurim habuiffeftruntunficut La 

badreus Iuyiter in Caria,pro fceptro & fulmine, Cecurin 

ferebai. Romanisvero Regibus lituuscujpideincurva 

•j. A qui & virga auguralis erat fcepiri loco eft habitus.nem- 

Zr refecuri^YcventitcmmConzebbenemoderantinecef 

fariam : lifuo vero confilium opemcj, in rebus anxiis t 

Divis imprimispoftulandam monebanc,»er iemere quic 

qua aut inaujpicato tentandu. Tarquinio jPrifco, pdf 

HetrufcOs fuperatos pacatoscj j praner corona auream 

puipura ac fellarn eburnea , fceprrum placuic eburneu 

aquilam in apice fufrinens ; cranslara accepraqs ab He 

tt trufcis veliit imperii fummi infignia.Di^yT Hal.l. 3 . 

r . Babylonii tanto ftudro fceptrafunt profecuci, ut fin 

Hayijcep kj s p r odire nefas ducerent , tanquam regni in fceptn 

$roYurr> t o- c orturiara cixcumfcrrentjadjecerantin fummomala,li 

hm koco. | ia(ro f aSj acjuirafre,afgumentis utiqucivmboliiis.Ha: 

verc V^ro,qu*grsci nfaty dixe A re, haftasIatinis.oIim 
tompellatas, ei Trogo Juftinus/. 43 .hifi meminiti £t 
C xhus /. 12. c. 26. qnoqueannotavit haftismiJitaribus 
veteresregesfceptrorum locbufo*. Ita Bohemi*Re- 
guminiign e hafta fuit,C™»*«*,/.,. C ap. 7. poftquam 
Vratislaus Bohemi* Dux Henrico IV Imperatori 
eontra Rudolphum Suevi*Ducem,armisfeliciterad- 
Ititifiet.haftamqi Rudolpho cum vicloria extorfiilet 
iuit vero haft* eximiusolimhonos. undc f eftus de 
Verborum fignificatione,^ mquit.flttjiciebature* , 
^Mj^und^^^ufi^Hmpru^ eft ,^ > 
**#*-. &Romam £on^s Vno^ehaflddonarunt fiVi . ' 
AcceditquodutCregor. tholofanu S ,^.I«m/.^. ^^ 
i4.obfervavit , veteies oiirh haftas pro Efcis coluetint; 
ob cujus rehgionis memoriam deinde non raro Deoru 
Itatuis haft^ adjitiebantur,quas tamen ille brevis inftai: 
kipionisfuiflecenfct > quofedenres etiamniterentur- 
qualem& Poetas m folio Jorem depingunt,utOvidius: 
Celfioripje losojceptroqueinnticusebumo 

-~ Nunc , nunquamfruftrata voiatus 

Hafta meos. 

Sed&haftVvelutfceptroMdito^ ^regnumtr anslatu *] Regn} 
ficceptmuszGumzzmo^^utAmmihn inhift.innc- ***&>. 
potemregnividelicetdohatifvmbolp. quanquam ,11* 
egohaftam potms milicarcm , quam fcipionem faifle 
lenlerim. Populus tamen Romahus fi quem optime de 
Ic ment* regiis honoribus ornatum vellet, ci fcipionem IV, 
eburndeum^ogamq; pi&am ac tunicam palmatam, cu ***** 
Iellacburneadeferebat.^.^r U-^^/.ApudMo- **fil****- 
lcovitasm/^ munerUpublhi baculumquoqueleei- *"** 
musefle,[ 4 ] uti hodiedum in hac Agrippinatum Colo- 4)tf«w* 
Jiiabaculus Cdnlulibusaminiftroprafrertur, quiRo- ^cium. 
manorumfalciumfecuriumqi locoeft. Baculusetiam 
quem pedum vocamus,ihtei perfonas EcclefiafticasM' 
jtoralts ^r^eftargumentum.( f ] Unde in concilib SJPaftora- 
Conltantihopohtario legimus Marinum Romah, Poh- ******* 
tiiicis vicanum Photio ad fy nodum ingredienti > bacu- 
loqusfoienn, mnixo, mandafte , utpa U rhde P oneret. 
ub. lll. 4*8 Cap. xxxii. 

i) Havor §^uia,iaquk,baculusejijlgnum dignitatispaftoraUs,quoi 

tegitis* bu habere nuUatenus debei; qtii* lupus efinonpajior. I) 

y # s Conc XZonJiaht aclitne 7 . Apud Medos & Perfas infigrn 

digniratistegia: virga drcirur ,xjuaMi bfculanda pra?be- 

retur,iighum erat regiifavorU.(i)\iii Heffchcri Reginar ; 

: Hejt:s.&S. JudarisdefortuhavitaqucperielitantibuS; 

3] Tides apudRegcmPcrfarumAiruerumcveni(Ie,traditur.Iw 

promijfu veteresquoque aut in fdederibus iueundis, aut fidc pro- 

miltionisfiimanda , per virgam regiarhjaut fccptrurn 

jurare fblitos accepimus.f z^Quod de Ackilleinjuriarn 

$]PoteJias, repulfuroHomerusmemorat. Unde,utRhodiginus/»\ 

Dominiu. •£•*•*£• noravit, iceptrum datur Agamcmnoni late/;»- 

4\Sol au* pcranti, & Achilliinjuriamctimpotefiaterepellonti ,de- 

rum pro- nique& Telemachocohcionanti $ utqdodinanimoi 

ducit. occupavii d&miniti exponeretur. (3] Sceptrum Verd au- 

5) Detis rcUrh Apollini Iliados primo tributum , eodcm autore, 

M w>i- ^figoataurumSolitribui, (4J uti Luna» argchtum. 

lans. Ceterum, & fceptrumolimapud jEgyptiosfymbolicc 

pro Deo^utvigiUnte, Keg*,ufurpatum legimus.in cujui 

yj^ vcrtice bculus apertus emiheret. (s] Quodfimanus 

CoroharU ar mara gladio, fceptro impofita fuetit , legitima jujhtu 

ufusVari- admiriijlrdtio fignificabitur. 

^ Coronarum,olim, ut materia & ufus.fic & varia lig- 

6)Vi8oria hificatiofuit.Coronaiaurea^jviclioriambellopartam 
n\po'eta. deiignabat in mi\Iite,in erudito,abfolutum Poetam, A- 
s\ Obfidio pollinealaurucoronarifohtum^(?)Corona,e}tevuliis 
foltita herbis,graminea, obfejfos per coronatum liberatos ab ho* 
olLibera- fi e indicabat, (H) undeobfidionalis dicta. Querna, quas 
tusciVis. ex ^g no primum,dernde & foliis qUercus conteXta erat, 
i b ) Moe ■ [ 9]civem Romanum a mortisdifcrimine erepium iridica » 
nia occu- fo*.Tmrita>qu*mmali$dicebatur»ex auroconfecta, 
t>ata [ l c ] * m defcreba tur, q mprimus hojiium moeriia conften - 

ji\ Claffis ^r.Roftrataii7cnavalis,[i/]eXauroquoque,^/'«OT 
txptigna- claffemprimo ftibeuhti dabatut. Itaqui vallumhoftile 
f M ^^^»«^»^r^ir^vallarifeucaitrcnficorona(ii]ex 

jz) VaJlu auro otnabatur, qui dtmumaliquaconteahojtes vido- 
tbtentum.riadiinuifit* ™ 1 ^ mV rto > [1 5] cingebatur. Corbna 
15) victo- exmyrto&rolis Venerifacraeihquaufusferturadcor 
yi € ciliandamVenereHeroitratus,(i4icumilIamcxCy- 

l 4 )Mctlis- pro in Naucratem transferret.Coronaexlot© olim An-! 
™ • tinoo tmoo,f cajas meaioria in vita Adriani Imperatoris eft) 

adh&ita, £1} illiusjam mortui Uternitatem, iadicabat. *J*E«W». 

Corona Hellorisex myrco,viginci olim cuhit<>rum,/>«- tas - 

£/*Vtf^M^*>^/«<iefi^ ifPlccufu* 

cifrondibus& floribusrofarum, exlaboriizuscurif^ VJJ. 

JukesfroVeniJfefrucJus arguit,na& rofa incer fpinas ai- *] 2>«3/*y 

ftirgity&ficuscukaduJcesparitfruaus (;)Ct>ronaPhi- toMis. 

liha exhedera & naiciiTiscompoiirajU) abftinentmm 4) ^JS- 

ccnttafcelera &tcrp0remoptimume£ereme£iiUfwt\ax. '*wntia. 

iia m "hedera ad veifacur ebrietari,narciilus rorpori & so- 

noWia-. Coronaexpampfnis&viciumifoliisitacua; 

Junonis donariforica. {$] abundantiAtemperar&^aurA S)dfom* 

sft argarnenram/Corona Elye%iia,quam<ex W>a<e* ^"'*. 

rchryfo^lofroperiimil^contexebant, (e) glorufatur* 

fymbolumexiitrmatur; ut exf arra, iticciard. in^voee' 6 \ Glori * 

Zor0naComment,ftmb.obferv*tMtfew 

apriva^bellomancipia peifbratis auri ous , adforum 

^ror)atirproducebautur,«^^/f»/r//. ro,c.-zi. velutalre- 

1* vrclroriieteftes,un4e fuo<corona veniredicebancutf 7 ~7)' Mm "*~ 

3orona p4umea,penkis rr&us,<vei puniceis^velriieris^^' 

d longitudin-jnferecubitalem ereftis haftati&omani 

^tt\zb^xmi(i)utmajores^terribiksmagisUft 

srent. Lat\za.corot\z;utSdlind -4 ^.p.inmagicis & Deo- 

ytm penatiutrrfacris ufurpatafuit ,0] infamia-contra- Y Mul( ** 

itquoque^x eo^cjuod mulieresTmagis quam viros^ie- ft 

eret. Uadiata vero ex auroDiisoIimtfiG) ac denicVe- J ^ em 

amlmperaterio 9 mter Deosrcc«fim,ad'wbita,quod, ***" 

cfol interridera,icaillri^ 

3 duodec. nuerabacur,ameiiujqubs fol decuiric nuero. 

Hatf ad Cnriitianoi denicji -ab E rhnicis confuerudo* ■ 

iChriftofan&ilcjjftoriorar^^^^ 

ro:nam&: Jofephus adolefcens , fooilloinfcmTnio, ^ - 
trentemiCoYu matremltm^, fratres aitris^omparatos , 
dit.Ita& RescCyrus utPht.in ^Mtf.PerficavoceVSol 
Sampfon Hebraica dicitur.- EciE fbpusNe&enaDo^ - 
fpcum ^gtm y utinviteJ£fopieft „ foii comparaife 
agoa gratra memoratirt.Coepit camen radiata corona 
iam a fuperbis Impctatoribnsdiviftitatisquadam opi- 
oneinfiatis ulurpari , in quibus Caligula pnmus repe- 
:ar,cujus in ambita &ell* aesac femkircu-f us -lunaris 2io Cap. xxxii 

I • v ■• ' ^i 

x ^. er . vifebatur, (/] «^totum jam capire ofbem homo vanif 
b 'a tnvens $ mHi f H f ce P*!f et CHm Atlanteferendum. 

ty Aliiexlmperatoribushuncdeinde fuatimi:ati: ahis 

Laurus taurusprajaurogemmifqueincoronisplacuit , quo ■" ' , % hancDeorumvoluntateAuguftusdecoeloacceptatul- 

x Tutusa ^ elHt ?bnl*s c >& & fuprain prodigiis tradidimus, 

fulmi n&k Accedit,quod laurusfulmine non tangatur, \ z) adeoqj 

A umbramlatentibus^f^ww^^^^jboniominisat- 

borprsebeat, undeCasfar TiberiuS coclotonantelauro 

m jj onor caput vinciebat •• qud d perpetuo virore non marcefcar: 

Urpetuus ^) S^^^^g^g^^^^^^j^^^^^"" 111 ^ ^^ 3 * 
:, jaciant/Vereres adhaec exiftimabant, ut Fulg. Myth .l.i. 

A.\Vates* k ^uru ad caput dormientis adhibita, w r^ illum fomnia 

' " vifurum (+) , v*tibus certe & Deorum Sacerdotibus fre- 

*~\Do8u$ S uenIeru ^ 3t P ata ^ uit - Mufisquoqj & Apollini tanqua 

\ * Aternitate dignis, zxftfuturorumpr&fcUs dedicata eft. (5] 

^ Ceterurradiadema, feuregalis cotonzfumm& digni- 

Diadema- *^"^7 mD °l urn >[ 6 ) variumomnindpronationumin- 

genio,afFec^ioneque repertum fuit, quamvis apud om- 

6) Domi- nes capiti tanqua principi hominispartiadhibitumvi-' 

• deatur.Tigranes Arsncnia? Ktn,utAlex.l. i.ns.fteque- 

7~\ Domi- wid temponsconfiictodine* candidamtuliflefafci^m 

nium ab- memoracuI: > i uam ad Pompeijpedes(7^ velut^ww^- 

dicare *^#'«^tf*.abjeciflelegitur.EtAlexander Magnus dia~ 

8l Remi dema,quodfafciaeratcandidaj detraxifleiibijaeLyfi* 

emen macrl ° vulnusobligaflefertur,[8) omineregniadillurn 

-| «^ haud multo poft deventuri. Perlarum tamen, Medoru- 

Terfar queregibuscidaris,[9)quadrati pretiofiq; operis diade* 

majauttiaraetiam placuit,hodie,atq; olimquoqj fa> 

crisadhibita, nam & Reges ipriufquamadirent regna, 

10) Sacer- y^"*#'^"°P orteDa ^ a &*l 

dos fum- croru p«ucipelegitur.(io]Quanquamfinr,«fPA/c^»<4 

' ' decoronisl.ip.c. s.qui utruq; diadema confundat,fed A-> 

lexander diftinguit /. cit ac cidarim carrulea ornata fafc 

cia^tiaram redimicuhs pei maxillas defluentibus inftril- 

ctam aflerit. Sed& Perficis regibusex myrthaSfc labyzoy 

odorata compofitu diadema placuit. Alexander Magn» 

ti\ Divi- cornlDUS AmonisJovis, {_n) ideft,radiatodiadematc 

y 1 ufus eft. quoy£ lovisfiUum tejiaretur. unde & Diis , & 

prifcis etiam Regibus cum Moyfe cornutis, ufurpatuin 

hoc majeftatis potentUa^ fymbolum eft. &%J m Corotia?* £2,x *gyptii Regesanimancium effigies, ut afpidis, dra- VT 
^n«--ww.Ieanis > y«Hgnc m ,aucarborem,fymbolic4 ^ 
ideapropoficara m^hefuxdignitatisautvtrtHtisre- Co ™ me * 
^^^^ pr arf e re-banc.Illud V er6receclusIonee , > *" 
rariui^di.qaoddePecroArragon.IlegeVII.Marrnt 5 ^* 
*nhtflHiJP*n /.io.referc,Innocenciuejusnominis Pon^ 
tificem 11/, Roma: rllum corona panis azymi inaugu- 
^i^ntncorrupufynceraquefideiin Rom.Sedecomo- 
neracerec:[ i J Porro hoc tepoie Regum coron* pafiim i W 
«Htaarociiculumfuperneapercum coaficiuncJi) ac* V .' 
«rw quandam fcac f ?ec ic memoriam Juggeruntregni, ^ ce ™«?J 
l™dproJccp*met#%h*cterrenahaberere<Tnadebet\m- ' *"* 
periale tamea d:adema,fuperne binis veluci femilunari- *' er » um - 
buscorm^d^uilacirnclauduur.^] anquiaWin- > p , . 
^fuumafiie.DeofctlicethaHriretumed/fidera^^ { ) Potefias ■ 
^ofuperiorealiam-humanapotentm "*>"> & 

mqmrChrrfimna potefixsCruciSaivaferisfubje&a elU 1 ^ 
juam decuflaiaiuna confiacf Ec Pontihaa quidcm vL 
a prorfusclaufa , triplidquecircum inhgniscorona e- 
niner^)quod?^r/^a W ^ceu perfeftiiiimo , /^- VTS ' 
remammterrisdignitatemofiendat. Dacibnsorimco- *?**&'* 
on.iDUBCMleri.fei peiliri ac variegati donantur pilei, **??& 
mfiattshbertanfi a RegibnsUro X L A tc{iimom,, 

AcMecarum vecerum praraiaacc,; infigniafortitudi- 
^corona, e ciamhabea^cur 5 qu^qWmOIym P ioni- XII. 
isexoleaftro,iiyebk£iiivcftr lt exebantur .- namolea Coro ™ 
s^tlymbolumvtclorieftc & fortitudims eratj quod«^^ 
«cco "^naamembramirificecorroboraret,^C^/ *)™**ti* 
ajch de coron:U. Fuit eadem oleatum mortuis coro-' firtituda. 
andis,(6) tum Philofophis mundi conteproribus ad- 
tfntarfuod ™n° l >t*nq\izlHaatoresfirenHidevit A ca!a- 6 )M°rs 
^/^^/«^Wfviderentur.InludisPvchrcisadc & lorio I«- 
'mplum01ympiacorum,m Apollinishonor^inititu- 
sjauro rel palrna viftores ornabantur,quamvis prin- 
pioctiamcfculofintufi. InNcmea^ £*£* 
2^ amis ~ WKtrtf. , coronaexa- 
o uhtatafuic , quod apiocqui pafcerentun quoru be- 
^fiao ponmmum v^ncerent IlUmid cercacorcs Nen 

craarborhabcretur. Ceccrum palmain Iudis omnib* 
^./^ Dd, ttfur 4ii Cap, xxxii. 

ufurpatalegitur.ab iis pr*ferum,qui inplympicis,auc 
Pythus eiTent quinquertiones aut PentathliM eft, quin- 
wa • Quecertaminum2eneribus,faltu,pUpillatu,difco,jacu- 

%y>am* l Maique vicii f ent . (l j 

YTII Et in conviviis frequens apud veteres coronarum u| 
A fus,qu* ex herbis,flonbus , foliifquerofarum pracipue 

Coron* ^ i Crue bantur-(i ) aut temperandi ex vtno calorisant volu- 
conviva- p^ eonci i im ^ Agrat i^ UZVi ^ uzm , a d QyprU volupta- 
tlU ™' . ^«/«Wjdiflblut^coronxfluxerint.^jAdamicasquo- 
2)Convt- ^ Qon in £ re q Uens anaantibus coronas fubmitrere- (4) 
TT/ tlndemollioresillsehabit*, quam ut Heroes decue- 
3 J \ olup- imtPot€nftum tamen ta'»*,c'ientium ornata coronis, 
***' [5)fpeclabantur : neq; aded ruftkae plebecula: coronas 

\ p ° r ' deerant , quas ex agrefti falicum vimine conftrucbant. 
jjPnceres Jn ^ me iJlud Akxzndti certamen fuit,quod, corona po- 

tatbri fortifTimo propoiita>f Plut.in Alex. iricer etnilas 

ac pocula mftitutum fuit,m quo vhiique copti vini ob- 
i -cu • /-«^/«^«^«^ipfcqueetiamvidorPromachusmorce 
0] Ebrto- ^a^gft j- 6 ] Ebriofervoadinjuriampropulfandarn 
rum cer - corona p ro <j era t : [ 7/ ) C um velut brcvi libertati inaugu- 
iamen. ratu$ ccn f eretur t p au peribus , tonui , fas non erat, co^- 
7}Tutela. t0Q ^ ift(lucre i n /«#„ }Ve l aflumpt* non funt, vei lace- 
8) Ludus. rat 2g j-g j ^ec colonx navtgantibut ufitatA > nifi fortc 

navis,^»* ominisgratia,coionztQtm. Et judices, curri 

. ^v. de hominis capite cognofcerent , detrahebant capite coro- 

$)Iudtctu ftam . y^ utiPollux/^. 2. de RegibUs tradit Athe- 

capttale. nienllum . y l QC ommuni tamen Utitta univerfa fa?pc 

tumapudhos , tumapud Romanos , civitaseftco- 
lejL&tttia ronata> ( to ] lta AtkenaelbftftisfanathenAisyUti &mor- 
publtca, tc Aratbcoronasinduerunt. Cum Teiidati Nero diade- 

maimponeret. utXiphil. inNeron.& Severo. Romani 

in veftibus albis laureatique prpcefsere,ut qusmadmo* 
XIV. ^ um Seveio.aliiiqueoccurrerint, taceam. 
O r»n& ' ■ N unainibus D iifq ue veterum fua? etiam texebantui 
bivorum cororia?. itaFlurriinacotonabanturarundine. (\\) Au- 
2/] F/«- tumnuspomis } Bochusracemis,Saturnusficis , qujd 
mma. illasreperifrecrederetur, Charitesrofis, Venus myrto, 
is) Vij Minerva olea (ia^&c. ita ut Dii quilibet rebus flbi pro- 

Ptiisoraareritw:. Saceidotes quoque&facsificulicum 
^ & " • lucifc Corona:* 42$ 

Jucis,aris,vicT:imi s,crateribus ; reliquif^ue inftrumemis 
facnficiorumcoronabantur. (1) Quin folisfiepeinco- 
ronishonordivinuscontinebatur^ficEphefinaDia- l J Saeer ~ 
na,fic Lares,fic Manes defunctorum culti , placatique. * es * 
Exfoliisveto.coronifqilacrificantiumplerumquein- y Honor 
teile&unn.quemDeorumvenerarentur. Pinustamen *™*?/' 
nonraroufurpara,^) tznqukv* fymbolumcafiitatisfa- 3)CaJMas 
cerdotalis. Undeillam Ovidiusputam dicit lib. z. Fafi. 

Nomen idem ramo , qui c&fus ab arbore pura, 
Cafia Sacerdotum temporafronde tegif. 

CuT fihxnpudiciti&defenfA eoronam adjiciam , qua XV. 
Afinus Romae ornabatur, Lampfaceni [ vcrba La&antii Coronati 
l. 1. c.ziSimtJafellum Priapo , quafi multionem maBa- a ftni. 
re confueverunt. Cum enim hic Dem Vefie. dormient i 
vim inferre conaretur , afinus intempefiivo elamore ea m 
excitavit. hinclibido infidiatoris detefla, ApudRomanos 
eundemaJellumVefialibus facris inhonorem pudiciti^ 4)Vudiei- 
fervat&panibus coronant, (4) Mihi tarnenmagis illa tiaferva- 
panumcorona pauperi rem ketam denuntianti apud ta. 
Atiftophanem impenfa placet , fiquidem plus iugenua? 
liberalitatis habet, (5) quam illa afino tributa . Quan- s) Libera- 
quam illius hic etiam meminiiTe juvat>quod Avcnione Utas. 
in Gailia fact um Anno 1647» recenti memoria fidis ad 
nos Coloniamliterisperfcriptumeft.fiquidemiljic Ju- 
rifperiti tota urbe magno numero colle&i afinum pom- 
paapparatuque prorfus felenni in Bachanalibus Do- 
ctorem pronuntiarunt. (6 ) Ferebatur is,tota urbe cur- ^yDoSfor 
rueieganti,fexaliisafinisve£oribus. Volumen ingens rudis. 
©culis in pulpito obje&um , ad quod ipfe grandibus 
confpiciliisinftruftusobtutumverrcrat , hinc Arifto- 
teles , iude Plato Philofophico infignes fchemate ade* 
iant,illuftrisjuxtacomitatas,praeterped5ftrembismiI- 
!e cquitum , denique loco eminenti confpe&us afinus , 
in aliquot virorum Principum totiufque urbis primQf ^y j 
rum confpe&u , Doaoralibus infignibus exornatas eft, y lftm ^, 
Mnficisjuxtafcitiflime applaudentibus. Satyricustuc r AtKnttA 
fymbolicufque apparatusquatuprfacilefcutorummil- COYOnatAt 
lia aiTumpfi^qua? reclius coronandis pauperifyis ad pa. -) Tem p^ 
nes contuliifent. Certisolimvirtutibusfcientiifq/. cer- rans 
taedeftinabanturcoronse.-Ita^^r^^^olea, [7) ut 
Lib.llU D d 5 ' tran- 4*4 v< A i>. x.xxrr. 

l) Trm- ttam i u ^ n & modctari-iBftar olei, corouabantur. (i) Stf 

<7«i&K pitmtes auro, (i J velfir metall orum pra?ftamiJlimo , de- 

z \Sapie m cor abantur. D»ciii ferelaurus& hedera , ipfisetiam 

SlDoB" Muiis ufurpata [ )familiaris crar. Vitiis quandoque e- 

* ' tiamcoroaa?tnbura:.Ita le^ibus Charonda? conftitu- 

tum apud Athemenies , ut qui calunmU , autdoltcon- 

4-)lnfamis v *^* ejfent, ut Diod. SicuA. lib. iz . per ui bem rayrica co- 

ronauducerencur. [4] undeinfaniisbaecacq.ueinfeLix 

herbaexiftimataeft. Nam& Strabo/^.ir. meminir, 

Saccrdores Perfarum». cum diras alicui iropreearenrur» 

^.__ fafciculummyricajtenuiile manibus.. 

, * Coronarias tamen herbae , florefque plerique boni 

* C nominis.VioIafymbolumF/V^/wWwc^/^^^^w. 
norescoro- * r>n. • a ' c 1 

•* (5J Eirenimflosprimusvcns, & coloie perquam gra- 

' . ' . . tus. Cozouz toiaeezpotentiam & imperium de&gnaz , 

J tr g*nt- £ft en i mre gi aa fl orumro f a;im de Anglicorum regum 

-j ' . iniignibusdelecla (6) r<?/a/>^«tameneadem fy-nbo- 

J #;<?- ^ rn c -^ ^ Sc pulcbritudinis : nam Veneri facra dicitur , 

jasngit. qu^niveispurpureifquemixnm roiiscoronatur : [7) 

J "*r" ihasquidemrfnxifle AdonidisexrincT:i: languis ,aur, 

t V , ut alii, Veneris ad fpinas \x('x , fejrtur , uti & lacfymis j 

i * ** propter Adonidem fufis.Venus excitalTede terra florem 

juratiA. A n emonem fingitur Gratiiseriam Muflsquecoronan.- 

disroia ufuipaca eft. (& RomanusPoruifexhocfym- 

bolo deleftatus : folenni confecratione . Dominica.j 

s g auam ante pafcba Lsetare nuncupanr,auream benedicit 

'/„ • rofam , quam velur benevolenti&fingularis atgumm- 

TttVr t tum(^)magnisdeinde Principibusdonomircic. RoGe 

snv' i omnibus graca? , Scarabxo. rancum odore Iecbales func. 

ext ' 6t { 1 o) I r a & virtm invidos affligit , vitiorum tantumfor- 

J ' dibm cum fc irabafo/Jj(/»f^.LiIiumflosregiusJunonis 

v ... Heiculcm pafcentis lacle incoelumpartim (unde via 

' ' *" la&ea ) partim in terrss defluenre, tin&us fingitur: eft- 

que,vel^«Wf/*ftf vel cajiitatis :, (nj vel pulcbritudinis 

yyjtt qua?damfimilirado > undemosamantium, ut amicas 

v p l fuasliliis-coronarenf. 

b r itud " NaiciflbscoronameatumCercrisjProfcrpinae&Fa- 

jj, riarum tydcbritudinis quidem fymbolum 00 gra t u co- 

' lorcm,[ii)qua;caufa,curexadolefcenre natusflnga- 

iwrob ingratum tamen odorem [13J torporis &fomno- 

Untu Coronas, 425* 

lentUrigmivmvuccizco Diisetiamiofernalibustribua- x) H n ar } Sw 
tur.Hyacinrhiiiquoquefloselegans, depueroverfo, 
utfingunt.natus, (1) hilaritatisindexeft. Mufis & A- z \ jg ter „ 
poikm texta exlioc corona . quddnotisvelutiiceris „ usv ig 0rt 
adolefcat. Amarantus**?r»* ^casleftiscoromfymbo- 
lum , (1) ut qui nunqua marceflit, quiq; madefa&usa- 
quis hiberno temporerevivifciti hinccorona: ex ipfo in ^Nuttia- 
temploDeorumhonorifufpefasleguntur.Amaracus/*- fa fatjtia. 
titi& nuptialis argumentum, [3 j a Virgilio mollis di&us 
Hymena:usillo coronari folitUT,$0#/i tamenexafpa- 
rago verbenifqiie non rard cironabancur, ut duleia ju- ^]Con)u^ 
xta&ajjrerafibiperferendafcirent. [4] Baccaris flos giy HS om . 
(uaveolens Vatum coronis ierviebat^uibus a malis lin- n ia com- 
\u is tuti credebantur. Ita Virgilius Ecloga. 7» munia, 
■ Baccarefrontem $\Vates 

Cingite , ne vati noceat mala hnguafuturo. [ f ) fecuri . 

Si cum cy pri flore & croco mifeeatur , Jn aitiffimum XIX. 
bibentesfomnum agere dicitur. ut Plut.jymp.3 t Lotos , 
^polloniScMiifnfiosCzccKieruditifermonisvenuftatem ^ serm» 
jefignat (f>] Eft veto lotos tam egregiarum animidotu t ex p fa us 
juam corporeApulchritudinis,ob fingularem formae co- -^- ^" 
oris^i purpurei gratiam,«w/*£P. (7) Unde & ^Egyptii, r us ^ i e r 
itjolis orientis amaenitatem adumbraret, infidentem lo- J ' 

co adolefcentem pingebant.(8) Eftqueperfelotos, (ut g -i^ '/ Q • 
:ftaquaticaplanta)cumexaqaisemergit adiblisortuV, ^ ' 
»w»r«^/«fymbolum,ciimqjrurfumccndicur^9]oc«- c " , 

, 11 ' r 1 r r • 9.00IOCCI- 

ientis, namqueillacumioielenhmoritur, accircame- , 

idiemdeniquemaxime(eexplicat,vefperifempercon- -. * .. 

:rahitur,femper ad folem verfa.,pra5clarum hominis au- -J 

/«.(iojvel etizmreligiofi^exprincipisfuiyautDeifavo- -, ,. 

'e pendentis fymbolum. Cuiheliouopiuminterfymbo- -. 

■ n "1 1 ' 1 rr i- CL r \r> ■ $}0\WS. 

lcosflorescalthaqueetiamnon dmimuiseit.di^Cro- 6 i . 
msvoluptatu quoddam argumentum praerbet,( ia) unde ■* 
luptialibusinftrudtusleclisftiit^wf/iV^fM/ZT/tf^^»//^ J ■ ? 
w»»quoquef»»^tfqua!qameft : nam calcatusaltiot ,./ 
jdoratiotqicmergit.fij) Vapzvcvfofnnolenti&figrmm ' 
:ft. (1 4 1 qaam fuo frigore inducit, unde & Mox illc , 4 ^ . 
omnufque coronari fbfitus. T hymus gratiam cujuja^ 
?ei naturaiem fignificat . vv 

Infblens illa Mufarum c©rona,ex primis aiariim cen- 

fen 4*& C a p* xxxiir,, 

ztviflwci ferispQteft, qua poftdevj#as Acheloifilia3ahta$,fi1in! 
Aftf/i. fignum vifibriktQoionatx feruncur/ Sed & ilkraia eft», 

l&, gitcis,v.idelicetcircacapucin£exis (i) TajiscorouaeV 

l] Sierili^ %inis, fo\<^\ixinfauft& o\km fterilitatis h uti&querna 

^^, cum g! aodibus anticpt&frugalitatis , & du,rijfimi "jiftut 

j.lFrugar- Argumentnm fuir.quddglaiidibus veceres.paftosferanu 

&ta* .. (4)Hacigitur corona redimici olim , Cereri frugum in • 

ventncigraritudinis ergo carmina modulabanrur antc 

meflem : ut Virgilius i . Georg. meminir. Bx Achenis^in 

uuptiarumiolennibus * puernovisnuptisrpinas hine 

cumquercuum fruclibus.indecocios exhibebac in ea-. 

niftropancs^tqueintcntodigico, uc ajfterili & infelici 

a4aptatiustranfifleieculummorulesoftende.rct.Harc 

<Je coronisfurHcerint,pluraqui volet, Caroli Pafchalii 

Coronas da&iflunQ operc concinnaras adear* 

CAPVT XXXIIL 

Be vatiis m%nibus orcfinum » narionumque 
& earum imaginibus* 

I^ • 1 Nfignia illa, qua* vef gentem a genre , vel ordinem afc* 

Injtgna, ordinediftinxere, varia pro naciouum infticucisru£re, 

aattonum &* paucaadmodumexanriquirare ad nos conftantei: 

traducla. Apud ^gyptios nobilitas agregealis vultu- 

rum,veftibuhs domorum fufRxis diftinguebatur, ut A- 

I fex.l.$.cz4* Inatriis Romana»nobilitatismajorumi- 

magines,hoftiumquedevicT:orumfpQiia, enfes, cly- 

pei ac vexilla oftendebanrur. Atrici, ut a cereriS CcCc 

Grseeis velut nohiliores. diftinguerenc , aureas cicadas 

i\lndiget- innexuerecapillorum cineioois , (5] hoc argumeoto 

li probaturi #uTo;$OYrt?>nVe indigena$$&?$zwfErafm. 

inadag.ExEuftach. lliad.y quddcicadajillic ubinaf* 

cuntur, vivantralio faoeingenio, quam hodie Germant 

noftri, qni tummaximefehominespuranc» cumpere- 

grinoveiritirnmoiumquefchemare , alibi fe magiSi 

quam in patua vix^fle declaranc. Heracleora2,«f Athe*. 

^.ii.Bosororum populi vinculum,feu nodum , urvo- 

cant, Ordintfmvartor.ini?gn?a* 4*7 

c^a^Herculeum^fuperauresoftenrant. Alia? gentes '• '« 
aliisdele&a»tuifymbolis,,utiFrancrolim in libertath 
firgumentum pxami&o eapiIlitioinfignes.erant, nodis 
etianicr!niu.mcincinuisimplcxis»qua? etiamnum cort- 
fuctudo apud liberiorem juventutem hineinde alitur. 

Qfficiaquoque,ac1:ionefctuecerra: fuis in fignibus 
nofcebantur.Ita Romani pro Coloniarum deduFlarum 
fymholoy fignamilitariainnumis fculpta proponere; 
Vel duos juvencos cum viro aratrum fuftinente, addito 
quand6qjfceptro; velomniaiimulexhibercfolebant: \ v >n 
tum cpib&inviBos fubjeciofque fignis militaribusfij ' , ." 
hoci»z/)m«wuiurparent:tumqu6daratro (3) defcri- \ Pt a' 
ptio Coloniarumfieret, fceptrum(4) veidargumen- ■ " 
fum poteftatisufurpataseflet ,, fic in numo argenteo 
Cajfarisiniignemilitarecohortisexvexiilojluna, dua- 
buspateris, & lance conftans, cum Aquila infignile- 
gionis,aratro denique & fceptro repertum : hac infcri- 
ptione jun6ta,T.Sempronius Gracchus, utJEneas Vi- 
C1M in num , lut C&faris . 

Quanquamha^cadimaginespotiusnumorum, qua **•. 
hunc locumfpec^ant,nifitanquam honoraria numif- ln M nt * 
mata ufurpentur. Ceterum nihil in hoc genere conftan- oratnt *m 
tiuscertiufqueillisextititinfignibus, qui adordinum e $ ue J* n ** 
equeftriumdifcrimenprofeffionemque ccrtas virtutis 
affumpta vidimus,Multi ex his Crucem; (?). aliis aliif- s) Crueis 
quecoloribus,autfigurisadornatam , ceumilitisefuae twwr* 
tefferam, prajferunt/ut Teutonici in GermaniaS. 
Mauritii & Lazari apud Sabaudos , Marije de monte 
Carmeloapud Qallos,S,Iacobi apud Hifpanos, Sed 
&diverfadiverfisplacuerefymbola. Itaapud Gallos. 
abilluftri Montmorencium gente,#* Petrui Beloyus de 
ordinihusequeftr, ordoCanis(6) & Galli Galfinacei, 6)Fide8s. 
(7)inftitutusrertur:quddillo,tanquam^//>^m, hoc 7)pugnax 
ut heroicipugnacifck ammijfymboloMc&axentux.EtScx- 
gius olim Imp. Canis tymbolo ufus fertur. Et Idomene- 
usclypeum GalliimagineornafTe, a Paufania memo- 
rarur.Themiftocles quoque, utpugnarium Gr&corum 
imagineAtbenis proponeret,quorannisTpeclaculu Gai- 
lorum inter fe decertantiu,iEliano tefte,exhibuit, quod 
inpecuniaDardanorumetiaexpreffumapud Poilucem 
legimus. D d 5 Apud 4*8 C A p. xxxi/i. 

III. ApudHifpanosequeftrisordoliliarorum,cui Regii 

t\Caftitas etiamliberiaccenferifolebaat D. Virginis hononre- 

pertuslilium(i3veiut^#r/7*//.j atq i innoccnti& argurnen- 

i) Vincti- tawfumpferat.EquitesCalacravceapiKi Hiipanos>pra> 

lapia. ter crucem,duas ferebant prb infigni compedes i (.3; cum, 

imagineDeipara3,conjuucl:astanquam?^c^/^a/^c hri- 

ftiejufifc MatrisvincJi ae dedicicii.f quites S.Marci, a- 

iSObfeaui P U( ^ Venetoscorqucmaureum.cumalaco Leone , cui 

umdorio- ln ^ c riptu:{'?] Paxtibi M^rc^circumferunt.OrdoEqui- 

fc m tumPenfceiidis.in Anglia,ca:ruleo hgamento finiftra 

*4.)Cocors tID ^m,pauluminfragenufubftringunr,(4)aureaqi \\- 

<bcietas, ' u< ^ " ut c °cordia,,ar3iffima.q i focietatis 'vinculum fibula eo~ 

»«#«#*. Infcnpcio veio Galiicoadjun&a idiomate.Ho- 

nyfoit,qui malypenfe.rnalc ei vertat , qui male co^itat. 

Ita apud Anglos Equires menfar totunda? inftituti,a fuo 

infigninomenaecep£re , cujusori^inem adArturum 

Britannia^Regemtiansferunr.urqui coliectos rcgnino- 

bilesjuequaeifetdeloci prajrogativaconrenno, rotun- 

da omnes in meufa colic2 ; crit>unde hanc iftizlitatis fi- 

*1 Mcrna- r> ? H l fi '' e concordii.fodaUtxttm quotannis certis ritibus, 

liinor nominibufqueetiamorbicu!ariinfctipcisme»ifa2,(^)in- 

jy* novarefolicos>acccpimus. 

Memorabiliseftordo Equitu Batnei in Gallia oiim, 

atqjetiamapudAnglosfubHenricoIV.exiflentiu, Hi 

feljgiin RegumReginarumq, inaugurationeacnuptiis 

folenniridieuloq; iImuJritu,folebant utGuil.Candem, 

in defcrip.Britanii. pridiequam crearencur.cinereaEre- 

SjFaeni- mico larum vefte,cucullo,iineopileo,ocreifq; induri {6 

tentes. ^ acra devotiadeun^velut lubDei fignis miliciam aufpi- 

caturijindeduobus armigeris ac puero miniftrante.cqc- 

nantjedumpofteaadituii.appoiuu priusirt vafe bal - 

%)Exftatio n eum[7)fabeuntjut/;^5mimpofteru animique puri- 

tatem fedandam meminerint. Per muficam harmonia 

manedelefroevocantur ad Regi pra?ftandum jura- 

mentumprodefenfioneEcclefisacregni , fubindcad 

$] L&titii, tcplumredu£ti,inter(acra,pccnitentium exuci habicu, 

fign*- fericact>lamyde,alb6q>cu plumisgalerodoqantur (S) 

$)SS.Tri- &c.Tresyer6coron3sinorbeaureo exprefias circum- 

Mtas, ferunt.(9)junfta epigrarhe:2>*4 in anum,qui, opinor» > 

JeproDeo,Rege t &grege adfinem vit& coronam^ certatti • 

ros Ordfnum var.int1gnia. 4Z9 

tos profiterentur.nifi hxc forte SS.Trinitatisfigura, non 
inelegans placuerit>ut qua^injorbiculari infinitatis ima- 
^isejtrium veluti perfonaru capita asqualibus ^coronis * 

exornat.In regno etia Gallias ordo Equitum ftellae ce- 
lebrisiquod ftelhre fodalitium in Regu.SS.& D. V.ho- 
noreajoan.Valefioinftitiitumerat. Stellaunatorque 
aureo inferta (i)lema hoc familiare habuit, Monjirant *) 2&w*»„ 
R^^.^^^i^wj.feddeniqjinhujusordinislocum, D. ******* 
Michaelis ordo fufFeclus,etiamnum viget.autore Lud. **&**&*• 
Xl.qui Archangelo Cacodxmone aftris deturbatum in 
icone futyiciticnmmfcriipt Jmmenfi tremor oceani. {z) z)Jortum 
CarolusVI.RexGall.Eqnitesnovis Syftriclsinfigniex D». 
monili auree penfih ornavit lnfcribensrCoww**^ emi- 
»«^tanquam adpugnam cominus eminufy cn hojle cm- 
ferendamparatos afJereret. ( j ) proximum enim hoftem s)BeUico» 
facile hoc animal hifpida filva arcet , in remotum evi- fus. 
bratas de corpore fpinas,ceu tela jaculatur. Ludovicus 
XI Borbonius#*P/«/i£.C07#m,/.i f.8.ordinrsequitun\ 
CarduiB.Virginisinventor,carduos quatuor in liliato 
torqueinferta fimul Cruce (4)& infcriptione: [Efpera- jf)Spesin 
re)de£erebant,H? inter profpera fliliis adumbrataJ<#W- crucifixo. 
verfatysx caiduos dd\gnzta)juainfilacrucefervatoris 
fpem coUocatateftarextur.No diffimilisEquituCatdui, 
ut Leff. Roffenfis Epifc / 5 . & rutaj ordo, S . Andrea? con- 
fecratusin Scotia: qui pro infigni torqu£ ex aureis car- 
duisferuntconcinnatum(j)cum lcmate iNemomeim- $)Tutei& 
bune laceffit,ad]ccl,a. S.Andrea? decufTata? crucis imagi- tnculpat^ 
ne,Nimirumneq; CaiduoSynequeChrifti cruce defefos 
wmatofque impune Uceffiveris. Alii Scotia; Equirespro 
carduis rura? furgentis lmaginem circumtuliiTe ferun- 
tur,^«o^nifi failor,velut pra:fentiantidoto(utruta ve- 
neni peftiseft)^/* nderefe cupiantj\ox* alioslardere. 

Reperti& Lufigniani equitesinGallia,aboppidoo- VI. 
lim nonignobilionginemvocemqjtrahentes, quibus 
inmoniliaureojliteraS.exornato , penfilisgladius(^) 6)Tidelia 
addita epigraphe:P<?«r loyaute maintenir, id eft>profer- defenfte* 
V/?;W^yf^,gladiuvideiicetanim©sefeia ? filentio(quod 
per S.defignari folitum) praeftito,&ad fidem focietatis 
fervandam necelTario.Similisinter Suecos miHtarisor- 
do viguiticui aureus ex balteo militari gladius.SedGa?- 

lia 41° C APi kxxiii. VII. <§)Vruden 
nafortis. lia harum rerum feounda inventrix. Equit. luna: crefce*- 
tisfigurainfignes.apud Andegavos Siculofque etiam 
habuit/Eratilla argentea.ut Jovianus,in brachio,ut alii 
cx torqueaureo,infcripta fententia,/<w en croi(Jant y unde 
natum illud Henrici II. Jovius exidimat.donee tot* im- 
pleat orbem ( i ) Hanc tamen imaginem xfuperatis in ori- 
f»**T«ra>rquibusluna familiaris) traxifle mcrito na- 
tiones iil^ videntur,ut;& illa navium duarum in campo 
aureo,exrorquefemiiunuliscochleasin finu praferen- 
tibus,contexto penfilis,quod infigne navium cochlea- 
riiiin numifmatis Divi Ludovici Galliarum Regis ex- 
preflum legitur,ut defideriu lun&Qceani%Turcisfubtra- 
/;^/>/?^r^.qu6dEuropa3quietempienamnunqua 
{pez&iet,donecauferretur luna,ut in pfalmis eft. In quo 
conatu utinainhoc tempore prineipes,eum tanto rege, 
vitamponerentjminuscertein Europa turbarum eflet. 
Inftituit Ordine Equitum Virginisab Angelo faluta- 
ta:AmadcusVI.ComesSabaudix,quiproinfignitorque 

aureum,tanquam collatecanis cfTormatum haberent, 
exquolamelIxquatuorpenfiles,cuminfcripr.literaiu 

f.e.r -t ipeaarentur:(j) quibusfuam adverfus Turcas 
virtutemteftatus,fignificabatidchocplura vide hb.4. 
c gJortitudo ejus Rhodum ^»«/V:litens^ngnlis fingula 
verba complexus. Onm SalviusBraboCquem Brabatiac 
iiomen dedifTe nonnulli autumant jordinem militarem 
per Belgium Cygni nomine fymboloq; aufpicatus ter- 
tur,ut illos fyncera fide concordiaque adverfus hoftes 
devinciret. Celebrior ille aurei velleris equitacus eft.per 
PhilippumbonumBurgundiasDuce.in folennibus nu- 
ptiarumcumElizabethaLufitaniRegisfiliai430.anno 
inftitntisrepertus. Cuiaureus torquescumignitabuli 
figura.fcintillas de fiiice excutientis ( 4)tribtutur : fimul 
aureumvellus, (5) non quidemillud JafomsdeCoI- 
chide foblatum,verumfortifTimi Ducis Ifraelitarum 
GedeonisJuaimagineappenditur,quanquamilludpo- 
tiiis ClaudiusPaudinus fuis in fymboli s fpedtafie vide- 
turcum mCcupfuiPretiumnon vile lahoris. Placuit& 
- nonnullisgeneroforumammalium emgiesJtainfegno 
DaniaeabEquitS.Mana?E!ephasufurpatus/6;inHu- 

gaiiaGermaniaqi Sigifmundolmperatore mod £™£ Drdinum varjnfignia. 4^1 

Draconariiordiiiismiliciacelebrismemoratnr, qudd Ho j^ s 
ftraci Dracottisftemblemaceuceretur.Viguitquoqsin r uh ^ uu 
HirpaniaapudCafteIIanosordoEquituco]umbx,qua!^ p ^ £ 
exaiUeotorqueinterradiosfolaies fufpenfa, (z) />aw fejfr». 
manfuetudiriify ioiend& erat argumentu , Apud Aremo- 
ricosinGalio-Britanniasducatu. Francifcuseoril Dux 
hocnomine ptimus,fpica;,iive arifta?, ordittem reperiu 
quarumfiguris,decuilatimexauroimplicatis , confe- 
&ustorquesmurem Armenium,(j,) mcdntaminauvi- 3 ) innocet 
Uexemplar fuftihuir,juncHcpi|»raphc:«i»*w>y»*» vitaabfc 
^jo/tf.viraboquidquid inficere animum poceric, uti mus dat. 
illefordescorporisvicacundealiorum infcriptio clari- 
or.malo mori^uamfoedari: Pra^ter hos & alii a Ponnfi- 
cibus equices crearifunc > fed pienque Crucis figno il- 
lufttes.Neque itt £uropa?os rahtum Principes , fcd . & 
Tureas, Wofquehoemilicarishonoris audoramen- 
tum ufurpacum acccpimns.HincFerd.Hifpan.Rex,co- 
gnomento fancT:us,Mahomete Hifpalisincetcepta; ad- 
jutOrem,Equitemcreavit, Caftellsq, infignibuscum _ . 
ferpentum duobus capitibus dohavic: (4) quafi eorum, Jl* or 
hovus HercUies viftbr exticiiTec,dum hoitem gemihum § J twm * 
frangerec.Ica & Hugo Taborius G-alius, regni Hiero- 
fol)TTnranieqaes,Saladino ^Egypti Soldano equeftre 
decusexperehci,milicarecin£ttlam uiitacis ceremoniis 
iargituseft. c ^ v« 

'Tarpiashbc decas Chiiftiano homini a Selymo II. - 

commtmicacum legimas,{iqaidemlsGcncile Bellinam 
pingendi egregiam arcifice adfe Conftanrinopolim e- 
vocacam,ob pra?ftitarhfelicicer opera,eqaeftn Turca- 
rhm ordifti ufitata foIenitateinicruit.Neqi oibisnovas 
hajafmodi dienitatis equefttis emblematarh infcias. 
Copertas in America,nova? modd Hifpattiar loco Te- 
cuythortim eqaitam ordo, magniqaeillie Sacerdotis 
inaugaratione, hisadilihm iniighibus tranfcribatttur 
candrdati > nares ille tigridis oile, & a q uil x roftro p era- 
caro rerebrat 5 ( ) atintelligant ex hoc vulhere fortiter r $)Veto'x& 
accipiendo,iibi dtmdztigridum inbeiLisferocia^adverfus celer. 
hoftes,aquilarumWrofortitudme, acceleritate uferidU. 
In regno Peruanb hoh longe difpaftquitu ordo auricu- 
ariuvquiex kegia?ftirpis Satiapis qtfosfJagosVbcam) 4» Cap. XXXTTi» 

\ Acade- 

fhiarum 

infignia. 

i)Studie- 

tum dul- 

tisfrucT* z) Sapien*) 

tia l&tens. ^Secerne- 
re Hmalis 
4/ona. 
XI. 

4) Onm 
#djuvans. 5) "Pofteri 

meliores, 

6)Proxi- 

nm.pro- 
4 ejfeabe- 
we. 

7 ) Difcere 
gatimdo. delcctusjmas aurium paitesperfcratas, bac illis Fetf aii* 
nulisaureisonuitas,veiutobedienti£pautiq;ob{equij 
fymbolumgeritiquoddecusab Europa?a etiamnobi- 
litate pridem qua^iitum.feniim iotercidit. H arc plcraq> 
cx variis autoribus per Irancifcum Mennes Liraonum 
colle&areperrts 

Academiaeltalicajjbonarum artium nutrices , hafce 
etiamimaginnm fymbolicarum notas , ceu vexilla 
qu*edam wcaftrisMufaium,erexere. Suntquinubem 
emarifublatamadumbrent, (i)cum infcripto lem- 
vcidxv.re&it agmine dulci, quoprofitenturfe hauftam 
exvaftifftmoftuditrummari laborefatis amaro, dochi- 
nam dulci eloouio in aures fuorum mentefo refundere. 
Didihumoriftseiabliumoredenubeftillante.Intronati 
SenismEtrutiaAcademiei,foleexiiccatam evacuataqj. 
medulla cucurbitam.qaa? aperto hiat latere, atquc illic 
apud rufticam plebem faliscondttoriu eft (1) pro fym- 
tolo ufurpantij Undta inferiptione meliora latent. Ut d 
Academtam fuam conditoriumaUquod Sapientu ejfe cre~ 
derent-,oux rudi foris apparatu,hanc, velut grana falis, 
intus poflideret.Fuifurarios Academicos Florcntia? re- 
perimus,qui in farinaceocribro infcribuncc^ floretri- 
tici melioremfecernit, q uafifelecliorem ipft Itterarumflore 
JLTudioriJeparent.PetufmiJnfenfau nomen promeriti, 
grues proponunt.lapiilos falculis fuftinentes, qu©, vc- 
lut navis fuburra,contra ventum tempeftatefque cur- 
fum pet aera facilius moderentur,^ junctum lemma, 
Vel cumpondere:utf\gniiiccnt laborem ponduiqueyfc»- 
diorumfe minimedeclinare,quo tutiorem fapientU&vir - 
mtufemitamteneant.Auvmatiiqailciimiin urbe Pice- 
naverfantur,apesmortuoexbove promicantes habet: 
(y) epigraphc addita efk:alienofunere vitam , quofe ab 
exiinfta Solutorum academia natos fatentur , eleganti 
fchemate.Inrenti Mediolaneufes Acadefnici, rotam ii- 
tulis vetfatilibus detlumine aq uas haurientem pra?Fe- 
iunt,(6)cummfcTivrione:Vnaomnes, hocvidelket *- 
gimus,ut hauftam aliispropinemux fcientiam, Intrepidi 
Ferraria? vivunt,& iniignium loco pr*elu oitentant ty- 
pographicum,(7)pr*rlxo tituloi Prematdu imprimat » 
N empe Ubore^remino mufanttdum imprimamr fapi- 

enti* Ordinum varjnfjgnfa. 4?| 

entia.Cotifalc de Lis aliifque inhgnibus fymbolicis &/- 
'veftmm Petrofanftam lib? fymb.Heroic^ 

Sedantiquiorahisfunt,quxapud'Ammianum, Ve- ^ 1 *- 
getium,Pieriurnquede ufitatis veteris militiar infigni- MiiimrA 
buslegimus.Siquidem in itla non modd repcrire eft di- infigma. 
ftin&as fymbolorum,,verum & colorum imagines > ut 
proinde llla colorum varietas,hac aetate ufurpata , lon- 
gisretro proavorumufibusdedud:afuerit,neciinevh> -" 
turisaliquo,autargumento>autprofeflione : ut fupra 
quoquedeveterumhabitunotavimus, - 

Cujus illud exemplum clTe poteft,quod de Auflriac£ 
dorhusinfignibusmemorant. Iftiusfamihar Hetoem 
Principem pqftquamac*deacvi&<>riahoftium adfu- 
osrediinet^hoitiljjtotocorpore^w^r^wy^^/W, 
tandidum cetera habitnm, ( 1 jfuis demutaffe coloribus, i\Vorttttt- 
iJlo,perhumerospe&ufque,iocodempto, quem bal- doinbeU* 
teus militaris occuparatreoqueprincipio manaffe ufum Auftriaci, 
tampi ruhri, c u m trabe candida . 

HiciniigEiumtypusmodo Nation.es fingulas>modo 
diveribrum MiliciasDucum ftipendiarios,modo legio- 
nesautordinesdillinguebat. 

peMenapiisGermanisinfeHprispopulis , fub fi- 
gnis Rom.milicaiitibushabctur, clypeum caneluteo id 
alba parma infignem tulifie,cnjus medinm pelta occu* 
paretrubra,uautcanis,fubipfapelta fupinus, (>)ex- . ..^ 

porre&is pedibus,dccumberet , enjusfiguraapudPie 2 } Vt P 1 ** 
rium/^.42^.5i.defcutiseXtat.Eofdemcenfeo Mena- "">/*" 
pesquiapudMan c ios,Roma;incanonemilitari , re- ****** 
perti , angttem luteum in/vtfwaferebanc wi^', furfum 
caputcaudamqueiubumbilico clypei argenteo ver- 
tentem.^Qup vigilantiam & aftutiam hoftium vin- 
cenda fua virtute traderentmifi malis candidam in fc fS- *). Afiut\* 
demvigilantiamqueinprimo-inalreroiniia^i, virecs v '& a > " 
vegetumque pe&us, & folercem cum angue pruden- 
tiamprofefioselie^quodhazvirtutes Germanis invi- 
itamolimRomanisatmispotentiam, nunc imperium 
totfeculorumin Europapepeierint. ( 

Marcomannisetiamfamiliaris,inalbaparma , fer* XIII. 
pcnsluteusjlunula ad caput ejufdc colons adpiaa,um- 

hihee. ( 4J4 C a p. xxxm. nis belli. "a)~P acisfi* 
tnulaticne 
heM;pa- 
rate. 

XIV. 

$)BeUico 
fas. 4?Pugna 

ices igno- 

miniose 

plexi. 

S)Ferox 

infittio- 

vtshoftis. bilico clypei aurco. Ex his alii ieniores caduceum prafi* 
nisimplicatum colubris,in fimili parma,Ferebant, fcdi 
pro fulcto fuppofita ;{i)ut fipacis feiuxta betiiqi artfP* 
■per caduceumjnfignesprofiterenturiarmaque ad quietett* 
deniq-y infede capejfendamJpeclarexi,BatMi item & Net* 
Vn,ut armorumjfic infignium focietategaudebant s & 
hiquidemdimidio utebanturcaduceo.incampo ptafi» 
no,limbistubris cindtOjmediumorbis lureus occupa* 
bat.tnquo putpurca? angues,tubto coalitaffulcimentoj 
adofeuluminckculifefefpecieminclifiabant : illiea* 
duceointegio,inpaFmarubra(nifiqu6d anguium pe» 
damentum albelcereOiquamofis&cajruleis anguibus 
implicato gaudebant. -Quidvero caduceus figaet jana 
dicT:u,&ex Suida ac Polybio/*£.4.&/?.conftat > pacem 
minafque oftentare,exempIo AthenienJiu,quihoc fignS 
pr£teudere,f i)ciim Eumolpo , velatpacemorantes, 
occurrerent, vcre tamefi militibus iubfequentibus pra> 
ferrenr,utfi dhcerent.infultaatiieielioltiarma , amico 
q ufeta pacc eodem figno exhibercfed ad p ugnam verfi 
inferiores cefsere.ac proverbro lccu dedere, $hv i&ijov- 
x,«0v>hafta caduceum.fcil.profert, acpacis ftmulationl 
betlum tf#f,qnales Zkhzc ferunt tcmpora.Mauris placu* 
ereequiduorutuliinfpeciempugnantium '(3) alba ra 
^armaexhibiH.in^erviridiscoloTisorbem. Placurt •& 
SyraCufanisequinOTa,quasAthenicn'fibus>Nicianacla- 
<de interceptis,ac fubhafta venditis,tanquam fetvitutk 
atgumeritum ,inufta mediis in'frontibus (4) extitit,illis 
bellici virtutisi hisignomtnti teltimonium.Sed nec cax* 
tus quibufdatn dtfplrcuit, opinor , quod &.timidotum 
murium infecjatot, & defenfor adverfus invaforesterri- 
biHs* licet viribus & corporeimpar. Ks) Alpinorum hoc 
fy mbolum FuiiTereferunt.qui punkei coloris felemia 
parma viridiptoponerent:margine cly peialbo. Feliees 
Seniores& Auguftei<peditum eerti ordines) eodera 
animaliuiijhiquidemcoloris prafini > inalba parma 
& tubiocirculo: illi rubrocatroin pannapunicea> 8c 
fanguineo margine : qui furrectus <, compofiris ad 
iufumpedibus > blandiretur j utper lufum fefeeti- 
tomhqfiiinfidias moliti ©ftcndeteat> acc<ie 'vigtlantiM 

^uid* ©r&n'U^v#3o'fignfe. tyf 

|\iicqua,i?>to??C(9«y^,rctaitterc(i)cajushoe^riiiTial : tm ^^ 
unaticum & ^Egypriis perquam venerabife, egregium ^ 
iftfymbolum.VefoncibusjnciypeoeiypeUsarniicj fi- 
^uidempelcasquatuor, fituquandragularidifpofiras, 
incerimagitiesceatrumqiieitaexpiicabantiutliocdua- ^y. 
bus c«ruleis& totidemalbisareolis deculFarim exhi- 
bitisvacaret. [i)nempefcuto fe ita ufuros conera ho- ^j, atfi fo 
[temdefignaba^ut^mWi^jfeque-f^frff»^, falutc, >fcf en r l0 
f)laufu,&honoredigni:nam/^/Jl!^^*c/wmA/«r5/«w ' * 
pelta ieiaandlefignificac.utNumaintcrpretatus, cum. 
^lodelapfum eifet fg^/»//««/«7»quetn<iabant in lsti- 
ia,aut pralio iriftance,milites,verberara armis parma.* 
\\$&7i>nfirt m.fUbd cly peo quandocjue <vi8dres extoUeretr- 
waliaseciaminprajliomortui efFerrenrur. Nullum 
taquebelTiinfignefibihoneftics credidere , -quatnde 
yellofumptummeilliJdSciprobisadmilitem, moiliori 
rly peu m figura. omanrc, taci tcmerer en t u r. Ncnmirtim, 
modtantadypeum ornaveriscura,in qtioplus pr&Jidii, 
waming!adiis,f£xtufa.Simik emblema pelrarum, five 
lacilium decufiatim locatorifm,£n Antonini Pii numo 
5 ieriu'sexhibett.4/;&/«/mioco fupracit/Braccati^fetl 
Galli Narboneles^fub milirumPrsEfenciali (qui eracil- 
uftrium virorirrn fitulus/in ciypeo fubobfcure cocru- 
o 'ilella odroradiisin parrefuperiori, inrrredia umbiii» 
lohabeba-ntosbiculu, aquo defiendensadextremum 
nargiaemcolifmrllajhincatqu-einde duas feparabat 
prca^quasavicul&ftotidemfufpenfo voiata appete- 
efcrj (3)fortaife quod (u&glorU atque immertaiitati,pn - $) Pugtofc 
rUvero ctimedis ac fertilitati prtpugnadsi arma fume cespro re- 
etSz\iMtt\\u^t>ei^patti&cmfaclype^ qua? Hg[one & 

itiria caufaomnesarmaret milites.Salii(Fr2ncie^ifti- patrta. - 
nantur,a quibus le* Salica) fub pari Duce mrlitantes. 
>armamauTeoumbi!:conotat3mtulere , qtfemmber 
ireulus,ac deinde latioralius violacei coloris ambiret: 
n cujus futnmo rofa erat,a mecho lupi hinc atque indc 
limidii duo,Sotem fupra pofitum fpc&anres, cxtremo XVI. 
nargiue faftguinco claufi^ 4,)an quod lupos tiaflateres ^.jHofles 
i^reg»i/<^(quodfloreindicJitii-,] obfequium,cly^eo fuo domiti, 
tdduelurosjperarentten qood canquam lupi aArxgnide- 
"enfionem hoftes aggreffuri eiTentfTerinngisfub Pratfen 
JJhlU, ° ' Ee . tiaU 4*6 C a p. jocxiir. 

tiali quoque lepores duo raedii placucVciuteiilli colo- 

l)Celeri- ris in puniceo campo. (r) Columellam in rhcdio rubrl 

tas. (^fupraquampilaluteahumana' infignisfacic,quivtf- 

x)forti- ro Terj ungi incertum,nifi auc Hifpani, auc Brutii fuc- 

tudo. rint,illi quidem.ob animalis frequentiam hoc nominc 

inHadrianinumispropofiti : hiob Anaxilse Rhegyn 

popularis,ufum,utquiolympionica fa&us, Rhegyno- 

tumnumis(Bruciorum (unr incola?) leporera curriim- 

que impreflic.fux velocitatis ac honoris monumentur» 

Poflet hic videri in milite timoris ac imbecillitaris ty- 

pus>nifi poftenor & imbcllior pars fublata, celeritatem 

finemetu proponeiet.EtColumeila,cUmfacic human* 

Varii a virilis animi fortitudinem denotaret. tlnde & Valenti- 

fuis deno- nienfes,a Valentc elefti di&iquc Principc,fimiles lepo- 

tninati res,columnamqueamarunr,nifiqudd,prohumana, id 

frincipib 9 pila. facie,binas mfernc lunulas appofitas adhiberenr,& 

certam- Jcpeies colore puniceo,in parmalutea,ad diverfa pro(r- 

figni* tu- lircnt. Jovii feu Joviaoi,pra?cipua Diodeciani Impcra- 

ltr$. terislegio cratjfica Jove fuo (quod nomen DiocUtia- 

nus,uti Maximinianus Herculis fuperb£ afFc&abar; 

nuncupata,hi dignum videlicct tanto nomine clypeurfi 

ruficoloris fue ornavcrant,qu«fedentirhabitu,pofitij 

i)Defm- humi clunibus,ac furre&o corporc tj) v el u i addefenfio. 

fio. n*/»>fiquisA^Mfpedtatet, qualcfignum & Romanij 

inilicare,acqucinquinta lcgione untatam fuit,aquo & 

aciero explicatamiporcinam rroncem.dixcre : Symbo- 

lum aptius.fi magis honeftum. Undeforrafse nccdiu- 

turnum.nam Jovianos feniores,lego , aquilam tuliiil 

purpuream in cacrulea partnairirculo per of am gcminc 

rubro & luteo inclufam. 

XVII i Juniorts eandcm nativi coloris aquilam,lutca in par 

^ rharubrum quoque viridemq; intet citculum oftenta- 

bantjfcd redimiculo capiri|impofito,vclut in apochcof 

4)Immor- Imptratorum,c*lolibetaimmitticur, (4) utfi ad Iovk 

tditatis fui honorem *t% immortatitati arma,infignidqueporta- 

cur*. rent. Hcrculianos a novoHcrc.fuoMaximiniano dicl< 

S)Pugna- adiicio,quotum feniorcs aquilam curulca alispalTis, (j 

reprojrlo- rufera in parma,propofu2rc. Juniores eandc volucn 

ra. luteottuncoinfidentem,gefs£re. ViSiornomnesglor 

^frr.Thcodofiaui dimidukumaoicorpofis firnuh 

iij OrdinbrhVar/infigrtia, 437 

inclypeoa^umbrabdntjqucrdfJiDrre^ismattifeus, dex- 
«4 vinculum,finiftrapiicum,(P Vzmtin paen*mcontu~ l ) pr£w '^ 
itnacibus&pr&mium obfequentibusprgberet. Thebdbfia- ***}*** 
fciiecundi,eo,quodixi,vinculi pilefq; oiTenfi habicu, cert * n ' 
iEthibperhin fiimmo colle coriftituebant , adpedes ft#MW * 
inonciculitamoluteodifpoficoinparma hyarinthina, 
f zjpari ferefehfu.niii quod in montQ t fifi advicJofiatn j&S?** . 
■&honoreffiemti,int&uiogeneYosecmm f proDeo atpa- * ^**" 
ifrwjcanquarh vidinialfi opX&pccubituTosfromitterent £****' 
Aliks iidembrdinestompertifunr tureumequum tn 
fefrtfginei cotbris parmanabuifle,umbilicbrarrtcn cly- 
■pei al bo {ysffiartii virturjs t inter nweam atram^ Jor- $ F f r f£* l ' m 
VtmfrofifioTit.TheodoCiani terui codemiE thio